hieuluat

Quyết định 594/QĐ-BXD tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:594/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
  Ngày ban hành:13/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:13/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG

  ________

  Số: 594/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

               QUYẾT ĐỊNH

  Về việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Chánh Văn phòng Bộ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

  - Các đ/c Thứ trưởng;

  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

  - Website BXD (để đăng tải);

  - Lưu: VT, HĐXD.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Lê Quang Hùng

   
   
   

  PHỤ LỤC. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG I
  (kèm theo Quyết định số: 594/QĐ-BXD ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

   

  TT

  Trình tự

  Bộ phận, cán bộ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ

  Nội dung công việc

  Thời gian giải quyết

  Ghi chú

  I

  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I

  I.1

  Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi chưa có kết quả sát hạch

  1

  Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

  Bộ phận một cửa (BPMC)

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng (CCRC)

  0,5 ngày

   

  2

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công công chức, viên chức (CCVC) giải quyết hồ sơ

  0,5 ngày

   

  3

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  - Kiểm tra hồ sơ, Iập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

  03 ngày

   

  4

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

  05 ngày

   

  5

  Thông báo danh sách đủ và không đủ điều kiện tham dự sát hạch

  Phó Cục trưởng phụ trách

  Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và danh sách cá nhân chưa đủ điều kiện qua hộp thư diện tử của cá nhân và đăng tải trên trang thông điện tử của Cục tại địa chỉ: cucquanlyhdxd.gov.vn

  01 ngày

  Thời gian tổ chức sát hạch không quá 07 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá của Hội đồng trừ trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh,...

  6

  Tổ chức sát hạch

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  Tổ chức sát hạch cho các cá nhân đủ điều kiện

  05 ngày

   

  7

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

  02 ngày

   

  8

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  02 ngày

   

  9

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  10

  Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  03 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  11

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  02 ngày

   

  12

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

  01 ngày

   

  13

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

  0.5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 17,5 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày có kết quả sát hạch)

  I.2

  Cấp lần đầu, cấp nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung, cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do bị thu hồi chứng chỉ theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP sửa đổi khi đã có kết quả sát hạch

  1

  Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

  0,5 ngày

   

  2

  Phân công giải quyết hồ sơ

  Cục trưởng

  Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

  0,5 ngày

   

  3

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  - Kiểm tra hồ sơ, lập phiếu đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  - Trường hợp nộp sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

  03 ngày

   

  4

  Đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân

  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực tham dự sát hạch và cá nhân chưa đủ điều kiện

  03 ngày

   

  5

  Tổng hợp kết quả đánh giá năng lực

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  Tổng hợp kết quả giải quyết (kết quả sát hạch và kết quả đánh giá của Hội đồng) và dự thảo kết quả giải quyết

  03 ngày

   

  6

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  7

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  8

  Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  02 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  9

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  01 ngày

   

  10

  Đăng tải thông tin

  Lãnh đạo/CCVC

  Trung tâm CCRC

  Đăng tải thông tin năng lực của cá nhân được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: nangluchdxd.gov.vn

  01 ngày

   

  11

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 16,5 ngày (thời hạn theo quy định là 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  I.3

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do mất, hư hỏng, hết thời hạn hiệu lực

  1

  Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

  0,5 ngày

   

  2

  Phân công giải quyết hồ

  Cục trưởng

  Phân công công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

  0,5 ngày

  Nhận bàn giao, cập nhật sổ theo dõi hồ sơ đến của Cục

  3

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  - Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ và phát hành chuyển về BPMC để gửi cho cá nhân.

  02 ngày

   

  4

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét nội dung đề xuất kết quả giải quyết. Ký trình báo cáo lãnh đạo Bộ

  01 ngày

   

  5

  Xem xét dự thảo kết quả giải quyết

  Thứ trưởng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cục

  Xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung dự thảo kết quả giải quyết

  01 ngày

   

  6

  Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

  Cục trưởng/Phó Cục trưởng phụ trách

  Ký kết quả giải quyết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

  Ký thông báo kết quả giải quyết

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  7

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  8

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

  0,5 ngày

  Trường hợp có văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thời gian thực hiện TTHC được tính lại từ thời điểm nhận được hồ sơ bổ sung và trình tự thực hiện như đối với hồ sơ gửi lần đầu.

  Tổng cộng: 07 ngày (thời hạn theo quy định là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  I.4

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng I do lỗi ghi sai của cơ quan cấp chứng chỉ

  1

  Tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ

  BPMC

  BPMC tiếp nhận hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Cục qua Viên chức đầu mối của Trung tâm CCRC

  0,5 ngày

   

  2

  Phân công giải quyết hồ

  Cục trưởng

  Phân công CCVC giải quyết hồ sơ

  0,5 ngày

   

  3

  Giải quyết hồ sơ

  Lãnh đạo/CCVC Trung tâm CCRC

  Kiểm tra hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

  0,5 ngày

   

  4

  Ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

  Cục trưởng/ Phó Cục trưởng phụ trách

  Xem xét ký kết quả giải quyết và Thông báo kết quả giải quyết

  01 ngày

  Bao gồm thời gian in ấn chứng chỉ

  5

  Phát hành và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  Văn thư Cục

  Đóng dấu và chuyển kết quả giải quyết về BPMC

  0,5 ngày

   

  6

  Trả kết quả

  BPMC

  Thông báo cho cá nhân nhận kết quả tại BPMC hoặc gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính (trường hợp có đăng ký dịch vụ)

  0,5 ngày

   

  Tổng cộng: 3,5 ngày (thời hạn theo quy định là 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

             
   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/11/2018 Hiệu lực: 06/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 10/07/2019 Hiệu lực: 10/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
  Ban hành: 24/03/2020 Hiệu lực: 24/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
  Ban hành: 18/06/2015 Hiệu lực: 05/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 594/QĐ-BXD tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
  Số hiệu:594/QĐ-BXD
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:13/05/2020
  Hiệu lực:13/05/2020
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Quang Hùng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X