hieuluat

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND tiêu chuẩn máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tỉnh Bến Tre

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:23/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Văn Trọng
  Ngày ban hành:08/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:20/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BẾN TRE

  ___________

  Số: 23/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Bến Tre, ngày 08 tháng 5 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  ________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng;

  Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

  Căn cứ Công văn số 204/HĐND-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế,

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1360/TTr-STC ngày 05 tháng 5 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

  Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

  2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngành Y tế căn cứ chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này để trang bị theo đúng quy định.

  Điều 4. Điều khoản thi hành

  1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2020./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: Y tế; Tài chính;
  - Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ TP (Để kiểm tra);
  - Website Chính phủ;
  - TT TU, TT HĐND tỉnh (Để báo cáo);
  - Đoàn đBQH tỉnh (Để báo cáo);
  - CT và các PCT UBND tỉnh;
  - Các Sở, ngành tỉnh;
  - MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
  - Sở Tư pháp (Để tự kiểm tra);
  - Đài PT-TH tỉnh, Báo đồng Khởi;
  - Website tỉnh;
  - Phòng TH, TCĐT;
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Cao Văn Trọng

   

   

  PHỤ LỤC

  Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dụng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

   

  Stt

  Chủng loại

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  I

  Bệnh viện Nguyễn đình Chiểu

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  02

   

  2

  Máy X Quang di động

  Máy

  02

   

  3

  Máy X quang C Arm

  Máy

  01

   

  4

  Hệ thống CT Scaner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  5

  Máy Siêu âm tổng quát

  Máy

  06

   

  6

  Máy thở

  Máy

  35

   

  7

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  27

   

  8

  Máy gây mê

  Máy

  03

   

  9

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  97

   

  10

  Bơm tiêm điện

  Cái

  74

   

  11

  Máy truyền dịch

  Máy

  74

   

  12

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  05

   

  13

  Dao mổ siêu âm

  Cái

  02

   

  14

  Máy phá rung tim

  Máy

  06

   

  15

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  01

   

  16

  Máy điện tim

  Máy

  05

   

  17

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  03

   

  18

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  01

   

  19

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  01

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy cho ăn nhỏ giọt

  Máy

  05

   

  2

  Picco

  Cái

  02

   

  3

  Máy laser CO2 điều trị da liễu

  Máy

  01

   

  4

  Máy miễn dịch hồng cầu: Máy li tâm DG Spin Chức năng: định nhóm máu, XN phản ứng hòa hợp, phát hiện kháng thể bất thường…

  Máy

  01

   

  5

  Máy máu lắng (VS)

  Máy

  01

   

  6

  Máy điện di mao quản

  Máy

  01

   

  7

  Máy PFA-200

  Máy

  01

   

  8

  Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương

  Cái

  01

   

  9

  Máy đông máu tự động

  Máy

  01

   

  10

  Máy tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser

  Máy

  02

   

  11

  Phân tích đàn hồi cục máu đồ Rotem

  Cái

  01

   

  12

  Bộ khoét chóp cổ tử cung

  Bộ

  01

   

  13

  Máy hóa mô miễn dịch

  Máy

  01

   

  14

  Máy cắt lạnh

  Máy

  01

   

  15

  Kính hiển vi 3 cầu

  Cái

  01

   

  16

  Máy lạnh điều trị bệnh não thiếu Oxy

  Máy

  01

   

  17

  Xe đựng dụng cụ cấp cứu hồi sức sơ sinh

  Cái

  01

   

  18

  Bộ điều chỉnh áp lực hút 760 mmHg, bình chứa dịch, bình an toàn, Adaptor chuẩn Vaccuum, ống hút (hệ thống hút trung tâm)

  Bộ

  20

   

  19

  Hệ thống dẫn lưu khí màng phổi ở trẻ sơ sinh (hệ thống dẫn lưu 3 bình)

  Hệ thống

  06

   

  20

  Đèn soi tĩnh mạch

  Cái

  03

   

  21

  Đèn chiếu vàng da sơ sinh

  Cái

  05

   

  22

  Hệ thống NCPAP

  Hệ thống

  17

   

  23

  Hệ thống oxy trộn

  Hệ thống

  01

   

  24

  Warmer sơ sinh (giường sưởi sơ sinh)

  Cái

  05

   

  25

  Lồng ấp trẻ sơ sinh

  Cái

  02

   

  26

  SPO2 cầm tay

  Cái

  17

   

  27

  Máy mài cắt xương cao tốc

  Máy

  01

   

  28

  Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cổ

  Bộ

  01

   

  29

  Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lưng

  Bộ

  01

   

  30

  Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy u não vi phẫu

  Bộ

  01

   

  31

  Máy hút đàm

  Máy

  05

   

  32

  Máy Holter huyết áp

  Máy

  03

   

  33

  Máy Holter ECG

  Máy

  03

   

  34

  Máy USCOM

  Máy

  01

   

  35

  Máy IABP

  Máy

  01

   

  36

  Máy IVUS

  Máy

  01

   

  37

  Máy FFR

  Máy

  01

   

