hieuluat

Công văn 2318/UBND-KGVX Hà Nội tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2318/UBND-KGVXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày ban hành:21/07/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:21/07/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _______________

  Số: 2318/UBND-KGVX

  V/v: Hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _________________

  Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ; Du lịch;

  - Bộ Tư lệnh Thủ đô;

  - Công an thành phố Hà Nội;

  - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

   

  Thực hiện Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19; để đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đúng đối tượng, nhu cầu, mục đích được nhập cảnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 (hướng dẫn kèm theo).

  Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể:

  1. Người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện quy định nhập cảnh và cách ly y tế theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Người nhập cảnh thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19” và Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội.

  2. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết đề nghị của các tổ chức, cá nhân đề xuất nhập cảnh theo quy định; thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

  3. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có khu cách ly tập trung chịu trách nhiệm chỉ đạo khu cách ly tập trung thực hiện quy trình cách ly theo đúng quy định; trước khi hết thời gian cách ly tập trung (02 ngày) thông báo bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan để phối hợp bàn giao, tiếp nhận và tiếp tục theo dõi, giám sát cách ly tại nơi lưu trú. Trường hợp phát hiện người nước ngoài nhập cảnh bị nhiễm SARS-COV-2 tại khu cách ly, thông báo ngay tới Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và đơn vị tại cửa khẩu nhập cảnh để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

  4. Công an Thành phố

  Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp các cơ sở y tế quận, huyện, thị xã, cơ sở cách ly tập trung, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa, đón người nhập cảnh từ sân bay, cửa khẩu về cơ sở cách ly và hoàn thành cách ly trở về địa phương đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng chống dịch.

  5. Sở Du lịch

  Phối hợp Sở Y tế khảo sát các khách sạn, cơ sở lưu trú đủ điều kiện để thành lập cơ sở cách ly tập trung, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét thành lập cơ sở cách ly tập trung của Thành phố. Phối hợp hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

  6. Các đơn vị, lực lượng kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Nội Bài chỉ được giải quyết nhập cảnh cho các đối tượng người nước ngoài khi có đủ điều kiện được quy định tại Hướng dẫn này.

  7. Các cơ quan, tổ chức, trường học có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  - Gửi văn bản đề nghị nhập cảnh kèm theo tài liệu cần thiết tới đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

  - Báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố về việc nhập cảnh, tuân thủ phương án vận chuyển, cách ly, phòng chống dịch COVID-19, nơi lưu trú của người nước ngoài và thân nhân đi cùng sau khi nhập cảnh và hoàn thành cách ly y tế, giám sát y tế.

  8. Văn này thay thế văn bản số 2205/UBND-KGVX ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận và cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài và văn bản số 1648/UBND- KGVX ngày 29/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phân công tiếp nhận đề nghị nhập cảnh và cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người nước ngoài. Hướng dẫn sẽ được điều chỉnh, cập nhật theo các chính sách xuất nhập cảnh, quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

  9. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan:

  - Thông tin, tuyên truyền tới các tổ chức, cơ quan liên quan trên địa bàn biết và thực hiện.

  - Định kỳ hàng quý, báo cáo công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan, tổ chức có người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh, tình hình nhập cảnh, cách ly, kiểm tra, giám sát gửi về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố; kịp thời báo cáo, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (gửi về Sở Y tế cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố) để tổng hợp báo cáo.

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;

  - Các Bộ: YT, NGg, LĐTB&XH;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Cục QLXNC - Bộ Công an;

  - Ban QLCKCN&CX Hà Nội;

  - Sở Thông tin và Truyền thông;

  - Cơ quan báo, đài của Thành phố;

  - VPUB: CVP, PCVP Đ.Q. Hùng;

  - Phòng KGVX, NC, TKBT;

  - Lưu: VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Chử Xuân Dũng

   

  HƯỚNG DẪN

  Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối vói cơ quan, tổ chức

  có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn

  thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19

  (Ban hành kèm theo văn bản số 2318/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  I. Mục đích, yêu cầu

  - Đảm bảo các trường hợp người nước ngoài của cơ quan, tổ chức nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đúng đối tượng, nhu cầu và mục đích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

  - Tiếp nhận hồ sơ đúng quy định; phối hợp xử lý nhanh, chặt chẽ nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định.

  - Thực hiện kiểm tra, giám sát cách ly, sau cách ly và chương trình làm việc của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

  II. Giải thích từ ngữ

  Một số cụm từ trong Hướng dẫn này được hiểu như sau:

  1. Cụm từ “Chuyên gia nước ngoài” bao gồm: Nhà đầu tư, Chuyên gia kỹ thuật, Lao động tay nghề cao, Nhà quản lý doanh nghiệp (theo quy định tại Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/07/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia) hoặc Chuyên gia, Nhà quản lý, Nhà đầu tư, Lao động kỹ thuật (theo tên gọi của các đối tượng lao động nước ngoài quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ).

  2. Cụm từ “Thân nhân” bao gồm: bố, mẹ, vợ, chồng, con.

  III. Đối tượng áp dụng

  Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc các nhóm sau:

  1. Nhóm 1: Các tổ chức, cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là Chuyên gia nước ngoài (được giải thích tại mục II.1) và “Thân nhân” của chuyên gia nước ngoài vào làm việc với cơ quan, tổ chức đó.

  2. Nhóm 2: Các tổ chức, cơ quan, trường học (có chức năng đào tạo) trên địa bàn thành phố Hà Nội có người nước ngoài nhập cảnh là học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Trường, đơn vị; các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, khẩn cấp, điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  3. Nhóm 3: Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân.

  4. Nhóm 4: Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; người nước ngoài của các cơ quan, bộ ban ngành Trung ương (Bao gồm cả đối tượng là phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam; học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam theo các chương trình hợp tác cấp Bộ).

  5. Nhóm 5: Cơ quan, tổ chức không thuộc địa bàn thành phố Hà Nội có người nhập cảnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý danh sách nhập cảnh.

  IV. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị nhập cảnh.

  1. Các tổ chức, cơ quan có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 1: Gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Các tổ chức, cơ quan, trường học có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 2: Gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Sở Y tế Hà Nội.

  3. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 3

  - Gửi hồ sơ đề nghị nhập cảnh đến Bộ Ngoại giao.

  - Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao xét duyệt người nhập cảnh, cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh gửi văn bản kèm các tài liệu, hồ sơ liên quan đến Sở Y tế Hà Nội để hướng dẫn cách ly y tế.

  4. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 4

  - Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và thân nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Y tế Hà Nội để rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận cách ly y tế.

  - Sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi hồ sơ đến Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn, giải quyết.

  5. Các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 5: Gửi hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhập cảnh kèm tài liệu liên quan đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn cách ly y tế.

  V. Tổ chức thực hiện

  1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  - Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có người nước ngoài nhập cảnh thuộc nhóm 1.

  - Kiểm tra, rà soát xác nhận hồ sơ đủ điều kiện, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và có văn bản (kèm theo hồ sơ của đơn vị) gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố (qua Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) xem xét, phê duyệt nhập cảnh. Thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các tổ chức, doanh nghiệp.

  2. Sở Y tế

  - Tiếp nhận hồ sơ của: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan/tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ từ các đơn vị.

  - Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố) phê duyệt danh sách nhập cảnh của các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 1 (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất) và của các cơ quan, tổ chức có người nhập cảnh thuộc nhóm 2.

  - Rà soát hồ sơ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế; các cơ quan, Bộ, Ban ngành Trung ương mời, bảo lãnh Chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt phương án cách ly y tế.

  - Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế đối với người nhập cảnh được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ, trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ủy quyền phê duyệt, Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội phê duyệt theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc trên địa bàn tiếp nhận cấp cứu, điều trị và cách ly trường hợp người nước ngoài nhập cảnh mang tính nhân đạo khi được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có cửa khẩu đường bộ, đường sắt và đường thủy tiếp nhận.

  - Chuyển kết quả phê duyệt danh sách nhập cảnh (thuộc nhóm 1) thực hiện cách ly y tế cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp có người nước ngoài nhập cảnh biết và thực hiện.

  3. Các cơ quan, tổ chức, trường học có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Gửi văn bản đề nghị nhập cảnh kèm theo tài liệu liên quan tới cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết (theo hướng dẫn tại mục IV văn bản này), hồ sơ tối thiểu gồm:

  - Văn bản đề nghị cách ly;

  - Bản sao có chứng thực: Giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập…;

  - Danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, mục đích, thời gian nhập cảnh và nới lưu trú (trong đó nêu rõ sự cần thiết nhập cảnh của những trường hợp này và các văn bản chứng minh đối tượng nhập cảnh);

  - Phương án đưa đón, di chuyển; kế hoạch cách ly tại cơ sở cách ly đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; xác nhận của cơ sở cách ly đồng ý tiếp nhận cách ly người nhập cảnh;

  - Chương trình, kế hoạch làm việc, nơi lưu trú của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng, người nước ngoài tại địa phương;

  - Thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, email); nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly y tế.

  - Cam kết đảm bảo:

  + Người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR trong thời gian từ 03 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam (xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới).

  + Cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bị mắc COVID-19 (trong trường hợp không có bảo hiểm y tế quốc tế).

  + Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đề xuất. Thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  - Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố có người nước ngoài nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được cơ quan cơ thẩm quyền phê duyệt nhập cảnh và cách ly y tế, chủ động liên hệ:

  + Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để được hướng dẫn thủ tục nhập cảnh.

  + Chủ động liên hệ Ủy ban nhân dân địa phương nơi nhập cảnh (nếu nhập cảnh tại tỉnh khác), Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, cơ sở cách ly tập trung để thực hiện cách ly theo quy định.

   

  TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/

  DOANH NGHIỆP

  ______________

  Số:

  V/v: Hỗ trợ người nước ngoài

  nhập cảnh vào Thành phố Hà Nội

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

              …….., ngày .... tháng .... năm ....

   

   

   

  Kính gửi:................................................................................................. (1)

   

  Thông tin cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp: Tên cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức; loại hình cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp; tổng số lao động đang làm việc tại cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp, trong đó số người nước ngoài; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website; giấy phép kinh doanh/hoạt động; lĩnh vực kinh doanh/hoạt động; người nộp hồ sơ của cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

  Cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp mời người nước ngoài vào làm việc, học tập cam kết đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19:

  - Người nước ngoài được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam, xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới.

  - Người nước ngoài có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mắc Covid-19.

  - Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả toàn bộ chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc thực hiện công tác cách ly cho người nước ngoài.

  Cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp đề nghị cho .................. người nước ngoài (danh sách

  theo biểu mẫu kèm theo công văn số................................ )   là nhà đầu tư/chuyên gia kỹ

  thuật/lao động tay nghề cao (lao động kỹ thuật)/nhà quản lý doanh nghiệp (mẫu số 01), người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia (mẫu số 02) được nhập cảnh vào thành phố Hà Nội để làm việc; Học sinh, sinh viên học tập tại thành phố HN (mẫu số 03).

  - Phương án cách ly do doanh nghiệp đề xuất (tại khu cách ly tập trung hay tại khách sạn được phép cách ly, tên khách sạn...). Phương án vận chuyển về khu cách ly.

  Đề nghị .............. (1) xem xét, thẩm định trình Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch

  Covid-19 phê duyệt nhập cảnh.

  Xin trân trọng cảm ơn./.

   

  Nơi nhận:                                                                   

  - Như trên;                                                                     

  - Lưu:

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/

  DOANH NGHIỆP (2)

  (Ký và ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

   

   

  Ghi chú:

  (1) Sở Lao động TBXH Hà Nội/Sở Y tế HN/Sở Ngoại vụ HN

  (2) Đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: là người đứng đầu/cấp phó người đứng đầu của cơ quan, tổ chức; Tổng Giám đốc/Giám đốc, hoặc Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc của doanh nghiệp, các trường hợp thay mặt doanh nghiệp phải có giấy ủy quyền theo quy định Bộ luật Dân sự

   

  DANH MỤC CÁC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NHẬP CẢNH

  (Kèm theo công văn số......................................... /UBND - KGVX ngày    /5/2021 của

  UBND Thành phố)

   

  I. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

  1. Đối với các trường hợp người nước ngoài đã có giấy phép lao động:

  - Công văn (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn số............................ /UBND-KGVX

  ngày     /5/2021 của UBND Thành phố);

  - Phương án cách ly, phương án vận chuyển về khu cách ly

  - Đơn cam kết của cơ quan, đơn vị, tổ chức

  - Danh sách lao động người lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh (theo

  mẫu số 01 ban hành theo kèm theo Cv số............. /5/UBND-KGVX ngày.................... /2021

  của UBND Thành phố);

  - Bản sao công chứng giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

  - Bản sao công chứng hộ chiếu

  - Bản sao giấy phép lao động còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; Trường hợp giấy phép lao động do tỉnh, thành phố khác cấp thì cung cấp bản sao y công chứng giấy phép lao động đã được cấp.

  2. Đối với các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

  - Công văn (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn số............................ /UBND-KGVX

  ngày     /5/2021 của UBND Thành phố);

  - Phương án cách ly, phương án vận chuyển về khu cách ly

  - Đơn cam kết của cơ quan, đơn vị, tổ chức

  - Danh sách lao động người lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh (theo

  mẫu số 01 ban hành theo kèm theo Công văn số ......................... /UBND-KGVX ngày /5/2021 của UBND Thành phố);

  - Bản sao công chứng giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

  - Bản sao công chứng hộ chiếu

  - Giấy tờ chứng minh người nước ngoài là nhà đầu tư; chuyên gia kỹ thuật; lao động tay nghề cao (lao động kỹ thuật); nhà quản lý doanh nghiệp vào làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp kèm theo bản sao các giấy tờ chứng minh người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định (Các giấy tờ trên được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch, công chứng theo quy định).

  II. ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP LÀ NGƯỜI THÂN (BỐ, MẸ, VỢ, CHỒNG, CON) CỦA CÁC NHÀ NGOẠI GIAO, NHÀ ĐẦU TƯ, CHUYÊN GIA:

  - Công văn (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn số............................ /UBND-KGVX

  ngày     /5/2021 của UBND Thành phố);

  - Phương án cách ly, phương án vận chuyển về khu cách ly

  -  Đơn cam kết của cơ quan, đơn vị, tổ chức

  - Danh sách thân nhân (cha/mẹ, vợ/chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên

  gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp dự kiến nhập cảnh (theo mẫu số 02 ban hành theo kèm theo Công văn số................................................................................ /UBND-KGVX ngày /  /2021 của UBND Thành phố);

  - Bản sao công chứng hộ chiếu

  - Các giấy tờ chứng minh là thân nhân (cha/mẹ, vợ/chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  III. Đối với học sinh, sinh viên học tập tại thành phố Hà Nội

  - Công văn đề nghị (theo mẫu ban hành kèm theo Công văn số............................. /UBND-

  KGVX ngày.. /7/2021 của UBND Thành phố);

  - Phương án cách ly, phương án vận chuyển về khu cách ly

  - Đơn cam kết của viện, trường, cơ quan tổ chức có chức năng đào tạo

  - Quyết định

  - Bản sao công chứng hộ chiếu

  - Xác nhận đăng ký khách sạn lưu trú

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2318/UBND-KGVX Hà Nội tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu:2318/UBND-KGVX
  Loại văn bản:Công văn
  Ngày ban hành:21/07/2021
  Hiệu lực:21/07/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Chử Xuân Dũng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X