hieuluat

Quyết định 2775/QÐ-BVHTTDL Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch sau đại dịch COVID-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2775/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
  Ngày ban hành:02/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  ___________

  Số: 2775/QĐ-BVHTTDL

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

   

                                                                                

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL, ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Đào tạo;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 (Kế hoạch kèm theo).

  Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin của Vụ Đào tạo cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

  - Lưu: VT, ĐT, ĐTT (15);

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Tạ Quang Đông

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19

   (Kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _________________

   

  Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo về đào tạo nhân lực du lịch như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Đánh giá tình hình, tác động của COVID-19 đến công tác đào tạo nhân lực du lịch thời gian qua;

  - Đề ra phương hướng và giải pháp đào tạo nhân lực ngành Du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19 và các rủi ro khác;

  - Tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo nhân lực du lịch.

  2. Yêu cầu

  - Chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

  - Phân tích kỹ thực trạng công tác đào tạo nhân lực ngành Du lịch thời gian qua, chỉ ra những thách thức, thời cơ; đồng thời xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy công tác đào tạo nhân lực du lịch theo hướng thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương nơi tổ chức lớp Hội thảo về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

  - Tổng hợp kết quả Hội thảo, lựa chọn, biên tập tham luận Hội thảo in Kỷ yếu phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG

  1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến vào tháng 11 năm 2020.

  2. Địa điểm: Khu vực miền Trung Tây Nguyên hoặc khu vực phía Bắc.

  3. Thành phần và số lượng đại biểu

  a. Thành phần

  - Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

  - Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan;

  - Các cơ sở đào tạo về du lịch;

  - Các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, khách sạn;

  - Các chuyên gia, nhà khoa học viết tham luận cho Hội thảo;

  - Các tổ chức, cá nhân liên quan đến đào tạo nhân lực du lịch;

  - Các phóng viên báo, đài.

  b. Số lượng: Khoảng 200 đại biểu.

  4. Nội dung

  Hội thảo tập trung thảo luận một số chuyên đề chủ yếu như sau:

  - Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch hiện nay;

  - Đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch và công tác đào tạo nhân lực du lịch;

  - Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đào tạo nhân lực du lịch;

  - Thách thức và cơ hội đối với đào tạo nhân lực du lịch giai đoạn hiện nay trong thời gian tới;

  - Cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong đào tạo nguồn lực du lịch;

  - Dự báo nhu cầu nhân lực và đào tạo nhân lực du lịch đến năm 2030;

  - Đề xuất một số dự án ưu tiên trong đào tạo nhân lực du lịch thời gian tới.

  Số lượng tham luận: Từ 40 đến 50 tham luận.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Đào tạo

  - Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thảo.

  - Chuẩn bị các chuyên đề và tài liệu cho Hội thảo.

  - Dự thảo và gửi Giấy mời Hội thảo, Giấy mời viết tham luận Hội thảo.

  - Chuẩn bị Báo cáo đề dẫn, Tổng kết cho Hội thảo.

  - Dự toán kinh phí cho Hội thảo.

  - Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo.

  - Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.

  2. Văn phòng Bộ

  Hỗ trợ các thủ tục liên quan để tổ chức Hội thảo theo quy định.

  3. Các cơ sở đào tạo lĩnh vực du lịch

  Chuẩn bị tham luận và cử đại diện tham dự Hội thảo.

  V. KINH PHÍ

  Kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19” thực hiện theo quy định hiện hành trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch chi tại Văn phòng Bộ./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X