Quyết định 3448/QĐ-BYT tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3448/QĐ-BYTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành:07/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 3448/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VI PHẪU

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét Biên bản họp ngày 22 tháng 9 năm 2017 nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình- Thẩm mỹ và Vi phẫu của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tạo hình- Thẩm mỹ của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phu thuật Vi phẫu”, gồm 48 quy trình kỹ thuật.

  Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Vi phẫu phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Th trưng Y tế các Bộ, Ngành và Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Bộ trưởng Bộ Y
  tế (để b/c);
  - Các Th
  trưng BYT;
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
  - Cổng thông tin điện tử BYT;
  - Website Cục KCB;
  - Lưu VT, KCB.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   

   

  DANH SÁCH

  48 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHẪU THUẬT VI PHẪU
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3448/QĐ-BYT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

  1.

  Phẫu thuật vi phẫu các bộ phận đu, mặt bị đứt rời (mũi, tai, môi...)

  2.

  Phẫu thuật vi phẫu nối lại da đầu (nối vi phẫu nối lại da đầu đứt rời)

  3.

  Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bằng xương mác

  4.

  Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm băng xương mào chậu

  5.

  Phẫu thuật vi phẫu ghép sau cắt đoạn xương hàm bng xương đòn

  6.

  Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt ngực

  7.

  Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt lưng

  8.

  Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt cơ thon

  9.

  Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt cơ Delta

  10.

  Chuyển vạt cơ có nối hoặc ghép mạch vi phẫu

  11.

  Phẫu thuật tái tạo các tổn khuyết bng vạt vi phẫu

  12.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong ni lại 4 ngón tay bị cắt rời

  13.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 3 ngón tay bị cắt rời

  14.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thn kinh trong nối lại 2 ngón tay bị ct rời

  15.

  Phẫu thuật vi phẫu ni các mạch máu, thần kinh trong nối lại 1 ngón tay bị cắt rời

  16.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại bàn và các ngón tay bị cắt rời

  17.

  Chuyển hoặc ghép thần kinh bằng vi phẫu thuật

  18.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thn kinh trong nối lại cánh tay/cẳng tay bị cắt rời (Kết hợp Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong ni lại cánh tay/cẳng tay bị cắt rời)

  19.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại chi dưới bị cắt rời (Kết hợp phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại chi dưới bcắt rời)

  20.

  Ghép toàn bộ môi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu

  21.

  Ghép toàn bộ môi đứt rời và phần xung quanh bng kỹ thuật vi phẫu

  22.

  Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt rời có sử dụng vi phẫu

  23.

  Phẫu thuật tái tạo các tổn khuyết bng vạt vi phẫu

  24.

  Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời bằng vi phẫu

  25.

  Phẫu thuật ghép xương tự thân tức thì sau ct đoạn xương hàm dưới bằng kỹ thuật vi phẫu

  26.

  Chuyển vạt cơ có nối hoặc ghép mạch vi phẫu

  27.

  Phẫu thuật ghép lại mô mặt phức hợp đứt rời bng vi phẫu

  28.

  Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bng vạt da vi phẫu

  29.

  Phẫu thuật vi phẫu nối dương vật đứt rời

  30.

  Ghép một phần môi đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu

  31.

  Phẫu thuật vi phẫu tạo hình các khuyết hổng lớn vùng hàm mặt sử dụng vạt tự do (cơ, xương, da, vạt phức hợp ...)

  32.

  Phẫu thuật vi phẫu tái tạo lại các bộ phận ở đầu, mặt (da đầu, mũi, tai, môi...)

  33.

  Phủ khuyết rộng trên cơ thể bằng ghép vi phẫu mạc nối, kết hợp với ghép da kinh điển

  34.

  Chuyển vạt xương có nối hoặc ghép mạch vi phẫu

  35.

  Chuyển vạt phức hợp (da, cơ, xương, thn kinh...) có nối hoặc ghép mạch vi phẫu

  36.

  Phu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong ni lại 5 ngón tay bị cắt rời

  37.

  Phẫu thuật vi phẫu ni các mạch máu, thn kinh trong nối lại 6 ngón tay bị cắt rời

  38.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 7 ngón tay bị cắt rời

  39.

  Phu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thn kinh trong nối lại 8 ngón tay bị cắt rời

  40.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 9 ngón tay bị cắt rời

  41.

  Phẫu thuật vi phẫu nối các mạch máu, thần kinh trong nối lại 10 ngón tay bị cắt rời

  42.

  Phẫu thuật chuyển vạt da phục hồi cảm giác có nối hoặc ghép mạch máu, thn kinh vi phẫu

  43.

  Tái tạo bộ phận sinh dục bằng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do

  44.

  Phẫu thuật chuyển vạt cơ chức năng có nối hoặc ghép mạch máu, thn kinh vi phẫu

  45.

  Tạo hình vú bng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do

  46.

  Tạo hình âm đạo hoặc tầng sinh môn bng vi phẫu thuật sử dụng vạt tự do

  47.

  Ghép thần kinh có mạch nuôi bằng vi phẫu

  48.

  Tái tạo ngón tay bng ngón chân có sử dụng vi phẫu

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 40/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới