Chỉ thị 1611/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng, thực hiện quy ước địa bàn tỉnh An Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:1611/CT-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thanh Bình
  Ngày ban hành:14/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH AN GIANG
  --------
  Số: 1611/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  An Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2016

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY ƯỚC
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
   
   
  Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp Ủy đảng và chính quyền địa phương, toàn tỉnh có 83,3% đơn vị đã được phê duyệt quy ước khóm, ấp. Quy ước đã góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bảo tồn và phát huy giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, thực hiện quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: chưa quan tâm đúng mức tới công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quy ước khóm, ấp; chưa chú trọng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, thống nhất công tác xây dựng, quản lý, thực hiện quy ước trên địa bàn; nhiều quy ước có nội dung sơ sài, sao chép, chưa thể hiện đặc điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như phong tục tập quán và truyền thống văn hóa riêng của mỗi khóm, ấp; công tác thẩm định, phê duyệt quy ước còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng.
  Để phát huy giá trị của quy ước đối với hoạt động tự quản cộng đồng dân cư ở khóm, ấp và xây dựng tình đoàn kết xóm làng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xã hội tại cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
  1. Các cấp chính quyền quan tâm đúng mức việc xây dựng quy ước, đảm bảo kế thừa các chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa tinh thần, phong tục tập quán đậm nét truyền thống của địa phương nhưng không trái quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục của địa phương. Việc xây dựng quy ước phải trên cơ sở đồng thuận của Nhân dân, đúng trình tự, thủ tục Nhà nước quy định.
  2. Các Sở, Ban, ngành tỉnh và chính quyền cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân thực hiện quy ước.
  3. Sở Tư pháp
  a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham vấn ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất về xây dựng và thực hiện quy ước khóm, ấp.
  b) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về xây dựng, duy trì, thực hiện quy ước; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.
  c) Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn diện công tác xây dựng, thực hiện quy ước; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy ước vi phạm pháp luật, trái đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và phát huy vai trò của quy ước trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.
  d) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy ước.
  4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt công tác theo dõi kết quả thực hiện quy ước khóm, ấp. Đưa nội dung của quy ước gắn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.
  b) Phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý, theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy ước.
  5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận
  Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tham gia giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.
  6. Ủy ban nhân dân cấp huyện
  a) Giao Phòng Tư pháp chủ trì công tác thẩm định, đôn đốc xây dựng quy ước. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng, thẩm định, phê duyệt các bản quy ước bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; bảo đảm nội dung quy ước phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg, Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN. Đến hết quý III/2016 hoàn thành phê duyệt 100 % quy ước tại các khóm, ấp trên địa bàn.
  b) Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi kết quả thực hiện quy ước khóm, ấp; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện quy ước khóm, ấp trên địa bàn. Nội dung, thời gian báo cáo theo đề nghị của Phòng Tư pháp để tổng hợp gửi Sở Tư pháp.
  c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp huy động sự tham gia của người dân trên địa bàn cùng xây dựng, góp ý dự thảo quy ước của khóm, ấp tại địa phương mình. Đồng thời, thường xuyên rà soát các quy ước về nội dung và trình tự xây dựng, ban hành phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại cơ sở. Các Ban tự quản phối hợp Ban công tác Mặt trận khóm, ấp tổ chức tuyên truyền và trưng cầu ý kiến nhân dân về nội dung dự thảo quy ước sâu rộng, nhất là các chức sắc, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người cao tuổi ở địa phương.
  d) Phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân; bảo đảm quy ước là quy phạm xã hội để phát huy vai trò công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong việc điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội và thực thi pháp luật.
  đ) Bố trí kinh phí phù hợp cho các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn.
  e) Báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện quy ước khóm, ấp về Sở Tư pháp theo thời hạn hướng dẫn của Sở Tư pháp; riêng năm 2016 báo cáo trước ngày 05/10.
  Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
   

   Nơi nhận:
  - Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp;
  - Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
  - UBND huyện, thị xã, thành phố;
  - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Lãnh đạo Văn phòng;
  - Trung tâm Công báo - Tin học (để đăng công báo)
  - Phòng NC, KGVX;
  - Lưu: VT.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thanh Bình

   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới