Quyết định 2663/QĐ-BCT thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, Lai Châu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công ThươngSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:2663/QĐ-BCTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành:28/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------
  Số: 2663/QĐ-BCT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MA LÙ THÀNG, TỈNH LAI CHÂU
  -----------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
   
  Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
  Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
  Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;
  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 36/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa và văn bản số 1349/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 6 năm 2015 về việc các cửa khẩu thí điểm tạm nhập hàng hóa,
  Thực hiện Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và văn bản số 4420/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô,
  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: QP, CA, TC, NN&PTNT;
  - UBND tỉnh Lai Châu;
  - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
  - Tổng cục
  Hải quan;
  - Lưu: VT, XNK (2).
  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   
   
  QUY CHẾ
  THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ PÔ TÔ, THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MA LÙ THÀNG, TỈNH LAI CHÂU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QĐ-BCT ngày
  28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
   
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, thuộc Khu kinh tế ca khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu (sau đây gọi là lối mở Pô Tô).
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Quy chế này áp dụng đối với doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô (sau đây được gọi là doanh nghiệp); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
  Điều 3. Hàng hóa thực hiện thí điểm
  Hàng hóa thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô bao gồm: hợp kim các loại, quặng kim loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao.
  Điều 4. Thương nhân thực hiện thí điểm
  Doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô phải được thành lập theo quy định của pháp luật và được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu lựa chọn.
  Điều 5. Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa
  1. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.
  2. Thủ tục tạm nhập tái xuất và việc giám sát hàng hóa từ khi tạm nhập đến khi hoàn tất việc tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hi quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
  3. Hàng hóa thí điểm tạm nhập của doanh nghiệp phải được tập kết tại các địa điểm kiểm tra trong khu vực cửa khẩu và các địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan thành lập hoặc công nhận để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, làm thủ tục của hải quan và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu.
  Điều 6. Trách nhiệm của các Bên liên quan
  1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
  a) Tổ chức, điều phối các lực lượng chức năng liên quan đảm bảo lối mở Pô Tô có đủ lực lượng chức năng kiểm soát chuyên ngành và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định khi thực hiện Quy chế này.
  b) Ban hành Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm theo Quy chế này. Công bố doanh nghiệp được lựa chọn theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và thông báo danh sách đến Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.
  c) Tổ chức thực hiện cơ chế thí điểm này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về mọi hoạt động liên quan đến việc thí điểm.
  d) Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát hoạt động tạm nhập tái xuất theo Quy chế này.
  đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu hoặc có vấn đề phát sinh về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết. Báo cáo nêu rõ số lượng, trị giá, mặt hàng, doanh nghiệp thực hiện tạm nhập tái xuất theo cơ chế thí đim này.
  e) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thí điểm với Bộ Công Thương chậm nhất vào ngày 01 tháng 12 năm 2016 để Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp, đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương hướng điều hành thời gian tiếp theo.
  2. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
  a) Tổ chức việc kiểm tra thực hiện thí điểm; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổng hợp, kiến nghị các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
  b) Kết thúc thời gian thí điểm, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương hướng điều hành thời gian tiếp theo.
  3. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan
  Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan các tỉnh có cửa khẩu, cảng biển tái xuất hàng hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục hải quan kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa tạm nhập, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo không để thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.
  4. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
  Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các lực lượng thực hiện thủ tục biên phòng; phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm soát hàng hóa tạm nhập qua lối mở Pô Tô và tái xuất qua các cửa khẩu, cảng biển.
  5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện cơ chế thí điểm này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2015, công văn số 1349/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 6 năm 2015 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 83/TB-VPCP ngày 11 tháng 5 năm 2016.
  6. Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định của pháp luật về tạm nhập tái xuất hàng hóa.
  Điều 7. Tổ chức thực hiện
  Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện việc thí điểm theo quy định của Quy chế này.
  Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo đề nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu quản lý.
  Điều 8. Xử lý vi phạm
  Doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô vi phạm các quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật về tạm nhập tái xuất hàng hóa, ngoài việc bị xử lý theo các quy định của pháp luật sẽ bị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đưa ra khỏi danh sách doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thí điểm./.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
  Ban hành: 12/11/2012 Hiệu lực: 26/12/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
  Ban hành: 20/11/2013 Hiệu lực: 20/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa
  Ban hành: 27/01/2014 Hiệu lực: 20/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
  05
  Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
  Ban hành: 21/01/2015 Hiệu lực: 15/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
  06
  Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  Ban hành: 25/03/2015 Hiệu lực: 01/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản liên quan khác
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2663/QĐ-BCT thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở Pô Tô, Lai Châu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
  Số hiệu:2663/QĐ-BCT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/06/2016
  Hiệu lực:28/06/2016
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới