hieuluat

Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:01/2020/TT-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày ban hành:22/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:09/07/2020Tình trạng hiệu lực:Đã sửa đổi
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  ________

  Số: 01/2020/TT-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

  ________________

   

  Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Nghị định 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện tại điểm a khoản 2 Điều 23 Luật Thư viện.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Điều 3. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư

  1. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng) (M01A).

  2. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam) (M01B).

  3. Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục) (M01C).

  4. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (M02).

  5. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện (M03).

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

  2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Thông tư này trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

  3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Tòa án Nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Công báo: Cổng TTĐT Chính phủ;
  - Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các đơn vị trực thuộc Bộ; Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, Vụ TV, NM. 300.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Ngọc Thiện

   

   

   

  M01A. Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  .......1..........
  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)

  ____________

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………2………………..

   

  .....3 thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

  1. Tên thư viện thành lập:

  Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa): ...............................................................

  Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

  2. Địa chỉ trụ sở thư viện:………………………………………………………….….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)................................... Fax (nếu có): ..................................

  E-mail (nếu có): ......................................... Website (nếu có):...........................

  3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

  …………………………………………………………………………………..

  4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

  - Tổng số bản sách: ;

  Số đầu sách ;

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………………

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): ……………………..…………………………..

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có): ……………………

  (có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  5. Diện tích thư viện: m2;

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc m2

  6. Nguồn kinh phí của thư viện:………………………………….

  (đóng góp của tư nhân, của cộng đồng, của doanh nghiệp…)

  7. Chủ sở hữu thư viện:

  a) Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Cá nhân □ Nhóm cá nhân

  □ Cộng đồng □ Tổ chức

  b) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /......... Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….…. Ngày hết hạn (nếu có):…/…./… Nơi cấp: ……….............................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo các thông tin tại điểm b. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

  d) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  Tên tổ chức (viết chữ in hoa): .......................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)........................ Fax (nếu có): ...........................................

  E-mail (nếu có): .................................... Website (nếu có): ...........................

  đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:

  Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương): ............................................................................................

  8. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu

  Họ và tên (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính:……..……

  Sinh ngày: ......./....... /......... Dân tộc: ...................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ......................................................................

  Ngày cấp: …../……/….…. Ngày hết hạn (nếu có):…/…./…

  Cơ quan cấp: ………......................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................

  Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): .......................

  E-mail (nếu có): .............................................................................................

  b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở hữu của thư viện:

  - Họ và tên:……………………………………………………………………

  - Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  9. Thông tin về người làm công tác thư viện:

  Số lượng: ………. người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)

  - Họ và tên: ......................................... Ngày sinh: .........................................

  - Trình độ văn hóa: .........................................................................................

  - Hình thức được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:……………………

  10. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……….

  ………….3 cam kết:

  - Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định của pháp luật; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích.

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

  - Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ đính kèm:

  a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

  b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ của người làm công tác thư viện;

  c) Lý lịch tư pháp (đối với người làm công tác thư viện là người nước ngoài);

  d) Tài liệu khác (nếu có).

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG ĐỒNG/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

  ---------------------

  1 Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

  2 Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng), cấp xã (đối với thư viện cộng đồng) nơi đặt trụ sở thư viện.

  3 Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.

  4 Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.

   

   

  M01B. Thông báo thành lập của thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  .....1.....
  ______

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  ……….…, ngày … …tháng … … năm..…

   

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam)

  ______________

   

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………2…………………

   

  ...............3 thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:

  1. Tên thư viện:

  Tên viết bằng tiếng nước ngoài (viết chữ in hoa): ..................................................

  Tên viết bằng tiếng Việt (nếu có): ..........................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................................

  2. Địa chỉ trụ sở thư viện: ....................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có)........................................ Fax (nếu có): .................................

  E-mail (nếu có): ........................................Website (nếu có): ................................

  3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:

  - Thể loại (tổng hợp/chuyên ngành)..............................................................

  (nếu là chuyên ngành ghi rõ chuyên ngành gì) ….......................................................

  - Tổng số bản sách: …....................................................................................

  Số đầu sách: .................................................................................................

  - Tổng số đầu báo, tạp chí: ….........................................................................

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): …..............................................................

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có):

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo. Đối với sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài, kèm theo Giấy phép xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm của cơ quản lý nhà nước về xuất bản)

  5. Diện tích thư viện: m2;

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc m2

  6. Danh mục hoạt động, dịch vụ thư viện sẽ thực hiện ở Việt Nam:

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................

  7. Kinh phí đầu tư ban đầu cho thư viện:

  Tổng số (bằng số; VNĐ): ......................................................................................

  (bằng chữ )

  8. Chủ sở hữu thư viện (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Cá nhân □ Nhóm cá nhân □ Tổ chức

  a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

  Họ tên chủ sở hữu (viết chữ in hoa): ......................................... Giới tính: …...

  Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: .......................................................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):

  □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  □ Loại khác (ghi rõ):..............................................................................................

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: .............................................................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  Nơi cấp: .................................. Cơ quan cấp……………………………………...

  Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: …………….………………………………….

  (ghi rõ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia)

  Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam:…………….…………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có).................................. Fax (nếu có): .......................................

  E-mail (nếu có): ....................................................................................................

  - Thông tin về Giấy đăng ký tạm trú tại Việt Nam:

  Số:… ……………………………..........................................................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ................................................................

  b) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo quy định tại điểm a. Trường hợp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.

  c) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

  - Tên tổ chức (viết chữ in hoa): ..............................................................................

  - Số Quyết định thành lập/Mã số doanh nghiệp (nếu có): ......................................

  Ngày cấp: .../…../…….. Nơi cấp: ...................................Cơ quan cấp....................

  - Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

  (ghi rõ: số nhà/đường phố/quận/thành phố/quốc gia(nếu có))

  Điện thoại (nếu có).................................................. Fax (nếu có): .........................

  Email (nếu có): ......................................... Website (nếu có): ................................

  Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo các thông tin quy định tại điểm a - nếu có)

  Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam):

  Mã số dự án:………………………………………...............................................

  Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ...............................................................

  9. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu5:

  - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ..................... Giới tính: ...................................

  Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: ...................................................................

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu

  □ Loại khác (ghi rõ): ..............................................................................................

  Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..............................................................................

  Ngày cấp: …../…../……..Cơ quan cấp: .................................................................

  Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ...........................................................................

  (ghi rõ địa chỉ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia)

  Địa chỉ cư trú ở Việt Nam: .....................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Điện thoại (nếu có).............................. Fax (nếu có): .......................................

  Email (nếu có): ...................................

  b) Trường hợp chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của thư viện:

  - Họ và tên: .......................................................................................................

  - Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam: .....................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  10. Thông tin về người làm công tác thư viện:

  a) Tổng số: ……………………………… Số người Việt Nam (nếu có):……….

  b) Thông tin của người làm công tác thư viện (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm):

  - Họ và tên:………………………………………… Sinh ngày:…………...

  - Trình độ văn hóa:…………………………………………………………..

  - Nghiệp vụ thư viện:………………………………………………………...

  11. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm....

  …………3 cam kết:

  - Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng phục vụ; sử dụng trụ sở thư viện đúng mục đích và quy định của pháp luật Việt Nam.

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;

  - Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Hồ sơ đính kèm:

  a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;

  b) Bản sao Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sách, báo, tài liệu (đối với sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài);

  c) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của thư viện;

  d) Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú Việt Nam hoặc Giấy xác nhận là nhân viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện theo pháp luật của thư viện; Lý lịch tư pháp của người nước ngoài làm việc tại thư viện (nếu có).

  đ) Tài liệu khác (nếu có).

   

   

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   

   

  ---------------------------

  1 Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập thư viện).

  2 Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thư viện đặt trụ sở chính.

  3 Tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập thư viện.

  4 Ghi số lượng tại thời điểm thông báo.

  5 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp thư viện có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

   

   

  M01C. Thông báo thành lập thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  ….…1…….
  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  ………..…….., ngày…… tháng……. năm …….

   

   

   

  THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN

  (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục)

  ________________

   

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Ngày tháng năm….., ……………………………3 đã

  ban hành Quyết định số…………………………………………… về việc thành lập thư viện………………………………/thành lập……4….... trong đó có thư viện…………5 (có Quyết định kèm theo).

  Thông tin về thư viện được thành lập như sau:

  1. Thư viện

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………...

  Tên viết tắt (nếu có)………………………………………………………….

  Địa chỉ: ……………………………………………………………..……….

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)……………………

  2. Đối tượng phục vụ ………………..……………..……………………….

  3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện ban đầu của thư viện

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  Số đầu sách:

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  4. Diện tích thư viện m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc m2

  5. Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ……………………………………..…………………………

  + Số điện thoại: ………………….…… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm……………………

  Theo quy định của Luật Thư viện, …………..1 trân trọng thông báo./.

   

   

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
  (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

   

   

  -----------------

  1 Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện; Cơ sở giáo dục quản lý thư viện.

