hieuluat

Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:641&642-06/2020
  Số hiệu:42/2020/TT-BTCNgày đăng công báo:15/06/2020
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Thị Mai
  Ngày ban hành:22/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/07/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
 • BỘ TÀI CHÍNH

  __________

  Số: 42/2020/TT-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

  ____________________

   

  Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 46/2020NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây gọi là Hệ thống ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

  2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

  3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

  4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

  5. Người bảo lãnh.

  Điều 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục sau:

  1. Phụ lục I: Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS.

  2. Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

  3. Phụ lục III: Mẫu chứng từ in.

  4. Phụ lục IV: Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên.

  5. Phụ lục V: Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ.

  6. Phụ lục VI: Mẫu chứng từ bảo lãnh.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

  2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan và tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, phản ánh, đề xuất cụ thể về Bộ Tài chính để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Quốc Hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Tòa án Nhân dân Tối cao;

  - Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

  - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

  - Công báo;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ Tài chính;

  - Website Tổng cục Hải quan;

  - Lưu; VT, TCHQ.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vũ Thị Mai

   

   

   

  Phụ lục I

  MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG ACTS

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên biểu mẫu

  Số hiệu

  1

  Đăng ký tài khoản người sử dụng

  Mẫu số 01/ĐKTKNSD

  2

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng

  (Mẫu số 02/SĐTTNSD)

  3

  Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng

  (Mẫu số 03/HHLTKNSD)

   
   

  Mẫu số 01/ĐKTKNSD

  TÊN CÔNG TY …..

  ____________

  Số: ......

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày…tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin cụ thể như sau:

  STT

  Thông tin cơ bản

  Thông tin chi tiết

  Thông tin bắt buộc

  I

  Thông tin doanh nghiệp

  Tên doanh nghiệp (nêu rõ là công ty hay chi nhánh):

  x

  Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  X

  Địa chỉ doanh nghiệp:

  X

  Mã bưu điện:

  X

  Mã quốc gia:

  X

  Số điện thoại:

  X

  Số fax:

  X

  Email:

  X

  II

  Thông tin người đại diện theo pháp luật

  Website:

   

  Họ và tên:

  X

  Chức vụ:

   

  Địa chỉ:

  X

  Số điện thoại:

  X

  Số fax:

   

  Email:

  X

  III

  Mã nhận dạng

  Mã số thuế của doanh nghiệp:

  X

  Mã định danh doanh nghiệp (TIN) do cơ quan hải quan cấp trước đó

   

   

  Công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

  Hồ sơ gửi kèm:

  - Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

  - Giấy ủy quyền cho nhân viên của Công ty được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS: .... bản chính.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ..,

   

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  TÊN CÔNG TY...

  ________

  Số: ….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:...

  Số fax:...

  Email:

  Website:....................

  Ủy quyền cho các ông/bà là cán bộ, nhân viên của Công ty có thông tin sau được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa của Công ty thông qua Hệ thống ACTS, cụ thể như sau:

  STT

  Thông tin cơ bản

  Thông tin chi tiết

  Thông tin bắt buộc

  I

  Thông tin nhân viên

  Họ và tên:

  X

  Số chứng minh thư/số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu:

  Nơi cấp:

  Ngày hết hạn:

  X

  Mã số thuế:

  X

  Địa chỉ:

  X

  Mã bưu điện:

  X

  Mã quốc gia:

  X

  II

  Thông tin người liên hệ

  Họ và tên:

  X

  Số điện thoại:

  X

  Số fax:

   

  Email:

  X

  III

  Xác nhận

  Nhân viên được ủy quyền ký tên:

  X

  Đại diện doanh nghiệp ủy quyền ký tên, đóng dấu:

  X

   

  Lưu ý: Một giấy ủy quyền chỉ áp dụng cho 01 nhân viên.

   

  Mẫu 02/SĐTTNSD

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty:...

  Địa chỉ:...

  Mã số thuế:...

  Số điện thoại:...

  Số fax:...

  Email:

  Website: ...

  Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...

  Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

  Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký người sử dụng trên Hệ thống ACTS của Công ty như sau:

  STT

  Nội dung chỉ tiêu đã đăng ký

  Nội dung chỉ tiêu yêu cầu sửa đổi, bổ sung

  Lý do

   

   

   

   

   

  Trân trọng./.

  (Hồ sơ gửi kèm:...)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ...

   

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 03/HHLTKNSD

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty: ...

  Địa chỉ: ...

  Mã số thuế: ...

  Số điện thoại: ...

  Số fax:...

  Email: ...

  Website: ...

  Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...

  Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

  Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt hủy tài khoản đăng ký người sử dụng của Công ty trên Hệ thống ACTS.

  Lý do xin hủy:....

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ...

   

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Phụ lục II

  CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG ACTS

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  I. Danh sách các chứng từ khai báo:

  STT

  Tên biểu mẫu

  1

  Chỉ tiêu thông tin đăng ký Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS.

  2

  Chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS.

   

  II. Chỉ tiêu khai báo Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS

   

  Chỉ tiêu thông tin

  Mô tả, ghi chú

  Bảng mã bắt buộc

   

  THÔNG TIN CƠ BẢN

   

  Thông tin về tờ khai.

  1

  Số tham chiếu doanh nghiệp

  Nhập mã số thuế của doanh nghiệp

  X

  2

  Tên loại hình hồ sơ khai báo

  Chọn loại hình hồ sơ khai báo

  X

  3

  Mã nước đích của hành trình quá cảnh

  Chọn quốc gia dự kiến cuối cùng của hành trình quá cảnh

   

  4

  Mã quốc gia xuất khẩu

  Chọn mã quốc gia xuất khẩu

   

  5

  Mã địa điểm xếp hàng của doanh nghiệp ưu tiên

  Chọn mã địa điểm xếp hàng (áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên)

   

  6

  Thời gian nộp tờ khai

  Chọn ngày nộp tờ khai

  X

  7

  Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai

  Chọn cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai

  X

  8

  Vị trí, tên địa điểm xếp hàng

  Chọn mã địa điểm xếp hàng

   

   

  Thông tin về các cơ quan hải quan

  9

  Cơ quan hải quan tại điểm đi

  Chọn cơ quan hải quan tại điểm đi

  X

  10

  Cơ quan hải quan tại điểm đích

  Chọn cơ quan hải quan tại điểm đích

  X

  11

  Các cơ quan hải quan quá cảnh

  Chọn các cơ quan hải quan nơi hàng hóa quá cảnh

  X

   

  Thông tin chi tiết về hàng hóa

  12

  Tổng số mặt hàng khai báo

  Nhập tổng số mặt hàng khai báo

  X

  13

  Tổng trọng lượng (Gross)

  Nhập tổng trọng lượng lô hàng

  X

  14

  Tiền tệ

  Chọn loại tiền tệ sử dụng

  X

  15

  Tổng số kiện hàng

  Nhập tổng số kiện lô hàng

   

  16

  Trị giá hàng hóa

  Nhập trị giá lô hàng theo tổng trị giá hóa đơn

  X

  17

  Hàng chứa trong container

  Trường hợp hàng hóa chứa trong container, tích vào ô này

   

   

  THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP

   

  Thông tin về chủ hàng

  18

  Mã định danh doanh nghiệp (mã TIN)

  Nhập mã TIN do cơ quan hải quan cấp theo định dạng như sau: VN + Mã số thuế (Ví dụ: doanh nghiệp có mã số thuế là 123456 thì mã TIN sẽ là VN123456)

  X

  19

  Tên chủ hàng

  Nhập tên doanh nghiệp (chủ hàng hóa)

   

  20

  Địa chỉ (số nhà, tên phố)

  Nhập địa chỉ doanh nghiệp

   

  21

  Mã bưu điện

  Nhập mã bưu điện mà doanh nghiệp có trụ sở

   

  22

  Thành Phố

  Chọn tên thành phố mà doanh nghiệp có trụ sở

   

  23

  Mã quốc gia

  Chọn mã quốc gia mà doanh nghiệp có trụ sở

   

  24

  Quận/Huyện

  Nhập tên quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở

   

  25

  Số điện thoại liên hệ

  Nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp

   

  26

  Địa chỉ email

  Nhập địa chỉ email của doanh nghiệp

   

   

  Thông tin công ty xuất khẩu

  27

  Mã TIN

  Nhập mã TIN của công ty xuất khẩu

   

  28

  Tên nhà xuất khẩu

  Nhập tên công ty xuất khẩu

   

  29

  Địa chỉ

  Nhập địa chỉ của công ty xuất khẩu

   

  30

  Mã bưu điện

  Nhập mã bưu điện nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

   

  31

  Thành phố

  Nhập tên thành phố nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

   

  32

  Mã quốc gia

  Chọn mã quốc gia nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

   

  33

  Quận/Huyện

  Nhập tên quận/huyện nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

   

   

  Thông tin công ty nhập khẩu

  34

  Mã TIN

  Nhập mã TIN của công ty nhập khẩu

   

  35

  Tên người nhận hàng

  Nhập tên công ty nhập khẩu

   

  36

  Địa chỉ

  Nhập tên địa chỉ của công ty nhập khẩu

   

  37

  Mã bưu điện

  Nhập mã bưu điện nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

   

  38

  Thành phố

  Nhập tên thành phố nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

   

  39

  Mã quốc gia

  Chọn mã quốc gia nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

   

  40

  Quận/Huyện

  Nhập tên quận/huyện nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

   

  Thông tin người đại diện được ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS (đại lý hải quan)

  Trường hợp người khai hải quan là đại lý hải quan thì phải khai báo các chỉ tiêu số 41 và 42

  41

  Mã TIN

  Nhập mã TIN của đại lý hải quan

  X

  42

  Tên đại lý hải quan

  Nhập tên đại lý hải quan

   

   

  Thông tin người khai

  43

  Số chứng minh thư/số căn cước công dân/số hộ chiếu

  Nhập số chứng minh thư/số căn cước công dân/số hộ chiếu

  X

  44

  Tên người khai hải quan

  Nhập tên người khai hải quan

   

  45

  Chức vụ người khai hải quan

  Nhập chức vụ của người khai hải quan

   

   

  THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VẬN CHUYỂN

   

  Thông tin chi tiết vận chuyển tại điểm đi

  46

  Mã phương thức vận chuyển

  Chọn mã phương thức vận chuyển

  X

  47

  Quốc tịch phương tiện vận chuyển

  Chọn quốc tịch phương tiện vận chuyển

  X

  48

  Số đăng ký phương tiện (xe tải)

  Nhập số đăng ký phương tiện (xe tải)

  X

  49

  Số đăng ký phương tiện (sơ mi rơ moóc)

  Nhập số đăng ký của xe sơ mi rơ moóc

   

  50

  Đăng ký phương tiện bổ sung (xe sơ mi rơ moóc)

  Nhập số đăng ký bổ sung của xe sơ mi rơ moóc

   

  51

  Số giấy phép phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới các nước ASEAN

  Nhập số giấy phép do Tổng cục đường Bộ - Bộ Giao thông vận tải cấp.

  X

   

  Thông tin chi tiết phương tiện vận chuyển qua biên giới

  52

  Mã loại hình vận chuyển

  Chọn mã loại hình vận chuyển

   

  53

  Số phương tiện vận chuyển qua biên giới

  Nhập số phương tiện vận chuyển qua biên giới

   

  54

  Quốc tịch phương tiện vận chuyển

  Chọn quốc tịch phương tiện vận chuyển

   

   

  Thủ tục quá cảnh

  55

  Số doanh nghiệp ưu tiên

  Trường hợp doanh nghiệp ưu tiên thì nhập số doanh nghiệp ưu tiên

   

  56

  Ngày dự kiến vận chuyển đi

  Chọn ngày dự kiến vận chuyển đi

  X

  57

  Ngày dự kiến vận chuyển đến đích

  Chọn ngày dự kiến vận chuyển đến đích

  X

  58

  Thủ tục đơn giản

  Trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên đăng ký sử dụng thủ tục đơn giản thì tích vào ô này

   

   

  Tuyến đường vận chuyển

  59

  Tuyến đường

  Chọn tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh

  X

   

  THÔNG TIN BỔ SUNG

  60

  Mã, số container

  Nhập mã, số container

   

  61

  Số lượng seal

  Nhập số lượng seal

   

  62

  Loại seal

  Nhập loại seal

   

   

  THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

   

  Thông tin chi tiết

  63

  Số thứ tự hàng hóa

  Nhập số hàng hóa, trường hợp nhiều hơn 01 mặt hàng thì tích vào ô “bổ sung mặt hàng”

  X

  64

  Mã số hàng hóa

  Nhập mã số hàng hóa

  X

  65

  Tổng trọng lượng (Gross)

  Nhập tổng trọng lượng của hàng hóa

   

  66

  Số lượng

  Nhập số lượng hàng hóa

  X

  67

  Mã đơn vị đo lường

  Chọn mã đơn vị đo

  X

  68

  Trị giá hàng hóa

  Nhập trị giá hàng hóa theo hóa đơn thương mai

  X

  69

  Mã tiền tệ

  Chọn loại tiền khai báo

  X

  70

  Xuất xứ

  Chọn xuất xứ của hàng hóa

  X

  71

  Mã quốc gia xuất khẩu

  Chọn mã quốc gia xuất khẩu

   

  72

  Mã quốc gia tại điểm đích

  Chọn mã quốc gia tại điểm đích của hành trình quá cảnh

   

  73

  Mô tả hàng hóa

  Nhập mô tả hàng hóa

  X

   

  Hồ sơ tham chiếu trước của lô hàng

  74

  Mã hồ sơ tham chiếu trước

  Chọn mã hồ sơ tham chiếu chiếu trước

   

  75

  Số tham chiếu hồ sơ hải quan trước

  Nhập số tham chiếu hồ sơ hải quan trước

   

  76

  Thông tin bổ sung

  Nhập thông tin bổ sung về lô hàng

   

   

  Các chứng từ/hồ sơ

  (hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết hàng hóa, giấy kiểm dịch thực vật, các loại giấy phép quá cảnh/chứng từ khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến mặt hàng hạn chế)

  77

  Loại chứng từ

  Chọn trên Hệ thống 1 ACTS loại chứng từ/hồ sơ

   

  78

  Số tham chiếu chứng từ

  Nhập số tham chiếu chứng từ (trường hợp lô hàng phải có giấy phép quá cảnh hoặc chứng từ tương đương thì bắt buộc phải nhập số giấy phép hoặc số chứng từ tương đương)

   

  79

  Cơ quan ban hành

  Nhập cơ quan ban hành chứng từ

   

  80

  Ngày có hiệu lực của chứng từ

  Nhập ngày có hiệu lực của chứng từ

   

  81

  Ngày hết hiệu lực

  Nhập ngày hết hiệu lực của chứng từ

   

  82

  Thông tin bổ sung

  Nhập thông tin bổ sung

   

   

  Thông tin doanh nghiệp

  Thông tin người gửi hàng

  83

  Tên

  Nhập tên người gửi hàng

   

  84

  Mã TIN

  Nhập mã TIN của người gửi hàng

   

  Thông tin người nhận hàng

  85

  Mã TIN

  Nhập mã TIN của người nhận hàng

   

  86

  Tên người nhận hàng

  Nhập tên người nhận hàng

   

   

  Container

  87

  container

  Nhập mã container

   

  88

  Số container

  Nhập số container

   

   

  Kiện

  89

  Số, ký hiệu kiện

  Nhập số, ký hiệu kiện hàng

   

  90

  Mà loại kiện

  Nhập mã loại kiện

   

   

  THÔNG TIN VỀ BẢO LÃNH

  91

  Mã GRN

  Người khai hải quan khai mã tham chiếu bảo lãnh (GRN) do Hệ thống

  ACTS cấp

   

  92

  Số tiền

  Người khai hải quan khai số tiền bảo lãnh

   

  93

  Tiền tệ

  Người khai hải quan khai mã tiền tệ

   

   

  Tính số tiền bảo lãnh

  94

  Mã số hàng hóa

  Người khai hải quan khai mã số hàng hóa

   

  95

  Trị giá hàng hóa

  Người khai hải quan khai trị giá hàng hóa

   

  96

  Tiền tệ

  Người khai hải quan khai mã tiền tệ

   

  97

  Các quốc gia liên quan trong hành trình quá cảnh

  Người khai hải quan khai các quốc gia liên quan trong hành trình quá cảnh

   

           
   

  III. Chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS

  1. Chỉ tiêu hủy tờ khai quá cảnh hải quan

   

  Chỉ tiêu thông tin

  Mô tả, ghi chú

  Ghi chú

  1

  Đề nghị hủy

  Chọn “đề nghị hủy” trên trường “actions”

   

  2

  Nhập thủ công

  Chọn cách thức yêu cầu hủy tờ khai: “nhập thủ công”

  3

  Lý do hủy tờ khai

  Nhập lý do hủy tờ khai

  4

  Nộp đề nghị hủy

  Chọn “nộp đề nghị hủy”

   

  2. Chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan

   

  Chỉ tiêu thông tin

  Mô tả, ghi chú

  Ghi chú

  1

  Sửa đổi, bổ sung tờ khai

  Chọn “Sửa đổi, bổ sung tờ khai” trên trường “actions”

  Việc sửa đổi, bổ sung tờ khai chỉ được thực hiện nếu tờ khai ở trạng thái “Được chấp nhận”, “Yêu cầu sửa tờ khai” hoặc “Sửa đổi thông tin bảo lãnh”.

  2

  Nhập liệu thủ công

  Chọn cách thức yêu cầu sửa đổi, bổ sung tờ khai: “nhập liệu thủ công”

  3

  Nơi sửa tờ khai

  Chọn địa điểm sửa tờ khai

  4

  Thời gian sửa tờ khai

  Chọn thời gian sửa tờ khai

  5

  Loại thông tin sửa

  Chọn loại thông tin sửa

  6

  Kiểm tra thông tin sửa

  Cập nhật thông tin sửa bằng việc chọn “Kiểm tra thông tin sửa”

  7

  Gửi đề nghị sửa

  Gửi đề nghị sửa tờ khai bằng việc chọn “gửi đề nghị sửa” trên

   

  3. Chỉ tiêu đăng ký thông báo hàng đến

   

  Chỉ tiêu thông tin

  Mô tả, ghi chú

  Bảng mã bắt buộc

  1

  Nước đích

  Chọn “nước đích” tại màn hình chính

   

  2

  Đăng ký thông báo hàng đến

  Chọn “đăng ký thông báo hàng đến”

   

  3

  Mã ARN

  Nhập mã ARN

  x

  4

  Địa điểm hàng đến của doanh nghiệp ưu tiên

  Nhập địa điểm hàng đến của doanh nghiệp ưu tiên

   

  5

  Địa điểm xếp hàng

  Nhập địa điểm xếp hàng

   

  6

  Số doanh nghiệp ưu tiên

  Nhập số doanh nghiệp ưu tiên

   

  7

  Ngày thông báo hàng đến

  Chọn ngày thông báo hàng đến

  x

  8

  Cơ quan hải quan xuất trình hàng hóa

  Chọn cơ quan hải quan xuất trình hàng hóa

  X

  9

  Tên doanh nghiệp tại nước đích

  Nhập tên doanh nghiệp tại nước đích

   

  10

  Mã TIN doanh nghiệp tại nước đích

  Nhập mã TIN doanh nghiệp tại nước đích

   

  11

  Cờ báo là doanh nghiệp ưu tiên

  Trường hợp là doanh nghiệp ưu tiên tại nước đích thì tích vào ô này

   

  Cập nhật thông tin bất thường trên hành trình quá cảnh

  Chi tiết bất thường

  11

  Vị trí bất thường xảy ra

  Nhập vị trí bất thường xảy ra

   

  12

  Mã quốc gia nơi bất thường xảy ra

  Chọn mã quốc gia nơi bất thường xảy ra

   

  13

  Thời gian cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

  Chọn thời gian cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

   

  14

  Cơ quan thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

  Nhập cơ quan thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

   

  15

  Địa điểm cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

  Chọn địa điểm cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

   

  16

  Tên quốc gia nơi bất thường xảy ra

  Chọn tên quốc gia nơi bất thường xảy ra

   

  17

  Đã cập nhật vào Hệ thống ACTS/ Cờ báo sự cố

  Tích vào ô “đã cập nhật” trên Hệ thống ACTS trong trường hợp bất thường đã được cập nhật vào Hệ thống. Trường hợp bất thường chưa được cập nhận, tích vào ô “cờ báo sự cố” trên Hệ thống ACTS.

   

  18

  Thông tin bất thường xảy ra

  Nhập thông tin bất thường xảy ra

   

  Niêm phong

  19

  Số lượng niêm phong

  Nhập số lượng niêm phong

   

  20

  Số niêm phong

  Nhập số niêm phong

   

  Thực hiện chuyển tải

  21

  Số phương tiện vận tải mới

  Nhập số phương tiện vận tải mới

   

  22

  Quốc tịch của phương tiện vận tải mới

  Chọn quốc tịch của phương tiện vận tải mới

   

  23

  Thời gian chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

  Chọn thời gian chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

   

  24

  Cơ quan thẩm quyền chứng nhận thay đổi vận tải

  Nhập cơ quan thẩm quyền chứng nhận thay đổi vận tải

   

  25

  Địa điểm chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

  Nhập địa điểm chứng nhận thay đổi vận tải

   

  26

  Quốc gia chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

  Chọn quốc gia chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

   

  27

  Gửi đăng ký thông báo hàng đến

  Chọn “gửi đăng ký thông báo hàng đến”

   

   
   

  Phụ lục III

  MẪU CHỨNG TỪ IN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên chứng từ

  1

  Tờ khai quá cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan nơi đi phê duyệt (TAD).

   
   

  HỆ THNG QUÁ CNH HẢI QUAN ASEAN- ACTS

   

   

  2 Người xuất khẩu                     TIN

  1 Tờ khai

   

  Loại hình

  CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM QUÁ CẢNH (TAD)

  2 Mẫu

  4 Tổng số mặt hàng

  5 Tổng số kiện

  6 Người nhập khẩu        TIN

  7 Tổng trọng lượng (kg)

  8 Ngày khởi hành dự kiến

   

  9 Ngày giải phóng hàng

  10 Thông tin doanh nghiệp/ thông tin liên hệ chi tiết

  11 Nước quá cảnh đề xuất

  12 Nước đến

  13 Số hiệu phương tiện vận chuyển

  14 Container □

  15 CƠ QUAN KHỞI HÀNH

  16 Quốc tịch của phương tiện vận chuyển

  17 Phương thức vận chuyển

  18 Nơi xếp hàng

   

  19 Cơ quan xuất cảnh

  20 Địa điểm của hàng hóa

  21 số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

  28 Đơn vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

  32 Thay đổi phương tiện vận tải/container

  Nơi và nước

  Nơi và nước

  Số hiệu và nước của phương tiện vận chuyển mới

  Số hiệu và nước của phương tiện vận chuyển mới

  Container mới (có/ không)? số hiệu container mới □

  Container mới (có/ không)? Nhận dạng container mới □

  33 CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

  Kẹp chì mới

  số:

  số seri:

  Kẹp chì mới

  số:

  số seri:

  Tên và chữ ký

  Dấu

   

  Tên và chữ ký

   

  34 Người vận chuyển         TIN

  Trình bởi

  Địa điểm và ngày:

  35 Sự cố khác trong quá trình vận chuyển; chi tiết và biện pháp đã thực hiện

  Chi tiết khác: □

  36 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

  37 Cơ quan quá cảnh hải quan dự kiến

   

   

   

   

   

   

  38 Thông tin bảo lãnh

  39 Nước không có giá trị bảo lãnh (mã)

  40 Cơ quan hải quan tại nước đến

  41 QUẢN LÝ BỞI CƠ QUAN HẢI QUAN TẠI NƯỚC XUẤT KHẨU

  Kẹp chì đã đóng (số):

  Số serial:

  Thời hạn (Ngày)& Hành trình:

  Tên và chữ ký: Con dấu

  42 QUẢN LÝ BỞI CƠ QUAN HẢI QUAN TẠI NƯỚC XUẤT KHẨU

  Ngày đến:

  Kiểm tra kẹp chì:

  Ghi chú:

  43 Đăng ký biên nhận số:

  Tên&Chữ ký        Con dấu

                  
   
   

  HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN- ACTS

  DANH SÁCH CÁC MỤC

   

   

  34 Người vận chuyển                                          3 Mẫu

  TIN

   

  21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)         

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

  28 Đơn vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

  21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

   

  28 Đơn vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

  21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

   

  28 Đơn vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

  21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

   

  28 Đơn Vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

  21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

   

  22. Tên hàng số

  23 Mã Hàng hóa

  24 Mã tiền tệ

  25 Giá trị hóa đơn

   

  26 Tổng trọng lượng (kg)

  27 Trọng lượng tịnh (kg)

   

  28 Đơn Vị bổ sung

  29 Nước xuất xứ

  30 Mã nước xuất xứ

  31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

   

   

         
   
   

  Phụ lục IV
  MẪU VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  TT

  Tên biểu mẫu

  Số hiệu

  1

  Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

  Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

  2

  Văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

  Mẫu số 02/TBKT

  3

  Biên bản kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

  Mẫu số 03/BBKT

  4

  Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

  Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

  5

  Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung số niêm phong đặc biệt

  Mẫu số 05/VBBSNPĐB

  6

  Văn bản đề nghị từ bỏ quyền ưu tiên

  Mẫu số 06/VBTBCĐƯT

  7

  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

  Mẫu số 07/BCHĐDNƯT

  8

  Văn bản thông báo các điều kiện không còn đáp ứng chế độ ưu tiên

  Mẫu số 08/VBTBKPĐKCĐƯT

  9

  Văn bản thông báo đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên

  Mẫu số 09/ VBTBĐĐƯCĐƯT

  10

  Quyết định đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

  Mẫu số 10/QĐĐC/THDNƯT

  11

  Quyết định thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

  Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

   
   

  Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:..

  Số fax:...

  Email: ...

  Website: ...

  Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:............................... ;... cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...

  (Nếu có thay đổi, đề nghị kê khai đầy đủ từng lần thay đổi)

  Loại hình doanh nghiệp:...

  Ngành, nghề kinh doanh:...

  Đầu mối đại diện của Công ty:.................. ;... Chức vụ:...; số điện thoại di động:...;

  E- mail:...

  Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty ... đã tự đánh giá, đối chiếu với điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP và nhận thấy có đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, cụ thể:

  1. Về trụ sở của doanh nghiệp:

  (Nêu rõ địa chỉ thường trú của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam)

  2. Về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua hệ thống ACTS:

  Từ ngày.......... đến ngày................ Công ty đã thực hiện ...tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS bằng ....% tổng số tờ khai quá cảnh (..... tờ khai) qua các nước ASEAN mà doanh nghiệp thực hiện.

  3. Về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán:

  (Nêu rõ: Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập).

  4. Về lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh

  (Nêu rõ: Công ty thực hiện lưu giữ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014).

  5. Về tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

  5.1) Tuân thủ pháp luật hải quan

  Trong 5 năm trở về trước (tính từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...), Công ty ... tự đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật hải quan. Căn cứ đánh giá của Công ty là Thông tư ..., Nghị định ..., Luật...

  Số lần Công ty ... bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm (nếu có):

  (Kê theo từng quyết định xử phạt)

  Quyết định xử phạt số:                                                                Ngày:

  Cơ quan xử phạt:

  Hành vi vi phạm:

  Số tiền bị xử phạt:

  Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

  5.2) Tuân thủ pháp luật thuế

  Tính đến thời điểm hiện tại (thời điểm Công ty đề nghị), Công ty không nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

  6. Điều kiện về sử dụng niêm phong đặc biệt

  Nêu rõ số niêm phong đặc biệt (bao gồm cả niêm phong đã thay đổi, bổ sung) đã được cơ quan hải quan chấp nhận.

  Công ty... xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin, tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

  Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công ty... là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên./.

  (Hồ sơ gửi kèm:...)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ...

   

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 02/TBKT

  BỘ TÀI CHÍNH

   TỔNG CỤC HẢI QUAN

  __________

  Số: .../TB-....

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm....

   

   

  THÔNG BÁO

  Về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

  ______________

  Kính gửi: …………………. (4)

   

  Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, Tổng cục Hải quan thông về việc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp như sau:

  1. Thời gian: từ ngày... tháng ... đến ngày... tháng...

  2. Địa điểm: tại trụ sở doanh nghiệp

  3. Nội dung kiểm tra: kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động quá cảnh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời hạn 05 năm gần nhất để đánh giá việc đáp ứng của doanh nghiệp đối với các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định này

  Đề nghị Công ty... chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan nêu trên phục vụ công tác kiểm tra.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: VT (đơn vị ban hành văn bản).

   

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Mẫu số 03/BBKT

  TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

  TÊN ĐOÀN KIỂM TRA

  ___________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  BIÊN BẢN KIỂM TRA

  V/v .................

   

  Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-TCHQ ngày  ...../.... / ... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc    

  Vào hồi .............................  giờ  ngày .../.../.... tại .......; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở doanh nghiệp về các điều kiện để đáp ứng doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

  I. Thành phần gồm có:

  1. Đại diện Đoàn kiểm tra:

  - Ông (bà)........................................................... chức vụ:................................

  - Ông (bà)........................................................... chức vụ:................................

  2. Đại diện doanh nghiệp:

  - Ông (bà)........................................................... chức vụ:................................

  - Ông (bà)........................................................... chức vụ:................................

  II. Nội dung kiểm tra

  ……………………………………………………………………………..

  (Nội dung, kết quả kiểm tra; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra (nếu có)),

  Buổi làm việc kết thúc vào hồi.................... giờ .... ngày................ /.......... /...........

  Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành..................................................................... bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗì bên giữ 01 bản./.

   

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

                                                                        

                                                                                         

   

  Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

  BỘ TÀI CHÍNH

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  _______

  Số: …./QĐ-TCHQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

  ___________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

   

  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

  Căn cứ Điều 34 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan;

  Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

  Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên kèm theo văn bản số... ngày... tháng ... năm ... của Công ty ...;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan tại Tờ trình số ... về việc...,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công nhận doanh nghiệp quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (gọi tắt là hệ thống ACTS) được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ đối với Công ty ...; Mã số thuế:...; Địa chỉ: ...

  Điều 2. Công ty ... có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số .... ngày ... tháng .... năm          của Chính phủ và các quy định liên quan của pháp luật.

  Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5. Công ty ...., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5 (để t/hiện);

  - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

  - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);

  - Lưu: VT, GSQL (3b).

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Mẫu số 05/VBBSNPĐB

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:..

  Số fax:...

  Email: ...

  Website: ...

  Được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo Quyết định số: .... ngày ... tháng ... năm   …. của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

  1. Đề nghị thay đổi số niêm phong đặc biệt như sau:

  STT

  Số niêm phong đặc biệt đã đăng ký

  Số niêm phong đặc biệt thay đổi

  Lý do thay đổi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Đề nghị bổ sung niêm phong đặc biệt:

  STT

  Số niêm phong đặc biệt bổ sung

   

   

   

   

  Tổng số:

   

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu:...

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

  Mẫu số 06/VBTBCĐƯT

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:..

  Số fax:...

  Website:...

  Được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo Quyết định số: .... ngày     tháng    năm      của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

  Nay Công ty xin được từ bỏ áp dụng chế độ ưu tiên của doanh nghiệp quá cảnh vì... (nêu rõ lý do).

  Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và chấp nhận đơn đề nghị từ bỏ áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh của Công ty chúng tôi.

  Trân trọng./.

                                         

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu:...

  ĐẠI DIỆN CÔNG TY...

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 07/BCHDDNƯT

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP QUÁ CẢNH ĐƯỢC ƯU TIÊN

  (Thời kỳ báo cáo: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm ....)

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

   

  Công ty ... báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình hoạt động quá cảnh, tuân thủ pháp luật về hải quan, thuế trong năm ..., cụ thể như sau:

  1. Về tổng số tờ khai quá cảnh:

  - Tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN theo từng năm (bao gồm cả tờ khai theo thủ tục quá cảnh thông thường và tờ khai quá cảnh thông qua hệ thống ACTS);

  - Tổng số tờ khai quá cảnh thông qua hệ thống ACTS, chiếm tỷ lệ % trên tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN (theo từng năm).

  2. Các vi phạm, các vướng mắc

  (Chi tiết theo từng vi phạm: gồm vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế; chi tiết theo từng vi phạm, vướng mắc)

  Các vi phạm: ...

  Quyết định xử phạt số: ... ngày ... cơ quan ban hành quyết định xử phạt...

  Số tiền xử phạt: ...

  Hình phạt bổ sung: ...

  Tình hình chấp hành Quyết định xử phạt: ...

  Các vướng mắc: ...

  Các biện pháp xử lý vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố: ...

  Các đề xuất của Công ty: ...

  3. Các thay đổi của doanh nghiệp (nếu có)

  (Bao gồm:giấy chứng nhận đầu tư, đổi tên, đổi mã số thuế, thay đổi địa chỉ trụ sở chính...)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu:...

  ĐẠI DIỆN CÔNG TY...

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

  Mẫu số 08/VBTBKĐƯCĐƯT

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:.,.;

  Số fax:...

  Email:....

  Website:......

  Đối chiếu với các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, hiện Công ty không còn đáp ứng điều kiện sau:

  1. .............

  2. ...............

  3. .............

  …..

  (Doanh nghiệp nêu cụ thể sự thay đổi hoặc vi phạm và đưa ra lý do giải trình, cam kết khắc phục (nếu có))

  Công ty chúng tôi xin cam kết có thể khắc phục được vấn đề nêu trên để tiếp tục đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ trong thời gian...

  Công ty rất mong Tổng cục Hải quan xem xét và chấp nhận./.

  (Hồ sơ gửi kèm:...)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu:...

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 09/VBTBĐĐƯCĐƯT

   

  TÊN CÔNG TY...

  ______

  Số: …..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày ... tháng ... năm...

   

   

  Kính gửi: Tổng cục Hải quan

   

  Tên công ty:...

  Mã số thuế:...

  Địa chỉ trụ sở:...

  Số điện thoại:.,.;

  Số fax:...

  Email:....

  Website:......

  Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số................................ ngày ... tháng ... năm .... về việc đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên do Công ty chúng tôi không còn đáp ứng đối với điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:

  1. .............

  2. ...............

  3. .............

  …..

  Nay, Công ty chúng tôi đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên (Công ty nêu cụ thể biện pháp khắc phục và kết quả) nêu trên và đảm bảo đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

  Vậy, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, thu hồi Quyết định đình chỉ doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên và cho phép Công ty chúng tôi tiếp tục được thực hiện thủ tục quá cảnh theo chế độ ưu tiên. Trân trọng./.

  (Hồ sơ gửi kèm:....)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu:...

  GIÁM ĐỐC

  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mẫu số 10/QĐĐC/THDNƯT

  BỘ TÀI CHÍNH

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  _______

  Số: …./QĐ-TCHQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

   

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh ưu tiên

  ___________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

   

  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

  Căn cứ Điều 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan;

  Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

  Xét Tờ trình số ... ngày .../.../... của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc đình chỉ/thu hồi áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty....,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...; Mã số thuế:    ; Địa chỉ: ...

  Thời gian đình chỉ là ... tháng kể từ ngày ký Quyết định.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Công ty..., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3 (để t/hiện);

  - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

  - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);

  - Lưu: VT, GSQL.

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

  Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

  BỘ TÀI CHÍNH

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  _______

  Số: …./QĐ-TCHQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp được ưu tiên

  ___________

  TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

   

  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

  Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan;

  Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

  Xét Tờ trình số ... ngày .../.../... của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thu hồi Quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...; Mã số thuế: ; Địa chỉ: ...

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Công ty..., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3 (để t/hiện);

  - Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);

  - Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);

  - Lưu: VT, GSQL.

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

  Phụ lục V

  MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP HỒ SƠ, CHỨNG TỪ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên biểu mẫu

  Số hiệu

  1

  Đề nghị người khai hải quan cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS

  (Mẫu 01/VBĐNCCCT)

  2

  Đề nghị cơ quan hải quan xác minh tình trạng hàng hóa

  Mẫu số 02/VBĐNCCCT)

   
   

  Mẫu số 01/VBĐNCCCT

  CỤC HẢI QUAN .....

  CHI CỤC HẢI QUAN ......

  ___________

  Số: ...

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

              …., ngày ... tháng .... năm ….    

   

   

   

  Kính gửi: Công ty ..............

   

  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

  Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

  Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS, cụ thể:

  1. Thông tin tờ khai đề nghị cung cấp:

  - Mã số tham chiếu tờ khai (ARN):..................................

  - Tên doanh nghiệp:...........................................

  - Mã TIN:.....................................

  2. Nội dung xác minh

  Đề nghị Công ty ....cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của tờ khai quá cảnh hải quan theo mã số tham chiếu tờ khai (ARN) ....., thông tin thay đổi xảy ra tại cơ quan hải quan tại điểm đích, cơ quan hải quan nước quá cảnh (nếu có).

  Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được tờ khai quá cảnh hải quan nêu trên đã được hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS theo quy định, đề nghị Công ty cung cấp bất cứ thông tin liên quan đến lô hàng thuộc tờ khai quá cảnh nêu trên có chứng từ kèm theo như vận đơn, bảng kê chi tiết hàng hóa, hóa đơn thương mại... và thông tin về cơ quan hải quan nơi hoạt động quá cảnh ACTS kết thúc.

  Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại điểm 1, 2 dẫn trên cho Chi cục hải quan           địa chỉ , điện thoại.............................. trong vòng 30 ngày kể từ ngày văn bản này được phát hành.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ...

   

  CHI CỤC TRƯỞNG
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 02/VBĐNCCCT

  CỤC HẢI QUAN .....

  CHI CỤC HẢI QUAN ......

  ___________

  Số: ...

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

              …., ngày ... tháng .... năm ….    

   

   

   

  Kính gửi: Cơ quan hải quan ............

   

  Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN;

  Đề nghị cơ quan hải quan................. cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quanACTS, cụ thể:

  1. Thông tin tờ khai đề nghị cung cấp chứng từ:

  - Mã số tham chiếu tờ khai (ARN):.................................

  - Người khai hải quan:

  - Người vận chuyển:

  - Nhà xuất khẩu:

  - Nhà nhập khẩu:

  - Người bảo lãnh:

  (gửi kèm các tài liệu chứng từ để hỗ trợ cơ quan hải quan thực hiện xác minh)

  2. Nội dung xác minh

  Hiện Chi cục hải quan (cơ quan hải quan điểm đi).... không nhận được thông tin từ cơ quan hải quan (cơ quan hải quan điểm đích).... về việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của lô hàng thuộc tờ khai quá cảnh hải quan có mã số tham chiếu (ARN) ….. Chúng tôi đã liên hệ với chủ hàng (tên và địa chỉ) nhưng không nhận được thư trả lời/thư trả lời không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp (nêu cụ thể).

  Đề nghị cơ quan hải quan................. hỗ trợ liên hệ với chủ hàng để cung cấp cho chúng tôi chứng từ chứng minh việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của tờ khai quá cảnh hải quan có mã số tham chiếu tờ khai (ARN) ....., thông tin thay đổi xảy ra tại cơ quan hải quan tại điểm đích, cơ quan hải quan nước quá cảnh (nếu có).

  Thông tin và chứng từ cung cấp gửi cho chúng tôi (tên và địa chỉ của cơ quan hải quan được đề nghị...).

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ...

   

  CHI CỤC TRƯỞNG
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  Form 02/VBĐNCCCT

  DEPT OF … CUSTOMS

  SUB- DEPT OF CUSTOMS...

  ___________

  No: ...

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

  Independence - Freedom - Happiness

  ____________________

              …., dated ….   

   

   

                                                                             

  LETTER

  Requesting verification of status of goods

  To: Customs Administration of ………………

   

  Pursuant to provisions of Article 34 of Protocol 7 on Customs Transit System;

  It is kindly requested to provide documentary evidence that the transit customs formalities for the goods have been completed, specifically:

  1. Details:

  - ACTS Reference Number (ARN):...........................................................

  - Declarant:

  - Transporter:

  - Exporter:

  - Importer:

  - Guarrantor:

   (Attached supporting documents to assist the customs authority conducting verification)

  2. Detailed enquiry

  The ...................  Customs Branch (customs authority of the country of departure) has not received feedback from the Customs Administration of .... (customs authority of the country of destination) regarding the completion of ACTS procedures for consignment of ARN.... We contacted with the owner of goods (name and address) but did not receive any reply/received a reply with insufficient information (to be specified).

  It is requested that the Customs Administration of .... would assist to asking the owner of goods for documentary evidence proving that the consignment has been completed correctly, changes made at the customs authority of the country of destination and the customs authority of the transit country (if any).

  Documentary evidence is kindly requested to send to us (Name and address of the customs authority requested)

  Yours Sincerely,

   

  To:

  - As above;

  - Archived: ….

   

  HEAD OF CUSTOMS BRANCH

  (Signature, full name and stamp)

   

   

   

  Phụ lục VI

  MẪU CHỨNG TỪ BẢO LÃNH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  TT

  Tên biểu mẫu

  Số hiệu

  1

  Thông báo về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

  Mẫu số 01/TBCHTQC

  2

  Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

  Mẫu số 02/TBNKHQ

  3

  Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

  Mẫu số 03/TBNBL

  4

  Thông báo về không chấp nhận Thư bảo lãnh

  Mẫu số 04/TBKCNBL

  5

  Thông báo về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

  Mẫu số 05/TBHTQC

  6

  Thông báo về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

  Mẫu số 06/TBCTĐC

  7

  Văn bản đề nghị miễn bảo lãnh

  Mẫu số 07/CVMBL

  8

  Thông báo về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  Mẫu số 08/TBMBL

  9

  Văn bản đề nghị giảm bảo lãnh

  Mẫu số 09/CVGBL

  10

  Thông báo về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  Mẫu số 10/TBGBL

  11

  Văn bản đề nghị hủy bảo lãnh

  Mẫu số 11/CVHBL

  12

  Thông báo về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  Mẫu số 12/TBHBL

  13

  Thông báo về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

  Mẫu số 13/TBTDTHNT

   
   

  Mẫu số 01/TBCHTQC

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)....

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

  ___________

  Kính gửi: ...........................(4)

   

  Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan................................. thông báo:

  1. Người khai hải quan (Tên, mã số thuế và địa chỉ): ……………. đã đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) ……. ngày .../…/…; số tham chiếu bảo lãnh (GRN) .....; mô tả hàng hóa: ......; số tiền thuế dự kiến phát sinh ........... đồng Việt Nam;

  Đến nay đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày tờ khai quá cảnh hải quan nêu trên được phê duyệt mà hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành.

  2. Ngày .../.../.... cơ quan hải quan đã có văn bản số.......................................... đề nghị người khai hải quan xuất trình hồ sơ, tài liệu chứng minh đã hoàn thành hoạt động quá cảnh của tờ khai nêu trên. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và đang phối hợp với cơ quan hải quan các nước có liên quan để xác minh hoạt động quá cảnh.

  3. Căn cứ quy định hiện hành, với tư cách là người bảo lãnh cho lô hàng vận chuyển quá cảnh của Công ty .......(5) theo tờ khai quá cảnh hải quan số …. ; chúng tôi thông báo tới Quý Ngân hàng để biết và phối hợp thực hiện.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Người bảo lãnh .... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh;

  (5) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

   

  Mẫu Số 02/TBNKHQ

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)....

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về thanh toán nợ thuế hải quan

  ____________

  Kính gửi: .........................(4)

   

  Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan................................... thông báo:

  1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) …………………., đăng ký ngày ...........; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ............... do .............(5) phát hành, phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

  - Tiền thuế nhập khẩu:.............................. đồng Việt Nam;

  - Tiền thuế khác:...................................... đồng Việt Nam;

  - Tiền chậm nộp:...................................... đồng Việt Nam;

  - Tiền phạt:.............................................. đồng Việt Nam;

  - Tổng số tiền phải nộp:............................ đồng Việt Nam;

  - Lý do:..............................................................................................................................

  2. Đề nghị .........  (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nêu trên vào tài khoản số ......... mở tại Kho bạc Nhà nước................

  Thời hạn nộp số tiền nếu trên trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành Thông báo này. Quá thời hạn quy định mà................................................................................................. (4) chưa nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước hoặc không chứng minh hoạt động quá cảnh đã kết thúc thì cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

   

  Nơi nhận:

  - Người khai hải quan .... (01 bản);

  - Người bảo lãnh........... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan;

  (5) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh.

   

  Mẫu số 03/TBNBL

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   
   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về thanh toán nợ thuế hải quan

  ___________

  Kính gửi: ...........................(5)

   

  Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan........................ thông báo:

  1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN).................................................................. đăng ký ngày.......; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ............................................... ; số tiền bảo lãnh ............; đến nay đã quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan có Thông báo số........................ ngày …/.../.... mà Công ty .......(4) chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

  2. Đề nghị …… (5) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) của tờ khai quá cảnh hải quan số ………. vào tài khoản số .... mở tại Kho bạc Nhà nước ......, cụ thể như sau:

  - Tiền thuế nhập khẩu:.............................. đồng Việt Nam;

  - Tiền thuế khác:...................................... đồng Việt Nam;

  - Tiền chậm nộp:...................................... đồng Việt Nam;

  - Tiền phạt:.............................................. đồng Việt Nam;

  - Tổng số tiền phải nộp:............................ đồng Việt Nam;

  Thời hạn nộp số tiền nêu trên trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành Thông báo này. Quá thời hạn quy định mà tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) chưa được nộp đủ vào ngân sách nhà nước thì cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

   

  Nơi nhận:

  - Người khai hải quan .... (01 bản);

  - Người bảo lãnh........... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

  (5) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh.

   

  Mẫu số 04/TBKCNBL

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   
   

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về không chấp nhận Thư bảo lãnh

  ___________

  Kính gửi: ...................

   

  Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan........................ thông báo:

  Thư bảo lãnh số............... ngày.../.../... do.................. (4) phát hành.

  Đơn vị được bảo lành:.................................................................................... (5)

  Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) .............. đăng ký ngày ..../..../....; số tham chiếu bảo lãnh (GRN) .................; Số tiền bảo lãnh...........................................................................................................................

  Đến ngày............... tháng....năm....đã quá thời hạn bảo lãnh của tờ khai số ...... nhưng ......(4) không thực hiện đúng cam kết theo quy định.

  Chi cục Hải quan............... thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và không chấp nhận         (4) được thực hiện bảo lãnh trên toàn quốc./.

   

  Nơi nhận:

  - Người bảo lãnh (01 bản);

  - Cục HQ các tỉnh, TP;

  - Lưu: ...

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh;

  (5) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

   

  Mẫu số 05/TBHTQC

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO
  Về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

  _____________

  Kính gửi: ...............................(4)

   

  Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan.................. thông báo:

  1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN)................................................................... , đăng ký ngày .../.../...; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ............................................................................................... số tiền bảo lãnh        đồng do .....(4) phát hành; Ngày dự kiến hàng đến: .../.../….

  2. Ngày .../.../... Tờ khai quá cảnh hải quan số.................................. đã kết thúc hành trình vận chuyển quá cảnh theo quy định.

  Vậy Chi cục hải quan................... thông báo để ..............(4) được biết./.

   

  Nơi nhận:

   - Người bảo lãnh.................. (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mà số thuế của người bảo lãnh.

   

  Mẫu số 06/TBCTĐC

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

  ____________

  Kính gửi: ...........................(4)

   

  Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 37 Phụ lục kỹ thuật, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN;

  Chi cục Hải quan.............................................................................. thông báo:

  1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN)................................................................... đăng ký ngày ……..; Số tham chiếu GRN .......................; số tiền đặt cọc................................................................. ; Ngày dự kiến hàng đến ................ nhưng đến nay đã quá thời hạn mà hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành và Công ty ........................ (5) chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo Thông báo số ....... ngày ..../.../... của cơ quan hải quan.

  2. Đề nghị ..................(4) chuyển số tiền đặt cọc của tờ khai quá cảnh hải quan số ........ vào tài khoản số ......... mở tại Kho bạc Nhà nước ......., cụ thể như sau:

  - Tiền thuế nhập khẩu:........................ đồng Việt Nam;

  - Tiền thuế khác:..................... đồng Việt Nam;

  - Tiền chậm nộp:................................ đồng Việt Nam;

  - Tổng số tiền phải nộp:.......... đồng Việt Nam.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:

  - Hải quan nước khởi hành .............  (01 bản);

  - Người khai hải quan....................... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên cơ quan nước khởi hành;

  (5) Ghi tên, địa chỉ của người khai hải quan.

   

  Form no.06/TBCTĐC

  NAME OF PARENTAL AGENCY

  NAME OF NOTICE ISSUINGAGENCY (1)

  _____________

  No.: …./TB-(2)….

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

  Independence - Freedom - Happiness

  ________________________________

  ….(3), dated...........

   

                                                                                     

  NOTICE

  On transferring the amount of guarantee to the State Treasury

  ______________

  To: …………………….(4)

   

  Pursuant to ACTS Protocol, the Customs Branch of ……………. hereby informs:

  1/ ACTS Reference Number (ARN)……………… , registered on …….; Guarantee Reference Number(GRN) ; Amount of guarantee ……; Expected date of arrival ……, the time limit expired but the transit operation has not been completed and the Company (5) has not completed its duty obligations to the State Treasury according to the Notice no....................................................................... …. dated …/…/… of the customs authority.

  2/ ……………..(4) is requested to transfer the amount of guarantee of the ACTS declaration no ………. to the account number …………. At the State Treasury ………….., specifically:

  - Customs duty:..................... VND;

  - Other taxes:.................................... VND;

  - Late payment charges:................................... VND;

  - Total payable amount:........................ VND.

  Sincerely./.

   

  To:

  - Customs authority of country of departure …. (01 copy);

  - Customs declarant.................. (01 copy);

  - Archives: VT, Notice issuing agency’s name (abbreviated) (...copy);

  HEAD OF AGENCY
  (signature, full name and seal)

   

   

  Note:

  (1) Direct parental agency’s name in the line above, notice issuing agency's name in the line below;

  (2) Abbreviation of notice issuing agency's name;

  (3) Administrative place name;

  (4) Name of customs authority in country of departure;

  (5) Name, address of customs declarant.

   

   

  Mẫu số 07/CVMBL

  TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

  __________

  Số: …/…-….

  V/v đề nghị miễn bảo lãnh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày....tháng....năm....

   

   

  Kính gửi: (Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn bảo lãnh nhiều hành trình).

   

  Căn cứ Điều 26 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số...................... ngày......... /........ /.....của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

  ……………… (tên người khai hải quan), mã số thuế ............ địa chỉ....

  Đề nghị ... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn bảo lãnh) xem xét miễn bảo lãnh nhiều hành trình đối với hàng hóa quá cảnh của Công ty (tên người khai hải quan) ............ thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS, do Công ty đã đáp ứng các điều kiện theo quy định và được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

  (Gửi kèm hồ sơ, tài liệu được công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên)

  Công ty... cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ….

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

                                                                          

   

   

  Mẫu số 08/TBMBL

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  ___________

   

  Căn cứ Điều 26 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

  Căn cứ Quyết định số..................... ngày........... /........ /.......... của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

  Chi cục Hải quan......................................................................... thông báo:

  ……….. (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ.... được miễn bảo lãnh nhiều hành trình đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

  Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS mà đã được miễn bảo lãnh,……………….. (4) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định pháp luật.

  Chi cục hải quan................ thông báo để..................... (4) biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Người khai hải quan....................... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

   

  Mẫu số 09/CVGBL

  TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

  ________

  Số: ...../...

  V/v Đề nghị giảm bảo lãnh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày... tháng ... năm…

   

   

  Kính gửi: (Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giảm bảo lãnh nhiều hành trình).

   

  Căn cứ Điều 27 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ của Chính phủ;

  ………… (tên người khai hải quan), mã số thuế... địa chỉ....

  Đề nghị ... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giảm bảo lãnh) xem xét giảm bảo lãnh nhiều hành trình với mức giảm là................................................................................. % khoản tham chiếu (ghi rõ mức bảo lãnh được giảm 50% hoặc 25%) đối với hàng hóa quá cảnh của Công ty ............... thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS, do Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

  Công ty................. cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ….

   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

  Mẫu số 10/TBGBL

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  ___________

   

  Căn cứ Điều 27 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

  Chi cục Hải quan......................................................................... thông báo:

  I. Phần thông báo được giảm bảo lãnh nhiều hành trình:

  ………. (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ...., được giảm bảo lãnh còn....% (ghi rõ mức bảo lãnh được giảm 50% hoặc 25%) đối với hàng hóa vận chuyển thông qua Hệ thống ACTS.

  - Thời gian được giảm bảo lãnh không quá 2 năm kể từ ngày ra thông báo này.

  - Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS mà đã được giảm bảo lãnh,       …….(4) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật.

  II. Phần thông báo không được giảm bảo lãnh:

  …………… (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ.... không đáp ứng đủ các điều kiện được giảm bảo lãnh theo quy định.

  Lý do:.................. (nêu rõ điều kiện chưa đáp ứng theo quy định).

  Chi cục hải quan................. thông báo để.................... (4) được biết./.

   

  Nơi nhận:

  - Người khai hải quan.................... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản).

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

   

   

  Mẫu số 11/CVHBL

  TÊN NGƯỜI BẢO LÃNH

  __________

  Số: .../...-....

  V/v Đề nghị hủy bảo lãnh

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  …, ngày....tháng....năm....

   

                                                                       

  Kính gửi: ....... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hủy bảo lãnh).

   

  Căn cứ Điều 28 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ của Chính phủ;

  ………….. (tên Người bảo lãnh, mã số thuế...địa chỉ....)

  Đề nghị..................................... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hủy bảo lãnh) cho            (tên Người bảo lãnh) được hủy Thư bảo lãnh số …… phát hành ngày…./…/… cho Công ty (tên, mã số thuế của người khai hải quan).

  Lý do: ………………………. (nêu rõ lý do đề nghị hủy bảo lãnh)

  Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuế hải quan phát sinh phải nộp của các tờ khai quá cảnh hải quan đã sử dụng Thư bảo lãnh hoặc các tờ khai quá cảnh hải quan đã hoàn thành hành trình hàng hóa quá cảnh mà không có bất thường xảy ra.

  (Gửi kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuế hải quan hoặc đã hoàn thành hành trình hàng hóa quá cảnh)

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu: ….

   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

  Mẫu Số 12/TBHBL

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   
   

   

   

   

  THÔNG BÁO
  Về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

  _____________

   

  Căn cứ Điều 28 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

  Chi cục Hải quan..................................................................... thông báo:

  Hủy Thư bảo lãnh số.................. ngày.../.../.... do (5) phát hành; số tham chiếu bảo lãnh GRN thông qua Hệ thống ACTS..................................................... bảo lãnh cho Công ty ……..(4)

   Lý do hủy bảo lãnh:....................

  Việc hủy bảo lãnh không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp ngân sách khác phát sinh trong quá trình vận chuyển quá cảnh của các tờ khai đăng ký sử dụng bảo lãnh đó trước ngày việc hủy bảo lãnh có hiệu lực

  Chi cục hải quan................. thông báo để ...... (người khai hải quan, người bảo lãnh)(4&5) biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Người khai hải quan...... (01 bản);

  - Người bảo lãnh.............. (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản).

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

  (5) Ghi tên, địa chỉ của người bảo lãnh.

   

  Mẫu số 13/TBTDTHNT

  TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

  TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1)

  _____________________

  Số: ..../TB-(2)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  (3), ngày... tháng ... năm…

   

   

   

  THÔNG BÁO
  Về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

  ____________

   

  Căn cứ quy định tại Điều 37 Phụ lục kỹ thuật, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN;

  Chi cục Hải quan …………. Thông báo;

  Ngày …………. Chi cục Hải quan đã nhận được văn bản số …………. của cơ quan hải quan nước (4) ........................ đề nghị hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan đối với lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai số (ARN)              số tham chiếu GRN của Công ty(5) .................

  Tuy nhiên, ngày …. Chi cục hải quan nhận được hồ sơ, tài liệu do Công ty (5) ........ xuất trình chứng minh khoản nợ thuế hải quan đang được xem xét tại nước.......................................................

  Vậy Chi cục hải quan thông báo về việc tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan theo yêu cầu của Công ty …………….. Trường hợp việc tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan đã kết thúc hoặc có thông tin khác, vui lòng thông báo về địa chỉ sau:................ ………; số điện thoại liên hệ .....; địa chỉ email: …….....

  Chi cục hải quan................. thông báo để cơ quan hải quan nước...................... được biết./.

   

  Nơi nhận:

  - Cơ quan hải quan nước thu hồi nợ thuế .... (01 bản);

  - Người khai hải quan...................... (01 bản);

  - Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thnôg báo;

  (2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

  (3) Ghi địa danh hành chính;

  (4) Ghi tên, mã số thuế của cơ quan hải quan nước đề nghị thu hồi;

  (5) Ghi tên, địa chỉ của người khai hải quan.

   

  Form no. 13/TBTDTHNT

  NAME OF PARENTAL AGENCY

  NAME OF NOTICE ISSUING AGENCY (1)

  ______________

  No.: …/TB-(2)

  SOCIALIST REPULIC OF VIETNAM

  Independence - Freedom - Happiness

  ________________________________

              …(3), dated …

   

                                                                                      

  NOTICE

  On temporary postponement of customs debt enforcement

  ________________

   

  Pursuant to Article 37 of the technical Appedix of the Protocol 7 on customs transit system;

  The Customs Branch of ……………………. hereby informs:

  On the date of...................................... we received the official letter no …………... from the Customs Administration of (4)........................................... which requested enforcement of customs debt of the ACTS Reference Number (ARN) ................................................. , Company GRN (5).................................................

  However, on the date of........................................................................................ we received documents presented by the Company (5)............................................................................................ as evidence that the customs debt is being considered in the country of.............................................................

  Therefore, the Customs Branch of ........................................................................ hereby informs about the temporary postponement of the requested customs debt enforcement of the Company......... In case the of customs debt enforcement has ended or there is other information, please notify the following address: ………….; telephone number……; email:...........................................................................................................

  The Customs Branch of.................... hereby informs the the Customs Administration of ....../.

   

  To:

  - Customs authority enforcing customs debt …. (01 copy);

  - Customs declarant............ (01 copy);

  - Archives: Documentary unit, Notice issuing agency’s name (abbreviated) (... copy);

  HEAD OF AGENCY

  (Signature, full name and seal)

   

   

  Note:

  (1) Direct parental agency’s name in the line above, notice issuing agency’s name in the line below;

  (2) Abbreviation of the notice issuing agency’s name;

  (3) Administrative place name;

  (4) Name and tax code of customs authority requesting enforcement of customs debt;

  (5) Name, address of customs declarant.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Hải quan của Quốc hội, số 54/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
  Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
  Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Quyết định 710/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
  Ban hành: 08/05/2020 Hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
  Số hiệu:42/2020/TT-BTC
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:22/05/2020
  Hiệu lực:06/07/2020
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo:15/06/2020
  Số công báo:641&642-06/2020
  Người ký:Vũ Thị Mai
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X