hieuluat

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND Tuyên Quang về tiêu chuẩn máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:06/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Giang
  Ngày ban hành:05/05/2020Hết hiệu lực:15/12/2023
  Áp dụng:15/05/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TUYÊN QUANG

  _____________

  Số: 06/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Tuyên Quang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  _______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

  Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

  Căn cứ Thông tư 08/2019/TT- BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

  Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 152/TTr-SYT ngày 26 tháng 3 năm 2020 về Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  Những nội dung không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  Điều 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cụ thể thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật hiện hành.

  2. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thực hiện kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có phát sinh khác liên quan đến việc phát triển chuyên môn của đơn vị, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến để tổ chức thực hiện.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
  - Bộ Y tế; Bộ Tài chính (Báo cáo);
  - Vụ pháp chế, Bộ Y tế (Báo cáo);
  - Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính (Báo cáo);
  - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (Báo cáo);
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Báo cáo);
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
  - TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
  - Như Điều 5 (thi hành);
  - Các phó CVP UBND tỉnh;
  - Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
  - Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - Phòng tin học và Công báo;
  - Chuyên viên YT, TC, TH;
  - Lưu: VT (Giang KGVX).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

  Nguyễn Thế Giang

   

   

  PHỤ LỤC

  TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

   

  STT

  Chủng loại (tên máy móc, thiết bị)

  Đơn vị tính

  Số lượng

  I

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X-Quang

   

   

  a

  Máy X-Quang cố định

  Máy

  4

  b

  Máy X-Quang di động

  Máy

  5

  c

  Máy X- Quang C Arm

  Máy

  3

  2

  Hệ thống CT-Scaner

   

   

  a

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay

  Hệ thống

  2

  b

  Hệ thống CT- Scanner 64-128 lát cắt/ vòng quay

  Hệ thống

  1

  3

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

   

   

   

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  1

  4

  Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

   

   

   

  Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)

  Hệ thống

  1

  5

  Máy siêu âm

   

   

  a

  Máy siêu âm tim mạch

  Máy

  3

  b

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  8

  6

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 5000 test/giờ

  7

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 500 test/giờ

  8

  Máy chạy thận nhân tạo

  Máy

  50

  9

  Máy thở

  Máy

  105

  10

  Máy gây mê

  Máy

  10

  11

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  99

  12

  Bơm tiêm điện

  Máy

  348

  13

  Máy truyền dịch

  Máy

  348

  14

  Dao mổ

   

   

  a

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  10

  b

  Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch

  Cái

  9

  15

  Máy phá rung tim

  Máy

  12

  16

  Máy tim, phổi nhân tạo

  Máy

  1

  17

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  5

  18

  Đèn mổ treo trần

  Cái

  9

  19

  Đèn mổ di động

  Cái

  10

  20

  Bàn mổ

  Cái

  9

  21

  Máy điện tim

  Máy

  14

  22

  Máy điện não

  Máy

  2

  23

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  3

  b

  Hệ thống nội soi phế quản

  Hệ thống

  1

  c

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  3

  d

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  24

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  25

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  14

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Máy kéo dãn cột sống

  Máy

  2

  2

  Máy sóng ngắn

  Máy

  2

  3

  Máy điện xung

  Máy

  2

  4

  Máy từ trường điều trị

  Máy

  2

  5

  Máy siêu âm điều tri đa tần

  Máy

  2

  6

  Máy soi ven

  Máy

  4

  7

  Máy siêu âm xuyên sọ

  Máy

  1

  8

  Máy siêu âm mắt A-B

  Máy

  1

  9

  Máy chụp đáy mắt

  Máy

  1

  10

  Máy đo nhãn áp

  Máy

  1

  11

  Máy đo thị trường mắt

  Máy

  1

  12

  Máy phẫu thuật mắt phaco

  Máy

  1

  13

  Máy laser phá bao sau nhãn khoa

  Máy

  1

  14

  Máy điện cơ

  Máy

  1

  15

  Máy garo hơi tự động dùng trong phẫu thuật

  Máy

  1

  16

  Máy tán sỏi laser

  Máy

  1

  17

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X-Quang - siêu âm

  Máy

  1

  18

  Máy cắt đốt u gan

  Máy

  1

  19

  Máy lọc máu liên tục

  Máy

  1

  20

  Máy siêu lọc thận

  Máy

  2

  21

  Dụng cụ phẫu thuật nội soi các loại

  Bộ

  2

  22

  Dụng cụ phẫu thuật sản khoa các loại

  Bộ

  2

  23

  Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình các loại

  Bộ

  2

  24

  Dụng cụ phẫu thuật mắt các loại

  Bộ

  2

  25

  Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng các loại

  Bộ

  2

  26

  Dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt các loại

  Bộ

  2

  27

  Dụng cụ phẫu thuật nhi các loại

  Bộ

  2

  28

  Dụng cụ phẫu thuật tim mạch các loại

  Bộ

  2

  29

  Dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não các loại

  Bộ

  2

  30

  Dụng cụ phẫu thuật tiết niệu các loại

  Bộ

  2

  31

  Dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng các loại

  Bộ

  2

  32

  Dụng cụ phẫu thuật cột sống

  Bộ

  2

  33

  Dụng cụ tiểu phẫu các loại

  Bộ

  50

  34

  Dụng cụ thay băng các loại

  Bộ

  50

  35

  Dụng cụ vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng các loại

  Bộ

  2

  36

  Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

  Máy

  1

  37

  Máy phân tích huyết học tự động

  Máy

  2

  38

  Hệ thống máy sinh học phân tử

  Máy

  1

  39

  Máy xét nghiệm đông máu tự động

  Máy

  1

  40

  Máy phân tích khí máu động mạch

  Máy

  1

  41

  Máy soi cặn nước tiểu

  Máy

  1

  42

  Máy tách thành phần máu tự động

  Máy

  1

  43

  Máy phân tích nhóm máu tự động

  Máy

  1

  44

  Máy ly tâm lạnh túi máu

  Máy

  1

  45

  Máy cắt lạnh tức thì

  Máy

  1

  46

  Máy X - Quang nhũ ảnh kỹ thuật số

  Máy

  1

  47

  Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tự động

  Hệ thống

  1

  48

  Hệ thống máy tiệt khuẩn EO

  Hệ thống

  1

  49

  Hệ thống khí y tế

  Hệ thống

  2

  50

  Hệ thống hội chẩn từ xa Telemedicine

  Hệ thống

  1

   

  Tổng cộng: 83 Khoản

   

   

  II

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X-Quang

   

   

  a

  Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  4

  b

  Máy X-Quang di động

  Máy

  1

  2

  Hệ thống CT- Scanner

   

   

  a

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  3

  Máy siêu âm

   

   

  a

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  1

  b

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  4

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  5

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 300 test/giờ

  6

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  2

  7

  Máy thở

  Máy

  5

  8

  Máy gây mê

  Máy

  2

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  11

  10

  Bơm tiêm điện

  Cái

  10

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  10

  12

  Dao mổ

   

   

  a

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  b

  Dao mổ điện siêu âm

  Cái

  1

  13

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  14

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  15

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  2

  16

  Đèn mổ di động

  Bộ

  5

  17

  Bàn mổ

  Cái

  2

  18

  Máy điện tim

  Máy

  6

  19

  Máy điện não

  Máy

  1

  20

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  c

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  4

  21

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  22

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  5

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Nồi hấp ướt các loại

  Cái

  6

  2

  Lồng ấp sơ sinh

  Cái

  2

  3

  Hệ thống ghế máy nha khoa

  Hệ thống

  4

  4

  Bộ sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  1

  5

  Tủ sấy các loại

  Cái

  10

  6

  Đèn chiếu vàng da

  Cái

  2

  7

  Máy hút dịch

  Cái

  10

  8

  Giường điện đa năng

  Cái

  12

  9

  Đèn Tử Ngoại

  Cái

  6

  10

  Đèn Hồng Ngoại

  Cái

  20

  11

  Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

  Máy

  5

  12

  Máy ly tâm các loại

  Máy

  5

  13

  Máy kéo giãn cột sống

  Máy

  4

  14

  Máy điện xung

  Máy

  4

  15

  Máy tạo Oxy

  Máy

  1

  16

  Máy lấy cao răng các loại

  Máy

  4

  17

  Thiết bị vật lý trị liệu-phục hồi chức năng

  Bộ

  4

  18

  Kính hiển vi

  Cái

  5

  19

  Máy khí dung các loại

  Máy

  15

  20

  Máy siêu âm điều trị

  Máy

  6

  21

  Bồn đun Parafin

  Cái

  4

  22

  Máy xoa bóp áp lực hơi

  Máy

  11

  23

  Máy điện phân

  Máy

  8

  24

  Máy sắc thuốc

  Máy

  4

  25

  Máy xét nghiệm điện giải đồ

  Máy

  4

  26

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể

  Máy

  1

  27

  Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số

  Máy

  4

  28

  Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

  Hệ thống

  1

  29

  Máy đo thính lực người lớn có ghi

  Máy

  1

  30

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  1

  31

  Máy đo thị lực

  Máy

  1

  32

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  1

  33

  Bàn kéo nắn bó bột

  Cái

  1

  34

  Bàn tập vật lý trị liệu đa năng

  Cái

  1

  35

  Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

  Bộ

  1

  36

  Bộ dụng cụ mổ lấy thai

  Bộ

  3

  37

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản

  Bộ

  1

  38

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  1

  39

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

  Bộ

  1

  40

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt

  Bộ

  1

  41

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  1

  42

  Bộ khoan xương bằng điện

  Cái

  1

  43

  Bồn tắm trẻ sơ sinh

  Cái

  1

  44

  Giường sưởi ấm sơ sinh

  Cái

  2

  45

  Hệ thống buồng oxy cao áp

  Hệ thống

  1

  46

  Hệ thống điện tim gắng sức

  Hệ thống

  1

  47

  Hệ thống định hóm máu bằng gelcar

  Hệ thống

  1

  48

  Hệ thống định nhóm máu

  Hệ thống

  1

  49

  Hệ thống xử lý nước cho máy thận

  Hệ thống

  1

  50

  Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi

  Cái

  2

  51

  Holter theo dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi

  Cái

  2

  52

  Máy dẫn lưu màng phổi

  Cái

  1

  53

  Máy điện châm đa năng có hẹn giờ

  Máy

  20

  54

  Máy điện châm dùng kim

  Máy

  40

  55

  Máy điện châm không dùng kim

  Máy

  3

  56

  Máy điện kích thích cơ sàn chậu

  Máy

  1

  57

  Máy điện xung giác hút

  Máy

  2

  58

  Máy điều trị đau, giải phóng độc tố và tăng cường miễn dịch

  Máy

  1

  59

  Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích

  Máy

  1

  60

  Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế

  Máy

  1

  61

  Máy điều trị xung kích

  Máy

  1

  62

  Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

  Máy

  4

  63

  Máy đo loãng xương X-Quang

  Máy

  1

  64

  Máy gây tê thần kinh đám rối

  Máy

  1

  65

  Máy in phim khô

  Máy

  4

  66

  Máy Laze nội mạch

  Máy

  1

  67

  Máy phun sương khử khuẩn

  Máy

  5

  68

  Máy rửa khử khuẩn

  Máy

  1

  69

  Máy sóng ngắn

  Máy

  4

  70

  Máy tán sỏi Laze

  Máy

  1

  71

  Máy tháo lồng ruột

  Máy

  1

  72

  Máy xét nghiệm đông máu

  Máy

  1

  73

  Máy xét nghiệm HP hơi thở

  Máy

  4

  74

  Máy xét nghiệm khí máu

  Máy

  1

  75

  Hệ thống tán sỏi ngược dòng

  Hệ thống

  1

   

  Tổng cộng: 101 Khoản

   

   

  III

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN DƯƠNG

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X- Quang

   

   

  a

  Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

  b

  Máy X-Quang di động

  Máy

  1

  2

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  3

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  5

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  5

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 300 test/giờ

  6

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  1

  7

  Máy thở

  Máy

  9

  8

  Máy gây mê kèm máy thở

  Máy

  3

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  9

  10

  Bơm tiêm điện

  Cái

  9

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  9

  12

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  13

  Máy phá rung tim

  Máy

  2

  14

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  15

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  3

  16

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  17

  Bàn mổ

  Cái

  2

  18

  Máy điện tim

  Máy

  5

  19

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  b

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  2

  c

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  20

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  21

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  6

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Máy ly tâm thử mấu 24 ống nghiệm

  Máy

  1

  2

  Máy huyết học 18 thông số và máy in

  Máy

  4

  3

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  3

  4

  Máy X-Quang thường quy

  Máy

  3

  5

  Máy chụp X-Quang tăng sáng truyền hình

  Máy

  1

  6

  Máy đo khí máu

  Máy

  1

  7

  Tủ sấy các loại

  Cái

  5

  8

  Nồi hấp chạy điện

  Cái

  1

  9

  Máy cất nước

  Máy

  1

  10

  Máy sấy đồ vải ≥ 30kg

  Máy

  1

  11

  Máy tạo oxy

  Máy

  4

  12

  Giường sưởi trẻ sơ sinh

  Cái

  2

  13

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  2

  14

  Máy chiếu đèn Bistos

  Máy

  1

  15

  Máy hút dịch chạy điện áp lực thấp

  Máy

  2

  16

  Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay

  Máy

  3

  17

  Máy răng

  Máy

  1

  18

  Bộ khám điều trị tai mũi họng và ghế (máy sông họng)

  Bộ

  1

  19

  Máy hút đờm dãi

  Máy

  6

  20

  Giường cấp cứu đa năng chạy điện

  Cái

  2

  21

  Đèn tử ngoại

  Cái

  1

  22

  Máy điện xung

  Máy

  1

  23

  Máy siêu âm đa tần

  Máy

  1

  24

  Máy Lase nội mạch 2 đầu phát

  Máy

  1

  25

  Hệ thống kéo giãn cổ, cột sống

  Hệ thống

  1

  26

  Máy siêu âm điều trị

  Máy

  1

  27

  Máy điện xung trị liệu chuyên biệt

  Máy

  1

  28

  Máy Lase trị liệu

  Máy

  1

  29

  Máy điện châm không dùng kim

  Máy

  2

  30

  Bộ đại phẫu

  Bộ

  1

  31

  Tủ ấm Binder

  Cái

  2

  32

  Ống nội soi niệu quản bể thận

  Cái

  1

  33

  Bộ đặt nội khí quản trẻ em

  Bộ

  2

  34

  Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  1

  35

  Bộ dụng cụ đại phẫu

  Bộ

  1

  36

  Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

  Bộ

  1

  37

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  1

  38

  Bộ van tháo đinh nội tủy xương đùi

  Bộ

  1

  39

  Cưa xương điện

  Cái

  1

  40

  Thiết bị khoan xương

  Cái

  1

  41

  Bồn tắm bé trẻ sơ sinh

  Cái

  1

  42

  Bồn rửa tay tự động

  Cái

  2

  43

  Máy rửa tay vô trùng

  Máy

  2

  44

  Doppler tim thai loại để bàn

  Máy

  1

  45

  Bộ kính thử thị lực kèm gọng

  Bộ

  1

  46

  Kính hiển vi

  Cái

  2

  47

  Máy khí dung

  Máy

  4

  48

  Máy li tâm các loại

  Máy

  2

  49

  Máy rửa phim

  Máy

  1

  50

  Nồi hấp áp lực dung tích

  Cái

  1

  51

  Tủ sấy điện

  Cái

  1

  52

  Máy thử đường huyết cá nhân

  Máy

  1

  53

  Máy hấp tiệt trùng

  Máy

  1

  54

  Máy hấp sấy công nghiệp tự động

  Máy

  1

  55

  Máy xét nghiệm đông máu

  Máy

  1

  56

  Máy chụp X-Quang răng

  Máy

  1

  57

  Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng.

  Hệ thống

  1

  58

  Đèn hồng ngoại âm

  Cái

  1

  59

  Bộ sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  1

  60

  Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser

  Máy

  1

  61

  Dây nội soi dạ dày qua ngả mũi Video

  Bộ

  1

  62

  Bộ phẫu thuật nội soi tiết niệu

  Bộ

  1

  63

  Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

  Hệ thống

  2

  64

  Bàn khám phụ khoa

  Cái

  2

  65

  Máy hàn túi máu

  Máy

  1

  66

  Tủ an toàn sinh học

  Cái

  1

  67

  Máy lắc máu toàn phần

  Máy

  1

   

  Tổng cộng: 91 Khoản

   

   

  IV

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA HANG

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X-Quang

   

   

   

  Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

  2

  Hệ thống CT Scanner

   

   

   

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt / vòng quay

  Hệ thống

  1

  3

  Siêu âm

   

   

   

  Máy siêu âm

  Máy

  3

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa máu các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  5

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 300 test/giờ

  6

  Máy chạy thận nhân tạo

  Máy

  4

  7

  Máy thở

  Máy

  11

  8

  Máy gây mê

  Hệ thống

  3

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  13

  10

  Bơm tiêm điện

  Cái

  14

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  14

  12

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  2

  13

  Máy phá rung tim

  Máy

  4

  14

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Bộ

  1

  15

  Đèn mổ treo trần

  Cái

  3

  16

  Đèn mổ di động

  Cái

  1

  17

  Bàn mổ

  Cái

  3

  18

  Máy điện tim

  Máy

  2

  19

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  1

  20

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  21

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  22

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  23

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  3

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

  Máy

  2

  2

  Máy xét nghiệm huyết học tự động

  Máy

  1

  3

  Máy phân tích đông máu

  Máy

  1

  4

  Máy xét nghiệm điện giải

  Máy

  1

  5

  Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số

  Máy

  5

  6

  Máy ly tâm các loại

  Máy

  5

  7

  Tủ sấy

  Cái

  6

  8

  Tủ làm ấm huyết thanh

  Cái

  1

  9

  Bộ đại phẫu

  Bộ

  1

  10

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

  Bộ

  1

  11

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  1

  12

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  2

  13

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  1

  14

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  2

  15

  Máy rửa phim X-Quang tự động

  Máy

  1

  16

  Máy đo nhịp và độ bão hòa oxy trong máu loại để bàn

  Máy

  4

  17

  Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay

  Máy

  5

  18

  Hệ thống khám tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  19

  Máy hút áp lực thấp

  Máy

  2

  20

  Máy hút dịch chạy điện các loại

  Máy

  7

  21

  Bơm truyền dịch

  Cái

  1

  22

  Máy tạo Oxy

  Máy

  3

  23

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ

  1

  24

  Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên

  Bộ

  1

  25

  Bộ khám điều trị răng hàm mặt

  Bộ

  1

  26

  Kính hiển vi sinh học, hai mắt

  Cái

  2

  27

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  3

  28

  Tủ lạnh trữ máu

  Cái

  1

  29

  Nồi hấp ướt tự động

  Cái

  5

  30

  Giường cấp cứu bệnh nhân đa năng

  Cái

  5

  31

  Đèn tử ngoại

  Cái

  1

  32

  Máy làm ấm dịch truyền

  Máy

  1

  33

  Máy làm ấm trẻ sơ sinh

  Máy

  1

  34

  Máy khí dung siêu âm

  Máy

  9

  35

  Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh

  Cái

  3

  36

  Bàn kéo nắn bó bột Inox

  Cái

  1

  37

  Bộ mổ lấy thai

  Bộ

  1

  38

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  1

  39

  Bộ đặt nội khí quản trẻ em

  Bộ

  2

  40

  Máy siêu âm đa tần trị liệu

  Máy

  1

  41

  Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim xuyên qua da

  Máy

  1

  42

  Máy điện xung kết hợp chườm nhiệt và giác hút chân không trị liệu

  Máy

  1

  43

  Đèn hồng ngoại trị liệu

  Cái

  3

  44

  Xe đạp tập phục hồi chức năng

  Cái

  2

  45

  Máy điện phân trị liệu

  Máy

  2

  46

  Hệ thống xử lý nước tinh khiết dùng cho máy chạy thận nhân tạo

  Hệ thống

  1

  47

  Doppler tim thai loại để bàn

  Cái

  1

  48

  Giường cấp cứu đa năng chạy điện

  Cái

  1

  49

  Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  1

  50

  Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

  Bộ

  1

  51

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  1

  52

  Bộ van tháo đinh nội tủy xương đùi

  Bộ

  1

  53

  Cưa xương điện

  Cái

  1

  54

  Thiết bị khoan xương

  Cái

  1

  55

  Máy đắp nến paraphin

  Máy

  1

  56

  Máy xoa bóp bằng hơi

  Máy

  1

  57

  Máy điện châm kim

  Máy

  1

  58

  Máy sóng ngắn

  Máy

  1

  59

  Máy điện từ trường

  Máy

  1

  60

  Máy kéo giãn cột sống cổ

  Máy

  1

  61

  Máy kéo giãn cột sống lưng

  Máy

  1

  62

  Thiết bị vật lý trị liệu phục hồi chức năng

  Bộ

  1

  63

  Máy từ trường xoay chiều

  Máy

  1

  64

  Máy laser nội mạch

  Máy

  1

  65

  Máy áp lực hơi

  Máy

  1

  66

  Bồn ngâm thủy trị liệu

  Cái

  1

  67

  Máy phẫu thuật phaco

  Máy

  1

  68

  Bộ chích chắp

  Bộ

  2

  69

  Bộ đo nhãn áp

  Bộ

  2

  70

  Đèn soi đáy mắt

  Cái

  1

  71

  Bảng điện đo thị lực

  Cái

  1

  72

  Bộ thông tuyến lệ

  Bộ

  2

  73

  Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

  Cái

  2

  74

  Máy chấm họng

  Máy

  1

  75

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  1

  76

  Máy siêu âm mắt A-B

  Máy

  1

  77

  Bộ Sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  1

  78

  Sinh hiển vi phẫu thuật mắt

  Bộ

  1

  79

  Dụng cụ phẫu thuật mắt các loại

  Bộ

  1

   

  Tổng cộng: 102 Khoản

   

   

  V

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM YÊN

   

   

  A

  Trang thiết bị chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X-Quang

   

   

  a

  Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  2

  b

  Máy X -Quang di động

  Máy

  1

  2

  Hệ thống CT Scanner

   

   

   

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay

  Máy

  1

  3

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  1

  4

  Siêu âm

   

   

  a

  Máy siêu âm tim mạch

  Máy

  2

  b

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  4

  6

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  7

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 300 test/giờ

  8

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  4

  9

  Máy thở

  Máy

  8

  10

  Máy gây mê kèm thở

  Máy

  4

  11

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  10

  12

  Bơm tiêm điện

  Máy

  12

  13

  Máy truyền dịch

  Máy

  12

  14

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  4

  15

  Máy phá rung tim

  Máy

  1

  16

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  4

  17

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  4

  18

  Đèn mổ di động

  Bộ

  4

  19

  Bàn mổ

  Cái

  4

  20

  Máy điện não

  Cái

  1

  21

  Máy điện tim

  Máy

  8

  22

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  2

  b

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  2

  23

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  24

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  4

  B

  Trang thiết bị chuyên dùng khác

   

   

  1

  Máy chụp X -Quang răng

  Cái

  1

  2

  Dây soi dạ dày qua ngả mũi video

  Bộ

  2

  3

  Máy xét nghiệm huyết học

  Máy

  4

  4

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  4

  5

  Máy siêu âm điều trị đa tần

  Máy

  1

  6

  Kính hiển vi sinh học hai mắt

  Cái

  4

  7

  Máy li tâm

  Máy

  4

  8

  Máy khoan xương điện

  Cái

  1

  9

  Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

  Bộ

  4

  10

  Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình

  Bộ

  4

  11

  Bộ phẫu thuật mềm và Bộ phẫu thuật xương

  Bộ

  4

  12

  Bộ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  4

  13

  Bộ đặt nội khí quản

  Bộ

  4

  14

  Nồi hấp tiệt trùng

  Cái

  3

  15

  Tủ sấy khô bằng điện

  Cái

  5

  16

  Bồn rửa tay vô trùng

  Cái

  4

  17

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  4

  18

  Bồn tắm trẻ sơ sinh

  Cái

  3

  19

  Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser

  Máy

  1

  20

  Đèn chiếu vàng da

  Cái

  5

  21

  Đèn tử ngoại

  Cái

  4

  22

  Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

  Cái

  3

  23

  Máy hút dịch

  Máy

  15

  24

  Máy điện xung

  Máy

  1

  25

  Máy đo bão hoà oxy trong máu

  Máy

  12

  26

  Máy đo huyết áp bằng điện

  Máy

  2

  27

  Giường cấp cứu đa năng trung

  Cái

  20

  28

  Hệ thống kéo nắn xương

  Cái

  1

  29

  Ghế máy răng nha khoa

  Cái

  2

  30

  Máy đo loãng xương siêu âm

  Cái

  2

  31

  Bộ Sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  1

  32

  Máy điện châm chân không

  Máy

  4

  33

  Máy tạo Oxy

  Máy

  4

  34

  Máy laser nội mạch

  Máy

  2

  35

  Máy trị liệu nhiệt sóng ngắn

  Máy

  2

  36

  Máy từ trường trị liệu

  Máy

  2

  37

  Máy monitor theo dõi thai nhi đơn

  Máy

  4

  38

  Máy kéo giãn cột sống

  Máy

  1

  39

  Đèn hồng ngoại âm

  Cái

  2

  40

  Máy hàn túi máu

  Máy

  1

  41

  Tủ an toàn sinh học

  Cái

  1

  42

  Máy lắc máu toàn phần

  Máy

  1

  43

  Máy kéo giãn cột sống có giường nâng, hạ bằng điện

  Máy

  1

  44

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể

  Máy

  1

  45

  Máy kéo giãn cổ, cột sống tự động

  Máy

  1

  46

  Máy điện từ trường toàn thân

  Máy

  1

  47

  Máy sóng ngắn xung và liên tục trị liệu

  Máy

  1

  48

  Máy laser nội mạch không xâm lấn

  Máy

  1

  49

  Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

  Máy

  1

  50

  Máy điều trị xung kích

  Máy

  1

  51

  Máy điện xung đa năng

  Máy

  1

  52

  Máy điện xung , điện phân

  Máy

  1

  53

  Máy điện trị liệu đa năng

  Máy

  1

  54

  Máy trị liệu bằng sóng siêu âm

  Máy

  1

  55

  Máy nén bóp hơi

  Máy

  1

  56

  Máy điều trị xoa bóp tuần hoàn khí

  Máy

  1

  57

  Máy điều trị bằng từ trường

  Máy

  1

  58

  Máy điều trị bằng sóng ngắn

  Máy

  1

  59

  Đèn hồng ngoại có hẹn giờ và điều trị được cường độ sáng trị liệu

  Cái

  1

  60

  Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

  Máy

  1

  61

  Đèn hồng ngoại chân đứng

  Cái

  1

  62

  Hệ thống giải phẫu bệnh

  Hệ thống

  1

  63

  Hệ thống nuôi cấy vi sinh

  Hệ thống

  1

  64

  Máy xét nghiệm khí máu

  Máy

  1

  65

  Máy đo loãng xương X-Quang

  Máy

  1

  66

  Máy phẫu thuật Phaco

  Máy

  1

  67

  Máy rửa khử khuẩn

  Máy

  1

  68

  Máy đốt sóng cao tần

  Máy

  2

  69

  Hệ thống cấp khí nén

  Bình

  1

  70

  Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

  Máy

  1

  71

  Tủ bảo quản máu

  Cái

  1

  72

  Máy sắc thuốc và đóng gói đông y tự động

  Máy

  1

  73

  Bồn thủy trị liệu toàn thân

  Cái

  1

  74

  Tủ sấy PARAFIN

  Cái

  1

  75

  Tủ hấp sấy vải và dụng cụ inox

  Cái

  1

  76

  Máy in phim khô

  Máy

  1

  77

  Hệ thống xử lý nước cho máy thận

  Hệ thống

  1

  78

  Hệ thống oxy trung tâm và máy hút, nén trung tâm

  Hệ thống

  1

  79

  Dây nội soi đại tràng

  Bộ

  1

   

  Tổng cộng: 105 Khoản

   

   

  VI

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X-Quang

   

   

  a.

  Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  4

  b

  Máy X-Quang di động

  Máy

  1

  2

  Hệ thống CT Scanner

   

   

   

  Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  3

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  1

  4

  Siêu âm

   

   

  a.

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  6

  b

  Máy siêu âm chuyên tim mạch + Đàn hồi nhu mô

  Máy

  1

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  5

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Công suất

  ≥ 300 test/giờ

  6

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  15

  7

  Máy thở đa chức năng

  Máy

  11

  8

  Máy gây mê

  Máy

  4

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  40

  10

  Bơm tiêm điện

  Máy

  80

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  40

  12

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  5

  13

  Dao mổ điện siêu âm

  Cái

  2

  14

  Máy phá dung tim

  Máy

  1

  15

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  2

  16

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  4

  17

  Đèn mổ di động

  Bộ

  5

  18

  Bàn mổ

  Cái

  5

  19

  Máy điện tim

  Máy

  10

  20

  Máy điện não

  Máy

  1

  21

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  2

  b

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  5

  22

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  2

  23

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  10

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi

  Cái

  3

  2

  Hệ thống điện tim gắng sức

  Cái

  2

  3

  Holter theoi dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi

  Cái

  3

  4

  Máy xét nghiệm huyết học

  Cái

  5

  5

  Hệ thống định hóm máu bằng gelcar

  Hệ thống

  1

  6

  Máy xét nghiệm đông máu

  Cái

  2

  7

  Hệ thống giải phẫu bệnh

  Hệ thống

  1

  8

  Hệ thống nuôi cấy vi sinh

  Hệ thống

  1

  9

  Máy ly tâm

  Cái

  4

  10

  Hệ thống định nhóm máu

  Hệ thống

  1

  11

  Máy xét nghiệm khí máu

  Máy

  1

  12

  Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

  Máy

  4

  13

  Máy tán sỏi Laze

  Máy

  1

  14

  Máy đo loãng xương X-Quang

  Máy

  1

  15

  Máy phẫu thuật Phaco

  Máy

  1

  16

  Máy siêu âm đo trục nhãn cầu (Siêu âm A-B)

