hieuluat

Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD giá vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:11485/TB-SXD-VLXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Trần Kiên
  Ngày ban hành:07/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ XÂY DỰNG
  _______

  Số: 11485/TB-SXD-VLXD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2020

  THÔNG BÁO

  V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

  ___________

  Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD);

  Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

  Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Công văn số 2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Xây dựng về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Công văn số 697/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về vướng mắc trong công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố;

  Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến tại cuộc họp Tổ giúp việc cho Tổ công tác công bố giá VLXD ngày 17 tháng 9 năm 2020 và cuộc họp Tổ công tác công bố giá VLXD ngày 24 tháng 9 năm 2020,

  Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng công bố giá VLXD và một số vật tư phổ biến trong công trình xây dựng để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  I. Nội dung công bố giá

  NHÓM 1. THÉP XÂY DỰNG

  1.1. Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

  Theo Công văn số 214/NBS-KHKD ngày 24 tháng 8 năm 2020 và số 222/NBS-KHKD ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

  1.2. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL

  Theo Công văn số 590/TMN-KD ngày 25 tháng 6 năm 2020, số 660/TMN-KD ngày 10 tháng 7 năm 2020, số 679/TMN-KD ngày 17 tháng 7 năm 2020 và số 808/TMN-KD ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSteel.

  1.3. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt

  Theo Công văn số 01/2020/CV-TV ngày 10 tháng 01 năm 2020 và số 03/2020/CV-TV ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt.

  1.4. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức VNSTEEL

  Theo Công văn số 455/CV-VKC ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

  1.5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

  Theo Công văn số BGSXDHCM6/2020 ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

  1.6. Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

  Theo Công văn số 190909THSVC-SXD ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam.

  1.7. Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

  Theo Công văn số 56 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam.

  NHÓM 2. XI MĂNG

  2.1. Chi nhánh phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

  Theo Công văn số 178/CNPN-PKD ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

  2.2. Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL

  Theo Công văn số 17/CV-TTTT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL.

  2.3. Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên 1

  Theo Công văn số 415/TTDV-PHTT ngày 20 tháng 5 năm 2020 và số 741/TTDV-PHTT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên 1 1.

  2.4. Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

  Theo Công văn số 186 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.

  2.5. Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn

  Theo Công văn số 42/CV-SPC ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn.

  2.6. Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

  Theo Công văn số 133/TB-VCHL-KGTT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

  2.7. Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

  Theo Công văn số 30-2/CV/2020/CN-BHMN ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long.

  2.8. Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

  Theo Công văn số 2122/QĐ-XMHM ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

  NHÓM 3. VỮA

  3.1. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

  Theo Công văn số 01/TKN-20 ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

  NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN

  4.1. Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI)

  Theo Công văn số 3793/CV-KD ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).

  NHÓM 5. ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

  5.1. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương

  Theo Công văn số 110/CVHV.20 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương.

  5.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

  Theo Công văn số 146/CTY-KD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

  NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP

  6.1. Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân

  Theo Công văn không số ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân.

  6.2. Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI

  Theo Công văn số 328/TM TUILDONAI ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI.

  6.3. Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam

  Theo Công văn số LVN 20-002 ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam.

  6.4. Công ty TNHH Tôn Pomina

  Theo Công văn số 200525 ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Tôn Pomina.

  6.5. Công ty TNHH Sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders

  Theo Công văn số 01/DELLA/2019 ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders.

  6.6. Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC

  Theo Công văn số DICLA.G04-20 ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC.

  6.7. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

  Theo Công văn số BGSXDHCM6/2020 ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

  NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG

  7.1. Công ty Cổ phần Vietcem

  Theo Công văn số 01/VC-2020 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vietcem.

  7.2. Công ty TNHH Gạch không nung 19/5

  Theo Công văn số 2303/2020/GKN ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Công ty TNHH Gạch không nung 19/5.

  7.3. Công ty Cổ phần Gạch VINA

  Theo Công văn số 01.0720/CV/VINA ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch VINA.

  7.4. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

  Theo Công văn số 01/TKN-20 ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

  7.5. Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình

  Theo Công văn số 2/CBG/2020 ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình.

  7.6. Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát

  Theo Công văn số 03/TTP-CBG ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát.

  7.7. Công ty Cổ phần Thành Chí

  Theo Công văn số 124/2020.CV-TC ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thành Chí 2.

  7.8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

  Theo Công văn số 146/CTY-KD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

  7.9. Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng

  Theo Công văn số 200701/CBG-SXD ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng.

  7.10. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt

  Theo Công văn số 14/2020/CV-TNV ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt.

  NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT

  8.1. Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI

  Theo Công văn số 328/TM TUILDONAI ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI.

  8.2. Công ty Cổ phần Gạch men TASA

  Theo Công văn số 07 ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Công ty Cổ phần Gạch men TASA.

  8.3. Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam)

  Theo Công văn số 01/HCM-WH/2020 ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã.

  8.4. Công ty Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ

  Theo Công văn số 01/2020/CV/YMY ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ.

  8.5. Chi nhánh tại TPHCM - Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm

  Theo Công văn số 22/2020/CV-HC/TMĐT.HCM ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chi nhánh tại TPHCM - Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm.

  8.6. Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Prime

  Theo Công văn số 102/2020/VPĐD ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thương mại & Xuất nhập khẩu Prime.

  8.7. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto

  Theo Công văn số 07/2020/CV-VTG ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto.

  NHÓM 9. ĐÁ

  9.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

  Theo Công văn số 08/8/2020/TC ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cang.

  9.2. Công ty Cổ phần Thành Chí

  Theo Công văn số 124/2020.CV-TC ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thành Chí 3.

  9.3. Đá xây dựng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận - huyện

  Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

  NHÓM 10. CÁT

  10.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

  Theo Công văn số 08/8/2020/TC ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cang.

  10.2. Công ty Cổ phần Đồng Tân

  Theo Công văn số 168/ĐT-P.KH ngày 17 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đồng Tân.

  10.3. Cát xây dựng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận - huyện

  Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

  NHÓM 11. COFFA

  11.1. Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Saki

  Theo Công văn số 09 ngày 09 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Saki.

  NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

  12.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

  Theo Bảng niêm yết giá quý III năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

  12.2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T

  Theo Công văn số 107/CV-T&T ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T.

  NHÓM 13. NHỰA ĐƯỜNG NHŨ TƯƠNG

  13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

  Theo Bảng niêm yết giá quý III năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

  13.2. Công ty TNHH MTV Nhựa đường M.T.T - Chi nhánh tỉnh Bình Dương

  Theo Công văn số 2002/CVCTY ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Đường MTT - Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

  13.3. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

  Theo các Bảng thông báo giá số 230/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 6 năm 2020, số 254A/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 17 tháng 6 năm 2020 (tháng 6 thông báo giá 2 lần), số 283/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 7 năm 2020, số 334c/CV-PLC.NĐ-TTPC ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.

  NHÓM 14. BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (bê tông trộn sẵn)

  14.1. Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan-United

  Theo Công văn số FiCOPanU/GBT/02-2019 ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ phần bê tông FiCO Pan-United.

  14.2. Công ty Xây dựng Lê Phan - TNHH

  Theo Công văn số 003/20/KD-CV ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Công ty Xây dựng Lê Phan -TNHH.

  NHÓM 15. TRỤ ĐÈN

  15.1. Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

  Theo Công văn số 008/SLT-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam.

  NHÓM 16. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

  16.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

  Theo Công văn số 200701-1/CV-LP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát.

  NHÓM 17. RỌ ĐÁ

  17.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

  Theo Công văn số 200701-1/CV-LP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát.

  NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI

  18.1. Công ty TNHH Revolution Paint

  Theo Công văn số ĐKG_03/2020 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Revolution Paint.

  18.2. Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Thương mại Yên Sinh

  Theo Công văn số 0107 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Yên Sinh.

  18.3. Công ty TNHH Sơn NERO

  Theo Công văn số 082.020/CV-NR ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn NERO.

  18.4. Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

  Theo Công văn số 17/SBT-2020 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết.

  18.5. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

  Theo Công văn số GLS/HCM/Q3-2020 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam).

  18.6. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam)

  Theo Công văn số 02-2020/CV-YL ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam).

  18.7. Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

  Theo Công văn số 64/ĐKG ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.

  18.8. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO

  Theo Công văn số CV-KOVA/0920-28 ngày 05 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO.

  NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO

  Không có đơn vị tham gia công bố giá quý III/2020.

  NHÓM 20. ỐNG NHỰA

  20.1. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa

  Theo Công văn số 17/2020 ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa.

  20.2. Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng

  Theo Công văn số 08 ngày 01 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng.

  20.3. Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

  Theo Công văn số 111/2020/CV-DNP ngày 01 tháng 4 năm 2020 và số 520/2020/CV-DNP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai.

  NHÓM 21. BÓNG ĐÈN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN

  21.1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thiên Minh

  Theo Công văn số 0108/2020/TM-BG ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thiên Minh.

  21.2. Công ty TNHH Thiết bị điện Tuấn Lê

  Theo Công văn số 01-04/2020 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Thiết bị Điện Tuấn Lê.

  21.3. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam

  Theo Công văn số 001/CV/BL-SXD ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam.

  21.4. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn

  Theo Công văn số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn.

  21.5. Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

  Theo Công văn số 008/SLT-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chi nhánh Sài Gòn - Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam.

  21.6. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình

  Theo Công văn số 003/NĐ-SXDHCM ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình.

  21.7. Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

  Theo Công văn số 2040/CV-ĐQ ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

  NHÓM 22. CỬA

  22.1. Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng Long

  Theo Công văn số 2008/2020/HL/CV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng Long.

  22.2. Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải

  Theo Công văn số 0301/2020/SH ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải.

  22.3. Công ty Cổ phần Eurowindow

  Theo Công văn số 1700/2020/EW-HCM ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Công ty Cổ phần Eurowindow.

  NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG

  23.1. Công ty Kính nổi VIGLARCERA - Chi nhánh Tổng Công ty VIGLARCERA - CTCP

  Theo Công văn số 287/VIFG-KD ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Công ty Kính nổi Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP 4.

  NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG

  24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam

  Theo Công văn số 03/2020/CV-ĐPN ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam.

  NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC

  25.1. Công ty Cổ phần BESTMIX (phụ gia bê tông, chất chống thấm, vữa rót, keo dán hoàn thiện)

  Theo Công văn số BM010620/TB-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần BESTMIX.

  25.2. Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là BUSADCO (hệ thống hố ga, kè bê tông, hào kỹ thuật)

  Theo Công văn số 552/CV-KHCNVN ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

  II. Một số nội dung cần lưu ý

  1. Văn bản cung cấp thông tin giá, đính kèm bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên được công bố kèm theo Thông báo này, hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/home (mục Thông tin chuyên ngành - Vật liệu xây dựng - Công bố giá vật liệu xây dựng), theo quy định tại Điều 8 - Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND.

  2. Giá công bố nêu trên được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

  3. Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

  4. Tổ chức, cá nhân liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

  - Có trách nhiệm lựa chọn loại VLXD thông dụng, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, phổ biến trên thị trường khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 19 - Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

  - Phải lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá VLXD đảm bảo nguyên tắc và thực hiện theo quy định của Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

  - Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và các quy định hiện hành có liên quan.

  - Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu; đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

  5. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 - Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng: “Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó”. Do đó, một số thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong văn bản cung cấp thông tin giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên vẫn còn áp dụng QCVN 16:2017/BXD do giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.

  6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện

  Duy trì tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại VLXD phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, trước ngày 05 đối với tháng cuối quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo, theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 - Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  7. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu được công bố giá

  Chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 25 - Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố:

  - Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá và chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật khi cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

  - Thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan.

  - Không vi phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng VLXD, số điện thoại 39.327.547 (số nội bộ 748, 749)) hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Các Sở ngành liên quan;
  - UBND các quận - huyện;
  - Quatest 3;
  - Giám đốc Sở (để báo cáo);
  - Tổ công tác, Tổ giúp việc;
  - P.KTXD; P.TĐDA; P.QLCLCTXD
  ;
  - VPS (để đăng tải);
  - Lưu: VT, VLXD / 8b.
  Đính kèm: Phụ lục.
  TTTV, NTHH.

  KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Lê Trần Kiên

   

  PHỤ LỤC

  CÔNG BỐ GIÁ ĐÁ VÀ CÁT TỰ NHIÊN THAM KHẢO GIÁ THỊ TRƯỜNG THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN
  (Đính kèm Thông báo số 11485/TB-SXD-VLXD ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng)

   

  NHÓM 9: Đá xây dựng

  Địa bàn

  Đơn vị tính

  Giá công bố Quý III/2020

  Ghi chú

  Đá 1x2

  Đá 4x6

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo Báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện. Giá tại cơ sở kinh doanh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí vận chuyển, ngoại trừ một số trường hợp có ghi chú cụ thể tương ứng.

  Quận 1

  Đồng/m3

  -

  Đá đen: 270.000

  Đá đen: 270.000

  -

  Đá xanh: 330.000

  Đá xanh: 330.000

  Theo Báo cáo số 229/BC-TCKH ngày 14/8/2020, số 263/BC-TCKH ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1 (giá tại đường Đông Du và tại đường Trần Quang Khải, Quận 1)

  Đồng/m3

   

   

   

  -

  Đá đen: 230.000

  Đá đen: 230.000

  Quận 2

  Đồng/m3

  -

  335.181

  335.272

  -

  330.727

  331.636

  Theo Báo cáo số 74/BC-TCKH ngày 04/8/2020, số 91/BC-TCKH ngày 10/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, quận 2; đá lấy tại bãi Cầu Xây dựng thuộc phường Phú Hữu, quận 9)

  Quận 3

  Đồng/m3

  490.909

  490.909

  490.909

  445.454

  445.454

  445.454

  Theo Công văn số 589/QLĐT-QHXD ngày 04/8/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; loại đá xanh).

  Quận 4

  Đồng/m3

  280.000

  280.000

  280.000

  -

  -

  -

  Theo Công văn số 1324/UBND-ĐT ngày 08/7/2020, số 1547/UBND-ĐT ngày 04/8/2020, số 1767/UBND-ĐT ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 (giá tại đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4; loại đá đen; chưa tính giá vận chuyển)

  Quận 5

  Đồng/m3

  300.000

  300.000

  300.000

  350.000

  350.000

  350.000

  Theo Báo cáo số 406/BC-TCKH ngày 11/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 (giá tại đường Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5; loại đá đen)

  Quận 6

  Đồng/m3

  370.000

  370.000

  370.000

  300.000

  300.000

  300.000

  Theo Công văn số 2066/UBND-QLĐT ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 23 và tại đường số 22, phường 11, quận 6; nhãn hiệu Hóa An)

  Quận 7

  Đồng/m3

  445.455

  445.455

  445.455

  254.545

  254.545

  254.545

  Theo Báo cáo số 703/BC-TCKH ngày 30/6/2020, số 813/BC-TCKH ngày 29/7/2020, số 959/BC-TCKH ngày 31/8/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7)

  Quận 8

  Đồng/m3

  240.000

  240.000

  240.000

  220.000

  220.000

  220.000

  Theo Công văn số 351/TCKH-CS ngày 06/7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Dương Bạch Mai, Phường 5, Quận 8; bãi vật liệu - giá sỉ, loại đá đen)

  Quận 9

  Đồng/m3

  300.000

  300.000

  300.000

  280.000

  280.000

  280.000

  Theo Công văn số 78/TCKH ngày 07/8/2020, số 294/TCKH ngày 02/10/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9; loại đá xanh)

  Quận 10

  Đồng/m3

  Đá đen: 320.000

  Đá đen: 320.000

  Đá đen: 320.000

  350.000

  350.000

  350.000

  Theo Công văn số 3335/UBND-QLĐT ngày 17/8/2020, số 3685/UBND-QLĐT ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10)

  Đồng/m3

  Đá Biên Hòa: 430.000

  Đá Biên Hòa: 430.000

  Đá Biên Hòa: 430.000

   

   

   

  Quận 11

  Đồng/m3

  Đá đen: 300.000

  Đá đen: 300.000

  Đá đen: 300.000

  380.000

  380.000

  380.000

  Theo báo cáo ngày 31/7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân và tại đường Hòa Bình, phường 5, quận 11)

  Đồng/m3

  Đá xanh: 450.000

  Đá xanh: 450.000

  Đá xanh: 450.000

   

   

   

  Quận 12

  Đồng/m3

  420.000

  420.000

  390.000

  -

  -

  -

  Theo Công văn số 5393/UBND-TC ngày 16/7/2020, số 6149/UBND-TC ngày 12/8/2020, số 6740/UBND-TC ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 (giá tại đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12; loại đá xanh)

  Quận Phú Nhuận

  Đồng/m3

  Đá đen: 340.000

  Đá đen: 340.000

  Đá đen: 340.000

  290.000

  290.000

  290.000

  Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 04/8/2020) (giá tại đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận)

  Đồng/m3

  Đá xanh Hóa An: 430.000

  Đá xanh Hóa An: 430.000

  Đá xanh Hóa An: 430.000

   

   

   

  Quận Bình Thạnh

  Đồng/m3

  318.000

  318.000

  318.000

  300.000

  300.000

  300.000

  Theo Công văn số 1469/QLĐT ngày 15/7/2020, số 1683/QLĐT ngày 13/8/2020, số 1962/QLĐT ngày 10/9/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11; tại đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17 và tại đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh)

  Quận Tân Bình

  Đồng/m3

  Đá đen: 330.000

  Đá đen: 330.000

  Đá đen: 330.000

  320.000

  320.000

  320.000

  Theo Công văn số 1251/UBND-ĐT ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình)

  Đồng/m3

  Đá xanh: 410.000

  Đá xanh: 410.000

  Đá xanh: 410.000

   

   

   

  Quận Tân Phú

  Đồng/m3

  372.727

  372.727

  372.727

  327.272

  327.272

  327.272

  Theo Công văn số 1259/TCKH ngày 01/7/2020, số 1447/TCKH ngày 03/8/2020, số 1658/TCKH ngày 01/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

  Quận Bình Tân

  Đồng/m3

  485.000

  445.000

  445.000

  407.000

  373.000

  373.000

  Theo Công văn số 2302/UBND ngày 10/7/2020, số 2645/UBND ngày 06/8/2020, số 2964/UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; loại đá xanh, nhãn hiệu Đồng Nai)

  Quận Gò Vấp

  Đồng/m3

  270.000

  300.000

  320.000

  260.000

  280.000

  310.000

  Theo Báo cáo ngày 10/7/2020, ngày 10/8/2020, ngày 08/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp (giá tại đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, quận Gò Vấp; loại đá đen)

  Quận Thủ Đức

  Đồng/m3

  300.000

  300.000

  300.000

  280.000

  280.000

  280.000

  Theo Công văn số 1766/TCKH ngày 03/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức)

  Huyện Bình Chánh

  Đồng/m3

  470.000

  470.000

  470.000

  410.000

  410.000

  410.000

  Theo báo cáo số 2875/UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; loại đá xanh, giá giao tại vựa)

  Huyện Nhà Bè

  Đồng/m3

  270.000

  270.000

  270.000

  270.000

  270.000

  270.000

  Theo Báo cáo số 229/BC-TCKH ngày 13/7/2020, số 267/BC-TCKH ngày 10/8/2020, số 310/BC-TCKH ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Bình, ấp 3, xã Phú Xuân và tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; nhãn hiệu Đồng Nai.)

  Huyện Hóc Môn

  Đồng/m3

  400.000

  400.000

  400.000

  380.000

  380.000

  380.000

  Theo Công văn số 3409/UBND-QLĐT ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại Quốc lộ 22, Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì và tại Tân Xuân 6, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)

  Huyện Củ Chi

  Đồng/m3

  336.363

  336.363

  336.363

  227.272

  227.272

  245.454

  Theo Báo cáo số 1444/TCKH ngày 03/7/2020, số 1459/TCKH ngày 08/7/2020, số 1500/TCKH ngày 15/7/2020, số 1552/TCKH ngày 22/7/2020, số 1594/TCKH ngày 29/7/2020, số 1671/TCKH ngày 05/8/2020, số 1761/TCKH ngày 12/8/2020, số 1841/TCKH ngày 19/8/2020, số 1906/TCKH ngày 26/8/2020, số 2023/TCKH ngày 03/9/2020, số 2069/TCKH ngày 16/9/2020, số 2123/TCKH ngày 23/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và số 8343/UBND-QLĐT ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi (giá tại ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

  Huyện Cần Giờ

  Đồng/m3

  350.000

  350.000

  350.000

  320.000

  320.000

  320.000

  Theo Công văn số 1365/QLĐT ngày 03/8/2020 của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ (giá tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (bãi tập kết trên đường Giồng Ao))

   

   

  NHÓM 10: Cát xây dựng

  Địa bàn

  Đơn vị tính

  Giá công bố Quý III/2020

  Ghi chú

  Cát xây tô

  Cát bê tông

  Cát san lấp

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Theo Báo cáo tình hình giá VLXD của UBND các quận - huyện. Giá tại cơ sở kinh doanh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí vận chuyển, ngoại trừ một số trường hợp có ghi chú cụ thể tương ứng.

  Quận 1

  Đồng/m3

  -

  280.000

  280.000

  -

  350.000

  350.000

  -

  125.000

  125.000

  Theo Báo cáo số 229/BC-TCKH ngày 14/8/2020, số 263/BC-TCKH ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1 (giá tại đường Võ Thị Sáu, tại đường Đông Du và tại đường Trần Quang Khải, quận 1; cát xây tô hiệu Tân Ba, cát bê tông hiệu Đồng Nai, cát san lấp tạp chất dưới 20%)

  Quận 2

  Đồng/m3

  -

  261.636

  262.545

  -

  284.363

  287.090

  -

  209.090

  209.090

  Theo Báo cáo số 74/BC-TCKH ngày 04/8/2020, số 91/BC-TCKH ngày 10/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 2 (giá tại đường 42, phường Bình Trưng Đông, Quận 2; nhãn hiệu Đồng Nai, cát san lấp loại cát đen lấy tại bãi Cầu Xây dựng thuộc phường Phú Hữu, quận 9)

  Quận 3

  Đồng/m3

  381.818

  381.818

  381.818

  436.363

  436.363

  436.363

  -

  -

  -

  Theo Công văn số 589/QLĐT-QHXD ngày 04/8/2020 của Phòng Quản lý đô thị Quận 3 (giá tại đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường 9, quận 3; nhãn hiệu Tân Ba)

  Quận 4

  Đồng/m3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  160.000

  160.000

  160.000

  Theo Công văn số 1324/UBND-ĐT ngày 08/7/2020, số 1547/UBND-ĐT ngày 04/8/2020, số 1767/UBND-ĐT ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 4 (giá tại đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4; nhãn hiệu hồng Ngự; chưa tính giá vận chuyển)

  Quận 5

  Đồng/m3

  300.000

  300.000

  300.000

  400.000

  400.000

  400.000

  -

  -

  -

  Theo Báo cáo số 406/BC-TCKH ngày 11/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 (giá tại đường Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5)

  Quận 6

  Đồng/m3

  200.000

  200.000

  200.000

  258.000

  258.000

  258.000

  150.000

  150.000

  150.000

  Theo Công văn số 2066/UBND-QLĐT ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 (giá tại đường số 23 và tại đường số 22, phường 11, quận 6)

  Quận 7

  Đồng/m3

  236.363

  236.363

  236.363

  363.636

  363.636

  363.636

  127.273

  127.273

  127.273

  Theo Báo cáo số 703/BC-TCKH ngày 30/6/2020, số 813/BC-TCKH ngày 29/7/2020, số 959/BC-TCKH ngày 31/8/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 7 (giá tại đường Nguyễn Văn Quỳ, quận 7; cát xây tô mô đun độ lớn 1-2mm, lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm ≤ 20%; cát bê tông mô đun độ lớn 2-2,5mm, lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm ≤ 10%))

  Quận 8

  Đồng/m3

  180.000

  180.000

  180.000

  280.000

  280.000

  280.000

  -

  -

  -

  Theo Công văn số 351/TCKH-CS ngày 06/7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 (giá tại đường Phạm Thế Hiển, phường 5 và tại đường Dương Bạch Mai, Phường 5, quận 8; giá sỉ; cát xây tô mô đun độ lớn 1.2; cát bê tông mô đun độ lớn 1.8)

  Quận 9

  Đồng/m3

  250.000

  250.000

  250.000

  380.000

  380.000

  380.000

  150.000

  150.000

  150.000

  Theo Công văn số 78/TCKH ngày 07/8/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (giá tại đường Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, Quận 9)

  Quận 10

  Đồng/m3

  350.000

  350.000

  350.000

  400.000

  400.000

  400.000

  240.000

  240.000

  240.000

  Theo Công văn số 3335/UBND-QLĐT ngày 17/8/2020, số 3685/UBND-QLĐT ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 10 (giá tại đường Vĩnh Viễn, phường 2; tại đường Cao Thắng, phường 12 và tại đường Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10)

  Quận 11

  Đồng/m3

  250.000

  250.000

  250.000

  370.000

  370.000

  370.000

  200.000

  200.000

  200.000

  Theo báo cáo ngày 31/7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 (giá tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11)

  Quận 12

  Đồng/m3

  -

  -

  -

  400.000

  400.000

  390.000

  170.000

  170.000

  160.000

  Theo Công văn số 5393/UBND-TC ngày 16/7/2020, số 6149/UBND-TC ngày 12/8/2020, số 6740/UBND-TC ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 12 (giá tại đường Tân Thới Hiệp 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12)

  Quận Phú Nhuận

  Đồng/m3

  270.000

  270.000

  270.000

  390.000

  390.000

  390.000

  210.000

  210.000

  210.000

  Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Phú Nhuận (CVĐ ngày 04/8/2020) (giá tại đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận)

  Quận Bình Thạnh

  Đồng/m3

  420.000

  420.000

  420.000

  458.000

  458.000

  458.000

  190.000

  190.000

  190.000

  Theo Công văn số 1469/QLĐT ngày 15/7/2020, số 1683/QLĐT ngày 13/8/2020, số 1962/QLĐT ngày 10/9/2020 của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh (giá tại đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, tại đường Điện Biên Phủ, Phường 15 và tại đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh; cát bê tông nhãn hiệu Tân Cang)

  Quận Tân Bình

  Đồng/m3

  440.000

  440.000

  440.000

  470.000

  470.000

  470.000

  300.000

  300.000

  300.000

  Theo Công văn số 1251/UBND-ĐT ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (giá tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình; cát xây tô mô đun 1.5, cát bê tông mô đun 2.0)

  Quân Tân Phú

  Đồng/m3

  272.727

  272.727

  272.727

  Cát to: 409.090

  Cát to: 409.090

  Cát to: 409.090

  209.090

  209.090

  209.090

  Theo Công văn số 1259/TCKH ngày 01/7/2020, số 1447/TCKH ngày 03/8/2020, số 1658/TCKH ngày 01/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú (giá tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú)

  Đồng/m3

   

   

   

  Cát vừa: 363.636

  Cát vừa: 363.636

  Cát vừa: 363.636

   

   

   

  Quận Bình Tân

  Đồng/m3

  347.000

  318.000

  318.000

  434.000

  400.000

  400.000

  170.000

  170.000

  170.000

  Theo Công văn số 2302/UBND ngày 10/7/2020, số 2645/UBND ngày 06/8/2020, số 2964/UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (giá tại đường số 7 và tại Khu Y tế kỹ thuật cao, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, cát san lấp hiệu Bình Điền)

  Quận Gò Vấp

  Đồng/m3

  210.000

  240.000

  300.000

  290.000

  310.000

  340.000

  -

  -

  -

  Theo Báo cáo ngày 07/4/2020, ngày 06/5/2020, ngày 03/6/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò vấp (giá tại đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, quận Gò Vấp; cát xây tô hiệu Tân Ba)

  Quận Thủ Đức

  Đồng/m3

  250.000

  250.000

  250.000

  300.000

  300.000

  300.000

  200.000

  200.000

  200.000

  Theo Công văn số 1766/TCKH ngày 03/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức (giá tại đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức; cát xây tô môđun độ lớn ML=1,5-2mm (sử dụng trong vữa xi măng dùng để xây, trát), cát bê tông môđun độ lớn ML>2mm (sử dụng trong vữa bê tông để đổ bê tông))

  Huyện Bình Chánh

  Đồng/m3

  370.000

  370.000

  370.000

  450.000

  450.000

  450.000

  190.000

  190.000

  190.000

  Theo báo cáo số 2875/UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (giá tại ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh; giá giao tại vựa)

  Huyện Nhà Bè

  Đồng/m3

  220.000

  220.000

  220.000

  260.000

  260.000

  260.000

  155.000

  155.000

  155.000

  Theo Báo cáo số 229/BC-TCKH ngày 13/7/2020, số 267/BC-TCKH ngày 10/8/2020, số 310/BC-TCKH ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (giá tại đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè và tại đường Nguyễn Bình, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè; cát xây tô hiệu Vũ Sương, cát bê tông hiệu Vũng Tàu, cát san lấp hiệu Đồng Nai)

  Huyện Hóc Môn

  Đồng/m3

  390.000

  390.000

  390.000

  400.000

  400.000

  400.000

  -

  -

  -

  Theo Công văn số 3409/UBND-QLĐT ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (giá tại Quốc lộ 22, Thống Nhất 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn)

  Huyện Củ Chi

  Đồng/m3

  145.454

  145.454

  136.363

  Cát to: 218.181

  Cát to: 218.181

  Cát to: 163.636

  127.272

  127.272

  118.181

  Theo Báo cáo số 1444/TCKH ngày 03/7/2020, số 1459/TCKH ngày 08/7/2020, số 1500/TCKH ngày 15/7/2020, số 1552/TCKH ngày 22/7/2020, số 1594/TCKH ngày 29/7/2020, số 1671/TCKH ngày 05/8/2020, số 1761/TCKH ngày 12/8/2020, số 1841/TCKH ngày 19/8/2020, số 1906/TCKH ngày 26/8/2020, số 2023/TCKH ngày 03/9/2020, số 2069/TCKH ngày 16/9/2020, số 2123/TCKH ngày 23/9/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi và số 8343/UBND-QLĐT ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi (giá tại ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi)

  Đồng/m3

   

   

   

  Cát vừa: 181.818

  Cát vừa: 181.818

  Cát vừa: 181.818

   

   

   

  Huyện Cần Giờ

  Đồng/m3

  350.000

  350.000

  350.000

  500.000

  500.000

  500.000

  130.000

  130.000

  130.000

  Theo Công văn số 1365/QLĐT ngày 03/8/2020 của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ (giá tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (bãi tập kết trên đường Giồng Ao))

   

   

  Ghi chú:

  Theo hướng dẫn tại văn bản số 2409/BXD-KTXD ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Xây dựng: “Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công bố giá đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng đặc thù là khoáng sản. Đối với những vật tư, vật liệu xây dựng khó thu nhập thông tin giá thị trường, có thể thực hiện công bố giá tại địa điểm sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (chưa tính cự ly vận chuyển) như nêu tại văn bản số 8831/SXD-VLXD”.

   

   

  -----------------------------

  1 Giấy chứng nhận hợp quy số 0522 mã số 0522-18-05.16 ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp chứng nhận cho sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (Vicem Hà Tiên đa dụng), xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (Hà Tiên đa dụng), xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (premium) được sản xuất tại Trạm nghiền Phú Hữu đã hết hiệu lực ngày 06 tháng 9 năm 2020. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ hợp quy mới theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

  2 Doanh nghiệp chưa cung cấp hồ sơ công bố hợp quy phù hợp QCVN 16:2019/BXD đối với các sản phẩm đá xây dựng. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ mới theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

  3 Doanh nghiệp chưa cung cấp hồ sơ công bố hợp quy phù hợp QCVN 16:2019/BXD đối với các sản phẩm đá xây dựng. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ mới theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

  4 Giấy chứng nhận hợp quy số 35-14(VGCR 01-2017) ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 chứng nhận cho các sản phẩm kính nổi do đơn vị sản xuất đã hết hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2020. Do đó, đề nghị các đơn vị lưu ý yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ hợp quy mới theo quy định khi có nhu cầu sử dụng.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 28/04/2014 Hiệu lực: 14/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13
  Ban hành: 18/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý vật liệu xây dựng
  Ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực: 26/05/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 233/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 08/05/2018 Hiệu lực: 18/05/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 14/08/2019 Hiệu lực: 01/10/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Ban hành: 26/12/2019 Hiệu lực: 15/02/2020 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD giá vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
  Số hiệu:11485/TB-SXD-VLXD
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:07/10/2020
  Hiệu lực:07/10/2020
  Lĩnh vực:Xây dựng
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Lê Trần Kiên
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (10)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X