hieuluat

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quản lý, bảo vệ và phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà GiangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:18/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sơn
  Ngày ban hành:08/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH HÀ GIANG

  _________

  Số: 18/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang

  ________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;

  Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản Văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;

  Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Luật Đất đai số ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

  Căn cứ Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

  Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 73/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 2006/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Vị Xuyên; các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Văn hóa, TTDL;
  - Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang;

  - Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;

  - UBND các huyện, thành phố;
  - Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;

  - CVNCTH, Văn phòng tỉnh;

  - Vnptioffice;

  - Lưu: VT, VHXH.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Sơn

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH HÀ GIANG

  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  QUY CHẾ

  Quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:18/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

  ________________

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất bao gồm: các di sản địa chất, di sản văn hoá và đa dạng sinh học; công tác bảo vệ môi trường; các hoạt động khai thác phát triển dịch vụ du lịch; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các hoạt động liên quan khác đến Công viên địa chất.

  2. Quy chế này áp dụng đối với sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang và khách tham quan du lịch khi đến Công viên địa chất.

  Điều 2. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất

  1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành; các tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; Công ước, điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký và những quy định tại Quy chế này.

  2. Các di sản địa chất, di sản văn hoá và đa dạng sinh học thuộc vùng
  Công viên địa chất được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương.

  3. Phát triển Công viên địa chất phải phù hợp với quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của Công viên địa chất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.

  4. Bảo đảm công khai, minh bạch và có sự tham gia, góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình quản lý, khai thác và xây dựng.

  Điều 3. Quy định về phân vùng quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất

  1. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (sau đây gọi chung là Công viên địa chất) bao gồm địa giới hành chính của 4 huyện:

  Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, có tổng diện tích 2.345 km2; ranh giới khu vực Công viên địa chất được xác định: phía Tây, phía Bắc và Đông Bắc giáp Trung Quốc; phía Đông Nam giáp tỉnh Cao Bằng; phía Nam giáp huyện Vị Xuyên và Bắc Mê.

  2. Vùng trung tâm: Bao gồm các tổ hợp di sản của 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là vùng tập trung nhiều nhất di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh và di sản địa chất được xếp hạng cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế trong toàn bộ hệ thống di sản của Công viên địa chất.

  3. Vùng đệm phụ cận: Là vùng đất giáp ranh với công viên địa chất, thuộc hai huyện Bắc Mê và Vị Xuyên có tác dụng ngăn chặn sự xâm hại di sản công viên địa chất, gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, bảo vệ cảnh quan môi trường về Công viên địa chất.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  Mục 1. BẢO VỆ, TU BỔ, PHỤC HỒI DI SẢN

   

  Điều 4. Bảo vệ khu vực di sản

  1. Bảo vệ vùng trung tâm khu vực di sản

  a) Các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Là khu vực cần được bảo tồn nguyên trạng các cụm, điểm di sản. Không xây dựng công trình mới, có thể xây dựng tuyến giao thông phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, tham quan nghiên cứu, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống di sản và cảnh quan môi trường.

  b) Các phân khu phục hồi: Là khu vực tiếp giáp liền kề với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để khôi phục hệ sinh thái động vật, thực vật thông qua việc thực hiện một số hoạt động lâm sinh cần thiết; tu bổ, tôn tạo và khôi phục các di sản văn hoá xuống cấp, có nguy cơ bị mai một; củng cố và bảo vệ các di sản địa chất có dấu hiệu bị tàn phá.

  c) Các phân khu hành chính - dịch vụ: Là khu vực xây dựng, phát triển du lịch trong đó các tổ chức, cá nhân được phép xây dựng các công trình dân dụng, các cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ du lịch, tuyên truyền quảng bá, vui chơi giải trí trong Công viên địa chất.

  d) Hoạt động đầu tư, xây dựng, nâng cấp hạ tầng các điểm dân cư gắn với các hoạt động sản xuất, du lịch sinh thái, phục vụ du lịch không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tự nhiên và phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và các quy hoạch đã được phê duyệt.

  2. Bảo vệ vùng đệm khu vực di sản

  Việc đầu tư xây dựng khu vực vùng đệm phụ cận căn cứ vào Quy hoạch phát triển vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có thể xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di sản nhưng không làm ảnh hưởng giá trị di sản, kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của Công viên địa chất.

  Điều 5. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản

  1. Các ngành chức năng liên quan của tỉnh và chính quyền địa phương vùng trung tâm và vùng đệm công viên địa chất tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những tổ chức, cá nhân có hoạt động xâm hại đến các giá trị di sản và làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường trên vùng Công viên địa chất, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ các giá trị di sản trên vùng công việc địa chất.

  2. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các điểm di sản, trong đó xác định danh mục, kinh phí và lộ trình tu bổ, tôn tạo, phục hồi các điểm di sản, di tích phục vụ phát triển du lịch; xác định danh mục các điểm di sản đang có nguy cơ bị xâm hại theo thứ tự ưu tiên. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại di sản, xác định giá trị và lập danh mục di sản.

  3. Tăng cường huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau: Ngân sách nhà nước, xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tu bổ, tôn tạo, phục hồi các điểm di sản, di tích và nghiên cứu khoa học nhằm phát huy các giá trị di sản dưới sự giám sát của cơ quan chức năng và được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

   

  Mục 2. TỔ CHỨC THAM QUAN DU LỊCH,  PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ BỀN VỮNG

   

  Điều 6. Xây dựng và phát triển Công viên địa chất

  1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hoá đặc biệt là các di sản địa chất trên Công viên địa chất.

  2. Xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch phát huy giá trị Công viên địa chất phải tuân thủ theo nguyên tắc “Phát triển để bảo tồn, bảo tồn để phát triển” và các tiêu chí của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và các Quy hoạch đã được phê duyệt.        

  3. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tôn tạo cảnh quan, phát triển các khu du lịch địa chất, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, các công trình dịch vụ, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề thủ công, lễ hội truyền thống, các khu bảo tồn di sản, các dự án xử lý môi trường, cung cấp nước sạch... trong phạm vi Công viên địa chất phải tuân thủ các Quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

  4. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học về giá trị di sản địa chất, di sản văn hoá và đa dạng sinh học và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào các hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất.

  5. Các công trình xây dựng của cộng đồng dân cư phải được cấp phép theo đúng quy định, khuyến khích công trình xây dựng dân dụng theo kiến trúc truyền thống để tăng thêm giá trị thẩm mỹ của khu di sản, đồng thời phải có biện pháp xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường, góp phần gìn giữ môi trường và cảnh quan thiên nhiên của Công viên địa chất toàn cầu.

  6. Thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các hoạt động du lịch sinh thái gắn với phát triển sinh kế cho người dân và tổ chức quản lý, bảo vệ bền vững các khu rừng đặc dụng nằm trong khu vực Công viên địa chất.

  7. Mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy các giá trị di sản; xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Hoạt động văn hoá trên Công viên địa chất

  1. Các hoạt động văn hoá, lễ hội, vui chơi giải trí khi tổ chức trên Công viên địa chất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  2. Các tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động văn hóa phải chịu trách nhiệm về nội dung, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định và tuyệt đối không xâm hại đến giá trị di sản trên vùng Công viên địa chất.

  3. Các hoạt động văn hoá phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của địa phương; phù hợp với thuần phong mỹ tục và đảm bảo không gây tác động xấu đến việc bảo tồn bản sắc văn hoá cũng như tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương trên địa bàn Công viên địa chất.

  Điều 8. Hoạt động du lịch - dịch vụ trên Công viên địa chất

  1. Đối với các khu, điểm du lịch

  a) Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch, quản lý khu du lịch phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

  b) Có nội quy, quy định; biển báo, biển chỉ dẫn theo quy định.

  c) Có trách nhiệm khai thác, sử dụng tài nguyên, các giá trị di sản hợp lý, đảm bảo phát triển bền vững.

  d) Công khai đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, tố giác vi phạm, góp ý của khách du lịch và người dân.

  2. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch, dịch vụ

  a) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động du lịch, dịch vụ phải có giấy phép kinh doanh; kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; không được sử dụng tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân khác theo đúng quy định của pháp luật.

  b) Chấp hành sự kiểm tra, giám sát về chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và quy chế này.

  c) Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đăng ký chương trình du lịch, dịch vụ và giá tour với cơ quan chức năng theo quy định; có hướng dẫn viên du lịch theo quy định; phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương về các hành vi gây tổn hại đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan du lịch trên địa bàn.

  d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn cho khách du lịch; hướng dẫn các kỹ năng cho du khách trước khi tham gia các hành trình du lịch; cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch; thông báo, chỉ dẫn kịp thời cho khách du lịch trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng biện pháp cần thiết, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

  đ) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ như: ăn uống, lưu trú, giải trí, vận tải... phải có thông tin rõ ràng, công khai, trung thực số lượng, chất lượng, giá cả các loại dịch vụ, hàng hoá cung cấp cho khách du lịch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Thực hiện nghiêm và đồng bộ các quy định về an toàn thực phẩm và các quy định về vệ sinh môi trường trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

  e) Có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; khắc phục tác động tiêu cực do mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống, tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

  3. Đối với khách du lịch

  a) Du khách đến tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về du lịch, giữ gìn cảnh quan môi trường, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thực hiện theo nội quy của các khu, điểm du lịch và quy định tại Quy chế này.

  b) Du khách đến Công viên địa chất không được tuyên truyền, phát tán tài liệu, sách, báo mà Nhà nước Việt Nam cấm và không mang theo và sử dụng các chất  gây cháy nổ, các loại vũ khí quân dụng.

  c) Khi đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng phải nghiêm túc thực hiện Quy chế này và nội quy, quy định của khu vực nơi tham quan; ng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường du lịch.

  4. Liên doanh, liên kết để phát triển du lịch

  Các tổ chức, cá nhân được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kinh doanh phát triển du lịch trong khuôn khổ đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững theo tiêu chí của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và các quy định của pháp luật.

  Điều 9. Hoạt động nghiên cứu khoa học trên Công viên địa chất

  1. Các hoạt động nghiên cứu khoa học trên Công viên địa chất phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  2. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trên Công viên địa chất nhưng phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 10. Hoạt động sản xuất kinh doanh khác

  1. Tổ chức, cá nhân có các hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên Công viên địa chất phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực kinh doanh, có đủ điều kiện theo quy định, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các quy định liên quan theo quy định của pháp luật.

  2. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  Điều 11. Bảo vệ môi trường, cảnh quan trên Công viên địa chất

  1. Môi trường trên Công viên địa chất phải được bảo vệ, tôn tạo và phát triển theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh.

  2. Chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm bảo vệ, tôn tạo cảnh quan môi trường.

  3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh; khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường; có biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình.

  4. Khách du lịch, cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự.

  Điều 12. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên Công viên địa chất

  1. Các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động trên vùng Công viên địa chất phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, an ninh văn hóa - thông tin; an ninh quốc phòng, an ninh lãnh thổ.

  2. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh văn hóa - thông tin; an ninh quốc phòng, an ninh lãnh thổ trên vùng Công viên địa chất.

  3. Chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo qui định.

  4. Các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 13. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1. Là cơ quan đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất; lập phương án tổ chức triển khai thực hiện theo giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất.

  2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thẩm quyền được phân công. Phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện vùng Công viên địa chất chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

  3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản trên Công viên địa chất.

  Điều 14. Trách nhiệm của Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

  1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; công tác tổ chức thực hiện các quy định, tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản công viên địa chất theo quy định của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN).

  2. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

  a) Triển khai các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền, phân cấp theo quy định.

  b) Phối hợp với các sở ngành, địa phương trên địa bàn Công viên địa chất kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và các điểm, cụm di sản địa chất, đa dạng sinh học trong vùng Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn theo quy định của pháp luật.

  3. Chỉ đạo các Trạm thông tin khu vực triển khai các hoạt động theo lĩnh vực và thẩm quyền. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách tham quan Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn theo quy định của pháp luật và quy định của tỉnh.

  4. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu các di sản văn hóa, di sản địa chất, đa dạng sinh học trên địa bàn Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần  nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ, và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

  5. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Công viên địa chất.

  6. Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

  7. Phối hợp với các Ban quản lý Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm và duy trì hệ sinh thái rừng trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ngành

  1. Các sở, ngành căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia thực hiện công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất và các nhiệm vụ khác có liên quan đến lĩnh vực, thẩm quyền.

  2. Hướng dẫn các huyện, các tổ chức cá nhân thực hiện việc đầu tư, khai thác trên Công viên địa chất tuân thủ các Quy hoạch phát triển và các quy định của pháp luật hiện hành.

  3. Kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

  4. Các lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, trọng tâm ở các khu vực biên giới, khu vực trung tâm hành chính, kết hợp giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc với bảo vệ các di sản trên vùng Công viên địa chất.

  5. Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về bảo vệ các di sản của Công viên địa chất tới mọi người dân và khách du lịch.

  6. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và phát triển Công viên địa chất theo lĩnh vực, thẩm quyền.

  Điều 16. Trách nhiệm của UBND các huyện vùng Công viên địa chất

  1. Công tác tuyên truyền

  a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Có trách nhiệm vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

  b) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng bằng nhiều hình thức về Công viên địa chất.

  c) Cải tiến và nâng cấp hệ thống panô, biển bảng với nội dung và hình thức phong phú vừa gần gũi, thân thiện với môi trường vừa đảm tính bền vững theo thời gian dưới tác động của điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

  d) Hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan du lịch tại các điểm di sản trên vùng Công viên địa chất.

  2. Công tác quản lý

  a) Tổ chức thực hiện và quản lý các quy hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý, bảo vệ và khai thác Công viên địa chất trong phạm vi địa phương mình.

  b) Chỉ đạo UBND các xã và các ngành chức năng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp bảo vệ di sản thiên nhiên, di sản văn hoá trên địa bàn địa phương mình quản lý cũng như trên toàn vùng Công viên địa chất.

  c) Nâng cao vai trò trong việc quản lý, bảo vệ và khai thác các giá trị trên Công viên địa chất trong phạm vi của địa phương mình, thành lập các ban quản lý di tích để trực tiếp quản lý các di tích đã được xếp hạng trên vùng Công viên địa chất.

  d) Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng; tổ chức các hoạt động trên vùng Công viên địa chất theo quy định.

  đ) Niêm yết các quy định về thu phí và giá dịch vụ tại các điểm tham quan du lịch và trên địa bàn Công viên địa chất.

  e) Ưu tiên sử dụng người địa phương với các lứa tuổi đa dạng làm hướng dẫn viên du lịch địa chất, đồng thời tiếp tục đào tạo để nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

  3. Công tác phối hợp.

  a) Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức quản lý, xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Quy chế này.

  c) Phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động trong vùng Công viên địa chất theo quy định. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

  4. Công tác kiểm tra giám sát

  Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý, bảo vệ di sản trên địa bàn; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ di sản theo quy định của pháp luật.

  Điều 17. Trách nhiệm của UBND các huyện: Bắc Mê, Vị Xuyên

  Các huyện Bắc Mê, Vị Xuyên là khu vực vùng phụ cận địa bàn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương có trách nhiệm phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Quy chế này.

  Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

  1. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản và các quy định tại Quy chế này.

  2. Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trên Công viên địa chất có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các di sản vùng Công viên địa chất.

  3. Cộng đồng dân cư địa phương có trách nhiệm bảo vệ và quản lý các di sản ngay tại địa bàn sinh sống của mình. Phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải theo đúng quy hoạch, trường hợp khai thác nhỏ lẻ để xây dựng các công trình dân sinh (nhà ở, bể nước…) khi quy hoạch chưa được duyệt phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

  4. Khách du lịch có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản trên khu vực công viên; trong quá trình tham quan, nghiên cứu, học tập và tham gia các hoạt động du lịch khác trên địa bàn Công viên địa chất; có ý thức tự giác bảo vệ và tuyên truyền tới cộng đồng các quy định của nhà nước, pháp luật và bảo vệ di sản.

  5. Khi tiến hành đầu tư, xây dựng, phát triển tại khu vực Công viên địa chất phải tuân thủ quy định của pháp luật và sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. Các hoạt động đầu tư, xây dựng không được gây tổn hại hoặc tạo nguy cơ tổn hại đến di sản và không được gây ảnh hưởng hệ sinh thái, môi trường tự nhiên.

  Điều 19. Điều khoản thi hành

  1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

  2. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Bắc Mê căn cứ vào chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm một lần tổ chức đánh giá việc thực hiện Quy chế này và gửi về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực hiện./.

   

  ______________________________

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực: 01/01/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, số 32/2009/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 18/06/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
  Ban hành: 21/09/2010 Hiệu lực: 06/11/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  10
  Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị định 109/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
  Ban hành: 21/09/2017 Hiệu lực: 10/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14
  Ban hành: 15/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  13
  Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
  Ban hành: 31/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  14
  Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  15
  Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
  Ban hành: 22/01/2019 Hiệu lực: 10/03/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  16
  Quyết định 2006/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
  Ban hành: 01/10/2012 Hiệu lực: 11/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quản lý, bảo vệ và phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
  Số hiệu:18/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:08/06/2020
  Hiệu lực:20/06/2020
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Văn Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (15)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X