hieuluat

Kế hoạch 104/KH-UBND Hà Nội sơ kết công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:104/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
  Ngày ban hành:25/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 104/KH-UBND

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

   

  Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020; Kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 07/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố năm 2020, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch sơ kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  - Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

  - Tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

  2. Yêu cầu

  Việc sơ kết đánh giá phải nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, đảm bảo đánh giá toàn diện, đầy đủ, hiệu quả và tiết kiệm.

  II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

  1. Nội dung

  - Sơ kết đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai, kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

  - Công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  - Đánh giá mô hình, cách thức, hình thức tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã triển khai phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; những mô hình mới có hiệu quả, sáng tạo, đổi mới, thiết thực; các hình thức chấp hành vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  - Đánh giá việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19.

  - Việc bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí từ nguồn xã hội hóa cho công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, các quận, huyện, thị xã.

  - Đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

  - Kiến nghị, đề xuất các nội dung và giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

  - Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật trong đợt cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

  2. Hình thức

  - Căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức sơ kết bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

  - UBND Thành phố chủ trì tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  3. Thời gian

  - Thời gian báo cáo từ ngày 23/01/2020 đến ngày 14/5/2020 (ngày 23/01/2020 thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; ngày 14/5/2020 là ngày mà địa phương cuối cùng của Thành phố kết thúc cách ly).

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã sơ kết và gửi báo cáo (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020) về Sở Tư pháp (qua Phòng PBGDPL, địa chỉ số 221 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội; điện thoại 0243.312.0451; email: ppbgdpl_sotp@hanoi.gov.vn) trước ngày 16/6/2020.

  - UBND Thành phố tổ chức sơ kết trước ngày 30/7/2020.

  III. KINH PHÍ

  - Đối với Thành phố: Kinh phí thực hiện sơ kết được lấy từ nguồn kinh phí PBGDPL của Thành phố cấp cho Sở Tư pháp năm 2020.

  - Đối với UBND quận, huyện, thị xã: Kinh phí sơ kết ở địa phương do UBND quận, huyện, thị xã tự bố trí thực hiện theo quy định.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Sở Tư pháp

  Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố thực hiện các nhiệm vụ:

  - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  - Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng Thành phố hướng dẫn xét khen thưởng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  - Tham mưu giúp UBND Thành phố đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

  - Tham mưu giúp UBND Thành phố sơ kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố)

  Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng văn bản hướng dẫn xét và trình Thành phố khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố

  Sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đề xuất khen thưởng tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  4. UBND các quận, huyện, thị xã

  Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống, dịch bệnh Covid-19 với hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL để phối hợp tháo gỡ kịp thời./.

   

  Nơi nhận:
  - Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
  - PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
  - UBND các quận, huyện, thị xã;
  - VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
  - Lưu: VT, NC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Hồng Sơn

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X