hieuluat

Công văn 3031/SGDĐT-CTTT thực hiện sổ khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3031/SGDĐT-CTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Trí Dũng
  Ngày ban hành:25/08/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/08/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 •   ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _____________

  Số: 3031/SGDĐT-CTTT

  Về thực hiện sổ khám sức khỏe

  cho học sinh đầu cấp

  năm học 2022-2023

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  __________________________

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

   

   

                            Kính gửi:

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

  - Hiệu trưởng trường THPT, phổ thông nhiều cấp học;

  - Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

   

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

  Học sinh đầu cấp theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2022-2023.

  Học sinh đã trang bị sổ theo dõi sức khỏe từ các năm học trước vẫn tiếp tục sử dụng sổ cho các năm học tiếp theo đến cuối cấp học.

  2. Cách thức thực hiện

  a) Thống kê số lượng

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thống kê và tổng hợp số lượng đăng ký của cơ sở giáo dục trên địa bàn và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh và chuyển gửi đến các cơ sở giáo dục trực thuộc.

  Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX thống kê số lượng học sinh đăng ký và gửi trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo; tiếp nhận sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh.

  b) Phương thức nhận sổ khám sức khỏe

  Sổ theo dõi sức khỏe sẽ được chuyển giao đến cho các đơn vị trong  tháng 9 năm 2022.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và chuyển cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

  Các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX sổ theo dõi sức khỏe sẽ được chuyển trực tiếp đến đơn vị.

  Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận đầy đủ sổ khám sức khỏe cho học sinh; có trách nhiệm cung cấp sổ theo dõi sức khỏe của học sinh và giao cho người khám sức khỏe khi có tổ chức khám sức khỏe để ghi kết quả. Nhà trường có trách nhiệm lưu và thông báo kết quả khám sức khỏe cho cha mẹ học sinh theo quy định.

  Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí Bảo hiểm y tế học sinh để lại cho đơn vị; cụ thể: 10.000 đồng/quyển; sổ theo dõi sức khỏe được sử dụng trong suốt cấp học.

  Các đơn vị gửi danh sách tổng hợp đăng ký về Văn Phòng qua email: dmntran.sgddt@tphcm.gov.vn, chuyên viên phụ trách: Đào Mỹ Ngọc Trân, điện thoại: 0778886911; đồng thời gửi về phòng Chính trị tư tưởng qua email: ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại (028) 38.299.682. Hạn chót đơn vị gửi danh sách đăng ký ngày 07/9/2022.

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận:                   

  - Như trên;                                                              - Giám đốc Sở;

  - Lưu: VT, CTTT (Tuyền).

   

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

  (Đã ký)

   

   

   

  Dương Trí Dũng

   

   

   

  BIỂU MẪU 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo

   

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  QUẬN: ……………………………..

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

  NĂM HỌC 2022-2023

   

  Tổng

  số lượng

  1.  

  Mầm non

  1.  

  Tiểu học

  1.  
  1.  
  2.  

  Nhân viên phụ trách –Điện thoại

  1.  

   

   

   

   

   

   

             

  Chú thích:

  1: Tổng số lượng đăng ký của Mầm non + Tiểu học + THCS                       

  2: Số lượng đăng ký Mầm non.

  3: Số lượng đăng ký tiểu học.

  4: Số lượng đăng ký THCS.

  5: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   

   

  BIỂU MẪU 2: Trường THPT, TT GDTX, TT GDNN-GDTX

   

   

   

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG: ……………………………..

   

  PHIẾU ĐĂNG KÝ SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

  NĂM HỌC 2022-2023

   

  Số lượng

  1.  

  Khối 10

  1.  

  Nhân viên phụ trách –Điện thoại

  1.  

   

   

   

   

             

  Chú thích:

  1: Tổng số lượng đăng ký của Khối 10.                                                               

  2: Số lượng đăng ký Khối 10.

  3: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

   

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học
  Ban hành: 12/05/2016 Hiệu lực: 30/06/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X