hieuluat

Tư pháp-Hộ tịch

Quyết định 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cướcBan hành: 14/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024Ban hành: 09/02/2024 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Căn cước của Quốc hội, số 26/2023/QH15Ban hành: 27/11/2023 Chưa áp dụngThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 66/2023/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trúBan hành: 17/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2683/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư phápBan hành: 09/11/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 08/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứngBan hành: 02/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 364/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệBan hành: 01/10/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôiBan hành: 29/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 06/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư phápBan hành: 18/09/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023Ban hành: 30/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sởBan hành: 14/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 57/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dânBan hành: 11/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trong năm 2023Ban hành: 11/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 03/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyếnBan hành: 02/08/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023Ban hành: 28/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháoBan hành: 24/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 31/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quanBan hành: 20/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệpBan hành: 09/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 95/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023Ban hành: 07/07/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 02/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư phápBan hành: 29/06/2023 Còn Hiệu lựcThuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
X