hieuluat

Quyết định 4037/QĐ-BYT xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4037/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành: 05/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 4037/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  XUẤT CẤP HÀNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỐNG THIÊN TAI, ỨNG PHÓ SỰ CỐ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

  -----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vviệc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

  Căn cứ vào Quyết định số 530/QĐ-BYT ngày 04/10/2018 của Ủy ban quốc gia ng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

  Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc cấp hàng phòng, chng thiên tai, thảm họa năm 2019;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn từ nguồn phòng chống thảm họa của Bộ Y tế đang bảo quản tại Kho hàng của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco phục vụ công tác phòng chống lụt bão (Có phụ lục kèm theo).

  Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận quản lý, sử dụng, đúng mục đích thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

  Điều 3. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm liên hệ, chuyển các danh mục hàng nói trên tới các đơn vị theo đúng địa chỉ, đảm bảo thời gian nhanh nhất, đủ số lượng, chất lượng có hướng dẫn sử dụng, hạn dùng theo đúng quy định.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 5;
  - BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Sở Y tế: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nam Định, Lào Cai, Tây Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng; Kiên Giang
  - Cục Hậu cần QK 1, 2; Cục Hậu cần BTL Biên phòng;
  - Văn phòng Bộ;
  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

  PHỤ LỤC

  (Kèm theo Quyết định số 4037/QĐ-BYT ngày 05/9/2019 của Bộ Y tế)

   

  1. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Slượng

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ s

  10

  3.000.000

  30.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh;

  Địa chỉ: Số 71 Hải Thượng Lãn Ông, P. Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. (Đ/c Thiện, Chánh văn phòng Sở; số điện thoại: 0949006666)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cu sinh

  Chiếc

  100

  165.000

  16.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  100.000.000

   

  (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

  2. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ s

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tnh Quảng Trị;

  Địa chỉ: Số 34 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tnh Quảng Trị.

  (Đ/c Định, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tài chính; số điện thoại: 0913184.215)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Bộ dụng cụ phòng chng lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800,000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  80

  275.000

  22.000.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  114.750.000

   

   

  (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

  3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nam Định.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Nam Định;

  Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Anh Nguyên, Phó phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 0918514823)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  05

  1,680,000

  8.400,000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Áo phao cu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  50

  275.000

  13.750.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  98.100.000

   

   

  (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng)

  3. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ s

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Nam Định;

  Địa chỉ: 14 Trần Thánh Tông, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định (Đ/c Hi, Trưởng phòng KHTC; số điện thoại: 0918020420)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  50

  275.000

  13.750.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800,000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  106.500.000

   

   

  (Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu năm trăm nghìn đồng)

  4. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  số

  10

  3.000.000

  30.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Tây Ninh;

  Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đc Trang, Phòng Nghiệp vụ Y; Số điện thoại: 0389862095)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  05

  1,680,000

  8.400,000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  50

  165.000

  8.2500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  50

  275.000

  13.750.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  86.400.000

   

  (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu bn trăm nghìn đng)

  5. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  20

  3.000.000

  60.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa;

  Địa chỉ: số 101 Nguyễn Trãi, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  (Đ/c Quang, Chánh văn phòng; số điện thoại: 0912253934)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  200.000

  260

  52.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  70

  165.000

  11.550.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  167.850.000

   

   

  (Bằng chứ: Một trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

  6. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Slượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  10

  3.000.000

  30.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An;

  Địa chỉ: 140 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. (Đc Vân, TTYT dự phòng; Số điện thoại: 0976577126)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  70

  165.000

  11.550.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  111.850.000

   

   

  (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

  7. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  10

  3.000.000

  30.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

  Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt. (Anh Chung, Sở Y tế, ĐT: 0919440556)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  70

  275.000

  19.250.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  05

  1,680,000

  8.400.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  88.600.000

   

  (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng)

  8. Cấp cho Sở Y tế tỉnh Kiên Giang.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Sở Y tế tỉnh Kiên Giang;

  Địa chỉ: Số 01, Trần Hưng Đạo, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Đc Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược; Số điện thoại: 0918123111)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  200.000

  260

  52.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  146.250.000

   

  (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

  9. Cấp cho Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh đội biên phòng.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  số

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Cục Hậu cần - BTL Bộ đội biên phòng;

  Địa chỉ: Số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  (Đc Thành, Cán bộ Phòng Quân y, số điện thoại: 0909292374)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  100.000

  260

  26.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  6

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  120.250.000

   

   

  (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

  10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 1.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Cục Hậu cần - Quân khu 1;

  Địa chỉ: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (Đ/c Tuấn Anh Chủ nhiệm quân y; Số điện thoại: 0912127900)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  200.000

  260

  52.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  3

  Áo phao cứu sinh

  Chiếc

  30

  165.000

  4.950.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  4

  Phao tròn cứu sinh

  Chiếc

  100

  275.000

  27.500.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  5

  Bộ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1,680,000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

  6

  Nhà bạt 60 m2 (phòng chống lụt bão)

  Bộ

  05

  28.215.000

  141.075.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tổng cộng

   

   

   

  287.325.000

   

   

  (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

  10. Cấp cho Cục Hậu cần - Quân khu 2.

  TT

  Tên hàng hóa

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền (đồng)

  Công ty cấp hàng

  Đơn vị nhận hàng

  1

  Cơ số thuốc phòng chống lụt bão

  Cơ số

  15

  3.000.000

  45.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  Cục Hậu cần - Quân khu 1;

  Địa chỉ: Xã Vân Phú, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đ/c Hải, cán bộ Phòng Quân y; số điện thoại: 0988737459)

  2

  Viên hóa chất CloramimB 250mg

  Viên

  200.000

  260

  52.000.000

  Cty Cổ phần Dược TƯ3

  5

  Độ dụng cụ phòng chống lụt bão

  Bộ

  10

  1.680.000

  16.800.000

  Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco

   

  Tng cộng

   

   

   

  113.800.000

   

  (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu tám trăm nghìn đồng)

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới