hieuluat

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc thanh toán của Quỹ BHYT tỉnh Ninh Thuận

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:05/2020/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Đức Thanh
  Ngày ban hành:17/07/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:27/07/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH NINH THUẬN

  _______

  Số: 05/2020/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

  ___________

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
  KHÓA X KỲ HỌP THỨ 14

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

  Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  Điều 2. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

  1. Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe: quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết.

  2. Giá dịch vụ ngày giường điều trị: quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết.

  3. Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện: quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết.

  4. Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

  2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá X kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2020; thay thế Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

   

   

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Đức Thanh

   

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
  (kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

   

  Đơn vị tính: đồng

  STT

  STT TT14

  STT TT13

  Các loại dịch vụ

  Mức giá

  1

  2

  2

  Bệnh viện hạng I

  38.700

  2

  3

  3

  Bệnh viện hạng II

  34.500

  3

  4

  4

  Bệnh viện hạng III

  30.500

  4

  5

  5

  Bệnh viện hạng IV

  27.500

  5

  6

  6

  Trạm y tế xã

  27.500

  6

  7

  7

  Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

  200.000

  7

  8

   

  Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

  160.000

  8

  9

   

  Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

  160.000

  9

  10

   

  Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

  450.000

   

   

  PHỤ LỤC II

  BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU TRỊ
  (kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

   

  Đơn vị tính: đồng

  STT

  STT TT14

  STT TT13

  Các loại dịch vụ

  Mức giá

  1

  1

  1

  Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  705.000

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  602.000

  2

  2

  2

  Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  427.000

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  325.000

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  282.000

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  251.500

  3

  3

  3

  Ngày giường bệnh Nội khoa:

   

  3.1

  3.1

  3.1

  Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  226.500

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  187.100

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  171.100

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  152.700

  3.2

  3.2

  3.2

  Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  203.600

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  160.000

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  149.100

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  132.700

  3.3

  3.3

  3.3

  Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  171.400

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  130.600

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  121.100

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  112.000

  4

  4

  4

  Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

   

  4.1

  4.1

  4.1

  Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  303.800

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  256.300

  4.2

  4.2

  4.2

  Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  276.500

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  223.800

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  198.300

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  178.300

  4.3

  4.3

  4.3

  Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  241.700

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  199.200

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  175.600

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  155.300

  4.4

  4.4

  4.4

  Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

   

   

   

   

  Bệnh viện hạng I

  216.500

   

   

   

  Bệnh viện hạng II

  170.800

   

   

   

  Bệnh viện hạng III

  148.600

   

   

   

  Bệnh viện hạng IV

  134.700

  5

  5

  5

  Ngày giường trạm y tế xã

  56.000

  6

  6

  6

  Ngày giường bệnh ban ngày

  Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

   

  Ghi chú: giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

   

   

  PHỤ LỤC III

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
  (kèm theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

   

  STT

  STT TT14

  STT TT13

  Mã dịch vụ

  Tên dịch vụ TT14

  Mức giá

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  A

  A

   

  CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

   

   

  I

  I

  I

   

  Siêu âm

   

   

  1

  1

  1

  04C1.1.3

  Siêu âm

  43.900

   

  2

  2

  2

  03C4.1.3

  Siêu âm + đo trục nhãn cầu

  76.200

   

  3

  3

  3

   

  Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

  181.000

   

  4

  4

  4

  03C4.1.1

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

  222.000

   

  5

  5

  5

  03C4.1.6

  Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

  257.000

   

  6

  6

  6

  03C4.1.5

  Siêu âm tim gắng sức

  587.000

   

  7

  7

  7

  04C1.1.4

  Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

  457.000

  Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

  8

  8

  8

  04C1.1.5

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

  805.000

   

  9

  9

  9

  04C1.1.6

  Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu l ượng động mạch vành FFR

  1.998.000

  Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

  II

  II

  II

   

  Chụp X-quang thường

   

   

  10

  10

  10

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

  50.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  11

  11

  11

   

  Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

  56.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  12

  12

  12

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

  56.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  13

  13

  13

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

  69.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  14

  14

  14

   

  Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

  13.100

   

  15

  15

  15

  03C4.2.2.1

  Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

  64.200

   

  16

  16

  16

  03C4.2.1.7

  Chụp Angiography mắt

  214.000

   

  17

  17

  17

  04C1.2.5.33

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

  101.000

   

  18

  18

  18

  04C1.2.5.34

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

  116.000

   

  19

  19

  19

  04C1.2.5.35

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

  156.000

   

  20

  20

  20

  03C4.2.5.10

  Chụp mật qua Kehr

  240.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  21

  21

  21

  04C1.2.5.30

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

  539.000

   

  22

  22

  22

  04C1.2.5.31

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

  529.000

   

  23

  23

  23

  03C4.2.5.11

  Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

  206.000

   

  24

  24

  24

  04C1.2.6.36

  Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

  371.000

   

  25

  25

  25

  03C4.2.5.12

  Chụp X-quang vú định vị kim dây

  386.000

  Chưa bao gồm kim định vị.

  26

  26

  26

  03C4.2.5.13

  Lỗ dò cản quang

  406.000

   

  27

  27

  27

  03C4.2.5.15

  Mammography (1 bên)

  94.200

   

  28

  28

  28

  04C1.2.6.37

  Chụp tủy sống có tiêm thuốc

  401.000

   

  III

  III

  III

   

  Chụp X-quang số hóa

   

   

  29

  29

  29

  04C1.2.6.51

  Chụp X-quang số hóa 1 phim

  65.400

  Áp dụng cho 01 vị trí

  30

  30

  30

  04C1.2.6.52

  Chụp X-quang số hóa 2 phim

  97.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  31

  31

  31

  04C1.2.6.53

  Chụp X-quang số hóa 3 phim

  122.000

  Áp dụng cho 01 vị trí

  32

  32

  32

   

  Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

  18.900

   

  33

  33

  33

  04C1.2.6.54

  Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

  411.000

   

  34

  34

  34

  04C1.2.6.55

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

  609.000

   

  35

  35

  35

  04C1.2.6.56

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

  564.000

   

  36

  36

  36

  04C1.2.6.57

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

  224.000

   

  37

  37

  37

  04C1.2.6.58

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

  224.000

   

  38

  38

  38

  04C1.2.6.59

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

  264.000

   

  39

  39

  39

  04C1.2.6.60

  Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

  521.000

   

  40

  40

  40

   

  Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

  944.000

   

  41

  41

  41

   

  Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

  386.000

  Ch ưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

  IV

  IV

  IV

   

  Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

   

   

  42

  42

  42

  04C1.2.6.41

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

  522.000

   

  43

  43

  43

  04C1.2.6.42

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

  632.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  44

  44

  44

  04C1.2.6.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

  1.701.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  45

  45

  45

  04C1.2.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

  1.446.000

   

  46

  46

  46

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.451.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  47

  47

  47

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

  3.128.000

   

  48

  48

  48

  04C1.2.6.64

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

  2.985.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  49

  49

  49

   

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

  2.731.000

   

  50

  50

  50

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

  6.673.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  51

  51

  51

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

  6.637.000

   

  52

  52

  52

  04C1.2.6.61

  Chụp PET/CT

  19.770.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  53

  53

  53

  04C1.2.6.62

  Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

  20.539.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  54

  54

  54

  04C1.2.6.43

  Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

  5.598.000

   

  55

  55

  55

  04C1.2.6.44

  Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

  5.916.000

   

  56

  56

  56

  04C1.2.6.45

  Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

  6.816.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

  57

  57

  57

  04C1.2.6.46

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

  9.066.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

  58

  58

  58

   

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

  7.816.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

  59

  59

  59

  04C1.2.6.48

  Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

  9.666.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

  60

  60

  60

  04C1.2.6.47

  Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

  9.116.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

  61

  61

  61

  04C1.2.6.50

  Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

  2.103.000

  Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

  62

  62

  62

   

  Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

  1.183.000

  Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

  63

  63

  63

  04C1.2.6.50

  Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

  3.616.000

  Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

  64

  64

  64

  03C2.1.56

  Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

  1.735.000

  Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  65

  65

  65

  03C2.1.57

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.235.000

  Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  66

  66

  66

  04C1.2.6.49

  Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

  3.116.000

  Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

  67

  67

  67

  03C4.2.5.2

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

  2.214.000

   

  68

  68

  68

  03C4.2.5.1

  Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

  1.311.000

   

  69

  69

  69

   

  Chụp cộng hưởng từ gan với ch ất tương phản đặc hiệu mô

  8.665.000

   

  70

  70

  70

   

  Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

  3.165.000

   

  V

  V

  V

   

  Một số kỹ thuật khác

   

   

  71

  71

  71

   

  Đo mật độ xương 1 vị trí

  82.300

  Bằng phương pháp DEXA

  72

  72

  72

   

  Đo mật độ xương 2 vị trí

  141.000

  Bằng phương pháp DEXA

  73

  73

  73

   

  Đo mật độ xương

  21.400

  Bằng phương pháp siêu âm

  B

  B

  B

   

  CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

   

   

  74

  74

  74

   

  Bơm rửa khoang màng phổi

  216.000

   

  75

  75

  75

  03C1.51

  Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

  467.000

   

  76

  76

  76

   

  Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

  1.016.000

   

  77

  77

  77

  04C2.108

  Cấp cứu ngừng tuần hoàn

  479.000

  Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

  78

  78

  78

  04C3.1.142

  Cắt chỉ

  32.900

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  79

  79

  79

   

  Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

  158.000

  Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

  80

  80

  80

  04C2.69

  Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

  137.000

   

  81

  81

  81

  04C2.112

  Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  176.000

   

  82

  82

  82

  04C2.71

  Chọc hút khí màng phổi

  143.000

   

  83

  83

  83

  04C2.70

  Chọc rửa màng phổi

  206.000

   

  84

  84

  84

  03C1.4

  Chọc dò màng tim

  247.000

   

  85

  85

  85

  03C1.74

  Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

  177.000

  Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

  86

  86

  86

  03C1.1

  Chọc dò tủy sống

  107.000

  Chưa bao gồm kim chọc dò.

  87

  87

  87

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  166.000

   

  88

  88

  88

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  221.000

   

  89

  89

  89

  04C2.67

  Chọc hút hạch hoặc u

  110.000

   

  90

  90

  90

  04C2.121

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  152.000

   

  91

  91

  91

  04C2.122

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  732.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

  92

  92

  92

  04C2.68

  Chọc hút tế bào tuyến giáp

  110.000

   

  93

  93

  93

  04C2.111

  Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  151.000

   

  94

  94

  94

  04C2.115

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  530.000

  Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

  95

  95

  95

  04C2.114

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  128.000

  Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

  96

  96

  96

   

  Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

  2.360.000

   

  97

  97

  97

  04C2.98

  Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

  596.000

   

  98

  98

  98

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  678.000

   

  99

  99

  99

   

  Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

  1.199.000

   

  100

  100

  100

  03C1.58

  Đặt catheter động mạch quay

  546.000

   

  101

  101

  101

  03C1.59

  Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

  1.367.000

   

  102

  102

  102

  03C1.57

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

  653.000

   

  103

  103

  103

  04C2.104

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

  1.126.000

   

  104

  104

  104

  04C2.103

  Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

  1.126.000

  Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

  105

  105

  105

   

  Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

  6.811.000

   

  106

  106

  106

  04C2.106

  Đặt nội khí quản

  568.000

   

  107

  107

  107

   

  Đặt sonde dạ dày

  90.100

   

  108

  108

  108

  03C1.52

  Đặt sonde JJ niệu quản

  917.000

  Chưa bao gồm Sonde JJ.

  109

  109

  109

  03C1.32

  Đặt stent thực quản qua nội soi

  1.144.000

  Chưa bao gồm stent.

  110

  110

  110

   

  Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

  3.035.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

  111

  111

  111

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

  2.025.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

  112

  112

  112

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

  1.925.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

  113

  113

  113

   

  Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa ch ất qua ống dẫn lưu màng phổi

  196.000

  Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

  114

  114

  114

  03C1.56

  Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

  2.321.000

  Chưa bao gồm hệ thống quả l ọc và dịch lọc.

  115

  115

  115

   

  Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

  185.000

   

  116

  116

  116

   

  Hút dịch khớp

  114.000

   

  117

  117

  117

   

  Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  125.000

   

  118

  118

  118

   

  Hút đờm

  11.100

   

  119

  119

  119

  04C2.119

  Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

  944.000

  Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

  120

  120

  120

  04C2.79

  Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

  562.000

   

  121

  121

  121

  04C2.78

  Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

  964.000

   

  122

  122

  122

  03C1.71

  Lọc máu liên tục (01 lần)

  2.212.000

  Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

  123

  123

  123

  03C1.72

  Lọc tách huyết tương (01 lần)

  1.636.000

  Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

  124

  124

  124

  04C2.99

  Mở khí quản

  719.000

   

  125

  125

  125

  04C2.120

  Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

  373.000

   

  126

  126

  126

   

  Nghi ệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

  94.900

   

  127

  127

  127

  03C1.39

  Nội soi lồng ngực

  974.000

   

  128

  128

  128

   

  Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

  5.010.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  129

  129

  129

   

  Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

  5.788.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  130

  130

  130

  03C1.45

  Niệu dòng đồ

  59.800

   

  131

  131

  131

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

  1.761.000

   

  132

  132

  132

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

  1.461.000

   

  133

  133

  133

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

  3.261.000

   

  134

  134

  134

  04C2.96

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê

  753.000

   

  135

  135

  135

  04C2.116

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

  1.133.000

   

  136

  136

  136

  04C2.117

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

  2.584.000

   

  137

  137

  137

   

  Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

  2.844.000

   

  138

  138

  138

  04C2.88

  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

  433.000

  Đã bao gồm chi phí Test HP

  139

  139

  139

   

  Nội soi dạ dày làm Clo test

  294.000

   

  140

  140

  140

   

  Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết

  244.000

   

  141

  141

  141

  04C2.90

  Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

  408.000

   

  142

  142

  142

  04C2.89

  Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

  305.000

   

  143

  143

  143

  04C2.92

  Nội soi trực tràng có sinh thiết

  291.000

   

  144

  144

  144

  04C2.91

  Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

  189.000

   

  145

  145

  145

  03C1.25

  Nội soi dạ dày can thiệp

  728.000

  Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

  146

  146

  146

  03C4.2.4.2

  Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP)

  2.678.000

  Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

  147

  147

  147

  04C2.85

  Nội soi ổ bụng

  825.000

   

  148

  148

  148

  04C2.86

  Nội soi ổ bụng có sinh thiết

  982.000

   

  149

  149

  149

  03C1.36

  Nội soi ống mật chủ

  167.000

   

  150

  150

  150

   

  Nội soi siêu âm ch ẩn đoán

  1.164.000

   

  151

  151

  151

   

  Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

  2.897.000

   

  152

  152

  152

  03C1.40

  Nội soi tiết niệu có gây mê

  849.000

   

  153

  153

  153

  04C2.101

  Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

  925.000

  Chưa bao gồm sonde JJ.

  154

  154

  154

  04C2.94

  Nội soi bàng quang có sinh thiết

  649.000

   

  155

  155

  155

  04C2.93

  Nội soi bàng quang không sinh thiết

  525.000

   

  156

  156

  156

  04C2.118

  Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

  694.000

   

  157

  157

  157

  04C2.95

  Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

  893.000

   

  158

  158

  158

   

  Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

  1.351.000

   

  159

  159

  159

   

  Nối thông động - t ĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

  1.371.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

  160

  160

  160

   

  Nối thông động- tĩnh mạch

  1.151.000

   

  161

  161

  161

  04C2.74

  Nong niệu đạo và đặt thông đái

  241.000

   

  162

  162

  162

  03C1.31

  Nong thực quản qua nội soi

  2.277.000

   

  163

  163

  163

  04C2.73

  Rửa bàng quang

  198.000

  Chưa bao gồm hóa chất.

  164

  164

  164

  03C1.5

  Rửa dạ dày

  119.000

   

  165

  165

  165

  03C1.54

  Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

  589.000

   

  166

  166

  166

   

  Rửa phổi toàn bộ

  8.181.000

  Đã bao gồm thuốc gây mê

  167

  167

  167

  03C1.55

  Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

  831.000

   

  168

  168

  168

   

  Rút máu để điều trị

  236.000

   

  169

  169

  169

   

  Rút ống dẫn l ưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

  178.000

   

  170

  170

  170

   

  Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

  597.000

  Chưa bao gồm ống thông.

  171

  171

  171

   

  Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

  558.000

   

  172

  172

  172

  03C1.21

  Sinh thiết cơ tim

  1.765.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

  173

  173

  173

  04C2.80

  Sinh thiết da hoặc niêm mạc

  126.000

   

  174

  174

  174

   

  Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.002.000

   

  175

  175

  175

   

  Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  828.000

   

  176

  176

  176

   

  Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.900.000

   

  177

  177

  177

   

  Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.700.000

   

  178

  178

  178

  04C2.81

  Sinh thiết hạch hoặc u

  262.000

   

  179

  179

  179

  04C2.110

  Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.104.000

   

  180

  180

  180

  04C2.83

  Sinh thiết màng phổi

  431.000

   

  181

  181

  181

   

  Sinh thiết móng

  311.000

   

  182

  182

  182

  04C2.84

  Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

  609.000

   

  183

  183

  183

  04C2.82

  Sinh thiết tủy xương

  242.000

  Chưa bao gồm kim sinh thiết.

  184

  184

  184

  04C2.113

  Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

  1.372.000

  Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

  185

  185

  185

   

  Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

  2.677.000

   

  186

  186

  186

  03C1.20

  Sinh thiết vú

  157.000

   

  187

  187

  187

   

  Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

  1.560.000

   

  188

  188

  188

  03C1.30

  Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

  645.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  189

  189

  189

  03C1.28

  Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

  576.000

  Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

  190

  190

  190

  03C1.22

  Soi khớp có sinh thiết

  498.000

   

  191

  191

  191

  03C1.23

  Soi màng phổi

  440.000

   

  192

  192

  192

  03C1.67

  Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

  885.000

   

  193

  193

  193

  03C1.27

  Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

  748.000

   

  194

  194

  194

  03C1.26

  Soi ruột non

  639.000

   

  195

  195

  195

  03C1.24

  Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

  427.000

  Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

  196

  196

  196

  03C1.29

  Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

  243.000

   

  197

  197

  197

  03C1.62

  Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

  989.000

   

  198

  198

  198

  03C1.61

  Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

  500.000

   

  199

  199

  199

  04C2.107

  Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

  1.504.000

  Chưa bao gồm catheter.

  200

  200

  200

  04C2.123

  Thận nhân tạo cấp cứu

  1.541.000

  Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

  201

  201

  201

  04C2.76

  Thận nhân tạo chu kỳ

  556.000

  Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  202

  202

  202

  04C3.1.149

  Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

  63.600

   

  203

  203

  203

   

  Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

  3.430.000

  Đã bao gồm quả lọc hấp phụ và quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  204

  204

  204

  04C3.1.150

  Tháo bột khác

  52.900

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  205

  205

  205

   

  Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

  246.000

  Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè.

  206

  206

  206

  04C3.1.143

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

  57.600

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  207

  207

  207

  04C3.1.144

  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm

  82.400

   

  208

  208

  208

  04C3.1.145

  Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30cm

  82.400

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  209

  209

  209

  04C3.1.145

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30cm đến 50cm

  112.000

   

  210

  210

  210

  04C3.1.146

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15cm đến 30cm nhiễm trùng

  134.000

   

  211

  211

  211

  04C3.1.147

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng

  179.000

   

  212

  212

  212

  04C3.1.148

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

  240.000

   

  213

  213

  213

   

  Thay canuyn mở khí quản

  247.000

   

  214

  214

  214

  04C2.72

  Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

  92.900

   

  215

  215

  215

   

  Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

  502.000

   

  216

  216

  216

  04C2.105

  Thở máy (01 ngày điều trị)

  559.000

   

  217

  217

  217

  04C2.65

  Thông đái

  90.100

   

  218

  218

  218

  04C2.66

  Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

  82.100

   

  219

  219

  219

   

  Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

  11.400

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

  220

  220

  220

   

  Tiêm khớp

  91.500

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  221

  221

  221

   

  Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  132.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  222

  222

  222

   

  Truyền tĩnh mạch

  21.400

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

  223

  223

  223

  04C3.1.151

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0cm

  178.000

   

  224

  224

  224

  04C3.1.152

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0cm

  237.000

   

  225

  225

  225

  04C3.1.153

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0cm

  257.000

   

  226

  226

  226

  04C3.1.154

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0cm

  305.000

   

  C

  C

  C

   

  Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

   

   

  227

  227

  227

  03C1DY.2

  Bàn kéo

  45.800

   

  228

  228

  228

  04C2.DY139

  Bó Farafin

  42.400

   

  229

  229

  229

   

  Bó thuốc

  50.500

   

  230

  230

  230

  03C1DY.3

  Bồn xoáy

  16.200

   

  231

  231

  231

  04C2.DY125

  Châm (có kim dài)

  72.300

   

  232

  232

  232

   

  Châm (kim ngắn)

  65.300

   

  233

  233

  233

  03C1DY.8

  Chẩn đoán điện

  36.200

   

  234

  234

  234

  03C1DY.29

  Chẩn đoán điện thần kinh cơ

  58.500

   

  235

  235

  235

  04C2.DY124

  Chôn chỉ (cấy chỉ)

  143.000

   

  236

  236

  236

  04C2.DY140

  Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

  35.500

   

  237

  237

  237

   

  Đặt thuốc y học cổ truyền

  45.400

   

  238

  238

  238

  04C2.DY126

  Điện châm (có kim dài)

  74.300

   

  239

  239

  239

   

  Điện châm (kim ngắn)

  67.300

   

  240

  240

  240

  04C2.DY130

  Điện phân

  45.400

   

  241

  241

  241

  04C2.DY138

  Điện từ trường

  38.400

   

  242

  242

  242

  03C1DY.20

  Điện vi dòng giảm đau

  28.800

   

  243

  243

  243

  04C2.DY134

  Điện xung

  41.400

   

  244

  244

  244

  03C1DY.25

  Giác hơi

  33.200

   

  245

  245

  245

  03C1DY.1

  Giao thoa

  28.800

   

  246

  246

  246

  04C2.DY129

  Hồng ngoại

  35.200

   

  247

  247

  247

  04C2.DY141

  Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

  45.300

   

  248

  248

  248

   

  Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

  335.000

   

  249

  249

  249

   

  Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

  203.000

   

  250

  250

  250

   

  Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

  48.600

   

  251

  251

  251

   

  Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

  146.000

   

  252

  252

  252

  04C2.DY132

  Laser châm

  47.400

   

  253

  253

  253

  03C1DY.32

  Laser chiếu ngoài

  34.000

   

  254

  254

  254

  03C1DY.33

  Laser nội mạch

  53.600

   

  255

  255

  255

   

  Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

  105.000

   

  256

  256

  256

   

  Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  105.000

   

  257

  257

  257

   

  Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  105.000

   

  258

  258

  258

   

  Ngâm thuốc y học cổ truyền

  49.400

   

  259

  259

  259

   

  Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

  1.050.000

  Chưa bao gồm thuốc

  260

  260

  260

  03C1DY.17

  Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

  33.300

   

  261

  261

  261

   

  Sắc thuốc thang (1 thang)

  12.500

  Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

  262

  262

  262

  04C2.DY137

  Siêu âm điều trị

  45.600

   

  263

  263

  263

  04C2.DY131

  Sóng ngắn

  34.900

   

  264

  264

  264

  03C1DY.35

  Sóng xung kích điều trị

  61.700

   

  265

  265

  265

  03C1DY.5

  Tập do cứng khớp

  45.700

   

  266

  266

  266

  03C1DY.6

  Tập do liệt ngoại biên

  28.500

   

  267

  267

  267

  03C1DY.4

  Tập do liệt thần kinh trung ương

  41.800

   

  268

  268

  268

  03C1DY.19

  Tập dưỡng sinh

  23.800

   

  269

  269

  269

   

  Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

  59.500

   

  270

  270

  270

  03C1DY.11

  Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

  11.200

   

  271

  271

  271

   

  Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

  302.000

   

  272

  272

  272

   

  Tập nuốt (có sử dụng máy)

  158.000

   

  273

  273

  273

   

  Tập nuốt (không sử dụng máy)

  128.000

   

  274

  274

  274

   

  Tập sửa lỗi phát âm

  106.000

   

  275

  275

  275

  04C2.DY136

  Tập vận động đoạn chi

  42.300

   

  276

  276

  276

  04C2.DY135

  Tập vận động toàn thân

  46.900

   

  277

  277

  277

   

  Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

  29.000

   

  278

  278

  278

  03C1DY.13

  Tập với hệ thống ròng rọc

  11.200

   

  279

  279

  279

  03C1DY.12

  Tập với xe đạp tập

  11.200

   

  280

  280

  280

  04C2.DY127

  Thủy châm

  66.100

  Chưa bao gồm thuốc

  281

  281

  281

  03C1DY.14

  Thủy trị liệu

  61.400

   

  282

  282

  282

   

  Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

  2.769.000

  Chưa bao gồm thuốc

  283

  283

  283

   

  Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ

  1.157.000

  Chưa bao gồm thuốc

  284

  284

  284

  04C2.DY133

  Tử ngoại

  34.200

   

  285

  285

  285

  03C1DY.16

  Vật lý trị liệu chỉnh hình

  30.100

   

  286

  286

  286

  03C1DY.15

  Vật lý trị liệu hô hấp

  30.100

   

  287

  287

  287

  03C1DY.18

  Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

  30.100

   

  288

  288

  288

  03C1DY.30

  Xoa bóp áp lực hơi

  30.100

   

  289

  289

  289

  04C2.DY128

  Xoa bóp bấm huyệt

  65.500

   

  290

  290

  290

  03C1DY.21

  Xoa bóp bằng máy

  28.500

   

  291

  291

  291

  03C1DY.22

  Xoa bóp cục bộ bằng tay

  41.800

   

  292

  292

  292

  03C1DY.23

  Xoa bóp toàn thân

  50.700

   

  293

  293

  293

   

  Xông hơi thuốc

  42.900

   

  294

  294

  294

   

  Xông khói thuốc

  37.900

   

  295

  295

  295

   

  Xông thuốc bằng máy

  42.900

   

   

   

   

   

  Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

   

   

  296

  296

  296

   

  Thủ thuật loại I

  132.000

   

  297

  297

  297

   

  Thủ thuật loại II

  69.900

   

  298

  298

  298

   

  Thủ thuật loại III

  40.600

   

  D

  D

  D

   

  PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

   

   

  I

  I

  I

   

  HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

   

   

  299

  299

  299

   

  Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

  5.202.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  300

  300

  300

   

  Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

  1.496.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  301

  301

  301

   

  Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

  1.293.000

  Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện.

  302

  302

  302

   

  Kết thúc và rút hệ thống ECMO

  2.444.000

   

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  303

  303

  303

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.204.000

   

  304

  304

  304

   

  Phẫu thuật loại I

  2.167.000

   

  305

  305

  305

   

  Phẫu thuật loại II

  1.290.000

   

  306

  306

  306

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  1.233.000

   

  307

  307

  307

   

  Thủ thuật loại I

  762.000

   

  308

  308

  308

   

  Thủ thuật loại II

  459.000

   

  309

  309

  309

   

  Thủ thuật loại III

  317.000

   

  H

  II

  II

   

  NỘI KHOA

   

   

  310

  310

  310

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

  1.392.000

   

  311

  311

  311

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặc thức ăn

  885.000

   

  312

  312

  312

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

  2.372.000

   

  313

  313

  313

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

  5.103.000

   

  314

  314

  314

  DƯ-MDLS

  Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

  290.000

   

  315

  315

  315

  DƯ-MDLS

  Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

  160.000

   

  316

  316

  316

  DƯ-MDLS

  Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

  521.000

   

  317

  317

  317

  DƯ-MDLS

  Test hồi phục phế quản

  172.000

   

  318

  318

  318

  DƯ-MDLS

  Test huyết thanh tự thân

  668.000

   

  319

  319

  319

  DƯ-MDLS

  Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

  878.000

   

  320

  320

  320

  DƯ-MDLS

  Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

  838.000

   

  321

  321

  321

  DƯ-MDLS

  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

  334.000

   

  322

  322

  322

  DƯ-MDLS

  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

  377.000

   

  323

  323

  323

  DƯ-MDLS

  Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  475.000

   

  324

  324

  324

  DƯ-MDLS

  Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  389.000

   

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  325

  325

  325

   

  Phẫu thuật loại I

  1.569.000

   

  326

  326

  326

   

  Phẫu thuật loại II

  1.091.000

   

  327

  327

  327

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  823.000

   

  328

  328

  328

   

  Thủ thuật loại I

  580.000

   

  329

  329

  329

   

  Thủ thuật loại II

  319.000

   

  330

  330

  330

   

  Thủ thuật loại III

  162.000

   

  III

  III

  III

   

  DA LIỄU

   

   

  331

  331

  331

   

  Chụp và phân tích da bằng máy

  205.000

   

  332

  332

  332

   

  Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

  195.000

   

  333

  333

  333

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Nitơ lỏng, nạo thương tổn

  332.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  334

  334

  334

   

  Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

  240.000

   

  335

  335

  335

   

  Điều trị hạt cơm bằng Plasma

  358.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  336

  336

  336

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

  1.268.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  337

  337

  337

   

  Điều trị một số bệnh da bằng IPL

  453.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  338

  338

  338

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

  333.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  339

  339

  339

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

  1.049.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  340

  340

  340

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

  1.230.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  341

  341

  341

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

  213.000

   

  342

  342

  342

   

  Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

  285.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  343

  343

  343

   

  Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

  682.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  344

  344

  344

   

  Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

  744.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  345

  345

  345

   

  Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

  1.108.000

   

  346

  346

  346

   

  Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

  2.192.000

   

  347

  347

  347

   

  Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cá i

  2.468.000

   

  348

  348

  348

   

  Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

  628.000

   

  349

  349

  349

   

  Phẫu thuật điều trị l ỗ đáo không viêm xương

  546.000

   

  350

  350

  350

   

  Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

  1.912.000

   

  351

  351

  351

   

  Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

  1.552.000

   

  352

  352

  352

   

  Phẫu thuật điều trị u dưới móng

  752.000

   

  353

  353

  353

   

  Phẫu thuật giải áp thần kinh

  2.318.000

   

  354

  354

  354

   

  Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

  3.337.000

   

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  355

  355

  355

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.256.000

   

  356

  356

  356

   

  Phẫu thuật loại I

  1.826.000

   

  357

  357

  357

   

  Phẫu thuật loại II

  1.056.000

   

  358

  358

  358

   

  Phẫu thuật loại III

  795.000

   

  359

  359

  359

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  760.000

   

  360

  360

  360

   

  Thủ thuật loại I

  385.000

   

  361

  361

  361

   

  Thủ thuật loại II

  250.000

   

  362

  362

  362

   

  Thủ thuật loại III

  148.000

   

  IV

  IV

  IV

   

  NỘI TIẾT

   

   

  363

  363

  363

  03C2.1.5

  Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

  231.000

   

  364

  364

  364

   

  Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

  258.000

   

  365

  365

  365

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  6.560.000

   

  366

  366

  366

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  4.166.000

   

  367

  367

  367

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  5.772.000

   

  368

  368

  368

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.468.000

   

  369

  369

  369

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  3.345.000

   

  370

  370

  370

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.281.000

   

  371

  371

  371

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  2.772.000

   

  372

  372

  372

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  5.485.000

   

  373

  373

  373

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

  7.761.000

   

  374

  374

  374

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

  7.652.000

   

   

   

   

   

  Các thủ thuật còn lại khác

   

   

  375

  375

  375

   

  Thủ thuật loại I

  616.000

   

  376

  376

  376

   

  Thủ thuật loại II

  392.000

   

  377

  377

  377

   

  Thủ thuật loại III

  212.000

   

  V

  V

  V

   

  NGOẠI KHOA

   

   

   

   

   

   

  Ngoại Thần kinh

   

   

  378

  378

  378

   

  Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

  4.498.000

   

  379

  379

  379

   

  Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

  5.081.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

  380

  380

  380

   

  Phẫu thuật u hố mắt

  5.529.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

  381

  381

  381

   

  Phẫu thuật ápxe não

  6.843.000

  Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

  382

  382

  382

  03C2.1.39

  Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

  4.122.000

  Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

  383

  383

  383

  03C2.1.45

  Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

  4.948.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

  384

  384

  384

  03C2.1.38

  Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

  5.455.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

  385

  385

  385

   

  Phẫu thuật tạo hình màng não

  5.713.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  386

  386

  386

   

  Phẫu thuật thoát vị não, màng não

  5.414.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  387

  387

  387

   

  Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

  7.245.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kinh vi phẫu.

  388

  388

  388

  03C2.1.43

  Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

  7.447.000

  Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

  389

  389

  389

  03C2.1.41

  Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

  6.653.000

  Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

  390

  390

  390

  03C2.1.42

  Phẫu thuật vi phẫu u não thất

  6.653.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

  391

  391

  391

   

  Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

  7.145.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết s ọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

  392

  392

  392

   

  Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

  5.389.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

  393

  393

  393

   

  Phẫu thuật ghép khuyết sọ

  4.557.000

  Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

  394

  394

  394

   

  Phẫu thuật u xương sọ

  5.019.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

  395

  395

  395

   

  Phẫu thuật vết thương sọ não hở

  5.383.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

  396

  396

  396

  03C2.1.44

  Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

  6.741.000

  Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

  397

  397

  397

   

  Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

  7.121.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít.

  398

  398

  398

  03C2.1.40

  Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

  6.447.000

   

  399

  399

  399

  03C2.1.46

  Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

  6.849.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

   

   

   

   

  Ngoại Lồng ngực - mạch máu

   

   

  400

  400

  400

  03C2.1.31

  Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

  1.625.000

  Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

  401

  401

  401

  03C2.1.24

  Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

  18.144.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

  402

  402

  402

  03C2.1.25

  Phẫu thuật các m ạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

  14.645.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ t ạng.

  403

  403

  403

  03C2.1.18

  Phẫu thuật cắt màng tim rộng

  14.352.000

   

  404

  404

  404

  03C2.1.15

  Phẫu thuật cắt ống động mạch

  12.821.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  405

  405

  405

  03C2.1.17

  Phẫu thuật nong van động mạch chủ

  7.852.000

   

  406

  406

  406

  03C2.1.16

  Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

  14.352.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  407

  407

  407

   

  Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

  7.275.000

   

  408

  408

  408

   

  Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

  3.732.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

  409

  409

  409

   

  Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

  3.285.000

   

  410

  410

  410

  03C2.1.19

  Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

  12.653.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  411

  411

  411

  03C2.1.21

  Phẫu thuật thay động mạch chủ

  18.615.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

  412

  412

  412

  03C2.1.20

  Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…)

  17.144.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

  413

  413

  413

   

  Phẫu thuật tim kín khác

  13.836.000

  Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  414

  414

  414

  03C2.1.14

  Phẫu thuật tim loại Blalock

  14.352.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo.

  415

  415

  415

  03C2.1.26

  Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

  16.447.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ t ạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt.

  416

  416

  416

   

  Phẫu thuật u máu các vị trí

  3.014.000

   

  417

  417

  417

   

  Phẫu thuật cắt phổi

  8.641.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

  418

  418

  418

   

  Phẫu thuật cắt u trung thất

  10.311.000

   

  419

  419

  419

   

  Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

  1.756.000

   

  420

  420

  420

   

  Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

  6.686.000

  Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

  421

  421

  421

   

  Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

  9.982.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

  422

  422

  422

   

  Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

  8.288.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

  423

  423

  423

   

  Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

  6.799.000

  Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

   

   

   

   

  Ngoại Tiết niệu

   

   

  424

  424

  424

  03C2.1.91

  Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

  6.544.000

   

  425

  425

  425

   

  Phẫu thuật cắt thận

  4.232.000

   

  426

  426

  426

   

  Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

  6.117.000

   

  427

  427

  427

   

  Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  4.027.000

   

  428

  428

  428

  03C2.1.82

  Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

  4.316.000

   

  429

  429

  429

  03C2.1.83

  Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

  4.170.000

   

  430

  430

  430

   

  Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  4.098.000

   

  431

  431

  431