  2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện

  3 Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện.

  4 Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (áp dụng trong trường hợp thư viện không phải là đơn vị độc lập).

  5 Tên thư viện.

   

   

  M02.Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  .........1........
  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ………….., ngày…… tháng……. năm …….

   

   

   

  THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƯ VIỆN

   

  Kính gửi: …………………………2………………………………

   

  Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các bên liên quan3, …………1 đã thực hiện sáp nhập/hợp nhất/chia/tách4 thư viện cụ thể như sau:

  1. Thông tin về thư viện trước sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện: . ....................................................................................................

  - Địa chỉ: .................................................................................................................

  - Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo số3................

  của …......................................................................................................................

  (Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách)

  b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện5 và trao trả tài nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có phương án kèm theo).

  2. Thông tin về thư viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách:

  a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

  Tên tiếng nước ngoài (nếu có): .......................................................................

  Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................

  Địa chỉ:………………………………………………………………………….

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………………..……..

  E-mail (nếu có):……………………………. Website (nếu có):………………….

  Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………………....

  b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..……………..……………….

  c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện:

  - Tổng số bản sách: ………………….………………………….………….

  - Tổng số đầu báo, tạp chí:…………………………………………...…...…

  - Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………………

  - Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:………………………….

  (Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo)

  d) Diện tích thư viện: m2

  Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc m2

  đ) Thông tin nhân sự của thư viện

  - Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện:

  + Họ và tên: ………………………………………………………………

  + Số điện thoại: ………………….… E-mail:……………………………

  - Tổng số người làm công tác thư viện:

  e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  3. Thông tin về thư viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách

  Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Theo quy định của Luật Thư viện, ...........1 trân trọng thông báo đến ………………2 /.

   

   

  CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

   

   

  -------------------------

  1 Tên cơ quan thành lập thư viện.

  2 Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  3 Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

  4 Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện.

  5 Đối với thư viện công lập.

   

   

  M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện (ban hành kèm theo Thông tư số /2020/TT-BVHTTDL ngày /5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
  …………1…………….
  _________

  Số: ………/TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  … …, ngày… … tháng…… năm ……

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể2/chấm dứt hoạt động của thư viện3

   

  Kính gửi: ………………4………………..………….

   

  ……………..5 trân trọng thông báo:

  Tên thư viện (viết chữ in hoa): ....................................................................

  Địa chỉ: ........................................................................................................

  (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

  Hoạt động từ ngày….. tháng.….. năm..... theo Quyết định số. 6/

  Thông báo hoạt động thư viện ngày…………………. và Văn bản trả lời số………………………….7 ngày…. tháng…. năm…… của...................................

  sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm…..

  Lý do chấm dứt hoạt động:

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Hồ sơ kèm theo:

  1. Quyết định/Thông báo thành lập thư viện.

  2. Quyết định giải thể thư viện (đối với thư viện công lập);

  3. Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin thư viện theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt6/Hồ sơ chuyển giao tài nguyên thông tin7.

  Theo quy định của Luật Thư viện, ............5 trân trọng thông báo./.

   

   

   

  CƠ QUAN THÀNH LẬP THƯ VIỆN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯ VIỆN
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

   

   

  -----------------------

  1 Tên cơ quan, tổ chức thành lập thư viện; cơ sở giáo dục có thư viện.

  2 Áp dụng đối với các trường hợp giải thể thư viện công lập.

  3 Áp dụng đối với các trường hợp tự chấm dứt hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; chấm dứt hoạt động của thư viện của tổ chức khác.

  4 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quy định tại Điều 23 Luật Thư viện.

  5 Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện.

  6 Đối với thư viện của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

  7 Đối với thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thư viện của Quốc hội, số 46/2019/QH14
  Ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thư viện của Quốc hội, số 46/2019/QH14
  Ban hành: 21/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Quyết định 2825/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 06/10/2020 Hiệu lực: 05/10/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao
  Ban hành: 29/10/2020 Hiệu lực: 29/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: 30/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
  Ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực: 30/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 1610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
  Ban hành: 11/11/2020 Hiệu lực: 11/10/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  Ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: 01/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Quyết định 2900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
  Ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực: 16/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Quyết định 4583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
  Ban hành: 02/12/2020 Hiệu lực: 02/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Quyết định 4582/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
  Ban hành: 02/12/2020 Hiệu lực: 02/12/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:01/2020/TT-BVHTTDL
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:22/05/2020
  Hiệu lực:09/07/2020
  Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Ngọc Thiện
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu (9)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X