hieuluat

Quyết định 2282/QĐ-BYT kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2282/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Liên Hương
  Ngày ban hành:24/08/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:24/08/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ Y TẾ

  _____

  Số: 2282/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2022

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

  ________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

            Căn cứ Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023);

            Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19;

            Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

            Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);

  - Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Liên Hương

   

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  _____

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

  (Kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-BYT ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế)

  _________

   

  Căn cứ chỉ đạo và phân công của Chính phủ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ với các nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, địa phương nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 giai đoạn 2022 - 2023.

  2. Yêu cầu

  - Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022.

  - Xác định rõ lộ trình thực hiện, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành nhiệm vụ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển ngành y tế và phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước, ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ y tế, nhất là người đứng đầu.

  - Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022.

  II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

  Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 - 2023 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc tiếp tục kéo dài, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện Chương trình hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh.

  III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

  1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19

  - Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022.

  - Tổ chức tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 bổ sung, nhắc lại đảm bảo đúng lịch, đúng đối tượng.

  2. Phòng bệnh

  - 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát.

  - 100% các cấp chính quyền có phương án giám sát, phát hiện, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong tình huống dịch cụ thể.

  - 100% Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã; 100% y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.

  - Trên 98% các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 được bảo vệ.

  - 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  - 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.

  - 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  3. Điều trị

  - Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.

  - 100% hệ thống điều trị bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).

  - 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

   

  IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

   

  TT

  Nhiệm vụ, giải pháp

  Cơ quan đầu mối

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian triển khai

  Thời gian hoàn thành

  Cấp trình

  Kết quả đầu ra

  A

  Rà soát, xây dựng, hoàn thiện, thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

   

   

   

   

   

   

  1

  Rà soát, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19

  Vụ Pháp chế

  Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Chính phủ,

  Bộ Y tế

  Nghị quyết, quyết định, Thông tư, quyết định

  2

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nghiên cứu phát triển, hỗ trợ sản xuất trong nước và ứng dụng thuốc (bao gồm cả thuốc y học cổ truyền), vắc xin, sinh phẩm trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19

  Cục Quản lý

  Dược

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các viện, bệnh viện

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Thông tư, quyết định, hướng dẫn

  3

  Rà soát cơ chế tài chính, các quy trình, thủ tục tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đấu thầu, mua sắm, dự phòng vật tư, thuốc (kể cả việc xã hội hóa), vắc xin, trang thiết bị y tế, hóa chất

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Thông tư, quyết định, hướng dẫn

  4

  Tổng hợp, xây dựng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc thực hiện các cơ chế chính sách quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 29/7/2021 đến hết 31/12/2023

  Vụ Pháp chế

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Y tế dự phòng và các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  10/2022

  Bộ Y tế

  Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15

  B

  Nhiệm vụ, giải pháp y tế

   

   

   

   

  1

  Tiêm vắc xin phòng COVID-19

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Thúc đẩy tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể, vận động người dân tiêm vắc xin

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo để đạt tỷ lệ cao nhất

  1.2

  Chỉ đạo triển khai và bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  8/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo để đạt tỷ lệ cao nhất

  1.3

  Chỉ đạo hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022,

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  8/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo để đạt tỷ lệ cao nhất

  1.4

  Chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm; tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi theo tiến độ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo để đạt tỷ lệ cao nhất

  1.5

  Chỉ đạo tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các mũi bổ sung và nhắc lại trong năm 2023

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  1/2023

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo để đạt tỷ lệ cao nhất

  1.6

  Nghiên cứu hướng dẫn tiêm mũi 5 và tiêm cho trẻ em dưới 5 tuổi

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur

  Tháng

  7/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn tiêm vắc xin

  1.7

  Chỉ đạo, giám sát tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng

  Văn bản chỉ đạo, báo cáo

  1.8

  Phối hợp triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VnelD) để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Cục Công nghệ thông tin

  Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Cập nhật đầy đủ thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên ứng dụng

  1.9

  Thực hiện giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19, cập nhật dữ liệu, nhu cầu vắc xin phòng COVID-19

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng

  Báo cáo kết quả; cập nhật dữ liệu, nhu cầu vắc xin phòng COVID-19

  1.10

  Thực hiện phân bổ, cung ứng vắc xin phòng COVID-19 hợp lý, hiệu quả

  Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

  Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Kế hoạch phân bổ vắc xin 6 tháng cuối năm 2022, năm 2023

  1.11

  Thực hiện quản lý, đảm bảo chất lượng vắc xin phòng COVID-19

  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

  Báo cáo

  1.12

  Chỉ đạo đánh giá miễn dịch cộng đồng của vắc xin phòng COVID-19

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Báo cáo kết quả đánh giá

  1.13

  Triển khai, duy trì, nâng cấp Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 hình thành Nền tảng Quản lý tiêm chủng quốc gia

  Cục Công nghệ thông tin

  Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hệ thống quản lý, hướng dẫn

   

  2

  Tăng cường giám sát phòng, chống dịch COVID-19

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Thực hiện theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19; cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh cho các đơn vị liên quan

  Cục Y tế dự phòng

  Các Vụ, Cục, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Cục Y tế dự phòng

  Báo cáo, cập nhật số liệu hàng ngày, đột xuất theo yêu cầu

  2.2

  Triển khai giám sát trọng điểm COVID-19 để đánh giá sự lưu hành, sự lây lan của các biến thể COVID-19

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Báo cáo kết quả giám sát

  2.3

  Triển khai nâng cao năng lực giám sát dịch tễ, giám sát phát hiện các trường hợp mắc; lấy mẫu các trường hợp viêm phổi nặng nghi do vi rút, có yếu tố nguy cơ tăng nặng và tử vong (người ≥ 65 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai...)

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Chất lượng của hệ thống giám sát

  2.4

  Thực hiện phù hợp, kịp thời, khoa học và hiệu quả công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV- 2

  Cục Y tế dự phòng

  Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Kết quả và chất lượng thực hiện xét nghiệm

  2.5

  Theo dõi giám sát, xét nghiệm phát hiện các biến thể đáng lo ngại (VOC) và những thay đổi về khả năng gây bệnh, khả năng lây truyền và hiệu quả của các biện pháp can thiệp

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Báo cáo kết quả

  2.6

  Thực hiện đánh giá nguy cơ thường xuyên, triển khai ngay các đáp ứng trong phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ và thực hiện đánh giá sau đáp ứng dịch COVID-19

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Báo cáo kết quả đánh giá

   

  2.7

  Tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh tại tuyến Trung ương và địa phương; thiết lập cơ sở dữ liệu dịch tễ học phục vụ cho công tác dự báo và giám sát

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Bệnh viện thuộc Bộ, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Cục Y tế dự phòng, các đơn vị thực hiện

  Báo cáo đánh giá; hệ thống dữ liệu

  2.8

  Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn giám sát phù hợp, kịp thời với diễn biến tình hình dịch COVID-19 , bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  2.9

  Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn chuyên môn về đánh giá cấp độ dịch, xét nghiệm, cách ly

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Công nghệ thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  2.10

  Nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để điều chỉnh theo hướng giảm dần các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

  Cục Y tế dự phòng

  Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng 4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Quyết định, hướng dẫn

  2.11

  Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; bảo đảm chia sẻ thông tin giám sát dịch bệnh trong nước và quốc tế

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản hướng dẫn

   

  3

  Công tác tăng cường nâng cao năng lực của hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trung ương và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng tại các vùng kinh tế-xã hội trên cơ sở rà soát, đánh giá mô hình, hiệu quả hoạt động của các viện, đơn vị kỹ thuật thuộc hệ thống y tế dự phòng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện thuộc Hệ thống y tế dự phòng, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  3.2

  Thực hiện mô hình Trung tâm Y tế cấp huyện đa chức năng, sửa đổi, bổ sung quy định về y tế xã, phường, thị trấn để thành lập, kiện toàn, bố trí các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (cố định và lưu động) theo quy mô dân số, không phụ thuộc vào địa giới hành chính

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các Vụ, Cục liên quan , Sở Yte

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Nghị định của Chính phủ sửa

  Nghị định 117/2014/NĐ-CP

  3.3

  Xây dựng định mức nhân lực y tế và các chế độ chính sách cho đội ngũ viên chức y tế tuyến cơ sở và nhân viên y tế thôn bản để quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

  Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch -Tài chính

  Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  3.4

  Rà soát, bổ sung hướng dẫn triển khai các Trạm Y tế lưu động hỗ trợ Trạm Y tế cấp xã trong công tác phòng, chống dịch

  Cục Phòng chống HIV/AIDS

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  3.5

  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở (bao gồm cả tuyến y tế cơ sở đặc thù trong các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, các trung tâm bảo trợ xã hội) để nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác trong phòng, chống dịch

  Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  3.6

  Chỉ đạo rà soát, xây dựng hướng dẫn để từng bước bảo đảm có phòng xét nghiệm ở cấp độ an toàn sinh học cao hơn ở các đơn vị

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  7/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  3.7

  Nâng cao năng lực bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh ở tuyến tỉnh đủ khả năng cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Kế hoạch, hướng dẫn, đánh giá

  3.8

  Nâng cấp một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, ngoài nhiệm vụ phục vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh còn có năng lực hỗ trợ các địa phương lân cận

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Kế hoạch, hướng dẫn

  3.9

  Kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  4

  Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Chỉ đạo sẵn sàng thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các bệnh viện, Trường đào tạo khối ngành sức khỏe, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Phương án, hướng dẫn

  4.2

  Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, có cơ chế cấp phát, cung ứng thuốc phù hợp, hiệu quả bảo đảm người mắc COVID-19 được điều trị kịp thời

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  4.3

  Triển khai nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh; chuẩn bị sẵn sàng giường hồi sức tích cực, bảo đảm năng lực hồi sức tích cực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn, đánh giá kết quả

  4.4

  Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng điều trị của địa phương

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.5

  Tiếp cận sớm với các thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19; đồng thời tạo mọi điều kiện thúc đẩy nhanh nhất việc sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam; bảo đảm chủ động được những loại thuốc cơ bản đáp ứng yêu cầu điều trị sớm

  Cục Quản lý

  Dược

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Thông tư, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.6

  Thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại hoặc internet...)

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Cục Công nghệ thông tin, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.7

  Thành lập các Trạm Y tế lưu động khi cần thiết để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Triển khai các hoạt động về quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người mắc có nguy cơ chuyển nặng ngay tại cộng đồng

  Cục Phòng chống HIV/AIDS

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.8

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý và điều trị người mắc COVID-19 cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện theo dõi, khám và phục hồi chức năng một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả cho người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch-Tài chính, các bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.9

  Bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa thực hiện công tác kiểm soát, phòng, chống dịch vừa thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; tăng cường khám bệnh, chữa bệnh từ xa phù hợp với thực tiễn

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Cục Y tế dự phòng, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch-Tài chính, các bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  4.10

  Rà soát, sửa đổi, cập nhật các phác đồ điều trị COVID-19 bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch- Tài chính, các bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  5

  Bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Thực hiện huy động nguồn nhân lực từ các địa phương, đơn vị lân cận khi dịch bùng phát; huy động lực lượng y tế tham gia công tác phòng, chống dịch

  Vụ Tổ Chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục, Trường đào tạo khối ngành sức khỏe, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Quyết định, Hướng dẫn

  5.2

  Thực hiện huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch COVID-19

  Vụ Tổ Chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Quyết định, Hướng dẫn

  5.3

  Chính sách phân bổ nhân lực hợp lý cho y tế dự phòng và y tế cơ sở, thực hiện trách nhiệm xã hội và chế độ luân phiên có thời hạn

  Vụ Tổ Chức cán bộ

  Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Quyết định, hướng dẫn

  5.4

  Bảo đảm cơ cấu hợp lý đội ngũ nhân lực là bác sĩ và điều dưỡng có đủ năng lực về hồi sức cấp cứu

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Tổ Chức cán bộ, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Vụ Kế hoạch- Tài chính, các bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  5.5

  Nâng cao năng lực cho các lực lượng trong ngành y tế, lực lượng tại địa phương, lực lượng huy động tham gia phòng, chống dịch, đặc biệt là cán bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Cục Y tế dự phòng, Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Vụ, Cục, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  5.6

  Trình phê duyệt áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nghiên cứu chế độ đặc thù, ưu đãi với các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Chính phủ

  Nghị định

  6

  về tài chính, hậu cần

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Dự trù thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị, hóa chất... phục vụ công tác phòng, chống dịch

  Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

  Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Danh mục dự trù, hướng dẫn

  6.2

  Lập cơ số dự phòng một số loại thuốc và vật tư thiết yếu cho tình huống xấu nhất và bổ sung vào danh mục dự trữ quốc gia

  Vụ Kế hoạch - Tài chính đầu mối tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

  Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đề xuất cơ số dự phòng theo lĩnh vực được phân công, Sở Y tế đề xuất cơ số dự phòng của địa phương

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Danh mục, cơ số, hướng dẫn

  6.3

  Xây dựng hoàn thiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đấu thầu, mua sắm, dự phòng vật tư, thuốc (kể cả việc xã hội hóa), vắc xin, trang thiết bị y tế, hóa chất...phục vụ cho công tác phòng, chống dịch

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục của Bộ Y tế, đơn vị liên quan của Bộ, ngành

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  6.4

  Tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chuyên môn, báo cao cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, thực hiện phân bổ kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện theo quy định

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Phương án, hướng dẫn

  6.5

  Hướng dẫn các đơn vị trong việc sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Cục Quản lý Dược, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn

  6.6

  Huy động, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; sự tự nguyện chi trả của người mắc COVID-19 khi khám, điều trị theo yêu cầu

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  6.7

  Tham gia việc nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục của Bộ Y tế; các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Chính phủ

  Nghị quyết, quyết định, quy chế hoạt động

   

  6.8

  Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, bảng kê chi phí, thanh toán khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh COVID-19

  Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  6.9

  Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác (gồm cả nguồn kinh phí trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ), Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn cá nhân tự chi trả và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục của Bộ Y tế; các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  6.10

  Đề xuất và tổng hợp danh mục dự án và phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 11/NQ- CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

  Các Vụ, Cục của Bộ Y tế; các đơn vị liên quan của các Bộ, ngành

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  08/2022

  Chính phủ

  Danh mục dự án, văn bản chỉ đạo

  6.11

  Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý nguồn lực y tế (trong đó có các chức năng quản lý vật tư, tài sản, trang thiết bị phục vụ điều trị, phòng chống dịch, dự trữ quốc gia...)

  Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch-Tài chính

  Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hệ thống quản lý, hướng dẫn

  7

  về truyền thông, công nghệ thông tin

   

   

   

   

   

   

  7.1

  Tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, minh bạch, đến người dân, các cơ quan, tổ chức về diễn biến tình hình dịch COVID-19, vận động thực hiện các khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phù hợp điều kiện thực tế, kêu gọi sự ủng hộ, chủ động tham gia phòng, chống dịch của mỗi người dân và toàn xã hội. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khoa học, chính xác về dịch COVID-19, về chiến lược, hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

  Các Vụ, Cục, các viện, bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế, đơn vị thực hiện

  Văn bản hướng dẫn, tài liệu truyền thông, giáo dục

  7.2

  Kịp thời chuyển đổi, xây dựng, bổ sung các thông điệp, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 phù hợp tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế, cập nhật trên Kho dữ liệu điện tử truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và cung cấp cho các cơ quan báo chí, truyền thông, các địa phương, đơn vị để thực hiện truyền thông sâu rộng đến người dân

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

  Các Vụ, Cục, các viện, bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế, đơn vị thực hiện

  Văn bản hướng dẫn, tài liệu truyền thông, giáo dục

  7.3

  Đa dạng hóa các loại hình và phương thức truyền thông, phong phú về nội dung, phù hợp với điều kiện thực tế, hướng đến các nhóm đối tượng; chú trọng truyền thông trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, TikTok, Viber...) và các loại hình truyền thông mới để tăng cường hiệu quả truyền thông nguy cơ về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

  Các Vụ, Cục, các viện, bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế, đơn vị thực hiện

  Văn bản hướng dẫn, tài liệu truyền thông, giáo dục

  7.4

  Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, phản bác các tin đồn, tin giả, tin không đúng sự thật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

  Các Vụ, Cục; các viện, bệnh viện; Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế, đơn vị thực hiện

  Văn bản hướng dẫn, tài liệu truyền thông, giáo dục

  7.5

  Chú trọng truyền thông về những đóng góp, nỗ lực cống hiến, sự hy sinh của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

  Các Vụ, Cục, các viện, bệnh viện, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế, đơn vị thực hiện

  Văn bản hướng dẫn, tài liệu truyền thông, giáo dục

  7.6

  Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và chia sẻ thông tin về vắc xin, xét nghiệm, điều trị... phục vụ phòng, chống dịch

  Cục Công nghệ thông tin

  Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hoàn thiện cập nhật trên ứng dụng công nghệ

  7.7

  Xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; liên thông dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, thực hiện việc xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  Cục Công nghệ thông tin

  Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Phương án, hướng dẫn thực hiện

  7.8

  Triển khai chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia; đẩy mạnh hoạt động đăng ký, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

  Cục Công nghệ thông tin

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các Vụ, Cục và đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  ứng dụng công nghệ, hướng dẫn thực hiện

  7.9

  Xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, giám sát, dự báo dịch COVID-19

  Cục Công nghệ thông tin

  Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ, Cục và đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hệ thống chỉ đạo điều hành, giám sát, dự báo dịch COVID-19

  8

  về hợp tác quốc tế

   

   

   

   

   

   

  8.1

  Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam thông qua việc đóng góp, hỗ trợ và tham gia các hoạt động trong các tổ chức quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc; chủ động trao đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế để cập nhật thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Báo cáo kết quả thực hiện

  8.2

  Tích cực kết nối và thúc đẩy các quốc gia, tổ chức quốc tế hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và các nguồn lực khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Vụ Hợp tác quốc tế

  Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Báo cáo kết quả thực hiện

  8.3

  Phối hợp thúc đẩy và hỗ trợ phát triển công nghiệp dược; tiếp cận sớm với các loại vắc xin thế hệ mới.

  Cục Quản lý

  Dược

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  8.4

  Tiếp cận sớm nhất có thể các loại công nghệ xét nghiệm, trang thiết bị y tế thế hệ mới

  Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

  Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, các viện, bệnh viện

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  8.5

  Thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp phép, quản lý giá thuốc; sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

  Cục Quản lý Dược

  Các Vụ, Cục và đơn vị liên quan

  Tháng 4/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Đăng ký, cấp phép, hướng dẫn

  9

  về nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

  9.1

  Chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán, trang thiết bị y tế, phương pháp và các thuốc điều trị COVID-19 (bao gồm phương pháp và các thuốc cổ truyền)...; tạo điều kiện thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh để nghiên cứu,

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

  Các viện, bệnh viện, Trường đào tạo khối ngành sức khỏe và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Đăng ký, hướng dẫn, kết quả nghiệm thu

  9.2

  Tạo điều kiện thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh để nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế trong nước và từng bước xuất khẩu

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Hướng dẫn, đăng ký

  9.3

  Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về dịch tễ bệnh học, khoa học xét nghiệm, vắc xin, đánh giá dự báo, miễn dịch bảo vệ sau tiêm vắc xin, sau nhiễm bệnh, sự tiến hóa của vi rút

  Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

  Các viện, bệnh viện, Trường đào tạo khối ngành sức khỏe và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

  Tháng 8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Đăng ký, hướng dẫn, kết quả nghiệm thu

  9.4

  Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nghiên cứu các vấn đề sức khỏe liên quan đến COVID-19 và các vấn đề sức khỏe do hội chứng COVID-19 kéo dài và các vấn đề khác liên quan đến dịch COVID-19

  Cục Khoa học công nghệ và

  Đào tạo

  Các viện, bệnh viện, Trường đào tạo khối ngành sức khỏe và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan khác

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Đăng ký, hướng dẫn, kết quả nghiệm thu

  10

  Cập nhật, xây dựng và triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

   

   

   

   

   

   

  10.1

  Cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các kịch bản phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Kịch bản phòng, chống dịch

  10.2

  Kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn

  Cục Y tế dự phòng

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Phương án, kế hoạch

  11

  về các hoạt động khác

   

   

   

   

   

   

  11.1

  Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc công tác phòng, chống dịch COVID-19

  Văn phòng Bộ

  Y tế

  Các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  48/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, báo cáo

  11.2

  Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn chuyên môn về quản lý, chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

  Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.3

  Triển khai nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa và sơ sinh; bảo đảm năng lực hồi sức tích cực cho đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa/sơ sinh và hộ sinh; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng điều trị và chăm sóc cho phụ nữ mang thai và sơ sinh của địa phương

  Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.4

  Xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định, hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19; Rút gọn, đơn giản hóa hồ sơ chứng tự thanh toán; bãi bỏ các rào cản, chồng chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi

  Vụ Bảo hiểm y tế

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch-Tài chính, các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.5

  Xây dựng và triển khai kế hoạch, tăng cường tổ chức thanh tra công vụ, thanh tra việc mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

  Thanh tra Bộ

  Các Vụ, Cục liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Kế hoạch, văn bản chỉ đạo

  11.6

  Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất trong nước và ứng dụng thuốc y học cổ truyền trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19

  Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

  Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các bệnh viện

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2022

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.7

  Rà soát, bổ sung danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc thiết yếu, phương tiện phòng hộ cá nhân của các khu vực điều trị COVID-19, nhu cầu oxy y tế

  Cục Quản lý

  Khám, chữa bệnh

  Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, đơn vị liên quan, Sở Y tế

  Tháng

  4/2022

  Tháng

  8/2022

  Bộ Y tế

  Danh mục

  11.8

  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình mới nếu cần thiết.

  Cục Quản lý môi trường y tế

  Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và

  Đào tạo

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.9

  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế; phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở lao động, khu công nghiệp phù hợp với tình hình mới nếu cần thiết.

  Cục Quản lý môi trường y tế

  Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, các đơn vị của các Bộ, ngành liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

   

  11.10

  Chỉ đạo các Viện chuyên ngành, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh tổ chức phổ biến, tập huấn triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lao động, sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; vệ sinh khử khuẩn trong phòng, chống COVID-19; quản lý chất thải trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; xử lý thi hài người tử vong do COVID-19; hoạt động lễ tang bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19

  Cục Quản lý môi trường y tế

  Viện chuyên ngành, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.11

  Triển khai tập huấn, đào tạo kiến thức, đào tạo nâng cao kỹ năng, quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch COVID-19 cho sinh viên, cán bộ

  Trường đào tạo khối ngành sức khỏe

  Các đơn vị liên quan

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

  11.12

  Đánh giá việc thực hiện, điều chỉnh các chỉ số, ngưỡng xác định cấp độ dịch phù hợp với bản chất dịch, đáp ứng thực tế, tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

  Cục Y tế dự phòng

  Các Vụ, Cục, đơn vị của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan của Bộ, ngành

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Văn bản, hướng dẫn

  11.13

  Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

  Cục Y tế dự phòng

  Các Vụ, Cục, đơn vị của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan của Bộ, ngành

  Tháng

  8/2022

  Tháng

  12/2023

  Bộ Y tế

  Kế hoạch, hướng dẫn

            
   
   

  V. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

  1. Ban hành hướng dẫn, các chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Kế hoạch thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

  2. Xây dựng các chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá chính theo các nhóm: Tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng bệnh; điều trị; thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

  3. Thành lập và triển khai hiệu quả các tổ kiểm tra, giám sát, đánh giá của Bộ Y tế.

  4. Sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch để đôn đốc việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đề xuất và điều chỉnh các quy định, biện pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn; làm căn cứ phục vụ đánh giá kết quả thực hiện và phục vụ công tác thi đua, khen thưởng.

  5. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cho cấp có thấm quyền theo quy định.

  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Nguyên tắc chung

  - Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được cập nhật, điều chỉnh theo diễn biến của tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  - Đơn vị được phân công tổ chức thực hiện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trình Lãnh đạo phê duyệt.

  - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

  - Hàng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp gửi về Cục Y tế dự phòng để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

  2. Cục Y tế dự phòng

  - Đầu mối tổ chức, triển khai, phổ biến, hướng dẫn, thông tin, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và điều chỉnh Kế hoạch theo yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế.

  - Tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong các tình huống dịch.

  - Chỉ đạo triển khai các nội dung về tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

  - Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước để tổng hợp, báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền.

  - Chỉ đạo và thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; triển khai đồng bộ giám sát trọng điểm và giám sát thường xuyên; tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh tại Trung ương, địa phương.

  - Tham mưu, hướng dẫn các địa phương xác định mức độ tình huống dịch COVID-19, điều kiện chuyển tình huống dịch COVID-19 làm cơ sở để các địa phương trên toàn quốc áp dụng đồng bộ.

  - Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện phù hợp, kịp thời, khoa học và hiệu quả công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, xét nghiệm phát hiện các biến thể, khả năng gây bệnh; bảo đảm có phòng xét nghiệm ở cấp độ an toàn sinh học cao hơn ở các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các quy định, hướng dẫn chuyên môn về đánh giá cấp độ dịch, xét nghiệm, cách ly...

  - Nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để tham mưu, đề xuất và hướng dẫn thực hiện chuyển dần các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

  - Rà soát, đánh giá và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn (về đánh giá cấp độ dịch, giám sát, xét nghiệm, cách ly...) theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế.

  - Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan trong ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu dịch tễ học phục vụ cho công tác dự báo và giám sát.

  - Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; bảo đảm chia sẻ thông tin giám sát dịch bệnh trong nước và quốc tế.

  - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai các hoạt động nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng.

  - Chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur thực hiện đánh giá kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2.

  - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19.

  - Chủ trì xây dựng các chỉ số, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

  - Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó dịch COVID-19 của hệ thống điều trị theo từng cấp độ dịch.

  - Thường xuyên chỉ đạo công tác tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đặc biệt là năng lực hồi sức cấp cứu của các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên.

  - Chỉ đạo các Sở Y tế thống kê, báo cáo các chỉ số về năng lực hệ thống điều trị như số giường bệnh, số giường hồi sức cấp cứu, nhân lực hồi sức cấp cứu, trang thiết bị hồi sức cấp cứu định kỳ và có kế hoạch củng cố, nâng cao các chỉ số này.

  - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến trong công tác khám, chữa bệnh thường quy và đặc biệt trong dịch bệnh.

  - Củng cố và nâng cao hơn nữa năng lực hồi sức tuyến tỉnh, có kế hoạch phát triển năng lực hồi sức của các bệnh viện vùng.

  - Thường xuyên sửa đổi, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả.

  - Thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại hoặc internet...); thành lập các Trạm Y tế lưu động khi cần thiết để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở.

  - Triển khai các hoạt động về quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người mắc có nguy cơ chuyển nặng ngay tại cộng đồng.

  - Kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện.

  - Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người dân vùng sâu, vùng xa, đối tượng có nguy cơ cao khó tiếp cận với các các dịch vụ y tế.

  - Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý và điều trị người mắc COVID-19 cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện theo dõi, khám và phục hồi chức năng một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả cho người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng; khám bệnh, chữa bệnh cho người có dấu hiệu, triệu chứng sau khi mắc COVID-19.

  - Bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa thực hiện công tác kiểm soát, phòng, chống dịch vừa thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

  - Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hệ thống khám, chữa bệnh về việc triển khai kế hoạch đã ban hành.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  4. Cục Quản lý môi trường y tế

  - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình mới nếu cần thiết.

  - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật các văn bản hướng dẫn quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế; phòng, chống dịch trong các cơ sở lao động, khu công nghiệp phù hợp với tình hình mới nếu cần thiết.

  - Hướng dẫn các Viện chuyên ngành, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, các cơ sở y tế tổ chức phổ biến, tập huấn triển khai các hướng dẫn chuyên môn về; phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc; vệ sinh khử khuẩn trong phòng, chống COVID-19; quản lý chất thải tại cơ sở y tế; xử lý thi hài người tử vong do COVID-19; hoạt động lễ tang đảng bảo phòng, chống dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  5. Cục Quản lý Dược

  - Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển công nghiệp dược; tiếp cận sớm nhất có thể các loại vắc xin, thuốc thế hệ mới.

  - Bảo đảm cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, vắc xin cho công tác phòng, chống dịch.

  - Thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp phép, quản lý giá thuốc, đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

  6. Cục Công nghệ thông tin

  - Chỉ đạo và triển khai các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  7. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

  - Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất trong nước và ứng dụng thuốc y học cổ truyền trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19.

  - Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh rà soát, sửa đổi, cập nhật các phác đồ điều trị COVID-19 bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  8. Cục Phòng, chống HIV/AIDS

  - Tiếp tục hướng dẫn mô hình và hướng dẫn triển khai hoạt động Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trạm y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

  - Tổ chức theo dõi, đánh giá hiệu quả để điểu chỉnh bổ sung hoạt động Trạm y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  9. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

  - Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm chủ động nghiên cứu, ứng dụng vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán, trang thiết bị y tế, phương pháp và các thuốc điều trị COVID-19 (bao gồm phương pháp và các thuốc cổ truyền); tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ triển khai nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế.

  - Chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, xét nghiệm, vắc xin, thuốc và tâm lý xã hội liên quan đến dịch COVID-19. Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe liên quan đến COVID-19 và các vấn đề sức khỏe do hội chứng COVID-19 kéo dài và các vấn đề khác liên quan đến dịch COVID-19.

  - Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh nhất việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vắc xin, thuốc, sinh phẩm trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19 đảm bảo chất lượng, khoa học, đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  10. Vụ Kế hoạch - Tài chính

  - Tham mưu hoàn thiện cơ chế tài chính, các quy trình, thủ tục tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đấu thầu, mua sắm, dự phòng vật tư, thuốc (kể cả việc xã hội hóa), vắc xin, trang thiết bị y tế, hóa chất... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

  - Tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị dự toán trực thuộc, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, thực hiện phân bổ kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện theo quy định.

  - Trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định cấp phát thuốc, trang thiết bị, vật tư... phòng, chống dịch trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chuyên môn.

  - Hướng dẫn các đơn vị, địa phương chủ động có kế hoạch sử dụng vật tư, trang thiết bị sau khi kết thúc dịch.

  - Đầu mối huy động, vận động và tiếp nhận tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Xây dựng cơ chế xã hội hóa thuốc, vắc xin trình cấp có thẩm quyền.

  - Chỉ đạo, hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác. Đầu mối đề xuất và tổng hợp danh mục dự án và phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

  - Tham gia nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19 khi có chỉ đạo của Chính phủ.

  - Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai các hoạt động nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  11. Vụ Pháp chế

  - Tổ chức rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở công tác phòng, chống dịch.

  - Chủ trì tổng hợp, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan rà soát các quy định, quy chế về phòng, chống dịch đế chủ động sửa đổi, bổ sung kịp thời theo thẩm quyền bảo đảm việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các đơn vị chuyên môn xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  12. Vụ Tổ chức cán bộ

  - Thực hiện tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn về điều động nhân lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, hướng dẫn triển khai mô hình, tổ chức của các đơn vị y tế từ Trung ương đến địa phương.

  - Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để rà soát, đề xuất việc ban hành các cơ chế, chính sách về y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  13. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế

  - Bảo đảm tiếp cận sớm nhất có thể các loại công nghệ xét nghiệm, trang thiết bị y tế mới phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  14. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

  - Tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  - Đầu mối, phối hợp với Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khoa học, chính xác về dịch COVID-19, chiến lược, hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  - Đầu mối đề xuất chuyển đổi, thực hiện xây dựng, bổ sung các thông điệp, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phù hợp tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế, cập nhật trên Kho dữ liệu điện tử truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và cung cấp cho các cơ quan báo chí, truyền thông, các địa phương, đơn vị để thực hiện truyền thông sâu rộng đến người dân.

  - Đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí để truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện truyền thông trên các trang mạng xã hội của Bộ Y tế (Facebook, Zalo, Youtube, TikTok, Viber...) về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  - Đầu mối phối hợp với các Vụ, cục, đơn vị của Bộ Y tế, các địa phương, các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, phản bác các tin đồn, tin giả, tin không đúng sự thật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  - Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường truyền thông về những đóng góp, nỗ lực cống hiến, sự hy sinh của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tổng hợp đề nghị của các đơn vị và đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  15. Vụ Hợp tác quốc tế

  - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động họp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới; chủ động trao đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế để cập nhật thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

  - Tích cực kết nối và thúc đẩy các quốc gia, tổ chức quốc tế hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và các nguồn lực khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  16. Vụ Bảo hiểm y tế

  Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định, hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  17. Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em

  - Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn chuyên môn về quản lý, chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19.

  - Giám sát, kiểm tra việc triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con bú và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

  - Triển khai nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa và sơ sinh; bảo đảm năng lực hồi sức tích cực cho đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa/sơ sinh và hộ sinh; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng điều trị và chăm sóc cho phụ nữ mang thai và sơ sinh của địa phương.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  18. Thanh tra Bộ

  - Xây dựng kế hoạch, tăng cường tổ chức thanh tra công vụ, thanh tra việc mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

  - Đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong phòng, chống dịch.

  - Đôn đốc, tăng cường công tác thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  19. Văn phòng Bộ Y tế

  - Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xây dựng, hoàn thiện, thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  20. Các Viện thuộc Hệ thống y tế dự phòng

  - Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động về hoạt động giám sát phát hiện kiểm soát dịch, xét nghiệm và tiêm chủng.

  - Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch của cả nước và khu vực để hỗ trợ, chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác giám sát chặt chẽ dịch bệnh, kịp thời triển khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch COVID-19.

  - Duy trì, tăng cường hoạt động của các đội đáp ứng nhanh, đội cơ động chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý dịch COVID-19.

  - Triển khai và hỗ trợ tuyến tỉnh hoạt động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2, điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

  - Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen các các trường hợp bất thường để xác định biến thể của vi rút.

  - Thực hiện phân tích, cảnh báo, dự báo dịch COVID-19. Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cách ly, khoanh vùng, xử lý dịch và giảm nguy cơ lây nhiễm.

  - Thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu để khẳng định SARS-CoV-2 đối với các mẫu bệnh phẩm chưa thể khẳng định kết quả bởi các phòng xét nghiệm khác.

  - Theo dõi, giám sát sự tiến hóa, biến chủng của tác nhân gây bệnh.

  - Hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo khu vực.

  - Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng tại các tỉnh, thành phố khu vực được giao phụ trách.

  - Chỉ đạo và hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương, các cơ sở y tế tại các tỉnh, thành phố khu vực khu vực được giao phụ trách.

  - Chỉ đạo, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh, thành phố khu vực được giao phụ trách.

  - Thực hiện nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, vi sinh học, miễn dịch học, đánh giá kháng thể kháng vi rút và các yếu tố liên quan của dịch COVID-19, biện pháp phòng chống, vắc xin phòng bệnh, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.

  - Tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động cách ly y tế; phòng, chống dịch tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, xí nghiệp, cơ quan, trường học, chợ và nơi công cộng...; vệ sinh khử khuẩn phòng, chống COVID-19, quản lý chất thải tại khu cách ly, khu phong tỏa, theo địa bàn được phân công.

  - Lập các đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ, giám sát các địa phương giám sát, xử lý vệ sinh khử khuẩn môi trường và xử lý chất thải y tế tại ổ dịch.

  - Điều động chuyên gia, cán bộ kỹ thuật tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

  - Phối hợp với các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế xây dựng các hướng dẫn về quản lý môi trường y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  21. Bệnh viện trực thuộc Bộ

  - Rà soát và cập nhật kế hoạch tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19. Bố trí khu cách ly một phần hoặc toàn bộ để sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 theo tình huống dịch và duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện trong các tình huống dịch.

  - Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, ô xy cho điều trị.

  - Thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế đặc biệt năng lực hồi sức cấp cứu, năng lực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện.

  - Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho các bệnh viện tuyến trước; củng cố và tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán; sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

  - Tham gia vào thiết lập và vận hành các cơ sở điều trị tại các địa phương có dịch khi được giao nhiệm vụ.

  - Duy trì, củng cố các đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến trước trong việc sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

  - Tập hợp, thu thập thông tin và báo cáo trường hợp mắc bệnh và kịp thời thông báo cho các đơn vị y tế dự phòng và phối hợp xử lý dịch bệnh.

  - Thực hiện nghiên cứu khoa học về phác đồ, quy trình điều trị, phục hồi sức khỏe cho người mắc COVID-19.

  - Tham gia các Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế để cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19.

  - Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Y tế, Sở Y tế khi có yêu cầu.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  22. Trường đào tạo khối ngành sức khỏe

  - Triển khai tập huấn, đào tạo kiến thức, đào tạo nâng cao kỹ năng, quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch COVID-19 cho sinh viên, cán bộ.

  - sẵn sàng điều động sinh viên, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch theo yêu cầu về huy động, bổ sung nhân lực phòng, chống dịch theo các tình huống.

  - Tham gia vào thiết lập và vận hành các cơ sở điều trị tại các địa phương có dịch khi được giao nhiệm vụ.

  - Thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu khoa học về dịch tễ học, vi sinh học, miễn dịch học và các yếu tố liên quan của dịch COVID-19, biện pháp phòng chống, vắc xin phòng bệnh, sinh phẩm xét nghiệm, phác đồ, quy trình điều trị, phục hồi sức khỏe cho người mắc COVID-19.

  - Triển khai các nội dung liên quan khác do lãnh đạo Bộ Y tế giao.

  23. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Căn cứ kịch bản, hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ Y tế xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kịch bản, phương án phòng, chống dịch của địa phương theo các tình huống dịch.

  - Cập nhật, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn theo chỉ đạo của Bộ Y tế phù hợp tình hình của địa phương.

  - Tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế cả dự phòng và điều trị, bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  - Chỉ đạo và triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, khoa học và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, thành phố.

  - Chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo các tình huống, phù hợp quy mô, cấp độ dịch đảm bảo hiệu quả nhất.

  - Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường trong các tình huống vượt quá khả năng kiểm soát dịch COVID-19 của địa phương.

  - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để thiếu phương tiện, thuốc, vật tư y tế trong các tình huống dịch.

  - Tổ chức việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả các tuyến.

  - Triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2282/QĐ-BYT kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:2282/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:24/08/2022
  Hiệu lực:24/08/2022
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Liên Hương
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X