hieuluat

Quyết định 2774/QÐ-BVHTTDL quảng bá và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2774/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành:02/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  ____________

  Số: 2774/QĐ-BVHTTDL

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”;

  Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Văn hóa dân tộc;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

  Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

  Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 4;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - TT. Trịnh Thị Thủy;

  - Đài TNVN;

  - Lưu: VT, Vụ VHDT, Hng (10b).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Trịnh Thị Thủy

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  ____________

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

  (Kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

  ________________________

   

  I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, làm cho trang phục truyền thống trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

  - Tăng cường, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

  - Giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa giản dị, gần gũi trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch.

  - Quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam trong nền văn hoá thống nhất mà đa dạng.

  2. Yêu cầu

  - Việc tuyên truyền phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.

  - Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương với các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Nội dung

  Tuyên truyền quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm.

  2. Địa điểm, thời gian và phương thức thực hiện

  - Địa điểm: Tại các tỉnh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

  - Thời gian: Quý IV năm 2020.

  - Phương thức thực hiện:

  Đặt hàng tin/bài về các hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm trên các báo in/điện tử và các phương tiện truyền thông (trên sóng phát thanh và truyền hình VOV).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phân công nhiệm vụ

  1.1. Vụ Văn hóa dân tộc

  - Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, thanh quyết toán theo quy định.

  - Thống nhất với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

  1.2. Văn phòng Bộ

  - Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện.

   1.3. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

  - Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng dự toán kinh phí;

  - Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông;

  - Thực hiện truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt;

  - Theo dõi, tổng hợp các tin/bài viết có liên quan.

  2. Kinh phí thực hiện

  Kinh phí triển khai: Trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

  Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời, xem xét, quyết định./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X