hieuluat

Quyết định 1227/QÐ-BVHTTDL Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1227/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành:06/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  _________

  Số: 1227/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

  Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 402/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điêu 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

  - Lưu: VT, Tv (3), KP.06.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trịnh Thị Thủy

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

  (Kèm theo Quyết định số: 1227/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _______________

   

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  1. Căn cứ thực hiện

  - Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

  - Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019;

  - Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện.

  2. Tên nhiệm vụ

  Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”.

  3. Mục đích, yêu cầu

  - Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam hiện nay để đưa ra những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.

  - Đánh giá đúng các yếu tố tác động, quan điểm và mục tiêu của việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện.

  - Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của Đề án, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

  4. Cơ quan thực hiện

  - Đơn vị chủ trì: Vụ Thư viện.

  - Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  TT

  Nội dung công việc

  Trách nhiệm thực hiện

  Thời gian thực hiện

  Sản phẩm

  1

  - Biên soạn và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án;

  - Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập;

  - Dự trù kinh phí triển khai xây dựng Đề án.

  Vụ Thư viện

  Tháng 02/2020

  Các quyết định, kế hoạch

  2

  - Thu thập tài liệu liên quan. Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết Đề án;

  - Xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát;

  - Xin ý kiến Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn chỉnh Đề cương chi tiết và mẫu phiếu; phân công công việc.

  Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

  Tháng 2­

  3/2020

  Đề cương; mẫu phiếu; bảng phân công công việc

  3

  - Khảo sát, điều tra, thu thập dữ liệu, số liệu;

  - Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát và điều tra;

  - Sưu tầm, thu thập và mua tài liệu tham khảo trong nước và nước ngoài;

  - Dịch tài liệu tham khảo của nước ngoài;

  - Viết các chuyên đề của Đề án;

  - Tổng hợp, viết dự thảo Đề án lần thứ 1;

  - Họp Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập góp ý dự thảo Đề án;

  - Tiếp thu ý kiến, điều chỉnh, bổ sung dự thảo Đề án lần thứ 2.

  - Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án;

  - Vụ Thư viện;

  - Chuyên gia

  - Các cộng tác viên

  Tháng 3­

  4/2020

  Báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu điều tra; tài liệu tham khảo trong nước và nước ngoài; bản dịch tài liệu tham khảo của nước ngoài; các chuyên đề; Dự thảo Đề án

  4

  - Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án lần thứ 2;

  - Tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội thảo để điều chỉnh, bổ sung Dự thảo Đề án lần thứ 3.

  - Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

  - Các chuyên gia

  Tháng

  5/2020

  Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Đề án

  5

  Gửi Công văn lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các chuyên gia.

  - Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

  - Các chuyên gia

  Tháng

  6/2020

  Công văn xin ý kiến

  6

  - Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ và đơn vị liên quan về Dự thảo Đề án;

  - Tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu Đề án;

  - Hoàn thiện tổng thể Đề án lần thứ 4 và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ.

  Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

  Tháng 7­

  8/2020

  Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Biên bản nghiệm thu Đề án

  7

  Hoàn chỉnh Đề án và hoàn thành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.

  Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án

  Tháng 9­

  10/2020

  Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Đề án; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý

   

   

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Thư viện

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt: Kế hoạch xây dựng Đề án, quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án, Đề cương chi tiết, dự toán kinh phí...;

  - Tổ chức thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ cho việc xây dựng dự thảo Đề án;

  - Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án trình lãnh đạo Bộ;

  - Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

  2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán trên cơ sở các nội dung của Đề án theo quy định.

  3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Thư viện hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình khảo sát xây dựng Đề án.

  IV. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

  Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp qua Văn phòng Bộ.

  Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai kịp thời và tổ chức xây dựng Đề án theo đúng quy định./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 402/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam"
  Ban hành: 14/02/2020 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  03
  Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  Ban hành: 27/09/2019 Hiệu lực: 27/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật Thư viện của Quốc hội, số 46/2019/QH14
  Ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1227/QÐ-BVHTTDL Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:1227/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:06/05/2020
  Hiệu lực:06/05/2020
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X