Quyết định 37/2016/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiSố công báo:Theo văn bản
  Số hiệu:37/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Quốc Thái
  Ngày ban hành:13/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/06/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI
  ----------------
  Số: 37/2016/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------
  Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2016

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
  -------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
  Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1621/TTr-SYT ngày 28 tháng 4 năm 2016,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
   
   
  Đinh Quốc Thái
   
   
   
  QUY ĐỊNH
  VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND
  ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)
   
   
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
   
  Điều 1. Vị trí, chức năng
  Sở Y tế tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần, y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản; bảo hiểm y tế và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
  Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và trụ sở làm việc
  1. Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.
  Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
  2. Trụ sở tại số 02, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
   
  Chương II
  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
   
  Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
  1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế;
  b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.
  2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
  a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế ở địa phương;
  b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;
  c) Dự thảo các văn bản quy định mối quan hệ giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về công tác y tế ở địa phương;
  d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế khác ở địa phương.
  3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.
  4. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
  5. Về truyền thông, giáo dục sức khỏe:
  a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục nâng cao sức khỏe;
  b) Làm đầu mối cung cấp thông tin cho báo chí, người dân về công tác y tế ở địa phương.
  6. Về y tế dự phòng:
  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phòng, chng bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;
  b) Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật;
  c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
  d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với các phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;
  đ) Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh;
  e) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh.
  7. Về khám bệnh, cha bệnh và phục hồi chức năng:
  a) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đi với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật;
  b) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;
  c) Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật.
  8. Về y dược cổ truyền:
  a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, cha bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;
  b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
  c) Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, cha bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật.
  9. Về dược và mỹ phẩm:
  a) Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định;
  b) Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp số công bốmỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật;
  c) Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;
  d) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.
  10. Về an toàn thực phẩm:
  a) Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phươnvề an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương theo quy định của pháp luật;
  b) Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước ung đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;
  c) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật;
  d) Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;
  đ) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh.
  11. Về trang thiết bị và công trình y tế:
  Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế.
  12. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
  a) Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;
  b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;
  c) Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật;
  d) Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh.
  13. Về bảo hiểm y tế:
  Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
  14. Về đào tạo nhân lực y tế:
  a) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.
  b) Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  15. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàntỉnh theo quy định của pháp luật.
  16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu Chương trình cải cách hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  17. Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
  19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thng thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.
  20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác  của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh.
  22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  25. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
  26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
   
  Chương III
  TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
   
  Điều 4. Lãnh đạo Sở Y tế
  1. Sở Y tế có Giám đc và không quá 03 Phó Giám đốc Sở.
  2. Giám đốc Sở Y tế là người đứng đầu Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
  3. Phó Giám đốc Sở Y tế là người giúp Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sởpháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở Y tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
  4. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).
  5. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
  6. Giám đốc Sở Y tế quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
  Điều 5. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế
  1. Văn phòng;
  2. Thanh tra;
  3. Phòng Tổ chức cán bộ;
  4. Phòng Nghiệp vụ Y;
  5. Phòng Nghiệp vụ Dược;
  6. Phòng Kế hoạch - Tài chính;
  7. Phòng Quản lý hành nghề.
  Mỗi phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng.
  Điều 6. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế
  1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
  2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
  Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng. Mỗi Chi cục có Chi cục Trưởng và không quá 02 Chi cục Phó giúp việc cho Chi cục Trưởng.
  Điều 7. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
  1. Lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế; Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường; Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Răng Hàm Mặt).
  2. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng:
  a) Các bệnh viện đa khoa:
  - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai;
  - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.
  b) Các bệnh viện đa khoa khu vực:
  - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành;
  - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh;
  - Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán.
  c) Các bệnh viện chuyên khoa:
  - Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai;
  - Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai;
  - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai;
  - Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai.
  3. Lĩnh vực kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai.
  4. Lĩnh vực Giám định y khoa: Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Đồng Nai.
  5. Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai.
  6. Ban Quản lý dự án khu vực chuyên ngành y tế: Là đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, không bố trí biên chế sự nghiệp. Sáp nhập vào cơ quan quản lý xây dựng theo quy định của tỉnh.
  7. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:
  a) Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa và Bệnh viện Đa khoa thành phố Biên Hòa);
  b) Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Cửu);
  c) Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Nhơn Trạch và Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch);
  d) Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom);
  đ) Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây);
  e) Trung tâm Y tế huyện Tân Phú (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Tân Phú và Bệnh viện Đa khoa Tân Phú);
  g) Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ và Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ);
  h) Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (thành lập mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Xuân Lộc và Bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc);
  i) Trung tâm Y tế huyện Định Quán;
  k) Trung tâm Y tế huyện Long Thành;
  l) Trung tâm Y tế thị xã Long Khánh;
  Các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc trung tâm y tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
  8. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp tục thực hiện ổn định cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế.
  Điều 8. Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền quyết định
  1. Tuyển dụng, phân công, gia hạn thời gian nhận việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển, bổ nhiệm vào ngạch đối với người thi thăng hạng viên chức; quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển đối với các trường hợp công chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Sở, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.
  2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, chuyển ngạch, xếp lương, nâng ngạch, điều động, biệt phái, luân chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật và các nội dung quản lý khác đối với công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi Cục trưởng, Chi Cục phó các Chi cục, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
  3. Giám đốc Sở có trách nhiệm ban hành các quyết định quy định chế độ làm việc của Văn phòng Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, các phòng chuyên môn Sở Y tế; quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.
  Điều 9. Về biên chế, số lượng người làm việc
  a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Y tế được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;
  b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Chương IV
  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
   
  Điều 10. Với Bộ Y tế
  1. Sở Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Y tế. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho Bộ Y tế theo chế độ báo cáo công tác định kỳ hoặc đột xuất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác chuyên môn.
   2. Về các chủ trương lớn của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện. Các chủ trương lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến nghiệp vụ, công tác quản lý ngành, Giám đốc Sở Y tế phải báo cáo Bộ Y tế để có hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ.
  Điều 11. Với Hội đồng nhân dân tỉnh
  Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành.
  Điều 12. Với Ủy ban nhân dân tỉnh
  1. Sở Y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế trực tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực.
  2. Báo cáo định kỳ và đột xuất về nội dung kết quả công tác của ngành, đề xuất các biện pháp chuyên môn trong công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.
  Điều 13. Với các Ban của Tỉnh ủy
  Sở Y tế chủ động liên hệ công tác với các Ban của Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo về những vấn đề liên quan đến công tác y tế và các lĩnh vực hoạt động khác.
  Điều 14. Với các sở, ban, ngành
  Sở Y tế thực hiện mối quan hệ với các sở, ban, ngành trên nguyên tắc phối hợp công tác, cùng nhau trao đổi, bàn bạc để thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
  Điều 15. Với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
  1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, các lĩnh vực công tác thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thông qua Phòng Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện công tác quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn.
  2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch công tác của Sở Y tế liên quan đến công tác y tế.
  Sở Y tế có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan.
   
  Chương VI
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
   
  Điều 16. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.
  Điều 17. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương, có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nội dung Quy định này.
  Điều 18. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật./
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Ban hành: 04/04/2014 Hiệu lực: 20/05/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  Ban hành: 11/12/2015 Hiệu lực: 25/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
  Ban hành: 20/07/2009 Hiệu lực: 30/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 37/2016/QĐ-UBND tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Số hiệu:37/2016/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:13/06/2016
  Hiệu lực:23/06/2016
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo:Theo văn bản
  Người ký:Đinh Quốc Thái
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới