hieuluat

Quyết định 3837/QĐ-BYT ban hành Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3837/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày ban hành: 28/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ
  --------

  Số: 3837/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO, THEO DÕI CÔNG TÁC DƯỢC CỔ TRUYỀN TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

  -----

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh.

  Điều 2. Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền này áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện, viện có giường bệnh và các trường đại học y, dược) trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Điều 3. Giao cho Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu mẫu báo cáo về công tác dược cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để nghiên cứu, giải quyết.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Các Ông (Bà) Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các đơn vị, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5 (để thực hiện);
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (đ
  báo cáo);
  - Lưu: VT, YDCT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến

   

  BIỂU MẪU BÁO CÁO, THEO DÕI CÔNG TÁC DƯỢC CỔ TRUYỀN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3837/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  1. Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dưc cổ truyền

  Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số: 3837/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm:

  - Biểu mẫu 1: Báo cáo công tác dược trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Biểu mẫu 2: Báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Biểu mẫu 3: Báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Biểu mẫu 4: Báo cáo kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Biểu số 5: Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  - Biểu số 6: Sổ kiểm nhập dược liệu, vị thuốc cổ truyền

  - Biểu số 7: Sổ theo dõi công tác chế biến vị thuốc cổ truyền

  - Biểu mẫu 8: Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  - Biểu mẫu 9: Sổ theo dõi công tác sắc thuốc, cấp phát thuốc sắc trong cơ sở khám chữa bệnh.

  2. Chế độ báo cáo

  2.1. Định kỳ hằng năm đơn vị báo cáo theo các biểu mẫu được quy định tại Quyết định này.

  2.2. Đơn vị gửi báo cáo:

  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện đa khoa có khoa Y học cổ truyền; Bệnh viện, cơ sở thực hành của các trường đại học Y, Dược; Viện có giường bệnh) trực thuộc Bộ Y tế.

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Cơ quan quản lý y tế của các Bộ ngành;

  2.3. Nơi nhận báo cáo: Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền);

  2.4. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản có đóng dấu của đơn vị báo cáo và file mềm về địa chỉ email: quanlyduoclieu@moh.gov.vn

  2.5. Thời gian thống kê số liệu:

  - Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm (số liệu 1 năm được tính từ 01/10 năm trước đến hết ngày 30/9 của năm kế tiếp).

  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bệnh viện Y dược cổ truyền; Bệnh viện đa khoa có khoa Y học cổ truyền; Bệnh viện, cơ sở thực hành của các trường đại học Y, Dược; Viện có giường bệnh) trực thuộc Bộ Y tế; cơ quan quản lý y tế của các Bộ ngành và Bệnh viện Y dược cổ truyền gửi trực tiếp về Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Bộ Y tế.

  - Các cơ sở y tế trên địa bàn báo cáo về Sở Y tế tnh, thành phố. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo về công tác dược cổ truyền về Cục Quản lý Y, dược cổ truyền - Bộ Y tế.

  - Các cơ sở y tế thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

  2.6. Yêu cầu thể thức văn bản báo cáo: Văn bản báo cáo sử dụng mã Unicode và font chữ Times New Roman

   

  Biểu mẫu 1. Báo cáo công tác dược cổ truyền

  (Ban hành kèm theo Quyết định s   /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Năm…...........

  TT

  Nội dung

  Đơn vị

  Số lượng

  Tỷ lệ (%)

  1

  Tng số tiền mua thuốc, trong đó:

  1.000đ

   

  tiền mua thuốc/viện phí

   

  Tiền thuc ngoại nhập

   

   

  tiền thuốc /viện phí

   

  Tiền thuốc trong nước sn xuất

   

   

  tiền thuốc /viện phí

  1.1.

  Tiền thuốc hóa dược

   

   

  tin thuốc /viện phí

  1.2.

  Tổng số tiền mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, trong đó:

   

   

  tiền thuốc /viện phí

   

  Tiền thuốc ngoại nhập

  1.000đ

   

  tin thuốc/viện phí

   

  Tiền thuc trong nước sản xuất

  1.000đ

   

  tiền thuốc /viện phí

  1.3.

  Tng số tiền mua dược liệu

  1.000đ

   

  tiền thuốc /viện phí

  1.4.

  Tổng stiền mua vị thuốc ctruyền

  1.000đ

   

  tiền thuốc /viện phí

  2

  Các nguồn tiền thuốc đã sử dụng

  1.000đ

   

   

  Trong đó:

   

   

   

  Tin thuốc BHYT

  1.000đ

   

  tiền thuốc BHYT/VP

  Tiền thuốc khác

  1.000đ

   

  tiền thuc khác/VP

  3

  Tai biến trong sử dụng thuốc

   

   

   

   

  - Do nhm lẫn, sai sót kỹ thuật

  ln

   

   

   

  - Do tác dụng không mong muốn ca thuốc

  lần

   

   

  4

  Báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc đến Trung tâm Quốc gia về thông tin và phn ứng có hại của thuc

   

   

   

  - Tự nhận xét việc thực hiện các quy định về công tác Dược cổ truyền: …………………………...

  - Kiến nghị với Sở Y tế, Bộ Y tế: …………………………………………………………………………

  Ngày…….tháng…năm………

  TRƯỞNG KHOA DƯỢC
  Họ và tên:

  TRƯỞNG PHÒNG TCKT
  Họ và tên:

  GIÁM ĐC
  (ký tên, đóng dấu)

   

  Biểu mẫu 2. Báo cáo kết quả sử dụng thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BYT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  STT

  Tên thuốc

  Thành phần

  Nồng độ / Hàm lượng

  GĐKLH hoặc GPNK

  Đường  dùng

  Dạng bào chế

  Tên cơ ssản xuất

  Nước sản xuất

  Quy cách đóng gói

  Đơn vị tính

  Số lượng sdụng

  Đơn giá (VNĐ)

  Thành tiền

  Nhà thầu trúng thầu

  Nhóm thuốc

  Thi gian thực hiện

  Số Quyết đnh, ngày ký

  Hình thức đấu thầu

  Tên đơn vị

  Tnh /TP

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngày…….tháng…năm……

   

  NGƯỜI LẬP BẢNG
   
  Họ tên:……………

  TRƯỞNG KHOA DƯỢC
   
  Họ tên:……………

  GIÁM ĐC
  (Ký tênđóng dấu)
  Họ tên:……………

   

  Biểu mẫu 3. Báo cáo kết quả sử dụng vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  STT

  Tên vthuốc (*)

  Nguồn gốc

  Tên khoa học

  Bộ phận dùng

  Phương pháp chế biến (**)

  TCCL

  Tên cơ ssản xuất

  Đơn v tính

  Số lượng sdụng

  Đơn giá (VNĐ)

  Thành tiền

  Đơn vị trúng thầu

  Thời gian sdụng

  Hình thức đấu thầu

  Tên đơn vị

  Tnh/ TP

  Ghi  chú

  Sơ chế

  Phc chế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Tên vị thuốc: ghi tên thường gọi.

  - Phương pháp chế biến: ghi cụ thể tên phương pháp đối với vị thuốc phức chế.

  Ví dụ: vị thuốc Hương phụ ghi tên phương pháp phức chế: tứ chế.

   

   

  Ngày…….tháng…năm……

   

  NGƯỜI LẬP BẢNG
   
  Họ tên:……………

  TRƯỞNG KHOA DƯỢC
   
  Họ tên:……………

  GIÁM ĐC
  (Ký tênđóng dấu)
  Họ tên:……………

   

  Biểu mẫu 4. Báo cáo kết quả sử dụng dược liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BYT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  STT

  Tên dược liệu

  Nguồn gốc

  Tên khoa học

  Bộ phận dùng

  Nhóm đấu thầu

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Tên cơ ssản xuất

  Đơn v tính

  Số lượng sdụng

  Đơn giá (VNĐ)

  Thành tiền

  Đơn vị trúng thầu

  Thời gian sdụng

  Hình thức đấu thầu

  Tên đơn vị

  Tnh/ TP

  Ghi  chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngày…….tháng…năm……

   

  NGƯỜI LẬP BẢNG
   
  Họ tên:……………

  TRƯỞNG KHOA DƯỢC
   
  Họ tên:……………

  GIÁM ĐC
  (Ký tênđóng dấu)
  Họ tên:……………

   

  Biểu mẫu 6: Sổ kiểm nhập dược liệu, vị thuốc cổ truyền

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BYT ngày  tng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  TT

  Số chng từ

  Tên dược liệu/ vthuốc ctruyền

  Dạng bào chế

  Đơn vị sản xuất cung ứng

  S

  Hạn dùng

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Khối lưng

  Ghi chú

  Chưa chế biến

  Đã chế biến

   

   

  Cảm quan

  Khác

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hội đồng kiểm nhập/Bộ Phận kiểm nhập

  (Ký và ghi rõ Họ tên)

  Ngày  tháng  năm

   

  Biểu mẫu 5. Báo cáo tỷ lệ hao hụt của vị thuốc cổ truyền trong chế biến tại các cơ sở khám chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  TT

  Tên vị thuốc

  Nguồn gốc

  Tên khoa học của vị thuốc

  Tỷ lệ hao hụt so với trước khi chế biến (%)

  Sơ chế

  Phức chế

  Phương pháp khác (*)

  Ngâm, ủ, rửa, phơi, sy

  Thái phiến

  Sao vàng

  Sao đen

  Chích rượu, giấm, mui gừng, cam thảo, mật ong...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (*): ghi cụ thể tên phương pháp khác và tỷ lệ hao hụt so với trước khi chế biến

   

   

  Ngày…….tháng…năm……

   

  NGƯỜI LẬP BẢNG
   
  Họ tên:……………

  TRƯỞNG KHOA DƯỢC
   
  Họ tên:……………

  GIÁM ĐC
  (Ký tênđóng dấu)
  Họ tên:……………

   

  Biểu mẫu 7: Sổ theo dõi công tác chế biến vị thuốc cổ truyền

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  TT

  Tên dưc liệu/vị thuốc ctruyền

  Phụ liệu

  Quy trình chế biến

  Khối lượng trước chế biến (kg)

  Khối lượng sau chế biến (kg)

  Tỷ lệ hư hao (%)

  Ngày chế biến

  Người chế biến

  Người đóng gói

  Người kiểm soát

  Ghi chú

  Tên phụ liệu

  Khối lưng /Thể tích

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 8: Sổ theo dõi công tác sản xuất thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  (Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BYT ngày  tháng  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Tên Bài thuốc:

  TT

  Công thức Bài thuốc

  Dạng bào chế

  Quy trình sản xuất (theo từng công đoạn)

  Ngày sản xuất

  Người tham gia sản xuất

  Ngày đóng gói

  Người đóng gói

  Người kiểm soát

  Ghi chú

  Đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  Lô sản xuất

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 9: Sổ theo dõi công tác sắc thuốc, cấp phát thuốc sắc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  TT

  Họ và tên ngưi bệnh

  Đơn v(Khoa/Phòng)

  Sng

  Ngày/ tháng/năm

  Người sắc thuốc

  Người đóng gói

  Người kiểm soát

  Người phát thuốc

  Người nhận thuốc

  Ghi chú

  Yêu cầu

  Phát

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3837/QĐ-BYT ban hành Biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 3837/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/08/2019
  Hiệu lực: 28/08/2019
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Viết Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới