hieuluat

Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi mẫu giấy tờ ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT-BCA

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công anSố công báo:877&878-08/2023
  Số hiệu:22/2023/TT-BCANgày đăng công báo:02/08/2023
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tô Lâm
  Ngày ban hành:30/06/2023Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/08/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập cảnh
 • BỘ CÔNG AN
  _________

  Số: 22/2023/TT-BCA

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

  _________________________

   

  Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

  n cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 24 tháng 6 năm 2023;

  Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA  ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

  1. Sửa đổi, bổ sung mẫu giy tờ quy định về Thông tin đề nghị cấp th thực điện tử (NA1a).

  2. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cnh (NA3).

  3. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

  4. Sa đổi, bổ sung mẫu giấy t quy định về Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

  5. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

  6. Sa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

  7. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên gii (NA15).

  8. Sa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).

  9. Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ quy định về Thị thực rời (NC2).

  10. Sa đổi, bổ sung mu giấy tờ quy định về Thị thực điện tử (NC2a).

  Điều 2. Điều khoản thi hành và quy định chuyển tiếp

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023

  2. Thị thực rời, thị thực điện tử được cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực tiếp tục được sử dụng nhập xuất cnh Việt Nam đến khi hết thời hạn của thị thực./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c
  ơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban nhân dân các t
  nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - C
  ác đồng chí Thứ trưng Bộ Công an;
  - Các đơn vị trc thuộc Bộ Công an;
  - Công an các t
  nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục Kiểm tra v
  ăn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
  - C
  ông báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện t Bộ Công an;
  - Lưu:
  VT, QLXNC(P4).

  BỘ TRƯỞNG
  Đại tướng Tô Lâm

   

   

   

   

  Mẫu (Form) NA1a
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

   

  THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

  VIET NAM E-VISA APPLICATION FORM

   

  Hướng dẫn khai:

  Instruction:

  - Người đề ngh cấp thị thc điện tử phải khai, trả lời đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin có thật bằng tiếng Anh đi vi các câu hi trong mẫu này.

  Applicant must declare sufficiently, accurately and honestly all true information in English.

  - Với các câu hỏi có nhiều la chọn, người đề nghị cấp thị thực điện t cần đánh du ü vào các ô □ có nội dung phù hợp.

  With multiple choices questions, applicant is required to tick on all the appropriate answers.

  - Trường hợp người đề nghị cấp th thực điện t lựa chọn câu trả lời là “khác” thì phải khai nội dung cụ th.

  In case choosing Others answers, applicant must declare specific information.

  - Trường hp Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam phát hiện người nước ngoài khai không đúng sự thật, s t chi cấp thị thực điện tử.

  e-Visa application will be denied if there is any dishonest information in the application found by Viet Nam Immigration Authority.

  - Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài đang nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam (không cấp cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam).

  e-Visa is issued for foreigners who are currently abroad, wishing to enter into Viet Nam (not to foreigners who are currently temporary resident in Viet Nam).

  - Thị thực điện tử ch sử dụng để nhp cảnh, xuất cnh qua các ca khẩu thuộc danh sách được Chính phủ Việt Nam cho phép (danh sách các cửa khẩu 1).

  e-Visa only used for entry and exit through border gates listed by the Vietnamese Government (the list of border gates).

  - Người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 2 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam không làm thủ tục đề nghị cấp thị thc điện tử mà thông qua cơ quan, t chức mời, bảo lãnh gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

  Foreigners described in Clauses 1, 2, 3 and 4, Article 8 of the Law on foreigners' entry into, exit from, transit through and residence in Viet Nam, shall not apply in person for e-Visa. They must send visa applications via the inviting or sponsoring agencies/organizations to the competent agency of the Ministry of Foreign Affairs.

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  PERSONAL INFORMATION

   

  nh trang nhân thân hộ chiếu

  Passport data page image

  1.1. Họ tên (như trên dòng ICAO tại hộ chiếu; viết in hoa);

  Full name (as in passport data page ICAO lines; in capital letters)

  Họ:

  Surname

  Chữ đệm và tên:

  Given name

   

  1-2. Giới tính:

  Sex

  1.3. Ngày tháng năm sinh:

  Date of birth (dd/mm/yyyy)

   

  Nam

  Male

   

  Nữ

  Female

  Ảnh người đề ngh cp ththực điện tử (ảnh mới chụp, kích cỡ ảnh 4 x 6cm, định dạng jpg, jpeg, kích thước ≤ 2 MB, mặt nhìn thng, không đội mũ, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trng)

  Portrait of applicant (recent photo, size 4x6cm, jpg/jpeg format, file size ≤ 2 MB, face looking straight, no hat, no glasses, polite clothes, white background)

  1.4. Quc tịch:

  Nationality

  1.5. Nơi sinh:

  Place of birth

  1.6. S CMND/CCCD/ID:

  ID Card number

  1.7. Tôn giáo:

  Religion

  1.8. Người đề nghị cấp th thực điện t đã từng sử dụng hộ chiếu khác đ nhập cảnh Việt Nam hay không?

  Have you ever used any other passports to enter into Viet Nam?

  Có

  Không □

  Yes

  No

  Nếu “Có hãy khai cụ th:

  If Yes”, please specify

  STT

  No.

  Số hộ chiếu

  Passport No

  Họ và tên

  Full name

  Ngày tháng năm sinh

  Date of birth

  Quốc tịch

  Nationality

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9. Người đề nghị cp thị thực điện t có mang nhiu quốc tịch hay không?

  Do you have multiple nationalities?

  Không □

  Có □

  No

  Yes

  Nếu “Có” hãy khai các quốc tịch cụ th: ………………………………………

  If Yes”, please specify the nationalities

  1.10. Thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam (nếu có):

  Violation of the Vietnamese laws/regulations (if any)

  Hành vi vi phạm

  Act of violation

  Thời gian vi phạm

  Time of violation

  Hình thức x phạt

  Form of sanction

  Cơ quan ra quyết định xử phạt

  Authority imposed sanction

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lưu ý: Nếu bạn đã từng vi phạm pháp luật Việt Nam trong ln nhập cảnh trước thì bạn có th bị từ chối cấp thị thực điện t.

  Note: If you violated Vietnamese laws/regulations in your previous entry, your e-Visa application may be denied.

   

  2. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

  E-VISA REQUEST INFORMATION

   

  2.1. Giá trị thị thực điện tử:

  To issue e-Visa for

  2.2. Thời gian nhập cnh:

  e-Visa duration:

  Cấp thị thực điện tử nhập cnh từ ngày:     /    /   đến ngày:    /    /

  e- Visa valid from (dd/mm/yyyy):      to (dd/mm/yyyy):

  Một ln □

  Nhiều lần □

  Single - entry

  Multiple - entry

   

  3. THÔNG TIN HỘ CHIẾU

  PASSPORT INRORMATION

   

  3.1. Loại hộ chiếu:

  Passport type

  Ngoại giao □

  Công vụ □

  Phổ thông □

  Khác □

  Diplomatic

  Officials

  Ordinary

  Others

  Nếu “Khác” hãy khai cụ thể: …………………………

  If “Others, please specify

  3.2. Số hộ chiếu:

  Passport number

  3.3. Cơ quan cấp/Nơi cấp:

  Issuing Authority/Place of issue

  3.4. Ngày cấp:

  Date of issue (dd/mm/yyyy)

  3.5. Ngày hết hạn:

  Expiry date (dd/mm/yyyy)

  3.6. Người đề nghị cấp thị thực điện t có sử dụng hộ chiếu còn g trị sử dụng khác không?

  Do you hold any other valid passports?

  Không □

  Có □

  No

  Yes

  Nếu có hãy khai cụ th:

  If Yes, please specify

  Loại hộ chiếu:

  Passport type

  Ngoại giao □

  Công vụ □

  Phổ thông □

  Khác □

  Diplomatic

  Officials

  Ordinary

  Others

  Nếu “Khác” hãy khai cụ thể: ................................................

  If Others”, please specify

  S hộ chiếu:

  Passport number

  Ngày cấp:

  Date of issue (dd/mm/yyyy)

  Cơ quan Cấp/Nơi cấp:

  Issuing Authority/Place of issue

  Ngày hết hạn:

  Expiry date (dd/mm/yyyy)

        

   

  4. THÔNG TIN LIÊN LẠC

  CONTACT INFORMATION

   

  4.1. Địa ch liên lạc:

  Contact address

  4.2. Nơi hiện nay (khai trong trường hp địa ch liên lạc trong nưc khác với nơi ở hiện nay):

  Current residential address (if contact address is different from current residential address)

  4.3. S điện thoại di động hoặc số điện thoại bàn:

  Mobile phone number or landline phone number

  4.4. Địa ch Email:

  Email address

  4.5. Liên lạc khẩn cấp:

  Emergency contact

  a) Họ và tên:

  Full name

  c) Số điện thoại:

  Telephone number

  b) Nơi ở hiện nay:

  Current residential address

  d) Quan hệ:

  Relationship

     

   

  5. NGHỀ NGHIỆP

  OCCUPATION

   

  5.1. Nghề nghiệp hiện tại:

  Current occupation

  Doanh nhân

  Businessman

  Học sinh

  Student

  Nhân viên

  Employee

  Công chức

  Official

  Khác

  Others

  Đã nghỉ hưu

  Retired

  Thất nghiệp

  Unemployed

   

   

  5.2. Thông tin nghề nghiệp:

  Occupation information

  a) Tên công ty/cơ quan/trường học:

  Name of Company/Agency/School

  b) Chức vụ/khóa học:

  Position/Course of study:

  c) Địa chỉ công ty/cơ quan/trường học:

  Address of Company/Agency/School

  d) Số điện thoại công ty/cơ quan/trường học:

  Telephone number of Company/Agency/School

   

  6. THÔNG TIN VỀ CHUYẾN ĐI

  INFORMATION ABOUT THE TRIP

   

  6.1. Mục đích nhập cảnh:

  Purpose of entry

  Du lịch

  Tourist

  Thăm thân

  Visiting relatives

  Công tác/làm việc

  Working

  Thương mại

  Business

  Khác

  Others

   

  Nếu “Khác” hãy khai cụ th:

  If Others, please specify

  Lưu ý:

  - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đu tư; người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giy phép hành nghề theo quy định của Luật Luật sư; người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam; người vào hoạt động tôn giáo, báo chí, y tế, giáo dục phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

  Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép.

  - Người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cnh.

  Note:

  - According to the provisions of Vietnamese law, foreigners who are investors must have papers proving their investment in Viet Nam in accordance with the provisions of the Law on Investment; foreigners who work as lawyers in Viet Nam must have a license to practice law in accordance with the Law on Lawyers; foreigners who enter into Viet Nam to work must have a work permit or a certificate certifying that they are the person who are not required to have a work permit under the provisions of the Labor Code; foreigners who enter into Viet Nam to study must have a written consent by the Vietnamese schools or educational institutions; foreigners who engage in religious, journalistic, medical or educational activities must obtain permission from competent authorities. Foreigners who are residing lawfully in Viet Nam can combine tourism, visiting relatives, medical treatment without having to ask for permission.

  - Foreigners’ activities in Viet Nam must be in accordant with the purposes of their entry.

  6.2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến liên hệ khi vào Việt Nam?

  Agency/Organization/Individual that the applicant plans to contact when enter into Viet Nam

  Có □

  Không □

  Yes

  No

  Nếu “Có” hãy khai chi tiết:

  IfYes please specify in details:

  Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
  Agency/Organization/Individual

  Địa ch
  Address

  S điện thoại
  Telephone number

  Mục đích
  Purpose of contact

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.3. Thời gian dự định cư trú:

  Intended duration of stay

  6.4. Ngày dự định nhập cnh:

  Intended date of entry (dd/mm/yyyy)

  6.5. Ca khẩu dự kiến nhập cảnh:

  Intended border gate of entry

  6.6. Cửa khẩu d kiến xut cảnh:

  Intended border gate of exit

  6.7. Địa ch cư trú tại Việt Nam:

  Residential address in Viet Nam

  6.8. S điện thoại liên hệ tại Việt Nam:

  Contact telephone number in Viet Nam

  Cam đoan thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định □

  Committed to declare temporary residence according to the provisions of Vietnameses laws

   

  6.9. Người đề nghị cấp thị thực điện t có từng đến Việt Nam trong 01 năm trở lại đây không:

  Have you been to Viet Nam in the last 01 year?

  Có □

  Không □

  Yes

  No

  Nếu “Có” hãy khai chi tiết chuyến đi.

  If Yes please specify

  Thời gian cư trú

  Duration of stay

  (từ ngày:     /     /     /     đến ngày:     /    /    /     )

  From (dd/mm/yyyy):      to (dd/mm/yyyy):

  Mục đích chuyến đi
  Trip's purpose

   

   

   

   

   

   

  6.10. Người đề nghị cấp thị thực điện t có người thân đang Việt Nam hay không?

  Do you have relatives who currently reside in Viet Nam?

  Có □

  Không □

  Yes

  No

  Nếu “Có” hãy khai cụ thể thông tin người thân (phạm vi người thân gồm: Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em… của người đề nghị cấp thị thực điện tử)

  If “Yes” please specify the relatives’ information (relatives include: grandparents, father, mother, husband, wife, children, brothers, sisters… of the applicant)

  Họ và tên
  Full name

  Ngày tháng năm sinh
  Date of birth

  Quốc tịch
  Nationality

  Quan hệ
  Relationship

  Địa chỉ cư trú tại Việt Nam
  Residential address in Viet Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

          

   

  7. Trẻ em dưới 14 tuổi được cung cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):
  Accompany child(ren) under 14 years old who are issued with the same passport request to be issued the same e-Visa (if any):

  Lưu ý: Không đề nghị cấp thị thực điện tử cho trẻ em được cấp chung hộ chiếu nếu trẻ em đó đã được cấp hộ chiếu riêng.
  Note: Do not request e-Visa issuance for the child(ren) who are issued with the same passport if he/she has his/her own passport.

   

  STT
  No.

  Họ và tên
  Full name

  Giới tính
  Sex

  Ngày tháng năm sinh
  Date of birth

  Ảnh
  Photo

  (ảnh mới chụp, kích cỡ ảnh 4 x 6 cm, định dạng jpg, jpeg, kích thước ≤ 2MB, mặt nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông ảnh nền trắng)
  (recent photo, size 4x6cm, jpg/jpeg format, file size ≤ 2MB, face looking straight, no hat, no glasses, polite clothes, white background)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. KINH PHÍ, BẢO HIỂM CHUYẾN ĐI

  TRIP’S EXPENSES, INSURANCE

   

  8.1. Kinh phí dự tính (theo đơn vị đô la Mỹ): …………………………………………………… USD

  Intended expenses (in USD)

   

  8.2. Ai là người đảm bảo kinh phí chuyến đi cho người đề nghị cấp thị thực điện tử:

  Who will cover the trip’s expenses of the applicant

   

  a) Người đề nghị cấp thị thực điện tử tự túc kinh phí cho chuyến đi □
  The applicant

  Nếu chọn phương án này, đề nghị cho biết các thông tin cụ thể:
  If choosing this option, please specify

  b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đảm bảo kinh phí cho chuyến đi □
  Other agency/organization/individual

  Nếu chọn phương án này, đề nghị cho biết các thông tin cụ thể:
  If choosing this option, please specify

  - Tên Cơ quan, tổ chức, cá nhân:
  Name of the agency/organization/individual:

  - Địa chỉ:
  Address

  - S điện thoại:
  Telephone number

  - Hình thức chi trả cho chuyến đi:
  Payment method

   

  Tiền mặt
  Cash

   

  Th thanh toán quốc tế
  Credit card

   

  Séc du lịch
  Traveller's cheques

   

  Tiền mặt
  Cash

   

  Th thanh toán quốc tế
  Credit card

   

  8.3. Người đề nghị cấp thị thực điện tử đã mua bảo hiểm cho chuyến đi đến Việt Nam chưa?
  Does the applicant have health insurance arranged for their stay in Viet Nam?

   


  Yes

  Không
  No

   

  Thông tin c thể:
  Please specify

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

  ……………………………………………………

   

        

   

   

  9. THÔNG TIN CƠ QUAN TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ (NẾU CÓ)

  INFORMATION OF VIETNAM AGENCY/ORGANIZATION REQUESTING E-VISA (IF ANY)

   

  9.1. Tên cơ quan, tổ chức:

  Name of agency/organization

  9.2. Địa chỉ:

  Address

  9.3. S điện thoại.

  Telephone number

  9.4. Địa ch email:

  Email address:

  9.5 Người đại diện theo pháp luật:
  Legal representative

  Họ và tên:
  Full name

  Sinh ngày:
  Date of birth

  Quốc tịch:
  Nationality

  Giới tính:
  Sex

  S điện thoại:
  Telephone number

  Chng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu s:
  ID Card number/Passport number

  Ngày cấp:
  Date of issue (dd/mm/yyyy)

  Nơi cp:
  Place of issue

  Địa chỉ thường trú:
  Permanently Residential address

  Địa ch liên lạc:
  Contact address

  9.6. Mục đích đ ngh cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài:
  Purpose of requesting for e-Visa issuance for foreigner

  Làm việc với cơ quan tổ chức
  Working with the agency/organization

  T chức chương trình du lịch
  Organizing tourist program

  Kc
  Others

  Nếu chọn “Khác đề nghị nêu cụ thể: ………………………………………
  If Others”, please specify

     

   

  10. CAM ĐOAN

  COMMTMENT

   

  10.1. Dành cho cá nhân người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử
  For foreigners applying for e-Visa

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam v những thông tin đã cung cp đ đề nghị cấp thị thực điện tử của Việt Nam và nhận thức được rng phí cấp thị thực điện t sẽ không được hoàn trả nếu đơn xin cấp thị thực điện t bị từ chối.
  I hereby declare that the above statements are true, accurate and I am fully responsible before the Vietnamese laws for the information provided to apply for an e-Visa of Viet Nam and I am aware that the application fee is not refunded if the application for e-Visa of Viet Nam is denied.

  10.2. Dành cho cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cnh Việt Nam
  For agency/organization requesting for e-Visa issuance for foreigner to enter Into Viet Nam

  Cơ quan, tổ chức có tên tại mục 9 xin cam đoan những thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nêu trên là đúng sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về nhng thông tin đã cung cấp để đ ngh cấp thị thực điện tử của Việt Nam cho người nước ngoài.
  The agency/organization named in Section 9 hereby declare that the information given above regarding e-Visa application for foreigner is true, accurate and we are fully responsible before Vietnamese laws for the information provided to apply for an e-Visa of Viet Nam for foreigner.

   

  ĐỊA ĐIỂM, NGÀY THÁNG NĂM ĐỀ NGHỊ:
  PLACE, DATE OF REQUEST

   

  ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ
  PLACE OF REQUEST

  Làm tại (quốc gia/vùng lãnh thổ): ……………
  Done at (country/territory)

  NGÀY, THÁNG, NĂM ĐỀ NGHỊ
  DATE OF REQUEST (dd/mm/yyyy)
  ……………/……………/……………

   

  _______________________________

  [1] Đường dẫn đến danh sách các cửa khu quốc tế tại Trang thông tin cấp thị thực đin t.

  2 Đường dẫn đến quy định của khon 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh người nước ngoài tại Việt Nam.

   

   

   

  Mẫu (Form) NA3
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

   

  ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI THÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM (1)

  SPONSORING APPLICATION FORM FOR FOREIGN FAMILY MEMBERS TO ENTER VIETNAM

   

  Kính gi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

  To: Immigration Department - Ministry of Public Security

   

  I- Người bảo lãnh (The sponsor):

  1- Họ tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

  Full name (in capital letters)

  2- Giới tính:

  Nam □

  Nữ □

  3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  Sex

  Male

  Female

  Date of birth (Day, Month, Year)

  4- Quốc tịch gốc:

  5- Quốc tịch hiện nay:

  Nationality at birth

  Current nationality

  6- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/th tm trú số (2): ……………

  Identity card/Passport/Permanent or Temporary Resident Card number

  Ngày cấp: ……/……/………

  Cơ quan cấp: ………………………………

  Issuing date (Day, Month, Year)

  Issuing authority

  7- Nghề nghiệp: ………………………

  Occupation

  8- Nơi m việc (nếu có) …………………………………………………………………………

  Employer and business address (if any)

  9- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam (3): ………………………………………………..

  Permanent/temporary residential address in Viet Nam

  10- Điện thoại liên hệ/Email: …………………………………………………………………….

  Contact telephone number/Email

  II/- Người nước ngoài được bảo lãnh The sponsored:

  STT

  Họ tên (chữ in hoa)
  Full name (in capital letters)

  Giới tính
  Sex

  Ngày tháng năm sinh
  Date of birth (Day, Month, Year)

  Quốc tịch
  Nationality

  Hộ chiếu s
  Passport number

  Nghề nghiệp
  Occupation

  Quan hệ (4)
  Relationship

  Gốc
  At birth

  Hiện nay
  Current

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cnh Request the Immigration Department:

  1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II được nhập cảnh Việt Nam một ln □ nhiều lần □ từ ngày: ……/……/……… đến ngày ……/……/………

  To grant the people listed in Part II permission of a single entry □ or multiple entries □ into Viet Nam for an intended length of stay from (Day, Month, Year) ……/……/……… to ……/……/………

  2- Mục đích/Purpose of entry: ……………………………………………………………………..

  3- Dự kiến địa chỉ tạm trú Việt Nam: ……………………………………………………………

  Intended temporary residential address in Viet Nam

  4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại …………… nước …………… đ cấp thị thực.

  To inform the Vietnamese Diplomatic Mission at …………… in (country) …………… to issue Visa.

  5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu:……………..……………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  To grant permission to pick up visa upon arrival at ………………………… Viet Nam's Border Gate.

  Lý do

  Reason(s) ……………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

  I declare that all the above information is correct

   

  Xác nhận Certified by (5)
  (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
  Signature, full name, tide and stamp

  Làm tại …………… ngày …… tháng …… năm ………
  Done at …………… date (Day, Month, Year)
  Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)
  The sponsors signature and full name
  Ghi c/Notes

  (1) Dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài có th thưng trú/th tạm trú tại Việt Nam mời, bo lãnh thân nhân nhập cnh; nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xut nhập cảnh - Bộ Công an.

  This form is for Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent or Temporary Resident Card to invite, sponsor their foreign family members to apply for a Vietnamese visa. Submit in person at the Immigration Deportment - Ministry of Public Security.

  (2) Kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân/cănc công dân/hộ chiếu/th thưng trú/th tạm trú;

  Enclose a certified copy of the ID Card/Passport or Permanent/Temporary Resident Card

  (3) Công dân Việt Nam, người nước ngoài có th thưng trú ghi đa ch thường trú; người nước ngoài có thẻ tm t ghi địa ch tạm trú.

  For Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent Resident Card, specify the permanent residential address in Viet Nam; For Temporary Resident Card holders, specify the temporary residential address.

  (4) Kèm bản sao giấy tờ chng minh quan h theo quy định. Enclose supporting documents to prove family relationship as stipulated by the Law.

  (5) Th trưởng cơ quan, tổ chức mời, bo lãnh người đó xác nhn các điểm khai tại Mục I, đối với người nưc ngoài có th tạm t. For the foreigners with Temporary Resident Card, part I is certified by the Head of sponsoring organization.

   

   

   

  Mẫu (Form) NA5
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)
  APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION

  Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú Việt Nam
  For temporary residence foreigners in Viet Nam

   

  I- Người đề nghị The applicant:

  1- Họ tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

  Full name (in capital letters)

  2- Giới tính:

  Nam □

  Nữ □

  3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  Sex

  Male

  Female

  Date of birth (Day, Month, Year)

  4- Quốc tịch gốc: …………………………………

  5- Quốc tịch hiện nay: ………………………

  Nationality at birth

  Current nationality

  6- Nghề nghiệp/chức vụ: …………………………………………………………………………

  Occupation/position

  7- Hộ chiếu/giấy t có giá trị đi lại quốc tế số: ………………………… loại (2): ……………

  Passport or International Travel Document number                            Type

  Cơ quan cấp: ………………………………………… có giá trị đến ngày: ……/……/……….

  Issuing authority:                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

  8- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ……/……/……… qua cửa khẩu: …………………………….

  Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year) via Viet Nams border gate

  Mục đích nhập cảnh: ……………………………………………………………………………..

  Purpose of entry

  9- Được phép tạm trú đến ngày: ……/……/………

  Permitted to stay until (Day, Month, Year)

  - Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ……………………………………………………………………

  Temporary residential address in Viet Nam

  - Điện thoại liên hệ/Email …………………………………………………………………………

  Contact telephone number/Email

  II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân Việt Nam mi, bo lãnh:

  Hosting organization/family relative in Viet Nam

  1- Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:

  ……………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ Address ……………………………………………………………………………………

  Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email …………………………………..

  2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên): …………………………………………………………………

  Hosting family relative (full name)

  Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  Date of birth (Day, Month, Year)

  Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: …………………………………………………………………………………………………………

  Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

  Cp ngày: ……………………

  cơ quan cấp: …………………………………………………

  Issuing date

  Issuing authority

  Quan hệ với người đề nghị: ……………………………………… (3)

  Relationship to the applicant

  Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: …………………………………………………………

  Permanent/temporary residential address in Viet Nam

  Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………………

  Contact telephone number/Email

  III- Nội dung đề nghị Requests:

  1- Cấp thị thực:     một lần □    nhiều lần □       có giá trị đến ngày: ……/……/………

  To issue a visa     Single          Multiple           Valid to (Day, Month, Year)

  2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ……/……/………

  To extend the duration of temporary stay until (Day, Month Year)

  3- Lý do Reason(s) …………………………………………………………………………………

  IV- Nhng điều cần trình bày tm Additional statements:

  …………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

   

   

  Làm tại ……… ngày …… tháng …… năm ………
  Done at …………… date (Day, Month, Year)

  Xác nhận (4) Certified by
  (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
  Signature, full name, title and stamp

  Người bo lãnh
  (ký, ghi rõ họ tên)
  The sponsor's signature and fullname
  Người đề ngh
  (ký, ghi rõ họ tên)
  The applicant’s signature and fullname

  Ghi c/Notes

  (1) Mi người khai 1 bn, kèm hộ chiếu hoặc giy tờ có giá trị đi lại quốc tế, nếu thuc trường hp cp thị thực rời thì nộp kèm 01 nh mới chp, mt nhìn thẳng, không đi mũ, không đeo kính, trang phục lịch s, phông nh nn trắng

  Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document, incase of issue separate visa, including 01 recent photos, face looking straight, no hat, no glasses, polite clothes, white background

  (2) Ghi rõ loại hchiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giy tờ có giá trị đi li quốc tế.

  Specify type of passport: Ordinary, official or Diplomatic; of specify name of the international Travel Document.

  (3) Kèm theo giấy t chng minh quan h.

  Enclose documents proving the family relationship

  (4) Trường hợp do quan, tổ chức mi, bảo lãnh, hoc người nưc ngoài có th tạm trú mi, bảo lãnh thì th trưởng cơ quan tổ chức xác nhận.

  Be certified by the head of the organization if the sponsor is an organization or a foreigner with Temporary Resident Card.

   

   

   

  Mẫu (Form) NA7
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________

   

   

  ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

   

  Kính gửi: ………………………………………(1)

   

  I. Người bo lãnh:

  1 - Họ tên: ……………………………………………………………………………………………

  2- Giới tính:

  Nam □

  Nữ □

  3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  4- Địa ch thường trú (theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân): …………………………………………………………………………………………………………

  - Địa ch tạm trú (nếu có): ………………………………………………………………………….

  - Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………………….

  5- Giấy chng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………………………..

  6- Nghề nghiệp: …………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………………….

  II. Người được bảo lãnh:

  Số TT

  Họ tên

  (chữ in hoa)

  Giới tính

  Ngày tháng năm sinh

  Quốc tịch

  Hộ chiếu s

  Quan hệ (2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. Nội dung bo lãnh:

  1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp th tạm trú (kèm theo).

  2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

   

   

  Làm tại …………… ngày …… tháng …… năm ………
  Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)
   

  Ghi chú:

  (1) Cục Quản lý xut nhập cnh hoc Phòng Quản lý xuất nhp cảnh Công an tnh, thành ph trực thuộc Trung ương nơi thường trú.

  (2) Ghi rõ quan hệ với người bo lãnh.

   

   

   

   

  Mẫu (Form) NA11
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

   

   

  GIẤY BẢO LÃNH

  CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM (1)

   

  I- Người bảo lãnh

  1 - Họ tên: ……………………………………………………………………………………………

  2- Giới tính:

  Nam □

  Nữ □

  3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  4- Địa ch thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu): ……………………………………………………..

  5- Giấy chng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s: ………………………………………………………………………………………………………… cp ngày: ………………………… cơ quan cấp: ………………………………………………………

  6- Nghề nghiệp: ………………………… Nơi làm việc hiện nay: ………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  7. S điện thoại: ………………………… Email: …………………………………………………

  II. Người được bảo lãnh

  Số TT

  Họ tên
  (chữ in hoa)

  Gii tính

  Ngày tháng năm sinh

  Quốc tịch

  Hộ chiếu s

  Nghề nghiệp

  Điện thoại liên hệ

  Email

  Quan hệ (2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. Nội dung bảo lãnh

  1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:

  …………………………………………………………………………………………………………

  2- Đảm bảo về cuộc sng cho thân nhân sau khi được thường trú (3)

  a. Về nhà ở:

  Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

  Người được bảo lãnh tự mua

  b. Về nguồn sống thường xuyên:

  Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

  Người được bảo lãnh tự túc

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

   

   

  Làm tại …………… ngày …… tháng …… năm ………
  Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:

  (1) Nộp m theo đơn xin thưng trú (mu NA12).

  (2) Ghi rõ quan h với người bo lãnh và kèm theo giấy t chứng minh.

  (3) Đánh du x vào ô tương ứng và kèm theo giấy tờ chứng minh.

   

   

   

  Mẫu (Form) NA13
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

   

  TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ (1)

  APPLICATION FORM FOR PERMANENT RESIDENT CARD RENEWAL/ REISSUANCE

  (Dùng cho người nước ngoài đang thường trú lại Việt Nam)

  (For permanent residence foreigners in Viet Nam)

   

  1- Họ tên (chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

  Full name (in capital letters)

  Họ tên khác (nếu có): ...........................................................................................................

  Other names (if any)

  2- Giới tính:

  Nam □

  Nữ □

  3- Sinh ngày …… tháng …… năm ………

  Sex

  Male

  Female

  Date of birth (Day, Month, Year)

  4- Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………

  Place of birth

  5- Quốc tịch gốc: …………………………………

  6- Quốc tịch hiện nay: ………………………

  Nationality at birth

  Current nationality

  7- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

  Occupation

  8- Nơi m việc (tên cơ quan/tổ chức) ……………………………………………………………

  Employer (Name of organization)

  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

  Business address

  Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ……………………………………

  9- Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

  Permanent residential address in Viet Nam

  S nhà: …………… Đường/phố/thôn …………………… Phường/xã ……………

  House number        Street/road/village                           Ward/commune

  quận/huyện ………………………… thành phố/tỉnh …………………………………

  District                                            City/Province

  Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ……………………………………

  10- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………………………………………

  Passport or International Travel Document number

  Cơ quan cp: …………………………………………… có giá trị đến ngày: ……/……/………

  Issuing authority:                                                        Expiry date (Day, Month, Year)

  11- Thẻ thường trú s: ……………………………………………………………………………..

  Permanent resident card number

  Cơ quan cấp: ………………………………

  ngày cp: ……………………………………

  Issuing authority

  Issuing date (Day, Month, Year)

  12- Thân nhân Family members

  Quan hệ (3)
  Relationship

  Họ tên
  Full name

  Ngày tháng năm sinh
  Dale of birth

  Quốc tịch
  Nationality

  Nghề nghiệp
  Occupation

  Chỗ hiện nay
  Current residential address

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13- Nội dung đề nghị:

  Requests:

  + Đi th thường trú     

  To renew the Permanent Resident Card

  + Cấp lại th thưng trú            

  To reissue the Permanent Resident Card

  - Lý do (4) ……………………………………………………………………………………………

  Reason

  …………………………………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

  I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

   

   

  Làm tại …… ngày …… tháng …… năm ………
  Done at …… date (Day, Month, Year)
  Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
  The applicant's signature and full name
  Ghi chú/Notes:

  (1) Mi người khai 01 bản, nộp trực tiếp tại Phòng Qun lý xut nhập cnh Công an tnh, thành ph trc thuộc trung ương nơi thường trú.

  Submit in person one completed format the Immigration Office of Province/Central City Public Security where the applicant is residing permanently.

  (2) Kèm 02 nh mới chụp, cỡ 2x3cm, mặt nhìn thng, không đội mũ, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nh nền trng (01 ảnh dán vào t khai, 01 ảnh đ ri).

  Enclose 02 recently taken photos in 2x3cm size with face looking straight, no hat, no glasses, polite clothes, white background (one photo on the form, the other separate).

  (3) Ghi rõ bố, m, vợ, chồng, con.

  State clearly the information about parents, spouse and children.

  (4) Ghi rõ do b mt/bị hỏng/thay đổi nội dung ghi trong th.

  Specify the reason the card is lost/damaged/modified.

   

   

   

  Mẫu (Form) NA15
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________

  ……………, ngày …… tháng …… năm ………

   

   

  ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI (1)

  Kính gửi: ………………………………………(2)

   

  - Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

  - Giới tính: Nam □ Nữ □ Sinh ngày …… tháng …… năm ……… Nghề nghiệp: …………….

  - Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………………………………………………………………………………………………………

  cấp ngày …………………… cơ quan cấp: ……………………………………………………….

  - Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  - S điện thoại: …………………… Email (nếu có): ……………………………………………..

  Đề nghị cấp phép vào khu vực cm, khu vực biên giới cho ................. người nước ngoài, cụ thnhư sau:

  STT

  Họ tên (chữ in hoa)

  Giới tính

  Ngày tháng năm sinh

  Quốc tịch

  Hộ chiếu/thẻ tạm trú/ th thường trú số

  Nghề nghiệp, chức vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Địa ch tạm trú/ thường trú tại Việt Nam: ……………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………

  - Quan hệ với bản thân: …………………………………………………………………………(3)

  - Xin vào khu vực: …………………………………………………………………………………..

  Thi gian: từ ngày …………………… đến ngày …………………… số lần ……………………

  Mục đích: ……………………………………………………………………………………………..

   

   

  Người làm đơn
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Ghi chú:

  (1) Dùng cho công dân Việt Nam đang tng trú tại khu vực cấm, khu vực biên gii.

  (2) Phòng Quản lý xuất nhp cnh Công an tnh, thành ph trực thuộc Trung ương nơi có khu vực cấm, khu vực biên giới.

  (3) Kèm bn sao giấy tờ chng minh quan h (ông, bà, cha, m của vợ hoặc chồng, v, chng, con, anh, chị, em ruột của người làm đơn)

   

   

   

  Mẫu (Form) NB8
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  BỘ CÔNG AN
  CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

  ___________

  Số:      /
  V/v cấp tài khoản điện t

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________

  ……, ngày …… tháng …… năm ……

   

   

  Kính gửi: ………………………………………(1)

   

  Theo đề nghị của (1)… tại văn bản số: … ngày … tháng … năm … về việc cấp tài khoản điện tử để ………(2).

  Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an thông báo:

  Kể từ ngày … tháng … năm …, …(1)… được phép sử dụng tài khoản đã đăng ký truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an để ……………(2).

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  -
  Lưu

  CỤC TRƯỞNG

  _______________

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức;

  (2) Ghi rõ mục đích đ nghị cấp tài khoản điện tử (làm thủ tục cp giấy t có giá tr nhập cnh, xuất cnh, cư trú cho người nước ngoài nhập cnh Việt Nam; làm thủ tục mời, bo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam).

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
  __________________

  THỊ THỰC
  VISA

  SỐ

  No

  AA 0000000

  KÝ HIỆU

  Category ……………

   

  CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY
  Valid from …………………………………………

  ĐẾN NGÀY
  until ………………………………………………

  SỬ DỤNG MỘT/NHIỀU LẦN
  Good for single/multiple entries …………………………………………………………………

  HỌ TÊN
  Full name …………………………………………………………………………………………

  NGÀY SINH
  Date of birth ………………………………………………………………………………………

  MANG HỘ CHIẾU CỦA NƯỚC/LÃNH THỔ
  Holding passport of country/territory ……………………

  SỐ
  No…………………………………………

  THỜI HẠN TẠM TRÚ THEO PHÉP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH.
  Length of stay in subject to permission by Immigration Authority.

  GHI CHÚ
  Annotation …………………………………………………………………………………………

   

   

  CẤP TẠI
  Issued at ……………………

  Ngày
  On ……………………………

   

   

   

   

  Mẫu (Form) NC2a
  Kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 6 năm 2023

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
  ___________________

  THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
  ELECTRONIC VISA

   

  Số: …………………………
  No

   

  Ký hiệu: EV
  Category

   

  Mã: …………………………
  Code

  CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY
  Valid from …………………………………………

  ĐẾN NGÀY
  until ………………………………………………

  SỬ DỤNG MỘT/NHIỀU LẦN ……………………………………………………………………………
  Good for single/multiple entries

  HỌ TÊN ……………………………………………………………………………………………………
  Full name

  NGÀY THÁNG NĂM SINH ………………………………………………………………………………
  Date of birth

  MANG HỘ CHIẾU CỦA NƯỚC/LÃNH THỔ
  Holding passport of country/territory ……………………………………………………………………

  SỐ HỘ CHIẾU: …………………………………
  Passport number

  THỜI HẠN ĐẾN: …………………………………
  Date of expiry

  Mục đích nhập cnh:
  Purpose of entry

  Tên cơ quan, t chức tại Việt Nam đ ngh (nếu có);
  Name of applicant organization in Viet Nam (if any)

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
  Address

  THỜI HẠN TẠM TRÚ THEO PHÉP CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
  Length of stay is subject to permission by Immigration Authority

  GHI CHÚ
  Annotation ……………………………………………………………………………………………

   

   

   

   

   

   

  Mã QR

   

  CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
  Vietnam Immigration Department

   

       
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13
  Ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 51/2019/QH14
  Ban hành: 25/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 23/2023/QH15
  Ban hành: 24/06/2023 Hiệu lực: 15/08/2023 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13
  Ban hành: 16/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Thông tư 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  Ban hành: 05/01/2015 Hiệu lực: 25/02/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  06
  Thông tư 57/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  Ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  07
  Luật Luật sư số 65/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14
  Ban hành: 20/11/2019 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 61/2020/QH14
  Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi mẫu giấy tờ ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT-BCA

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công an
  Số hiệu:22/2023/TT-BCA
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:30/06/2023
  Hiệu lực:15/08/2023
  Lĩnh vực:Xuất nhập cảnh
  Ngày công báo:02/08/2023
  Số công báo:877&878-08/2023
  Người ký:Tô Lâm
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X