hieuluat

Công văn 5715/BYT-BH chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5715/BYT-BH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Hồng Nam
  Ngày ban hành: 27/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 • B Y T

  ------------

  Số: 5715/BYT-BH

  V/v: Chn chỉnh bảo mật,
  an toàn thông tin KBCB BHYT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đ
  ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Y tế các bộ, ngành;

  - Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

  - Các Bệnh viện: Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Than -

   khoáng sản), Quân dân miền Đông, Quân y 121 (Quân khu 9).

  (Sau đây gọi chung là các đơn vị)

   

  Bộ Y tế nhận được Công văn số 3200/BHXH-CNTT ngày 03/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Sau đây viết tắt là Công văn số 3200) phản ánh về việc thời gian vừa qua có một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) để lộ tài khoản và mật khẩu truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT, dẫn đến có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để khai thác thông tin, trong đó đáng chú ý có tài khoản của một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) có số lượng truy cập bất thường, hơn một triệu lượt/ngày để khai thác thông tin, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình vận hành Hệ thống.

  Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin KBCB BHYT của người bệnh, ngày 09/4/2019 Bộ Y tế đã có Công văn số 1898/BYT-BH gửi các đơn vị nhằm chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin, trong đó đề nghị Thủ trưởng các đơn vị: Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở KBCB thuộc quyền quản lý, các khoa, phòng liên quan trong đơn vị thực hiện rà soát, b sung các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin tại đơn vị, đặc biệt rà soát lại việc ủy quyền, phân cấp, phân quyền cho các cá nhân, khoa, phòng liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp cho đơn vị. Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, đơn vị không được giao nhiệm vụ. Cá nhân, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ lọt thông tin KBCB BHYT của người bệnh ra bên ngoài”.

  Công tác bảo mật, an toàn thông tin nói chung, thông tin khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh nói riêng là việc vô cùng hệ trọng, vì vậy, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

  1. Thủ trưởng các đơn vị có tên trong Phụ lục đính kèm công văn này khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xác minh số liệu truy cập trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Phụ lục Công văn số 3200, có biện pháp xử lý các đơn vị, cá nhân có liên quan để lộ lọt thông tin tài khoản (nếu có). Báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, rà soát, xác minh số liệu truy cập trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo Phụ lục Công văn số 3200 về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) trước ngày 15/10/2019.

  2. Ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm cụ th đi với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến qui trình quản lý, triển khai, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị.

  3. Nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1898/BYT-BH ngày 09/4/2019. Người đứng đầu đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên đối với vấn đề bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị.

  Nhận được Công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - TT. Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo);

  - BHXH Việt Nam;

  - Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);

  - Lưu: VT, BH.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

  PHÓ VỤ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đặng Hồng Nam

  PHỤ LỤC CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI KIỂM TRA, RÀ SOÁT, XÁC
  MINH S
  LIỆU TRUY CẬP TRÊN CỔNG TIP NHẬN DỮ LIỆU HỆ
  THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT THEO PHỤ LỤC CÔNG V
  ĂN
  S
  3200/BHXH-CNTT ngày 03/9/2019

  (Kèm theo Công văn số 5715/BYT-BH ngày 27/9/2019 của Bộ Y tế)

   

  1. Sở Y tế Thành phố Hà Nội

  2. Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  3. Sở Y tế tỉnh Sơn La

  4. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

  5. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

  6. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

  7. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

  8. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

  9. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  10. Sở Y tế tỉnh Hải Dương

  11. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

  12. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

  13. Sở Y tế tỉnh Nghệ An

  14. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  15. Sở Y tế tỉnh Gia Lai

  16. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

  17. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

  18. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

  20. Sở Y tế tỉnh Long An

  21. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  22. Sở Y tế tỉnh An Giang

  23. Sở Y tế Thành phố Cần Thơ

  24. Sở Y tế tỉnh Cà Mau

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới