hieuluat

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND Cần Thơ phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:20/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Sơn
  Ngày ban hành:27/06/2011Hết hiệu lực:01/02/2019
  Áp dụng:07/07/2011Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 20/2011/QĐ-UBND

  Cần Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2011

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TT-BXD ngày 16 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - VPCP (HN-TPHCM);
  - Bộ Tư pháp (Cục KT văn bản QPPL);
  - Bộ Xây dựng;
  - TT.Thành ủy, HĐND TP;
  - UBND thành phố (1ABCDE);
  - VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
  - Sở, Ban, ngành thành phố;
  - UBND quận, huyện;
  - UBND xã, phường, thị trấn;
  - Website Chính phủ;
  - Trung tâm Công báo;
  - Báo Cần Thơ;
  - Chi cục Văn thư-Lưu trữ;
  - Lưu: VT.NQ.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thanh Sơn

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện; xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này áp dụng đối với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  Điều 3. Nguyên tắc chung

  1. Nâng cao vai trò quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

  2. Tăng cường phối hợp giữa Sở Xây dựng với các Sở Giao thông vận tải, Công Thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện của địa phương.

  3. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tránh chồng chéo, không trái với quy định của nhà nước.

   

  Chương II. PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

   

  Điều 4: Trách nhiệm của Sở Xây dựng

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Cần Thơ, là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các hoạt động đảm bảo chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

  1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

  2. Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

  3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng loại công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (quy định tại điểm a và đ, mục 1, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị) và cấp công trình xây dựng thuộc mọi cấp.

  4. Soạn thảo các văn bản, tài liệu nghiệp vụ về quản lý chất lượng các công trình xây dựng để hướng dẫn cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng công trình xây dựng.

  5. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành.

  6. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; kiểm tra định kỳ, đột xuất sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

  7. Phối hợp với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

  8. Hướng dẫn, tổ chức tuyển chọn hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện giám định chất lượng, giám định sự cố công trình trên địa bàn thành phố.

  a) Đối với những công trình có tính phức tạp, kiến nghị Bộ Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ để giải quyết sự việc.

  b) Đối với công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Trường hợp cần thiết cơ quan có thẩm quyền giải quyết có thể kiến nghị Sở Xây dựng hoặc các chuyên gia để tư vấn, cho ý kiến để xem xét, quyết định.

  9. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tham gia kiểm định chất lượng khi thực hiện công tác kiểm định về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị tham gia giám định chất lượng công trình xây dựng khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

  10. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các chủ đầu tư, chủ sở hữu báo cáo nhanh về Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố đối với mọi sự cố công trình xây dựng và báo cáo nhanh sự cố công trình cho Bộ Xây theo quy định.

  11. Chủ trì đánh giá, kết luận hoặc tổ chức giám định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng.

  12. Thực hiện công tác tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Bộ Xây dựng hàng năm về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo phụ lục 2 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

  Điều 5. Các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sở Giao thông vận tải giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng loại công trình giao thông (quy định phân cấp, phân loại công trình giao thông theo Mã số III, Phụ lục 1 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng) và cấp công trình xây dựng do Sở Giao thông vận tải quản lý thuộc mọi cấp.

  Sở Công Thương giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng loại công trình công nghiệp (quy định tại điểm b, mục 1, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị) và cấp công trình xây dựng thuộc Sở Công Thương quản lý từ cấp IV cho đến cấp đặc biệt.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng loại công trình thủy lợi (quy định tại điểm d, mục 1, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị) và cấp công trình xây dựng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý từ cấp IV cho đến cấp đặc biệt.

  Trách nhiệm của các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn thành phố, bao gồm:

  1. Soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành để hướng dẫn cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành; theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng công trình xây dựng.

  2. Trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra định kỳ, đột xuất sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình chuyên ngành; kiến nghị xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

  3. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tuyển chọn hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi Sở quản lý; Tham gia với Sở Xây dựng đánh giá, kết luận hoặc tổ chức giám định để xác định nguyên nhân sự cố công trình.

  4. Hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án do Sở quản lý và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật.

  5. Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở quản lý cho Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố khi xảy ra sự cố công trình. Trường hợp công trình xây dựng từ cấp I trở lên có sự cố hoặc sự cố công trình thuộc mọi cấp có thiệt hại về người còn phải báo cáo cho Bộ Xây dựng.

  6. Thực hiện việc báo cáo định kỳ, trước ngày 05 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 05 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở quản lý theo phụ lục 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng gửi Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Xây dựng.

  Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trên phạm vi địa giới hành chính quản lý, không phân biệt nguồn vốn loại và cấp công trình xây dựng; Căn cứ tình hình thực tế phân công nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn cấp xã quản lý.

  Phòng Quản lý Đô thị quận, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương, với nội dung sau:

  1. Trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng công trình xây dựng đối với tất cả công trình xây dựng trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Sở Xây dựng và Sở có công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu.

  2. Thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

  3. Chủ trì giải quyết sự cố chất lượng công trình nhà ở riêng lẻ trên phạm vị địa giới hành chính quản lý khi cần thiết có thể kiến nghị Sở Xây dựng hoặc các chuyên gia để tư vấn, cho ý kiến xem xét, quyết định.

  4. Báo cáo sự cố công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý cho Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố khi xãy ra sự cố công trình. Trường hợp công trình xây dựng từ cấp I trở lên có sự cố hoặc sự cố công trình thuộc mọi cấp có thiệt hại về người thì còn phải báo cáo cho Bộ Xây dựng.

  5. Thực hiện việc báo cáo định kỳ, trước ngày 05 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 05 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý theo phụ lục 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng gửi Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Xây dựng.

  Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

  1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình của các dự án xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công nhiệm vụ.

  2. Thực hiện việc báo cáo định kỳ, trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo phụ lục 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng gửi Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hướng dẫn và thực hiện tốt Quy định này. Các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiện toàn bộ máy đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều 9. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh bổ sung Quy định cho phù hợp./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X