hieuluat

Quyết định 616/QĐ-TTg nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:616/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành:07/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  __________

  Số: 616/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  _____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 20 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018;

  Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

  Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017;

  Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 2017;

  Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

  Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 674/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm định số 2148/BC-HĐTĐ ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau:

  I. TÊN QUY HOẠCH

  Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  II. PHẠM VI, THỜI KỲ QUY HOẠCH

  1. Phạm vi quy hoạch: Phần lãnh thổ tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích tự nhiên 8.000,03 km2:

  a) Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh;

  b) Phía Đông giáp với biển Đông;

  c) Phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị;

  d) Phía Tây giáp các tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  Có tọa độ địa lý từ 16°55’đến 18°05’ vĩ độ Bắc, từ 105°37’đến 106°05’ kinh độ Đông.

  2. Thời kỳ lập quy hoạch:

  - Thời kỳ quy hoạch: 2021 - 2030.

  - Tầm nhìn dài hạn: Đến năm 2050.

  III. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH

  1. Quan điểm, nguyên tắc:

  a) Việc lập “Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.

  b) Bảo đảm tính nhân dân, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; các nguyên tắc hài hòa lợi ch theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017; bảo đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả. Kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ.

  c) Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh; liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa Quảng Bình với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

  d) Gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần của người dân; sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tái cơ cấu dân cư theo hướng tập trung để tiết kiệm chi phí hạ tầng.

  2. Mục tiêu:

  a) Việc lập Quy hoạch nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn diện, thống nhất trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

  b) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện.

  IV. NỘI DUNG CỦA QUY HOẠCH

  1. Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch

  a) Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

  b) Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đ ch quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

  c) Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

  d) Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, kết nối, chia s hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

  2. Các nội dung chính của quy hoạch:

  Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

  a) Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Quảng Bình.

  b) Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn.

  c) Đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

  d) Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gồm:

  - Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh.

  - Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.

  - Xây dựng và lựa chọn các phương án sau:

  + Phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội;

  + Phương án quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, các khu vực và khu chức năng; phương án tổ chức lãnh thổ và phân bố dân cư (thực hiện theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017).

  + Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (thực hiện theo đúng quy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k, khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017).

  + Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

  + Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

  + Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng hóa sinh học trên địa bàn tỉnh.

  + Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

  + Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

  + Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

  + Phương án phát triển du lịch của tỉnh.

  + Danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh và thứ tự thực hiện.

  + Hệ thống các giải pháp, nhiệm vụ và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

  V. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH

  1. Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch:

  Dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

  2. Các phương pháp lập quy hoạch:

  - Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu.

  - Phân tích các mô hình toán, phân tích ma trận SWOT, phương pháp so sánh, tổng hợp.

  - Tích hợp quy hoạch.

  - Thông tin địa lý, phương pháp bản đồ (GIS).

  - Chuyên gia, hội nghị, hội thảo.

  - Một số phương pháp khác phù hợp với quy trình kỹ thuật và tính đặc thù của Quảng Bình.

  VI. THÀNH PHẦN, CHI PHÍ, TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH

  1. Thành phần hồ sơ

  a) Phần văn bản:

  - Tờ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

  - Báo cáo thuyết minh quy hoạch (báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt).

  - Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch.

  - Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường).

  - Các phụ lục và văn bản pháp lý liên quan.

  b) Bản đồ và sơ đồ phân tích:

  - Bản đồ in tỷ lệ 1:250.000 - 1:1.000.000: Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh Quảng Bình.

  - Bản đồ số và bản đồ in, tỷ lệ 1:25.000 - 1:100.000:

  + Các bản đồ về hiện trạng phát triển.

  + Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng.

  + Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn.

  + Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng.

  + Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

  + Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

  + Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất.

  + Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên.

  + Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

  + Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

  + Bản đồ tổ chức không gian lãnh thổ du lịch của tỉnh.

  + Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện.

  + Một số bản đồ chuyên đề khác.

  - Các sơ đồ nghiên cứu phân tích quy hoạch.

  c) Cơ sở dữ liệu quy hoạch (đĩa CD).

  2. Chi phí lập quy hoạch: Thực hiện theo quy định hiện hành.

  3. Tiến độ lập quy hoạch: Không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

  Trong quá trình lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chủ động phối hợp, cập nhật thông tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều Luật Quy hoạch năm 2017 và quy định pháp luật liên quan.

  2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh --Quảng Bình triển khai thực hiện lập quy hoạch.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Bình;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
  - Lưu: VT, QHĐP (2)

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trịnh Đình Dũng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch
  Ban hành: 05/02/2018 Hiệu lực: 05/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 28/2018/QH14
  Ban hành: 15/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch của Quốc hội, số 35/2018/QH14
  Ban hành: 20/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch
  Ban hành: 22/12/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 07/05/2019 Hiệu lực: 07/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 16/08/2019 Hiệu lực: 16/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019
  Ban hành: 13/09/2019 Hiệu lực: 13/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch
  Ban hành: 02/12/2019 Hiệu lực: 02/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 616/QĐ-TTg nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu:616/QĐ-TTg
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/05/2020
  Hiệu lực:07/05/2020
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X