Thông báo 518/TB-BYT công khai số liệu quyết toán thu-chi ngân sách năm 2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu: 518/TB-BYTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Lê Tuấn
  Ngày ban hành:05/06/2018Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/06/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Tài chính-Ngân hàng
 • B Y T
  -------

  Số: 518/TB-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

   

   

   

  THÔNG BÁO

  VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016

   

   

  Đơn vị: Bộ Y tế

  Chương: 023

  Căn cứ Thông báo số 60/TB-BTC ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định số liệu quyết toán năm 2016 của Bộ Y Tế; Thông báo số 251/TB-BTC ngày 23/03/2018 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Y Tế (nguồn vốn vay và viện trợ nước ngoài).

  Căn cứ quy định tại điểm 2 Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đi với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Bộ Y tế thông báo công khai số liệu quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp năm 2016 thuộc nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia, vốn CK (không bao gồm vốn đầu tư XDCB); Nguồn phí, lệ phí và nguồn kinh phí khác của các đơn vị dự toán trực thuộc tại các phụ lục kèm theo.

  Hình thức công khai: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (địa chỉ: moh.gov.vn) và công khai tại Trụ sở cơ quan Bộ Y tế.

  Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và đề nghị đồng chí Thủ trưởng đơn vị căn cứ Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Y tế đi với đơn vị để công bố công khai quyết toán đã được phê duyệt theo quy định tại đim 2 Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính nêu trên.

   

   Nơi nhận:
  - Các đơn v
  , Dự án trực thuộc Bộ;
  - Vụ Ngân sách Nhà nước (B
  Tài chính);
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Website Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, KH-TC4.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Lê Tuấn

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ: 01

  CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ KHÁC NĂM 2016
  (Đính kèm Thông báo số 518/TB-BYT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bộ Y Tế)

   

  Đơn vị tính: triệu đng

  STT

  Tên Đơn Vị

  Chênh lệch thu ln hơn chi chưa phân phối năm trước chuyển sang

  Thu trong năm

  Chi trong năm

  Nộp ngân sách nhà nước

  Nộp cấp trên

  Bổ sung nguồn kinh phí

  Trích lập các quỹ

  Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phi đến cuối năm

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8=1+2-3-...-7

   

  Tổng Cng

  200.293

  34.561.834

  9.785.009

  280.797

  4.861

  23.568.256

  803.177

  320.127

  1

  Viện Vệ Sinh Dịch T Trung Ương

  0

  125.810

  103.022

  1.898

  0

  20.890

  0

  0

  2

  Viện Pasteur TP.H Chí Minh

  0

  320.965

  251.841

  6.890

  0

  62.235

  0

  0

  3

  Viện Y tế công cộng TP.H Chí Minh

  379

  80.185

  8.705

  9.164

  0

  62.695

  0

  0

  4

  Viện Vacxin và sinh phẩm y tế

  0

  83.687

  71.554

  2.450

  0

  0

  9.684

  0

  5

  Viện Pasteur Nha Trang

  19

  76.220

  42.002

  3.617

  0

  30.601

  0

  18

  6

  Viện VSinh Dịch Tễ Tây Nguyên

  0

  17.611

  11.829

  801

  0

  4.980

  0

  0

  7

  Viện Kim nghiệm thuốc Trung ương

  0

  28.411

  20.750

  1.363

  0

  6.287

  11

  0

  8

  Viện Sốt rét-Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

  0

  11.130

  562

  0

  0

  10.568

  0

  0

  9

  Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.H Chí Minh

  0

  31.344

  12.543

  1.572

  0

  16.879

  350

  0

  10

  Viện St rét-Ký sinh trùng - Côn trùng TP.H Chí Minh

  430

  10.186

  5.706

  75

  0

  4.740

  0

  95

  11

  Viện st rét-Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

  192

  87.371

  40.149

  500

  0

  42.432

  0

  4.483

  12

  Trung tâm Truyền thông giáo dục sc khỏe Trung ương

  0

  1.339

  1.013

  32

  0

  0

  1

  294

  13

  Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

  2.736

  34.020

  25.800

  642

  0

  1.637

  0

  8.675

  14

  Viện Kiểm định quốc gia vacxin và sinh phm y tế

  0

  48.988

  31.370

  1.749

  0

  15.869

  0

  0

  15

  Viện Dược liệu

  448

  23.342

  15.529

  828

  0

  7.000

  0

  433

  16

  Viện Dinh dưỡng

  0

  49.500

  34.738

  1.098

  0

  13.616

  27

  21

  17

  Tạp chí Dược học

  1

  80

  80

  0

  0

  0

  0

  1

  18

  Viện Chiến lược và chính sách y tế

  0

  109

  0

  0

  0

  109

  0

  0

  19

  Viện Y hc bin

  0

  43.810

  511

  94

  0

  43.205

  0

  0

  20

  Tp chí Y học thực hành

  0

  1.102

  1.102

  0

  0

  0

  0

  0

  21

  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

  234

  39.264

  3.443

  3.625

  0

  32.430

  0

  0

  22

  Bệnh viện Hữu Nghị

  0

  376.937

  57.066

  1.055

  0

  318.738

  78

  0

  23

  Bệnh viện Hữu nghViệt Đức

  5.466

  2.116.022

  437.682

  11.847

  0

  1.569.249

  0

  102.709

  24

  Bệnh viện Nhi Trung ương

  0

  1.510.390

  14.544

  4.344

  0

  1.491.501

  0

  0

  25

  Bệnh viện Bạch Mai

  0

  5.497.578

  1.977.018

  39.046

  0

  3.481.204

  310

  0

  26

  Viện Huyết hc truyền máu Trung ương

  0

  1.452.409

  0

  0

  0

  1.452.409

  0

  0

  27

  Bệnh viện Da liễu Trung ương

  0

  465.927

  291.392

  6.390

  0

  168.145

  0

  0

  28

  Bệnh viện Lão khoa Trung ương

  0

  180.610

  48.919

  1.077

  0

  130.615

  0

  0

  29

  Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

  0

  340.074

  56.625

  1.756

  0

  281.694

  0

  0

  30

  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

  0

  398.274

  51.348

  1.172

  0

  345.755

  0

  0

  31

  Bệnh viện E

  0

  340.131

  20.924

  1.063

  0

  318.144

  0

  0

  32

  Trung tâm Tim mạch trc thuộc bệnh viện E

  0

  169.337

  68

  64

  0

  169.205

  0

  0

  33

  Bệnh viện Phổi Trung ương

  0

  370.348

  32.924

  1.207

  0

  336.216

  0

  0

  34

  Bệnh viện Phụ sn Trung ương

  0

  900.086

  284.073

  7.091

  0

  608.922

  0

  0

  35

  Bệnh viện K

  0

  1.661.871

  327.051

  4.467

  0

  1.330.353

  0

   

  36

  Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

  0

  231.022

  1.828

  3.414

  0

  225.780

  0

  0

  37

  Viện Pháp y quốc gia

  0

  6.817

  0

  504

  0

  6.511

  0

  -197

  38

  Bnh viện Thng Nhất

  0

  1.016.201

  206.183

  2.162

  0

  807.856

  0

  0

  39

  Bnh viện C Đà Nng

  0

  153.076

  6.484

  304

  0

  146.289

  0

  0

  40

  Bệnh viện Chợ Ry

  1.631

  4.745.768

  725.914

  17.578

  0

  4.003.721

  0

  186

  41

  Bệnh viện Trung ương Huế

  0

  1.322.777

  128.461

  2.012

  0

  1.192.304

  0

  0

  42

  Bệnh viện Tâm thn Trung ương II

  0

  31.921

  53

  23

  0

  31.845

  0

  0

  43

  Bnh viện Phong và Da liu Trung ương Quy Hòa

  0

  134.876

  39.439

  732

  0

  93.862

  842

  0

  44

  Bnh vin Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh

  2.251

  217.071

  118.193

  3.526

  0

  97.603

  0

  0

  45

  Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Quảng Nam

  0

  143.999

  6.425

  114

  0

  137.459

  0

  0

  46

  Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ

  0

  565.819

  106.355

  2.463

  0

  457.000

  0

  0

  47

  Bệnh viện Vit Nam - Thụy điển Uông Bí

  0

  300.703

  23.769

  927

  0

  273.137

  2.870

  0

  48

  Bnh viện Mt Trung ương

  0

  577.288

  312.774

  6.919

  0

  257.595

  0

  0

  49

  Viện bng Lê Hữu Trác

  0

  112.701

  28.251

  312

  4.861

  79.278

  0

  0

  50

  Bnh viện Nội tiết Trung ương

  238

  577.831

  121.096

  2.829

  0

  430.673

  23.470

  0

  51

  Bệnh viện tâm thần Trung ương I

  0

  18.323

  29

  0

  0

  18.294

  0

  0

  52

  Bệnh viện 71 Trung ương

  0

  48.176

  0

  0

  0

  48.176

  0

  0

  53

  Bnh viện 74 Trung ương

  0

  73.516

  839

  182

  0

  72.495

  0

  0

  54

  Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Qunh Lập

  0

  9.671

  0

  0

  0

  9.671

  0

  0

  55

  Bệnh viện Răng m Mặt Trung ương Hà Nội

  1.812

  208.199

  45.048

  1.752

  0

  157.327

  0

  5.885

  56

  Bệnh viện Y hc cổ truyền Trung ương

  0

  92.148

  5.008

  69

  0

  87.072

  0

  0

  57

  Bệnh viện Châm cứu Trung ương

  0

  50.489

  22

  472

  0

  49.994

  0

  0

  58

  Bệnh vin Điu dưỡng và PHCN Trung ương

  0

  22.985

  430

  0

  0

  22.555

  0

  0

  59

  Bệnh viện Hu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hi

  0

  204.526

  22.255

  456

  0

  179.780

  2.036

  0

  60

  Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương

  0

  8.277

  0

  251

  0

  8.026

  0

  0

  61

  Trường Cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế

  10

  3.973

  567

  48

  0

  3.420

  0

  -52

  62

  Trường Đại học Kthuật y tế Hi Dương

  17

  97.498

  6.033

  173

  0

  91.308

  0

  1

  63

  Trường Cao đẳng dược Trung ương Hi Dương

  16

  24.032

  273

  22

  0

  23.753

  0

  1

  64

  Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nng

  5

  46.686

  1.078

  136

  0

  44.520

  0

  957

  65

  Học viện Y Dược học ctruyền Việt Nam

  13

  85.295

  7.421

  439

  0

  77.448

  0

  0

  66

  Trường Đi học Y Hà Ni

  35.758

  1.421.722

  834.154

  22.096

  0

  299.450

  246.386

  55.393

  67

  Trường Đi học Dược Hà Nội

  527

  77.057

  7.407

  814

  0

  68.687

  0

  676

  68

  Trường Đại học Y Dược Thái Bình

  25

  160.853

  19.837

  900

  0

  130.744

  9.371

  26

  69

  Đại học Y Dược TP.H Chí Minh

  88.235

  3.731.365

  2.481.027

  63.738

  0

  701.407

  492.243

  81.185

  70

  Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

  0

  142.381

  3.014

  578

  0

  138.789

  0

  0

  71

  Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định

  0

  52.356

  1.870

  213

  0

  48.499

  0

  1.775

  72

  Trường Đi học Y tế Công Cộng

  0

  48.414

  3.080

  132

  0

  45.201

  0

  0

  73

  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

  1.947

  358.899

  78.449

  4.579

  0

  263.842

  12.641

  1.335

  74

  Văn Phòng B Y tế

  18

  6.688

  770

  1.052

  0

  4.866

  0

  18

  75

  Cục qun lý Dược

  48.428

  55.750

  2.919

  10.565

  0

  41.768

  501

  48.426

  76

  Cục An toàn thực phẩm

  0

  43.115

  27

  9.125

  0

  33.945

  0

  17

  77

  Cục Y tế dự phòng

  14

  67

  67

  2

  0

  7

  0

  6

  78

  Cục Qun khám cha bnh

  8.601

  2.307

  2.035

  461

  0

  0

  0

  8.411

  79

  Cục Quản lý môi trường y tế

  0

  2.334

  0

  444

  0

  1.891

  0

  0

  80

  Viện Trang thiết b và công trình y tế

  0

  33.088

  32.673

  89

  0

  0

  325

  0

  81

  Trung tâm nghiên cứu sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế

  0

  74.330

  71.732

  584

  0

  0

  2.014

  0

  82

  Báo Sc khỏe và đời sống

  0

  28.103

  32.666

  0

  0

  0

  0

  -4.562

  83

  Báo Gia đình và xã hội

  0

  16.445

  16.445

  0

  0

  0

  0

  0

  84

  Cục Công nghệ thông tin

  327

  643

  597

  23

  0

  7

  0

  343

  85

  Cục Qun lý y dược ctruyền

  0

  552

  0

  112

  0

  0

  0

  440

  86

  Quỹ Phòng, chng tác hi của thuốc lá

  0

  257.319

  68

  23

  0

  257.228

  0

  0

  87

  Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực miền núi Phía Bắc - Phú Thọ

  0

  1.031

  0

  36

  0

  978

  16

  0

  88

  Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực miền Trung - Thừa Thiên Huế

  0

  1.762

  0

  58

  0

  1.705

  0

  0

  89

  Trung tâm pháp y tâm thn Khu vực Tây nguyên - Đắc Lk

   

  1.600

  0

  52

  0

  1.548

   

  0

  90

  Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Thành ph H chí Minh

  0

  4.344

  61

  243

  0

  4.040

  0

  0

  91

  Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ - Cần T

  516

  4.754

  0

  81

  0

  2.159

  0

  3.029

  92

  Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

  0

  8.420

  0

  0

  0

  8.420

  0

  0

   

   

  PHỤ LỤC SỐ: 02

  THÔNG BÁO
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

  (Đính kèm Thông báo số 618/TB-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Bộ Y Tế)

  Đơn vị tính: triệu đồng

  STT

  Tên đơn v, Loại, Khoản

  Tổng cộng

  Chia ra

  Nguồn ngân sách trong nước

  Nguồn phí, lệ phí

  Nguồn viện tr

  Vay n

  Nguồn kinh phí khác

   

  Tổng cộng

  31.694.952

  4.406.803

  661.182

  2.642.273

  1.332.874

  22.651.820

  1

  Viện Vệ Sinh Dịch T Trung ương

  508.687

  96.393

  1.039

  387.061

  0

  24.194

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  2.219

  2.219

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-303: Đào tạo Sau đi học

  1.344

  305

  1.039

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  80.982

  56.788

  0

  0

  0

  24.194

   

  Loại 520-526: Snghiệp Y tế khác

  387.161

  100

  0

  387.061

  0

  0

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  1.161

  1.161

  0

  0

  0

  0

   

  Tiêm chng m rng: 0520.0521

  35.820

  35.820

  0

  0

  0

  0

  2

  Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh

  134.604

  47.275

  0

  27.076

  0

  60.254

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  446

  446

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-303: Đào tạo Sau đi học

  11

  11

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  129.798

  42.469

  0

  27.076

  0

  60.254

   

  Dự án tiêm chng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế: 0370.0373

  86

  86

  0

  0

  0

  0

   

  Dự án phòng chống st xuất huyết: 0370.0378.0004

  569

  569

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  2.040

  2.040

  0

  0

  0

  0

   

  Tiêm chủng mở rộng: 0520.0521

  1.271

  1.271

  0

  0

  0

  0

   

  Phòng, chống HIV/AIDS: 0550.0551

  97

  97

  0

  0

  0

  0

   

  Truyn thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 0580.0581

  285

  285

  0

  0

  0

  0

  3

  Viện Y tế công cộng TP.H Chí Minh

  110.899

  47.582

  1.310

  622

  0

  61.385

   

  Loại 280-281: Bảo vệ môi trường

  698

  698

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  476

  476

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-497: Đào to Trung hc

  2.069

  636

  1.310

  0

  0

  123

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  56

  0

  0

  0

  0

  56

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  360

  360

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  106.396

  44.569

  0

  622

  0

  61.206

   

  Cải thiện tình trạng dinh dưỡng tr em: 0530.0535

  249

  249

  0

  0

  0

  0

   

  An toàn thực phẩm: 0540.0541

  593

  593

  0

  0

  0

  0

  4

  Viện Vacxin và sinh phm y tế

  35.772

  35.676

  0

  0

  0

  96

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  35.772

  35.676

  0

  0

  0

  96

  5

  Viện Pasteur Nha Trang

  81.561

  44.249

  224

  0

  0

  37.088

   

  Loại 280-281: Bo vệ môi trường

  500

  500

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-497: Đào to Trung hc

  609

  385

  224

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  45

  45

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hot động y tế dự phòng

  77.705

  40.616

  0

  0

  0

  37.088

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  1.323

  1.323

  0

  0

  0

  0

   

  Ci thiện tình trng dinh dưỡng trẻ em: 0530.0535

  200

  200

  0

  0

  0

  0

   

  Tiêm chng mrộng: 0520.0521

  780

  780

  0

  0

  0

  0

   

  An toàn thực phẩm: 0540.0541

  400

  400

  0

  0

  0

  0

  6

  Vin Vsinh dịch t Tây Nguyên

  53.483

  48.719

  0

  0

  0

  4.764

   

  Loại 280-281: Bo v môi trường

  300

  300

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  83

  83

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào to li

  60

  60

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế d phòng

  51.346

  46.582

  0

  0

  0

  4.764

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  993

  993

  0

  0

  0

  0

   

  Ci thin tình trạng dinh dưỡng tr em: 0530.0535

  93

  93

  0

  0

  0

  0

   

  Tiêm chng mrộng: 0520.0521

  373

  373

  0

  0

  0

  0

   

  An toàn thực phẩm: 0540.0541

  84

  84

  0

  0

  0

  0

   

  Truyn thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 0580.0581

  150

  150

  0

  0

  0

  0

  7

  Viện Kim nghiệm thuốc Trung ương

  54.559

  45.918

  0

  736

  0

  7.904

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  155

  155

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  54.204

  45.563

  0

  736

  0

  7.904

   

  Loại 520-526: Sự nghiệp Y tế khác

  200

  200

  0

  0

  0

  0

  8

  Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TW

  91.728

  68.192

  1.787

  13.901

  0

  7.847

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  5.613

  5.613

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-497: Đào tạo Trung học

  2.606

  1.362

  961

  0

  0

  283

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  956

  130

  826

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào tạo lại

  27

  27

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-522: Hoạt động của các phòng khám, chữa bệnh

  5.768

  0

  0

  0

  0

  5.768

   

  Loại 520-523: Hot động y tế dự phòng

  60.584

  58.788

  0

  0

  0

  1.796

   

  Loại 520-526: Sự nghiệp Y tế khác

  13.901

  0

  0

  13.901

  0

  0

   

  Dự án Phòng chng sốt rét: 0370.0378.0003

  391

  391

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh Sốt rét: 0500.0503

  1.481

  1.481

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  200

  200

  0

  0

  0

  0

   

  Cải thiện tình trng dinh dưỡng trẻ em: 0530.0535

  200

  200

  0

  0

  0

  0

  9

  Viện Kim nghiện thuốc TP.H Chí Minh

  63.373

  46.603

  0

  0

  0

  16.771

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  758

  758

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hot động y tế d phòng

  62.616

  45.845

  0

  0

  0

  16.771

  10

  Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TP.H Chí Minh

  32.952

  30.652

  0

  0

  0

  2.300

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  595

  595

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  31.796

  29.496

  0

  0

  0

  2.300

   

  Bệnh Sốt rét: 0500.0503

  361

  361

  0

  0

  0

  0

   

  Bnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  200

  200

  0

  0

  0

  0

  11

  Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn

  86.102

  43.993

  445

  0

  0

  41.664

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  520

  520

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-497: Đào tạo Trung học

  1.617

  1.170

  445

  0

  0

  1

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  30

  30

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-522: Hoạt động của các phòng khám, chữa bệnh

  34.789

  0

  0

  0

  0

  34.789

   

  Loại 520-523: Hot động y tế dự phòng

  48.342

  41.467

  0

  0

  0

  6.874

   

  Dự án Phòng chng Sốt rét: 0370.0378.0003

  298

  298

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh Sốt rét: 0500.0503

  358

  358

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  150

  150

  0

  0

  0

  0

  12

  Trung tâm Truyn thông giáo dc sức khỏe TW

  11.625

  11.625

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  11.625

  11.625

  0

  0

  0

  0

  13

  Viện Sức khỏe ngh nghip và Môi trường

  35.120

  33.360

  0

  0

  0

  1.760

   

  Loại 280-281: Bo vệ môi trường

  2.400

  2.400

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  950

  950

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hot động y tế dự phòng

  31.770

  30.010

  0

  0

  0

  1.760

  14

  Viện Kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế

  52.585

  36.717

  0

  0

  0

  15.869

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  52.285

  36.417

  0

  0

  0

  15.869

   

  Tiêm chủng mở rộng: 0520.0521

  300

  300

  0

  0

  0

  0

  15

  Viện Dược liệu

  65.346

  58.346

  0

  0

  0

  7.000

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  1.355

  1.355

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đi học

  207

  80

  0

  0

  0

  127

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  63.784

  56.910

  0

  0

  0

  6.873

  16

  Viện Dinh dưỡng

  88.154

  55.628

  149

  19.169

  0

  13.209

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  5.365

  5.365

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  279

  130

  149

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  57.327

  44.119

  0

  0

  0

  13.209

   

  Loại 520-526: Snghiệp Y tế khác

  20.727

  1.558

  0

  19.169

  0

  0

   

  Cải thiện tình trng dinh dưỡng tr em: 0530.0535

  3.335

  3.335

  0

  0

  0

  0

   

  An toàn thực phẩm: 0540.0541

  1.121

  1.121

  0

  0

  0

  0

  17

  Tp chí Dược hc

  1.670

  1.670

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 250-251: Trợ giá tạp chí

  40

  40

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hot động y tế dự phòng

  1.630

  1.630

  0

  0

  0

  0

  18

  Vin Chiến lược và chính sách y tế

  39.645

  16.997

  0

  22.501

  0

  147

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  464

  464

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào tạo lại

  35

  35

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  16.645

  16.498

  0

  0

  0

  147

   

  Loại 520-526: Sự nghiệp Y tế khác

  22.501

  0

  0

  22.501

  0

  0

  19

  Viện Y học biển

  61.076

  17.871

  0

  0

  0

  43.205

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  43.205

  0

  0

  0

  0

  43.205

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  17.871

  17.871

  0

  0

  0

  0

  20

  Tp chí Y học thực hành

  3.050

  3.050

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 250-251: Trợ giá tạp chí

  40

  40

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  3.010

  3.010

  0

  0

  0

  0

  21

  Viện Kim nghiệm an toàn vệ sinh thực phm quc gia

  66.926

  37.663

  0

  0

  0

  29.363

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  66.747

  37.484

  0

  0

  0

  29.263

   

  An toàn thực phẩm: 0540.0541

  179

  179

  0

  0

  0

  0

  22

  Bnh vin Hữu Ngh

  401.901

  81.012

  0

  0

  0

  320.889

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  401.901

  81.012

  0

  0

  0

  320.889

  23

  Bnh vin Hữu nghViệt Đc

  1.598.184

  23.273

  0

  1.903

  0

  1.573.008

   

  Loại 370-371: Nghiên cu khoa học

  2.322

  2.322

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  160

  160

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  1.595.702

  20.791

  0

  1.903

  0

  1.573.008

  24

  Bệnh viện Nhi Trung ương

  1.527.183

  134.332

  0

  26.241

  0

  1.366.609

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  102

  102

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  110

  110

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  1.526.821

  133.970

  0

  26.241

  0

  1.366.609

   

  Bệnh Sốt xut huyết: 0500.0504

  50

  50

  0

  0

  0

  0

   

  Chăm sóc sức khe sinh sn: 0530.0534

  100

  100

  0

  0

  0

  0

  25

  Bnh viện Bạch Mai

  3.550.702

  65.270

  9.883

  4.768

  0

  3.470.782

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  1.548

  1.548

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-497: Đào tạo Trung học

  15.790

  1.605

  9.588

  0

  0

  4.598

   

  Loại 490-501: Đào to Cao đẳng

  1.287

  1.287

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  460

  460

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  180

  180

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  3.530.438

  59.191

  296

  4.768

  0

  3.466.183

   

  Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, qun lý sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều tr, phục hồi, chức năng cho người nghiện ma túy: 0150.0153

  128

  128

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh tăng huyết áp: 0500.0506

  259

  259

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản: 0500.0509

  613

  613

  0

  0

  0

  0

  26

  Viện Huyết học truyn máu Trung ương

  1.614.098

  38.821

  0

  122.868

  0

  1.452.409

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bnh viện

  1.609.598

  34.321

  0

  122.868

  0

  1.452.409

   

  Đm bo máu an toàn và phòng, chng một số bệnh lý huyết học: 0560.0561

  4.500

  4.500

  0

  0

  0

  0

  27

  Bệnh viện Da liễu Trung ương

  198.585

  30.067

  0

  373

  0

  168.145

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  60

  60

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  196.675

  28.157

  0

  373

  0

  168.145

   

  Dự án Phòng chng Phong: 0370.0378.0002

  250

  250

  0

  0

  0

  0

   

  Bnh Phong: 0500.0501

  1.600

  1.600

  0

  0

  0

  0

  28

  Bệnh viện Lão khoa Trung ương

  154.909

  21.867

  0

  0

  0

  133.042

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  16

  16

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  152.893

  19.851

  0

  0

  0

  133.042

   

  Chăm sóc sc khỏe người cao tuổi: 0530.0533

  2.000

  2.000

  0

  0

  0

  0

  29

  Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

  383.732

  88.867

  0

  13.172

  0

  281.694

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  2.699

  2.699

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-505: Đào to khác trong nước

  200

  200

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  373.786

  78.921

  0

  13.172

  0

  281.694

   

  Loại 520-523: Hoạt động y tế dự phòng

  6.967

  6.967

  0

  0

  0

  0

   

  Bệnh St xuất huyết: 0500.0504

  80

  80

  0

  0

  0

  0

  30

  Bnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

  413.885

  68.188

  0

  0

  0

  345.697

   

  Loại 490-505: Đào tạo khác trong nước

  105

  105

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  413.630

  67.933

  0

  0

  0

  345.697

   

  Bnh ung thư: 0500.0505

  150

  150

  0

  0

  0

  0

  31

  Bệnh viện E

  397.194

  79.050

  0

  0

  0

  318.144

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  621

  621

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  396.573

  78.429

  0

  0

  0

  318.144

  32

  Trung tâm Tim mch trực thuộc bnh viện E

  199.315

  29.857

  0

  0

  0

  169.457

   

  Loại 520-521: Hoạt đng của các bệnh viện

  199.315

  29.857

  0

  0

  0

  169.457

  33

  Bệnh viện Phổi Trung ương

  509.785

  124.964

  0

  48.605

  0

  336.216

   

  Loại 490-505: Đào tạo khác trong nước

  125

  125

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  506.145

  121.324

  0

  48.605

  0

  336.216

   

  Bệnh Lao: 0500.0502

  3.515

  3.515

  0

  0

  0

  0

  34

  Bệnh viện Phụ sản Trung ương

  625.819

  16.896

  0

  0

  0

  608.922

   

  Loại 490-503: Đào tạo Sau đại học

  40

  40

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hot động của các bệnh viện

  625.679

  16.756

  0

  0

  0

  608.922

   

  Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 0530.0534

  100

  100

  0

  0

  0

  0

  35

  Bnh viện K

  1.669.565

  58.285

  0

  201.465

  0

  1.409.815

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  871

  871

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-505: Đào to khác trong nước

  199

  199

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  1.667.070

  55.790

  0

  201.465

  0

  1.409.815

   

  Bệnh ung thư: 0500.0505

  1.424

  1.424

  0

  0

  0

  0

  36

  Bnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

  235.397

  9.617

  0

  0

  0

  225.780

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  600

  600

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  234.797

  9.017

  0

  0

  0

  225.780

  37

  Viện Pháp y quốc gia

  30.052

  25.495

  4.327

  0

  0

  230

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  30.052

  25.495

  4.327

  0

  0

  230

  38

  Bệnh viện Thống Nht

  907.390

  99.343

  0

  0

  0

  808.047

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  907.390

  99.343

  0

  0

  0

  808.047

  39

  Bnh viện C Đà Nng

  438.884

  100.378

  0

  0

  192.217

  146.289

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  226.622

  80.334

  0

  0

  0

  146.289

   

  Loại 520-526: Sự nghiệp Y tế khác

  212.262

  20.045

  0

  0

  192.217

  0

  40

  Bnh viện Chợ Ry

  4.185.481

  66.355

  0

  115.405

  0

  4.003.721

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  808

  808

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động ca các bệnh viện

  4.184.673

  65.547

  0

  115.405

  0

  4.003.721

  41

  Bnh viện Trung ương Huế

  1.384.729

  76.758

  0

  114.516

  0

  1.193.455

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  1.875

  1.875

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 490-504: Đào tạo li

  180

  180

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  1.382.624

  74.653

  0

  114.516

  0

  1.193.455

   

  Bệnh Sốt xuất huyết: 0500.0504

  50

  50

  0

  0

  0

  0

  42

  Bệnh viện Tâm thn Trung ương II

  165.847

  129.723

  0

  0

  0

  36.124

   

  Loại 490-505: Đào tạo khác trong nước

  115

  115

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  165.732

  129.608

  0

  0

  0

  36.124

  43

  Bnh viện Phong-Da liu TW Quy Hòa

  156.257

  62.395

  0

  0

  0

  93.862

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  750

  750

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  155.107

  61.245

  0

  0

  0

  93.862

   

  Bệnh Phong: 0500.0501

  400

  400

  0

  0

  0

  0

  44

  Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TP.Hồ Chí Minh

  105.683

  8.080

  0

  0

  0

  97.603

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  105.683

  8.080

  0

  0

  0

  97.603

  45

  Bnh viện Đa Khoa Trung ương Qung Nam

  186.165

  50.189

  0

  0

  0

  135.976

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  186.165

  50.189

  0

  0

  0

  135.976

  46

  Bnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ

  522.663

  64.145

  0

  0

  0

  458.518

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  522.663

  64.145

  0

  0

  0

  458.518

  47

  Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

  326.157

  53.020

  0

  0

  0

  273.137

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  326.157

  53.020

  0

  0

  0

  273.137

  48

  Bnh viện Mắt Trung ương

  268.642

  10.568

  0

  479

  0

  257.595

   

  Loại 370-371: Nghiên cứu khoa học

  808

  808

  0

  0

  0

  0

   

  Loại 520-521: Hoạt động của các bệnh viện

  267.834

  9.760

  0

  479

  0

  257.595

  49

  Viện bng Lê Hữu Trác