Lao động-Tiền lương

Công điện 431/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội Ban hành: 19/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Ban hành: 19/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 21884/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương làm thêm giờ Ban hành: 13/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao Ban hành: 11/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a Ban hành: 06/05/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1399/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Ban hành: 04/05/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2219/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 29/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 27/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động Ban hành: 27/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 Ban hành: 26/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 932/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truyền thông không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần Ban hành: 14/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 14/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 06/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp Ban hành: 06/04/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1003/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Ban hành: 01/04/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Ban hành: 30/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo Ban hành: 30/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Ban hành: 28/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 882/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) đi làm, học tập Ban hành: 24/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 23/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2329/CTTPHCM-HKDCN của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 Ban hành: 22/03/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về