Thuế-Phí-Lệ phí

Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP Ban hành: 08/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4957/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thu phí theo hình thức điện tử không dừng Ban hành: 05/08/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ban hành: 03/08/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP Ban hành: 29/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 13/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng Ban hành: 29/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 36814/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ Ban hành: 28/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 36818/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí khấu hao tài sản cố định cho, biếu, tặng, bồi thường Ban hành: 28/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4648/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí Ban hành: 25/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2492/UBND-DA của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn Thành phố Ban hành: 21/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 7289/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thu phí không dừng hoàn toàn trên các tuyến cao tốc do địa phương quản lý Ban hành: 19/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 35192/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng cho cá nhân nhận thay tập thể Ban hành: 19/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng Ban hành: 19/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 33223/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài vừa có thu nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài Ban hành: 14/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 12/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ban hành: 08/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 32314/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Ban hành: 08/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 32313/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú Ban hành: 08/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 06/07/2022 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Ban hành: 06/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Ban hành: 03/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6327/BTC-CST của Bộ Tài chính về phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ban hành: 01/07/2022 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về