hieuluat

Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL trang thiết bị thi đấu cho vận động viên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:667&668-07/2021
  Số hiệu:05/2021/TT-BVHTTDLNgày đăng công báo:14/07/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
  Ngày ban hành:25/06/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/08/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 25/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

  Theo đó, trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia bao gồm: Trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao; Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao; Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao.

  Cụ thể, định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao như sau: Bóng tập thể lực đa năng 20 quả/vđv; Dàn gánh tạ đa năng 30 bộ/vđv; Giàn tạ đa năng 30 bộ/vđv; Giàn tạ đôi từ 24kg đến 26kg 30 bộ/vđv; Máy đạp đùi 30 bộ/vđv; Máy kéo đùi sau 30 bộ/vđv; Máy tập duỗi cơ đùi trước 30 bộ/vđv;…. các trang thiết bị trên có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên.

  Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

 • BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

  __________

  Số: 05/2021/TT-BVHTTDL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

   

                                                                                       

  THÔNG TƯ

  Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia

  _________________

   

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia (sau đây gọi chung là đội tuyển quốc gia) từng môn thể thao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và đơn vị đào tạo, huấn luyện khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tập huấn, thi đấu thể thao của đội tuyển quốc gia.

  Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

  Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được mua sắm từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

  Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

  Điều 5. Phân loại trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

  Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao bao gồm:

  1. Trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

  2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

  3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao.

  Điều 6. Định mức cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

  1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 7. Nguyên tắc, chế độ và thời gian cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

  1. Việc cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải căn cứ theo định mức quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên được cấp phát theo định mức quy định tại Phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và được cấp phát mới khi trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

  3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 01 (một) năm được cấp phát như sau:

  a) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 01 (một) lần trong năm: cấp phát khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

  b) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 02 (hai) lần trong năm:

  - Cấp phát lần thứ nhất khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

  - Cấp phát lần thứ hai khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao với tổng thời gian tập trung tập huấn trong năm từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.

  c) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong tháng được cấp phát hàng tháng cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao;

  d) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong ngày được cấp phát hàng ngày cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.

  Điều 8. Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán

  1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

  2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hoặc Tổng cục Thể dục thể thao phân bổ, giao dự toán chi mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho các đơn vị đào tạo, huấn luyện theo quy định.

  Điều 9. Điều khoản thi hành

  1. Trường hợp phát sinh những trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chưa được quy định tại Thông tư này, các đơn vị đào tạo, huấn luyện quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách hàng năm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

  3. Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Tòa án Nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

  - Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;

  - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;

  - Sở VHTTDL, Sở VHTT

  - Lưu: VT, TCTDTT (20), Hg (350)

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Hùng

   

   

   

  Phụ lục I

  ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP THỂ LỰC CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO

  (Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _____________

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị tính

  Định mức trang thiết bị có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

  1

  Bóng tập thể lực đa năng

  Quả/20vđv

  01

  2

  Dàn gánh tạ đa năng

  Bộ/30vđv

  01

  3

  Giàn tạ đa năng

  Bộ/30vđv

  01

  4

  Giàn tạ đôi từ 24kg đến 26kg

  Bộ/30vđv

  01

  5

  Giàn tạ đôi từ 4kg đến 22kg

  Bộ/30vđv

  01

  6

  Máy đạp đùi

  Bộ/30vđv

  01

  7

  Máy kéo đùi sau

  Bộ/30vđv

  01

  8

  Máy tập duỗi cơ đùi trước

  Bộ/30vđv

  01

  9

  Máy tập ép, mở đùi

  Bộ/30vđv

  01

  10

  Máy tập kéo xô, lưng

  Bộ/30vđv

  01

  11

  Máy đẩy vai

  Bộ/30vđv

  01

  12

  Máy tập bắp chuối

  Bộ/30vđv

  01

  13

  Máy tập đa năng bổ trợ nhiều nhóm cơ

  Bộ/50vđv

  01

  14

  Máy chạy

  Bộ/50vđv

  01

  15

  Ghế gập bụng

  Bộ/30vđv

  01

  16

  Ghế căng tập lưng

  Bộ/30vđv

  01

  17

  Ghế đẩy ngực dốc lên

  Bộ/30vđv

  01

  18

  Ghế đẩy ngực dốc xuống

  Bộ/30vđv

  01

  19

  Ghế đẩy ngực ngang

  Bộ/30vđv

  01

  20

  Khung nâng gối, đu xà

  Bộ/30vđv

  01

  21

  Tạ tay

  Bộ/20vđv

  01

  22

  Cân điện tử

  Cái/50vđv

  01

   
   

  Phụ lục II

  ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO

  (Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _______________________

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị tính

  Định mức trang thiết bị thời gian sử dụng dưới 01 năm

  Lần thứ nhất

  Lần thứ hai

  1

  Giày tập thể lực

  Đôi/vđv; Đôi/hlv

  02

  02

  2

  Tất

  Đôi/vđv; Đôi/hlv

  06

  06

  3

  Quần áo gió

  Bộ/vđv; Bộ/hlv

  01

  01

  4

  Khăn tắm

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

  02

  02

  5

  Túi đựng đồ

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

  01

   

  6

  Còi

  Chiếc/hlv

  01

  01

  7

  Đồng hồ bấm giây

  Chiếc/hlv

  01

   

  8

  Mũ mềm

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

  01

  01

   
   

   

  Phụ lục III

  ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA TỪNG MÔN THỂ THAO

  (Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  __________________________

   

  STT

  Tên trang thiết bị

  Đơn vị tính

  Định mức trang thiết bị

  Thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

  Thời gian sử dụng dưới 01 năm

  Lần thứ nhất

  Lần thứ hai

  Cấp theo ngày, theo tháng

  1.

  Môn Bắn cung

   

   

   

   

   

  1

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  2

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  3

  Áo bắn

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  4

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  5

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  6

  Tất tập luyện

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Tất thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  8

  Bao tay cung 1 dây

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  9

  Bao tên

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  10

  Báng cung

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  11

  Cánh cung

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  12

  Dây cung

  Cuộn/vđv

   

  02

  02

   

  13

  Kìm bắn cho cung 3 dây

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Cần thăng bằng

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  15

  Thước ngắm

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  16

  Giá đỡ cung

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  17

  Tên

  Hộp/vđv

   

  03

  03

   

  18

  Cánh tên

  Hộp/vđv

   

  18

  18

   

  19

  Chỉnh tên

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  20

  Đầu tên

  Hộp/vđv

   

  06

  06

   

  21

  Đuôi tên

  Hộp/vđv

   

  06

  06

   

  22

  Lõi đuôi nhôm

  Túi/vđv

   

  12

  12

   

  23

  Bia, giá đỡ bia

  Bộ/đội

   

  25

   

   

  24

  Giấy bia

  Tờ/vđv

   

  50

  50

   

  25

  Kính xem điểm trạm

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  2.

  Môn Bắn súng

   

   

   

   

   

  1

  Súng ngắn hơi

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  2

  Súng trường hơi

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  3

  Súng ngắn ổ quay

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  4

  Súng ngắn bắn đạn nổ

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  5

  Súng trường bắn đạn nổ

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  6

  Súng bắn đĩa bay (street)

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  7

  Súng bắn đĩa bay (trap)

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  8

  Súng bắn đĩa bay (double trap)

  Khẩu/vđv

  01

   

   

   

  9

  Hòm đạn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Hòm súng

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Bình nén hơi

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  12

  Đồng hồ đo áp suất buồng hơi

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  13

  Mặt bia điện tử

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  14

  Máy hỗ trợ tập luyện scatt

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  15

  Máy đo gia tốc hơi

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  16

  Máy nén hơi

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  17

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  18

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  19

  Quần áo bắn

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  20

  Quần áo lót

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  21

  Găng tay bắn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  22

  Bao cát

  Bao/vđv

   

  01

  01

   

  23

  Bia giấy

  Tờ/vđv/ngày

   

   

   

  200

  24

  Chân bắn đứng

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  25

  Đạn

  Viên/vđv/ngày

   

   

   

  400

  26

  Đĩa bắn

  Cái/vđv/ngày

   

   

   

  400

  27

  Dây bắn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  28

  Dây lưng

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  29

  Giấy bia điện tử

  Cuộn/vđv/ngày

   

   

   

  01

  30

  Kính bắn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  31

  Mũ bắn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  32

  Nút tai

  Bộ/vđv

   

  05

  05

   

  33

  Ống kính xem điểm trạm

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

  01

   

   

   

  34

  Van nạp bình hơi

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  35

  Túi đựng trang bị

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  36

  Gioăng thay thế súng trường

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  37

  xo buồng áp lực hơi súng trường

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  38

  xo kim hỏa súng trường hơi

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  39

  Gioăng thay thế súng ngắn

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  40

  xo buồng áp lực hơi súng ngắn hơi

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  41

  xo kim hỏa súng ngắn hơi

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  42

  Van buồng áp lực hơi súng ngắn

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  43

  xo kim hỏa súng trường thể thao

  Bộ/khẩu/vđv

  01

   

   

   

  44

  Cân cò

  Bộ/trường bắn

  02

   

   

   

  45

  Giá để súng môn bắn đĩa bay

  Bộ/trường bắn

  01

   

   

   

  46

  Máy bắn đĩa skeet

  Bộ/trường bắn

  03

   

   

   

  47

  Máy bắn đĩa trap

  Bộ/trường bắn

  16

   

   

   

  48

  Thùng đựng catut

  Bộ/trường bắn

  08

   

   

   

  49

  Bộ điều khiển trường bắn đĩa bay

  Bộ/trường bắn

  03

   

   

   

  50

  Hạt thông nòng súng

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  51

  Máy chấm điểm bia giấy

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  52

  Bộ dưỡng chấm điểm chạm bia giấy

  Bộ/nội dung

  02

   

   

   

  53

  Đồng hồ báo giờ điện tử

  Bộ/trường bắn

  02

   

   

   

  54

  Bảng bia điện tử

  Cái/trường bắn

  02

   

   

   

  55

  Loa bắt âm thanh trường bắn đĩa bay

  Chiếc/bệ bắn

  01

   

   

   

  56

  Bảng điểm điện tử trường bắn đĩa bay

  Chiếc/trường bắn

  01

   

   

   

  57

  Bảng điểm lật

  Chiếc/trường bắn

  01

   

   

   

  58

  Hệ thống bia điện tử trường bắn 50m và trường bắn 10m

  Bộ/trường bắn

  60

   

   

   

  59

  Hệ thống bia điện tử trường bắn 25m

  Bộ/trường bắn

  80

   

   

   

  60

  Hệ thống bia điện tử trường bắn di động

  Bộ/trường bắn

  04

   

   

   

  61

  Máy điều khiển trường bắn di động

  Bộ/trường bắn

  04

   

   

   

  62

  Đầu ngắm, máy ngắm, đuôi bảng phụ

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  63

  Trang bị chuyên dụng sửa chữa súng

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  3.

  Môn Bi sắt

   

   

   

   

   

  1

  Bảng điểm điện tử

  Bộ/đội

  04

   

   

   

  2

  Bộ thi kỹ thuật

  Bộ/đội

  04

   

   

   

  3

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  4

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  01

   

  5

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv; Đôi/hlv

   

  01

   

   

  6

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

   

   

  7

  Bi đích

  Viên/vđv

   

  05

  05

   

  8

  Bi tập luyện

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  9

  Bi thi đấu

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  10

  Khăn lau bi

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Mũ rộng vành

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  12

  Thước đo

  Chiếc/hlv

   

  01

   

   

  4.

  Môn Billiard - Snooker

   

   

   

   

   

  1

  Bàn carom

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  2

  Bàn pool

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  3

  Bàn snooker

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  4

  Bảng điểm điện tử

  Bộ/đội

  04

   

   

   

  5

  Bi carom

  Bộ/đội

  08

   

   

   

  6

  Bi english

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  7

  Bi pool

  Bộ/đội

  08

   

   

   

  8

  Bi snooker

  Bộ/đội

  04

   

   

   

  9

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  11

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

   

   

  12

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

   

   

  13

  carom

  Cây/vđv

   

  01

   

   

  14

  pool

  Cây/vđv

   

  01

   

   

  15

  snooker

  Cây/vđv

   

  01

   

   

  16

  Đầu cơ

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  17

  Găng tay

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  18

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  19

  Vải bàn carom

  Tấm/đội

   

  04

  04

   

  20

  Vải bàn pool

  Tấm/đội

   

  06

  06

   

  21

  Vải bàn snooker

  Tấm/đội

   

  04

  04

   

  5.

  Môn Bóng bàn

   

   

   

   

   

  1

  Bàn bóng bàn

  Chiếc/đội

  12

   

   

   

  2

  Đồng hồ timeout

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  3

  Máy bắn bóng

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  4

  Máy đo vợt

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  5

  Máy nhặt bóng

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  6

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  7

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  03

  02

   

  8

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  03

  02

   

  9

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  02

  01

   

  10

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Bảo vệ cổ chân

  Bộ/vđv

   

  02

  01

   

  12

  Bảo vệ cổ tay

  Bộ/vđv

   

  02

  01

   

  13

  Bảo vệ gối

  Bộ/vđv

   

  02

  01

   

  14

  Bóng tập

  Quả/vđv

   

  40

  40

   

  15

  Cốt

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  16

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  02

  01

   

  17

  Keo

  Lọ/vđv

   

  02

  02

   

  18

  Mặt vợt

  Chiếc/vđv

   

  03

  02

   

  19

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  6.

  Môn Bóng chuyền bãi biển

   

   

   

   

   

  1

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  2

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  3

  Băng gối

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  4

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  02

  02

   

  5

  Dây kéo đàn hồi tập tay

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  6

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  7

  Kem chống nắng

  Hộp/vđv

   

  10

  10

   

  8

  Kính

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  9

  Mũ mềm

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  11

  Xe đựng bóng

  Chiếc/đội

   

  01

   

   

  7.

  Môn Bóng chuyền trong nhà

   

   

   

   

   

  1

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  2

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  3

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  4

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  5

  Băng gối

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  6

  Băng sơ mi

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Bóng tập

  Quả/vđv

   

  02

  02

   

  8

  Dây kéo đàn hồi tập tay

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  9

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Mũ mềm

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  11

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  12

  Xe đựng bóng

  Chiếc/đội

   

  01

   

   

  8.

  Môn Bóng đá 11 người

   

   

   

   

   

  1

  Bảng chiến thuật cá nhân

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  2

  Giầy tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  3

  Giầy thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  4

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv; Bộ/hlv

   

  04

  04

   

  5

  Quần áo thi đấu

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  6

  Áo chiến thuật

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  7

  Áo gió chống mưa

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  02

   

   

  8

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  9

  Bịt đầu gối

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  10

  Bịt ống quyển

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  11

  Bộ cờ góc

  Chiếc/đội

   

  08

   

   

  12

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  04

  04

   

  13

  Cột dẫn bóng

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  14

  Cột mốc

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  15

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  16

  Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

  Đôi/hlv

   

  02

  02

   

  17

  Găng tay thủ môn cho vận động viên

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  18

  Hình nộm đá phạt

  Bộ/đội

   

  01

   

   

  19

  Tất tập luyện

  Đôi/vđv; Đôi/hlv

   

  04

  04

   

  20

  Túi đựng bóng

  Chiếc/đội

   

  02

  02

   

  21

  Túi xách đựng đồ tập luyện

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  02

  02

   

  9.

  Môn Bóng đá bãi biển

   

   

   

   

   

  1

  Bóng đặc

  Quả/đội

  01

   

   

   

  2

  Rào bật nhẩy

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  3

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv; Bộ/hlv

   

  04

  04

   

  4

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  5

  Áo chiến thuật

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  6

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  04

  04

   

  7

  Cột dẫn bóng

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  8

  Cột mốc

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  9

  Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

  Đôi/hlv

   

  02

  02

   

  10

  Găng tay thủ môn cho vận động viên

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  11

  Túi đựng bóng tập

  Chiếc/đội

   

  02

  02

   

  12

  Túi xách đựng đồ tập luyện

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  02

  02

   

  10.

  Môn Bóng đá futsal

   

   

   

   

   

  1

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  2

  Bóng tạ từ 3kg đến 5kg

  Bộ/đội

  04

   

   

   

  3

  Bóng thăng bằng

  Quả/đội

  08

   

   

   

  4

  Bóng yoga

  Quả/đội

  02

   

   

   

  5

  Con lăn mát-xa

  Chiếc/đội

  10

   

   

   

  6

  Đệm nhún lò xo

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  7

  Hình nộm người

  Chiếc/đội

  05

   

   

   

  8

  Nấm chiến thuật

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  9

  Thiết bị cảm biến nhịp tim

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  10

  Áo chiến thuật

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  11

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  04

  04

   

  12

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  13

  Giầy Futsal

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Bịt ống quyển

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  15

  Bóng

  Quả/vđv

   

  02

  02

   

  16

  Cột dẫn bóng

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  17

  Cột mốc

  Bộ/đội

   

  02

  02

   

  18

  Cột rào cản

  Bộ/đội

   

  04

   

   

  19

  Dây kéo đàn hồi

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  20

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  21

  Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

  Đôi/hlv

   

  02

  02

   

  22

  Găng tay thủ môn cho vận động viên

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  23

  Tất dài tập luyện

  Đôi/vđv

   

  04

  04

   

  24

  Thảm yoga

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  25

  Thang dây

  Chiếc/đội

   

  04

   

   

  26

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  27

  Túi đựng bóng tập

  Chiếc/đội

   

  02

  02

   

  28

  Túi xách đựng đồ tập luyện

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  02

  02

   

  11.

  Môn Bóng ném bãi biển

   

   

   

   

   

  1

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  2

  Thang dây

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  3

  Dây kéo đàn hồi tập tay

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  4

  Cọc tiêu

  Bộ/đội

   

  01

   

   

  5

  Kính

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  6

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  8

  Áo chiến thuật

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  9

  Bảo vệ gối

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  10

  Bóng đặc

  Quả/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  03

  03

   

  12

  Bóng thi đấu

  Quả/vđv

   

  01

  01

   

  13

  Mũ mềm chuyên môn

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  15

  Bảng chiến thuật

  Chiếc/đội

   

  02

   

   

  16

  Hình nộm ném phạt

  Cái/đội

   

  04

   

   

  17

  Bục bật ném

  Cái/đội

   

  04

   

   

  18

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  19

  Túi đựng đồ tập luyện

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  12.

  Môn Bóng ném trong nhà

   

   

   

   

   

  1

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  2

  Thang dây

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  3

  Dây kéo đàn hồi tập tay

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  4

  Cọc tiêu

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  5

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  6

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Áo chiến thuật

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  8

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  9

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Bảo vệ gối

  Bộ/vđv

   

  01

   

   

  11

  Bóng đặc

  Quả/vđv

   

  01

  01

   

  12

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  03

  03

   

  13

  Bóng thi đấu

  Quả/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  15

  Keo

  Hộp/vđv

   

  01

  01

   

  16

  Túi chườm đá

  Chiếc/đội

   

  01

   

   

  17

  Bảng chiến thuật

  Chiếc/đội

   

  02

   

   

  18

  Hình nộm ném phạt

  Cái/đội

   

  06

   

   

  19

  Bục bật ném

  Cái/đội

   

  06

   

   

  20

  Túi đựng đồ tập luyện

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  13.

  Môn Bóng nước

   

   

   

   

   

  1

  Máy tập cơ tay môn bơi

  Chiếc/30vđv

  01

   

   

   

  2

  Quần áo tập luyện cho vận động viên

  Bộ/vđv

   

  04

  04

   

  3

  Quần áo tập luyện cho huấn luyện viên

  Bộ/hlv

   

  01

  01

   

  4

  Quần áo thi đấu (bao gồm mũ đánh số từ 01 đến 13)

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  5

  Áo choàng giữ nhiệt

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  6

  Bóng

  Quả/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Chân vịt đôi

  Cặp/vđv

   

  01

   

   

  8

  Bàn quạt

  Cặp/vđv

   

  01

   

   

  9

  Dây cao su

  Sợi/vđv

   

  01

   

   

  10

  Ván

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  11

  Khăn tắm

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  12

  Kính bơi

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  13

  Thảm nghỉ

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  15

  Mũ tập luyện

  Chiếc/vđv

   

  04

   

   

  14.

  Môn Bóng rổ

   

   

   

   

   

  1

  Cọc cây

  Chiếc/đội

  14

   

   

   

  2

  Dây đàn hồi

  Chiếc/đội

  14

   

   

   

  3

  Dây thừng

  Chiếc/vđv

  02

   

   

   

  4

  Nấm

  Chiếc/đội

  20

   

   

   

  5

  Xe đựng bóng

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  6

  Giày tập luyện chuyên môn

  Đôi/vđv; Đôi/hlv

   

  02

  02

   

  7

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  8

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  9

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  10

  Áo chiến thuật

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  11

  Thang dây

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  12

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  13

  Bảo vệ gối, tay

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  14

  Bóng đặc

  Quả/vđv

   

  01

  01

   

  15

  Bóng tập luyện

  Quả/vđv

   

  03

  03

   

  16

  Bóng thi đấu

  Quả/vđv

   

  02

  02

   

  17

  Đồng hồ 24 giây

  Bộ/đội

   

  02

   

   

  18

  Tất

  Đôi/vđv

   

  02

   

   

  19

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  20

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  21

  Cột rổ

  Bộ/đội

   

  01

   

   

  22

  Lưới rổ

  Chiếc/đội

   

  20

   

   

  23

  Băng keo dán gôn

  Cuộn/đội

   

  25

   

   

  24

  Thước dây kẻ sân

  Mét/đội

   

  200

   

   

  25

  Bình xịt lạnh

  Chai/đội

   

  20

   

   

  15.

  Môn Bowling

   

   

   

   

   

  1

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  2

  Găng tay thi đấu

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  3

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  4

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  5

  Dây kéo đàn hồi tập lưng

  Đôi/vđv

   

  02

   

   

  6

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  7

  Túi chườm đá

  Đôi/vđv

   

  02

   

   

  16.

  Môn Boxing

   

   

   

   

   

  1

  Bao cát treo

  Chiếc/đội

  10

   

   

   

  2

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  3

  Bộ đồ ép cân

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  4

  Dây kéo đàn hồi tập đấm

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  5

  Đích đấm gắn tường

  Chiếc/đội

  10

   

   

   

  6

  Hình nộm người

  Chiếc/đội

  05

   

   

   

  7

  Lampơ tay

  Đôi/hlv

  01

   

   

   

  8

  Giày tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

   

   

  9

  Giày thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  10

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Mũ tập luyện

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  12

  thi đấu

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  13

  Băng đa quấn tay

  Cuộn/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Bảo vệ ngực

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  15

  Bịt răng thi đấu

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  16

  Găng chuyên môn tập luyện

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  17

  Găng chuyên môn thi đấu

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  18

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  19

  Găng tập luyện đấm bao

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  20

  Kuki

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  21

  Túi chườm đá

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  17.

  Môn Bơi

   

   

   

   

   

  1

  Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

  Bộ/30vđv

  01

   

   

   

  2

  Máy tập phát triển cơ tay

  Chiếc/30vđv

  01

   

   

   

  3

  Bộ bóng nhồi từ 4kg đến 5kg

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  4

  Quần cản nước

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  5

  Quần, áo bơi tập luyện

  Bộ/vđv

   

  06

  06

   

  6

  Quần, áo bơi thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  7

  Quần bó cơ

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  8

  Áo bó cơ

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  9

  Áo choàng giữ nhiệt

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  10

  Kính bơi, mũ bơi thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  11

  Kính bơi, mũ bơi tập luyện

  Bộ/hlv

   

  01

  01

   

  12

  Kính bơi, mũ bơi tập luyện

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  13

  Bàn quạt nửa bàn tay

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  14

  Chân vịt đôi

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  15

  Dây cao su

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  16

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  17

  Dây thừng

  Chiếc/đội

   

  01

   

   

  18

  Khăn thấm nước

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  19

  Bộ tạ miếng từ 4kg đến 8kg

  Đôi/vđv

   

  09

   

   

  20

  Thảm nghỉ

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  21

  Ván

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  22

  Vòi hơi

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  23

  Bàn quạt cả bàn tay

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  24

  Thiết bị đo mạch

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  25

  Ống lăn massage

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  18.

  Môn Bơi đường dài

   

   

   

   

   

  1

  Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

  Bộ/30vđv

  01

   

   

   

  2

  Bộ đàm chịu nước

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  3

  Loa tay

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  4

  Máy đo khoảng cách trên sông, hồ, biển

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  5

  Thiết bị GPS giám sát

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

  01

   

   

   

  6

  Vòi hơi

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  7

  Xuồng máy huấn luyện và cứu hộ

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  8

  Quần bơi tập luyện

  Chiếc/vđv

   

  04

  04

   

  9

  Áo bơi tập luyện

  Chiếc/vđv

   

  04

  04

   

  10

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  11

  Áo choàng giữ nhiệt

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  12

  Áo phao cứu hộ

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

   

   

  13

  Kính bơi, mũ bơi

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  14

  Kính chống nắng

  Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  15

  Bàn quạt

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  16

  Bình đựng nước uống

  Chiếc/vđv

   

   

   

   

  17

  Chân vịt đôi

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  18

  Cọc tiêu

  Chiếc/đội

   

  06

   

   

  19

  Dây cao su

  Chiếc/đội

   

  02

  02

   

  20

  Gậy tiếp thực phẩm

  Chiếc/hlv

   

  02

   

   

  21

  Giầy giữ nhiệt

  Đôi/vđv

   

  01

  01

   

  22

  Khăn thấm nước

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  23

  Phao bơi đường dài

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  24

  Thảm nghỉ

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  25

  Ván

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  19.

  Môn Bơi Nghệ thuật

   

   

   

   

   

  1

  Bộ tạ tay từ 2kg đến 6 kg

  Bộ/vđv

  01

   

   

   

  2

  Quần, áo bơi, khăn tắm

  Bộ/vđv

   

  03

  03

   

  3

  Quần, áo bơi, khăn tắm

  Bộ/hlv

   

  01

  01

   

  4

  Áo choàng giữ nhiệt

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  5

  Kính bơi, mũ bơi

  Bộ/vđv

   

  01

  01

   

  6

  Nút tai, bàn quạt, kẹp mũi, ván

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  7

  Thảm nghỉ

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  8

  Áo bơi thiết kế dành cho thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  9

  Dây thun đàn hồi 1,5m/sợi

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  10

  Bộ đàm điều khiển chịu nước kết nối với thiết bị tai nghe không dây dưới nước (gồm 8 chiếc tai nghe)

  Bộ/đội

   

  01

   

   

  20.

  Môn Canoeing

   

   

   

   

   

  1

  Bộ tạ gồm cần tạ xoay, bánh tạ (từ 1kg đến 30kg)

  Bộ/30vđv

  01

   

   

   

  2

  Máy tập kỹ thuật canoe

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  3

  Máy tập kỹ thuật kayak

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  4

  Máy xà đơn xà kép

  Chiếc/30vđv

  01

   

   

   

  5

  Thang gióng

  Chiếc/30vđv

  01

   

   

   

  6

  Bao chèo canoe

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  7

  Bao chèo kayak

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  8

  Bộ đàm chịu nước

  Chiếc/hlv

  01

   

   

   

  9

  Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện.

  Bộ/đội

  01

   

   

   

  10

  Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh thuyền

  Bộ/đội

  02

   

   

   

  11

  Cân điện tử để cân chỉnh trọng lượng thuyền

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  12

  Cầu lên xuống thuyền

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  13

  Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

  Chiếc/hlv

  01

   

   

   

  14

  Giá 4 tầng để thuyền bốn

  Chiếc/đội

  02

   

   

   

  15

  Giá 4 tầng để thuyền đôi

  Chiếc/đội

  03

   

   

   

  16

  Giá 4 tầng để thuyền đơn

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  17

  Loa tay

  Chiếc/hlv

  01

   

   

   

  18

  Mái chèo thuyền canoe

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  19

  Mái chèo thuyền kayak

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  20

  Máy đo nhịp tim

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  21

  Thuyền canoe bốn (C4)

  Chiếc/04vđv

  01

   

   

   

  22

  Thuyền canoe đôi (C2)

  Chiếc/02vđv

  01

   

   

   

  23

  Thuyền canoe đơn (C1)

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  24

  Thuyền kayak (K2)

  Chiếc/02vđv

  01

   

   

   

  25

  Thuyền kayak (K4)

  Chiếc/04vđv

  01

   

   

   

  26

  Thuyền kayak (K1)

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  27

  Xe kút kít chở xuồng máy

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  28

  Xuồng máy huấn luyện

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  29

  Xuồng máy cứu hộ

  Chiếc/đội

  01

   

   

   

  30

  Nhà thuyền di động đơn

  Cái/đội

  01

   

   

   

  31

  Nhà thuyền di động đôi

  Cái/đội

  01

   

   

   

  32

  Nhà thuyền di động bốn

  Cái/đội

  01

   

   

   

  33

  Quần áo tập

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  34

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

   

   

  35

  Bảo vệ gối

  Bộ /vđv

   

  01

   

   

  36

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  37

  Bịt cổ tay

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  38

  Đai bảo vệ lưng

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  39

  Dây nhảy

  Chiếc/vđv

   

  01

  01

   

  40

  Đệm quỳ gối

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  41

  Kính chống nắng

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  42

  Mũ mềm vành to

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

  01

   

  43

  Quây chắn nước

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  44

  Thảm cá nhân dùng cho thi đấu

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  45

  Túi chườm đá chấn thương

  Chiếc/vđv

   

  02

   

   

  46

  Đồng hồ tần số

  Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

   

  01

   

   

  21.

  Môn Cầu lông

   

   

   

   

   

  1

  Thùng đựng đá

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  2

  Cột lưới và lưới

  Bộ/đội

  01

   

   

   

  3

  Máy bắn cầu

  Chiếc/đội

  04

   

   

   

  4

  Vợt nặng tập cổ tay

  Chiếc/vđv

  01

   

   

   

  5

  Xe đựng cầu

  Chiếc/đội

  08

   

   

   

  6

  Quần áo tập luyện

  Bộ/vđv; Bộ/hlv

   

  02

  02

   

  7

  Quần áo thi đấu

  Bộ/vđv

   

  02

  02

   

  8

  Áo tạ tập thể lực

  Chiếc/vđv

   

  01

   

   

  9

  Giầy

  Đôi/vđv

   

  02

  02

   

  10

  Băng cổ tay

  Chiếc/vđv

   

  02

  02

   

  11

  Băng đầu gối