Tòa án

Quyết định 154/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp Ban hành: 16/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 141/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp Ban hành: 20/05/2020 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương Ban hành: 21/01/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 04/2014/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 31/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 04/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 04/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân Ban hành: 24/11/2014 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân Ban hành: 09/11/1995 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 61-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án Ban hành: 17/09/1993 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về