hieuluat

Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:từ 741 đến 746-09/2021
  Số hiệu:05/2021/TT-BKHĐTNgày đăng công báo:03/09/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
  Ngày ban hành:17/08/2021Hết hiệu lực:09/06/2023
  Áp dụng:02/10/2021Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Công nghiệp
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  _____________

  Số: 05/2021/TT-BKHĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  _____________

   

  Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư;

  Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ;

  Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

  Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

  Căn cứ Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

  Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

  Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp;

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư ban hành các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  Thông tư này quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, áp dụng trong phạm vi cả nước với các đối tượng sau:

  1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng.

  2.  Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

  3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

  4. Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng.

  Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư này 09 Danh mục sau:

  1. Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I);

  2. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II);

  3.  Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III);

  4. Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV);

  5. Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V);

  6. Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI);

  7. Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII);

  8. Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII);

  9. Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX).

  Điều 3. Các danh mục hàng hóa quy định tại Điều 2 Thông tư này là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại Thông tư này.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2021.

  2. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);

  - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Viện KSNDTC, Tòa án NDTC, Kiểm toán nhà nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - Cơ quan TW của các đoàn thể;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Tổng cục Hải quan, Tổng Cục thuế;

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Ban Quản lý các KCN, KCX, KCNC và KKT;

  - Công báo, Cổng TTĐT của Chính phủ;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

  - Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, Cổng TTĐT Bộ KH&ĐT;

  - Lưu: VT, Vụ KTCN

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Chí Dũng

   

   

   

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  _____________

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

  (Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

   

  Số TT

  Tên mặt hàng

  Mã số theo biểu thuế nhập khẩu

  Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

  Nhóm

  Phân nhóm

  1

  Tàu điện ắc quy phòng nổ 5 tấn

  8601

  20

  00

  TCCS 02:2016/CĐUB. TĐ5-600AT (TĐ5- 900AT); Cấp phòng nổ ExdI, cỡ đường ray 600 mm, 900 mm; lực kéo lớn nhất 7,24 kN, tự trọng 5 tấn, khoảng cách trục 900 mm, tốc độ 7km/h - 10 km/h, kích thước bao 3.225x994x1.550 (mm) cho đường 600 mm, 3.225x1.294x1.550 (mm) cho đường 900 mm, tổ hợp ắc quy (48 bình) 02 tổ hợp, điện áp 96V, dung lượng 330Ah.

  2

  Tàu điện ắc quy phòng nổ 8 tấn

  8601

  20

  00

  TCCS 02:2016/CĐUB. TĐ8-900AT (TĐ8- 600AT); Cấp phòng nổ ExdI, cỡ đường ray 600 mm, 900 mm; lực kéo lớn nhất 13kN, tự trọng 8 tấn, khoảng cách trục 1.150 mm, tốc độ 7 km/h-10km/h, kích thước bao: 4.379x1.045x1.600 (mm) cho đường 600 mm, 4.379x1.345x1.600 (mm) cho đường 900 mm, tổ hợp ắc quy (70 bình) 02 tổ hợp, điện áp 140V, dung lượng 4.400 Ah.

  3

  Tàu điện ắc quy phòng nổ 12 tấn

  8601

  20

  00

  TCCS 02:2016/CĐUB. TĐ12-900AT; cỡ đường ray 900 mm, đường kính vòng lăn bánh xe 680 mm; cương cự 1.220 mm, bán kính đường vòng nhỏ nhất 12.000 mm, tốc độ 8,5km/h - 11km/h, ắc quy tích điện kiểu D-620Ah, điện áp 192V, dung lượng 620Ah, kích thước bao 5.300x1.360x1.650 (mm), tự trọng 12 tấn.

  4

  Đầu máy diesel truyền động

  8602

  10

  00

  QCVN 08:2015/BGTVT, QCVN 15: 2018/BGTVT, QCVN 16:2011/BGTVT. Đầu máy truyền động điện sản xuất lắp ráp CKD.

  5

  Toa xe

  8605

  00

  00

  QCVN 08:2015/BGTVT, QCVN 15: 2018/BGTVT, QCVN 18:2018/BGTVT. Chở khách, công vụ phát điện; tự đổ đến 12 m3; chuyên dùng cho mục đích đặc biệt khác (gồm ghế ngồi cứng, mềm, giường nằm cứng, mềm, toa xe 2 tầng, toa xe B); cao cấp thế hệ 2, dài 20 m; chở ôtô; chở container; chở xi măng rời; chở hành lý; thùng (xi téc) composite chở chất lỏng đến 30 m3. Có giá chuyển hướng, van hãm, đầu đấm, SAB nhập ngoại.

  6

  Toa xe chở người có giá chuyển hướng

  8605

  00

  00

  TCN.GCH.18(8).900(600);

  TCCS 15:2018/CĐUB; cỡ đường ray 600, 900 mm; vận chuyển đến 18 người; khoảng cách tâm giá chuyển 1.530 mm; 02 cụm giá chuyển hướng, khoảng cách tâm trục 410 mm, đường kính vòng lăn bánh xe 300 mm; số lượng bánh xe/cụm 04 cái; vận tốc trên đường thẳng (max) 7 km/h, vận tốc qua đường cong (max) 3 km/h; mặt ghế, tựa lưng chế tạo bằng inox ≥1,5 mm; chiều cao móc nối 370 mm; đầu đấm: cao su đúc, kích thước bao 4.500x1.315x1.615 (mm); trọng lượng ≥ 2.300 kg.

  7

  Toa xe chở người lò dốc

  8605

  00

  00

  Phương tiện vận tải người trong hầm lò, 28 chỗ ngồi, góc dốc đường lò 10°-30°, bán kính cong đi qua nhỏ nhất 25 m, khoảng cách hoãn xung 1,5 m.

  8

  Xe goòng chở vật liệu nổ công nghiệp

  8606

   

   

  TCCS 13:2018/CKMK. Dùng chở vật liệu nổ công nghiệp trong hầm lò, cỡ đường ray 900 mm, chiều dài trục cơ sở 1.100 mm, kích thước ngăn chứa 530 x 380 x 600 (mm), số ngăn chứa 14 ngăn.

  9

  Toa xe xitec

  8606

  10

  00

  TCVN 9983:2013. Dung tích đến 12 m3.

  10

  Toa xe H quá khổ 1435

  8606

  30

  00

  Dài 14 m, tải trọng 60 tấn.

  11

  Xe goòng lò tuynel

  8606

  30

  00

  Thiết kế bằng sắt, thép, mặt goòng được xây lớp gạch chịu lửa.

  12

  Toa xe hàng có

  mui

  8606

  91

  00

  Dài 14 m, lắp giá chuyển hướng 34B hoán cải.

  13

  Toa xe thành thấp (N)

  8606

  99

  00

  Dài 14 m, lắp giá chuyển hướng 34B hoán cải.

  14

  Toa xe M chở container

  8606

  99

  00

  Dài 14 m, lắp giá chuyển hướng 34B, Misơn Trung Quốc.

  15

  Ô tô kéo rơ moóc

  8701

  95

  90

  Công suất máy đến 294 kW. Khối lượng kéo lớn nhất là 44 tấn.

  16

  Ô tô khách đào tạo lái xe

  8702

   

   

  Xe có cơ cấu phanh phụ bố trí chân phanh phụ bên ghế phụ của xe, thiết bị chấm điểm. Gồm ô tô khách đào tạo lái xe, ô tô khách sát hạch lái xe, ô tô khách tập lái. Sử dụng động cơ xăng hoặc diesel.

  17

  Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

  8702

   

   

  Kết cấu xe hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất đến 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái). Sử dụng động cơ điện, xăng hoặc diesel.

  18

  Ô tô buýt

  8702

  10

   

  Chở đến 80 chỗ ngồi. Đã được cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

  19

  Ô tô chở người trong sân bay

  8702

  10

  71

  Chở đến 90 người (bao gồm cả chỗ ngồi và chỗ đứng).

  20

  Xe minibus

  8702

  10

  89

  QCVN 86:2015/BGTVT. Chở đến 19 chỗ.

  21

  Ô tô khách

  8702

  10

   

  QCVN 09:2015/BGTVT,

  QCVN 10:2015/BGTVT. Chở đến 52 chỗ.

  22

  Ô tô khách (có giường nằm)

  8702

  10

  81

  Chở đến 38 người (36 giường nằm, 02 ghế ngồi).

  23

  Ô tô khách (thành phố)

  8702

  10

  81

  Chở đến 80 người (bao gồm cả chỗ ngồi và chỗ đứng).

  24

  Ô tô khách thành phố, một tầng, không có nóc

  8702

  10

  81

  Có 2 khoang: kín và không có nóc, bố trí ghế ưu tiên, khu vực để xe lăn để người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng. Số người chở đến 80 người.

  25

  Ô tô khách thành phố, hai tầng, không có nóc

  8702

  10

  81

  Chở đến 80 người, có 2 tầng, không có nóc che toàn bộ sàn tầng 2, có bố trí ghế ưu tiên, khu vực để xe lăn để người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng.

  26

  Ô tô khách thành phố BRT

  8702

  10

  81

  Chở đến 90 người (bao gồm cả chỗ ngồi và chỗ đứng).

  27

  Ô tô tang lễ

  8702

  10

  81

  Chở đến 19 người và 01 quan tài.

  28

  Ô tô con

  8703

   

   

  QCVN 09:2015/BGTVT. Chở đến 9 chỗ ngồi (kể cả lái xe), đã được cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (không gồm xe ô tô chống đạn, đặc chủng chuyên dùng an ninh quốc phòng).

  29

  Ô tô con đào tạo lái xe

  8703

   

   

  Chở đến 9 chỗ ngồi (kể cả lái xe), xe có cơ cấu phanh phụ bố trí chân phanh phụ bên ghế phụ của xe, thiết bị chấm điểm. Bao gồm ô tô con đào tạo lái xe, ô tô con tập lái, ô tô con sát hạch lái xe. Sử dụng động cơ xăng hoặc diesel.

  30

  Ô tô chở phạm nhân

  8703

   

   

  Khối lượng toàn bộ đến 16 tấn. Đã được cấp phép đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Sử dụng động cơ xăng hoặc diesel.

  31

  Ô tô cứu hộ nâng cầu, ô tô cứu hộ sàn trượt

  8704

   

   

  Khối lượng toàn bộ đến 34 tấn, tải trọng nâng đến 34 tấn.

  32

  Ô tô bồn nhiên liệu lưu động

  8704

   

   

  Thể tích đến 20 m3, có cơ cấu bơm diesel và lưu lượng kế điện tử.

  33

  Ô tô tải chở hàng chuyên dùng

  8704

   

   

  Xe có thùng lửng, thùng kín, thùng bạt, thùng gắn cẩu có tổng tải trọng đến 34 tấn.

  34

  Ô tô chở quân

  8704

   

   

  Số quân đến 33 chỗ người (03 chỗ trong cabin, 30 chỗ trên thùng xe).

  35

  Ô tô chở rác

  8704

  21

  22

  Tải trọng chuyên chở đến 9 tấn có kết cấu & trang bị để chở rác, phế liệu.

  36

  Ô tô tải đào tạo lái xe

  8704

  21

  29

  Tải trọng đến 5 tấn, xe có cơ cấu phanh phụ bố trí chân phanh phụ bên ghế phụ của xe.

  37

  Ô tô chở kính

  8704

  21

  29

  Tải trọng chuyên chở đến 13 tấn, trang bị giá chữ A để chở kính.

  38

  Ô tô điều chế vật liệu nổ công nghiệp

  8704

  22

   

  Scania P 360CB6X4EHZ, khối lượng bản thân xe 17.920 kg, tải trọng 17.970 kg.

  39

  Ô tô tải chở thùng bảo ôn, thùng đông lạnh

  8704

  22

  41

  Tải trọng đến 20 tấn, thể tích đến 45 m3; độ lạnh đến -25° C.

  40

  Ô tô xi téc

  8704

  22

  43

  Trọng lượng toàn bộ đến 34 tấn. Dung tích đến 27.000 lít, chở dầu ăn, dầu ăn thực vật, nước, sữa, nước mắm; axít (Acetic, H2SO4, HCl), cồn, dung dịch NaOH 4%; xăng, diesel, ethanol, hexane, khí ga hoá lỏng, LPG, methanol,methyl tertiary butyl ether, toluene, n-butanol, nhiên liệu; mủ cao su, nhựa đường nóng lỏng, nitơ lỏng, ôxy lỏng, CO2 lỏng, NH3 lỏng, cám, thủy tinh lỏng, nước thủy tinh silicat, phụ gia bê tông, xi măng rời, chất thải; nhiên liệu cho máy bay.

  41

  Ô tô xi téc phun nước

  8704

  22

  43

  Dung tích đến 15.000 lít, sử dụng bơm bánh răng (60 m3/h), súng phun xa đến 50 m (1.800 l/phút).

  42

  Ô tô chở ô tô

  8704

  22

  51

  Tải trọng chuyên chở đến 16 tấn.

  43

  Ô tô chở pallet

  8704

  22

  51

  Tải trọng chở đến 18 tấn tương ứng số lượng pallet chở được, thiết kế phù hợp theo kích thước pallet & linh kiện đặt trên pallet.

  44

  Ô tô tải tự đổ

  8704

  23

  29

  Xe có thùng tự đổ, tổng tải trọng đến 34 tấn.

  45

  Ô tô tải có cần cẩu

  8705

  10

  00

  Tải trọng chở lớn nhất 20,5 tấn. Tải trọng nâng lớn nhất đến 15 tấn. Tầm với lớn nhất 25,3 m.

  46

  Ô tô tải nâng người làm việc trên cao

  8705

  90

  90

  Tổng tải trọng 7,5 tấn. Chiều cao làm việc tối đa 28 m. Bán kính làm việc 16,0 m.

  47

  Ô tô kéo xe

  8705

  90

  90

  Khối lượng hàng chuyên chở đến 5,15 tấn.

  48

  Ô tô chữa cháy

  8705

  30

  00

  ISO 9001:2015. Khối lượng toàn bộ đến 24 tấn, hệ thống chữa cháy gồm xi téc chứa nước (12.300 lít), bồn chứa foam (500 lít), bơm chữa cháy, vòi phun và trang thiết bị chữa cháy thông dụng kèm theo. Xe đã cấp chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

  49

  Ô tô trộn bê tông

  8705

  40

  00

  Xe có chức năng trộn hỗn hợp các vật liệu xi măng, cát, đá, sỏi thành vữa để ép cọc, đổ móng, đổ trần xây nhà.

  50

  Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế

  8705

  90

  50

  Bao gồm xe chụp X-quang lưu động; xe khám, chữa mắt lưu động; xe xét nghiệm lưu động; xe phẫu thuật lưu động; xe lấy máu; xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm và xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.

  51

  Xe phun nước phòng chống bạo loạn(xe giải tán đám đông)

  8705

  90

  90

  Cải tạo trên xe cơ sở ô tô sát xi tải 6x4, dung tích đến xitec đến 10.000 lít nước, chứa hoá chất, chất cay, trang bị động cơ phụ và bơm, các thiết bị phục vụ việc phun nước phòng chống bạo động.

  52

  Xe rải dây thép gai

  8705

  90

  90

  Xe trang bị hệ thống dây thép gai và hệ thống rải dây, thu dây để lập hàng rào bảo vệ (có hoặc không có cần cẩu gập thủy lực sức nâng lớn nhất 6.000 kg/m), trang bị đèn tìm kiếm, đèn quay còi ủ. Thời gian rải dây tối đa 4 phút, thời gian thu dây tối đa 25 phút. Chiều dài tối đa của hàng rào khi rải lên tới 250 m.

  53

  Xe cứu hộ cứu nạn

  8705

  90

  90

  Tổng trọng tải đến 18 tấn, cần cẩu thuỷ lực 3 tấn và thiết bị đi kèm.

  54

  Xe đạp điện

  8711

   

   

  QCVN 68:2013/BGTVT. Động cơ điện, công suất lớn nhất 250 W, vận tốc lớn nhất 25 km/h và khối lượng bản thân (cả ắc quy) tối đa 40 kg.

  55

  Xe gắn máy

  8711

   

   

  QCVN - 41:2016/BGTVT. Động cơ dung tích đến 50 cm3, tốc độ tối đa 50 km/h (gồm xe đạp máy, xe máy điện).

  56

  Xe mô tô

  8711

  20

   

  QCVN - 41:2016/BGTVT. Động cơ có dung tích xi lanh đến 250 cc.

  57

  Xe đạp

  8712

  00

  30

  Không lắp động cơ, gồm cả xe xích lô ba bánh.

  58

  Rơ moóc

  8716

  39

  91

  99

  QCVN 11:2015/BGTVT. Chở máy phát điện, thiết bị phát sóng di động, hàng siêu trường, siêu trọng, xe và máy chuyên dùng, phục vụ tập lái. Khối lượng toàn bộ đến 57.340 kg.

  59

  Sơ mi rơ moóc

  8716

  39

  99

  QCVN 11:2015/BGTVT. Tải trọng đến 35 tấn, phanh khí nén 2 dòng. Gồm loại chở hàng, ô tô, xe công trình, máy chuyên dụng, container; chở ô tô du lịch (tối đa chở được 06 ô tô); loại có mui, tự đổ, đông lạnh.

  60

  Dolly (10ft và

  20ft)

  8716

  39

  99

  TCCS 18:2015/CHK. Phương tiện không tự hành, chuyên dùng vận chuyển ULD, hàng hóa, hành lý, bưu kiện tại sân bay.

  61

  Moóc chứa hàng hóa rời

  8716

  39

  99

  TCCS 18:2015/CHK. Phương tiện không tự hành, chuyên dùng vận chuyển hàng hóa rời, hành lý, bưu kiện tại sân bay.

  62

  Sơ mi rơ moóc chuyên dụng

  8716

  40

   

  QCVN 11:2015/BGTVT. Chở nhiên liệu, chở xi măng rời, chở LPG. Khối lượng toàn bộ đến 48 tấn.

  63

  Xe băng chuyền

  8716

  80

  90

  TCCS 18:2015/CHK. Phương tiện không tự hành, vận chuyển hàng hóa từ dưới đất lên máy bay.

  64

  Thang kéo đẩy

  tay

  8716

  80

  90

  TCCS 18:2015/CHK. Vận chuyển hàng hóa từ dưới đất lên máy bay.

  65

  Xe gom rác đẩy tay

  8716

  80

  90

  Khung xe được làm từ ống tuýp 034 sơn chống gỉ chịu cường lực. Thùng xe thiết kế thích hợp với nhiều loại rác thải sinh hoạt. Một bánh xe dẫn hướng phía trước, hai bánh xe chịu tải phía sau. Kích thước khung 1.200x1.050x1.000 (mm). Kích thước thùng chứa: 900x700x650 (mm). 02 bánh xe chịu tải 0550mm, 01 bánh xe dẫn hướng 0250 mm. Dung tích 400 lít.

  66

  Phà

  8901

  10

   

  Phà vận tải biển chở khách/các xe trọng tải đến 255 tấn. Phà vận tải thủy nội địa trọng tải đến 268 tấn.

  67

  Tàu khách

  8901

  10

   

  Phương tiện thủy nội địa. Sức chở đến 500 khách.

  68

  Tàu khách

  8901

  10

   

  Phương tiện hàng hải. Sức chở đến 500 khách. Tàu cao tốc vỏ nhôm.

  69

  Tàu chở xi măng rời

  8901

  10

   

  Trọng tải đến 14.600 tấn.

  70

  Tàu chở hàng

  8901

  10

   

  Trọng tải đến 56.000 tấn, đạt chất lượng quốc tế, bao gồm cả loại tàu chở ô tô, chở container (sức chứa đến 2.410 TEU), chở hàng đa năng (trọng tải 17.500 tấn). Đối với tàu chở hàng khô đường thủy nội địa (trọng tải đến 23.961 tấn).

  71

  Tàu chở công nhân

  8901

  10

   

  Phương tiện thủy nội địa. Sức chở đến 100 người.

  72

  Tàu chở hóa chất

  8901

  20

   

  Trọng tải đến 6.500 tấn.

  73

  Tàu chở hóa chất nguy hiểm

  8901

  20

   

  Phương tiện thủy nội địa. Trọng tải đến 2.580 tấn.

  74

  Xà lan

  8901

  10

  90

  Chiều dài toàn bộ 122,4 m, chiều dài giữ nguyên 2 trụ 119,7 m, chiều rộng thiết kế 44 m, chiều cao mép boong 7,5 m, mớn nước thiết kế 5 m, mớn nước đánh chìm 13m, định biên thuyền viên 8 người, tải trọng giàn khoan P (9500); trọng tải 18.000 tấn.

  75

  Tàu chở khí hóa lỏng Ethylene

  8901

  20

   

  Khả năng chuyên chở đến 4.500 m3.

  76

  Tàu chở dầu

  8901

  20

   

  Chiều dài toàn bộ 245 m; chiều dài giữ nguyên 2 trụ 236 m; chiều rộng thiết kế 43 m; chiều cao mạn 20 m; mớn nước thiết kế 11,7 m; mớn nước đầy tải 14 m; định biên thuyền viên 27 người; tốc độ khai thác 15 hải lý/h; loại trọng tải đến 104.000 DWT và 105.000 DWT. Đối với tàu chở dầu đường thủy nội địa trọng tải đến 4.880 tấn.

  77

  Tàu chở dầu/hóa chất

  8901

  20

   

  Trọng tải đến 50.000 tấn.

  78

  Tàu chở khí hóa lỏng (LPG)

  8901

  20

   

  Trọng tải đến 5.000 tấn.

  79

  Xà lan nhà ở

  8901

  90

   

  Trọng tải 9.500 tấn, sức chở 150 người.

  80

  Xà lan chuyên dụng phục vụ dầu khí

  8901

  90

   

  Trọng tải đến 12.000 tấn.

  81

  Xà lan chuyên dùng lắp cẩu

  8901

  90

   

  Sức nâng đến 4.200 tấn.

  82

  Tàu chở hàng rời

  8901

  90

   

  Chiều dài toàn bộ 190 m; chiều dài giữ nguyên 2 trụ 183,3 m; chiều rộng thiết kế 32,26 m; chiều cao mạn 17,8 m; mớn nước thiết kế 11,7 m; mớn nước đầy tải 12,8 m; trọng tải đến 54.000 DWT.

  83

  Tàu tự hành pha sông biển

  8901

  90

   

  Trọng tải đến 100 tấn.

  84

  Tàu cần cẩu

  8901

  90

   

  Phương tiện thủy nội địa. Sức nâng đến 240 tấn.

  85

  Tàu cá

  8902

   

   

  Loại tàu cá vỏ gỗ, thép, composite đã được cấp phép lưu hành.

  86

  Tàu kéo biển

  8904

  00

  39

  ASD 3212 YN 51235. Tàu có chiều dài 32m, rộng 12m, lắp máy có công suất 6.500 HP, sức kéo 85 tấn, tốc độ đến 14,5 hải lý/giờ.

  87

  Tàu kéo

  8904

  00

   

  Phương tiện thủy nội địa. Công suất máy chính đến 5.810 HP.

  88

  Tàu đẩy

  8904

  00

   

  Phương tiện thủy nội địa. Công suất máy chính đến 7.200 HP.

  89

  Tàu kéo đẩy

  8904

  00

   

  Phương tiện thủy nội địa. Công suất máy chính đến 3.040 HP.

  90

  Tàu kéo - đẩy biển

  8904

  00

   

  Công suất đến 7.000 HP.

  91

  Tàu hút

  8905

  10

   

  Phương tiện thủy nội địa. Công suất hút đến 20.000 m3/h.

  92

  Tàu cuốc

  8905

  10

   

  Phương tiện thủy nội địa. Công suất cuốc đến 300 m3/h.

  93

  Tàu cuốc sông và biển

  8905

  10

  00

  Phương tiện hàng hải. Chiều sâu cuốc 10­20m; Công suất đến 3.000 HP.

  94

  Tàu hút bùn

  8905

  10

  00

  Công suất động cơ đến 4.170 HP (5.000 m3/h).

  95

  Kho nổi chứa xuất dầu - FS05

  8905

  20

  00

  Trọng tải 150.000 tấn. Chiều dài 224,22 m, chiều rộng 46,4 m, chiều cao mạn 24 m, chiều chìm 17,48 m.

  96

  Ụ nổi

  8905

  90

  10

  Sức nâng đến 20.000 tấn.

  97

  Tàu kiểm ngư

  8906

   

   

  Công suất đến 600 CV.

  98

  Tàu thủy văn

  8906

   

   

  Phương tiện thủy nội địa. Trọng tải đến 287 tấn.

  99

  Tàu cứu hộ

  8906

   

   

  Phương tiện thủy nội địa. Trọng tải đến 114 tấn.

  100

  Tàu huấn luyện

  8906

   

   

  Phương tiện thủy nội địa. Sức chở đến 20 người.

  101

  Thân tàu

  8906

   

   

  Thân tàu hợp kim nhôm và thân tàu sông, biển, trọng tải đến 12.500 DWT.

  102

  Bến nổi

  8906

   

   

  Phương tiện thủy nội địa. Sức chở đến 500 khách.

  103

  Tàu thả phao

  8906

  90

   

  Công suất đến 3.000 HP.

  104

  Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng)

  8906

  90

  90

  Công suất đến 16.000 HP.

  105

  Tàu dịch vụ phục vụ dầu khí

  8906

  90

  90

  Chiều dài tổng thể 94,65 m, chiều rộng đúc 21 m, tải trọng toàn phần 4.797 tấn, tải trọng tĩnh 1.911 tấn, công suất máy chính 3 x 2.560 kW, công suất đến 6.082 CV.

  106

  Tàu tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn

  8906

  90

  90

  Công suất đến 6.300 HP.

  107

  Tàu phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu

  8906

  90

  90

  Công suất đến 3.500 HP.

  108

  Cano

  8906

  90

  90

  Dài 6 m, rộng 1,71 m, cao 0,55 m; mớn nước 0,25 m, công suất đến 200 HP, sức chở 6 người.

  109

  Xuồng cứu sinh mạn kín

  8906

  90

  90

  Dài 4,9 m, rộng 2,2 m, cao 1 m, mớn nước 0,8 m, sức chở 28 người, công suất đến 29 HP.

   

   

   

  Phụ lục II

  DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

   

  Số TT

  Tên mặt hàng

  Mã số theo biểu thuế nhập khẩu

  Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

  Nhóm

  Phân nhóm

  1

  Bồn áp lực hình cẩu

  7309

  00

  19

  Bằng sắt hoặc thép. Dung tích chứa đến 4.400 m3, áp suất làm việc đến 40 kg/cm3.

  2

  Bồn áp lực hình trụ nằm ngang

  7309

  00

  19

  Bằng sắt hoặc thép. Dung tích chứa đến 650 m3, áp suất làm việc đến 40kg/cm3.

  3

  Thùng phuy đựng phốt pho

  7310

  10

  90

  Bằng sắt hoặc thép. Kích thước 500 x 800 mm, áp suất thử kín 30kPa, áp suất thử thuỷ lực 250 kPa, dung tích 157 lít.

  4

  Bình chứa LPG

  7311

  00

  23

  Bằng sắt hoặc thép. Dung tích đến 99 lít; áp suất thiết kế 17kg/cm2; trọng lượng chứa đến 45 kg; chiều dày max/min: 3mm/2,3mm.

  5

  Bồn chứa LPG

  7311

  00

  25

  Bằng sắt hoặc thép. Dung tích đến 285 m3, áp suất đến 18 atm.

  6

  Bồn áp lực hình trụ nằm ngang đặt trên xe chuyên dụng

  7311

  00

  99

  Bằng sắt hoặc thép. Dung tích chứa đến 40m3, áp suất làm việc đến 40kg/cm3. Chuyên chứa LPG, NH3, Cl2, O2.

  7

  Máng cào tải than, đá hầm lò

  7325

   

   

  TCCS 02:2016/CKMK, năng suất đến 150 tấn/giờ, chiều dài vận chuyển 100m, công suất đến 40 kW, xích tải 018x64, vận tốc xích 0,88 m/s.

  8

  Máng tháo tải than trong hầm lò

  7325

   

   

  Chiều dài x rộng 1.500x(600 đến 1.500) (mm); vật liệu SUS 304; D=6mm. Đóng/mở bằng bản lề.

  9

  Giàn chống mềm GM20/30

  7380

  40

  90

  TCCS 12:2018/CKMK. Hành trình chống giữ đến 3.000mm; góc dốc lò chợ 45° - 75°; khoảng cách tâm 2 giàn đến 370mm; áp lực trạm dịch 20Mpa; dung dịch nhũ hóa 5%; chiều cao giàn chống khi làm việc ≥ 1.770mm.

  10

  Giàn chống mềm GM16/34

  7380

  40

  90

  TCCS 12:2018/CKMK. Hành trình chống giữ đến 3.400 mm; góc dốc lò chợ 45°-75°; khoảng cách tâm 2 giàn 350­390 mm; áp lực trạm dịch 20Mpa; dung dịch nhũ hóa 5%; chiều cao giàn chống khi làm việc ≥ 1.891mm.

  11

  Các loại lò/nồi hơi cho các nhà máy điện

  8402

  11

  20

  Bao gồm bộ phận chịu áp lực và các linh kiện, phụ kiện chính của lò hơi; công suất đến 1.000MW; áp suất khí ra đến 246 kg/cm2; nhiệt độ đến 593 °C; nhiên liệu sử dụng than, dầu, gas.

  12

  Nồi hơi gia nhiệt nước

  8402

  11

  20

  Tạo ra hơi nước hoặc hơi khác, công suất hơn 500 tấn/giờ, cấu trúc buồng lửa tầng sôi áp suất cao hoặc tuần hoàn khí.

  13

  Nồi hơi các loại

  8402

  12

  21

  Công suất tới 35 tấn/giờ, áp lực đến 12 kg/cm2; áp suất làm việc tới 30 atm (nguyên liệu đốt: than, gas, dầu, bã mía).

  14

  Nồi hơi tàu thủy

  8402

  12

   

  Công suất hơi đến 35 tấn hơi/giờ.

  15

  Nồi hơi thu hồi nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện (Module thu hồi nhiệt)

  8402

  90

  10

  Bao gồm bộ phận chịu áp lực và các linh kiện, phụ kiện chính tương ứng; công suất đến 250MW (ống nằm ngang hoặc thẳng đứng).

  16

  Thiết bị lò hơi thu hồi nhiệt cho nhà máy điện

  8402

  90

  10

  Công suất của một module đến 100MW (cho nhà máy nhiệt điện).

  17

  Thùng hơi của nồi hơi thu hồi nhiệt cho nhà máy nhiệt điện

  8402

  90

  10

  Công suất của một module đến 100MW (cho nhà máy nhiệt điện).

  18

  Nồi hơi buồng lửa tầng sôi áp suất cao

  8402

   

   

  Bể chứa, bình bồn và những thiết bị tương tự dùng để chứa bất kỳ nguyên liệu nào (trừ khí nén hoặc khí lỏng), bằng sắt hoặc bằng thép, dung tích 300 lít.

  19

  Hệ thống xử lý khói nồi hơi

  8404

  10

   

  Công suất 3.500 kg/h; buồng dập khói và bụi kiểu màng nước và vách ngoắt (vách phủ granite), hệ thống bơm tuần hoàn xử lý khói.

  20

  Động cơ diesel

  8408

   

   

  Công suất đến 50 HP.

  21

  Động cơ diesel RV145-2 10,8 kw (14,5 mã lực)

  8408

   

   

  Động cơ theo thiết kế mới (loại 4 kỳ, 1 xi lanh nằm ngang).

  -  Đường kính xi lanh x hành trình piston 400 x 94 (mm); thể tích 738 cm3.

  -  Công suất cực đại 14,5 mã lực tương đương 144.000 vòng/giờ.

  - Công suất danh nghĩa 12,5 mã lực tương đương 132.000 vòng/giờ.

  - Suất tiêu hao nhiên liệu ít hơn 195 (g/mã lực.giờ).

  -  Khối lượng 115 kg; khối lượng/công suất 7.93 kg/kW (14,5 mã lực).

  22

  Máy bơm nước thuỷ lợi

  8413

  81

  19

  Công suất đến 32.000 m3/giờ, chiều cao bơm đến 40 m.

  23

  Quạt gió lò phòng nổ các loại

  8414

  59

  20

  Dạng bảo vệ nổ ExdI. Quạt đơn công suất từ 5,5 đến 45kW; quạt kép công suất từ 2x5.5 đến 2x45kW, điện áp 660V.

  24

  Quạt công nghiệp

  8414

  59

   

  Lưu lượng gió đến 100.000 m3/giờ, công suất đến 2.395 kW; độ ồn<78,5 dBA, độ ẩm không khí <80%. Phục vụ thông gió; chống thấm công nghiệp.

  25

  Quạt gió cục bộ của dây chuyền thiêu kết

  8414

  59

   

  Công suất 1.450 kW, điện áp 6 kV.

  26

  Máy nén khí

  8414

  80

   

  Áp suất nén đến 32 at, 18 m3/giờ. Trừ máy nén lạnh dùng cho ô tô và điều hòa ô tô.

  27

  Máy bơm chịu mài mòn cao phục vụ thải tro xỉ

  8414

   

   

  Công suất 185kW. Số vòng quay 58.800 vòng/giờ. Lưu lượng đến 420 m3/giờ. Cột áp đến 65 m. Hiệu suất máy bơm (qbmax) đến 55%.

  28

  Máy điều hòa chuyên dụng

  8415

  10

  90

  Công suất đến 24.000 BTU/giờ dùng để làm mát tủ điều khiển, trạm biến áp, trạm phát sóng di động, đầu máy toa xe.

  29

  Máy điều hòa không khí sử dụng trên toa xe khách

  8415

  81

  29

  Công suất đến 36.000 kcal/giờ.

  30

  Thiết bị thông gió làm mát bằng đường ống

  8415

  90

   

  Diện tích làm mát 120 m2; đường kính cánh quạt 618 mm; công suất động cơ 1,1 kW; dung tích bồn chứa nước 25 lít; kích thước 985x985x1.070 (mm); trọng lượng 98 kg.

  31

  Cấp liệu rung

  8417

  10

  00

  Sản xuất theo TCCS 09:2016/CKMK, năng suất đến 80 (tấn/giờ), động cơ rung 2x2,2 kW, tần số rung 980 lần/phút.

  32

  Máy cấp liệu lắc

  8417

  10

  00

  Bao gồm các loại:

  - Năng suất đến 1.000m3/giờ; tần số lắc 0­70 lần/phút; hành trình lắc 0-240 mm; công suất động 21-30 kW.

  -  Năng suất đến 1.250 tấn/h dùng cho ngành khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển và chế biến vật liệu rời.

  33

  Khe nhiệt

  8417

  10

  00

  Đường kính 1.800 mm thuộc máy chính lò quay.

  34

  Ống gió ba

  8417

  10

  00

  Đường kính 2.800 mm thuộc máy chính lò quay.

  35

  Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

  8417

  80

  00

  QCVN 61-MT:2016/BTNMT. Công suất đến 1.000kg/giờ. Lượng ôxi dư 6-15%, nhiệt độ 180oC.

  36

  Lò đốt chất thải công nghiệp

  8417

  80

  00

  QCVN 30:2012/BTNMT. Công suất đến 1.000 kg/giờ. Dùng để đốt và xử lý các loại rác thải trong y tế, công nghiệp và sinh hoạt. Công nghệ đốt không dùng nhiên liệu phụ trợ, sử dụng năng lượng sẵn có trong rác để gia tăng nhiệt và đốt cháy hoàn toàn.

  37

  Dây chuyền sản xuất gạch nung các loại

  8417

   

   

  Công suất thiết kế của đơn vị sản xuất đến 20 triệu viên/năm.

  38

  Lò đốt chất thải rắn y tế

  8417

  80

  00

  1.  Khí thải đạt TCVN 5939-1995, công suất đốt 3kg/giờ, nhiên liệu LPG.

  2.  QCVN 02/2012/BTNMT. Công suất đốt 50kg/giờ; nhiên liệu dầu. Kết cấu lò vỏ thép (bộ phận tiếp xúc trực tiếp được làm bằng Inox 316), gạch xếp cách nhiệt, gạch chịu lửa. Đốt một lần, lò hình ovan đốt chụp, nhiệt độ trong lòng lò 1.300°C, khí thải được hạ nhiệt nhanh. Toàn bộ bụi khói được ức chế hấp thụ vào nước sau đó được lọc qua hệ thống lọc đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn TCVN về nước thải. Khí thải được lọc qua hệ thống lọc khí bằng than hoạt tính đảm bảo tiêu chuẩn TCVN về khí thải.

  39

  Máy làm đá từ nước biển

  8418

  21

  90

  Năng suất đến 10 tấn/ngày, công suất làm lạnh đến 32,5 kW; môi chất R404A; điện áp: 220V/50Hz, 380V/3P/50Hz; dòng điện đến 39A; chế độ làm mát bằng nước; áp lực nước cấp đến 0,5 Mpa, đường kính ống nước DN15, điều kiện nhiệt độ môi trường thiết kế 25oC; nhiệt độ nước đầu vào 18oC; độ ồn (cách 2 m) 63 dBA; kích thước (830-1.130) x (660­1.160) x (755-1.180) (mm).

  40

  Dây chuyền sản xuất nước đá tinh khiết

  8418

  10

  90

  Kích thước viên đá 48x80 mm, sản lượng đến 10 tấn/24 giờ, 1 mẻ 400 kg, điện tiêu thụ 0,085 kWh/kg đá, công suất máy nén 50 HP.

  41

  Máy làm lạnh nước

  8418

  69

  49

  Công suất đến 500 kW.

  42

  Buồng lạnh

  8418

  69

  90

  Trên bờ. Ghép từ Panel Polyuretan cách nhiệt hai mặt bọc tôn phủ sơn plastic chiều cao buồng lạnh đến 10 m, dung tích đến 20.000 m3.

  43

  Dàn ngưng tụ

  8418

  99

  10

  Dàn nóng. Công suất đến 1.000 kW. Sử dụng cho các kho lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống làm lạnh nước, hệ thống sản xuất nước đá.

  44

  Dàn bay hơi

  8418

  99

  10

  Dàn lạnh. Công suất đến 500 kW. Sử dụng trong kho bảo quản có nhiệt độ từ - 50oC đến 15oC.

  45

  Nồi hấp tiệt trùng

  8419

  20

  00

  Có dung tích đến 75 lít.

  46

  Máy phát tia Plasma lạnh điều trị vết thương

  8419

  20

  00

  Công suất máy 110W.

  47

  Máy sấy mụn dừa

  8419

  31

  10

  Công suất đến 4 tấn/ngày.

  48

  Máy sấy tầng sôi

  8419

  31

  40/

  90

  Dùng trong công đoạn sản xuất cơm dừa nạo sấy, công suất đến 20 tấn/ngày.

  49

  Máy sấy phun sương

  8419

  39

  19

  Năng suất 2 lít/giờ, nhiệt độ gió vào 180 - 350oC, nhiệt độ gió ra 40 - 80oC, công suất 12 kW, tốc độ phun điều chỉnh vô cấp.

  50

  Máy sấy và tạo hạt tầng sôi

  8419

  39

  19

  Sấy dược liệu, bao phim hạt pellet và tạo hạt tầng sôi. Sử dụng trong dây chuyền sản xuất dược phẩm cho gia súc, năng suất đến 100 kg/giờ, thể tích nồi sấy 400 lít, công suất nhiệt 45 kW, nhiệt độ sấy đến 80°C.

  51

  Tủ sấy dược phẩm

  8419

  39

  19

  Dung tích đến 4.000 lít. Dùng sấy khô các vật phẩm, dược liệu, dược phẩm trong ngành y tế. Phương thức hoạt động: gia nhiệt cưỡng bức, dòng khí điều chỉnh ngang liên tục nhờ quạt đảo nhiệt. Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý tích hợp P.I.D. Dải nhiệt độ sấy từ 5°C đến 120°C. Hiển thị bằng màn hình LED hoặc LCD cho các thông số sấy. Thiết bị hoạt động bằng điện. Trang bị tính năng an toàn cho người sử dụng (quá nhiệt, điện áp không ổn định...).

  52

  Máy sấy thùng quay

  8419

  39

   

  Công suất đến 1 tấn/giờ.

  53

  Tháp chưng cất

  8419

  40

   

  Dùng để thay đổi thành phần hóa học các nguyên liệu. Đường kính lớn nhất 9,5m. Chiều dài đến 100m. Độ dày lớn nhất 150mm. Khối lượng lớn nhất 700 tấn.

  54

  Thiết bị khử nước mặn, dạng đa tầng

  8419

  40

   

  Bằng phương pháp bay hơi hoặc ngưng tụ, công suất đến 10 MIGD (1 MIGD= 4.546.000 lít/ngày).

  55

  Thiết bị trao đổi nhiệt của lò hơi

  8419

  50

   

  Đường kính lớn nhất 6,5m. Độ dày lớn nhất 100mm. Khối lượng lớn nhất 200 tấn.

  56

  Tủ an toàn sinh học cấp 2

  8419

  89

  19

  Kích thước 1.000x700x2.000 (mm). Điều khiển bằng vi xử lý. Hiển thị bằng màn hình LED. Chức năng dùng cấy vi khuẩn trong phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm.

  57

  Tủ cấy vi sinh

  8419

  89

  19

  Kích thước 1.350x700x1.420 (mm). Điều khiển bằng vi xử lý. Hiển thị bằng màn hình LED. Chức năng dùng nuôi cấy vi sinh, vi khuẩn trong phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm.

  58

  Tủ sấy bột nhão

  8419

   

   

  Năng suất 15 kg/giờ, độ ẩm vào 50% và ra 14%, công suất điện 20 kW, có thể điều chỉnh nhiệt độ sấy; kích thước 1x1,3x1,5 (m). Sấy bằng phương pháp làm nóng.

  59

  Bình phân tách hỗn hợp nước và hơi

  8419

   

   

  Dùng để xử lý hóa chất. Đường kính lớn nhất 6 m. Chiều dài đến 30m. Độ dày lớn nhất 150 mm. Khối lượng lớn nhất 200 tấn. Sấy bằng phương pháp làm nóng.

  60

  Bình, bồn để chứa và kiểm soát một phản ứng hóa học hoặc để hỗ trợ môi trường hoạt tính sinh học

  8419

   

   

  Đường kính lớn nhất 6,5 m. Chiều dài lớn nhất 70 m. Độ dày lớn nhất 150 mm. Khối lượng lớn nhất 300 tấn.

  61

  Bình, bồn chứa áp lực cao

  8419

   

   

  Dùng để chuyển đổi các thành phần hóa học hoặc vật liệu. Đường kính lớn nhất 9,5 m. Chiều dài lớn nhất 70 m. Độ dày lớn nhất 150 mm. Khối lượng lớn nhất 300 tấn.

  62

  Máy lọc nước công nghiệp

  8421

  21

  22

  Công suất 6 tấn/giờ, công suất điện 25kW.

  63

  Bộ lọc khí Hepa

  8421

  39

  20

  Cấp độ theo tiêu chuẩn Châu Âu (EN- 779) đến H14; hiệu suất đến 99,999%; chất liệu sợi thủy tinh; khung nhựa, gỗ, nhôm, tôn tráng.

  64

  Máy lọc không khí

  8421

  39

  20

  Lưu lượng khí <150 m3/giờ; UV diệt khuẩn; bộ lọc HEPA H13 (PM0.3), lọc bụi thô, than hoạt tính; lọc bụi mịn 99,95%.

  65

  Bộ lọc khí thô

  8421

  39

  90

  Cấp độ theo tiêu chuẩn Châu Âu (EN- 779) đến G4; hiệu suất đến 92%; chất liệu sợi tổng hợp, có thể giặt rửa; khung giấy, nhôm.

  66

  Bộ lọc khí tinh

  8421

  39

  90

  Cấp độ theo tiêu chuẩn Châu Âu (EN- 779) đến F9. Hiệu suất đến 95 %. Chất liệu sợi thủy tinh. Khung nhựa, nhôm.

  67

  Các loại cyclon, lò nung

  8421

  39

  90

  Công suất đến 3,5 m3/giờ; đường kính lò đến 5m, chiều dày tôn đến 50mm.

  68

  Máy ép gói tự động

  8422

  40

  00

  Thực hiện chức năng ép gói 4 cạnh (tối đa 300 gói/phút). Đường cắt thẳng hoặc zích zắc thuận tiện cho người sử dụng dễ xé bằng tay mà không cần dụng cụ; cấp bột bằng phương pháp định lượng thể tích, sai số thấp 1-2%; có thể thay đổi tốc độ và chiều dài gói, khả năng ép tối đa 06 gói/hàng.

  69

  Máy đóng nang tự động

  8422

  40

  00

  - Dùng đóng nang cỡ tiêu chuẩn số 00, 0, 1, 2, 3, 4;

  -  Dùng đóng nang cỡ đặc biệt số 00, 5, Oel.

  70

  Cân ô tô điện tử

  8423

  89

  10

  Giới hạn cân đến 100 tấn; kích thước bàn cân 3 x (12-18) (mm); cấp chính xác III; số đầu đo tối đa 8; số modul bàn cân tối đa 3; vật liệu bàn cân bằng bê tông/thép; khả năng quá tải 125%.

  71

  Cân tàu hoả điện tử

  8423

  89

  10

  Dùng cho loại đường ray 1.000 mm hoặc 1.435 mm; nhà cung cấp thiết bị điện tử và đầu đo G7, EU; kích thước bàn cân 3,8x1,5 (m); cấp chính xác 1 (sai số <1% theo tiêu chuẩn Quốc tế OIML-R106); giới hạn cân (max) 120 tấn; số đầu đo 4 chiếc; khả năng quá tải 125%. Trọng tải 100 tấn, 120 tấn.

  72

  Cân tự động điện tử

  8423

  89

  10

  Mức cân đến 120 tấn.

  73

  Máy phun tự động cho bể rửa nước

  8424

  20

  19

  Công suất 3,5 kW, điện áp 380 V.

  74

  Máy phun sương cao áp dập bụi

  8424

  30

  00

  Quạt hướng trục hiệu suất cao, Lượng gió đến 2.473 (m3/phút), Áp suất (áp lực gió) đến 870MP, Công suất động cơ quạt đến 150 kW, Công suất động cơ bơm đến 15 kW, Lượng nước tiêu hao đến 12 m3/giờ, Khả năng phun xa đến 180 m.

  75

  Bình bơm thuốc trừ sâu

  8424

  49

  10

  Dung tích đến 30 lít. Trọng lượng khô đến 13 kg.

  76

  Máy đóng mở cửa cống dùng động cơ điện

  8425

  11

  00

  Sức nâng đến 100 tấn.

  77

  Máy đóng mở cửa cống tay quay

  8425

  19

  00

  Sức nâng đến 30 tấn.

  78

  Tời điện

  8425

  31

  00

  TCCS 05:2016/CĐUB; lực kéo 10kN. Chiều dài cáp 400 m, đường kính cáp 012,5 mm. Tốc độ cáp min/max (m/s) 0,437/1,13. Tốc độ trung bình 0,73 m/s. Động cơ điện: công suất 11,4 kW; n=1.460vòng/phút; điện áp 380V/660V.

  79

  Tời kéo TSM

  8425

  31

  00

  Lực kéo của tời 170.000 N, công suất động cơ 5,5 kW, tốc độ kéo 750 vòng/phút, khối lượng 680 kg, kích thước 1.250X920x820 (mm).

  80

  Tời dồn toa DT.30

  8425

  31

  00

  Lực kéo của tời 180.000 N, công suất động cơ 22 kW, tốc độ kéo đến 3,16 m/s; khối lượng 3.770 kg, kích thước 4.067x2.250x1.350 (mm).

  81

  Tời cáp treo vận chuyển người và vật liệu phòng nổ

  8425

  31

  00

  Dùng trong các mỏ than hầm lò. Chiều dài vận chuyển đến 2.000 m. Góc dốc đến 23o.

  82

  Tời hỗ trợ người đi bộ

  8425

  31

  00

  -  Loại 1: TCCS 03/2016 CKOTUB. Lực kéo tối đa 01 tấn, vận tốc trung bình 0,7­0,8 m/s, chiều dài vận tải 600 m, công suất 18,5 kW, tốc độ động cơ 1.470 vòng/phút; sử dụng hỗ trợ người đi bộ trên địa hình dốc >15o.

  -  Loại 2: tốc độ kéo 5,5 m/s; đường kính cáp 12-14 mm; đường kính tang chính 500 mm; tốc độ động cơ 960 vòng/phút, hộp giảm tốc PM-500 (i=40), độ dốc sử dụng max 250o, chiều dài 800 m, số lượng người max 180.

  83

  Tời cáp treo chở người

  8425

  31

  00

  Chiều dài đến 1.000 m; số lượng vận chuyển đến 360 người/giờ; vận tốc cáp 0,3-1,2 m/s; góc dốc lắp đặt 0-230o; công suất động cơ 55 kW.

  84

  Tời điện phòng nổ

  8425

  31

  00

  Thay đổi tốc độ T.BD dùng trong các mỏ than hầm lò. Công suất động cơ dẫn động đến 45 kW, lực kéo đến 90 kN, trọng tải làm việc đến 25 tấn, chiều dài cáp đến 600 m, góc dốc làm việc đến 23o, tốc độ đến 1,2 m/s, công suất đến 75 kW.

  85

  Giá thủy lực di động

  8425

  42

  90

  Dùng chống giữ trong các mỏ than hầm lò. Kiểu chỉnh thể, phân thể hoặc liên kết xích. Lực chống giữ đến 2.000 kN. Chiều cao làm việc đến 2.800 mm.

  86

  Kích thuỷ lực cho lò tuynen

  8425

  42

   

  Sức đẩy đến 60 tấn, hành trình 1,6 m.

  87

  Pa lăng, tời nâng điện

  8425

  49

  10

  Loại treo, sức nâng đến 500 tấn.

  88

  Tời

  8425

   

   

  Sức nâng đến 50 tấn.

  89

  Giàn cẩu quay chạy ray

  8426

  11

  00

  Loại giàn cẩu cao được lắp đặt cố định tại cầu tàu; công suất nâng đến 35 tấn.

  90

  Giàn cẩu bánh lốp

  8426

  12

  00

  Khung nâng di động gắn bánh cao su và chân trụ; cẩu trục của tàu; giàn cẩu; bao gồm giàn cẩu cáp, khung nâng di động, chân trụ và xe tải gắn với một giàn cẩu. Công suất nâng đến 30 tấn.

  91

  Cẩu bánh lốp cần cứng

  8426

  12

  00

  Sức nâng đến 200 tấn.

  92

  Cẩu bốc dỡ container chạy bằng bánh lốp

  8426

  12

  00

  Loại RTGC, chiều cao 26 m, rộng 14-16 m, dài 25-26 m.

  93

  Cột chống thủy lực di động

  8426

  19

   

  TCCS 32:2016/VMC. Chiều dài làm việc lớn nhất 2.272 mm; chiều dài làm việc nhỏ nhất 1.491 mm; áp suất làm việc 38,2 MPa; đường kính xi lanh 100 mm.

  94

  Cột chống thủy lực đơn

  8426

  19

   

  TCCS 03:2015/VMC.

  Áp lực làm việc cao nhất 300 kN, áp suất dung dịch đến 38,2MPa.

  Áp lực làm việc thấp nhất 115 kN, áp lực trạm bơm dung dịch đến 20 Mpa.

  Độ cao lớn nhất của cột đến 3.500 mm; độ cao nhỏ nhất của cột 1.000 mm; đường kính xi lanh 100 mm.

  95

  Cột chống thủy lực 2 chiều dùng trong các mỏ than hầm lò

  8426

  19

   

  TCCS 32:2016/VMC. Chiều dài làm việc đến 2.325 mm; áp suất làm việc đến 40 MPa; đường kính xi lanh 110 mm và 125 mm.

  96

  Cầu trục

  8426

  19

  20

  Loại 1 dầm sức nâng đến 700 tấn, khẩu độ đến 25 m.

  Loại 2 dầm sức nâng đến 1.200 tấn, khẩu độ đến 34 m.

  97

  Cẩu trục chân đế

  8426

  19

  30

  Sức nâng đến 350 tấn.

  98

  Cẩu chân đế

  8426

  19

  30

  Sức nâng đến 350 tấn.

  99

  Cổng trục

  8426

  19

  30

  Sức nâng đến 700 tấn.

  100

  Cẩu bánh xích

  8426

  19

  90

  Sức nâng đến 200 tấn.

  101

  Cẩu container

  8426

  19

  90

  Sức nâng đến 50 tấn.

  102

  Cẩu trên tàu biển, tàu sông

  8426

  19

  90

  Sức nâng đến 540 tấn.

  103

  Cẩu bốc dỡ container chạy ray

  8426

  19

  90

  Loại RMQC, chiều cao đến 78 m, rộng đến 28 m, dài đến 145 m.

  Loại RMGC, chiều cao 21 m, rộng 24 m, dài 64 m.

  104

  Cẩu tháp

  8426

  20

  00

  Chiều cao nâng tối đa đến 200 m, sử dụng trong công trình xây dựng.

  105

  Cầu trục loại tháp

  8426

  20

  00

  Sức nâng đến 30 tấn, tầm với đến 25 m, dùng cho xây dựng các khu nhà cao tầng.

  106

  Thanh neo lò

  8428

   

   

  Được lắp đặt phục vụ công tác chống lò để tạo các tiết diện lò theo thiết kế. Căn cứ vào mục đích sử dụng thanh neo được phân loại bao gồm: thanh neo d22x2.340 (mm) (đoạn ren M22x130 + các phụ kiện kèm theo); thanh neo d22x1.850 (mm) (đoạn ren M22x130, các phụ kiện kèm theo); thanh neo d20x2150 (mm) (đoạn ren M20x130 + các phụ kiện kèm theo).

  107

  Hệ thống vận chuyển vật tư vật liệu dạng ray treo sử dụng khí nén

  8428

   

   

  TCCS 11:2016/CKMK, lực kéo đến 8.000N, lực phanh đến 20.000 N, tốc độ vận chuyển 24 m/phút, áp suất khí sử dụng 0,4-0,6 Mpa, lực nâng 2x2,5(3,2), chiều dài hệ thống 400-800 m.

  108

  Vận thăng

  8428

  10

   

  Chiều cao đến 80 m, công suất đến 2.000 kg.

  109

  Thang máy

  8428

  10

  31/

  39

  Chở người tải trọng đến 2 tấn, vận tốc đến 2m/s.

  Chở hàng tải trọng đến 5 tấn, vận tốc đến 2 m/s.

  110

  Thang máy chở người, có tính đến vận chuyển hàng hóa

  8428

  10

  39

  Tải trọng đến 1.600 kg, tốc độ đến 150 mét/phút. Bao gồm cả thang máy tải giường bệnh nhân.

  111

  Vận thăng nâng hạ loại 1 lồng/2 lồng

  8428

  10

  39

  Tải trọng nâng đến 2 tấn, sử dụng trong công trình xây dựng.

  112

  Máy cấp liệu thùng

  8428

  10

  90

  Công suất đến 60 m3/giờ.

  113

  Cẩu bốc dỡ hàng hoá hình thùng

  8428

  20

  90

  Thang nâng liên tục tự động và băng chuyền khác, công suất nâng 1.000 tấn/giờ, bốc dỡ hàng hoá liên tục.

  114

  Băng tải hầm lò

  8428

  31

  00

  Tổng công suất động cơ dẫn động đến 2.500 kW, chiều dài vận chuyển đến 4.000 m, năng suất vận chuyển đến 2.500 t/h, góc dốc vận chuyển từ -16o (xuống dốc) đến 30o (lên dốc).

  115

  Băng tải xuống dốc

  8428

  31

  00

  Chiều rộng dây băng (B) đến 1.200 mm; tốc độ vận chuyển đến 2 m/s; góc dốc - 160o; năng suất vận chuyển đến 500 tấn/giờ; kích thước vật liệu vận chuyển tối đa 200-500 mm/15-20%.

  116

  Băng tải dốc BTD

  8428

  31

  00

  Lòng máng sâu. Kích thước đến 1.200 mm; tốc độ vận chuyển đến 1,5 m/s; góc dốc tối đa 250o; tổng công suất động cơ đến 1.000 kW; kích thước lớn nhất của vật liệu 150-300 mm/15-20%.

  117

  Gầu (gàu) tải các loại

  8428

  32

   

  Công suất đến 160 m3/giờ, độ cao nâng đến 105 m.

  118

  Gầu ngoạm thủy lực điều khiển từ xa

  8428

  32

   

  TCCS 19:2016/VMC. Dung tích gầu đến 10m3, điều khiển từ xa bằng sóng radio.

  119

  Gầu xúc trọn bộ dùng cho máy xúc điện, thủy lực

  8428

  32

   

  TCCS 24:2016/VMC. Dung tích gầu đến 12m3. Vật liệu hợp kim đúc, chịu mài mòn.

  120

  Băng tải, Băng chuyền

  8428

  33

  90

  Dùng để vận chuyển vật liệu rời (khoáng sản rắn các loại, VLXD...). Chiều rộng mặt băng đến 2.400 mm. Năng suất vận chuyển đến 8.000 tấn/giờ. Góc dốc vận chuyển từ -16o (xuống dốc) đến 30o (lên dốc).

  121

  Băng tải ống

  8428

  33

  90

  Dùng để vận chuyển vật liệu rời (khoáng sản rắn các loại, VLXD, tro và xỉ thải .). Đường kính ống băng đến 600 mm. Năng suất vận chuyển đến 5.000 tấn/giờ. Góc dốc vận chuyển từ -16o (xuống dốc) đến 30o (lên dốc).

  122

  Máy lấy sản phẩm nhựa theo phương thẳng đứng

  8428

  90

  90

  Kích thước 1.750x1.100 (mm), góc xoay của tay gắp chính 90° (sai số định vị chuyển động ngang ±0,1 mm, sai số lặp tại vị trí phối hợp ±0,1 mm) điều khiển định vị bằng biến tần và công tắc hành trình, lập trình và điều khiển với Control Panel sử dụng vi xử lý họ Atmel 89 C5X kết hợp với màn hình hiển thị dữ liệu LCD.

  123

  Vít tải các loại

  8428

  90

  90

  Đường kính đến 600 mm, dài 30 m.

  124

  Máy xúc đá hầm lò phòng nổ

  8429

  51

  00

  Cấp phòng nổ Exdl, dung tích gầu xúc đến 1 m3; kiểu di chuyển trên ray hoặc bánh xích; cỡ đường ray 600 mm, 750 mm, 900 mm; khoảng cách trục 1.600 mm; chiều rộng băng tải đến 800 mm; tốc độ băng tải đến 1,6 m/s.

  125

  Máy xúc đá XĐ-0,32

  8429

  51

  00

  TCCS 02/2016/CĐUB. Chiều rộng bánh xe/đường ray 600 mm, 900 mm; chiều rộng băng tải 650 mm; trọng lượng 9.000 kg; cương cự 1.100 mm; tốc độ tiến 0,78 m/s; tốc độ lùi 0,57 m/s; dung tích gầu xúc 0,32 m3; công suất động cơ chính 14 kW; công suất động cơ băng tải 7,5 kW; năng suất máy 1,25 m3/phút.

  126

  Máy xúc lật hông mini

  8429

  51

  00

  Dùng xúc than trong hầm lò có diện tích nhỏ nhất 5,3 m2 . Loại tự hành.

  127

  Xe khoan

  8430

  50

  00

  TCCS 01-2020/CKOTUB. Năng suất khoan 0,72 m/phút; sử dụng trong hầm lò có tiết diện >9,6 m2.

  128

  Máy xúc đá thủy lực trong hầm lò

  8430

  50

  00

  TCCS 16:2019/CĐUB. Năng suất đến 1,25 m3/phút; cỡ đường ray đến 900 mm; cương cự 1.100 mm; kiểu di chuyển bánh xe chạy trên ray; vận tốc máy đến 1,36 m/s; loại điều khiển thủy lực; dung tích thùng dầu đến 520 lít; dung tích gầu đến 0,32 m3; góc bốc xúc ±350o; chiều rộng băng tải 650 mm; chiều dày băng tải 15 mm; vận tốc băng tải 1,3 m/s. Công suất động cơ điện phòng nổ đến 30 kW; n=1.470 vòng/phút; điện áp 380/660V; hệ thống làm mát dầu thủy lực ≥180 l/p; trọng lượng 6.200-7.300 kg.

  129

  Máy xúc đá trong hầm lò

  8430

  50

  00

  TCCS 15:2016/VMC. Kích thước 4.910 x 1.530 x 2.810 (mm); dung tích gầu xúc đến 0,6 m3; độ cao dỡ tải lớn nhất 1.765 mm; góc quay cần gầu ±250o; khoảng sáng gầm 200 mm; góc dốc làm việc ± 160o; khối lượng máy 8 tấn; lực kéo định mức 35 kN; lực kéo lớn nhất 50 kN; tốc độ di chuyển 2,2 km/giờ; chiều rộng xích 260 mm; áp lực của xích trên nền 0,09 MPa; áp suất động cơ di chuyển 21 MPa; áp suất cơ cấu công tác 16 MPa; động cơ điện công suất 45kW; tốc độ quay 1.470 vòng/phút; dòng điện định mức 84,2/48,6 A.

  130

  Máy đào chuyển tải đất đá, than trong hầm lò

  8430

  20

  00

  Dùng xúc đào than, đá trong hầm lò có diện tích nhỏ nhất là 8,7 m2.

  131

  Máng cào tải than phòng nổ

  8431

  39

  90

  Năng suất từ 80 đến 250 tấn/giờ, chiều dài đến 180 m. Động cơ phòng nổ đến 90 kW. Điện áp 380/660V. Khởi động từ phòng nổ 380V, 80-120A. Nút bấm phòng nổ LA-81-1(2)3. Tốc độ xích kéo 0,65 m/s đến 1,1 m/s.

  132

  Bộ ống đổ bê tông

  8431

  43

  00

  Đường kính đến 273 mm, dài 80 m.

  133

  Ông thổi rửa

  8431

  43

  00

  Đường kính đến 89 mm, dài 80 m.

  134

  Dầm cầu trục

  8431

  49

  10

  Trọng tải nâng đến 150 tấn.

  135

  Máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động

  8432

  39

  00

  Chức năng của máy: đóng đất tự động vào khay xốp; sàng đất; tạo lỗ; gieo hạt; lấp hạt; xếp khay tự động (8-9 khay/1 lần).

  Năng suất đến 360 khay/giờ tương đương 2.880 khay và gieo được 241.920 hạt/ngày (loại khay 84 lỗ).

  Năng lượng tiêu thụ 2.0 kW/giờ, điện nguồn 220v, 1 pha.

  136

  Máy liên hợp trồng mía

  8432

  31/

  39

  00

  Rạch hàng, bón lót năng suất 0,2 ha/giờ, lượng hom trên 40.000, bề rộng làm việc 1,4 m.

  137

  Máy tuốt lúa

  8433

  52

  00

  Công suất đến 2,5 tấn/giờ.

  138

  Máy vắt sữa bò

  8434

  10

   

  Động cơ 1 pha, công suất 1,1 kW, tốc độ 4.450 vòng/phút, nhịp đôi, đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

  139

  Dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi dạng bột và viên

  8436

  10

  10

  Công suất đến 15 tấn/giờ điều khiển định lượng, phối trộn tự động bằng máy tính.

  140

  Máy ấp trứng đà điểu

  8436

  21

   

  Năng suất đến 252 trứng/mẻ.

  141

  Máy ép viên thức ăn nổi cho cá

  8436

  80

   

  Năng suất đến 1.500 kg/giờ, công suất 75 kW, khối lượng 2.600 kg, kích thước 3.000x2.500x3.000 (mm).

  142

  Dây chuyền chế biến gạo

  8437

  80

  10

  Sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

  - Năng suất đến 12 tấn thóc/giờ hoặc bội số của năng suất này;

  - Tỷ lệ thu hồi gạo nguyên đạt 70 %;

  - Tiêu thụ năng lượng 40 kWh/tấn thóc.

  143

  Máy đánh bóng gạo các loại

  8437

  80

  51

  Công suất đến 6 tấn/giờ.

  144

  Dây chuyền chế biến gạo xuất khẩu

  8437

  10

   

  Công suất đến 10 tấn/giờ.

  145

  Máy xay xát gạo

  8437

  80

   

  Công suất đến 6 tấn/giờ.

  146

  Máy tách vỏ xanh macca

  8437

  80

  51

  Công suất 1HP, năng suất đến 250 kg/giờ.

  147

  Dây chuyền sản xuất thức ăn nuôi bào ngư

  8437

  80

  59

  Bao gồm: Máy nghiền, quạt, cyclone. Kích thước 1x1x2 (m), năng suất 2 kg/giờ, công suất 5 kW; máy trộn, kích thước 0,7x0,4x0,4 (m), năng suất 2 kg/giờ, công suất 1 HP; máy cắt, kích thước 0,6x1x1 (m), năng suất 2 kg/giờ, công suất 3 kW; băng tải sấy, kích thước 0,6x2x1 m, năng suất 2 kg/giờ, công suất 10 kW.

  148

  Sàng rung

  8437

  80

  59

  -  Loại 1: TCCS 04:2016/CKMK, năng suất đến 850 tấn/giờ, công suất đến 44 kW, tần số rung đến 980 lần/phút, gây rung bằng hộp tạo rung cơ khí hoặc trục lệch tâm.

  - Loại 2: năng suất 500 tấn/ca, kích thước lưới sàng 4.270 x 1.480 (mm), 2 tầng lưới sàng, biên độ dao động 6 mm, độ dốc 15 độ, tần số 980 vòng/phút, động cơ điện 380 V, 11 kW, kích thước máy 4.310 x 2.470 x 3.010 (mm).

  149

  Máy đùn nhân bánh

  8438

  10

  10

  Năng suất đến 2.400 sản phẩm/giờ, trọng lượng nhân đến 20g (sai số 0,5g).

  150

  Dây chuyền sản xuất bia

  8438

  40

  00

  Công suất đến 90 triệu lít/năm.

  151

  Máy ép kiện xơ dừa, mụn dừa

  8438

  80

  91

  Dùng trong công đoạn sản xuất ép kiện xơ dừa, mụn dừa, công suất đến 12 tấn/ngày.

  152

  Dây chuyền chế biến bột cá

  8438

  80

  91

  Công suất đến 80 tấn nguyên liệu/ngày.

  153

  Khuôn nướng bánh Walter

  8438

  90

  19

  Kích thước 218x200 mm, vật liệu gang xám, khe hở giữa khuôn trên và khuôn dưới là 1,6±0,1mm, lắp lẫn được với khuôn nhập khẩu từ nước ngoài.

  154

  Dây chuyền sản xuất giấy bao bì, vàng mã (Krap)

  8439

  20

  00

  Công suất đến 10.000 tấn/năm.

  155

  Dây chuyền sản xuất giấy vệ sinh

  8439

  20

  00

  Công suất đến 2.000 tấn/năm.

  156

  Máy sản xuất tấm làm mát đoạn nhiệt

  8439

  20

  00

  Vật liệu xenlulo; góc giữa 2 miếng liền nhau 45/45 (tổng cộng 900); bề mặt bay hơi xấp xỉ 460 m2; lưu lượng nước 60 l/m2.

  157

  Máy in offset, in theo tờ

  8443

  12

  00

  Loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy mở ra một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm).

  158

  Máy tước chỉ xơ dừa liên hợp

  8445

   

   

  Công suất đến 12 tấn/ngày.

  159

  Máy dệt bao PP

  8447

  90

   

  Năng suất đến 2 m/phút.

  160

  Máy chống gãy nếp vải dệt kim dạng ống

  8448

  59

  00

  Tốc độ đến 40 m/phút.

  161

  Máy giặt công nghiệp

  8450

  12

   

  Công suất 4 kW, năng suất 45 kg/mẻ.

  162

  Máy vắt khô công nghiệp

  8450

  12

   

  Công suất 5,5 kW, năng suất 45 kg/mẻ.

  163

  Hệ thống sấy lúa dạng tháp tuần hoàn

  8451

  10

  00

  Dung lượng một mẻ 30 tấn, độ ẩm nguyên liệu tối đa, mức giảm ẩm: lúa thường 0,8-1,2% độ ẩm/giờ, lúa thơm 0,6-1% độ ẩm/giờ; nhiệt độ sấy 30-40oC; mức rạn gãy: lúa thơm 0-3%, lúa thường 0-2%; độ ẩm đồng đều qua sấy ±0,5% độ ẩm, độ ẩm đầu ra 13,5-14%; mức tiêu hao điện năng 12-15 kW/tấn lúa tươi, mức tiêu hao trấu/tấn lúa tươi 8-10 kg/tấn.

  164

  Máy cán trơn

  8455

  10

   

  Chiều dài 1.000 mm, chiều rộng 800 mm, công suất 20 m3/giờ.

  165

  Máy cán thô có răng

  8455

  10

   

  Chiều dài 800 mm, chiều rộng 400 mm, công suất 15 m3/giờ.

  166

  Dây chuyền cán thép xây dựng

  8455

  21

  00

  Công suất đến 30.000 tấn/năm.

  167

  Dây chuyền cán tôn biên dạng sóng ngói

  8455

  22

  00

  Công suất đến 20 HP, trọng lượng 8-12 tấn, kích thước 10x1,5 (m), tốc độ cán đến 5m/phút, độ dày tôn 0,34-0,6 mm.

  168

  Máy cán xà gồ hình chữ C, Z

  8455

  22

  00

  Công suất đến 30 HP, trọng lượng 8,5 tấn, kích thước 8x8 (m), tốc độ cán đến 15m/phút, độ dày tôn 1,5-3 mm.

  169

  Máy tiện vạn năng phổ thông

  8458

  99

  90

  Đường kính vật gia công đến 650 mm, chiều dài đến 3.000 mm.

  170

  Máy khoan cần

  8459

  29

   

  Đường kính mũi khoan đến 40 mm, hành trình dài 400 mm.

  171

  Máy khoan bàn

  8459

  29

   

  Đường kính đến 13 mm.

  172

  Máy mài hai đá

  8460

  90

   

  Đường kính đến 400 mm.

  173

  Máy bào ngang

  8461

  20

   

  Hành trình đến 650 mm.

  174

  Máy búa hơi

  8462

  10

   

  Sức dập đến 75 kg.

  175

  Máy thủy lực

  8462

  91

  00

  Lực nén đến 500 tấn.

  176

  Dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất gạch bê tông

  8464

  90

  10

  Công suất thiết kế theo các module.

  Công suất đến 20 triệu viên/năm.

  177

  Xi lanh kích chân chống máy khấu than

  8466

   

   

  Đường kính xi lanh đến F160 mm. Chiều dài xi lanh đến 1.000 mm.

  178

  Xi lanh nâng đầu khấu máy khấu than trong hầm lò

  8466

   

   

  Đường kính xi lanh đến F160 mm. Chiều dài xi lanh đến 1.200 mm.

  179

  Xi lanh nâng mâm vơ máy khấu than trong hầm lò

  8466

   

   

  Đường kính xi lanh đến F150 mm. Chiều dài xi lanh đến 500 mm.

  180

  Phụ tùng, vật tư Hệ thống thủy lực giàn mềm.

  8466

   

   

  Xi lanh thủy lực hai chiều đến F200 (mm); van thủy lực điều khiển đến 7 tay; ống mềm thủy lực các loại đến F32 (mm).

  181

  Choòng khoan than các loại

  8466

  10

  90

  Kích thước đến 2.500 mm; chiều dài đuôi choòng 60 mm, đường kính đuôi choòng F18; đường kính choòng F38; độ thẳng ≤ 3 mm; bước xoắn 60 mm.

  182

  Bộ thu RTK GPS/GNSS độ chính xác cao M.

  8471

   

   

  Bao gồm cả trạm tham chiếu cơ sở Network RTK và phần mềm NTRIP cung cấp dữ liệu cải chính định vị ở định dạng RTC.

  - Đa hệ thống: GPS/GLONASS.

  - Đa băng tần số: L1 và L2.

  - Định dạng dữ liệu: RINEX, RTCM, NMEA.

  - Chức năng: trạm tham chiếu (base Station) và bộ thu hiện trường (rover)

  - Phương thức định vị: RTK, PPK, PPP.

  -  Tần suất dữ liệu ra: 1-10 Hz.

  - Hỗ trợ giao thức cung cấp dữ liệu cải chính NTRIP. Bao gồm: NTREP Client (tại bộ thu), NTRIP Server (tại trạm tham chiếu) và NTRIP caster (tại trung tâm dữ liệu).

  183

  Hệ thống thông tin quản lý vận hành lưới điện và nhà máy điện

  8471

  49

   

  Gồm tủ thu thập dữ liệu, tủ truyền tin, tủ nguồn; phần mềm thu thập dữ liệu, xử lý ứng dụng, lưu trữ dữ liệu và giao điện với người dùng; Smart Modem sử dụng trong mạng wireless (2G, 3G, CDMA,...).

  184

  Hệ thống tích hợp điều khiển bảo vệ và tự động hóa trạm biến áp 110kV, 220kV, 500kV

  8471

  49

   

  Gồm tủ điều khiển, bảo vệ, đo lường cho trạm biến áp đến 500 kV; phần mềm thu thập dữ liệu, xử lý ứng dụng, lưu trữ dữ liệu và giao diện với người dùng.

  185

  Thiết bị chuyên dụng cho giao thông Telematics Car

  8471

  90

  90

  Telematics Car được thiết kế bao gồm các Module chính:

  + Cảm biến vị trí GPS.

  + Các tính năng tương tác hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GNSS (Global Navigation Sateilite System) trong đó có GPS (Global Position System).

  + Các tính năng tương tác với Server của Hệ thống Giao thông thông minh ITS nhằm cung cấp các thông tin trực tuyến về quãng đường, sự cố tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc thời tiết xấu. Tích hợp với IP Camera trên đường cao tốc.

  + Có khả năng liên kết với hệ thống cảm biến điện từ trên xe ô tô (chẳng hạn như cảm biến phát hiện va chạm).

  + Thực hiện chức năng thông tin liên lạc qua hệ thống GPRS/GSM/3G.

  + Chức năng thu phí mô phỏng sử dụng công nghệ truyền thông không dây.

  186

  Máy tách cát

  8474

  10

   

  Công suất đến 50 m3/giờ.

  187

  Máy đập đá

  8474

  20

  10

  Kiểu trục răng, dùng cho chế biến khoáng sản và VLXD, năng suất đến 500 tấn/giờ, cỡ đá lớn nhất trước khi đập 500 mm, cỡ đá lớn nhất sau khi đập dưới 15 mm, độ cứng của đá đến 10 (Mohs).

  188

  Trạm nghiền sàng đá

  8474

  20

   

  Công suất 200 tấn/giờ.

  189

  Máy nghiền bi

  8474

  20

   

  -  Loại đến 6 tấn/giờ, số vòng quay 29,2 vòng/phút;

  -  Loại đến 8 tấn/giờ, số vòng quay 23,9 vòng/phút.

  -  Loại đến 14 tấn/giờ, số vòng quay 21,4 vòng/phút; (nguyên liệu vào 0-0,25 mm, sản phẩm ra 0-0,074 mm).

  190

  Máy nghiền hàm

  8474

  20

   

  Kích thước 400x600 (mm). Công suất đến 10 m3/giờ.

  191

  Máy nghiền xa luân

  8474

  20

   

  Công suất 40 kW, chiều dài trục nghiền d=2.800 mm.

  192

  Trạm bê tông dự lạnh

  8474

  31

  10

  Năng suất đến 180 m3/giờ.

  193

  Trạm trộn bê tông đầm lăn

  8474

  31

  10

  Năng suất đến 180 m3/giờ, số thành phần cốt liệu đến 6, cân cốt liệu đến 10.000 kg, cân xi măng đến 2.000 kg, cân nước đến 1.000 lít.

  194

  Trạm trộn bê tông thương phẩm

  8474

  31

  10

  Năng suất đến 120 m3/giờ, số thành phần cốt liệu đến 6, cân cốt liệu đến 6.000 kg, cân xi măng đến 1.200 kg, cân nước đến 600 lít.

  195

  Trạm trộn bê tông nhựa nóng

  8474

  31

   

  Loại trạm bán cơ động.

  Kiểu trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động. Công suất động cơ 300 kW, công suất trộn 120 tấn/giờ.

  196

  Trạm trộn bê tông xi măng

  8474

  31

   

  Loại trạm bán cơ động.

  Kiểu trộn cưỡng bức - chu kỳ - tự động. Công suất động cơ 155 kW, công suất trộn 150 m3/giờ.

  197

  Máy trộn bê tông cưỡng bức

  8474

  31

   

  Công suất trộn đến 500 lít/mẻ, công suất động cơ 10 kW.

  198

  Máy trộn bê tông kiểu rơi tự do

  8474

  31

   

  Công suất trộn đến 250 lít/mẻ, công suất động cơ 5,2 kW.

  199

  Máy nhào đùn liên hợp có hút chân không

  8474

  39

  10

  Công suất đến 12 m3/giờ, công suất động cơ 130 kW.

  200

  Máy nhào hai trục có lưới lọc

  8474

  39

  10

  Công suất đến 20 m3/giờ, công suất động cơ 40 kW.

  201

  Máy ép gạch Block

  8474

  80

  10

  Công suất đến 600 viên/giờ, công suất động cơ 13 kW.

  202

  Thiết bị sản xuất ống nước li tâm và kết cấu thép, cột điện (bê tông cốt thép)

  8474

  80

  10

  Kích thước ống đến 1.500 mm; động cơ 75 kW;

  Dùng để sản xuất cột điện cho đường dây 110 - 220 kV và 500 kV.

  203

  Khuôn cơ gạch ceramic và granit

  8474

  90

  10

  Kích thước đến 60 cm, số chu kỳ ép đến 300.000 sản phẩm/bộ.

  204

  Dây chuyền sản xuất tấm sóng, tấm phẳng không amiăng

  8474

   

   

  JIS A 5430:2004 và ISO 8336:2009.

  Công suất 3 triệu m2/năm.

  205

  Dây chuyền sản xuất ống

  8477

  20

  20

  Sản xuất ống PEHD, LD, PVC, PTE có đường kính ống đến 630 (mm).

  206

  Máy lưu hoá định hình dây cuaroa

  8477

  40

  10

  Loại dây bản C chiều dài đến 14 m, số lượng 15 sợi, nhiệt độ khuôn ép 150oC, đường kính thuỷ lực 360 mm, kích thước khuôn 20x36 inch, áp lực 150 kg/cm2, bán tự động.

  207

  Thiết bị nạp, sấy liệu máy ép nhựa

  8477

  90

  39

  Cấp liệu: nguồn điện 220V, 1 pha, 50Hz; kích thước 540x410x360 (mm), thể tích phễu 6 lít, trọng lượng máy 11 kg, khả năng cấp liệu 300 kg/giờ. Bộ sấy: nguồn điện 380V, 3 pha, 50 Hz, quạt thổi ly tâm 90 W-1.450 vòng/phút, trọng lượng 45 kg, thể tích hiệu dụng 25 kg. Cung cấp nguyên liệu dạng hạt kích cỡ 1-3 mm.

  208

  Dây chuyền chế biến mủ cao su

  8479

   

   

  Công suất đến 6 tấn/giờ.

  209

  Dây chuyền sản xuất phân NPK

  8479

   

   

  Công suất 30.000 tấn/năm.

  210

  Dây chuyền sản xuất phân vi sinh

  8479

   

   

  Công suất đến 20 tấn/giờ.

  211

  Máy tự động cuốn dây quạt trần

  8479

  81

   

  Tốc độ cuốn đến 2.000 vòng/phút, động cơ 2x0,5 HP, 3 pha, 220/380 V, số rãnh cuốn đến 20, vi điều khiển.

  212

  Máy ổn định nồng độ ion nhôm

  8479

  89

  39

  Công suất 15 kW. Điện áp 380 V.

  213

  Máy tẩy (thu hồi) dầu sơn ED

  8479

  89

  39

  Công suất 6,5 kW. Điện áp 380 V.

  214

  Dây chuyền pha chế tạo hạt kết nối kín

  8479

  90

  39

  Làm kín và điều khiển tích hợp toàn bộ các máy tạo thành dây chuyền tạo hạt tích hợp kín (bao gồm các máy: máy trộn và tạo hạt cao tốc; máy sấy và tạo hạt tầng sôi; thiết bị nâng và quay; thiết bị trộn bột khô bằng IBC). Chức năng làm kín chống độc. Quá trình hút cấp liệu, trộn và tạo hạt, sấy, xả liệu, hoàn toàn không sinh bụi.

  215

  Máy phát điện xoay chiều (trên bờ)

  8501

  61

   

  Công suất đến 75 kVA.

  216

  Động cơ điện ba pha xoay chiều (không kín nước)

  8501

   

   

  Công suất đến 1.000 kW, động cơ không đồng bộ, rôto ngắn mạch đến 3.000 vòng/phút.

  217

  Động cơ điện xoay chiều một pha (không kín nước)

  8501

   

   

  Công suất đến 2,2 kW, động cơ tụ điện không đồng bộ, rôto ngắn mạch.

  218

  Tổ máy phát điện có công suất liên tục từ 1.100kVA đến 2.500 kVA

  8502

  13

  90

  Điện áp 380/220 V(AC), 3 pha, 4 dây. Tần số 50 Hz, tốc độ 1.500 vòng/phút. Động cơ Perkins. Đầu phát Leroysomer. Bộ điều khiển Deeepsea. Công suất liên tục đến 2.500 kVA.

  219

  Máy phát điện trần

  8502

  11

  00

  Công suất định mức 8,2 - 17,1kVA/8,2 - 13,68 kW; điện áp - số pha 220V-1 và 220/380V-3; tần số 50Hz; dung tích thùng dầu 47l.

  220

  Máy phát điện giảm thanh

  8502

  11

  00

  Công suất định mức: 8,2 - 33 kVA/8,2 - 26,4kW; điện áp - số pha 220V-1, 220/380V-3; tần số 50Hz.

  221

  Máy phát điện giảm thanh

  8502

  12

  20

  Công suất định mức 250-350 kVA /200­280 kW; điện áp - số pha 220/380V-3; tần số 50 Hz; dung tích thùng dầu 700 l; độ ồn cách 7m 80 (dBA).

  222

  Máy phát điện trần

  8502

  13

  90

  Công suất định mức 1.250 kVA/1.000 kW; điện áp - số pha 220/380V-3. Tần số 50Hz; kích thước 5.050 x 1.900 x 2.296 (mm); trọng lượng khô 8.280 kg.

  223

  Máy phát điện chạy dầu (EX)

  8502

  11

  00

  Công suất định mức 15kVA/16,5kVA. Điện áp - số pha 220V/230 - 1.

  224

  Máy phát điện giảm thanh

  8502

  13

  90

  Công suất định mức 400 - 1.250 kVA /320 - 1.000 kW; điện áp - số pha 220/380V-3; tần số 50Hz; dung tích thùng dầu đến 1.000 lít. Độ ồn cách 7m đến 85(dBA).

  225

  Máy phát điện chạy dầu (EXT)

  8502

  11

  00

  Công suất định mức: 60kVA/66kVA. Điện áp - số pha: 220V/380 - 3.

  226

  Máy phát điện chạy dầu (EXT)

  8502

  12

  20

  Công suất định mức: 200kVA/220kVA. Điện áp - số pha: 220V/380 - 3

  227

  Máy phát điện chạy xăng (EKB)

  8502

  20

  10

  Công suất định mức: 8kVA/8,8kVA, 8.5kVA/9,5kVA. Điện áp - số pha: 220/230V - 1

  228

  Tổ máy phát điện có công suất liên tục từ 75 kVA đến 375 kVA

  8502

  12

   

  Điện áp 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây. Tần số 50 Hz, tốc độ 1.500 vòng/phút. Công suất liên tục từ 75 kVA đến 375 kVA. Công suất dự phòng từ 83 kVA đến 413 kVA. Sử dụng động cơ đốt trong.

  229

  Tổ máy phát điện có công suất liên tục từ 375 kVA đến 1.000 kVA

  8502

  13

   

  Điện áp 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây. Tần số 50 Hz, tốc độ 1.500 vòng/phút. Công suất liên tục từ 375 kVA đến 1.000 kVA. Công suất dự phòng: 413 kVA đến 1.100 kVA. Sử dụng động cơ đốt trong.

  230

  Biến điện áp đo lường một pha trung thế khô ngoài trời

  8504

  31

  13

  Điện áp định mức đến 24 kV; dòng điện sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác (0,5;1); tải (10-30) VA; chiều dài đường rò 15 mm/kV; khối lượng 28 kg; sử dụng trong vùng nhiễm mặn.

  231

  Biến điện áp đo lường một pha trung thế khô trong nhà

  8504

  31

  13

  Điện áp định mức đến 22 kV; điện áp thứ cấp định mức (60-120) V; cấp chính xác 0,5; tải (10-50) VA; chiều dài đường rò 15 mm/kV; khối lượng 31 kg; sử dụng trong vùng nhiễm mặn.

  232

  Biến dòng điện đo lường một pha khô ngoài trời

  8504

  31

  24

  Điện áp định mức đến 32 kV; dòng điện sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác 0,5; tải (10-30) VA; chiều dài đường rò 25 mm/kV; khối lượng 32 kg; sử dụng trong vùng nhiễm mặn.

  233

  Biến dòng điện đo lường một pha khô trong nhà

  8504

  31

  24

  Điện áp định mức đến 32 kV; dòng điện sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác (0,5; 1); tải (10-30) VA; chiều dài đường rò 15 mm/kV; khối lượng 28 kg; sử dụng trong vùng nhiễm mặn.

  234

  Biến dòng hạ thế

  8504

  31

  29

  Điện áp định mức đến 1.000 V; dòng điện sơ cấp định mức (50-4.000)A; dòng điện thứ cấp định mức 5A; cấp chính xác (0,5; 1); tải (5-15) VA.

  235

  Giá nạp đèn mỏ

  8504

  40

   

  TCCS 03:2009/CKUB. Máy biến đổi tĩnh điện, dùng để nạp điện cho các thiết bị sử dụng ắc quy hay pin. Điện áp nguồn 220 V, điện áp nạp 5,3±0,1 V; dòng điện nạp 0,6±0,1 A; số lượng đèn nạp trên giá đến 120 đèn.

  Kích thước 1.215x520x1.750 và 2.580x520x1.750 (mm); sử dụng nạp điện cho đèn mỏ ĐM-10K.3.

  236

  Tủ nạp ắc quy tàu điện

  8504

  40

   

  TCCS 03:2009/CKUB. Máy biến đổi tĩnh điện; điện áp định mức 380/660 V; điện áp nạp 1 chiều 210 V; dòng điện nạp 1 chiều (max) 90 A và 150 A; kích thước 1,04 x 1,63 x 1,4 (m); trọng lượng 980 kg và 1.050 kg; sử dụng nạp điện ắc quy tầu điện trong mỏ hầm lò.

  237

  Hệ thống nguồn DC-48V

  8504

  40

  30

  Cường độ dòng điện đến 600 A.

  238

  Tủ nạp ắc quy tàu điện

  8504

  40

  30

  Điện áp nguồn 380/660 V; tần số 50 Hz; điện áp nguồn ra 1 chiều đến 280 V; dòng điện ra 1 chiều đến 150 A; sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 3 pha; dòng điện đầu vào 33,4 A/19,2 A.

  239

  Trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện

  8504

  40

  90

  Tương thích CHAdeMO/GBT 20234/CCS type 2/Tesla (thông qua adapter). Có khả năng đạt 80% pin trong vòng 30-40 phút. Nguồn cung cấp 380VAC, 3 pha 4 dây. Dòng sạc tối đa 80A. Công suất ra 60kW. Hiệu suất tối thiểu 90%. Hệ số công suất tối thiểu 0,98. Cấp bảo vệ chống bụi & nước IP54. Kích thước 800x600x1.700 (mm). Chức năng bảo vệ: quá áp, quá dòng, mất điện áp pha, mất trung tính, dòng rò đất, ngắn mạch, chống sét,...

  240

  Máy biến áp khô

  8504

   

   

  Điện áp đến 40,5 kV, công suất đến 10 MVA.

  241

  Máy biến thế

  8504

   

   

  MBA trung áp và phân phối, điện áp < 66 kV, công suất đến 100 MVA.

  242

  Máy biến áp các loại có điện áp định mức 110 kV

  8504

   

   

  Điện áp đến 121 kV, công suất đến 120 MVA.

  243

  Máy biến áp 1 pha, 3 pha có điện áp định mức 220 kV

  8504

   

   

  Điện áp đến 230 kV, công suất: 1 pha đến 200 MVA, 3 pha đến 600 MVA.

  244

  Máy biến áp trung gian các loại

  8504

   

   

  Loại 3 pha, dung lượng đến 10 MVA.

  245

  Trạm biến áp hợp bộ các loại

  8504

   

   

  Điện áp đến 35 kV, công suất đến 4.000 kVA.

  246

  Trạm biến áp phòng nổ các loại

  8504

   

   

  Dạng bảo vệ nổ ExdlMb; công suất đến 1.600kVA; điện áp sơ cấp 6kV; điện áp thứ cấp 1,2(0,69)kV và 0,69(0,4)kV.

  247

  Biến áp chiếu sáng phòng nổ các loại

  8504

   

   

  Dạng bảo vệ nổ ExdIMb; công suất đến 20 kVA; điện áp đến 1.200/220(127) V.

  248

  Biến áp khoan phòng nổ các loại

  8504

   

   

  Dạng bảo vệ nổ ExdIMb; công suất đến 4 kVA; điện áp đến 1.200/133 V.

  249

  Máy biến áp 1 pha, 3 pha có điện áp định mức 500 kV

  8504

   

   

  Điện áp đến 550 kV; Công suất đến 900 MVA.

  250

  Máy biến áp các loại có điện áp định mức 110 kV

  8504

   

   

  Điện áp đến 121 kV; công suất đến 120 MVA.

  251

  Máy biến áp truyền tải

  8504

   

   

  Điện áp đến 500 kV, công suất đến 450 MVA.

  252

  Máy biến dòng điện

  8504

   

   

  Điện áp từ 6 đến 35 kV; tỷ số biến dòng 10-800/5 A.

  253

  Máy biến điện áp

  1 pha (trên bờ)

  8504

   

   

  Điện áp đến 38,5 kV, loại cảm ứng; công suất 10-150 VA; cấp chính xác: 0,2; 0,5; 1; 3; 3P.

  254

  Máy biến điện áp 3 pha (trên bờ)

  8504

   

   

  Điện áp đến 38,5kV, loại cảm ứng; công suất 10-120 VA; cấp chính xác: 0,2; 0,5; 1; 3; 3P.

  255

  Máy biến dòng điện chân sứ điện áp đến 500 kV

  8504

   

   

  Điện áp đến 550 kV. Cấp chính xác (0,2; 0,5; 1; 5P20); công suất 10-50 VA.

  256

  Máy biến dòng điện chân sứ

  8504

   

   

  Điện áp đến 550 kV, công suất 10-50VA, cấp chính xác 0,2-0,5; 1; 5P20.

  257

  Máy biến điện áp đo lường trung thế

  8504

   

   

  Đến cấp điện áp 38,5kV; công suất 10- 150VA, cấp chính xác: 0,2; 0,5; 1,3P.

  258

  Máy biến áp cao thế

  8504

   

   

  Công suất đến 500 kVA.

  259

  Máy biến áp hạ thế

  8504

   

   

  Công suất đến 220 kVA.

  260

  Máy biến áp cấp nguồn một pha trung thế khô ngoài trời

  8504

   

   

  Điện áp định mức đến 22 kV, điện áp thứ cấp định mức (100-240) V, công suất (50­-1.500) VA, chiều dài đường rò 31 mm/kV, khối lượng 39 kg.

  261

  Ắc quy kiềm

  8507

   

   

  TCCS 01:2009/ CKOTUB. Điện áp định mức 2 V, dung lượng đến 350 Ah, sử dụng cho tầu điện trong hầm lò.

  262

  Ắc quy tầu điện a xít phòng nổ

  8507

   

   

  TCCS 02:2013/CKOTUB. Điện áp 2 V. Dung lượng định mức đến 450 Ah, dung dịch H2SO4 đến 8 lít. Sử dụng cho tầu điện mỏ hầm lò.

  263

  Ắc quy a xít

  8507

   

   

  TCCS 02:2013/CKOTUB. Điện áp 2 V; dòng điện tới 56 A, dung lượng tới 560 Ah.

  Dung dịch điện giải H2SO4. Sử dụng cho xe nâng điện các loại.

  264

  Ắc quy axit - chì

  8507

  20

   

  -  Nhóm CP: điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 65 Ah. Nhóm 6FM: Điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 230 Ah. Nhóm CG/CGT: Chịu được nhiệt độ ngoài trời, tuổi thọ cao; Điện áp 1 chiều 2 V, dung lượng đến 3.000 Ah (nhóm CG); Điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 250 Ah (nhóm CG); Điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 180 Ah (nhóm CGT). Nhóm CT: điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 200 Ah. Nhóm CL: điện áp 1 chiều 2 V, dung lượng đến 3.000 Ah. Nhóm HF/HP: Điện áp 1 chiều 12 V, dung lượng đến 230 Ah (nhóm HF), dung lượng đến 20 Ah (nhóm HP).

  -  Ắc quy PLG: Accu khô kín, loại axit chì, công nghệ GEL 100% chất điện phân ở dạng keo phủ đầy thể tích của bình. Accu không cần bảo dưỡng, vỏ bình bằng chất liệu ABS. Điện áp, dung lượng: 2 V 300 Ah và 12 V 150 Ah.

  265