hieuluat

Quyết định 754/QĐ-BXD Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 754/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày ban hành: 10/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng
 • BỘ XÂY DỰNG

  -------------

  Số: 754/QĐ-BXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn
  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  ------------------

   

  Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

  Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

  Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

   

  QUYÊT ĐỊNH:

   

  Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

  Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ tởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

  - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;

  - Lưu: VT, PTDT.

   

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phạm Hồng Hà

   

   

   

  BỘ XÂY DỰNG

  ----------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------------------

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  (Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

   

  I. MC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  2. Yêu cầu

  - Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

  - Phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

  Công tác lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050 bao gồm các công việc chủ yếu sau:

  - Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Tổ chức công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  III. NỘI DUNG CHI TIẾT

  (Biểu kèm theo)

  IV. T CHỨC THỰC HIỆN

  1. Giao Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật.

  2. Giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch; tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch.

  3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách; thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch vốn và giao vốn, đấu thầu, chỉ định thầu; hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình trin khai công tác dự toán, tài chính đối với các nhiệm vụ được giao.

  4. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị khác trong quá trình lập quy hoạch.

   

  IV. NỘI DUNG CHI TIẾT:

   

  Thi gian

  Nội dung công việc

  Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nưc theo quy định

  Thực hiện

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  1

  Giai đoạn 1: Lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ

  8-9/2019

  Xây dựng “Khung định hướng Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - VIUP

  Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Kế hoạch-Tài chính;

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Vụ Pháp chế;

  - VIUP

  Báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định đơn vị Tư vấn lập Nhiệm vụ, lập Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - VIUP

   

  Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và phân công Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định lập nhiệm vụ.

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - VIUP

  9-11/2019

  Xây dựng nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Lấy ý kiến về “Khung định hướng quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn” và Nhiệm vụ quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị

  - VIUP

  Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình hoàn chỉnh hồ sơ “Khung định hướng quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn” và Nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật

  11/2019

  Trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - VIUP

  Tổ chức họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;
  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - VIUP

  12/2019

  Xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm định Nhiệm vụ trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - VIUP

  Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ theo ý kiến Hội đồng thẩm định

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế

  Trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Kế hoạch -Tài chính;

  - VIUP

  01/2020

  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

  Thủ tướng Chính phủ

   

   

  2

  Giai đoạn 2: Lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch

  02-10/2020

  Xây dựng nội dung Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi truờng chiến lược

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

  11-12/2020

  Lấy ý kiến về Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - VIUP;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

  Tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

  Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  - VIUP

  01/2021

  Trình thẩm định Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

   

  02/2021

  Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định về Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

  - VIUP

  Lựa chọn tư vấn phản biện

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - VIUP

  3-4/2021

  T chức họp thẩm định Quy hoạch và tổng hợp nội dung thẩm định quy hoạch; Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính;

  - VIUP

  4-5/2021

  Xây dụng dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch trình Chủ tịch hội đồng thẩm định phê duyệt

  Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

  Chủ tịch Do Hội đồng thẩm định quyết định (*)

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

  - VIUP

  5-6/2021

  Giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo ý kiến Hội đồng thẩm định

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị/Tư vấn được chỉ định

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Pháp chế

   

  6/2021

  Trình phê duyệt Quy hoạch

  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

  Vụ Quy hoạch - Kiến trúc

  - Cục Phát triển đô thị;

  - Cục Hạ tầng kỹ thuật;

  - Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

  - Vụ Pháp chế;

  - VIUP

  7/2021

  Phê duyệt Quy hoạch

  Thủ tướng Chính phủ

   

   

  3

  Giai đoạn 3: Công b Quy hoạch

  8/2021

  Xây dựng kế hoạch công bố quy hoạch

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Vụ Quy hoạch-Kiến tc;

  - VIUP

  Tổ chức Hội nghị công bố

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - VIUP

  Bàn giao hồ sơ đến các cơ quan lưu giữ theo quy định

  Cơ quan lập quy hoạch

  Cục Phát triển đô thị

  - Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Vụ Quy hoạch-Kiến trúc;

  - VIUP

             
   

   

  Ghi chú: - (*) Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ (Điều 30 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14)

   

  - Thời gian thực hiện các công việc sẽ được điều chỉnh bổ sung căn cứ vào thực tế triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt của các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để đảm bảo phù hp, thống nhất về nội dung giữa các loại quy hoạch./.

   

  Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kịp thời có ý kiến bằng văn bản và gửi về Cục Phát triển đô thị (Cơ quan lập quy hoạch) để tổng hợp, trình Bộ trưởng Xây dựng xem xét, quyết định.

   

  B XÂY DNG

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quy hoạch của Quốc hội, số 21/2017/QH14
  Ban hành: 24/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Ban hành: 09/08/2018 Hiệu lực: 09/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
  Ban hành: 07/05/2019 Hiệu lực: 07/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 754/QĐ-BXD Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
  Số hiệu: 754/QĐ-BXD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 10/09/2019
  Hiệu lực: 10/09/2019
  Lĩnh vực: Xây dựng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới