hieuluat

Công văn 276/BXD-KHCN hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:276/BXD-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Ngọc Anh
  Ngày ban hành:04/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG
  --------

  Số: 276/BXD-KHCN
  V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Căn cứ công văn số 4208/BKHCN-KHTH ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019 và Công văn số 1618/BTNMT-KHTC ngày 03/04/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 của các Bộ, ngành; Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng quản lý (ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng) và Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh Mục các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 – 2021. Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường năm 2019 như sau:

  I. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Xây dựng đề xuất đặt hàng bao gồm:

  1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

  Đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các đơn vị đề xuất có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các Mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt. Danh Mục cụ thể của các Chương trình tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương. Các đề xuất đăng ký nhiệm vụ/đề tài khoa học và công nghệ theo mẫu tại Phụ lục 4, nhiệm vụ/dự án bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 5.

  2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia

  Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các Chương trình, Đề án quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nhiệm vụ nhằm giải quyết Mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng. Danh Mục cụ thể tại Phụ lục 2 và 3 kèm theo công văn này. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

  3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước

  Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của các bên tham gia, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

  II. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ

  Các nhiệm vụ đề xuất căn cứ vào:

  a) Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh Mục cụ thể tại Phụ lục 3.

  b) Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh Mục các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 – 2021.

  c) Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện Mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng.

  d) Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, Điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị

  Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 và tổng hợp danh Mục tại Phụ lục 6 và thuyết minh, dự toán KH&CN tại Phụ lục 7.

  III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN GIAI ĐOẠN 2015-2017, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2019

  Các đơn vị trực thuộc Bộ (các Viện nghiên cứu, Học viện, các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp) xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 – 2017, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo Mẫu báo cáo tại Phụ lục 8. Các đề xuất KHCN năm 2019 chỉ được xét duyệt khi Bộ Xây dựng nhận được báo cáo này của các đơn vị.

  VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  Đề nghị các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ trọng điểm năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2015-2017, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách KH&CN, BVMT năm 2019 về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 15/5/2018 để tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Thuyết minh và dự toán chi tiết các nhiệm vụ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/5/2018 để tổng hợp và tổ chức xét duyệt.

  Sau thời hạn nêu trên, Bộ Xây dựng sẽ chuyển các đề xuất nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ 2019 nộp muộn sang năm 2020 để xét duyệt.

  Bản mềm báo cáo, các đề xuất nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán chi tiết gửi về địa chỉ: vukhcn.moc@gmail.com.

  * Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để b/c);
  - Lưu: VT, KHCN&MT.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
  Vũ Ngọc Anh

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 276/BXD-KHCN hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
  Số hiệu:276/BXD-KHCN
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:04/05/2018
  Hiệu lực:04/05/2018
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Vũ Ngọc Anh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X