hieuluat

Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:3600/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành:28/07/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:28/07/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ Y TẾ

  ______

  Số: 3600/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập
  T do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

   

   

  QUYT ĐỊNH

  Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca đọt 15 và đợt 16

  _________________

  B TRƯỞNG B Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định s 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ- TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công b dịch viêm đường hô hp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

  Căn cứ Nghị quyết s 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

  Căn cứ Quyết định s 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

   

  QUYT ĐỊNH

   

  Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 15 (nguồn vắc xin do VNVC nhập khẩu) và đợt 16 (nguồn vắc xin từ COVAX Facility) cho các đơn vị, địa phương như sau:

  1. Phân bổ cho các các tỉnh, thành phố theo Phụ lục 1 đính kèm.

  2. Phân bổ cho các đơn vị theo Phụ lục 2 đính kèm.

  Điều 2.

  1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hp với Dự án TCMR khu vực thực hiện tiếp nhận, bảo qun, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vắc xin tới các khu vực để phân bổ cho các đơn vị theo danh sách tại Điều 1.

  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ theo Khoản 1 Điều 1 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 và lực lượng được điều động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

  Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố tại Phụ lục 3 đủ điều kiện tiêm chủng thì chủ động liên hệ với Sở Y tế trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tổ chức tiêm chủng cho nhân viên đơn vị mình. Sở Y tế phân công đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tổ chức tiêm chủng cho các đơn vị tại Phụ lục 3 không tự tổ chức tiêm chủng được.

  3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại Khoản 2 Điều 1 tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tiêm vắc xin cho các cơ quan Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn, Tập đoàn, Tổng Công ty (công lập và tư nhân), Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao... theo qui định tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế; lực lượng được điều động hỗ trợ phòng, chng dịch COVID-19 và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình.

  Đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại Phụ lục 3 trên địa bàn Hà Nội và TP.H Chí Minh chủ động liên hệ với các đơn vị tại Khoản 2 Điều 1 để tổ chức tiêm chủng cho nhân viên của đơn vị mình nếu không tự tổ chức tiêm chủng được hoặc tiếp nhận vắc xin để tiêm cho nhân viên của đơn vị mình nếu đủ điều kiện tiêm chủng.

  Trường hp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

  4. Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Cục Y tế, Bộ Công an chủ động liên hệ với Dự án TCMR Quốc gia để tiếp nhận và tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

  5. Các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm ngay số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn.

  6. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, TCMR khu vực, các đơn vị, địa phương tiếp nhận, sử dụng vắc xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ (bao gồm các vắc xin đã điều phối giữa các đơn vị, địa phương); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phân theo vùng quản lý.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Cục Y tế, Bộ Công an và Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - PTTg Vũ Đức Đam báo cáo);

  - BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

  - Các Đ/c Thứ trưởng;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - SYT, TTKSBT tỉnh, TP, các Viện, Bệnh viện tại Điều 1 (để thực hiện);

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại phụ lục 3 thực hiện);

  - Lưu: VT, DP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trương Quốc Cường

   

   

  Phụ lục 1

  Phân b cho các địa phương, đơn vị

  (Ban hành kèm theo Quyết định s 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế)

   

  TT

  Các địa phương, đơn vị

  Vc xin AstraZeneca

  Tổng

  Nguồn VNVC nhập khẩu

  Đợt 15

  Nguồn COVAX Facility

  Đợt 16

  1

  Tỉnh Phú Thọ

  19.000

  19.000

  38.000

   

   

   

  Phụ lục 3
  Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế)

   

  TT

  Đơn vị

  1

  Bệnh viện 71 Trung ương

  2

  Bệnh viện 74 Trung ương

  3

  Bệnh viện Châm cứu Trung ương

  4

  Bệnh viện đa khoa Trung ương Qung Nam

  5

  Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

  6

  Bệnh viện Hữu ngh Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

  7

  Bệnh viện Mắt Trung ương

  8

  Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

  9

  Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

  10

  Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

  11

  Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

  12

  Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

  13

  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

  14

  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

  15

  Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

  16

  Bệnh viện Y học c truyền Trung ương

  17

  Cao đng Dược Trung ương Hải Dương

  18

  Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên NXB Y học

  19

  Công ty TNHH Một thành viên NXB y học

  20

  Công ty TNHH Một thành viên vắc xin Pateur Đà Lạt

  21

  Học viện Y - dược học c truyền Việt Nam

  22

  Tạp chí Y Dược học

  23

  Tng Công ty Dược Việt Nam - Công ty c phần

  24

  Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

  25

  Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế

  26

  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

  27

  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

  28

  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

  29

  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên

  30

  Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh

  31

  Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

  32

  Trường Cao đng Kỹ thuật trang thiết bị y tế

  33

  Trường Đại học Điu dưỡng Nam Định

  34

  Trường Đại học Dược Hà Nội

  35

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nng

  36

  Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

  37

  Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

  38

  Trường Đại học Y Dược Thái Bình

  39

  Trường Đại học Y tế công cộng

  40

  Viện chiến lược và chính sách y tế

  41

  Viện Dinh dưỡng

  42

  Viện Dược liệu

  43

  Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

  44

  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

  45

  Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

  46

  Viện Kiêm nghiệm thuc Trung ương

  47

  Viện Pháp y Quốc gia

  48

  Viện Pháp Y Quốc gia chi nhánh Hồ Chí Minh

  49

  Viện Pháp y tâm thần Trung ương

  50

  Viện Pháp y tâm thn Trung ương Biên Hòa

  51

  Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Nghệ An

  52

  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

  53

  Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh

  54

  Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

  55

  Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

  56

  Viện vắc xin và sinh phẩm y tế

  57

  Viện Y học Biển

  58

  Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra
  Ban hành: 01/02/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19
  Ban hành: 01/04/2020 Hiệu lực: 01/04/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
  Ban hành: 26/02/2021 Hiệu lực: 26/02/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
  Ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: 08/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Công văn 323/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đợt 8
  Ban hành: 05/08/2021 Hiệu lực: 05/08/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3600/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:3600/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:28/07/2021
  Hiệu lực:28/07/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X