hieuluat

Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:709&710-09/2022
  Số hiệu:57/2022/NĐ-CPNgày đăng công báo:05/09/2022
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành:25/08/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/08/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Hình sự
 • CHÍNH PHỦ
  _______

  Số: 57/2022/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  _____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cLuật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

  Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

  Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

   

  Điều 1. Danh mục các chất ma túy và tiền chất

  Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

  Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

  Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

  1. Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất, chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

  3. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.

  2. Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KGVX (2b)

  TM. CHÍNH PHỦ

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Vũ Đức Đam

   

   

   

   

  Phụ lục

  (Kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ)

  ________________

   

  Danh mục I

  Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền

  Danh mục II

  Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

  Danh mục III

  Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

  Danh mục IV

  Các tiền chất

   

   

   

   

  DANH MỤC I

  CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   

  IA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Acetorphine

  3-o-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl - 1 - methylbutyl) -6, 14 - endoetheno - oripavine

  25333-77-1

  2

  Acetyl-alpha-methylfenanyl

  N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

  101860-00-8

  3

  Alphacetylmethadol

  α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  17199-58-5

  4

  Alpha-methylfentanyl

  N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  79704-88-4

  5

  Beta-hydroxyfentanyl

  N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  78995-10-5

  6

  Beta-hydroxymethyl-3- fentanyl

  N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

  78995-14-9

  7

  Desomorphine

  Dihydrodeoxymorphine

  427-00-9

  8

  Etorphine

  Tetrahydro - 7α - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

  14521-96-1

  9

  Heroin

  Diacetylmorphine

  561-27-3

  10

  Ketobemidone

  4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

  469-79-4

  11

  3-methylfentanyl

  N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  42045-86-3

  12

  3 -methylthiofentanyl

  N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  86052-04-2

  13

  Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác

  (5α,6α) - 17 - Methyl - 7,8 -didehydro - 4,5 - epoxymorphinan - 3,6 - diol - bromomethane (1:1)

  125-23-5

  14

  Para-fluorofentanyl

  4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  90736-23-5

  15

  PEPAP

  1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate

  64-52-8

  16

  Thiofentanyl

  N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] - 4 - propionanilide

  1165-22-6

   

   

  IB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Brolamphetamine (DOB)

  2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

  64638-07-9

  2

  Cathinone

  (-) - α - aminopropiophenone

  71031-15-7

  3

  DET

  N, N - diethyltryptamine

  7558-72-7

  4

  Delta-9- tetrahydrocanabinol

  (6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a - tetrahydro -

  6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  1972-08-3

  5

  DMA

  (±) - 2,5 - dimethoxy - α - methylphenylethylamine

  2801-68-5

  6

  DMHP

  3 - (1,2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9,10- tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran

  32904-22-6

  7

  DMT

  N, N - dimethyltryptamine

  61-50-7

  8

  DOET

  (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy - α - phenethylamine

  22004-32-6

  9

  Eticyclidine

  N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine

  2201-15-2

  10

  Etryptamine

  3 - (2 - aminobuty) indole

  2235-90-7

  11

  MDMA

  (±) - N - α - dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  42542-10-9

  12

  Mescalin

  3,4,5 - trimethoxyphenethylamine

  54-04-6

  13

  Methcathinone

  2 - (methylamino)-1- phenylpropan-1- one

  5650-44-2

  14

  4-methylaminorex

  (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  3568-94-3

  15

  MMDA

  (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α - methylphenylethylamine

  13674-05-0

  16

  (+)-Lysergide (LSD)

  9,10 - didehydro - N, N - diethyl - 6 - methylergoline - carboxamide

  50-37-3

  17

  N-hydroxy MDA (MDOH)

  (±) - N - hydroxy - [α - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

  74698-47-8

  18

  N-ethyl MDA

  (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  82801-81-8

  19

  Parahexyl

  3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran -1- ol

  117-51-1

  20

  PMA

  p - methoxy - α - methylphenethylamine

  64-13-1

  21

  Psilocine, Psilotsin

  3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

  520-53-6

  22

  Psilocybine

  3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol -4- yl dihydrogen phosphate

  520-52-5

  23

  Rolicyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

  2201-39-0

  24

  STP, DOM

  2,5- dimethoxy - 4,α- dimethylphenethylamine

  15588-95-1

  25

  Tenamfetamine (MDA)

  α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

  4764-17-4

  26

  Tenocyclidine (TCP)

  1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

  21500-98-1

  27

  TMA

  (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - methylphenylethylamine

  1082-88-8

   

   

  IC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  MPPP

  1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

  13147-09-6

   

   

  ID. Các chất sau

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Cần sa và các chế phẩm từ cần sa

   

  8063-14-7

  2

  Lá Khat

  Lá cây Catha edulis

   

  3

  Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện*

   

   

   

   

  * Trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện.

   

   

  DANH MỤC II

  CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   

  IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Acetylmethadol

  3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  509-74-0

  2

  AH 7921

  3, 4- dichloro- N- [[1 - (dimethylamino) xyclohexyl] methyl] - benzamit

  55154-30-8

  3

  Alfentanil

  N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5 - oxo - 1H- tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 - (methoxymethyl) - 4 - piperidinyl] - N - phenylpropanamide

  71195-58-9

  4

  Allylprodine

  3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  25384-17-2

  5

  Alphameprodine

  α - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  468-51-9

  6

  Alphamethadol

  α - 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

  17199-54-1

  7

  Alphamethylthiofentanyl

  N - [1 - [1 - methyl - 2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  103963-66-2

  8

  Alphaprodine

  (α - 1,3- dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  77-20-3

  9

  Anileridine

  1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  144-14-9

  10

  Benzenthidine

  1 - (2 - benzyl oxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  3691-78-9

  11

  Benzylmorphine

  3 - benzylmorphine

  36418-34-5

  12

  Betacetylmethadol

  β- 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  17199-59-6

  13

  Betameprodine

  β- 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - propionoxypiperidine

  468-50-8

  14

  Betamethadol

  β - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hepthanol

  17199-55-2

  15

  Betaprodine

  β - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  468-59-7

  16

  Bezitramide

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazolinyl) - piperidine

  15301-48-1

  17

  Clonitrazene

  (2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

  3861-76-5

  18

  Cocaine

  Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

  50-36-2

  19

  Codoxime

  Dihydrocodeinone - 6 - carboxymethyloxime

  7125-76-0

  20

  Dextromoramide

  (+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

  357-56-2

  21

  Diampromide

  N - [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

  552-25-0

  22

  Diethylthiambutene

  3 - diethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 1 - butene

  86-14-6

  23

  Difenoxin

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

  28782-42-5

  24

  Dihydromorphine

  7,8 - dihydromorphine

  509-60-4

  25

  Dimenoxadol

  2 - dimethylaminoethyl - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate

  509-78-4

  26

  Dimepheptanol

  6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hepthanol

  545-90-4

  27

  Dimethylthiambutene

  3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 1 - butene

  524-84-5

  28

  Dioxaphetyl butyrate

  Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

  467-86-7

  29

  Diphenoxylate

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  915-30-0

  30

  Dipipanone

  4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

  467-83-4

  31

  Drotebanol

  3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan -6β, 14 - diol

  3176-03-2

  32

  Ecgonine và các dẫn xuất

  (-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate

  481-37-8

  33

  Ethylmethylthiambutene

  3 - ethylmethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) - 1 - butene

  441-61-2

  34

  Etonitazene

  1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

  911-65-9

  35

  Etoxeridine

  1 - [2 - (2 - hydroxyethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  469-82-9

  36

  Fentanyl

  1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

  437-38-7

  37

  Furethidine

  1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  2385-81-1

  38

  Hydrocodone

  Dihydrocodeinone

  125-29-1

  39

  Hydromorphinol

  14 - hydroxydihydromorphine

  2183-56-4

  40

  Hydromorphone

  Dihydromorphinone

  466-99-9

  41

  Hydroxypethidine

  4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  468-56-4

  42

  Isomethadone

  6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone

  466-40-0

  43

  Levomethorphan

  (-) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

  125-68-8

  44

  Levomoramide

  (-) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 -(1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

  5666-11-5

  45

  Levophenacylmorphan

  (-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

  10061-32-2

  46

  Levorphanol

  (-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

  77-07-6

  47

  Metazocine

  2’ - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

  3734-52-9

  48

  Methadone

  6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

  76-99-3

  49

  Methadone intermediate

  4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

  125-79-1

  50

  Methyldesorphine

  6 - methyl - delta - 6 - deoxymor phine

  16008-36-9

  51

  Methyldihydromorphine

  6 - methyldihydromorphine

  509-56-8

  52

  Metopon

  5 - methyldihydromorphinone

  143-52-2

  53

  Moramide

  2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane carboxylic acid

  545-59-5

  54

  Morpheridine

  1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  469-81-8

  55

  Morphine

  7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

  57-27-2

  56

  Morphine - N - oxide

  3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7 - N - oxide

  639-46-3

  57

  Myrophine

  Myristylbenzylmorphine

  467-18-5

  58

  Nicomorphine

  3,6 - dinicotinylmorphine

  639-48-5

  59

  Noracymethadol

  (±) - α - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - heptane

  1477-39-0

  60

  Norlevorphanol

  (-) - 3 - hydroxymorphinan

  1531-12-0

  61

  Normethadone

  6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

  467-85-6

  62

  Normorphine

  N - demethylmorphine

  466-97-7

  63

  Norpipanone

  4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexanone

  561-48-8

  64

  Oxycodone

  14 - hydroxydihydrocodeinone

  76-42-5

  65

  Oxymorphone

  14 - hydroxydihydromorphinone

  76-41-5

  66

  Pethidine

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  57-42-1

  67

  Pethidine intermediate A

  4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

  3627-62-1

  68

  Pethidine intermediate B

  4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  77-17-8

  69

  Pethidine intermediate C

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

  3627-48-3

  70

  Phenadoxone

  6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

  467-84-5

  71

  Phenampromide

  N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide

  129-83-9

  72

  Phenazocine

  2’ - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6, 7 - benzomorphan

  127-35-5

  73

  Phenomorphan

  3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

  468-07-5

  74

  Phenoperidine

  1 - (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  562-26-5

  75

  Piminodine

  4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  13495-09-5

  76

  Piritramide

  1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

  302-41-0

  77

  Proheptazine

  1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

  77-14-5

  78

  Properidine

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

  561-76-2

  79

  Racemethorphan

  (±) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

  510-53-2

  80

  Racemoramide

  (±) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl)butyl] morpholine

  545-59-5

  81

  Racemorphan

  (±) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

  297-90-5

  82

  Remifentanil

  1 - (2 - methoxycarbonylethyl) - 4 - (phenylpropionylamino)-piperidine - 4carboxylic acid methyl ester

  132875-61-7

  83

  Sulfentanil

  N - [4 - (methoxymethyl) - 1 - [2 - (2 - thienyl) - ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  56030-54-7

  84

  Thebacon

  Acethyldihydrocodeinone

  466-90-0

  85

  Thebaine

  3,6 - dimethoxy - N- methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

  115-37-7

  86

  Tilidine

  (±) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) - 1 - phenyl - 3 - cyclohexene - 1 - carboxylate

  20380-58-9

  87

  Trimeperidine

  1,2,5 - trimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  64-39-1

   

   

  IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  25B-NBOMe

  2- (4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenyl) - N [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine

  1026511-90-9

  2

  25C-NBOMe

  2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) - N - [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine

  1227608-02-7

  3

  251-NBOMe

  2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) -N - [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine

  919797-19-6

  4

  Acetyldihydrocodeine

  (5α, 6α) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy -17 - methyl - morphinan - 6 - ol acetat

  3861-72-1

  5

  Amphetamine

  (±) - α - methylphenethylamine

  300-62-9

  6

  Codeine (3 - methylmorphine)

  6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

  76-57-3

  7

  Dextropropoxyphene

  α - (+) - 4 - dimethylamino - 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

  469-62-5

  8

  Dihydrocodeine

  6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

  125-28-0

  9

  Ethylmorphine

  3 - Ethylmorphine

  76-58-4

  10

  Methylphenidate

  Methyl - α - phenyl - 2 - piperidineacetate

  113-45-1

  11

  Nicocodine

  6 - nicotinylcodeine

  3688-66-2

  12

  Nicodicodine

  6 - nicotinyldihydrocodeine

  808-24-2

  13

  Norcodeine

  N - demethylcodeine

  467-15-2

  14

  PMMA

  Para-methoxy methamphetamine

  3398-68-3

  15

  Propiram

  N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N - 2 - pyridylpropionamide

  15686-91-6

   

   

  IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  (1 -(5 -fluoropentyl)-3 -(2- ethylbenzoyl)indole)

  (2-ethylphenyl) (1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indol-3-yl) methanone

   

  2

  (1 -(5-fluoropentyl)-3 -(2- methylbenzoyl)indole)

  (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o- tolyl)methanone

   

  3

  (1 -Pentyl-1H-indazol-3- yl)(2,2,3,3tetramethylcycloprop yl)methanone

  (1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  4

  (1 -pentyl-1H-indazol-3 - yl)piperazin-l -yl)methanone

  (1 -pentyl-1H-indazol-3 -yl) piperazin-1 - yl) methanone

   

  5

  (1 -Pentyl-1H-indol-3 - yl)(pyridin-3-yl)methanone

  (1 -Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3 -yl) methanone

   

  6

  (1 -pentyl-1H-indol-3 - yl)piperazin-1 -yl)methanone

  (1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)piperazin-1 -yl) methanone

   

  7

  1 -(Cyclohexylmethyl)-2-[(4- ethoxyphenyl)methyl] -N, N- diethyl- 1H-benzimidazol-5- carboxamide

  1 -(cyclohexylmethyl)-2-(4- ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H- benzo [d] imidazole-5 -carboxamide

  1046140-32-2

  8

  1 -(Phenylmethyl)-1H-indole-3 - carboxylic acid 8-quinolinyl ester

  quinolin-8-yl 1 -benzyl-1H-indole-3 - carboxylate

   

  9

  1 -Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3 -carboxamide

  1 -benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H- indazole-3-carboxamide

   

  10

  1 -Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3 -carboxamide

  1 -benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-

  3-carboxamide

   

  11

  1-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H- indole-3 -carboxamide

  1 -pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide

   

  12

  1Cp-LSD

  (6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)- N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9- carboxamide

   

  13

  2C-B

  4-Bromo-2,5-dimethoxy phenethylamine

  66142-81-2

  14

  2C-E

  4 - ethyl - 2,5 - Dimethoxyphenethylamine

  71539-34-9

  15

  2C-H

  2,5-dimethoxy-phenethylamine

  3600-86-0

  16

  2-fluorodeschloroketamine (Fluoroketamine)

  2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1 -one

  111982-50-4

  17

  2-FMA

  2-fluoro-N-α-dimethyl- benzeneethanamine

   

  18

  3 -(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole

  (4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl- 1H-indol-3-yl)methanone

   

  19

  3 -(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2- yl)-1 -(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indole

  4-(2-(3 -(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2- yl)-1H-indol-1 -yl)ethyl)morpholine

   

  20

  3-(5-Benzyl-l ,3,4-oxadiazol-2- yl)-1 -(2-pyrrolidin-1 -ylethyl)- 1H-indole

  2-benzyl-5-(1 -(2-(pyrrolidin-1 - yl)ethyl)-1H-indol-3 -yl)-1,3,4- oxadiazole

   

  21

  3-FEA

  N-ethyl-3-fluoro-α-methyl- benzeneethanamine, monohydrochloride

  54982-43-3

  22

  3-Meo-PCP

  1 - [ 1 -(3 -methoxyphenyl)cyclohexy] - piperidine

  72242-03-6

  23

  3-MMC

  2-(methylamino)-1 -(3-methylphenyl)-1 -propanone

  1246816-62-5

  24

  4,4’-DMAR

  Para-methyl-4-methylaminorex

  364064-08-4

  25

  4-CEC

  1 -(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1 - propanone

  14919-85-8

  26

  4-CMC (Clefedrone, 4-chloromethcathinone)

  1-(4-chlorophenyl)-2- methylamine)propan-1 -one

  1225843-86-6

  27

  4-fluoroamphetamine (4-FA)

  1 -(4-Fluorophenyl)-2-propanamine

  459-02-9

  28

  4-fluoroisobutyrfentanyl (para Fluoroisobutyrfentanyl, 4-FIBF, pFIBF)

  N-(4-fluorophenyl)-N-( 1 - phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide

  244195-32-2

  29

  4F-ABUTINACA

  1 -(4-fluorobutyl)-N-tri cyclo [3.3.1.13,7] dec-1 -yl-1H- indazole-3-carboxamide

  1445580-39-1

  30

  4F-MDMB-BICA (4F- MDMB-BUTICA)

  methyl 2-({[ 1 -(4-fluorobutyl)-1H-indol- 3 -yl] carbonyl} amino)-3,3 - dimethylbutanoate

   

  31

  4F-MDMB-BINACA (4F- MDMB-BUTINACA)

  Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate

   

  32

  4-HO-DiPT

  3 - [2-(diisopropylamino) ethyl] -1H- indol-4-ol

  63065-90-7

  33

  4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1 - (1 -pentyl-1H-indol-3 -yl) pentan-1-one

  4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1 -(1 -pentyl- 1H-indol-3 -yl)pentan-1 -one

  1445751-38-1

  34

  4-methylcanthinone

  2-amino-1- (4-metylphenyl) propan-1-one

  31952-47-3

  35

  5-APB

  1 -Benzo furan-5-ylpropan-2-amine

  286834-81-9

  36

  5C-AKB48

  N-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-chloropentyl)-1H-indazole-3 -carboxamide

   

  37

  5-Chloro-NNE1

  (5-Cl-MN-24)

  1 -(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indole-3 -carboxamide

   

  38

  5-Cl-AB-PINACA

  1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-chloropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1801552-02-2

  39

  5F-AB-001

  adamantan-1 -yl( 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indol-3 -yl)methanone

   

  40

  5F-AB-FUPPYCA

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1-(5-fluoropentyl)-5-(4- fluorophenyl)-1H-pyrazole-3- carboxamide

   

  41

  5F-AB-PINACA

  N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1800101-60-3

  42

  5F-ADBICA

  N-( 1 -amino-3,3 -dimethyl -1 -oxobutan- 2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indole-3- carboxamide

  1863065-82-0

  43

  5F-ADB-PINACA

  N-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan- 2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1863065-90-0

  44

  5F-AEB

  ethyl (1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indazole-3 -carbonyl)-1-valinate

   

  45

  5F-AKB48

  (5F-APINACA)

  N-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-fluoropentyl)- 1H-indazole-3-carboxamide

  1400742-13-3

  46

  5F-AMB

  methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate

  1801552-03-3

  47

  5F-AMBICA

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3 - carboxamide

  1801338-26-0

  48

  5F-APICA

  77-(adamantan-1 -yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

  1354631-26-7

  49

  5F-APP-PINACA

  N-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3 - carboxamide

   

  50

  5F-EMB-PINACA

  Ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3- carbonyl] amino] -3 -methyl-butanoate

   

  51

  5F-INPB-22

  quinolin- 8-yl 1 -(5 -fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxylate

   

  52

  5-fluoropentyl-3- pyridinoylindole

  (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3 - yl)(pyridin-3-yl)methanone

   

  53

  5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201)

  (Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl) indole-3 -carbonyl] amino] -3,3 -dimethy 1- butanoate)

  1971007-88-1

  54

  5F-MDMB-PINACA

  methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxamido)-3,3 - dimethylbutanoate

  1715016-75-3

  55

  5F-MMB-PICA

  methyl (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate

  1616253-26-9

  56

  5F-MN-18

  1 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indazole-3 -carboxamide

   

  57

  5F-MN-24

  1 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)-1H-indole-3-carboxamide

  1445580-60-8

  58

  5F-PB-22

  quinolin-8-yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indole-3-carboxylate

  1411742-41-7

  59

  5F-PCN

  1 -(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1 -yl)- 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3- carboxamide

   

  60

  5F-PY-PICA

  (1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indol-3 - yl)(pyrrolidin-1 -yl)methanone

   

  61

  5F-PY-PINACA

  (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3 - yl)(pyrrolidin-1 -yl)methanone

   

  62

  5F-SDB-005

  naphthalen-1 -yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indazole-3-carboxylate

   

  63

  5F-SDB-006

  N-benzyl-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

  776086-02-2

  64

  5F-THJ (5F-THJ-018)

  l-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

   

  65

  5F-UR-144 indazole

  (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3- yl)(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)meth anone

   

  66

  5-Meo-DiPT

  3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5- methoxyindole

  4021-34-5

  67

  5-MeO-MiPT

  N - [2- (5-methoxy-1H-indol-3-yl) ethyl] - N -methylpropan-2-amin

  96096-55-8

  68

  A-796,260

  (1 -(2-morpholinoethyl)-1 if-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

  895155-26-7

  69

  A-796,260 isomer

  E)-3,4,4-trimethyl-1 -(1 -(2- morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2- en-1-one

   

  70

  A-834,735

  (1 -((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)- 1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

  895155-57-4

  71

  A-836,339

  (E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5- dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3- tetramethylcyclopropane-1 - carboxamide

  959746-77-1

  72

  AB-005

  (1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)- m-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

  895155-25-6

  73

  AB-005 azepane

  (1 -(1 -methylazepan-3 -yl)-1H-indol-3 -yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

   

  74

  AB-CHMFUPPYCA

  N-(1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-3-(4- fluorophenyl)-1H-pyrazole-5- carboxamide

  1870799-79-3

  75

  AB-CHMICA

  (S)-N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3- carboxamide

   

  76

  AB-CHMINACA

  (S)-N-(1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3 -carboxamide

  1185887-21-1

  77

  AB-CHMINACA 2’-indazole

  (S)-N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2-yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-carboxamide

   

  78

  AB-FUBINACA

  (S)-N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1185282-01-2

  79

  AB-FUBINACA 2- fluorobenzyl

  (S)-N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1185282-16-9

  80

  AB-PICA

  N-( 1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -pentyl-1H-indole-3 -carboxamide

   

  81

  AB-PINACA

  (S)-N-(1-amino-3 -methyl- 1-oxobutan-2-yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3 - carboxamide

  1445752-09-9

  82

  AB-PINACA N-(2- fluoropentyl)

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3 - carboxamide

   

  83

  AB-PINACA N-(3- fluoropentyl)

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indazole-3 - carboxamide

   

  84

  AB-PINACA N-(4- fluoropentyl)

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3 - carboxamide

   

  85

  AB-PINACA N-(5- fluoropentyl)

  N-(1 -amino-3-methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide

   

  86

  AB-PINACA-N-FluoroPentyl

  N- (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2- yl) - 1 - fluoropentyl) - 1H- indazole- 3 cacboxamide

   

  87

  Acetyl fentanyl

  N - (1-Phenethylpiperidin-4-yl) - N - phenylacetamide

  3258-84-2

  88

  Acetylpsilocine (Psilacetine, 4-AcO DMT)

  4-Acetoxy-N,N-dimethyl tryptamine, 3- (2'-dimethylaminoethyl)-4-acetoxy- indole

  92292-84-7

  89

  Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)

  N-( 1 -phenyl ethylpiperidin-4-yl)-N- pheny 1 aery lami de

  82003-75-6

  90

  Alpha-PHP (PV-7,a- pyrrolidinohexanophenon)

  1 -phenyl-2-(pyrrolidin-1 -yl) hexan-1 -

  one

  13415-86-6

  91

  Adamantyl-THPINACA

  N-(adamantan-1 -yl)-1 -((tetrahydro-2H- pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3- carboxamide

   

  92

  ADB-BUTINACA

  N-( 1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -butyl-1H-indazole-3- carboxamide

   

  93

  ADB-CHMICA

  N( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3- carboxamide

   

  94

  ADB-CHMINACA (MAB- CHMINACA)

  N-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carboxamide

  1863065-92-2

  95

  ADB-FUBICA

  (S)-N( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 - oxobutan-2-yl)-1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxamide

   

  96

  ADB-FUBINACA

  N-(1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2- yl) -1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  1445583-51-6

  97

  ADBICA

  N-( 1 -amino-3,3-dimethyl-1 -oxobutan- 2-yl)-1 -pentyl-1H-indole-3 - carboxamide

  1445583-48-1

  98

  ADB-PINACA

  N-( 1 -amino-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3- carboxamide

  1633766-73-0

  99

  ADSB-FUB-187

  7-chloro-N(1-((2-(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino )-3,3 -dimethyl-1 -oxobutan-2-yl)-1 -(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide

   

  100

  AKB-57

  adamantan-1 -yl 1 -pentyl- 1H-indazole-3-carboxyl ate

   

  101

  Alpha -

  Pyrrolidinopentiophenone

  (RS)-1 -Phenyl-2-( 1 -pyrrolidinyl)-1 - pentanone

  14530-33-7

  102

  AM-1220

  (1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

  134959-64-1

  103

  AM-1220 azepane

  (1 -((1 -methy lazepan-3-yl)methyl)-1H- indol-3-yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  104

  AM-1241

  (2-iodo-5-nitrophenyl)( 1 -((1 - methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol- 3-yl)methanone

  444912-48-5

  105

  AM-1248

  adamantan-1 -yl( 1 -((1 -methylpiperidin- 2-yl)methyl)-1H-indol-3 -yl)methanone

  335160-66-2

  106

  AM-1248 azepane

  adamantan-1 -yl( 1 -(1 -methylazepan-3 - yl)-1H-indol-3-yl)methanone

   

  107

  AM-2201

  1 - [(5-fluoropentyl) -1H-indole-3-yl] - (naphthalen-1-yl) methanone

  335161-24-5

  108

  AM-2201 4-methoxynaphtyl

  (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4- methoxynaphthalen-1 -yl)methanone

   

  109

  AM-2201 N-(4-fluoropentyl)

  (1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 - yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  110

  AM-2232

  5-(3 -(1 -naphthoyl)-1H-indol-1 - yl)pentanenitrile

  335161-19-8

  111

  AM-2233

  (2-iodophenyl)(1 -((1 -methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone

  444912-75-8

  112

  AM-356

  (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1- hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14- tetraenamide

  157182-49-5

  113

  AM-6527 N-(5-fluoropentyl)

  l-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3 -carboxamide

   

  114

  AM-679

  (2-iodophenyl)( 1 -pentyl-1H-indol-3 - yl)methanone

  335160-91-3

  115

  AM-694

  (1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)(2- iodophenyl)methanone

  335161-03-0

  116

  AM-694 (Chloro)

  (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2- iodophenyl)methanone

   

  117

  AMB (MMB-PINACA,AMB- PINACA)

  methyl (1-pentvl-1H-indazole-3- carbonyl)-1- valinate

  1890250-13-1

  118

  AMB-CHMICA (MMB-CHMICA)

  methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3 -carbonyl) valinate

   

  119

  AMB-CHMINACA

  methyl (1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carbonyl)-valinate

  1863066-03-8

  120

  APICA

  N-(adamantan-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indole-3-carboxamide

  1345973-50-3

  121

  APINACA (AKB48)

  N-(adamantan-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indazole-3 -carboxamide

  1345973-53-6

  122

  APP-CHMINACA

  N-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indazole- 3-carboxamide

  1185887-14-2

  123

  Benzylone (BMDP)

  1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (benzylamino)propan-1 -one

  1823274-68-5

  124

  Brorphine

  l-(1-(1-(4-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3- dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one

  2244737-98-0

  125

  Butyrfentanyl

  N-( 1 -phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylbutyramide

  1169-70-6

  126

  BZP

  1 -Benzylpiperazine

  2759-28-6

  127

  Cannabipiperidiethanone

  2- (2-methoxyphenyl)-1 -(1 -((1 - methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3- yl)ethan-1-one

  1345970-43-5

  128

  Carfentanil

  Methyl 4-(N-propionyl-N- phenylamino)-l -(2- phenylethyl)-4- piperidinecarboxylate

  59708-52-0

  129

  Crotonylfentanyl

  (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylbut-2-enamide

  760930-59-0

  130

  Cyclopropylfentanyl

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropane carboxamide

  1169-68-2

  131

  CBL-018

  naphthalen-1 -yl 1 -pentyl-1H-indole-3 - carboxylate

   

  132

  CL-2201

  (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5- fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone

  1391486-12-6

  133

  CP-47,497

  rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 - (2-methyloctan-2-yl)phenol

  70434-82-1

  134

  CP-47,497 (C8 + C2)

   

   

  135

  CP-47,497-C6

  rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 - (2-methylheptan-2-yl)phenol

  132296-20-9

  136

  CP-47,497-C8 Cannabicyclohexanol

  rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)-5 - (2-methylnonan-2-yl)phenol

  70434-92-3

  137

  CP-47,497-C9

  rel-2-((1R,3S)-3 -hydroxy cyclohexyl)- 5 - (2-methyldecan-2-yl)phenol

  132296-12-9

  138

  CP-55,244

  (2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2- methyloctan-2-yl)phenyl)-6- (hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-o1

   

  139

  CP-55,940

  rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3- hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2- methyloctan-2-yl)phenol

  83003-12-7

  140

  CRA-13

  naphthalen-1 -yl (4 -(pentyloxy)naphthalen-1 -yl)methanone

  432047-72-8

  141

  CUMYL-4CNBINACA

  1 -(4-cyanobutyl)-N-( 1 -methyl-1 - phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide

  1631074-54-8

  142

  CUMYL-5F-P7AICA

  1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl)-1H-pyrrole [2,3-b]pyridine-3- carboxamide

   

  143

  CUMYL-5F-PICA

  1- (5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl) -1H-indole-3 -carboxamide

   

  144

  CUMYL-5F-PINACA

  1- (5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2- yl) -1H-indazole-3 -carboxamide

  1400742-16-6

  145

  CUMYL-BICA

  1 -butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indole-3 -carboxamide

   

  146

  CUMYL PEGACLONE

  5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5- dihydro-1H-pyrido [4,3 -b] indol-1 -one

  2160555-55-3

  147

  CUMYL-PICA

  1 -pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indole-3-carboxamide

  1400742-32-6

  148

  CUMYL-PINACA

  1 -pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H- indazole-3 -carboxamide

  1400742-15-5

  149

  CUMYL-THPINACA

  N-(2-phenylpropan-2-yl)-1 - ((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)- 1H-indazole-3-carboxamide

  1400742-50-8

  150

  Dexamphetamine

  (+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane

  51-64-9

  151

  Diethylpropion

  2-(Diethylamino) propiophenone

  90-84-6

  152

  Dimethyl CP-47,497-C8

  rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3 - dimethylcyclohexyl)-5-(2- methylnonan-2-yl)phenol

   

  153

  Diphenidine

  1 -(1,2-diphenylethyl)piperidine

  28383-15-5

  154

  DOC (2,5-Dimethoxy-4- chloroamphetamine)

  1 -(4-chloro-2,5-dimethoxy phenyl) propan-2-amine

  42203-77-0

  155

  E AM-2201 (5F-JWH-210)

  (4-ethylnaphthalen-1 -yl)( 1 -(5- fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone

  1364933-60-7

  156

  EG-018

  naphthal en-1 -yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone

   

  157

  EG-2201

  (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

  3652-90-2

  158

  EMB-FUBINACA

  ethyl (1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3 -carbonyl)valinate

   

  159

  Ethylone

  ( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- (ethylamino) propane-1-one

  1112937-64-0

  160

  Ethylphenidate

  (RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate

  57413-43-1

  161

  Eutylone (bk-EBDB, N- Ethylbutylone)

  1 -(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino) butan-1 -one

  802855-66-9

  162

  FDU-NNEI

  1 -(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1 - yl)-1H-indole-3 -carboxamide

   

  163

  FDU-PB-22

  naphthalen-1 -yl 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxylate

  1883282-94-3

  164

  Fenethylline

  7 - [2 - (α - methylphenethyl - amino) ethyl] theophylline

  3736-08-1

  165

  FUB-144 (FUB-UR-144)

  [ 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3- yl](2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

   

  166

  FUB-AKB-48

  N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3- carboxamide

   

  167

  FUB-AMB (AMB- FUBINACA, MMB- FUBINACA)

  methyl (1 -(4-fluoroben/yl)- 1H- inda/ole-3 -carbonyl)valinate

  1715016-76-4

  168

  FUBIMINA

  (1 -(5 -fluoropentyl)-1H- benzo [d] imidazol-2-yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

   

  169

  FUB-JWH-018

  (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  170

  FUB-PB-22

  quinolin-8-yl 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indole-3-carboxylate

  1800098-36-5

  171

  Furanylfentanyl

  N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 4-yl]furan-2- carboxamide

  101345-66-8

  172

  GHB

  γ-Hydroxybutyric acid

  591-81-1

  173

  HU-210

  (6aR, 10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6- dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- benzo [c] chromen-1 -ol

  112830-95-2

  174

  HU-211

  (6a, 10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6- dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H- benzo [ c] chromen-1 -ol

  112924-45-5

  175

  HU-308

  (4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2- yl)phenyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl) methanol

  256934-39-1

  176

  HU-331

  (1'R)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'- (prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)] - 2',3,6-triene-2,5-dione

  137252-25-6

  177

  INPB-22

  quinolin-8-yl 1 -pentyl-1H-indazole-3 - carboxylate

  1445579-61-2

  178

  Isotonitazene

  N,N-diethyl-2-(2-(4- isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H- benzo [ d] imidazol-1 -yl)ethan-1 -amine

  14188-81-9

  179

  JTE-907

  N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7- methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2- dihydroquinoline-3-carboxamide

  282089-49-0

  180

  JWH-007

  (2-methyl-1 -pentyl-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

  155471-10-6

  181

  JWH-015

  (2-methyl-1 -propyl-1H-indol-3 - yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

  155471-08-2

  182

  JWH-018

  1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole

  209414-07-3

  183

  JWH-018 adamantyl (AB-001)

  adamantan-1 -yl( 1 -pentyl-1H-indol-3 - yl)methanone

  1345973-49-0

  184

  JWH-018 cyclohexylmethyl

  (1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3 - yl)(naphthalen-l -yl)methanone

   

  185

  JWH-018 isopentyl

  (1 -isopentyl-1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  186

  JWH-018 N-(5-bromopentyl)

  (1 -(5-bromopentyl)- 1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  187

  JWH-018 N-(5-chloropentyl)

  (1 -(5-chloropentyl)- 1H-indol-3- yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  188

  JWH-018 N-(5-hydroxypentyl)

  (1 -(5 -hydroxypentyl)-1H-indol-3 - yl)(naphthalen-1 -yl)methanone

   

  189

  JWH-019

  (1 -hexyl-1H-indol-3 -yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

  209414-08-4

  190

  JWH-022

  naphthalen-1 -yl( 1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H- indol-3 -yl)methanone

  209414-16-4

  191

  JWH-030

  naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H-pyrrol-3 - yl)methanone

  162934-73-8

  192

  JWH-071

  (1 -ethyl-1H-indol-3 -yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

   

  193

  JWH-073

  1 -butyl-3 -(1 -naphthoyl) indole

  208987-48-8

  194

  JWH-073 (4-methylnaphthyl)

  (1 -butyl-1H-indol-3 -yl) (4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

   

  195

  JWH-081

  (4-methoxynaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

  210179-46-7

  196

  JWH-122

  (4-methylnaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

  619294-47-2

  197

  JWH-122 5-Methyl-naphty 1

  (5-methylnaphthalen-l -yl)(1 -pentyl- 1H-indol-3 -yl)methanone

   

  198

  JWH-122 N-(4-pentenyl)

  (4-methylnaphthalen-1 -yl)(1 -(pent-4- en-1 -yl)-1H-indol-3-yl)methanone

  1445577-68-3

  199

  JWH-122 N-(4-pentenyl) -2- methylindole

  (4-methylnaphthalen-1 -yl)(1 -(4- pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3- yl)methanone

   

  200

  JWH-122 N-(5-chloropentyl)

  (1 -(5-chloropentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

  1445578-25-5

  201

  JWH-122 N-(5-hydroxypentyl)

  (1 -(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3 -yl) (4 - methylnaphthal en-1 -yl)methanone

  1379604-68-8

  202

  JWH-145

  naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-5-phenyl-1H- pyrrol-3 -yl)methanone

   

  203

  JWH-175

  (1 -pentylindol-3 -yl)naphthalen-1 - ylmethane

  619294-35-8

  204

  JWH-182

  (1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)(4- propylnaphthalen-1 -yl)methanone

  824960-02-3

  205

  JWH-200

  (1 -(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3- yl)(naphthalen-l -yl)methanone

  103610-04-4

  206

  JWH-201

  2-(4-methoxyphenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1 -one

  864445-47-6

  207

  JWH-203

  2-(2-chlorophenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1-one

  864445-54-5

  208

  JWH-206

  2-(4-chlorophenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-1 -one

  864445-58-9

  209

  JWH-210

  (4-ethylnaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone

  824959-81-1

  210

  JWH-213

  (4-ethylnaphthalen-1 -yl)(2-methyl-1 - pentyl-1H-indol-3 -yl)methanone

  824959-83-3

  211

  JWH-250

  1 -pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) indole

  864445-43-2

  212

  JWH-251

  1 -(1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)-2-(o- tolyl)ethan-1-one

  864445-39-6

  213

  JWH-267

  (2-methoxynaphthalen-1 -yl)(1 -pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

   

  214

  JWH-302

  2-(3 -methoxyphenyl)-1 -(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)ethan-l -one

  864445-45-4

  215

  JWH-307

  (5-(2-fluorophenyl)-1 -pentyl-1H- pyrrol-3-yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

  914458-26-7

  216

  JWH-368

  (5 -(3 -fluorophenyl)-1 -pentyl-1H- pyrrol-3-yl)(naphthalen-1 - yl)methanone

  914458-31-4

  217

  JWH-370

  naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-5-(o-tolyl)- 1H-pyrrol-3 -yl)methanone

  914458-22-3

  218

  JWH-387

  (4-bromonaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone

  207227-49-4

  219

  JWH-398

  (4-chloronaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone

  1292765-18-4

  220

  JWH-412

  (4-fluoronaphthalen-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3-yl)methanone

   

  221

  JWH-412 N-(-5-fluoropentyl)

  (4-fluoronaphthalen-1 -yl)( 1 -(5 - fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)methanone

   

  222

  Levamphetamine

  1 - α - methylphenethylamine

  156-34-3

  223

  Levomethamphetamine

  (-) - N,α- dimethylphenethylamine

  537-46-2

  224

  LS-91297

  (4-methoxyphenyl)( 1 -methyl-1H-indol-3-yl)m ethanone

   

  225

  LTI-701

  l-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide

   

  226

  LY-2183240

  5-([ 1,1 '-biphenyl]-4-ylmethyl)-N, N- dimethyl-1H-tetrazole-1 -carboxamide

   

  227

  LY2183240-2'-isomer

  5-([ 1,1 -biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N- dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide

   

  228

  M5FPIC

  methyl 1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indole-3 - carboxylate

   

  229

  MAM-2201

  (1 -(5-fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

  1354631-24-5

  230

  MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl)

  (1 -(2-fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl) (4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

   

  231

  MAM-2201 N-(3-

  Fluoropentyl)

  (1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

   

  232

  MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl)

  (1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 -yl) (4 - methylnaphthal en-1 -yl)methanone

   

  233

  MAM-2201 N-(4- hydroxypentyl)

  (1 -(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3 -yl)(4- methylnaphthalen-1 -yl)methanone

   

  234

  M-CHMIC

  methyl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3-carboxylate

   

  235

  MCPP (mCPP)

  Meta - Chlorophenyl piperazine

  6640-24-0

  236

  MDMB-CHMCZCA

  methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H- carbazole-3 -carboxamido)-3,3 - dimethylbutanoate

   

  237

  MDMB-CHMICA

  methyl (S)-2-(1 -(cyclohexylmethyl)- 1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate

  1971007-95-0

  238

  MDMB-CHMINACA

  methyl 2-(1 -(cyclohexylmethyl)- 1H- indazole-3 -carboxamido)-3,3 - dimethylbutanoate

  1185888-32-7

  239

  MDMB-FUBICA

  Methyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3 -carboxamido)-3,3 -dimethylbutanoate

  1971007-91-6

  240

  MDMB-FUBINACA

  methyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H- indazole-3-carboxamido)-3,3 - dimethylbutanoate

  1715016-77-5

  241

  MDMB-4en-PINACA

  3 -methy 1-N - [ [ 1 -(4-penten-1 -yl)-1H- indazol-3-yl]carbonyl]-1-valine, methyl ester

  2504100-70-1

  242

  MDPBP

  (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1 -pyrrolidinyl)-1 -butanone

  784985-33-7

  243

  MDPV

  (RS)-1 -(benzo[d] [ 1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1 -yl)pentan-1 -one

  687603-66-3

  244

  Mecloqualone

  3 - (o - chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

  340-57-8

  245

  Mephedrone

  4- methyl methcathinone

  1189805-46-6

  246

  Mepirapim

  (4-methylpiperazin-1 -yl)( 1 -pentyl-1H- indol-3 -yl)methanone

   

  247

  Methamphetami ne

  (+)-(S)-N-α- dimethylphenethylamine

  537-46-2

  248

  Methamphetamine racemate

  (±) -N,α- dimethylphenethylamine

  7632-10-2

  249

  Methaqualone

  2 - methyl - 3 - o - tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

  72-44-6

  250

  Methoxetamine

  (MXE)

  2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)- cyclohexanone

  1239943-76-0

  251

  Methoxyacetylfentanyl

  2-methoxy-N-( 1 -phenethylpiperidin-4- yl)-N-phenylacetamide

  101345-67-9

  252

  Methylone

  3,4 - methylenedioxy - N - methylcathinone

  186028-79-5

  253

  Metonitazene

  N,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5- nitro-1H-benzo [d] imidazol-1 -yl)ethan- 1-amine

  14680-51-4

  254

  MMB-018 (MMB-PICA,AMB-PICA)

  methyl (1 -pentyl-1H-indole-3-carbonyl) val inate

  1971007-97-2

  255

  MMB-022 (MMB-4en- PICA)

  Methyl 3 -methyl-2-{[1-(pent-4-en-1- yl)-1H- indol-3-yl] formamido} butanoate

   

  256

  MMB-FUBICA (AMB- FUBICA)

  methyl 2-( 1 -(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3- methylbutanoate

  1971007-90-5

  257

  MN-18

  N-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl-1H-indazole-3 -carboxamide

   

  258

  MN-24

  (AM-6527; NNE1)

  (naphthal en-1 -yl)-1 -pentyl-1H- indole-3 -carboxamide

  1338925-11-3

  259

  MO-CHMINACA

  1 -methoxy-3,3-dimethyl-1 -oxobutan-2- yl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate

   

  260

  MPA

  (Methiopropamine)

  1- (thiophen-2-yl) -2- methylaminopropane

  801156-47-8

  261

  MT-45

  l-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) piperazine

  52694-55-0

  262

  N-(1-Amino-3-methyl-1- oxobutan-2-yl)-1- (phenylmethyl)-1H-indazole-3- carboxamide

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide

   

  263

  N-( 1 - Amino-3 -methyl- loxobutan-2-yl)-1- (phenylmethyl)-1H-indole-3- carboxamide

  N-( 1 -amino-3 -methyl-1 -oxobutan-2- yl)-1 -benzyl-1H-indole-3 -carboxamide

   

  264

  N-(2-Methoxyethyl)-N-( 1 - methylethyl)-2-( 1 -pentyl-1H- indol-3 -yl)-4-thiazol- methanamine

  N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl- 1H-indol-3 -yl)thiazol-4- yl)methyl)propan-2-amine

  1400742-45-1

  265

  N-(6-Quinolinyl)-1 -pentyl-1H- indazole-3-carboxamide

  1 -pentyl -N-(quinolin-6-yl)-1H- indazole-3-carboxamide

   

  266

  N-(Naphthalen-1 -yl)-1H- indazole-3-carboxamide

  N-(naphthalen-1 -yl)- 1H-indazole-3- carboxamide

   

  267

  N-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl- 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3- carboxamide

  N7-(naphthalen-1 -yl)-1 -pentyl-1H- pyrrolo [2,3-b]pyridine-3-carboxamide

   

  268

  N,N-Diethyl-2-(1 -pentyl-1H- indol-3-yl)-4-thiazol- methanamine

  N-ethyl-N-((2-( 1 -pentyl-1H-indol-3 - yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine

  1400742-46-2

  269

  Naphthalen-1 -yl(1 -(pent-4- enyl)-1H-pyrrolo [2,3 - b]pyridin-3-yl)methanone

  naphthal en-1 -yl( 1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H- pyrrolo [2,3 -b]pyridin-3 -yl)methanone

   

  270

  Naphthalen-1 -yl( 1 -(pentyl-1H- benzo [d] imidazol-2- yl)methanone

  naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H- benzo [d] imidazol-2-yl)methanone

   

  271

  Naphthalen-1 -yl-( 1 -pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone

  Naphthalen-1 -yl-( 1 -pentyl -1H-7- azaindol-3 -yl)methanone

   

  272

  Naphthalen-1 -yl-1 -benzyl-1H- indole-3-carboxylate

  naphthalen-1 -yl 1 -benzyl-1H-indole-3- carboxylate

   

  273

  N-Ethylnorpentylone (Ephylone)

  1 -(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino) pentan-1 -one

  17763-02-9

  274

  N-Ethy lhexedrone

  (NEH, Hexen, Ethyl-Hex)

  2-(Ethylamino)-1 -phenyl-1 -hexanone

  802857-66-5

  275

  N-methyl ethylone

  l-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethyl(methyl)amino)propan-1 -one

   

  276

  NM-2201

  naphthal en-1 -yl 1 -(5-fluoropentyl)-1H- indole-3 -carboxylate

   

  277

  NNEI 2’-indazole isomer

  N-(naphthalen-1 -yl)-2-pentyl-2H- indazole-3-carboxamide

   

  278

  Ocfentanil

  N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1- phenethylpiperidin-4-yl) acetamide

  101343-69-5

  279

  ORG 27569

  5-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1 - yl)phenethyl)-1H-indole-2- carboxamide

   

  280

  ORG 27759

  N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3- ethy 1-5 -fluoro-1H-indole-2- carboxamide

   

  281

  ORG 29647

  N-( 1 -benzylpyrrolidin-3 -yl)-5 -chloro-3 - ethyl-1H-indole-2-carboxamide

   

  282

  Orthofluorofentanyl (2- Fluorofentanyl)

  N-(2-fluorophenyl)-N-( 1 - phenethylpiperidin-4-yl) propionamide

  910616-29-4

  283

  PB-22 (QUPIC)

  quinolin-8-yl 1 -pentyl-1H-indole-3 - carboxylate

  1400742-17-7

  284

  PB-22 N-(2-fluoropentyl)

  quinolin-8-yl 1 -(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate

   

  285

  PB-22 N-(4-fluoropentyl)

  quinolin-8-yl 1 -(4-fluoropentyl)-1H- indazole-3 -carboxylate

   

  286

  Parafluorobutyrylfentanyl (4-

  Fluorobutyrfentanyl)

  N-(4-fluorophenyl)-N-(1 -phenethyl piperidin-4-yl) butyramide

  244195-31-1

  287

  Pentedrone

  (±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-one

  879722-57-3

  288

  Phencyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexyl) piperidine

  77-10-1

  289

  Phenazepam

  7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-2H -1,4-benzodiazepine-2-one

  51753-57-2

  290

  Phenmetrazine

  3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

  134-49-6

  291

  Pholcodine

  3 - morpholinylethylmorphine

  509-67-1

  292

  Pravadoline (WIN 48,098)

  (4-methoxyphenyl)(2-methyl-1 -(2- morpholinoethyl)-1H-indol-3 -yl) methanone

  92623-83-1

  293

  Propylphenidate (PPH)

  Propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2- yl) acetate

  1071564-47-0

  294

  PX-1

  N-( 1 -amino-1-oxo-3 -phenylpropan-2- yl)-1 -(5-fluoropentyl)-1H-indole-3 - carboxamide

   

  295

  QUCHIC (BB-22)

  quinolin-8-yl 1 -(cyclohexylmethyl)-1H- indole-3-carboxylate

  1400742-42-8

  296

  Quinolin-8-yl-1 -benzyl-1H- indazole-3 -carboxylate

  quinolin-8-yl 1 -benzyl-1H-indazole-3- carboxylate

   

  297

  RCS-2 butyl

  1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H- indole-3-carbaldehyde

  1345966-63-3

  298

  RCS-3

  2-(3-methoxyphenyl)-1-(1 -pentyl- indol-3-yl) methanone

  1379922-51-6

  299

  RCS-4

  (4-methoxyphenyl) (1 -pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

  1345966-78-0

  300

  RCS-4 butyl

  (4-methoxyphenyl)( 1 -butyl-1H-indol-3- yl) methanone

   

  301

  RCS-4 ortho isomer

  (2-methoxyphenyl)( 1 -pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

   

  302

  RCS-8

  (SR-18; BTM-8)

  1 -(1 -(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3- yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1 -one

  1345970-42-4

  303

  Rimonabant

  5-(4-chlorophenyl)-1 -(2,4- dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin- 1 -yl)-1H-pyrazole-3 -carboxamide

  168273-06-1

  304

  SDB-005

  naphthalen-1 -yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

   

  305

  SDB-006

  N-benzy 1-1 -pentyl-1H-indole-3 - carboxamide

  695213-59-3

  306

  Secobarbital

  5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

  76-73-3

  307

  Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)

  N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyltetrahydrofuran-2- carboxamide

  2142571-01-3

  308

  TFMPP

  1 [3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine

  15532-75-9

  309

  THJ-018

  naphthalen-1 -yl( 1 -pentyl-1H-indazol-3 - yl) methanone

  1364933-55-0

  310

  THJ-2201

  (1 -(5 -fluoropentyl)-1H-indazol-3 - yl)(naphthalen-1-yl) methanone

  1801552-01-1

  311

  Tramadol

  (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1 - (3 -methoxyphenyl) cyclohexan-1 -ol

  27203-92-5

  312

  Trans-CP 47,497-C8

  2-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-

  methylnonan-2-yl)phenol

   

  313

  U-47700

  3,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2 -(dimetylamino)cyclohexyl]-N- methyl­benzamide

  82657-23-6

  314

  UR-144 (KM-X1)

  (1 -pentyl-1H-indol-3 -yl)(2,2,3,3 - tetramethylcyclopropyl) methanone

  1199943-44-6

  315

  UR-144 N-(3-chloropentyl)

  (1 -(3 -chloropentyl)-1H-indol-3 - yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  316

  UR-144 N-(4-pentenyl)

  (1 -(pent-4-en-1 -yl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  317

  UR-144 N-(5-bromopentyl)

  (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

  1628690-26-5

  318

  UR-144 N-(5-chlorophentyl)

  (1 -(5-chloropentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3 -tetramethyl cyclopropyl) methanone

  1445577-42-3

  319

  UR-144 N-heptyl

  (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanone

  1616469-06-7

  320

  URB447

  (4-amino-1 -(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl) (phenyl) methanone

   

  321

  URB597

  (3'-carbamoyl-[1,1'-biphenyl]-3- yl)(cyclohexyl)carbamate

  546141-08-6

  322

  URB-602

  cyclohexyl [1,1'-biphenyl]-3-yl carbamate

  565460-15-3

  323

  URB754

  6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d] [1,3]oxazin-4-one

  86672-58-4

  324

  Valerylfentanyl

  N-(1 -phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide

  122882-90-0

  325

  WIN 55, 212-2

  (R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)- 2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4- hi]indol-6-yl)(naphthalen-1- yl)methanone

  131543-23-2

  326

  XLR-11

  (1 -(5-Fluoro-pentyl)-1H-indol-3 - yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

  1364933-54-9

  327

  XLR-11 N-(2-fluoropentyl)

  (1 -(2-fluoropentyl)-1H-indol-3- yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  328

  XLR-11 N-(3-fluoropentyl)

  (1 -(3 -fluoropentyl)-1H-indol-3 - yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  329

  XLR-11 N-(4-fluoropentyl)

  (1 -(4-fluoropentyl)-1H-indol-3 - yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

   

  330

  XLR-12

  (2,2,3,3 -tetramethylcyclopropyl)(1 - (4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- yl) methanone

  895155-78-9

  331

  Zipeprol

  α - (α - methoxybenzyl) - 4 - (β - methoxyphenethyl)-1 -piperazineethanol

  34758-83-3

   

   

  IID. Các chất sau

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Coca

   

   

   
   

   

  DANH MỤC III

  CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

   

  Danh Mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây:

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Allobarbital

  5,5 - diallylbarbituric acid

  52-43-7

  2

  Alprazolam

  8 - chloro -1 - methyl - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] - benzodiazepine

  289981-97-7

  3

  Aminorex

  2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  2207-50-3

  4

  Amobarbital

  5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

  57-43-2

  5

  Barbital

  5,5 - diethylbarbituric acid

  57-44-3

  6

  Benzfetamine

  N - benzyl - N - α - dimethylphenethylamine

  156-08-1

  7

  Bromazepam

  7 - bromo -1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 -one

  1812-30-2

  8

  Buprenorphine

  21 - cyclopropyl 7 - α - [(S) - 1- hydroxy -1,2,2 trimethylpropyl] - 6,14 - endo -ethano -6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

  52485-79-7

  9

  Butalbital

  5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

  77-26-9

  10

  Butobarbital

  5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

  77-28-1

  11

  Camazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2- one dimethylcarbamate (ester)

  36104-80-0

  12

  Cathine

  ((+)norpseudoephedrine)

  (+) - (R)- α - [(R) - 1 - aminoethyl] benzylalcohol

  492-39-7

  13

  Chlordiazepoxide

  7 - chloro - 2 - (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - benzodiazepine - 4 - oxide

  58-25-3

  14

  Clobazam

  7 - chloro -1 - methyl - 5 - phenyl - 1H- 1,5 - benzodiazepine - 2,4 (3H, 5H) - dione

  22316-47-8

  15

  Clonazepam

  5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H -1,4- benzodiazepine - 2 - one

  1622-61-3

  16

  Clonazolam

  6-(2-chlorophenyl)-1 -methyl-8-nitro-4H- benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [ 1,4]diazepine

  33887-02-4

  17

  Clorazepate

  7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H- 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylic acid

  23887-31-2

  18

  Clotiazepam

  5-(2-chlorophenyl) -7-ethyl-1,3 -dihydro-1 - methyl -2H -thieno[2,3,e] - 1-4 -diazepin - 2 - one

  33671-46-4

  19

  Cloxazolam

  10 - chloro - 11b - (o - chlorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolon - [3,2-d][1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

  24166-13-0

  20

  Cyclobarbital

  5 - (1-cyclohexen-1-yl) -5-ethylbarbituric acid

  52-31-3

  21

  Delorazepam

  7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) -1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  2894-67-9

  22

  Diazepam

  7 - chloro -1,3- dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin -2 - one

  439-14-5

  23

  Diclazepam

  7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-l -methyl-1,3- dihydro-2H-benzo [e] [ 1,4] diazepin-2-one

  2894-68-0

  24

  Estazolam

  8-chloro - 6 - phenyl - 4H - s - triazolo - [4,3 - a] [1,4 - benzodiazepin

  29975-16-4

  25

  Ethchlorvynol

  1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

  113-18-8

  26

  Ethinamate

  1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

  126-52-3

  27

  Ethylloflazepate

  Ethyl -7-chloro-5-(o - fluorophenyl)-2-3- dihydro -2-oxo-1H-1,4- benzodiazepin-3- carboxylate

  291H-84-2

  28

  Etilamfetamine

  N-ethyl - α - methylphenyl ethylamine

  457-87-4

  29

  Etizolam

  4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine

  40054-69-1

  30

  Fencamfamine

  N-ethyl - 3 - phenyl - 2 - norbomanamine

  1209-98-9

  31

  Fenproporex

  (±) - 3 - [(α - methylphenylethyl) aminol propionitrile

  16397-28-7

  32

  Flualprazolam

  8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1 -methyl-4H- [1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

  28910-91-0

  33

  Flubromazolam

  8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1 -methyl-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [ 1,4]diazepine

  612526-40-6

  34

  Fludiazepam

  7 - chloro - 5 - (o - fluorofenyl) -1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  3900-31-0

  35

  Flunitrazepam

  5 - (o - fluorophenyl) - 1,3 - dihydro -1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  1622-62-4

  36

  Flurazepam

  7-chloro-1-[2 -(diethylamino) ethyl] -5 -(o- fluorophenyl) -1,3 -dihydro -2H -1,4 - benzodiazepin -2 -one

  17617-23-1

  37

  Glutethimide

  2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide

  77-21-4

  38

  Halazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl -1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  23092-17-3

  39

  Haloxazolam

  10 - bromo - 11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b - tetrahydrooxazolo [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 6 - (5H) - one

  59128-97-1

  40

  Ketamine

  (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone

  6740-88-1

  41

  Ketazolam

  11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H- [1,3] - oxazino [3,2 - d] [ 1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

  27223-35-4

  42

  Lefetamine (SPA)

  (-) - N,N - dimethyl - 1,2 - diphenylethylamine

  7262-75-1

  43

  Loprazolam

  6 - (o- chlorophenyl) -2,4 -dihydro - 2-[(4- methyl -1 -[piperazinyl) methylene] - 8 - nitro - 1 -H- imidazo -[1,2 - a] [1,4] benzodiazepin- 1 -one

  61197-73-7

  44

  Lorazepam

  7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro -3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  846-49-1

  45

  Lormetazepam

  7-chloro-5 -(o -chlorofenyl) -1,3-dihydro -3 hydroxy-1 -methyl-2H -1,4-benzodiazepin-2 - one

  848-75-9

  46

  Mazindol

  5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H- imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

  22232-71-9

  47

  Medazepam

  7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine

  2898-12-6

  48

  Mefenorex

  N-(3 - chloropropyl) - α - methylphenethylamine

  17243-57-1

  49

  Meprobamate

  2-methyl -2-propyl -1,3 -propanediol dicarbamate

  57-53-4

  50

  Mesocarb

  3 - (α - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) syndnoneimine

  34262-84-5

  51

  Methylphenobarbital

  5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

  115-38-8

  52

  Methyprylon

  3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dione

  125-64-4

  53

  Midazolam

  8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - 1 - methyl - 4H- imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

  59467-70-8

  54

  Nimetazepam

  1,3 - dihydro -1 - methyl - 7 - nitro - 5 - phenyl - 2H - 1,4- benzodiazepin - 2 - one

  2011-67-8

  55

  Nitrazepam

  1,3- dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H -1,4- benzodiazepin - 2 - one

  146-22-5

  56

  Nordazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  1088-11-5

  57

  Oxazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  604-75-1

  58

  Oxazolam

  10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl - 11b - phenyloxazolo [3,2 - d][1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

  24143-17-7

  59

  Pemoline

  2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

  2152-34-3

  60

  Pentazocine

  (2R*,6R*, 11R*) - 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 6,11 - dimethyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - ol

  55643-30-6

  61

  Pentobarbital

  5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

  76-74-4

  62

  Phendimetrazine

  (+) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

  634-03-7

  63

  Phenobarbital

  5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

  50-06-6

  64

  Phentermine

  α, α - dimethylphenethylamine

  122-09-8

  65

  Pinazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  52463-83-9

  66

  Pipradrol

  1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) - methanol

  467-60-7

  67

  Prazepam

  7 -chloro -1 -(cyclopropylmethyl) -1,3 -dihydro -5 -phenyl -2H-1,4 -benzodiazepin -2 -one

  2955-38-6

  68

  Pyrovalerone

  4’ - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

  3563-49-3

  69

  Secbutabarbital

  5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

  125-40-6

  70

  Temazepam

  7 - chloro -1,3 - dihydro - 3 - hydroxy -1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  846-50-4

  71

  Tetrazepam

  7 -chloro -5 -(1 -cyclohexen- 1-yl) -1,3 - dihydro -1 methyl - 2H-1,4 - benzodiazepin-2 - one

  10379-14-3

  72

  Tiletamine

  2-(ethylamino)-2-thiophen-2-yl cyclohexan -1- one

  14176-49-9

  73

  Triazolam

  8 - chloro - 6 - (o - chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a] [1,4] benzodiazepine

  28911-01-5

  74

  Vinylbital

  5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

  2430-49-1

  75

  Zolazepam

  4 - (2 - fluorophenyl) - 1,3,8 - trimethyl -6H- pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin - 7 -one

  31352-82-6

  76

  Zolpidem

  N, N, 6 - trimethyl - 2 - p - tolylimidazol [1,2 - a] pyridine - 3 - acetamide

  82626-48-0

   

   

   

  DANH MỤC IV

  CÁC TIỀN CHT

   

  IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.

  Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có đánh dấu *.

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  Mã số hàng hóa

  Cơ quan quản lý

  1

  1 -boc-4-AP

  tert-Butyl 4-(phenylamino) piperidine-1 -carboxylate

  125541-22-2

   

  Bộ Công an

  2

  1 -phenyl-2-propanone (P2P)

  1 -phenyl-2-propanone

  103-79-7

  2914.31.00

  Bộ Công Thương

  3

  3,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate)

  2- oxiranecarboxylic acid,3- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2- methyl-, methyl ester

  13605-48-6

  2932.99.90

  Bộ Công an

  4

  3,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)

  2- oxiranecarboxylic acid, 3- (1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl-

  2167189-50-4

  2932.99.90

  Bộ Công an

  5

  4-ANPP *

  4-aminophenyl-1 - phenethylpiperidine

  21409-26-7

  2933.39.90

  Bộ Công an

  6

  4-AP

  N-Phenyl-4- piperidinamine

  23056-29-3

   

  Bộ Công an

  7

  Acetic anhydride

  Acetic oxide

  108-24-7

  2915.24.00

  Bộ Công Thương

  8

  Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN)

  3-oxo-2-phenylbutanenitrile

  4468-48-8

  2926.40.00

  Bộ Công Thương

  9

  Alpha-phenylaceto acetamide (APAA)

  3-oxo-2-phenylbutanamide

  4433-77-6

  2924.29.90

  Bộ Công an

  10

  Alpha-bromo-(o- chlorophenyl)- cyclopentyl ketone

  Alpha-bromo-(o- chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

   

   

  Bộ Công an

  11

  Anthranilic acid*

  2 - Aminobenzoic acid

  118-92-3

  2922.43.00

  Bộ Công Thương

  12

  Benzaldehyde

  Benzaldehyde

  100-52-7

  2912.21.00

  Bộ Công Thương

  13

  Benzyl cyanide

  2-Phenylacetonenitrile

  140-29-4

  2926.90.00

  Bộ Công Thương

  14

  Cyclopentyl bromide

  Bromocyclopentane

  137-43-9

  2903.89.90

  Bộ Công Thương

  15

  Cyclopentyl chloride

  Chlorocyclopentane

  930-28-9

  2903.89.00

  Bộ Công Thương

  16

  Cyclopentyl magnesium bromide

  Cyclopentyl magnesium bromide

  33240-34-5

  2903.89.00

  Bộ Công Thương

  17

  Ephedrine*

  (1R,2R)-2-methy lamino-1 - phenyl propan - 1 - ol

  299-42-3

  2939.41.00

  Bộ Y tế

  18

  Ergometrine*

  N - (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

  60-79-7

  2939.61.00

  Bộ Y tế

  19

  Ergotamine*

  Ergotaman-3’,6’,18 - trione, 12-hydroxy-2 -methyl -5’- (phenylmethyl) -(5’a)

  113-15-5

  2939.62.00

  Bộ Y tế

  20

  Gamma-butyro lactone (GBL)

  Dihidrofuran-2(3H)-one

  96-48-0

  2932.20.90

  Bộ Công Thương

  21

  Hydroxylimine

  1-hydroxycyclopentyl -(o- chlorophenyl)-ketone-N - methylimine

  90717-16-1

  2925.29.00

  Bộ Công an

  22

  Isosafrole

  1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

  120-58-1

  2932.91.00

  Bộ Công Thương

  23

  Lysergic acid*

  (8b) - 9,10 - didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

  82-58-6

  2939.63.00

  Bộ Công Thương

  24

  Methyl alpha-phenyl acetoacetate (MAPA)

  Methyl 3-oxo-2- phenylbutanoate

  16648-44-5

  2918.30.00

  Bộ Công an

  25

  N-acetylanthranilic acid*

  1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

  89-52-1

  2924.23.00

  Bộ Công Thương

  26

  N-Ethylephedrine*

  1 -Ethylephedrine

  7681-79-0

  2939.49.90

  Bộ Y tế

  27

  N-Ethyl pseudoephedrine*

  Ethyl methylamino- phenyl-propane -1-ol

  258827- 65-5

  2939.49.90

  Bộ Y tế

  28

  N-Methylephedrine*

  (1R,2S)-2-(Dimethylamino)-1 -phenyl -1 -propanol

  552-79-4

  2939.49.90

  Bộ Y tế

  29

  N-Methyl pseudoephedrine*

  Dimethylamino-phenyl- propane-1-ol

  51018-28- 1

  2939.49.90

  Bộ Y tế

  30

  Norephedrine (Phenylpropanolamine)

  α-(1-Aminoethyl) enzylalcohol

  14838-15-4

  2939.44.00

  Bộ Công an

  31

  Norfentanyl

  N-phenyl-N-4-piperidinyl- propanamide

  1609-66-1

   

  Bộ Công an

  32

  N-Phenethyl-4- piperidinone (NPP)

  1 - (2-Phenylethyl) piperidine-4-one

  39742-60

  2933.39.90

  Bộ Công an

  33

  o-Chlorobenzonitrile

  2-Chlorobenzonitrile

  873-32-5

  2926.90.00

  Bộ Công Thương

  34

  o-Bromobenzonitrile

  2-Bromobenzonitrile

  2042-37-7

  2926.90.00

  Bộ Công Thương

  35

  o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

  2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone

  6740-85-8

  2914.29.90

  Bộ Công an

  36

  Phenylacetic acid*

  Benzeneacetic acid

  103-82-2

  2916.34.00

  Bộ Công Thương

  37

  Piperidine*

  Cyclopentimine

  110-89-4

  2933.32.00

  Bộ Công Thương

  38

  Piperonal*

  1,3-Benzodioxole-5- carbaldehyde

  120-57-0

  2932.93.00

  Bộ Công Thương

  39

  Piperonyl methyl ketone

  3,4-methylenedioxyphenyl-2- propanone

  4676-39-5

  2932.92.00

  Bộ Công Thương

  40

  Propiophenone

  1 -phenyl-1 -propanone

  93-55-0

  2914.39.00

  Bộ Công Thương

  41

  Pseudoephedrine*

  (1S, 2S) - 2-methylamino -1- phenyl propane -1-ol

  90-82-4

  2939.42.00

  Bộ Y tế

  42

  Safrole

  5-(prop-2-en-1 -yl)-2H-1,3-benzodioxole

  94-59-7

  2932.94.00

  Bộ Công Thương

   

   

  IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  Mã số hàng hóa

  Cơ quan quản lý

  1

  Acetic acid

  Ethanoic acid

  64-19-7

  2915.21.00

  Bộ Công Thương

  2

  Acetone

  2-propanone

  67-64-1

  2914.11.00

  Bộ Công Thương

  3

  Acetyl chloride

  Acetyl chloride

  75-36-5

  2915.90.10

  Bộ Công Thương

  4

  Ammonium formate

  Ammonium formate

  540-69-2

  2915.12.00

  Bộ Công Thương

  5

  Diethylamine