  Máy

  1

  17

  Máy đo công suất giác mạc và khúc xạ giác mạc

  Máy

  1

  18

  Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

  Bộ

  1

  19

  Máy rửa khử khuẩn

  Máy

  1

  20

  Máy đóng gói dụng cụ y khoa

  Máy

  3

  21

  Máy đốt sóng cao tần

  Máy

  2

  22

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể

  Máy

  2

  23

  Máy dẫn lưu màng phổi

  Máy

  1

  24

  Máy khí dung siêu âm

  Cái

  30

  25

  Máy điện trị liệu tăng ion tĩnh điện âm trong cơ thể

  Máy

  1

  26

  Thiết bị tập vận động thụ động chi trên

  Cái

  2

  27

  Máy điều trị nhiệt nóng lạnh dùng trong y tế

  Máy

  1

  28

  Máy từ trường toàn thân

  Máy

  1

  29

  Hệ thống buồng oxy cao áp

  Hệ thống

  1

  30

  Máy xop bóp áp lực hơi

  Máy

  2

  31

  Máy điện xung giác hút

  Máy

  2

  32

  Máy kích thích liền xương siêu âm

  Máy

  1

  33

  Máy điện kích thích cơ sàn chậu

  Máy

  1

  34

  Máy điều trị đau, giải phóng độc tố và tăng cường miễn dịch

  Máy

  1

  35

  Máy luyện tập cơ sàn chậu có phản hồi sinh học

  Máy

  1

  36

  Đèn tử ngoại trị liệu UBV tấm thân đứng

  Cái

  2

  37

  Máy điều trị và luyện tập phát âm

  Máy

  1

  38

  Máy uốn nẹp vít

  Máy

  1

  39

  Bộ Sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  2

  40

  Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn

  Máy

  5

  41

  Xe cáng đẩy bệnh nhân cứu thương

  Cái

  30

  42

  Hệ thống oxy trung tâm

  Hệ thống

  3

  43

  Hệ thống cấp khí nén

  Hệ thống

  3

  44

  Hệ thống hút chân không

  Hệ thống

  3

  45

  Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2

  Máy

  29

  46

  Xe làm thủ thuật

  Cái

  7

  47

  Giường cấp cứu đa năng

  Cái

  50

  48

  Hệ thống ghế nha khoa

  Cái

  4

  49

  Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

  Máy

  1

  50

  Bàn kéo nắn bó bột

  Cái

  3

  51

  Máy tháo lồng ruột

  Máy

  1

  52

  Máy doppler tim thai

  Máy

  3

  53

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  2

  54

  Tủ bảo quản máu

  Cái

  2

  55

  Kính hiển vi 3 mắt kèm Camera

  Cái

  1

  56

  Máy điện giải

  Máy

  1

  57

  Máy siêu âm điều trị

  Máy

  4

  58

  Máy kéo dãn cột sống

  Máy

  1

  59

  Bàn kéo dãn tuỳ chỉnh chiều cao

  Cái

  1

  60

  Máy điện châm không dùng kim

  Máy

  5

  61

  Máy điện xung đa năng dùng trong y tế

  Máy

  3

  62

  Máy kéo dãn cột sống dùng trong y tế

  Máy

  1

  63

  Bàn tập vật lý trị liệu đa năng

  Cái

  1

  64

  Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế

  Máy

  2

  65

  Máy nén ép trị liệu dùng trong vật lý trị liệu

  Máy

  5

  66

  Máy Laze nội mạch

  Máy

  5

  67

  Máy sóng ngắn

  Máy

  3

  68

  Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích

  Máy

  3

  69

  Máy điều trị xung kích

  Máy

  3

  70

  Máy sắc thuốc và đóng gói đông y tự động

  Máy

  1

  71

  Bồn thủy trị liệu toàn thân

  Cái

  1

  72

  Tủ sấy PARAFIN

  Cái

  1

  73

  Đèn tử ngoại

  Cái

  1

  74

  Máy chụp cát lớp vi tính 2 lát

  Máy

  1

  75

  Máy in phim khô

  Máy

  4

  76

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  4

  77

  Đèn chiếu vàng da

  Cái

  8

  78

  Giường sưởi ấm sơ sinh

  Cái

  6

  79

  Máy X-Quang thường quy

  Máy

  2

  80

  Máy rửa phim X-Quang tự động

  Máy

  1

  81

  Nồi hấp tiệt trùng

  Cái

  3

  82

  Tủ sấy điện

  Cái

  5

  83

  Máy phun sương khử khuẩn

  Máy

  1

  84

  Máy gây tê thần kinh đám rối

  Máy

  1

  85

  Máy truyền giảm đau

  Máy

  1

  86

  Máy xét nghiệm HP hơi thở

  Máy

  1

  87

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt

  Bộ

  2

  88

  Bộ mở khí quản

  Bộ

  2

  89

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  5

  90

  Bộ khoan xương bằng điện

  Bộ

  2

  91

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

  Bộ

  2

  92

  Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng

  Bộ

  5

  93

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản

  Bộ

  2

  94

  Bộ dụng cụ mổ lấy thai

  Bộ

  4

  95

  Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng

  Bộ

  1

  96

  Bộ đặt nội khí quản trẻ em

  Bộ

  2

  97

  Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

  Bộ

  2

  98

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

  Bộ

  2

  99

  Hệ thống xử lý nước cho máy thận

  Hệ thống

  1

  100

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  28

  101

  Máy điện châm dùng kim

  Máy

  40

  102

  Đèn hồng ngoại chân cao

  Cái

  20

  103

  Máy điện châm đa năng có hẹn giờ

  Máy

  30

  104

  Bể thủy nhiệt

  Cái

  1

  105

  Tủ âm sâu

  Cái

  2

  106

  Bồn tắm trẻ sơ sinh

  Cái

  1

  107

  Hệ thống máy tiệt khuẩn EO

  Hệ thống

  1

  108

  Máy đo thính lực người lớn có ghi

  Máy

  1

  109

  Máy đo thị lực

  Máy

  1

  110

  Máy chụp đáy mắt

  Máy

  1

  111

  Máy đo nhãn áp

  Máy

  1

  112

  Máy phát tia plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương

  Máy

  5

  113

  Máy soi ven

  Máy

  10

   

  Tổng cộng: 140 Khoản

   

   

  VII

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ATK

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Máy X-quang

   

   

  a

  Máy X-Quang thường quy

  Máy

  1

  b

  Máy X-Quang di động

  Máy

  1

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  3

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  4

  Máy thở

  Máy

  2

  5

  Máy gây mê kèm thở

  Máy

  2

  6

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  10

  7

  Bơm tiêm điện

  Cái

  10

  8

  Bơm truyền dịch

  Cái

  10

  9

  Dao mổ điện

  Cái

  2

  10

  Máy phá rung tạo nhịp tim

  Máy

  3

  11

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  1

  12

  Đèn mổ treo trần

  Cái

  1

  13

  Đèn mổ di động

  Cái

  4

  14

  Bàn mổ

  Cái

  3

  15

  Máy điện tim

  Máy

  2

  16

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa

  Hệ thống

  1

  b

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  17

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  18

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  2

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Bàn đẻ

  Cái

  2

  2

  Bàn khám phụ khoa

  Cái

  2

  3

  Bàn phẫu thuật phụ khoa

  Cái

  2

  4

  Bậc gỗ cho tập

  Cái

  2

  5

  Bộ dụng cụ cắt tử cung

  Bộ

  2

  6

  Bộ dụng cụ cố định chi

  Bộ

  2

  7

  Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa

  Bộ

  2

  8

  Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung

  Bộ

  2

  9

  Bộ dụng cụ mổ lấy thai

  Bộ

  2

  10

  Bộ dụng cụ mở khí quản

  Bộ

  8

  11

  Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn

  Bộ

  5

  12

  Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em

  Bộ

  2

  13

  Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

  Bộ

  1

  14

  Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

  Bộ

  2

  15

  Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

  Bộ

  1

  16

  Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

  Bộ

  1

  17

  Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa

  Bộ

  1

  18

  Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

  Bộ

  2

  19

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

  Bộ

  2

  20

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

  Bộ

  1

  21

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

  Bộ

  1

  22

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  12

  23

  Bộ dụng cụ thắt cắt búi trĩ

  Bộ

  3

  24

  Bộ dụng cụ thử Glocom.

  Bộ

  2

  25

  Bộ dụng cụ trung phẫu

  Bộ

  2

  26

  Bộ đại phẫu

  Bộ

  1

  27

  Bộ nạo thai

  Bộ

  1

  28

  Bộ phẫu thuật thanh quản tại phòng mổ

  Bộ

  1

  29

  Bộ triệt sản nữ

  Bộ

  2

  30

  Cưa xương loại điện

  Cái

  1

  31

  Doppler tim thai

  Máy

  4

  32

  Đèn điều trị vàng da

  Cái

  2

  33

  Đèn khe

  Cái

  2

  34

  Ghế khám và điều trị tai mũi họng

  Cái

  2

  35

  Ghế và Máy răng

  Bộ

  1

  36

  Kìm sinh thiết cổ tử cung

  Cái

  2

  37

  Kính hiển vi có chụp ảnh

  Cái

  1

  38

  Kính hiển vi hai mắt

  Cái

  2

  39

  Kính hiển vi phẫu thuật mắt tai mũi họng

  Cái

  2

  40

  Khoan xương điện

  Cái

  1

  41

  Khoan xương tay

  Cái

  1

  42

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  3

  43

  Máy điều trị điện từ trường

  Máy

  2

  44

  Máy điều trị sóng ngắn

  Máy

  2

  45

  Máy điều trị tần số thấp

  Máy

  2

  46

  Máy điều trị vi sóng xung và liên tục

  Máy

  1

  47

  Máy đo nồng độ ô xy bão hòa

  Máy

  5

  48

  Máy đốt điện cổ tử cung

  Máy

  1

  49

  Máy hoàn viên dẻo

  Máy

  1

  50

  Máy hút dịch chạy điện liên tục

  Máy

  10

  51

  Máy hút dịch phẫu thuật

  Máy

  2

  52

  Máy hút nhớt trẻ sơ sinh

  Máy

  1

  53

  Máy kéo giãn

  Máy

  1

  54

  Máy kích thích thần kinh cơ

  Máy

  3

  55

  Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

  Máy

  2

  56

  Máy Laser châm cứu

  Máy

  1

  57

  Máy Laser điều trị

  Máy

  2

  58

  Máy lắc điện

  Máy

  2

  59

  Máy li tâm

  Máy

  3

  60

  Máy nhiệt trị liệu

  Máy

  2

  61

  Máy pha loãng

  Máy

  2

  62

  Máy phân tích huyết học ≥ 20 thông số

  Máy

  1

  63

  Máy phân tích nước tiểu ≥ 10 thông số

  Máy

  1

  64

  Máy rửa phim X-Quang tự động

  Máy

  1

  65

  Máy rửa siêu âm

  Máy

  2

  66

  Máy tạo Ô xy di động

  Máy

  9

  67

  Máy theo dõi chuyển dạ đẻ

  Máy

  1

  68

  Máy thở trẻ em

  Máy

  2

  69

  Máy thủy liệu điều trị

  Máy

  3

  70

  Máy xoa bóp

  Máy

  1

  71

  Nồi điện luộc dụng cụ

  Cái

  9

  72

  Nồi hấp điện loại ≥ 50 lít

  Cái

  2

  73

  Nồi hấp tiệt trùng dung tích ≥ 200 lít

  Cái

  2

  74

  Nồi hấp ướt

  Cái

  3

  75

  Tủ ấm 370C-750C

  Cái

  2

  76

  Tủ hốt vô trùng

  Cái

  2

  77

  Tủ lạnh bảo quản máu

  Cái

  1

  78

  Tủ nuôi cấy có CO2

  Cái

  1

  79

  Tủ nuôi cấy vi sinh

  Cái

  1

  80

  Tủ sấy điện dung tích ≥ 70 lít

  Cái

  19

  81

  Thiết bị sắc, đóng thuốc

  Hệ thống

  1

  82

  Thiết bị soi ối

  Cái

  2

   

  Tổng cộng: 102 Khoản

   

   

  VIII

  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN

   

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Hệ thống X- Quang

   

   

   

  Máy X -Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  1

  2

  Hệ thống CT Scanner

   

   

   

  Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  1

  4

  Máy siêu âm

   

   

   

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  6

  Máy gây mê

  Máy

  1

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  4

  8

  Bơm tiêm điện

  Cái

  1

  9

  Máy truyền dịch

  Máy

  1

  10

  Dao mổ

   

   

   

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  1

  11

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  1

  12

  Đèn mổ di động

  Bộ

  1

  13

  Bàn mổ

  Cái

  1

  14

  Máy điện tim

  Máy

  2

  15

  Hệ thống khám nội soi

   

   

  a

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  1

  b

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  1

  16

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  1

  17

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  2

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Bộ sinh hiển vi 2 mắt

  Bộ

  1

  2

  Tủ sấy các loại

  Cái

  5

  3

  Giường đa năng

  Cái

  1

  4

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  1

  5

  Máy ly tâm

  Máy

  1

  6

  Máy tạo Oxy

  Máy

  1

  7

  Máy khí dung các loại

  Máy

  5

  8

  Máy xét nghiệm huyết học

  Máy

  1

  9

  Máy xét nghiệm HbA1C

  Máy

  1

  10

  Máy rửa tay vô trùng

  Máy

  2

  11

  Bộ dụng cụ tiểu phẫu

  Bộ

  1

  12

  Máy in phim khô

  Máy

  1

  13

  Máy đo huyết áp bằng điện

  Máy

  1

   

  Tổng cộng: 30 Khoản

   

   

  IX

  BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HƯƠNG SEN

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

   

  1

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Công suất

  ≥ 3.500 test/giờ

  2

  Máy điện tim

  Máy

  1

  3

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  1

  B

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

   

  1

  Máy xét nghiệm huyết học

  Máy

  1

  2

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  2

  3

  Máy đo loãng xương siêu âm

  Máy

  1

  4

  Máy điện xung đa năng

  Máy

  6

  5

  Máy kích thích luyện tập phát âm

  Máy

  4

  6

  Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em

  Hệ thống

  1

  7

  Máy điện xung, điện phân đa năng

  Máy

  6

  8

  Máy điều trị siêu âm kết hợp điện phân, điện xung, vi dòng

  Máy

  3

  9

  Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm điều trị đa tần 4 kênh

  Máy

  1

  10

  Máy trị liệu bằng siêu âm

  Máy

  4

  11

  Máy siêu âm kích thích liền xương

  Máy

  3

  12

  Máy Laser nội mạch

  Máy

  4

  13

  Máy điều trị xoa bóp áp lực hơi

  Máy

  8

  14

  Máy điện châm không kim

  Máy

  2

  15

  Máy kéo giãn cột sống

  Máy

  6

  16

  Máy điện từ trường toàn thân

  Máy

  3

  17

  Máy từ - Rung - Nhiệt 4 kênh trị liệu

  Máy

  1

  18

  Máy kích thích từ trường xuyên sọ và khớp

  Máy

  1

  19

  Máy điều trị bằng sóng ngắn

  Máy

  3

  20

  Máy điều trị vi sóng xung và liên tục

  Máy

  1

  21

  Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp công nghệ siêu âm tĩnh bằng giác hơi.

  Máy

  1

  22

  Máy điều trị nhiệt nóng lạnh

  Máy

  2

  23

  Đèn hồng ngoại

  Cái

  13

  24

  Máy điều trị xung kích

  Máy

  1

  25

  Dàn đèn tử ngoại UVB điều trị

  Cái

  8

  26

  Máy tập thụ động CPM vận động cho kết hợp chi trên và chi dưới toàn thân.

  Máy

  2

  27

  Máy tập thụ động vận động cho khớp vai và khớp khuỷu tay

  Máy

  2

  28

  Máy laser chiếu ngoài công suất thấp

  Máy

  2

  29

  Máy laser nội mạch không xâm lấn

  Máy

  1

  30

  Máy laser công suất cao điều trị tự động quét 5 điểm đau

  Máy

  1

  31

  Hệ thống bồn thủy trị liệu tứ chi có dòng điện Galvanic

  Bộ

  1

  32

  Tủ tuần hoàn khí nóng (nấu, ủ paraffin)

  Cái

  3

  33

  Thiết bị mô phỏng thực tế ảo

  Cái

  1

  34

  Kính hiển vi

  Cái

  1

  35

  Đầu siêu âm to

  Cái

  1

  36

  Dàn tập đa năng

  Cái

  1

  37

  Hệ thống giàn phục hồi chức năng

  Bộ

  1

  38

  Giường xiên quay tập đứng

  Cái

  1

  39

  Lò nung nhiệt bằng điện

  Cái

  1

  40

  Máy tập mắt

  Cái

  1

  41

  Sinh hiển vi khám mắt

  Bộ

  1

  42

  Máy đo khúc xạ tự động

  Máy

  1

  43

  Máy tập nuốt

  Máy

  2

  44

  Ô xy cao áp

  Cái

  1

  45

  Bàn tập đứng trẻ em

  Cái

  2

  46

  Xe đạp tập gắng sức

  Cái

  2

  47

  Máy tập thụ động khớp khuỷu tay

  Máy

  2

  48

  Máy tập thụ động khớp cổ tay và bàn tay

  Máy

  2

  49

  Máy tập thụ động khớp gối

  Máy

  2

  50

  Máy tập thụ động khớp cổ chân

  Máy

  2

  51

  Máy hút dịch

  Máy

  1

  52

  Máy đo thính lực đơn âm

  Máy

  1

   

  Tổng cộng: 55 Khoản