hieuluat

Quyết định 43/QĐ-BYT sửa đổi Quyết định 3588/QĐ-BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:43/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:07/01/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/01/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 43/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3588/QĐ-BYT NGÀY 26/7/2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC BUỔI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

  Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

  Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể:

  - Thay thế Phụ lục 4. Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19.

  - Thay thế Phụ lục 5. Mẫu báo cáo kết quả tiêm hàng ngày.

  - Thay thế Phụ lục 6. Mẫu báo cáo kết thúc đợt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

  (Các Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 6 thay thế ban hành kèm theo Quyết định này)

  Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Dược, Khoa học và Đào tạo, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Viện trưởng các Viện: Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Vệ sinh dịch tễ, Pasteur; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Đ/c Thứ trưởng;
  - UBND các tỉnh, thành phố;
  - Cục Y tế, Bộ Công an;
  - Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;
  - Sở Y tế, TTKSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện);
  - Lưu: VT, DP

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Trường Sơn

   

   

  PHỤ LỤC 4

  MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19
  (CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

   

  Họ và tên/Name: .......................................................................................................

  Giới tính/Sex: Nam □ Nữ

  Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): ..............................................................

  Số CCCD/CMT/hộ chiếu/định danh cá nhân (ID): .................................................

  Số điện thoại/Tel: .....................................................................................................

  Địa chỉ (Address): ....................................................................................................

  Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19:

  Liều cơ bản/primary dose

  Mũi 1/First dose

  Ngày/date ..............................

  Loại vắc xin/Vaccine:................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Mũi 2/Second dose

  Ngày/date ....................................

  Loại vắc xin/Vaccine:...................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Mũi 3/Third dose

  Ngày/date ....................................

  Loại vắc xin/Vaccine:...................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Liều bổ sung/additional dose

  Ngày/date ....................................

  Loại vắc xin/Vaccine:..................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Liều nhắc lại/booster dose*

  Mũi 1/First dose

  Ngày/date .................................

  Loại vắc xin/Vaccine:................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Mũi 2/Second dose

  Ngày/date .................................

  Loại vắc xin/Vaccine:................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  Mũi 3/Third dose

  Ngày/date .................................

  Loại vắc xin/Vaccine:................

  Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit

  Ký tên, đóng dấu

  (Sign and Stamp)

  *Theo hướng dẫn hiện nay đã có tiêm 01 liều nhắc lại. Nếu tiêm nhắc lại các mũi tiếp theo (mũi 2, mũi 3...) Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

   

   

  PHỤ LỤC 5

  MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TIÊM HÀNG NGÀY
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế)

  A. Mẫu Báo cáo kết quả triển khai vắc xin phòng COVID-19 hàng ngày

  Đơn vị

  .....................................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

  TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

  Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày ...../...../…...

   

  TT

  Địa phương/ Cơ sở y tế / Ngày triển khai C

  Đợt tiêm *

  Loại vắc xin

  Số đối tượng trong ngày

  Số, chuyển bệnh viện tiêm

  Số không đông ý tiêm chủng

  Số hoãn tiêm

  Số chống chỉ định

  Số tiêm được

  Vắc xin Covid-19 (liều)

  Số phản ứng thông thường sau tiêm chủng

  Số tai biến nặng *****

  Ghi chú

  Liều cơ bản

  Liều bổ sung

  Liều nhắc lại**

   

   

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

   

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

  Số sử dụng (liều) ***

  Số hủy (liều)

  Số trường hợp có phản ứng nhẹ****

  Đau, sưng tại chỗ tiêm

  Nôn/ buồn nôn

  Tiêu chảy, đau bụng

  Sốt <39 độ

  Sốt ≥39 độ

  Đau họng/ chảy nước mũi

  Ớn lạnh

  Đau đầu

  Phát ban

  Triệu chứng khác

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng trong ngày

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng dồn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *: Đợt tiêm: Tính theo Quyết định của Bộ Y tế (Đợt 5: QĐ 2971/QĐ-BYT ngày 17/6/2021; Đợt 6: QĐ 3020/QĐ-BYT ngày 23/6/2021)

  ** Theo hướng dẫn hiện nay đã có tiêm 01 liều nhắc lại. Nếu tiêm nhắc lại các mũi tiếp theo (mũi 2, mũi 3 ..) Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

  ***: Số vắc xin sử dụng nguyên lọ (liều) (VD1: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 9 người, còn 1 liều trong lọ sau buổi tiêm chủng thì số sử dụng báo cáo là 10 liều. VD2: lọ vắc xin 10 liều đã mở, sử dụng để tiêm chủng cho 11 người thì số sử dụng báo cáo là 10 liều)

  ****: Số ca phản ứng nhẹ được ghi nhận trong ngày nhưng có thể bao gồm các ca được tiêm chủng trước ngày báo cáo. Một người có nhiều triệu chứng chỉ ghi nhận 1 trường hợp ở cột này

  *****: Trường hợp xác định là phản ứng nặng thì bắt buộc phải có thông tin báo cáo để nhập vào danh sách "PL 2". Đề nghị Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh tổ chức họp và đánh giá, xác định, phân loại ca phản ứng sớm trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận báo cáo theo quy định.

   

  Người làm báo cáo

  Ngày ..... tháng ....năm….
  Lãnh đạo đơn vị

   

   

  B. Báo cáo nhanh danh sách trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng hàng ngày

  ĐƠN VỊ
  ..............................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

  TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY TRƯỜNG HỢP TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

  Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày ......./......../..... Ngày báo cáo: ......./. .... /…

   

  TT

  Cơ sở tiêm chủng

  Tỉnh/ Thành phố

  Đợt tiêm

  Giờ tiêm

  Ngày tiêm

  Ngày nhận được báo cáo

  Họ tên bệnh nhân

  Ngày tháng năm sinh

  Giới (Nam /Nữ)

  Mũi tiêm vắc xin

  Loại vắc xin

  Lô vắc xin

  Thời điểm xuất hiện phản ứng

  Ngày xuất hiện phản ứng

  Chẩn đoán sơ bộ

  Mô tả diễn biến, xử trí và kết quả

  Kết quả

  1

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  2

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  3

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  4

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  5

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  6

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  7

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

  8

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

  .../.../...

   

   

   

   

   

   

  ...giờ...

  .../.../...

   

   

   

   

  Người làm báo cáo

  Ngày ..... tháng ....năm….
  Lãnh đạo đơn vị

   

   PHỤ LỤC 6

  MẪU BÁO CÁO KẾT THÚC ĐỢT TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN COVID-19
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế)

  TỈNH:____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Ngày     tháng     năm 202…

   

   

  BÁO CÁO

  KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

  Đợt tiêm số .......... (Theo Quyết định số ...../QĐ-BYT ngày...tháng...năm 202 ....)

   

  I. KẾT QUẢ

  Kết quả chung:

  Nhóm đối tượng ưu tiên

  Các đợt trước đây

  Đợt này

   

  Ghi chú

  Số đối tượng

  Số đã tiêm

  Số đối tượng

  Số đã tiêm

  Tỷ lệ (%)

   

  Liều cơ bản

  Liều bổ sung

  Liều nhắc lại*

   

   

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

  Mũi bổ sung

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kết quả tiêm vắc xin COVID-19 theo đơn vị:

  TT

  Đơn vị

  Số đối tượng

  Số đã tiêm

  Tỷ lệ (%)

  Ghi chú

  Liều cơ bản

  Liều bổ sung

  Liều nhắc lại*

   

   

   

   

   

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

  Mũi bổ sung

  Mũi 1

  Mũi 2

  Mũi 3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *: Theo hướng dẫn hiện nay đã có tiêm 01 liều nhắc lại. Nếu tiêm nhắc lại các mũi tiếp theo (mũi 2, mũi 3...) Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.

  II. SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

  1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

  Số trường hợp

  Số trường hợp phản ứng thông thường (Nếu 1 người có nhiều triệu chứng thì chỉ tính 1 trường hợp ở dòng này. Đối với các dòng PƯST thông thường dưới đây thì tính cho từng dấu hiệu)

   

  Đau/sưng tại chỗ tiêm

   

  Nôn/buồn nôn

   

  Tiêu chảy/đau bụng

   

  Sốt <39°C

   

  Sốt ≥39°C

   

  Đau họng/chảy nước mũi

   

  Ớn lạnh

   

  Đau đầu

   

  Phát ban

   

  Các triệu chứng khác (ghi rõ)

   

  Số trường hợp tai biến nặng:

   

  2. Số trường hợp chống chỉ định:

   

  3. Số trường hợp tạm hoãn (ghi lý do tạm hoãn)

   

  -

   

  -

   

  -

   

  4. Số trường hợp không đồng ý tiêm chủng

   

   

   

  5. Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng

   

   

   

  6. Số trường hợp chuyển tiêm chủng tại CSYT tuyến trên

   

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Công tác chỉ đạo

  -

  -

  -

  2. Tổ chức thực hiện

  2.1. Thời gian triển khai

  - Thời gian chung triển khai trên địa bàn: Từ ngày ... tháng ... năm 202... đến ngày ... tháng ... năm 202..

  - Tổng số điểm tiêm chủng:................, trong đó:

  o Số điểm tiêm chủng tại trạm ...............;

  o Số điểm tiêm chủng tại phòng khám đa khoa khu vực: ............;

  o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh viện ...............;

  o Số điểm tiêm chủng lưu động ...............;

  - Số cơ sở tiêm chủng:

  o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/Tỉnh/Bộ ngành/ĐHY ............ cơ sở;

  o Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện ............... cơ sở;

  o Phòng khám đa khoa… .............. cơ sở;

  o Trạm Y tế.............cơ sở;

  o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ...............cơ sở;

  o Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ............. cơ sở;

  o Điểm tiêm chủng lưu động ............. cơ sở;

  o Khác (ghi rõ) ................................................. cơ sở;

  2.2. Hoạt động truyền thông

  Nội dung

  Số lượng

  Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương

   

  Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn

   

  Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương

   

  Tổng số người tham dự

   

  Các tài liệu do địa phương phát hành

   

  Các hình thức tuyên truyền khác

   

  Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

   

  Số người đã khai báo sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin Covid-19

   

  2.3. Cung cấp vắc xin, vật tư

  Vật tư, vắc xin

  Có sẵn/Tồn

  Được cấp trong TCMR

  Tự mua

  Sử dụng**

  Hủy

  Tồn

  Vắc xin (liều) (theo loại)

   

   

   

   

   

   

  - ………..

   

   

   

   

   

   

  - ………..

   

   

   

   

   

   

  Hộp an toàn (chiếc)

   

   

   

   

   

   

  BKT 0,5ml (cái)

   

   

   

   

   

   

  Vật tư khác:

   

   

   

   

   

   

  **: Số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưngkhông sử dụng hết được tính vào số sử dụng

  2.4. Kinh phí

  Nguồn kinh phí

  Số kinh phí (đồng)

  1. Ngân sách Trung ương cấp

   

  2. Ngân sách địa phương cấp

   

  - Tỉnh:

   

  - Huyện:

   

  - Xã:

   

  Các nguồn khác (ghi cụ thể)

   

  Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)

   

  Tổng cộng

   

  2.5. Công tác giám sát và nhân lực triển khai

  a. Công tác giám sát

  - Tuyến tỉnh: Số lượt giám sát: ......... lượt; Số người giám sát............ người; số điểm giám sát: .................điểm

  - Tuyến huyện: Số lượt giám sát: ......... lượt; Số người giám sát: .......... người; số điểm giám sát...............điểm

  - Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát:

  +

  +

  - Các vấn đề đã được giải quyết:

  +

  +

  b. Nhân lực trực tiếp tham gia

  Cán bộ y tế

  Lượt người

   

  Người tình nguyện

  Lượt người

  Khối cơ quan quản lý

   

   

  Giáo dục

   

  Khối bệnh viện

   

   

  Hội chữ Thập đỏ

   

  Khối trường Y

   

   

  Hội phụ nữ

   

  Khối Y học Dự phòng

   

   

  Mặt trận Tổ quốc

   

  Quân Y và Y tế các ngành khác

   

   

  Đoàn Thanh niên

   

   

  Ban, Ngành, đoàn thể khác

   

  Tng số

   

   

  Tổng số

   

  NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

  4.1. Thuận lợi

  -

  -

  -

  4.2. Khó khăn

  -

  -

  IV. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ-

  -

  -

   

  Người tổng hợp
  (ký ghi rõ họ tên)

  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
  (ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
  Ban hành: 08/07/2021 Hiệu lực: 08/07/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  Ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: 26/07/2021 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  Ban hành: 26/07/2021 Hiệu lực: 26/07/2021 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  07
  Công văn 1535/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
  Ban hành: 28/03/2022 Hiệu lực: 28/03/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Kế hoạch 998/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Ban hành: 04/04/2022 Hiệu lực: 04/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Công văn 947/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
  Ban hành: 25/04/2022 Hiệu lực: 25/04/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 43/QĐ-BYT sửa đổi Quyết định 3588/QĐ-BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:43/QĐ-BYT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/01/2022
  Hiệu lực:07/01/2022
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, COVID-19
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X