Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem với rượu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:351&352-04/2020
  Số hiệu:15/2020/TT-BTCNgày đăng công báo: 07/04/2020
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
  Ngày ban hành:23/03/2020Hết hiệu lực: 01/07/2022
  Áp dụng: 07/05/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
 • BỘ TÀI CHÍNH

  _________

  Số: 15/2020/TT-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

  ____________________

   

  Căn cứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản lýsử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu như sau.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định chi tiết Điều 35 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (sau đây gọi là tem rượu).

  Điều 2. Trường hợp phải dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

  1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem trên bao bì sản phẩm.

  2. Các trường hợp không phải dán tem trên bao bì sản phẩm

  - Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại rượu.

  - Rượu bán thành phẩm theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP nhập khẩu.

  - Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

  Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định s 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 3. Mẫu tem và quy định về dán tem

  1. Nguyên tắc

  Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài.

  2. Mẫu tem

  Mẫu tem rượu nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Mẫu tem rượu sản xuất trong nước do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Vị trí dán tem

  Tem rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

  Trường hợp nhập khẩu thùng, téc lớn về chiết ra chai hoặc sản xuất rượu thành phẩm thì thùng, téc không phải dán tem.

  4. Đơn vị thực hiện dán tem

  Đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu số lượng thực sử dụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quan.

  Đối với rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ.

  Đối với rượu sản xuất trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem đúng quy định cho sản phẩm rượu sản xuất tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

  Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem

  Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem rượu nhập khẩu.

  Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem rượu sản xuất trong nước.

  Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý sử dụng ấn chỉ thuế.

  Điều 5. Quản lý tem rượu nhập khẩu

  1. Thông báo phát hành tem rượu

  Tổng cục Hải quan thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi cấp tem cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Hải quan phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

  Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

  Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

  2. Cấp tem rượu nhập khẩu

  Tem sản phẩm rượu nhập khẩu chỉ được bán cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực.

  Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã đăng ký theo định kỳ hàng năm.

  Căn cứ số lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp nhập khẩu và ghi rõ số lượng, số sêri tem thực sử dụng vào tờ khai Hải quan nhập khẩu rượu.

  Công chức Hải quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách nhiệm quyết toán tem rượu nhập khẩu với đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày hàng hóa được thông quan.

  Cơ quan Hải quan các cấp thực hiên việc cấp, bán tem rượu nhập khẩu phải mở sổ sách theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, số tem nhận, số tem bán cho doanh nghiệp nhập khẩu, số tem mất, hỏng trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo quý, 6 tháng, năm về tình hình sử dụng tem của đơn vị mình, gửi cơ quan Hải quan cấp trên theo quy định.

  Điều 6. Quản lý tem rượu sản xuất trong nước

  1. Thông báo phát hành tem rượu

  Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước bằng văn bản gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi bán tem. Trường hợp mẫu tem đang sử dụng có thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức thì Tổng cục Thuế phải có Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành cũ.

  Nội dung Thõng báo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội dung, kích thước và đặc điểm từng mẫu tem.

  Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu lực.

  2. Bán tem rượu

  Tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước chỉ được bán cho tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực.

  Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định.

  Các tổ chức, cá nhân không được chuyển nhượng, bán (trừ cơ quan Thuế), vay, mượn và cho vay, cho mượn tem rượu.

  Cơ quan Thuế các cấp thực hiện việc mở sổ theo dõi chi tiết số tem tồn đầu kỳ, số tem nhận, số tem bán cho tổ chức, cá nhân sản xuất để tiêu thụ trong nước, số tem mất, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo thanh quyết toán tiền bán tem theo quý, năm với cơ quan Thuế cấp trên.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 8. Về kinh phí in tem

  Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu rượu khi đến làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp).

  Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm đặt in và phí phát hành tem theo quy định.

  Điều 9. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2020.

  2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thi được tiếp tục sử dụng tem đến hết.

  3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;

  - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

  - HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Công báo;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Website Chính phủ;

  - Các đơn vị thuộc Bộ;

  - Website Bộ Tài chính;

  - Lưu: VT; TCT (VT, CS).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Trần Xuân Hà

   
   

  Phụ lục 1

  QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU NHẬP KHẨU

  (Ban hành kèm Thông tư số: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

  ____________________

   

  I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

  1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu

  Tem rượu nhập khẩu gồm hai mẫu:

  - Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <30°).

  - Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30 độ (độ cồn >=30°).

  2. Mỗ tả

  Kích thước: 13mm ± 1,5mm x l20mm ± 1,5mm

  Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ; một mặt tráng keo sẵn.

  Màu in: 08 mẫu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 u in số seri.

  Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bảo an, trong đó:

  - Bảo an bằng thiết kế: Thiết kế bảo an có kỹ thuật đánh dấu, vân nền hoa văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân đan xem có độ tinh xảo cao.

  - Bảo an bằng mực in: 02 mực in bảo an không màu phát quang dưới ánh sáng đèn UV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu in số seri bằng mực đỏ, phát quanh dưới ánh sáng đèn UV. Việc kiểm tra bảo an bằng mực in được thực hiện dưới 03 cấp độ:

  + Cấp độ một: Sử dụng đèn UV

  + Cấp độ hai: Sử dụng thiết bị đèn laser hồng ngoại

  + Cấp độ ba: Kiểm tra bằng phương pháp hóa lý

  II. Mẫu tem

  1. Tem rượu nhập khẫu độ cồn nhỏ hơn 30°

  2. Tem rượu nhập khẩu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30°

   

  Phụ lục 2
  QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
  (Ban hành kèm Thăng tư số: 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

  __________________

   

  Mô tả tem

  Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.

  Tem có 02 loại như sau:

  I. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20 độ

  - Kích thước tem: 11cm x 1.3 cm

  - Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy

  - Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

  - Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20°)

  - Bên trái tem in dòng chữ TR01C đối với rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho dán bằng máy, TR01R rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho dán bảng > máy (tem cắt rời) hoặc TR01T rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho dán bằng tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đến số 9999999 bằng mực màu đen.

   

  2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nhỏ hơn 20 độ

  - Kích thước tem: 11 cm x 1.3cm

  - Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.

  - Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.

  - Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20°)

  - Bên trái tem in dòng chữ TR02C đối với rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bằng máy hoặc TR02T rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho dán bằng tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đến số 9999999 bằng mực màu đen.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu
  Ban hành: 14/09/2017 Hiệu lực: 01/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá
  Ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: 15/05/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản thay thế
  04
  Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu
  Ban hành: 14/09/2017 Hiệu lực: 01/11/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Thông tư 160/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem với rượu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:15/2020/TT-BTC
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:23/03/2020
  Hiệu lực:07/05/2020
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo
  Ngày công báo: 07/04/2020
  Số công báo:351&352-04/2020
  Người ký:Trần Xuân Hà
  Ngày hết hiệu lực: 01/07/2022
  Tình trạng:Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới