hieuluat

Công văn 2261/BHXH-DVT thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2261/BHXH-DVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Lương Sơn
  Ngày ban hành:19/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:19/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 2261/BHXH-DVT
  V/v: Thanh quyết toán chi phí thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh có giá trúng thầu cao bất hợp lý

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Qua kiểm tra rà soát kết quả đấu thầu thuốc, dữ liệu thanh toán chi phí thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát hiện một số loại thuốc có hàm lượng, dạng bào chế và dạng đóng gói ít cạnh tranh, giá trúng thầu cao bất hợp lý so với dạng cạnh tranh (theo phụ lục đính kèm).

  Đây là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến gia tăng chi phí bất hợp lý làm mất cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2017. Để thực hiện việc thanh quyết toán chi phí vượt trần, vượt quỹ năm 2017 theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

  1. Kiểm tra, báo cáo, giải trình việc đấu thầu mua sắm, quản lý sử dụng và thanh toán cụ thể đối với các thuốc tại phụ lục gửi kèm và các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh khác do BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, phát hiện:

  - Quá trình xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Sở Y tế (hoặc cơ sở KCB) với tư cách là chủ đầu tư có báo cáo và được Bộ Y tế đồng ý được đưa vào KHLCNT mua thuốc năm 2017 theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4837/BYT-BH ngày 07/7/2015 của Bộ Y tế hay không; có hay không việc xây dựng KHLCNT đối với các thuốc tương tự cạnh tranh;

  - Ý kiến tham gia của thành viên cơ quan BHXH trong quá trình đấu thầu;

  - Về quản lý sử dụng và thanh toán: việc phối hợp thống nhất hướng dẫn phạm vi, trường hợp người bệnh chỉ định sử dụng hợp lý các thuốc nêu trên với các thuốc cạnh tranh giữa BHXH tỉnh và Sở Y tế/cơ sở KCB BHYT; đánh giá việc thực hiện hướng dẫn của các cơ sở KCB BHYT.

  - Văn bản giải trình của các cơ sở KCB BHYT về lựa chọn sử dụng đối với các thuốc nêu trên.

  2. Phối hợp với Tổ thẩm định quyết toán của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 468/QĐ-BHXH ngày 11/4/2018 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, xác định và chịu trách nhiệm về số liệu và các nội dung thẩm định ghi Biên bản thẩm định quyết toán như sau:

  - Chi phí từng loại thuốc trong danh mục nêu trên không có ý kiến đồng ý của Bộ Y tế đưa vào KHLCNT mua thuốc năm 2017: xác định số liệu chi phí và không chấp nhận thanh toán.

  - Các thuốc được Bộ Y tế đồng ý (bản sao văn bản kèm theo):

  + Văn bản thống nhất, hướng dẫn của Sở Y tế về việc sử dụng hợp lý, hiệu quả; đánh giá việc thực hiện của cơ sở KCB;

  + Văn bản yêu cầu giảm giá của Sở Y tế và các cơ sở KCB; kết quả giảm giá thuốc hợp lý;

  Trường hợp các cơ sở KCB đã thực hiện việc sử dụng thuốc hợp lý theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế, nội dung thống nhất với cơ quan BHXH và đã thực hiện điều chỉnh giảm giá hợp lý gần với giá thuốc đảm bảo cạnh tranh thì đề xuất BHXH Việt Nam xem xét giải quyết;

  Trường hợp việc sử dụng không hợp lý, đồng thời không giảm giá hoặc giảm giá mang tính hình thức thì BHXH tỉnh thống nhất với Tổ thẩm định xác định chi phí chênh lệch theo nguyên tắc: so sánh với thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói phổ biến trúng thầu trên địa bàn tỉnh, trường hợp không có thuốc để so sánh thì lấy giá trúng thầu thấp nhất tại phụ lục gửi kèm.

  Tổ thẩm định quyết toán ghi nhận vào Biên bản thẩm định số liệu không chấp nhận thanh toán chi phí vượt trần vượt quỹ năm 2017 do nguyên nhân chủ quan lựa chọn sử dụng thuốc ít cạnh tranh có giá cao bất hợp lý.

  Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Tổ thẩm định quyết toán khẩn trương triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc kịp thời có ý kiến về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để được xem xét giải quyết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng Giám đốc (để b/c);
  - PTGĐ Nguyễn Đình Khương;
  - Tổ chỉ đạo thẩm định, quyết toán 2017;
  - Các đơn vị: TCKT, CSYT, GĐB;
  - Lưu VT, DVT (5b).

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  Phạm Lương Sơn

  PHỤ LỤC 01:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH AN GIANG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Thuc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Cộng

  4,121,636,297

  2,042,156,307

  1

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  14229

  3,246,558,985

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,560,422,485

  2

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2733

  680,516,988

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  356,656,488

  3

  MICROVATIN - 5

  Viên ung

  5mg

  17316

  39,636,324

  650

  QĐ số 1676/QĐ-SYT ngày 07/7/2017 Sở Y tế Cần Thơ

  28,380,924

  4

  MICROVATIN - 5

  Viên uống

  5mg

  44491

  71,185,600

  650

  QĐ số 1676/QĐ-SYT ngày 07/7/2017 Sở Y tế Cần Thơ

  42,266,450

  5

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  34891

  83,738,400

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017-Sở Y tế Hải Phòng

  54,429,960

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 02:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (BẮC GIANG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Tổng cộng

  11,566,001,833

  7,823,581,438

  1

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  500,522

  4,878,296,000

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  3,702,569,822

  2

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  27,360

  3,310,658,890

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  1,466,321,290

  3

  Loviza 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4,875

  780,000,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  612,946,131

  4

  ALPHACHY MOTRYPSIN

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  501,479

  644,421,141

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  581,738,854

  5

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  92,486

  717,151,300

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  581,659,310

  6

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  221,947

  699,133,050

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  512,697,570

  7

  pms-Rosuvastatin

  Viên ung

  5mg

  40,938

  278,378,400

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  171,980,538

  8

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  30,761

  121,505,950

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  117,660,825

  9

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  424

  114,857,102

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  64,613,097

  10

  Amflox

  Tm/Chai /L

  750mg/150ml

  180

  21,600,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  11,394,000

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 03:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (BẮC KẠN)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Tổng cộng

  10,489,243,489

  6,615,461,513

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  2,942,055

  3,539,474,269

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  3,171,717,394

  2

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  48,827

  5,884,239,450

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  2,592,811,380

  3

  Alphatrypa DT.

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  311,363

  373,635,600

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  334,715,225

  4

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  117,855

  372,789,550

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  273,791,350

  5

  Safeesem 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  64,549

  200,497,200

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  161,896,898

  6

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  12,453

  80,174,900

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  47,809,553

  7

  Safeesem 5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  7,526

  35,372,200

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  30,871,652

  8

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  466

  3,029,000

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  1,817,866

  9

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  9

  31,320

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  30,195

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 04:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BẠC LIÊU)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số  lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  8,849,840,205

  6,029,143,190

  1

  Alphachymotrypsi n -BVP 8400

  Viên uống

  8,4mg

  952310

  895,171,395

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  657,093,895

  2

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  596573

  755,466,959

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  680,895,334

  3

  Chymodk

  Viên uống

  8,4mg

  1568841

  2,823,913,800

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  2,431,703,550

  4

  Ticarcillin + kali clavulanat 1,6g (VITICALAT)

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  34

  3,502,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  1,210,060

  5

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  13374

  3,548,245,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,963,426,000

  6

  Paclitaxelum Actavis

  Dung dịch tiêm

  260mg/43.33ml

  182

  601,510,000

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/Sở Y tế Quảng Nam

  161,513,716

  7

  Rosuvas Hasan 5

  Viên uống

  5mg

  1997

  5,158,251

  650

  QĐ số 1676/QĐ-SYT ngày 07/7/2017 Sở Y tế Cần Thơ

  3,860,201

  8

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  31794

  200,302,200

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  117,669,594

  9

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  5714

  16,570,600

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017-Sở Y tế Hải Phòng

  11,770,840

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 05:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (BẮC NINH)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  SQuyết định

  Tổng cộng

  9,729,499,089

  7,165,619,208

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  3,987,335

  4,804,666,732

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  4,306,389,788

  2

  Amflox

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  20,712

  2,464,609,619

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,290,239,219

  3

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  247,271

  1,681,442,800

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  1,038,785,471

  4

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  154,845

  449,052,951

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  318,983,151

  5

  S-LopiIcar 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  54,158

  188,794,788

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  156,408,304

  6

  Juvicap Injection

  Tiêm truyền

  3g/10ml

  2,634

  65,850,000

  6,825

  QĐ số 769/QĐ-SYT ngày 07/6/2017 Sở Y tế Quảng Bình

  47,872,950

  7

  Lipocithin

  Tiêm truyền

  10%/100 ml

  774

  74,776,500

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  6,664,500

  8

  ALPHACHY MOTRYPSIN

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  239

  305,700

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  275,825

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 06:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BẾN TRE)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  4,825,988,750

  3,255,914,945

  1

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  543

  26,009,700

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  6,678,900

  2

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tm

  2g

  8531

  958,179,300

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  547,923,510

  3

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  14910.267

  2,082,673,563

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,571,735,989

  4

  Leflocin

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2350

  547,073,548

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  268,598,548

  5

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  417946

  1,212,052,639

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  860,977,999

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 07:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BÌNH ĐỊNH)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  3,759,539,315

  2,395,470,015

  1

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  418052

  576,015,460

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  523,758,960

  2

  Katrypsin

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  542489.99

  677,050,418

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  609,239,169

  3

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  6656

  336,127,986

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  99,174,386

  4

  Zidimbiotic 500

  Bột pha tiêm

  500mg

  2369

  59,745,800

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  17,577,600

  5

  Vaxcel Ceftazidime-2g

  Bột pha tiêm

  2g

  4706

  244,712,000

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  77,178,400

  6

  Ceflazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  2878

  391,408,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  253,004,980

  7

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  1575

  190,575,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  84,404,250

  8

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  523

  62,760,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  33,105,900

  9

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  934

  230,464,500

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  119,785,500

  10

  Leflocin

  Tiêm/Chai /Lọ

  2193

  515,355,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  255,484,500

  11

  Getzlox 750mg Tablets

  Viên uống

  750mg

  177

  2,796,600

  2,700

  QĐ số 15/QĐ-BVĐHYD-TP HCM ngày 03/01/2017

  2,079,750

  12

  Paclitaxelum Actavis

  Dung dịch tiêm

  260mg/43.33ml

  31

  118,937,700

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/ Sở Y tế Quảng Nam

  43,993,278

  13

  S(-) Amlodipin 2,5mg (S-Lopilcar 2.5)

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  45370

  111,512,760

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  84,744,460

  14

  Sampine Tablet - 2.5mg

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  27756

  72,165,600

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  55,789,560

  15

  Safeesem/Amlodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  45063

  120,323,301

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  93,736,131

  16

  Safeesem/Amlodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  9180

  42,989,940

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  37,573,740

  17

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  2095

  6,599,250

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  4,839,450

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 08:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BÌNH DƯƠNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  2,042,035,917

  1,021,500,777

  1

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  205

  21,730,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  11,871,550

  2

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  9639.98

  935,078,060

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  285,247,008

  3

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1827

  211,018,500

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  107,427,600

  4

  Pms - Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  3101

  13,892,472

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  5,832,973

  5

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  296661

  860,316,886

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017-Sở Y tế Hải Phòng

  611,121,646

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 09:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BÌNH PHƯỚC)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  S Quyết định

  Cộng

  10,852,154,821

  8,936,525,538

  1

  Babytrim-New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  14528

  65,376,000

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  63,560,000

  2

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  862468

  1,078,087,221

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  970,278,721

  3

  Katrypsin

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  3362265

  4,202,788,790

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  3,782,505,665

  4

  Rezoclav 500mg + 62,5mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  176216

  1,589,634,832

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  1,175,703,448

  5

  Rezoclav 250mg + 31,25mg

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  41684

  316,798,400

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  255,731,340

  6

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  460

  21,831,600

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  5,455,600

  7

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  11415

  1,198,575,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  649,627,650

  8

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  980

  142,100,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  108,517,850

  9

  S(-) Amlodipin 2,5mg (S-Lopilcar 2.5)

  Viên uống dạng S- Amlo

  2,5mg

  4371

  15,298,500

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở y tế Hà Nội

  12,719,610

  10

  Sampine 5mg

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  214643

  904,505,602

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  777,866,232

  11

  Safeesem/Amlodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  5256

  23,656,216

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  20,555,176

  12

  Safeesem/Amlodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  207790.029

  1,087,740,960

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  965,144,843

  13

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  67740.83

  205,761,700

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  148,859,403

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 10:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BÌNH THUẬN)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  12,489,935,902

  8,230,641,112

  1

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  2334242

  3,034,512,304

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  2,742,732,054

  2

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  49724

  2,205,108,700

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  434,934,300

  3

  Zidimbiotic 500

  Bột pha tiêm

  500mg

  12604

  226,872,000

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  2,520,800

  4

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  6947

  944,792,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  610,710,770

  5

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4672

  644,736,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  484,638,240

  6

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1713

  196,995,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

   99,867,900

  7

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1559

  388,113,050

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  203,371,550

  8

  Safeesem/Amlodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  61906

  201,194,473

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  164,669,933

  9

  Safeesem/AmIodipin

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  243971

  1,122,267,187

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  978,324,297

  10

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  1210088

  3,525,345,188

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  2,508,871,268

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 11:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  SQuyết định

  Cộng

  9.304.626.999

  6.914.879.468

  1

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  3730452,5

  4.728.167.588

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  4.261.861.026

  2

  500mg + 62,5mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  168

  1.678.320

  2.246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  1.283.688

  3

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  24081,5

  1.193.238.326

  17.800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  335.936.926

  4

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  1506

  204.853.650

  24.045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  132.430.110

  5

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  3096

  300.312.000

  67.410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  91.610.640

  6

  Sampine Tablet -2.5mg

  uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  567309

  1.520.336.405

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  1.185.624.095

  7

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  62473

  288.625.260

  2.599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

  126.257.933

  8

  Gluzilop MR60

  Viên uống

  60mg

  342310

  1.067.415.450

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  779.875.050

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 12:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH CÀ MAU)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  7,428,257,269

  3,805,353,921

  1

  Tenamyd- Ceftazidime 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  25784

  1,235,053,360

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  317,142,960

  2

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  20130

  2,737,690,962

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  1,769,639,262

  3

  Combikit

  Lọ tm

  1,5g + 100mg

  12821

  1,217,995,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  353,731,390

  4

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  720mg/150ml

  18

  2,520,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,903,185

  5

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4406

  1,207,244,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  685,133,000

  6

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  67497

  425,231,100

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

  249,806,397

  7

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  207768

  602,522,847

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  427,997,727

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 13:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH CẦN THƠ)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  4,831,665,554

  2,206,793,544

  1

  Katrypsin

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  20048

  25,060,000

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  22,554,000

  2

  Rezoclav 500mg + 62,5mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  497

  5,364,618

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  4,197,165

  3

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  11624

  507,968,800

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  94,154,400

  4

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  44

  6,072,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  3,956,040

  5

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  5384

  559,935,983

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  197,000,543

  6

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  7311

  1,028,705,655

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  778,175,962

  7

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2842

  341,040,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  179,898,600

  8

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2007

  504,926,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  267,096,500

  9

  Leflocin

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1052

  254,698,960

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày-26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  130,036,960

  10

  Paclitaxelum Actavis

  Dung dịch tiêm

  260mg/43.33ml

  366

  1,185,720,000

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/ Sở Y tế Quảng Nam

  300,892,308

  11

  S(-) Amlodipin 2,5mg (S-Lopilcar 2.5)

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  27617

  72,494,625

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  56,200,595

  12

  SaVi Rosuvastatin 5

  Viên uống

  5mg

  9628

  23,107,200

  1,482

  QĐ số 208/QĐ-SYT ngày 27/4/2017 Sở Y tế Trà Vinh

  8,838,504

  13

  ZYROVA 5

  Viên uống

  5mg

  11161

  14,509,300

  650

  QĐ số 1676/QĐ-SYT ngày 07/7/2017 Sở Y tế Cần Thơ

  7,254,650

  14

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  19984

  88,129,440

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  36,191,024

  15

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  46670

  135,343,000

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017-Sở Y tế Hải Phòng

  96,140,200

  16

  DOROCRON MR 60MG

  Viên uống

  60mg

  12257

  29,281,973

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  18,986,093

  17

  Lipocithin 10% 250ml

  Tiêm truyền

  10%/100ml

  501

  49,308,000

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  5,220,000

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 14:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (CAO BẰNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Tổng cng

  8,505,957,350

  6,915,664,477

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  2,003,020

  2,503,860,750

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  2,253,483,250

  2

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  314,476

  1,509,698,600

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,470,389,100

  3

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  107,013

  1,101,639,700

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  850,266,163

  4

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  129,257

  1,066,370,250

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  877,008,745

  5

  Juvicap Injection

  Tiêm truyền

  3g/10ml

  30,916

  787,158,550

  6,825

  QĐ số 769/QĐ-SYT ngày 07/6/2017 Sở Y tế Quảng Bình

  576,156,850

  6

  Ceftazidime Kabi 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  12,133

  582,384,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  290,646,015

  7

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  3,447

  417,087,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  184,724,730

  8

  Safeesem 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  70,521

  229,207,700

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  187,036,142

  9

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  67,877

  108,603,200

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  100,118,575

  10

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  705

  101,520,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  67,616,550

  11

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  10,257

  69,747,600

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

  43,089,657

  12

  Amflox

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  239

  28,680,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  15,128,700

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 15:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH ĐẮK LẮK)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  4,615,111,346

  3,480,099,291

  1

  Alphachymotrypsin

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  9177

  5,807,965

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  4,660,840

  2

  Rezoclav 500mg + 62,5mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  253053

  2,661,686,000

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  2,067,264,503

  3

  Rezoclav 250mg + 31,25mg

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  169712.5

  1,342,680,150

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  1,094,051,338

  4

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  2341

  226,893,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  69,086,190

  5

  SaVi Rosuvastatin 5

  Viên uống

  5mg

  9167

  22,000,800

  1,482

  QĐ số 208/QĐ-SYT ngày 27/4/2017 Sở Y tế Trà Vinh

  8,415,306

  6

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  13537

  71,069,250

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  35,886,587

  7

  Pms - Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  2066

  10,805,180

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  5,435,646

  8

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  93893

  274,169,001

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017-Sở Y tế Hải Phòng

  195,298,881

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 16:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH ĐẮK NÔNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  2,960,060,290

  2,321,041,642

  1

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  1569360

  1,961,628,822

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,765,458,822

  2

  Rezoclav 500mg + 62,5mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  10477

  106,865,400

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  82,254,927

  3

  RezocIav 250mg + 31,25mg

  Vn nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  1107

  9,077,400

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  7,455,645

  4

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  1723

  206,753,718

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  90,606,288

  5

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1337

  77,648,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,840,100

  6

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1002

  265,530,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  146,793,000

  7

  Safelevo 750

  Viên uống

  750mg

  5509

  80,982,300

  2,700

  QĐ số 15/QĐ-BVĐHYD-TP HCM ngày 03/01/2017

  58,670,850

  8

  Leflocin

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  250

  61,250,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  31,625,000

  9

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  40013

  126,040,950

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  92,430,030

  10

  DOROCRON MR 60MG

  Viên uống

  60mg

  24258

  64,283,700

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  43,906,980

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 17:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG, TƯƠNG ĐƯƠNG) (TP ĐÀ NẴNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  n thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Số lượng sử dụng thanh toán năm 2017

  Tổng chi Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  cộng

  9,219,755,435

  5,654,020,205

  1

  S-Lopilcar 2.5

  Viên uống, dạng S-Amlo

  2,5mg

  769,252

  2,423,223,160

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  1,969,364,480

  2

  Amflox

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  22,870

  1,743,898,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  447,169,000

  3

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  14,284

  1,717,545,900

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bác Ninh

  754,668,201

  4

  Safeesem 2.5

  Viên

  2,5mg

  330,073

  1,023,728,000

  590

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  828,984,930

  5

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  306,819

  904,182,183

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  646,454,223

  6

  Loviza 750

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  5,805

  837,833,382

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  638,910,545

  7

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  1,065

  136,320,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  85,104,150

  8

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  956

  109,796,600

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  63,822,560

  9

  Leflocin

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  405

  101,209,500

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  53,217,000

  10

  ALPHACHYMOT RYPSIN

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  87,686

  83,301,700

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  72,340,950

  11

  Alphatrypa DT.

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  56,753

  70,941,250

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  63,847,125

  12

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  14,482

  67,775,760

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  30,137,042

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 18:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (ĐIỆN BIÊN)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Tổng cộng

  12,662,439,907

  9,442,842,518

  1

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  294,244

  2,922,725,652

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  2,231,546,496

  2

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  270,202

  1,985,984,700

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  1,590,138,770

  3

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  1,236,330

  1,552,984,525

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,398,443,275

  4

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  946,753

  1,232,672,406

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,114,328,281

  5

  S-Lopilcar 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  268,026

  884,485,800

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  724,206,252

  6

  Chymodk

  Viên uống

  8,4mg

  371,685

  686,873,880

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  593,952,630

  7

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  10,600

  1,279,727,400

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  565,181,400

  8

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  3,548

  962,418,240

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  541,980,240

  9

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  3,046

  420,348,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  273,865,860

  10

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  76,388

  243,830,496

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  179,664,576

  11

  Ceftazidime Kabi 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  6,872

  316,043,280

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  150,806,040

  12

  SaVi Rosuvastatin 5

  Viên uống

  5mg

  63,442

  170,116,296

  1,482

  QĐ số 208/QĐ-SYT ngày 27/4/2017 Sở Y tế Trà Vinh

  76,095,252

  13

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  614

  4,229,232

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  2,633,446

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 19:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH ĐỒNG NAI)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết đnh

  Cộng

  16,789,347,055

  12,564,494,203

  1

  Chymodk 4,2

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  7216552.8

  9,020,603,157

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  8,118,534,057

  2

  Alphatrypa Dt

  Viên nén phân tán

  8,4mg

  265974.5

  330,914,237

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  297,667,425

  3

  Rezoclav 500mg + 62,25mg

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  12742

  127,292,580

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  97,361,622

  4

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  593

  29,003,037

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  7,892,237

  5

  Zidimbiotic 500

  Bột pha tiêm

  500mg

  3727

  69,693,750

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  3,353,150

  6

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  18071

  2,439,612,002

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  1,570,577,612

  7

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  4613.8

  447,538,600

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  136,522,342

  8

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  9832

  1,376,173,385

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  1,039,255,325

  9

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  13395.5

  776,939,001

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  17,414,151

  10

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4295

  1,069,261,770

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  560,304,270

  11

  SaVi Rosuvastatin 5

  Viên uống

  5mg

  1980

  4,752,000

  1,482

  QĐ số 208/QĐ-SYT ngày 27/4/2017 Sở Y tế Trà Vinh

  1,817,640

  12

  ZYROVA 5

  Viên uống

  5mg

  90485

  108,581,895

  650

  QĐ số 1676/QĐ-SYT ngày 07/7/2017 Sở Y tế Cần Thơ

  49,766,645

  13

  Surotadina 5mg

  Viên uống

  5mg

  30526

  141,030,120

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  61,693,046

  14

  GIuzitop MR60

  Vn uống

  60mg

  292401

  847,951,523

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  602,334,683

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 20:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH ĐỒNG THÁP)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết đnh

  Cộng

  2,629,498,778

  1,607,603,676

  1

  Zidimbiotic 2000

  Bột pha tiêm

  2g

  3681.5

  174,337,739

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  43,276,339

  2

  Amflox 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4495

  516,925,000

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  262,058,500

  3

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1491

  370,095,479

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  193,411,979

  4

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  543054

  1,556,674,560

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  1,100,509,200

  5

  GALOXCIN 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  91

  11,466,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  8,347,658

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 21:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH GIA LAI)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết đnh

  Cộng

  2,629,498,778

  1,607,603,676

  1

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  10749

  1,152,642,555

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  635,723,145

  2

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  107163

  315,059,220

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  225,042,300

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 22:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (HÀ GIANG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết đnh

  Tổng cộng

  16,796,478,986

  10,208,890,152

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  3,386,271

  4,062,985,611

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  3,639,701,749

  2

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  45,659

  5,524,487,750

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  2,446,614,560

  3

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  179,789

  1,850,917,700

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  1,428,593,339

  4

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  183,393

  1,418,730,500

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  1,150,059,755

  5

  Ceftazidime Kabi 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  32,504

  1,494,858,960

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  713,300,280

  6

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  133,463

  224,217,840

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  207,534,965

  7

  Lipocithin

  Tiêm truyền

  10%/100ml

  15,901

  1,542,427,000

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  143,139,000

  8

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  61,294

  182,843,300

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  131,356,340

  9

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  26,963

  161,778,000

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

  91,701,163

  10

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  1,143

  145,145,205

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  90,178,335

  11

  S-Lopilcar 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  26,093

  104,405,000

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  88,801,386

  12

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  17,148

  67,563,120

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  65,419,620

  13

  Safeesem 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  3,330

  9,999,000

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  8,007,660

  14

  Juvicap Injection

  Tiêm truyền

  3g/10ml

  240

  6,120,000

  6,825

  QĐ số 769/QĐ-SYT ngày 07/6/2017 Sở Y tế Quảng Bình

  4,482,000

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 23:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (HẢI DƯƠNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết đnh

  Tổng cộng

  24,769,992,495

  15,798,164,583

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  5,985,889

  7,132,091,893

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  6,383,850,619

  2

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  55,046

  6,498,275,960

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  2,787,625,100

  3

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150 ml

  14,163

  3,704,660,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  2,026,344,500

  4

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  400,341

  2,602,220,189

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  1,561,733,930

  5

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  10,092

  1,194,603,616

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  709,260,920

  6

  Loviza 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4,698

  739,898,250

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  578,917,531

  7

  Ceftazidime Kabi 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  23,059

  1,057,749,100

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  503,306,458

  8

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  55,211

  545,021,430

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  415,330,791

  9

  Amflox

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  6,158

  653,506,500

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  304,347,900

  10

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  35,589

  287,737,065

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  235,599,180

  11

  Safeesem 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  62,133

  201,621,473

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  164,465,939

  12

  S-Lopilcar 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  30,290

  99,957,000

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  81,843,580

  13

  ALPHACHY MOTRYPSIN

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  40,391

  44,793,619

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  39,744,744

  14

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  2,356

  7,421,400

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  5,442,360

  15

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  48

  240,000

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  234,000

  16

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  30

  195,000

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  117,030

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 24:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (HẢI PHÒNG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết đnh

  Tổng cộng

  43,334,350,646

  24,198,900,733

  1

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  174,460

  21,109,078,655

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  9,348,763,759

  2

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  93,277

  13,245,333,676

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  8,759,642,746

  3

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  3,258,158

  3,883,439,589

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  3,476,169,839

  4

  Juvicap Injection

  Tiêm truyền

  3g/10ml

  38,618

  965,449,646

  6,825

  QĐ số 769/QĐ-SYT ngày 07/6/2017 Sở Y tế Quảng Bình

  701,881,254

  5

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  75,753

  666,626,396

  2,349

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  488,682,599

  6

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2,551

  629,722,878

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  327,429,378

  7

  Leflocin

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  2,885

  663,550,002

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  321,677,502

  8

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  77,176

  487,069,800

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  286,489,376

  9

  Loviza 750

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1,679

  231,701,998

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  174,166,865

  10

  Paclitaxelum Actavis

  Hộp 1 lọ 43.33ml dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch 260mg Paclitaxel

  260mg/43.33ml

  262

  757,180,000

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/ Sở Y tế Quảng Nam

  123,778,756

  11

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  17,490

  115,433,999

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  69,977,489

  12

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  25,649

  74,459,100

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  52,913,943

  13

  Lipocithin

  Tiêm truyền

  10%/100 ml

  3,865

  374,904,787

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  34,784,787

  14

  Safeesem 2.5

  Vn ung, dạng S

  2,5mg

  9,327

  29,846,390

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  24,268,845

  15

  Chymodk

  Viên uống

  8,4mg

  1,854

  3,504,060

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  3,040,560

  16

  S-Lopilcar 2.5

  Vn ung, dạng S

  2,5mg

  1,008

  3,323,376

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  2,720,592

  17

  Amflox

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1,608

  93,307,690

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  2,134,088

  18

  Alphatrypa DT.

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  322

  418,603

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  378,353

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 25:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (HÀ NAM)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết đnh

  Tổng cộng

  3,768,220,491

  3,072,228,334

  1

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  2,068,172

  2,318,476,331

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  2,059,977,171

  2

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  368,643

  1,143,741,450

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  834,081,330

  3

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  28,365

  184,372,500

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  110,651,865

  4

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  17,786

  27,212,580

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  24,989,330

  5

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  507

  55,257,930

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  21,081,060

  6

  Babytrim- New Alpha

  Bột ung

  4,2mg

  3,126

  12,347,700

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  11,956,950

  7

  Paclitaxelum Actavis

  Hộp 1 lọ 43.33ml dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch 260mg Paclitaxel

  260mg/43.33ml

  6

  23,724,000

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/ Sở Y tế Quảng Nam

  9,218,628

  8

  Lipocithin

  Tiêm truyền

  10%/100 ml

  32

  3,088,000

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  272,000

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 26:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG, TƯƠNG ĐƯƠNG) (TP HÀ NỘI)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Số lượng sử dụng thanh toán năm 2017

  Tổng chi Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  CỘNG

  84,972,647,363

  66,916,558,510

  1

  Paclitaxelum Actavis

  Dung dịch tiêm

  260mg/43.33ml

  12,840

  38,001,383,000

  805,854

  QĐ số 2789/QĐ-SYT ngày 12/7/201/ Sở Y tế Quảng Nam

  38,001,383,000

  2

  Levogolds

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  70,989

  19,234,785,346

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  10,822,588,846

  3

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  1,167,848

  7,626,791,552

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  4,591,554,600

  4

  Ceftazidime Gerda 2g

  Lọ tiêm

  2g

  38,749

  5,366,686,536

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  3,503,247,126

  5

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  1,492,234

  4,413,553,486

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  3,160,076,926

  6

  Ceftazidime Kabi 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  63,176

  2,899,749,757

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  1,380,691,012

  7

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  1,844,005

  2,263,996,018

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  2,033,495,393

  8

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  1,013,893

  1,485,021,649

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,358,285,024

  9

  Loviza 750

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150 ml

  7,681

  1,116,840,401

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  853,631,734

  10

  Amflox

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  10,383

  1,069,736,100

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  481,020,000

  11

  pms- Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  123,276

  739,596,392

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT Ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  419,202,068

  12

  Combikit

  Bột pha tiêm

  1,5g + 100mg

  2,239

  253,726,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  102,795,010

  13

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  2,047

  204,700,007

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  106,259,777

  14

  Lipocithin

  Tiêm truyền

  10%/100ml

  1,696

  164,521,700

  88,000

  QĐ số 1217/QĐ-HVQY 103-BQP

  15,273,700

  15

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  500mg + 62,5mg

  7,970

  78,265,400

  2,246

  QĐ số 2916/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 Sở Y tế Tây Ninh

  60,364,780

  16

  Vitazidim 0,5g

  Bột pha tiêm

  500mg

  2,038

  30,977,600

  11,298

  QĐ số 1692/QĐ-SYT ngày 03/11/2017 Sở Y tế Hà Tĩnh

  7,952,276

  17

  ALPHACHYM OTRYPSIN

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  12,202

  12,011,720

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  10,486,470

  18

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  1,402

  10,304,700

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  8,250,770

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 27:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG, TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH HÀ TĨNH)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Số lượng sử dụng thanh toán năm 2017

  Tổng chi Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Cộng

  8,118,945,359

  4,544,270,012

  1

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  33,994

  3,360,814,797

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  1,069,279,257

  2

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  1,637,165

  1,964,410,672

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,759,765,047

  3

  Ceftazidime Kabi 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  9,892

  1,078,990,490

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  603,284,210

  4

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  318,212

  938,725,409

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  671,427,329

  5

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  98,614

  617,591,000

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  361,293,214

  6

  Amflox

  Tiêm/Chai/Lọ

  750mg/150ml

  1,365

  143,413,200

  37,800

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  66,017,700

  7

  Alphausar

  Viên nang mềm

  4,2mg

  9,403

  13,446,290

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  12,270,915

  8

  pms-Rosuvastatin

  Viên uống

  5mg

  239

  1,553,500

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  932,339

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 28:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (TỈNH HẬU GIANG)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT 2017 (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất của thuốc so sánh

  Số Quyết định

  Cộng

  2,049,247,670

  990,693,590

  1

  Zidimbiotic 2000

  Bt pha tiêm

  2g

  21689

  956,318,600

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  184,190,200

  2

  GALOXCIN 750

  Tm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  4468

  631,143,000

  22,845

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  478,035,810

  3

  S(-) Amlodipin 2,5mg (S-Lopilcar 2.5)

  Viên uống, dạng S-Amlo

  2,5mg

  2851

  7,327,070

  590

  QB số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  5,644,980

  4

  Gluzitop MR60

  Viên uống

  60mg

  156710

  454,459,000

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  322,822,600

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 29:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG) (HÒA BÌNH)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế

  Hàm lượng

  Tổng số lượng đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017

  Tổng số tiền đề nghị thanh toán trên Mẫu 20/BHYT năm 2017 (đồng)

  Thuốc so sánh

  Tổng chi phí chênh lệch do dùng thuốc giá cao so với thuốc so sánh có giá hợp lý (đã quy đổi về nồng độ, hàm lượng tương đương) (đồng)

  Giá trúng thầu thấp nhất

  Số Quyết định

  Tổng cộng

  8,929,459,217

  6,149,125,681

  1

  Ceftazidime Gerda 2g

  Bột pha tiêm

  2g

  27,773

  4,082,631,000

  24,045

  QĐ số 2760/QĐ-SYT ngày 08/8/2017- Sở Y tế Kiên Giang

  2,747,027,430

  2

  Chymodk

  Viên nén phân tán

  4,2mg

  1,369,111

  1,659,700,250

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  1,488,561,375

  3

  Safeesem 5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  5mg

  127,836

  575,262,000

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  498,816,072

  4

  Surotadina

  Viên uống

  5mg

  79,707

  518,104,500

  2,599

  QĐ số 695/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

  310,946,007

  5

  Levogolds

  Tiêm/Chai /Lọ

  750mg/150ml

  1,924

  519,480,000

  79,000

  QĐ số 56/QĐ-GĐB ngày 26/12/2017 Phê duyệt KQLCNT tập trung do BHXH VN Thực hiện

  291,486,000

  6

  Combikit

  Lọ tiêm

  1,5g + 100mg

  4,639

  565,261,000

  67,410

  QĐ số 84/QĐ-SYT ngày 10/3/2017 Sở Y tế Bắc Ninh

  252,546,010

  7

  Gluzitop MR 60

  Viên uống

  60mg

  68,192

  214,804,800

  420

  QĐ số 1317/QĐ-SYT ngày 16/11/2017- Sở Y tế Hải Phòng

  157,523,520

  8

  Zidimbiotic 500 (CSNQ: Labesfal Laboratórios Almiro S.A - đ/c: 3465-157 Santiago de Besterios, Portugal)

  Bột pha tiêm

  500mg

  19,886

  508,943,045

  17,800

  QĐ số 152/QĐ-SYT ngày 10/4/2017 Sở Y tế Thái Bình

  154,972,245

  9

  S-Lopilcar 2.5

  Viên uống, dạng S- Amlo

  2,5mg

  37,761

  136,814,772

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  114,233,694

  10

  Babytrim- New Alpha

  Bột uống

  4,2mg

  15,813

  71,158,500

  125

  QĐ số 216/QĐ-BV ngày 15/12/2017 BV QY 121 Cần Thơ

  69,181,875

  11

  Sampine Tablet-5mg

  Viên uống, dạng S- AmIo

  5mg

  7,559

  28,346,250

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  23,825,968

  12

  Safeesem 2.5

  Viên uống, dạng S-Amlo

  2,5mg

  7,885

  25,118,850

  598

  QĐ số 2432/QĐ-SYT ngày 28/12/2017 Sở Y tế Hà Nội

  20,403,620

  13

  Rezoclav

  Viên nén phân tán

  250mg + 31,25mg

  2,889

  23,834,250

  1,465

  QĐ số 1860/QĐ-SYT ngày 15/11/2017 Sở Y tế Tiền Giang

  19,601,865

  File chi tiết được chuyển cho đơn vị qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của ngành: http://eoffice.vss.gov.vn

  PHỤ LỤC 30:

  CHI PHÍ CHÊNH LỆCH DO LỰA CHỌN SỬ DỤNG CÁC THUỐC HÀM LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ, DẠNG ĐÓNG GÓI ÍT CẠNH TRANH TRÚNG THẦU GIÁ CAO SO VỚI THUỐC CÓ GIÁ TRÚNG THẦU HỢP LÝ (ĐÃ QUY ĐỔI VỀ NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG, TƯƠNG ĐƯƠNG) (TP HỒ CHÍ MINH)
  (Đính kèm Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam)

  STT

  Tên thuốc

  Đường dùng, dạng bào chế