hieuluat

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 22/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn
  Ngày ban hành: 16/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  -------

  Số: 22/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ TỪ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  -----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

  Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 thng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 thng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khm, chữa bệnh cho người nghèo;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 thng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chnh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 thng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chnh phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

  Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

  Theo đề nghị của Gim đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 129/TTr-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về dự thảo Quyết định Quy định về đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vng Tàu.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phm vi điều chnh

  Quyết định này quy định đối tượng và mức hỗ trợ từ Qukhám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Đối tượng thụ hưởng

  a) Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành ca Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

  b) Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

  c) Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

  d) Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh: lao, HIV/AIDS, phẫu thuật khuyết tật hàm mặt, phẫu thuật khuyết tật vận động, phẫu thuật đục thủy tinh thể gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí đối với phần người bệnh phải chi trả khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước.

  2. Các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

  1. Các đối tượng thuộc điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định này được Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ.

  2. Các đối tượng thuộc điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hỗ trợ từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn tài chính khác (không từ nguồn ngân sách nhà nước) do Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

  3. Các đối tượng được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ thì chỉ được thanh toán một chế độ cao nhất.

  4. Qu khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không hỗ trợ cho những trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

  Điều 4. Mức hỗ trợ

  1. Hỗ trợ tiền ăn bằng 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên.

  2. Hỗ trợ tiền đi lại tính theo qung đường thực tế từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo hiểm y tế hỗ trợ.

  a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế và giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

  b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh, sau đó thanh toán với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

  3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 của Quyết định này phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đi với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) trở lên. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở/người bệnh/lần hỗ trợ (10 tháng lương cơ sở được hiểu là 10 x mức lương cơ sở) và không quá 04 lần hỗ trợ/người bệnh/năm (không quá 40 tháng lương cơ sở/năm/người bệnh).

  4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Quyết định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1.000.000 (Một triệu đồng) trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế; nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3 Điều này. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở/người bệnh/lần hỗ trợ và không quá 04 lần hỗ trợ/người bệnh/năm (không quá 40 tháng lương cơ sở/năm/người bệnh).

  Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

  1. Sở Y tế

  a) Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định này.

  b) Tổ chức, quản lý và điều hành Qukhám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định của y ban nhân dân tỉnh.

  c) Lập dự toán ngân sách Quỹ và kinh phí quản lý Quỹ gửi Sở Tài chính thẩm định trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

  d) Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình hoạt động của Quỹ trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các địa phương xác định đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyết định này.

  3. Sở Tài chính thẩm định và tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

  4. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Y tế thực hiện việc hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  5. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định đối tượng, lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyết định này.

  6. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo và giám sát việc thực hiện.

  Điều 6. Hiệu Iực thi hành

  1. Quyết định này chiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2019.

  2. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Quyết định này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung.

  Điều 7. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 7;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Y tế (Vụ Pháp chế);
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
  - TTr.Tỉnh ủy; TTr.HĐND tnh;
  - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
  - UB MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tnh;
  - Chtịch, các PCT.UBND tnh;
  - Sở Tư pháp (KTVB);
  - Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
  - Báo BR - VT; Đài PTTH tnh;
  - Lưu: VT, SYT (09), VX3

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Văn Tuấn

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
  Ban hành: 01/03/2012 Hiệu lực: 15/04/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
  Ban hành: 16/05/2016 Hiệu lực: 26/05/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Quyết định 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
  Ban hành: 10/08/2018 Hiệu lực: 10/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 22/2019/QĐ-UBND đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số hiệu: 22/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/08/2019
  Hiệu lực: 03/09/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Văn Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới