hieuluat

Quyết định 1314/QĐ-HĐTĐ Quy chế Hội đồng thẩm định lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1314/QĐ-HĐTĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Trung
  Ngày ban hành:04/09/2019Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/09/2019Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Hành chính
 • HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH
  __________

  Số: 1314/QĐ-HĐTĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

  ________________

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

   

  Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

  Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - PTTg Trịnh Đình Dũng, CTHĐQHQG (để báo cáo);

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ KH&ĐT;

  - Trung tâm tin học;

  - Lưu VT, QLQH (3). Li

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  THỨ TRƯỞNG

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  Nguyễn Đức Trung

   

   

   

  HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  QUY CHẾ

  Hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-HĐTĐ ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045)

  ____________

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định); trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định và cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định trong quá trình tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

  Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định

  1. Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo kết quả biểu quyết bằng phiếu đánh giá của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định và chuyên gia về quy hoạch.

  2. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

   

  CHƯƠNG 2. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

   

  Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng thẩm định

  1. Tổ chức các phiên họp để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

  3. Kết luận của Hội đồng thẩm định là căn cứ để cơ quan lập quy hoạch tỉnh tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thẩm định

  1. Quyền hạn:

  a) Chủ trì điều hành và kết luận tại các phiên họp của Hội đồng thẩm định;

  b) Giao nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng thẩm định và chỉ đạo hoạt động của cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  2. Trách nhiệm:

  a) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Hội đồng thẩm định và nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  b) Phê duyệt Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định

  1. Quyền hạn:

  a) Được yêu cầu cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định cung cấp hồ sơ trình thẩm định và các tài liệu có liên quan phục vụ việc tham gia góp ý đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  b) Được bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng thẩm định quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp của Hội đồng thẩm định.

  2. Trách nhiệm:

  a) Tham gia ý kiến đối với hồ sơ và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chức năng quản lý. Văn bản tham gia ý kiến phải được gửi tới cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định phát hành văn bản đề nghị tham gia ý kiến; sau thời hạn nêu trên, nếu thành viên Hội đồng thẩm định không có văn bản tham gia ý kiến, Hội đồng thẩm định coi như thành viên hội đồng đã nhất trí với hồ sơ và nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan nơi thành viên Hội đồng thẩm định công tác theo quy định của pháp luật;

  b) Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định; tham gia góp ý và biểu quyết bằng Phiếu đánh giá tại phiên họp của Hội đồng thẩm định đối với nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, trách nhiệm của đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định

  1. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định:

  a) Được đề nghị cơ quan lập quy hoạch tỉnh cung cấp các tài liệu liên quan trong quá trình tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  b) Đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử Lãnh đạo cấp Vụ tham gia thành viên Hội đồng thẩm định theo văn bản đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

  c) Đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định có văn bản tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng thời hạn yêu cầu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quy chế này.

  2. Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị giúp việc cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1873/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có trách nhiệm:

  a) Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các tài liệu khác có liên quan do cơ quan lập quy hoạch tỉnh gửi Hội đồng thẩm định;

  b) Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia thành viên Hội đồng thẩm định để thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  c) Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định mời chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, am hiểu về điều kiện của địa phương tham gia Hội đồng thẩm định;

  d) Cung cấp hồ sơ trình thẩm định và các tài liệu có liên quan cho các thành viên Hội đồng thẩm định phục vụ việc tham gia góp ý đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

  đ) Tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia, đơn vị có liên quan (nếu có) đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo Hội đồng thẩm định tại phiên họp;

  e) Trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký giấy mời các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp của Hội đồng thẩm định (giấy mời được gửi tới các thành viên Hội đồng thẩm định trước ít nhất 05 ngày làm việc so với thời gian tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định);

  g) Chuẩn bị các điều kiện để Hội đồng thẩm định tiến hành phiên họp thẩm định theo quy định;

  h) Ghi biên bản phiên họp của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; lập Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, phê duyệt;

  i) Gửi Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định, cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh và cơ quan lập quy hoạch tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp thẩm định;

  k) Chuẩn bị các điều kiện, trình Chủ tịch hội đồng thẩm định xem xét quyết định tổ chức thẩm định lại nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo trình tự, thủ tục trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của pháp luật về quy hoạch trong trường hợp nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 không được Hội đồng thẩm định thông qua tại phiên họp thẩm định.

   

  Chương III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

   

  Điều 7. Phiên họp của Hội đồng thẩm định

  1. Phiên họp của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng thẩm định dự họp, trong đó có Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đại diện cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định và đại diện cơ quan lập quy hoạch tỉnh.

  2. Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia góp ý và biểu quyết bằng phiếu đánh giá; chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan quản lý.

  Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia dự họp, thành viên Hội đồng thẩm định phải có văn bản báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định, nêu rõ lý do vắng mặt.

  Điều 8. Trình tự phiên họp của Hội đồng thẩm định

  1. Đại diện đơn vị giúp việc cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp; báo cáo trước Hội đồng thẩm định về điều kiện tổ chức phiên họp thẩm định (đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện) và thông qua Chương trình phiên họp của Hội đồng thẩm định.

  2. Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu khai mạc và chủ trì phiên họp.

  3. Đại diện cơ quan lập quy hoạch tỉnh báo cáo nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước Hội đồng thẩm định.

  4. Đại diện đơn vị giúp việc cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định trình bày tóm tắt nhận xét về hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  5. Các thành viên Hội đồng thẩm định và đại biểu tham dự phiên họp thẩm định cho ý kiến bổ sung so với ý kiến góp ý bằng văn bản (nếu có) đối với nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  6. Đại diện cơ quan lập quy hoạch tỉnh phát biểu giải trình và làm rõ thêm về một số nội dung trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  7. Hội đồng thẩm định tiến hành biểu quyết bằng phiếu đánh giá đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phiếu đánh giá nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được đóng dấu treo của cơ quan Thường trực của Hội đồng, do đơn vị giúp việc của cơ quan Thường trực của Hội đồng chuẩn bị và phát tại phiên họp.

  8. Chủ tịch Hội đồng thẩm định thay mặt Hội đồng thẩm định kết luận phiên họp. Nội dung kết luận cần nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 9. Đánh giá của Hội đồng thẩm định

  Đánh giá của Hội đồng thẩm định được thể hiện trên cơ sở tổng hợp kết quả biểu quyết bằng phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định:

  1. Nhất trí thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi đảm bảo điều kiện có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng thẩm định biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  2. Không nhất trí thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong trường hợp có dưới ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng thẩm định biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Điều 10. Biên bản phiên họp của Hội đồng thẩm định

  1. Biên bản phiên họp được ghi chép một cách đầy đủ, trung thực diễn biến phiên họp của Hội đồng thẩm định.

  2. Nội dung chủ yếu biên bản phiên họp bao gồm: Thành phần triệu tập tham dự họp, thành phần mời tham dự (nếu có); nội dung, trình tự phiên họp; các ý kiến tham gia tại phiên họp; tổng hợp kết quả biểu quyết phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định; nội dung kết luận của Hội đồng thẩm định, ý kiến bảo lưu của thành viên Hội đồng thẩm định tại phiên họp của Hội đồng (nếu có).

  3. Biên bản phiên họp của Hội đồng phải được Chu tịch Hội đồng thẩm định và đại diện lãnh đạo đơn vị giúp việc Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng và được gửi tới các thành viên của Hội đồng thẩm định và cơ quan lập quy hoạch tỉnh.

  Điều 11. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu

  Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng thẩm định được lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   

  Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 12. Tổ chức thực hiện

  1. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thành lập theo Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

  2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh thì thành viên Hội đồng thẩm định phản ánh kịp thời bằng văn bản và gửi về cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định./.

   

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  THỨ TRƯỞNG

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  Nguyễn Đức Trung

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 07/05/2019 Hiệu lực: 07/05/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Ban hành: 15/07/2019 Hiệu lực: 15/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 693/QĐ-HĐTĐ của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Ban hành: 08/05/2020 Hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1314/QĐ-HĐTĐ Quy chế Hội đồng thẩm định lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh
  Số hiệu:1314/QĐ-HĐTĐ
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:04/09/2019
  Hiệu lực:04/09/2019
  Lĩnh vực:Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Hành chính
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Đức Trung
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X