  38

  Máy Phun khí dung

  Máy

  18

   

  39

  Máy mổ Phaco

  Máy

  01

   

  40

  Kính hiển vi phẫu thuật Phaco

  Cái

  01

   

  41

  Máy đo khúc xạ tự động

  Máy

  01

   

  42

  Máy đo nhãn áp tự động

  Máy

  02

   

  43

  Máy đếm tế bào nội mô giác mạc

  Máy

  01

   

  44

  Máy Laser Yag

  Máy

  01

   

  45

  Bộ vi phẫu

  Bộ

  04

   

  46

  Máy chụp hình đáy mắt cầm tay

  Máy

  01

   

  47

  Lò hấp nhanh

  Cái

  02

   

  48

  IOL Master

  Cái

  01

   

  49

  Máy khoan xương

  Máy

  03

   

  50

  Máy làm ấm máu

  Máy

  06

   

  51

  Máy tán sỏi ngoài cơ thể

  Máy

  01

   

  52

  Hệ thống lọc nước RO 2.000 lít/giờ

  Hệ thống

  01

   

  53

  Máy rửa quả lọc tự động 6 màng

  Máy

  02

   

  54

  Máy kéo giãn cột sống:

  Máy

  01

   

  55

  Máy điện trị liệu đa năng:

  Máy

  01

   

  56

  Máy trị liệu bằng sóng siêu âm đa tần số (1&3 Mbz):

  Máy

  01

   

  57

  Máy điện châm

  Máy

  18

   

  58

  Lò hấp > 650 lít

  Cái

  01

   

  59

  Máy rửa dụng cụ y tế >250ml

  Máy

  02

   

  60

  Khoan Xương

  Cái

  06

   

  61

  Kềm cắt đinh

  Cái

  04

   

  62

  Dụng cụ mổ chi trên

  Bộ

  02

   

  63

  Dụng cụ mổ chi dưới

  Bộ

  02

   

  64

  Máy cấy ghép răng nha khoa

  Máy

  01

   

  65

  Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

  Máy

  01

   

  66

  Máy Siêu âm tim

  Máy

  03

   

  16

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  11

   

  67

  Máy X Quang nhũ

  Máy

  01

   

  II

  Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù

   

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát.

  Máy

  01

   

  2

  Máy X quang di động

  Máy

  01

   

  3

  Máy X quang C Am

  Máy

  01

   

  4

  Hệ thống CT- Scanner < 64 lát cắt / vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  5

  Hệ thống CT- Scanner 64 -128 lát cắt / vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  6

  Hệ thống chụp cộng hưỡng từ ≥ 1,5 tesla

  Hệ thống

  01

   

  7

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  06

   

  8

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  04

   

  9

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Máy

  03

   

  10

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  06

   

  11

  Máy thở

  Máy

  20

   

  12

  Máy gây mê

  Máy

  06

   

  13

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  30

   

  14

  Bơm tiêm điện

  Cái

  50

   

  15

  Máy truyền dịch

  Máy

  50

   

  16

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  05

   

  17

  Dao mổ siêu âm/ dao hàn mạch/dao hàn mô

  Cái

  05

   

  18

  Máy phá rung tim

  Máy

  05

   

  19

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  06

   

  20

  Đèn mổ di động

  Bộ

  04

   

  21

  Bàn mổ

  Cái

  06

   

  22

  Máy điện tim

  Máy

  12

   

  23

  Máy điện não

  Máy

  01

   

  24

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  02

   

  25

  Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  01

   

  26

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  03

   

  27

  Hệ thống nội soi tiết niệu

  Hệ thống

  01

   

  28

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  01

   

  29

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng.

  Máy

  04

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy siêu âm điều trị

  Máy

  01

   

  2

  Máy kéo giãn cột sống

  Máy

  01

   

  3

  Thiết bị kích thích điện và giác hút

  Cái

  01

   

  4

  Máy Laser CO2 siêu xung

  Máy

  01

   

  5

  Thiết bị Laser trị liệu đầu Scanner

  Cái

  01

   

  6

  Máy trị liệu sóng ngắn

  Máy

  01

   

  7

  Máy điện châm

  Máy

  60

   

  8

  Máy máy điều trị trung tần

  Máy

  04

   

  9

  Ghế rút máu tự động ( Ghế lấy máu)

  Cái

  02

   

  10

  Đèn soi tĩnh mạch

  Cái

  03

   

  11

  Cân điện tử

  Cái

  02

   

  12

  Kính hiển vi 02 thị

  Cái

  04

   

  13

  Máy ly tâm

  Máy

  06

   

  14

  Tủ trử máu chuyên dụng

  Cái

  01

   

  15

  Buồn ủ 37 độ

  Cái

  01

   

  16

  Máy định danh vi khuẩn

  Máy

  01

   

  17

  Máy đọc kháng sinh tự động

  Máy

  01

   

  18

  Tủ cấy máu tự động

  Cái

  01

   

  19

  Tủ an toàn sinh học

  Cái

  02

   

  20

  Máy phun khí dung di động

  Máy

  10

   

  21

  Máy chụp phim răng ( kỹ thuật số, toàn cảnh)

  Máy

  02

   

  22

  Máy khoan cắt chuyên dùng trong nha khoa

  Cái

  01

   

  23

  Máy khoan chuyên dùng trong phẩu thuật ngoại khoa

  Máy

  02

   

  24

  Bộ khung cố định trong phẩu thuật chỉnh hình cẳng chân

  Bộ

  02

   

  25

  Lò hấp tiệt trùng y dụng cụ y tế

  Cái

  03

   

  26

  Máy giặt công nghiệp

  Máy

  02

   

  27

  Máy sấy đồ vải

  Máy

  01

   

  28

  Đèn đặt nội khí quản khó

  Cái

  03

   

  29

  Máy hút di động các loại

  Máy

  23

   

  30

  Dopler tim thai

  Cái

  04

   

  31

  Máy đo spo2

  Máy

  14

   

  32

  Máy đo thính lực

  Máy

  01

   

  33

  Máy cắt đốt laser

  Máy

  02

   

  34

  Đèn soi đáy mắt

  Cái

  03

   

  35

  Kính sinh hiển vi khám mắt

  Cái

  02

   

  36

  Máy chụp hình màu đáy mắt

  Máy

  01

   

  37

  Máy Laser yag

  Máy

  01

   

  38

  Bản thị lực

  Cái

  02

   

  39

  Máy đổ khuôn vùi mô

  Máy

  01

   

  40

  Bể tải cắt lát

  Cái

  01

   

  41

  Máy cắt lát vi thể

  Máy

  01

   

  42

  Máy xử lý mô

  Máy

  01

   

  43

  Máy nhộm giải phẩu bệnh

  Máy

  01

   

  44

  Đèn chiếu điều trị vàng da sơ sinh

  Cái

  04

   

  45

  Đèn sưởi ấm

  Cái

  04

   

  46

  Máy hút hút dịch trung tâm

  Máy

  02

   

  47

  Máy nén khí trung tâm loại không dầu

  Máy

  02

   

  48

  Hệ thống ô xy trung tâm

  Hệ thống

  01

   

  49

  Máy X quang có định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

  Máy

  03

   

  50

  Hệ thống phẩu thuật nội soi

  Hệ thống

  04

   

  III

  Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù

   

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  01

   

  3

  Máy X quang di động

  Máy

  01

   

  4

  Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/ vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  5

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  04

   

  6

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  02

   

  7

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  05

   

  8

  Máy thận nhân tạo

  Máy

  05

   

  9

  Máy thở

  Máy

  12

   

  10

  Máy gây mê

  Máy

  05

   

  11

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  25

   

  12

  Bơm tiêm điện

  Cái

  28

   

  13

  Máy phá rung tim

  Máy

  03

   

  14

  Máy truyền dịch

  Máy

  28

   

  15

  Đèn mổ di động

  Cái

  06

   

  16

  Máy điện tim

  Máy

  11

   

  17

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  01

   

  18

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  02

   

  19

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  08

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Hệ thống phẩu thuật nội soi

  Hệ thống

  01

   

  2

  Máy điện tim điện toán

  Máy

  01

   

  3

  Bộ phẫu thuật Tai mũi họng

  Bộ

  01

   

  4

  Máy nội soi trực tràng

  Máy

  01

   

  5

  Hệ thống oxy tường

  Hệ thống

  02

   

  6

  Hệ thống oxy lỏng

  Hệ thống

  02

   

  7

  Máy đo khí máu động mạch

  Máy

  01

   

  8

  Ghế máy nha khoa

  Cái

  03

   

  9

  Máy đo đồng độ oxy trong máu

  Máy

  07

   

  10

  Bàn sanh

  Cái

  06

   

  11

  Đèn chiếu vàng da đa năng

  Cái

  03

   

  12

  Máy trung tầng

  Máy

  08

   

  13

  Máy ly tâm (Hematoric)

  Máy

  03

   

  14

  Máy phun khí dung

  Máy

  09

   

  15

  Đèn đặt nội khí quản khó

  Cái

  01

   

  16

  Máy giặt công nghiệp 35 kg trở lên

  Máy

  03

   

  17

  Máy điện xung

  Máy

  02

   

  18

  Máy kéo giãn cột sống + thắt lưng

  Máy

  01

   

  19

  Máy hấp ướt

  Máy

  04

   

  20

  Máy sấy khô

  Máy

  03

   

  21

  Máy phẫu thuật phaco

  Máy

  01

   

  22

  Máy X quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

  Máy

  02

   

  23

  Máy huyết học (huyết học, máy miễm dịch, máy đông máu)

  Máy

  08

   

  IV

  Bệnh viện Y học cổ truyền

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dụng đặc thù

   

  1

  Máy X Quang di động

  Máy

  01

   

  3

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  02

   

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  05

   

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  10

   

  8

  Máy điện tim

  Máy

  08

   

  9

  Máy điện não

  Máy

  01

   

  10

  Máy thở

  Máy

  05

   

  11

  Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/ vòng quay

  Máy

  01

   

  12

  Bơm tiêm điện

  Cái

  10

   

  13

  Máy truyền dịch

  Máy

  10

   

  14

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  01

   

  15

  Máy phá rung tim

  Máy

  01

   

  16

  Đèn mổ treo trần

  Cái

  01

   

  17

  Bàn mổ

  Cái

  01

   

  18

  Đèn mổ di động

  Cái

  01

   

  19

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  01

   

  20

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  02

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Nồi hấp ướt tiệt trùng

  Cái

  02

   

  2

  Máy kéo cột sống

  Máy

  03

   

  3

  Máy rửa phim X Quang tự động

  Máy

  01

   

  4

  Máy đo điện giải đồ

  Máy

  01

   

  5

  Máy đo HbA1C

  Máy

  01

   

  6

  Máy đo vi dung tích hồng cầu

  Máy

  01

   

  7

  Kính hiển vi

  Cái

  03

   

  8

  Máy oxi cao áp

  Máy

  03

   

  9

  Máy từ trường

  Máy

  06

   

  10

  Máy laser bán dẫn 10 đầu châm

  Máy

  03

   

  11

  Máy laser bán dẫn 12 đầu châm

  Máy

  09

   

  12

  Máy laser bán dẫn 02 đầu châm

  Máy

  09

   

  13

  Máy laser chiếu ngoài

  Máy

  02

   

  14

  Máy laser bán dẫn 5 đầu châm

  Máy

  02

   

  15

  Máy laser nội mạch

  Máy

  08

   

  16

  Giường tập phục hồi chức năng toàn thân 7 đoạn

  Cái

  01

   

  17

  Máy sóng ngắn trị liệu

  Máy

  04

   

  18

  Máy dẫn lưu bạch huyết

  Máy

  01

   

  19

  Máy siêu âm điều trị

  Máy

  04

   

  20

  Thùng sáp trị liệu

  Cái

  08

   

  21

  Máy điện xung (Có chẩn đoán điện cơ)

  Máy

  04

   

  22

  Thiết bị kích thích điều trị 2 kênh vi xử lý

  Cái

  01

   

  23

  Thiết bị xông hơi

  Cái

  08

   

  24

  Bồn thủy lực

  Cái

  08

   

  25

  Bồn xông ngâm thảo dược

  Cái

  08

   

  26

  Máy đóng gói trà túi lọc

  Máy

  01

   

  27

  Máy cô cao chân không

  Máy

  01

   

  28

  Máy tán thuốc

  Máy

  03

   

  29

  Máy làm viên hoàn

  Máy

  04

   

  30

  Tủ sấy dược liệu

  Cái

  14

   

  31

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  01

   

  32

  Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

  Máy

  01

   

  33

  Máy Sock điện

  Máy

  01

   

  34

  Máy Laser CO2

  Máy

  01

   

  35

  Tủ an toàn sinh học

  Cái

  01

   

  36

  Máy giặt hấp sấy công nghiệp

  Cái

  01

   

  37

  Máy laser công suất thấp

  Máy

  10

   

  38

  Máy phun khí dung

  Máy

  04

   

  39

  Máy xung kích

  Máy

  02

   

  40

  Máy nén khí

  Máy

  20

   

  41

  Máy điện xung điện phân

  Máy

  10

   

  42

  Máy laser cường độ cao

  Máy

  05

   

  43

  Robot tập thụ động não

  Cái

  02

   

  44

  Thiết bị từ trường trị liệu

  Cái

  02

   

  45

  Thiết bị xông hơi

  Cái

  05

   

  46

  Máy đo Spo2

  Máy

  05

   

  47

  Máy phát điện

  Máy

  01

   

  48

  Máy hút đàm

  Máy

  05

   

  49

  Máy phiến dược liệu

  Máy

  01

   

  50

  Máy sàng viên hoàn

  Máy

  01

   

  51

  Máy sắc thuốc tự động 3 nồi

  Máy

  15

   

  52

  Bộ định lượng tinh dầu

  Bộ

  01

   

  53

  Đèn tử ngoại soi bản mỏng

  Cái

  01

   

  54

  Hệ thống cất nước

  Hệ thống

  01

   

  55

  Máy đo độ PH

  Máy

  01

   

  56

  Máy thử độ tan rã thuốc

  Máy

  01

   

  57

  Máy khuấy từ gia nhiệt

  Máy

  01

   

  58

  Máy sắc ký lỏng hiệu nâng cao

  Máy

  01

   

  59

  Máy Sắc ký khí

  Máy

  01

   

  60

  Thiết bị soi UV (Dùng trong sắc ký)

  Cái

  01

   

  61

  Tủ ấm

  Cái

  01

   

  62

  Tủ cấy vi sinh

  Cái

  01

   

  63

  Máy thử độ cứng viên

  Máy

  01

   

  64

  Hệ thống sinh hàn

  Hệ thống

  01

   

  65

  Buồng nuôi cấy vi sinh

  Cái

  01

   

  66

  Bộ Soxhlet 100ml

  Bộ

  01

   

  67

  Bộ Soxhlet 200ml

  Bộ

  01

   

  68

  Máy bao phim bán tự động

  Máy

  01

   

  69

  Máy chiết hoạt chất dược liệu

  Máy

  01

   

  70

  Bộ đo tỷ trọng

  Bộ

  01

   

  71

  Cân phân tích hiển thị các loại

  Cái

  01

   

  72

  Máy rửa dược liệu

  Máy

  01

   

  73

  Nồi cách thủy

  Cái

  01

   

  74

  Tủ bảo quản hóa chất

  Cái

  02

   

  75

  Tủ hốt

  Cái

  01

   

  76

  Máy hấp sấy tiệt trùng ( hấp bột)

  Máy

  01

   

  77

  Máy bao viên hoàn tự động

  Máy

  01

   

  78

  Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

  Máy

  01

   

  79

  Máy siêu âm màu xách tay

  Máy

  01

   

  80

  Máy ly tâm

  Máy

  03

   

  81

  Máy xét nghiệm huyết học các loại

  Máy

  02

   

  82

  Máy siêu âm màu xuyên sọ

  Máy

  01

   

  83

  Bàn nội soi tai mũi họng

  Cái

  01

   

  V

  Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy X Quang di động

  Máy

  01

   

  2

  Máy X Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  01

   

  3

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  03

   

  4

  Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

  Hệ thống

  01

   

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  02

   

  6

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  04

   

  7

  Máy điện tim

  Máy

  04

   

  8

  Bơm tiêm điện

  Cái

  03

   

  9

  Máy thở

  Máy

  01

   

  10

  Hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy phân tích nước tiểu

  Máy

  01

   

  2

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  02

   

  3

  Máy hút dịch

  Máy

  07

   

  4

  Máy cất nước 2 lần

  Máy

  01

   

  5

  Máy ly tâm đa năng

  Máy

  01

   

  6

  Máy huyết học 18 thông số

  Máy

  02

   

  7

  Máy phân tích tốc độ lắng máu

  Máy

  01

   

  8

  Tủ ấm 37 độ 105 lít

  Cái

  01

   

  09

  Tủ sấy điện 300 độ

  Cái

  01

   

  10

  Tủ nuôi cấy vi sinh

  Cái

  01

   

  11

  Tủ hút khí độc

  Cái

  01

   

  12

  Tủ ấm vi sinh 4-56 độ

  Cái

  01

   

  13

  Máy ly tâm 12 ống

  Máy

  01

   

  14

  Tủ hút vô trùng

  Cái

  01

   

  15

  Máy đo diện giải 5 thông số

  Máy

  02

   

  16

  Máy lắc ống nghiệm tự động.

  Máy

  01

   

  17

  Máy GENEXPERT

  Máy

  01

   

  19

  Máy sinh hóa bán tự động

  Máy

  01

   

  19

  Máy đông máu bán tự động

  Máy

  01

   

  20

  Nồi hấp ướt tiệt trùng 54 lít

  Cái

  01

   

  21

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 (Tủ vô trùng)

  Cái

  01

   

  22

  Nồi hấp ướt tiệt trùng 399 lít

  Cái

  01

   

  23

  Máy đo độ bão hòa Oxy trong máy- cầm tay

  Máy

  03

   

  24

  Máy li tâm lạnh

  Máy

  01

   

  25

  Máy X Quang cố định chụp tổng quát (bao gồm máy rửa phim)

  Máy

  01

   

  VI

  Bệnh viện Tâm thần

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  01

   

  2

  Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  3

  Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

  Hệ thống

  01

   

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  01

   

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  01

   

  6

  Máy thở

  Máy

  05

   

  8

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  09

   

  9

  Bơm tiêm điện

  Cái

  09

   

  10

  Máy truyền dịch

  Máy

  09

   

  11

  Máy điện tim

  Máy

  05

   

  12

  Máy điện não

  Máy

  02

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy đo lưu huyết não

  Máy

  01

   

  2

  Máy xét nghiệm huyết học

  Máy

  01

   

  3

  Kính hiển vi điện tử

  Máy

  02

   

  4

  Máy li tâm

  Máy

  02

   

  5

  Máy hút dịch

  Máy

  02

   

  6

  Nồi hấp tiệt trùng

  Cái

  01

   

  7

  Tủ, lò sấy thiết bị y tế

  Cái

  01

   

  8

  Máy cất nước

  Máy

  01

   

  9

  Máy kích thích điện xung

  Máy

  01

   

  VII

  Trung tâm kiểm soát bệnh tật

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy điện tim

  Máy

  03

   

  2

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  09

   

  3

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Máy

  08

   

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  06

   

  5

  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

  Máy

  05

   

  6

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  01

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy đo cường độ phóng xạ

  Máy

  06

   

  2

  Máy đo clor dư

  Máy

  01

   

  3

  Máy đo khí độc

  Máy

  04

   

  4

  Máy đo độ rung

  Máy

  01

   

  5

  Máy đo bức xạ nhiệt cầm tay

  Máy

  01

   

  6

  Máy lấy mẫu khí

  Máy

  01

   

  7

  Máy đo nhiệt độ, độ ẩm

  Máy

  07

   

  8

  Máy đo vi khí hậu

  Máy

  01

   

  9

  Máy đo độ ồn

  Máy

  04

   

  10

  Máy đếm bụi trọng lượng

  Máy

  04

   

  11

  Máy đo điện từ trường

  Máy

  05

   

  12

  Máy đo lớp mỡ dưới da

  Máy

  01

   

  13

  Máy đo thính lực

  Máy

  04

   

  14

  Máy đo chức năng hô hấp

  Máy

  01

   

  15

  Máy đo tốc độ gió

  Máy

  03

   

  16

  Máy đo ánh sáng

  Máy

  03

   

  17

  Máy đo phát hiện nhanh khí CO, CO2,……

  Máy

  03

   

  18

  Tủ lạnh

  cái

  86

   

  19

  Hệ thống cảnh báo nhiệt độ bảo quản vắc xin

  Hệ thống

  14

   

  20

  Máy Phân tích huyết học tự động

  Máy

  02

   

  21

  Cân kỹ thuật

  Cái

  06

   

  22

  Cân phân tích

  Cái

  02

   

  23

  Nồi cách thủy

  Cái

  06

   

  24

  Máy khuấy từ

  Máy

  05

   

  25

  Máy đo pH

  Máy

  11

   

  26

  Bộ lọc milifort và màng lọc

  Bộ

  01

   

  27

  Bơm hút chân không

  Cái

  01

   

  28

  Máy hút chân không

  Máy

  01

   

  29

  Pipetman 8 kênh

  Cái

  02

   

  30

  Pipet đơn

  Cái

  01

   

  31

  Kính hiển vi

  Cái

  08

   

  32

  Bộ cất cồn

  Cái

  01

   

  33

  Bộ rây

  Bộ

  02

   

  34

  Tỷ trọng kế các cở

  Bộ

  01

   

  35

  Bộ chiết suất đạm

  Bộ

  02

   

  36

  Nồi chưng cất đạm

  Cái

  01

   

  37

  Bộ chiết béo

  Bộ

  01

   

  38

  Tủ sấy

  Cái

  09

   

  39

  Tủ hút hơi khí độc

  Cái

  03

   

  40

  Tủ an toàn sinh học cấp 2

  Cái

  05

   

  41

  Tủ cấy vi sinh

  Cái

  01

   

  42

  Tủ sinh học

  Bộ

  01

   

  43

  Máy đo độ ẩm ngũ cốc

  Máy

  01

   

  44

  Máy lắc

  Máy

  03

   

  45

  Máy đo độ đục

  Máy

  02

   

  46

  Máy đo nhu cấu oxy hóa sinh

  Máy

  01

   

  47

  Máy đo nhu cấu oxy hóa học

  Máy

  01

   

  48

  Máy đếm khuẩn lạc điện tử kỷ thuật số

  Máy

  01

   

  49

  Lò nung 1200oC

  Cái

  02

   

  50

  Quang phổ kế

  Cái

  04

   

  51

  Tủ ấm

  Cái

  08

   

  52

  Tủ âm

  cái

  04

   

  53

  Máy ly tâm

  Máy

  11

   

  54

  Máy cất nước

  Máy

  07

   

  55

  Máy đo độ nhớt

  Máy

  01

   

  56

  Hệ thống điện di dọc ngang

  Hệ thống

  01

   

  57

  Máy nghiền mẫu ướt

  Máy

  01

   

  58

  Máy xay mẫu

  Máy

  04

   

  59

  Máy trộn mẫu

  Máy

  01

   

  60

  Bộ pipette tự động

  Cái

  02

   

  61

  Thiết bị dán chuyên dụng

  Cái

  01

   

  62

  Đèn UV

  Cái

  01

   

  63

  Bộ lọc chân không

  Bộ

  03

   

  64

  Bơm chân không

  Cái

  02

   

  65

  Máy quang phổ 8000

  Máy

  01

   

  66

  Nồi hấp

  Cái

  05

   

  67

  Bộ Micropipette

  Bộ

  07

   

  68

  Máy làm đá vảy

  Máy

  01

   

  69

  Hệ thống điện di và bộ nguồn

  Bộ

  02

   

  70

  Hệ thống ghi và Phân tích gel sau điện di + máy vi tính

  Bộ

  01

   

  71

  Máy PCR C1000 (Máy sinh học phân tử)

  Máy

  01

   

  72

  Máy trích béo tự động

  Máy

  01

   

  73

  Nồi cách dầu

  Cái

  01

   

  74

  Máy nghiền mẫu

  Máy

  01

   

  75

  Máy dập mẫu

  Máy

  01

   

  76

  Tủ mát

  Cái

  02

   

  77

  Bộ cất rượu (Bếp điện, bình cầu, nhiệt kế, hệ thống ống sinh hàn, bình chứa)

  Cái

  02

   

  78

  Máy phá mẫu 6 chỗ

  Máy

  01

   

  79

  Máy đo khúc xạ

  Máy

  01

   

  80

  Bể siêu âm (28 lít)

  cái

  01

   

  81

  Thiết bị phân phối dung dịch

  cái

  04

   

  82

  Máy nghiền mẫu

  Máy

  01

   

  83

  Máy đo Florua để bàn

  Máy

  01

   

  84

  Bộ cất amoniac

  Cái

  01

   

  85

  Máy đo BOD để bàn (xác định hàm lượng oxy hòa tan)

  Máy

  01

   

  86

  Nhiệt kế điện tử dây nối đầu dò kim loại

  cái

  04

   

  87

  Máy đốt điện cao tầng

  Máy

  01

   

  88

  Máy đo loãng xương

  Máy

  01

   

  89

  Máy phun ULV (Đeo vai)

  Máy

  68

   

  90

  Máy phun mù nhiệt

  Máy

  01

   

  91

  Máy phun ULV cỡ lớn đặt trên xe ô tô

  Máy

  01

   

  92

  Máy X quang cố định chụp tổng quát

  Máy

  05

   

  93

  Máy rửa phim X quang

  Máy

  04

   

  VIII

  Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm

   

   

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Tủ hút

  Cái

  04

   

  2

  Hệ thống cân

   

   

   

  2.1

  Cân xác định độ ẩm HR 73 Mettler

  Cái

  01

   

  2.2

  Cân phân tích 5 số lẻ

  Cái

  02

   

  2.3

  Cân phân tích 4 số lẻ

  Cái

  01

   

  3

  Máy Quang phổ UV-VIS

  Máy

  02

   

  4

  pH kế Beckmann

  Cái

  1

   

  5

  Máy thử độ tan rã

  Máy

  02

   

  6

  Máy chuẩn độ điện thế Mettler DL- 53

  Máy

  01

   

  7

  Tủ cấy vi sinh Biohazard

  Cái

  02

   

  8

  Máy đo vòng vô khuẩn

  Máy

  01

   

  9

  Máy sắc ký lỏng cao áp

  Máy

  02

   

  10

  Máy đo độ hòa tan

  Máy

  02

   

  11

  Máy cất nước 2 lần GFL 2104

  Máy

  01

   

  12

  Máy Quang phổ hồng ngoại Nicolet 380 FT-IR

  Máy

  01

   

  13

  Máy đo độ nóng chảy

  Máy

  01

   

  14

  Lò nung

  Cái

  02

   

  15

  Nồi cách thủy Memmert

  Cái

  01

   

  16

  Autoclave

  Cái

  02

   

  17

  Tủ ấm Memmert

  Cái

  02

   

  18

  Tủ sấy Memmert

  Cái

  01

   

  19

  Máy sắc ký khí

  Máy

  01

   

  20

  Đầu ghép nối khối phổ MS- HPLC

  Cái

  01

   

  21

  Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

  Máy

  01

   

  22

  Đầu ghép nối khối phổ MS- LC

  Cái

  01

   

  23

  Tủ ấm lạnh

  Cái

  01

   

  24

  Bể siêu âm

  Cái

  01

   

  25

  Máy lắc rung

  Cái

  01

   

  26

  Kính hiển vi kết nối chụp ảnh

  Cái

  01

   

  27

  Máy đo độ nhớt

  Máy

  01

   

  28

  Hệ thống phân tích đạm

  Cái

  01

   

  29

  Hệ thống phân tích chất béo

  Cái

  01

   

  30

  Máy đo hoạt độ nước

  Máy

  01

   

  31

  Máy phân tích kết cấu/ cấu trúc thực phẩm

  Máy

  01

   

  32

  Máy cô quay chân không

  Máy

  01

   

  33

  Máy đồng hóa mẫu

  Máy

  01

   

  34

  Máy pha loãng mẫu trọng lượng

  Máy

  01

   

  35

  Máy rót đĩa petri môi trường tự động

  Máy

  01

   

  36

  Máy cấy đĩa petri

  Máy

  01

   

  37

  Máy dập mẫu vi sinh

  Máy

  01

   

  38

  Khúc xạ kế

  Cái

  01

   

  39

  Máy chuẩn độ điện thế Karl Fischer

  Máy

  01

   

  40

  Máy phân tích độ ẩm

  Máy

  01

   

  41

  Máy kiểm tra an toàn thực phẩm

  Máy

  01

   

  42

  Hệ thống sắc ký ion (ICP)

  Cái

  01

   

  IX

  Trung tâm Giám định Y khoa

   

   

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  01

   

  2

  Máy điện tim

  Máy

  01

   

  X

  Trung tâm Giám định pháp y

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy X quang di động

  Máy

  01

   

  2

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  01

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Máy xử lý mô

  Máy

  01

   

  2

  Máy cắt mỏng (máy cắt tiêu bản)

  Máy

  01

   

  3

  Máy cưa sọ bằng pin

  Máy

  01

   

  4

  Bộ Kính hiển vi - máy ảnh - máy tính - máy in màu

  Bộ

  01

   

  5

  Bàn sấy mẫu HI 1220

  Cái

  01

   

  6

  Máy li tâm 8 ống EBA-200

  Máy

  01

   

  7

  Bể nhúng mô HI 1210

  Cái

  01

   

  8

  Nồi hấp tiệt trùng 50 lít

  Cái

  01

   

  9

  Xe đẩy băng ca (YDC-3A)

  Chiếc

  01

   

  10

  Tủ lưu trữ cassette (tủ đựng tiêu bản)

  Cái

  01

   

  11

  Tủ lưu trữ lam kính

  Cái

  01

   

  XI

  Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy X quang di động

  Máy

  02

   

  2

  Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay

  Hệ thống

  01

   

  3

  Máy siêu âm chuyên tim mạch

  Máy

  01

   

  4

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  12

   

  5

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  02

   

  6

  Máy gây mê

  Máy

  03

   

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  15

   

  8

  Bơm tiêm điện

  Cái

  54

   

  9

  Máy truyền dịch

  Máy

  54

   

  10

  Dao mổ điện cao tần

  Cái

  02

   

  11

  Máy phá rung tim

  Máy

  02

   

  12

  Đèn mổ treo trần

  Bộ

  02

   

  13

  Đèn mổ di động

  Bộ

  02

   

  14

  Bàn mổ

  Cái

  02

   

  15

  Máy điện tim

  Máy

  17

   

  16

  Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

  Hệ thống

  01

   

  17

  Hệ thống nội soi tai mũi họng

  Hệ thống

  01

   

  18

  Máy soi cổ tử cung

  Máy

  04

   

  19

  Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

  Máy

  06

   

  B

  Thiết bị y tế chuyên dùng khác

   

  1

  Bình khí mê Isoflurance

  Bình

  01

   

  2

  Camera khám trĩ + phụ kiện

  Bộ

  01

   

  3

  Đèn trị liệu vàng da

  Cái

  02

   

  4

  Ghế nha khoa

  Cái

  03

   

  5

  Giường hồi sức cấp cứu điều khiển cơ 3 tay quay

  Cái

  17

   

  6

  Giường kéo nắn cột sống cổ

  Cái

  01

   

  7

  Hệ thống rửa tay tự động

  Hệ thống

  03

   

  8

  Kính hiển vi 2 thị kính

  Cái

  07

   

  9

  Lồng ấp sơ sinh

  Cái

  04

   

  10

  Máy điện giải

  Máy

  02

   

  11

  Máy điều trị sóng xung kích

  Máy

  01

   

  12

  Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) Để bàn

  Máy

  07

   

  13

  Máy đông máu tự động

  Máy

  01

   

  14

  Máy giác hút sản khoa

  Máy

  01

   

  15

  Máy Hematocrit 24 ống

  Máy

  04

   

  16

  Máy Hematocrit 6 ống

  Máy

  01

   

  17

  Máy hút đàm

  Máy

  15

   

  18

  Máy hút điện chạy liên tục

  Máy

  07

   

  19

  Máy xét nghiệm huyết học tự động

  Máy

  03

   

  20

  Máy khoan xương

  Máy

  01

   

  21

  Máy lắc hồng cầu

  Máy

  02

   

  22

  Máy laser điều trị

  Máy

  01

   

  23

  Máy phun khí dung siêu âm

  Máy

  07

   

  24

  Máy sinh hóa nước tiểu tự động

  Máy

  01

   

  25

  Máy tạo ô xy di động

  Máy

  05

   

  26

  Máy xét nghiệm nước tiểu

  Máy

  02

   

  27

  Máy xét nghiệm huyết học

  Máy

  03

   

  28

  Nồi hấp áp lực 18 lít (Điện)

  Cái

  02

   

  29

  Nồi hấp tiệt trùng

  Cái

  10

   

  30

  Tủ an toàn sinh học cấp 2

  Cái

  01

   

  31

  Tủ lạnh đựng vacxin chuyên dụng

  Cái

  14

   

  32

  Tủ sấy y dụng cụ

  Cái

  18

   

  33

  Tủ lạnh bảo quản thuốc, hóa chất 305 lít

  Cái

  01

   

  34

  Hệ thống xử lý nước thải y tế

  Hệ thống

  01

   

  35

  Lò đốt rác y tế

  Cái

  01

   

  36

  Máy giặt công nghiệp > 25 kg

  Máy

  02

   

  37

  Máy đo điện cơ

  Máy

  02

   

  38

  Máy đo loãng xương

  Máy

  02

   

  39

  Máy đo khúc xạ cầm tay

  Máy

  02

   

  40

  Máy X Quang cố định chụp tổng quát (gồm máy rửa phim)

  Máy

  03

   

  41

  Hệ thống phẫu thuật nội soi

  Hệ thống

  01

   

  XII

  Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Bắc

   

  A

  Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

   

  1

  Máy siêu âm tổng quát

  Máy

  02

   

  2

  Máy điện tim

  Máy

  02

   

  3

  Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát

  Máy

  01

   

  4

  Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

  Máy

  01

   

  5

  Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

  Máy

  01

   

  6

  Máy thở

  Máy

  06

   

  7

  Máy theo dõi bệnh nhân

  Máy

  06