Quyết định 320/QĐ-BYT hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:320/QĐ-BYTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuyên
  Ngày ban hành:23/01/2014Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/01/2014Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------
  ---
  Số: 320/QĐ-BYT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  --------------
  Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU "HƯỚNG DẪN
  QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH"
  --------------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
   
   
  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh", gồm 220 quy trình kỹ thuật.
  Điều 2. Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh" ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Hóa sinh phù hợp để thực hiện tại đơn vị.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - B
  o hiểm Xã hội Việt Nam (để phi hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục KCB;
  - Lưu
  : VT, KCB.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Xuyên

   
  DANH MỤC
  QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 320 ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
   
   

  TT
  TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
  A. MÁU
  1
  Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid)
  2
  Định lượng ACTH
  3
  Định lượng Acid Uric
  4
  Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone)
  5
  Định lượng Adiponectin
  6
  Định lượng Aldosteron
  7
  Định lượng Albumin
  8
  Định lượng Alphal Antitrypsin
  9
  Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase)
  10
  Đo hoạt độ Amylase
  11
  Định lượng Amoniac (NH3)
  12
  Định lượng AMH ( Anti- Mullerian Hormone)
  13
  Định lượng Anti CCP
  14
  Định lượng Anti-Tg (Antibody-Thyroglobulin)
  15
  Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies)
  16
  Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1)
  17
  Định lượng Apo B (Apolipoprotein B)
  18
  Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)
  19
  Đo hoạt độ ALT (GPT)
  20
  Đo hoạt độ AST (GOT)
  21
  Định lượng a1 Acid Glycoprotein
  22
  Định lượng b2 microglobulin
  23
  Định lượng Beta Crosslap
  24
  Định lượng bhCG (Beta human Chorionic gonadotropins)
  25
  Định lượng Bilirubin trực tiếp
  26
  Định lượng Bilirubin gián tiếp
  27
  Định lượng Bilirubin toàn phần
  28
  Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide)
  29
  Định lượng Calci toàn phần
  30
  Định lượng Calci ion hóa
  31
  Định lượng canci ion hóa bằng điện cực chọn lọc
  32
  Định lượng CA 125 (cancer antigen 125)
  33
  Định lượng CA 19 - 9 (carbohydrate antigen 19- 9)
  34
  Định lượng CA 15 - 3 (cancer antigen 15- 3)
  35
  Định lượng CA 72 - 4 (cancer antigen 72- 4)
  36
  Định lượng Calcitonin
  37
  Định lượng Carbamazepin
  38
  Định lượng Ceruloplasmin
  39
  Định lượng CEA (carcino embryonic antigen)
  40
  Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)
  41
  Định lượng Cholesterol toàn phần
  42
  Đo hoạt độ CK (Creatine kinase)
  43
  Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase)
  44
  Định lượng CK-MB mass
  45
  Định lượng C-Peptid
  46
  Định lượng Cortisol
  47
  Định lượng Cystatine C
  48
  Định lượng bổ thể C3
  49
  Định lượng bổ thể C4
  50
  Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity)
  51
  Định lượng Creatinin
  52
  Định lượng Cyfra 21 – 1
  53
  Định lượng cyclosphorin
  54
  Định lượng D-Dimer
  55
  Định lượng 25OH Vitamin D (D3)
  56
  Định lượng Digoxin
  57
  Định lượng Digitoxin
  58
  Định lượng các chất điện giải (Na, K, Cl)
  59
  Định lượng FABD (Fatty acid binding protein)
  60
  Định lượng Ethanol (cồn)
  61
  Định lượng Estradiol
  62
  Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol)
  63
  Định lượng Ferritin
  64
  Định lượng Fructosamin
  65
  Định lượng FSH (Follicular stimulating hormone)
  66
  Định lượng free bHCG (Free Beta Human chorionic gonadotropin)
  67
  Định lượng Folate
  68
  Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)
  69
  Định lượng FT4 (Free thyroxine)
  70
  Định lượng Galectin 3
  71
  Định lượng Gastrin
  72
  Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase)
  73
  Định lượng GH (Growth Hormone)
  74
  Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase)
  75
  Định lượng Glucose
  76
  Định lượng Globulin
  77
  Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)
  78
  Định lượng GLP-1
  79
  Định lượng Gentamicin
  80
  Định lượng Haptoglobulin
  81
  Định lượng HBsAg (HBsAg Quantitative) ( CMIA / ECLIA)
  82
  Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase)
  83
  Định lượng HbA1c
  84
  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)
  85
  Định lượng HE4
  86
  Định lượng Homocystein
  87
  Định lượng IL-1a (Interleukin 1a)
  88
  Định lượng IL-1b (Interleukin 1b)
  89
  Định lượng IL-6 (Interleukin 6)
  90
  Định lượng IL-8 (Interleukin 8)
  91
  Định lượng IL-10 (Interleukin 10)
  92
  Định lượng IgE (bằng phương pháp ELISA)
  93
  Định lượng IgE (Immunoglobuline E)
  94
  Định lượng IgA (Immunoglobuline A)
  95
  Định lượng IgG (Immunoglobuline G)
  96
  Định lượng IgM (Immunoglobuline M)
  97
  Định lượng IGFBP-3 (Insulin like growth factor binding protein 3)
  98
  Định lượng Insulin
  99
  Điện di Isozym – LDH
  100
  Định lượng IMA (Ischemia Modified Albumin)
  101
  Định lượng Kappa
  102
  Định lượng Kappa tự do (Free kappa)
  103
  Xét nghiệm Khí máu
  104
  Định lượng Lactat (Acid Lactic)
  105
  Định lượng Lambda
  106
  Định lượng Lambda tự do (Free Lambda)
  107
  Định lượng Leptin human
  108
  Điện di LDL/HDL cholesterol
  109
  Đo hoạt độ Lipase
  110
  Định lượng LH (Luteinizing hormone)
  111
  Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase)
  112
  Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)
  113
  Điện di Lipoprotein
  114
  Định lượng Lp-PLA2 (Lipoprotein Associated Phospholipase A2)
  115
  Định lượng Malondialdehyd (MDA)
  116
  Đo hoạt độ MPO
  117
  Định lượng Myoglobin
  118
  Định lượng Mg
  119
  Định lượng N-MID Osteocalcin
  120
  Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase)
  121
  Định lượng NT-proBNP
  122
  Đo hoạt độ P-Amylase
  123
  Định lượng PAPP-A
  124
  Định lượng Pepsinogen I
  125
  Định lượng Pepsinogen II
  126
  Định lượng Phenobarbital
  127
  Định lượng Phenytoin
  128
  Định lượng Phospho
  129
  Định lượng Pre-albumin
  130
  Định tính Pro-calcitonin
  131
  Định lượng Prolactin
  132
  Điện di protein
  133
  Định lượng Protein toàn phần
  134
  Định lượng Progesteron
  135
  Định lượng Procainnamid
  136
  Định lượng protein S100
  137
  Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-releasing peptide)
  138
  Định lượng PSA tự do (Free prostate-specific antigen)
  139
  Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-specific antigen)
  140
  Định lượng PTH (Parathyroid hormon)
  141
  Định lượng Renin activity
  142
  Định lượng RF (Reumatoid factor)
  143
  Định lượng Sắt
  144
  Định lượng SCC (squamous cell carcinoma antigen)
  145
  Định lượng SHBG (Sex hormon binding globulin)
  146
  Định lượng Sperm Antibody
  147
  Định lượng T3 (Tri iodothyronine)
  148
  Định lượng T4 (Thyroxine)
  149
  Định lượng s TfR (solube transferin receptor)
  150
  Định lượng Tacrolimus
  151
  Định lượng Testosterol
  152
  Định lượng TGF b1 (Transforming Growth Factor Beta 1)
  153
  Định lượng TGF b2 (Transforming Growth Factor Beta 2)
  154
  Định lượng Tg (Thyroglobulin)
  155
  Định lượng Theophylline
  156
  Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies)
  157
  Định lượng Transferin
  158
  Định lượng Triglycerid
  159
  Định lượng Troponin T
  160
  Định lượng Troponin T hs
  161
  Định lượng Troponin I
  162
  Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)
  163
  Định lượng Tobramycin
  164
  Định lượng Total p1NP
  165
  Định lượng T-uptake
  166
  Định lượng Urê
  167
  Định lượng Valproic acid
  168
  Định lượng Vancomycin
  169
  Định lượng Vitamin B12
  170
  Định lượng PLGF (Placental Growth Factor- yếu tố tân tạo mạch máu)
  171
  Định lượng sF1t-1 (yếu tố kháng tân tạo mạch máu)
  B. NƯỚC TIỂU
  172
  Định lượng các chất điện giải
  173
  Định tính Amphetamin
  174
  Định lượng Amphetamin
  175
  Đo hoạt độ Amylase
  176
  Định lượng axit uric
  177
  Định lượng Barbiturates
  178
  Định lượng Benzodiazepin
  179
  Định tính b HCG
  180
  Định lượng Canxi
  181
  Định lượng Catecholamin
  182
  Định lượng Cocain
  183
  Định lượng Cortisol
  184
  Định lượng Creatinin
  185
  Định lượng dưỡng chấp
  186
  Định tính dưỡng chấp
  187
  Định lượng Glucose
  188
  Định tính Marijuana
  189
  Định lượng MAU
  190
  Định lượng Mathadon
  191
  Định lượng NGAL
  192
  Định lượng opiat
  193
  Định tính Morphin
  194
  Định lượng Phospho
  195
  Định tính phospho hữu cơ
  196
  Định tính Porphyrin
  197
  Điện di protein
  198
  Định lượng Protein
  199
  Định tính Protein Bence -jones
  200
  Định tính Rotundin
  201
  Định lượng THC (Canabionids)
  202
  Định lượng Ure
  203
  Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động)
  C. DCH NÃO TỦY
  204
  Định lượng Clo
  205
  Định lượng Glucose
  206
  Phản ứng Pandy
  207
  Định lượng Protein
  D. THỦY DCH MẮT
  208
  Định lượng Albumin
  209
  Định lượng Globulin
  E. DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim...)
  210
  Đo hoạt độ Amylase
  211
  Định lượng Bilirubin toàn phần
  212
  Định lượng Cholesterol toàn phần
  213
  Định lượng Creatinin
  214
  Định lượng Glucose
  215
  Đo hoạt độ LDH
  216
  Định lượng Protein toàn phần
  217
  Phản ứng Rivalta
  218
  Định lượng Triglycerid
  219
  Đo tỷ trọng dịch chọc dò
  220
  Định lượng Ure

  (Tổng số 220 quy trình kỹ thuật)
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 31/08/2012 Hiệu lực: 20/10/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới