hieuluat

Thông tư 01/2022/TT-BYT chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:01/2022/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành:10/01/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/03/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 01/2022/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

   

                                                                    

  THÔNG TƯ

  Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

  _____________

   

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

  Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Trên cơ sở ý kiến thẩm định tại Công văn số 1731/TCTK-TTDL ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định ghi chép ban đầu về dân số; nội dung chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; phổ biến thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành dân số và ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.

  2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây:

  a) Cộng tác viên dân số;

  b) Viên chức dân số cấp xã, người làm công tác dân số cấp xã của đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã (sau đây gọi chung là cán bộ dân số cấp xã);

  c) Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ dân số;

  d) Trạm Y tế cấp xã hoặc Ban chỉ đạo Công tác dân số cấp xã được giao nhiệm vụ thực hiện công tác dân số (sau đây gọi chung là đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã);

  đ) Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện hoặc Phòng Y tế cấp huyện được giao nhiệm vụ thực hiện công tác dân số (sau đây gọi chung là đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện);

  e) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh hoặc Phòng Dân số thuộc Sở Y tế cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh);

  g) Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  h) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

  Điều 2. Ghi chép ban đầu về dân số

  1. Sổ Ghi chép ban đầu về dân số

  a) Người thực hiện: Cộng tác viên dân số;

  b) Nội dung: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Hình thức: số Ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0) gồm bìa, trang thông tin địa chỉ, các trang hỗ trợ và các trang Phiếu hộ dân cư được in sẵn trên khổ giấy A4 (29,7cm X 21 cm) và đóng thành cuốn;

  d) Phương thức thu tin: Thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp thành viên của hộ dân cư hoặc phỏng vấn người có trách nhiệm trong hộ, trong thôn, trong xã.

  2. Phiếu thu tin về dân số

  a) Người thực hiện: Cộng tác viên dân số;

  b) Nội dung: Thực hiện theo mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Phạm vi xác định thông tin là thời điểm cộng tác viên dân số thu tin, ghi chép vào Sổ A0, không tính theo thời điểm xảy ra sự kiện;

  Ví dụ: trường hợp sinh ngày 11 tháng 7 năm báo cáo, nhưng cộng tác viên dân số thu tin, ghi chép ban đầu vào sổ A0 vào tháng 8, thì phạm vi xác định thông tin là của tháng 8 năm báo cáo;

  d) Nơi nhận phiếu: Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã;

  Trong ngày giao ban công tác tác dân số hàng tháng của đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã, cộng tác viên dân số nộp đầy đủ các Phiếu thu tin của địa bàn dân cư mình quản lý, gồm cả Phiếu hộ dân cư lập mới, Phiếu hộ dân cư có sửa đổi, bổ sung thông tin;

  Một Phiếu hộ dân cư lập mới hoặc một Phiếu hộ dân cư đã được sửa đổi, bổ sung, cập nhật từ 05 thông tin của các thành viên trong hộ dân cư trở lên được tính là một Phiếu thu tin.

  3. Nguyên tắc ghi chép

  a) Phải nhanh chóng và đầy đủ, bảo đảm đúng sự thật khách quan, không biết không điền thông tin;

  b) Khi ghi chép ban đầu vào sổ A0, cộng tác viên dân số phải sử dụng đúng khái niệm và phạm vi hướng dẫn;

  c) Khi ghi Phiếu thu tin, cộng tác viên dân số phải quan sát toàn diện một Phiếu hộ dân cư trong sổ A0 và phải thực hiện lần lượt từng Phiếu hộ dân cư theo mỗi nội dung để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

  4. Trách nhiệm của cộng tác viên dân số

  a) Hằng tháng thu tin, ghi chép ban đầu vào sổ A0 các thông tin cập nhật của các thành viên trong hộ dân cư trên địa bàn mình quản lý;

  b) Lập Phiếu thu tin vào ngày 01 đầu tháng sau tháng báo cáo theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Thông tư này;

  c) Lưu trữ, quản lý và bảo quản sổ A0.

  5. Trách nhiệm của cán bộ dân số cấp xã

  a) Rà soát, thẩm định thông tin trong các Phiếu thu tin;

  b) Lưu trữ, bảo quản các Phiếu thu tin đã tham định của toàn xã.

  Điều 3. Kỳ báo cáo và phương thức gửi báo cáo

  1. Kỳ báo cáo

  a) Báo cáo thống kê trong kỳ được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu kỳ báo cáo cho đến hết ngày cuối kỳ báo cáo, tính theo năm dương lịch bao gồm:

  - Báo cáo thống kê trong tháng được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng báo cáo cho đến hết ngày cuối của tháng báo cáo;

  - Báo cáo thống kê trong quý (3 tháng) được tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên cho đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo;

  - Báo cáo thống kê trong năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

  b) Báo cáo thống kê tính đến cuối kỳ được tính tại ngày cuối của kỳ báo cáo, tính theo năm dương lịch bao gồm:

  - Báo cáo thống kê tính đến cuối quý: Ngày 31 tháng 3 là ngày cuối của Quý I; ngày 30 tháng 6 là ngày cuối của Quý II; ngày 30 tháng 9 là ngày cuối của Quý III; tính đến ngày 31 tháng 12 là cuối của Quý IV của năm báo cáo;

  - Báo cáo thống kê tính đến cuối năm: Ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

  c) Báo cáo đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoặc đơn vị đầu mối là công tác dân số quy định tại điểm đ, điểm e Khoản 2 Điều 1 Thông tư này gửi đề nghị đến đơn vị báo cáo bằng văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi, thời hạn và nội dung chi tiêu báo cáo.

   2. Phương thức gửi báo cáo: Văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

  a) Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử, dạng tệp pdf của báo cáo giấy đã được xác thực của đơn vị thực hiện báo cáo;

  b) Báo cáo bằng tiện ích trên phần mềm tin học theo quy định của Bộ Y tế.         

  Điều 4. Nội dung chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số

  1. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số cấp xã:

  a) Đơn vị báo cáo: Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã;

  Cán bộ dân số cấp xã nhập tin từ Phiếu thu tin đã được rà soát, thẩm định, các thông tin yêu cầu khác vào Kho dữ liệu chuyên ngành dân số để lập báo cáo;

  Trường hợp cấp xã chưa triển khai lập báo cáo bằng tiện ích trên phần mềm tin học, cán bộ dân số cấp xã có trách nhiệm nộp đầy đủ Phiếu thu tin đã được rà soát, thẩm định của toàn xã và báo cáo giấy đến đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện để nhập tin vào Kho dữ liệu chuyên ngành dân số;

  b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Kỳ báo cáo: Tháng, quý, năm;

  d) Đơn vị nhận báo cáo: Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã (đề biết);

  đ) Thời hạn nhận báo cáo: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

  2. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số của Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ dân số:

  a) Đơn vị báo cáo: Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ dân số;

  b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Kỳ báo cáo: Quý;

  d) Đơn vị nhận báo cáo:

  - Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện nhận báo cáo của cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống, cơ sở y tế ngoài công lập theo phân công của Sở Y tế (nếu có);

  - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh nhận báo cáo của cơ sở y tế tuyến tỉnh và cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn (nếu không phân công cho cấp huyện);

  - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhận báo cáo của cơ sở y tế tuyến trung ương;

  đ) Thời hạn nhận báo cáo:

  - Chập nhất 10 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này đối với cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống, cơ sở y tế ngoài công lập theo phân công của Sở Y tế (nếu có);

  - Chập nhất 15 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này đối với cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương và cơ sở y tế ngoài công lập (nếu không phân công cho cấp huyện).

  3. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số cấp huyện:

  a) Đơn vị báo cáo: Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện;

  Đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện có trách nhiệm rà soát, thẩm định thông tin số liệu của cấp xã. Trong ngày giao ban công tác dân số với cấp xã, đơn vị thông báo kết quả rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu của các xã với Kho dữ liệu chuyên ngành dân số; kết quả thẩm định thông tin, số liệu tại một số địa bàn (nếu có);

  b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Kỳ báo cáo: Quý, năm;

  d) Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh; Ban chỉ đạo Công tác dân số cấp huyện; Chi cục Thống kê cấp huyện;

  đ) Thời hạn nhận báo cáo: Chậm nhất 15 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo thống kê quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

  4. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số cấp tỉnh:

  a) Đơn vị báo cáo: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh;

  Chi cục Dân sô - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, thẩm định thông tin, số liệu của cấp huyện, cấp xã. Trong ngày giao ban công tác dân số với cấp huyện, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh thông báo kết quả rà soát, đối chiếu thông tin, số liệu của các huyện với Kho dữ liệu chuyên ngành dân số; kết quả thẩm định thông tin, số liệu tại một số địa bàn (nếu có).

  b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Kỳ báo cáo: Quý, năm;

  d) Thời hạn và đơn vị nhận báo cáo:

  - Kỳ báo cáo quý: Chậm nhất 20 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh gửi báo cáo đến Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế, Cục Thống kê tỉnh;

  - Kỳ báo cáo năm: Ngày 15 tháng 3 của năm sau năm báo cáo, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh gửi Báo cáo thống kê chuyên ngành chính thức đến Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế, Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo công tác dân số cấp tỉnh.

  5. Báo cáo Thống kê chuyên ngành dân số trung ương

  a) Đơn vị báo cáo: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

  b) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Mẫu và hướng dẫn ghi quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

  c) Kỳ báo cáo: Quý, năm;

  d) Thời hạn và đơn vị nhận báo cáo:

  - Kỳ báo cáo quý: Chậm nhất 25 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổng hợp số liệu Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; thông báo kết quả rà soát; đối chiếu số liệu của cấp tỉnh, cấp huyện với Kho dữ liệu chuyên ngành dân số đến Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh;

  - Kỳ báo cáo năm: Ngày 30 tháng 3 của năm sau năm báo cáo, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình gửi Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số chính thức đến Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính), Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Dân số - Lao động), và thông báo đến Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh.

  Điều 5. Phổ biến thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành dân số

  1. Rà soát, thống nhất số liệu thống kê chuyên ngành

  a) Định kỳ hàng năm, đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp huyện, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với cơ quan thống kê cùng cấp thống nhất số liệu thống kê chuyên ngành dân số làm cơ sở cho việc công bố, sử dụng chính thức;

  b) Nội dung thống nhất số liệu thống kê chuyên ngành tập trung vào đối chiếu và xác minh các thông tin, số liệu của các chỉ tiêu thống kê theo quy định về phân công trách nhiệm thực hiện của pháp luật về thống kê (dân số, mật độ dân số và tỷ số giới tính khi sinh).

  2. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm phổ biến thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thống kê và các quy định pháp luật có liên quan.

  Điều 6. ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số

  1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê chuyên ngành dân số, gồm các hoạt động:

  a) Hoàn thiện, triển khai các phần mềm nhập tin, lập báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, tiện ích trên phần mềm tin học, ứng dụng chuyên ngành bảo đảm khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu và các kỹ thuật liên quan thống nhất từ cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương;

  b) Tích hợp, khai thác số liệu thống kể từ các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu hành chính khác thuộc trách nhiệm được giao phục vụ cho công tác thống kê chuyên ngành dân số theo quy định của pháp luật.

  2. Cơ quan được giao quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số có trách nhiệm:

  a) Kiểm tra, bảo trì, sao lưu, phục hồi, cập nhật, kết xuất, lập báo cáo định kỳ và các báo cáo theo yêu cầu, chuyển dữ liệu điện tử lên cơ quan cấp trên;

  b) Bảo đảm cơ sở dữ liệu phải được an toàn, an ninh, xác thực, bảo mật trên các phương tiện lưu trữ;

  c) Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu định kỳ hằng tháng, ít nhất thành 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc sao lưu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn và thống nhất theo quy trình kiểm tra, sao lưu, phục hồi dữ liệu;

  d) Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Kho dữ liệu chuyên ngành dân số với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành y tế; với các bộ ngành liên quan; chia sẻ cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Trách nhiệm thi hành

  1. Đơn vị gửi báo cáo

  a) Chấp hành đầy đủ, chính xác, đúng nội dung thông tin, thời hạn quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo;

  b) Kiểm tra, cung cấp lại báo cáo và các thông tin liên quan đến báo cáo khi có yêu cầu của đơn vị nhận báo cáo.

  2. Đơn vị nhận báo cáo

  a) Thực hiện tổng hợp thông tin thống kê chuyên ngành dân số theo các biểu mẫu đã quy định tại Thông tư này;

  b) Yêu cầu đơn vị gửi báo cáo kiểm tra, cung cấp lại báo cáo, thông tin liên quan đến báo cáo khi cần kiểm tra tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo;

  c) Công bố, phổ biến, sử dụng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành theo quy định pháp luật.

  3. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh

  a) Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê chuyên ngành dân số trên địa bàn;

  b) Trực tiếp quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số cấp tỉnh; quản lý chuyên môn, kỹ thuật của Kho dữ liệu chuyên ngành dân số các cấp trên địa bàn;

  c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu tin, ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, xử lý và lập báo cáo thống kê chuyên ngành.

  4. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

  a) Là đầu mối trong việc tiếp nhận, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê chuyên ngành dân số trên phạm vi cả nước;

  b) Thống nhất quản lý chuyên môn, kỹ thuật của hệ thống Kho dữ liệu chuyên ngành dân số; trực tiếp quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số trung ương và hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu trong hệ thống Kho dữ liệu chuyên ngành dân số;

  c) Hướng dẫn thực hiện các quy định về ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; chuyên môn, kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số. Thực hiện rà soát, thẩm định thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành các cấp và các nội dung liên quan đến công tác thống kê chuyên ngành dân số;

  d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành và nội dung liên quan đến công tác thống kê chuyên ngành dân số theo quy định.

  5. Cục Công nghệ thông tin

  a) Hướng dẫn thực hiện kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa Kho dữ liệu chuyên ngành dân số với các cơ sở dữ liệu của ngành y tế, bộ, ngành liên quan;

  b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin.

  Điều 8. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

  Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

  Các đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã, cấp huyện, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được tiếp tục thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TCDS ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc Quy định tạm thời mẫu sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), mẫu phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành của Kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến hết tháng 6 năm 2022, trừ trường hợp các địa phương tự nguyện thực hiện theo quy định tại Thông tư này kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) để xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát);

  - Văn phòng Chính phủ (Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ);

  - Bộ trưởng Bộ Y tế;

  - Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

  - Trang Thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ;

  - Lưu: VT, PC, TCDS(30)

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ, PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  DANH MỤC SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU, PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ

  STT

  Số ký hiệu

  Tên số/phiếu

  Người thực hiện

  1

  Sổ A0

  Sổ Ghi chép ban đầu về dân số

  Cộng tác viên dân số

   

  A0/CTV

  Phiếu hộ dân cư

   

  2

  P0/CTV

  Phiếu thu tin về dân số

  Cộng tác viên dân số

   
   

  BỘ Y TẾ

  TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

   

  Tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương):......

  Huyện (Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh):.....

  Xã (Phường, Thị trấn):.....

  Thôn (Ấp, Bản, Làng, Tổ dân phố):.....

   

  SỔ GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ (SỔ A0)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Họ và tên cộng tác viên: ................................................................................................................................................................................

  Địa bàn số: .........................Từ hộ số: .................... đến hộ số: .......................

  Địa chỉ chi tiết: ................................................................................................................................................................................

   

  BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ ........

  TT

  Thôn Phố

  Xóm Ngõ

  Ngách

  Hẻm

  Ghi số hộ từ hộ số đến hộ số

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  I - Thông tin cơ bản của Hộ số:…………….         Phiếu hộ dân cư (A0/CTV)         Địa chỉ hộ: ………..

  Số TT

  Họ và tên

  Mã đối tượng (Số Thẻ BHYT)

  Quan hệ với chủ hộ

  Giới tính

  Ngày sinh, tháng, năm sinh

  Dân tộc

  Trình độ học vấn

  Tình trạng hôn nhân

  Tình trạng cư trú

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. THEO DÕI SỬ DỤNG BPTT

  Họ và tên:.................................

  Ngày sinh:......................... /............... /

  Tháng năm bắt đần sử dụng BPTT: …./…..           

  Tháng

  Năm

  202x

  202x+1

  202x+2

  202x+3

  202x+4

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

  III. THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI

  1. Trẻ mới sinh

  (1) Họ và tên: 

  Ngày sinh:........ /........................ /..........

  Đẻ tại TYT [ ] cơ sở y tế khác [ ] đẻ ngoài cơ sở y tế [ ]

  Là con thứ........ của bà mẹ

  Đã SLSS ngày::...... /......../....

  cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]

  (2) Họ và tên: 

  Ngày sinh:.......... /........ /........

  Đẻ tại TYT [ ] cơ sở y tế khác [ ]

  đẻ ngoài cơ sở y tế [ ]

  Là con thứ........ của bà mẹ

  Đã SLSS ngày: :....... /........ /

  cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]

  2. Người chết

  (1) Họ và tên: 

  Ngày chết:......... /.......... /......

  (2) Họ và tên: 

  Ngày chết:....... /.......... ./.....

  3. Bà mẹ mang thai

  Họ và tên:................................

  Mang thai lần thứ:...............................

  Ngày SLTS1: ……/..../..................

  cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ] Ngày SLTS2: ..../....... /.....

  cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]

  4. Chuyển đi khỏi xã

  (1) Họ và tên: 

  Ngày đi:................. /...... /.......

  Nơi đến:...............................

  (2) Họ và tên:................................

  Ngày đi:................. /...... /.......

  Nơi đến:...................   ....

  5. Chuyển đến từ xã khác

  (1) Họ và tên: 

  Ngày đến:................ /....... /.....

  Nơi đi:.................................

  (2) Họ và tên:...............

  Ngày đến:.............. /........ /.....

  Nơi đi:.................................

  6. Thay đổi thông tin cơ bản

  - Họ, tên; ngày sinh; dân tộc; hôn nhân.
  - Nhận con nuôi; quan hệ với chủ hộ;
  - Ghi thông tin SLTS, SLSS

  - Ghi thông tin tư vấn, KSK trước khi kết hôn

  - Ghi thông tin KSK định kỳ cho người cao tuổi

  - Sửa sai; xóa do ghi thừa; thêm do ghi thiếu.

  Ngày/ tháng/năm

  Ghi thay đổi

  Tên

  ....... /....../….

   

   

  ........... /....../….

   

   

  ........... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

  ........... /....../….

   

   

  ........... /....../….

   

   

  .......... /....../….

   

   

   

  Cộng tác viên cập nhật thông tin hàng tháng

   

   

   

  HƯỚNG DẪN GHI CHÉP

  S GHI CHÉP BAN ĐẦU VỀ DÂN SỐ (SỔ A0)

   

   

  Sổ ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0) sử dụng để ghi chép thông tin địa chỉ cư trú của hộ dân cư (hộ gia đình, hộ tập thể), thông tin chung nhất của từng thành viên trong hộ dân cư và thông tin chuyên ngành dân số.

  Việc ghi chép lần đầu và cập nhật các thông tin biến động của các thành viên của hộ dân cư tại địa bàn dân cư vào sổ A0 do cộng tác viên dân số thực hiện theo hướng dẫn này. Các thông tin ghi chép trong sổ A0 là thông tin đầu vào cơ bản của hệ thống thông tin chuyên ngành dân số.

  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHẠM VI THEO DÕI

  1. Hộ dân cư

  1.1. Khái niệm

  Hộ dân cư gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

  Hộ dân cư được ghi chép theo dõi về dân số không phân biệt là đã hay chưa được ngành công an cho “tách hộ hoặc nhập hộ”, “tách khau hoặc nhập khẩu”.

  Hộ dân cư bao gồm "hộ gia đình" và "hộ tập thể".

  Hộ gia đình gồm một nhóm người ăn chung, ở chung và có mối quan hệ hôn nhân, ruột thịt hay nuôi dưỡng trong một đơn vị nhà ở.

  Hộ tập thể gồm nhiều người sống xa gia đình hoặc chưa có gia đình riêng ở chung với nhau trong một đơn vị nhà ở do cơ quan, xí nghiệp, trường học, các tổ chức xã hội quản lý, hoặc của tư nhân cho thuê sử dụng.

  1.2. Phương pháp xác định hộ dân cư

  - Một hộ thường sử dụng toàn bộ hay một phần của 01 ngôi nhà/căn hộ nhưng cũng có những hộ sống trong các lều, lán, trại, nhà trọ, khách sạn hoặc nhà tập thể, doanh trại, ký túc xá,... hoặc không có nhà ở.

  - Trường hợp 01 gia đình có (thuê) 02 ngôi nhà hoặc căn phòng sát nhau để ở thì tính là 01 hộ, không tách hộ.

  - Trường hợp một người tuy ở chung trong ngôi nhà/căn hộ/nơi ở với 01 hộ nhưng lại nấu ăn riêng hoặc ăn ở nơi khác, thì người đó không được coi là thành viên hộ, mà phải tách ra thành một hộ riêng.

  - Trường hợp một đơn vị nhà ở có bố mẹ, các con đã có gia đình riêng và các cháu cùng cư trú thì mỗi con đã có gia đình riêng, không ăn chung được xác định là một hộ gia đình.

  - Trường hợp một hộ gia đình có người giúp việc gia đình, người ở trọ và người không có quan hệ họ hàng được coi là thành viên của hộ (còn gọi là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ) nếu họ thường xuyên ngủ chung và ăn chung trong ngôi nhà/căn hộ/nơi ở của hộ từ 06 tháng trở lên. Nếu trong hộ gia đình có 3 người trở lên thuộc nhóm này, thì những người này được tách riêng thành một hộ tập thể tách biệt với hộ gia đình nêu trên.

  - Trường hợp một đơn vị nhà ở có nhiều người không có quan hệ họ hàng, thường xuyên sinh sống, bao gồm cả sinh viên nội trú tại các trường cao đẳng, đại học thì mỗi phòng ở trong một đơn vị nhà ở được xác định là một hộ tập thể.

  - Trường hợp người trẻ em (hoặc người già) đang phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ (hoặc con) nhưng thường xuyên cư trú ở đơn vị nhà ở khác với bố mẹ (hoặc con), (hộ có nhiều nơi ở hoặc hộ có học sinh phổ thông học đi trọ học ở nơi khác), thì quy ước số người này là thành viên hộ của bố mẹ (hoặc con) và được theo dõi chung vào một hộ; không tách riêng hộ.

  1.3. Phạm vi quản lý hộ dân cư

  - Cộng tác viên dân số quản lý các hộ dân cư đã và đang sinh sống trên địa bàn dân cư được phân công quản lý của cấp xã, trừ địa bàn đặc thù do quân đội, công an, ngoại giao quản lý.

  - Các hộ dân cư (hộ gia đình và hộ tập thể) trên địa bàn đặc thù do quân đội, công an, ngoại giao quản lý được các Bộ chủ quản theo dõi, báo cáo riêng.

  2. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư, cộng tác viên dân số theo dõi và ghi vào sổ A0

  2.1. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư là những người thực tế đã và đang sống (thường xuyên ăn, ở) ổn định tại hộ dân cư hoặc đã chuyển đến ở ổn định tại hộ dân cư, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú.

  Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư bao gồm cả số người tạm vắng, nhưng không bao gồm số người tạm trú.

  2.2. Người thực tế thường xuyên cư trú (ăn, ở) tại hộ dân cư bao gồm:

  - Người thường xuyên cư trú (ăn, ở) tại hộ dân cư trên 06 tháng, không phân biệt là họ đã hoặc chưa được đăng ký thường trú.

  - Trẻ em mới sinh của các bà mẹ thường xuyên cư trú, không phân biệt là họ đã hoặc chưa đăng ký khai sinh.

  - Người thường xuyên cư trú tuy đã có giấy chuyển đi nhưng thực tế họ vẫn chưa di chuyển đến nơi ở mới.

  2.3. Người mới chuyển đến dưới 06 tháng, nhưng có ý định sống ổn định tại hộ dân cư gồm:

  - Người đã có giấy chứng nhận chuyển đến (không kể thời gian người đó chuyển đến được bao lâu).

  - Người chưa có giấy chứng nhận chuyển đến, nhưng đã xác định rõ ý định sống ổn định như: Đến ở nhà mới mua; đến xây dựng kinh tế mới; về nhà chồng (vợ), trẻ mới sinh dưới 06 tháng; đến để làm con nuôi; bộ đội, công an đảo ngù; công nhân viên chức tự bỏ việc về sống với gia đình, người nghỉ hưu về cư trú,...

  2.4. Người tạm vắng là người sống ổn định tại hộ dân cư, nhưng không có mặt tại hộ dân cư trong một thời gian, bao gồm:

  - Người được cử đi công tác, chữa bệnh, du lịch, tham quan, học tập ngắn hạn ở nước ngoài.

  - Cán bộ công nhân viên đi công tác ở trong nước kể cả công tác lưu động, không kể thời gian công tác bao lâu.

  - Người đang điều trị, điều dưỡng tại các bệnh viện, bệnh xá, nhà điều dưỡng.

  - Người đi làm ăn ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình (nhưng không có ý định ở hẳn nơi mà người đó tới làm ăn).

  - Học sinh phổ thông đi trọ học.

  - Người bị tạm giữ tại các cơ quan công an và quân đội.

  3. Không tính là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư, cộng tác viên dân số không theo dõi và ghi vào sổ A0, trong các trường hợp sau:

  - Người có đăng ký thường trú nhưng thực tế đã chuyển đi ở khác trên 06 tháng.

  - Người đến tạm trú dưới 06 tháng.

  - Người được cử đi học tập, công tác, đi chuyên gia, lao động dài hạn ở nước ngoài trên 6 tháng.

  - Người đang học tập, cải tạo trong trại cải tạo, cải huấn; người bị tạm giam.

  - Người đi hẳn ra nước ngoài, kể cả có hay không có giấy xuất cảnh.

  - Việt kiều nước ngoài về thăm gia đình.

  - Người mang quốc tịch nước ngoài, chưa nhập quốc tịch Việt Nam hiện thường xuyên cư trú tại hộ (nếu có).

  4. Quy ước một số trường hợp cụ thể

  4.1. Người đến ở nhờ, trông con, giúp việc gia đình, làm thuê...và có ý định sinh sống lâu dài (06 tháng trở lên) được quy ước là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư và cũng được theo dõi về dân số.

  4.2. Người nước ngoài đã có quốc tịch Việt Nam và thực tế đã, đang sống ổn định hoặc là người mới chuyển đến có ý định sống ổn định hoặc là người tạm vắng được xem là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ và cũng được ghi và theo dõi chung với cả hộ.

  4.3. Người có hai hoặc nhiều nơi được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú tại nơi họ đăng ký địa chỉ liên hệ (nơi ở chính).

  - Nếu các nơi ở của hộ gia đình cùng nằm trên một thôn: Cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn sẽ ghi họ tại nơi được xác định là nơi ở chính.

  - Nếu các nơi ở của hộ gia đình nằm trên các thôn khác nhau trên cùng một xã: ai được xác định là nhân khẩu thực tế thường trú ở địa bàn nào (nơi ở chính) thì cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn sẽ ghi họ tại nơi được xác định.

  4.4. Người sống bằng nghề trên mặt nước nếu họ có nhà ở trên bờ thì nhà ở của họ thuộc địa bàn nào sẽ do cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn ghi và theo dõi về dân số; nếu họ không có nhà ở trên bờ nhưng có đăng ký bến gốc thì bến gốc của họ thuộc địa bàn nào sẽ do cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn đó sẽ ghi và theo dõi.

  4.5. Người thuộc biên chế ngành quân đội, công an sống (ăn, ở) tại hộ trên địa bàn của xã cùng được tính là nhân khẩu thực tế thường trú và được ghi, theo dõi chung với cả hộ.

  4.6. Người làm hợp đồng (ngắn hạn, dài hạn, tạm tuyển, thời vụ) cho quân đội, công an cư trú tại hộ gia đình được tính là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ.

  4.7. Nhân khẩu đặc thù được theo dõi riêng, cộng tác viên dân số không theo dõi và ghi vào sổ A0:

  - Người thuộc biên chế ngành quân đội và công an trong doanh trại (lực lượng thường trực) gồm quân nhân tại ngũ, công nhân viên quốc phòng, công an kể cả người làm hợp đồng ngắn hạn, dài hạn (trừ người đang làm công nhật, thời vụ) đang sống trong doanh trại hoặc tại khu vực do quân đội và công an quản lý.

  - Phạm nhân trong các trại giam bao gồm cả người đang học tập trong cơ sở cải tạo, giáo dưỡng do quân đội hoặc công an quản lý.

  - Bệnh nhân không nơi nương tựa đã nằm tại bệnh viện ít nhất 06 tháng.

  - Trẻ em trong trại mồ côi, làng trẻ SOS; người sống trong nhà dưỡng lão, trại phong/hủi, trung tâm/trường/cơ sở giáo dục bắt buộc tệ nạn xã hội khác đóng trên địa bàn xã.

  - Người sống trong trường thanh thiếu niên, trường dân tộc nội trú, trường câm/điếc; người sống trong cơ sở tôn giáo.

  - Người không có nơi ở ổn định, sống nay đây mai đó gồm những người lang thang cơ nhỡ, không có nhà ở và nhưng người sống bằng nghề trên mặt nước mà không có nhà ở trên bờ và không đăng ký bến gốc.

  II. PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP SỔ A0

  1. Trang bìa

  1.1. Ghi tên tỉnh, huyện, xã, thôn vào dòng tương ứng bằng CHỮ IN HOA

  1.2. Mục 1 Họ và tên cộng tác viên: Ghi rõ họ và tên cộng tác viên dân số phụ trách địa bàn, bằng CHỮ IN HOA.

  1.3. Mục 2 Địa bàn số:............................. Từ   hộ số............................ đến... hộ số.....

  Cán bộ dân số cấp xã có trách nhiệm xây dựng sơ đồ các thôn trong xã, các địa bàn trong thôn ghi mã số địa bàn (nếu có) theo cộng tác viên dân số quản lý. Trong trường hợp, cộng tác viên dân số được giao quản lý các hộ dân cư của một thôn thì địa bàn là tên thôn.

  Ghi từ hộ dân cư số.... đến hộ dân cư số....: Việc đánh số thứ tự phải dựa vào số nhà của hộ (thực chất là địa chỉ nơi ở của hộ), nếu không có số nhà thì đánh số thứ tự theo thứ tự từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Sau khi có số thứ tự các hộ trong xã, cộng tác viên dân số sẽ dùng số thứ tự của hộ để ghi vào Mục 2.

  1.4. Mục 3 Địa chỉ chi tiết: Ghi tên địa danh của địa bàn cộng tác viên dân số phụ trách.

  Ví dụ:

  Ngõ 211, Phố Hoàng Văn Thái;

  Đội 3, Thôn Đồng Tiến;

  Xóm Lã Vọng, Thôn Phù Du;

  Khóm 3, Ấp Cù Lao

  2. Trang Bảng kê địa bàn

  2.1. Đối với khu vực có địa chỉ kiểu thành thị

  Khu vực có địa chỉ kiểu thành thị là nơi nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và đặt tên phố, tên ngõ/ngách/hẻm, cộng tác viên dân số ghi lần lượt tên các đường giao thông lên trang Bảng kê địa bàn theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông theo nguyên tắc:

  - Ghi theo trình tự: Tên phố (hay tến đường), tên ngõ (thuộc phố, nếu có), tên ngách (thuộc ngõ, nếu có), tên hẻm (thuộc ngách, nếu có).

  - Ghi xong ngõ này mới chuyển sang ngõ khác, xong phố này mới chuyển sang phố khác. Mỗi dòng chỉ có tên của một phố, hoặc một ngõ, hoặc một ngách, hoặc một hẻm.

  - Tên phố/ngõ/ngách/hẻm phải được ghi vào đúng cột: Cột 2 cho tên phố; cột 3 cho tên ngõ; cột 4 cho tên ngách; cột 5 cho tên hẻm; cột 6 ghi số hộ và từ hộ số đến hộ số có trong nhóm địa chỉ này. Nếu đã ghi vào cột 3 hoặc cột 4 hay cột 5 thì phải ghi vào nhưng cột đứng trước trên cùng dòng.

  Ví dụ: Bảng kê địa bàn của phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

  BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ:.......................... 105......

  TT

  Phố

  Ngõ

  Ngách

  Hẻm

  Ghi số hộ/ Từ hộ số đến hộ số

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  1

  Phố Kim Mã

   

   

   

  10 hộ từ hộ số 1-10

  2

  Phố Kim Mã

  Ngõ 371

   

   

  20 hộ từ hộ số 11-30

  3

  Phố Kim Mã

  Ngõ 371

  Ngách 2

   

  32 hộ từ hộ số 31 -62

  4

  Phố Kim Mã

  Ngõ 371

  Ngách 2

  Hẻm 10

  23 hộ từ hộ số 63-85

  5

  Phố Kim Mã

  Ngõ 371

  Ngách 2

  Hẻm 15

  3 hộ từ hộ số 86-88

   

  2.2. Đối với khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn

  Khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn là nơi nhà ở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà và đặt tên phố, tên ngõ/ngách/hẻm. Cộng tác viên dân số ghi lần lượt tên thôn, các xóm vào trang Bảng kê địa chỉ theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông theo nguyên tắc:

  - Ghi theo trình tự: Tên thôn, tên các xóm hoặc tương đương (dưới cấp thôn), tên cấp nhỏ hơn xóm (nếu có).

  - Ghi xong xóm này mới chuyển sang xóm khác, tên cấp nhỏ hơn xóm này mới chuyển sang tên khác hoặc ghi theo đường đi, lối đi vào khu dân cư.

  - Mỗi dòng chỉ có tên một xóm và phải ghi vào đúng cột: Cột 3 cho tên xóm hoặc tương đương (dưới cấp thôn); cột 4 và cột 5 được ghi tên cấp nhỏ hơn xóm hoặc lối đi vào khu dân cư; cột 6 dùng để ghi số hộ và từ hộ số đến hộ số. Nễu đã ghi vào cột 3, 4, 5 thì phải ghi vào những cột đứng trước trên cùng dòng.

  Ví dụ: Bảng kê địa bàn của xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.

  BẢNG KÊ ĐỊA BÀN SỐ :........................... 101.........

  TT

  Thôn

  Xóm

  ….

  Ghi số hộ/ Từ hộ số đến hộ số

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  1

  Thôn La tiến

   

   

   

   

  2

  Thôn La tiến

  Xóm 1

   

   

  50 hộ từ hộ số 1 đến hộ 50

  3

  Thôn La tiến

  Xóm 2

   

   

  76 hộ từ hộ số 51 đến hộ 120

   

  2.3. Lưu ý

  - Một khu vực nhà ở của một phường chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp số nhà thì đây là khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn.

  - Một thôn của một xã có tên các ngõ/ngách tuy chưa được cơ quan có thẩm quyền đặt tên thì đây là khu vực có địa chỉ kiểu thành thị.

  3. Các bảng mã và bảng hỗ trợ

  3.1. Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch: Giúp chuyển tuổi âm lịch sang dương lịch để tính tuổi của người dân trong trường hợp họ không nhớ rõ năm dương lịch mà chỉ nhớ con giáp như Canh Tý (Chuột); Giáp Tuất (Chó)...

  3.2. Bảng mã biện pháp tránh thai: Các ký hiệu để giúp ghi, theo dõi trong Sổ A0 về tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi.

  3.3. Bảng mã sự kiện thai sản: Các ký hiệu để giúp ghi và theo dõi trong Sổ A0 về tình trạng mang thai, phá thai/sảy thai, sinh con của phụ nữ.

  3.4. Danh mục các dân tộc Việt Nam: Giúp có thể nhận biết tên dân tộc và các tên gọi khác tại các địa phương, khi đối tượng trả lời phỏng vấn không biết hoặc không nhớ nhóm dân tộc của họ.

  3.5. Bảng chuyển đổi trình độ giáo dục phổ thông: Giúp có thể nhận biết trình độ giáo dục phổ thông hiện tại, khi đối tượng chỉ nhớ trình độ giáo dục phổ thông tại thời điểm kết thúc.

  4. Cách ghi trang chính sổ A0 (Phiếu hộ dân cư)

  4.1. Phương pháp ghi Phiếu hộ dân cư

  Mỗi hộ dân cư được ghi đầy đủ các thông tin để theo dõi dân số. Để các thông tin kết nối với nhau và thuận tiện cho theo dõi, chiết suất thông tin từ Phiếu hộ dân cư (A0/CTV) của sổ A0 sang Phiếu thu tin (P0/CTV) thì mỗi hộ dân cư được cộng tác viên dân số ghi trong một hoặc nhiều trang Phiếu hộ dân cư cụ thể như sau:

  - Hộ gia đình có một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (tuổi của người vợ trong khoảng từ 15 đến 49 tuổi) và có dưới 07 người thì ghi vào trong một trang, nếu có nhiều hơn 07 người thì ghi sang trang tiếp theo.

  - Hộ gia đình có hai cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì cặp vợ chồng thứ hai và con của họ được ghi sang trang thứ hai tiếp theo.

  - Hộ gia đình có ba cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trở lên thì cặp vợ chồng thứ hai, thứ ba trở lên và con của họ được ghi trang thứ hai, thứ ba tiếp theo.

  - Hộ tập thể có phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và con của họ thì được ghi vào một trang riêng.

  - Hộ tập thể có nhiều hơn 07 người là nam hoặc là nữ chưa có gia đình riêng thì ghi sang trang tiếp theo.

  4.2. Hộ số:... (phía trên bên trái biểu) ghi số hộ đã hướng dẫn ở trên. Đối với hộ được ghi trên 2 trang Phiếu hộ dân cư trở lên thì ghi số là  XXX.X.

  Ví dụ: Hộ số 100 có hai cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì cặp vợ chồng thứ nhất ghi 100 trên trang thứ nhất; cặp vợ chồng thứ hai và con của họ ghi 100.1 trên trang tiếp theo.

  4.3. Địa chỉ hộ (phía trên bên phải biểu)

  - Đối với khu vực có địa chỉ kiểu thành thị thì ghi số nhà.

  - Đối với khu vực có địa chỉ kiểu nông thôn thì ghi tên chủ hộ.

  - Hoặc kết hợp cả hai trường hợp nêu trên: Ghi tên chủ hộ và ghi số nhà.

  4.4. Mục I. Thông tin bản

  4.4.1. Cột 1 - Số thứ tự: Ghi số thứ tự theo số thành viên trong hộ.

  4.4.2. Cột 2 - Họ và tên: Ghi lần lượt họ, chữ đệm và tên khai sinh đầy đủ của từng người trong hộ, viết bằng CHỮ IN HOA.

  Họ, chữ đệm và tên chủ hộ ghi vào dòng đầu tiên. Sau là ghi lần lượt từng người trong hộ theo mức độ quan hệ ruột thịt gần gũi với chủ hộ như: Vợ/chồng chủ hộ; con đẻ; con nuôi/con dâu/con rể; bố/mẹ của vợ chồng chủ hộ; cháu nội/ngoại của chủ hộ; quan hệ khác.

  Ví dụ: TRẦN HUY LUYỆN

  4.4.3. Cột 3 - Mã số đối tượng (số thẻ Bảo hiểm Y tế): Ghi 12/15 ký tự cuối của số thẻ bảo hiểm y tế của từng cá nhân (mã số định danh bảo hiểm xã hội). Trường hợp người đó chưa có thẻ bảo hiểm y tế, bỏ trống (không ghi).

  4.4.4. Cột 4b - Quan hệ với chủ hộ: Ghi các mối quan hệ hôn nhân, ruột thịt hay nuôi dưỡng đình của từng thành viên trong hộ với chủ hộ.

  (1) Chủ hộ: Là người đại diện của hộ được các thành viên trong hộ thừa nhận.

  Chủ hộ luôn được ghi ở dòng 1. Nếu hộ phải ghi từ 2 trang trở lên thì chủ hộ được ghi tại dòng 1 của trang thứ nhất. Chủ hộ có thể trùng hoặc không trùng với chủ hộ được ghi trong số hộ khẩu do ngành công an cấp.

  Trường hợp hộ mà cả bố và mẹ không thường xuyên cư trú tại hộ hoặc cùng thuộc nhóm theo dõi riêng (do quân đội, công an, ngoại giao quản lý), hộ chỉ có (các) cháu nhỏ, thì (các) cháu nhỏ này được xác định là 1 hộ. Chủ hộ sẽ là cháu lớn tuổi nhất.

  (2) Vợ/chồng chủ hộ: Là những người đã được luật pháp hoặc phong tục, tập quản của địa phương thừa nhận là đang có vợ (hoặc có chồng); hoặc đang chung sống với người khác giới như vợ chồng.

  Trường hợp một người có từ hai vợ (chồng) trở lên, cùng sống chung trong một hộ, thì những người này đều được xác định là vợ (chồng) của chủ hộ. Cộng tác viên dân số ghi tại trang thứ nhất chủ hộ là chồng (vợ), tên người vợ (chồng) thứ nhất và tên (những) con chưa lập gia đình (chưa từng lấy vợ hoặc lấy chồng) của họ, trang thứ hai ghi tên người vợ (chồng) thứ hai và tên (các) con chưa lập gia đình của họ.

  Cộng tác viên dân số cần đối chiếu với cột tình trạng hôn nhân khi ghi thông tin này.

  (3) Con đẻ: Là con do chủ hộ, hoặc vợ/chồng chủ hộ sinh ra.

  (4) Con nuôi/con dâu/con rể: Là người được pháp luật thừa nhận hoặc phong tục tập quản của địa phương thừa nhận là con nuôi/con dâu/con rể, hiện đang chung sống (ở chung và ăn chung) với chủ hộ.

  (5) Bố/mẹ của vợ/chồng chủ hộ: Là người sinh ra chủ hộ, hoặc bố/mẹ chồng hoặc bố/mẹ vợ của chủ hộ hoặc bố/mẹ nuôi của vợ/chồng chủ hộ.

  (6) Cháu nội/ngoại: Là con của con đẻ/con nuôi của chủ hộ sinh ra.

  (7) Quan hệ khác (ghi rõ): Gồm những người có quan hệ gia đình không thuộc các nhóm quan hệ nêu trên hoặc không có quan hệ gia đình đang sống chung với chủ hộ như ông/bà, anh/chị em ruột, cô/dì/chú/bác, bạn, người làm thuê, người ở trọ, người giúp việc ...

  4.4.5. Cột 5 - Giới tính: Ghi nam hoặc nữ vào cột tương ứng.

  4.4.6. Cột 6 - Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh theo dương lịch theo kiểu DD/MM/YYYY, trong đó DD là hai số chỉ ngày, MM là hai số chỉ tháng, YYYY là bốn số chỉ năm. Nhất thiết phải ghi đủ các chữ số cho mỗi khoản.

  Ngày sinh của mỗi người có thể biết chính xác hoặc không. Nếu biết được chính xác thì ghi đầy đủ. Trường hợp người dưới 50 tuổi, cộng tác viên dân số nhất thiết phải ghi đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh của người đó. Trường hợp người trên 50 tuổi, họ không nhớ ngày sinh hay tháng sinh ra, thì cộng tác viên dân số dùng số 0 thay thế; hoặc họ chỉ nhớ năm sinh theo âm lịch, cộng tác viên dân số căn cứ vào Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch để ghi năm sinh dương lịch.

  Ví dụ:

  - Lê Thị O sinh ngày mồng chín tháng tư năm 1998 thì ghi 09/04/1998.

  - Ông Nguyễn Văn A không rõ ngày sinh và chỉ nhớ sinh vào tháng 4 năm 1935, thì ghi 00/04/1935.

  - Bà Lê Thị T chỉ nhớ sinh năm Ất Dậu, cộng tác viên dân số xem Bảng đối chiếu năm âm lịch và dương lịch để ghi 00/00/1945.

  4.4.7. Cột 7 - Dân tộc: Ghi tên dân tộc theo Danh mục các dân tộc Việt Nam

  4.4.8. Cột 8 - Trình độ học vấn: Ghi lớp học cao nhất đã hoàn thành bao gồm giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông)/chuyên môn nghiệp vụ (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và thạc sỹ, tiến sỹ), như sau:

  - Trẻ em dưới 6 tuổi: Chưa nhập trường tiểu học thì bỏ trống (không ghi).

  - Mù chữ: Là người trên 14 tuổi không có khả năng đọc, viết và hiểu được một đoạn văn đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng quốc ngữ, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài thì ghi là 00.

  - Tiểu học (cấp 1): Là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 1, 2, 3, 4 và 5 theo hệ 12 năm) thuộc bậc tiểu học (cấp 1) hoặc đã hoàn thành chương trình tiểu học, thì ghi TH.

  - Trung học cơ sở (cấp 2): Là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 6, 7, 8 và 9 theo hệ 12 năm) thuộc bậc trung học cơ sở (cấp 2) hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, thì ghi CS.

  - Trung học phổ thông (cấp 3): Là người đang học hoặc đã bỏ học tại các lớp giáo dục phổ thông (lớp 10,11 và 12 theo hệ 12 năm) thuộc bậc trung học phổ thông (cấp 3) hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, thì ghi PT.

  Lưu ý: Trường hợp một người học theo hệ giáo dục phổ thông khác thì cộng tác viên dân số phải sử dụng Bảng chuyển đổi trình độ giáo dục phổ thông để chuyển về hệ giáo dục phổ thông hiện tại (12 năm).

  - Sơ cấp (mã số A): Là người đã có thời gian đào tạo dưới 01 năm nhằm giúp người học có kỹ năng thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề.

  - Trung cấp (mã số B): Là người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp.

  - Cao đẳng (mã số C): Là những người đã có bằng (chứng chỉ) tốt nghiệp cao đẳng các cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng.

  - Đại học (mã số D): Là những người đã có bằng tốt nghiệp đào tạo bậc đại học.

  - Thạc sỹ, Tiến sỹ (mã số E): Là những người đã có bằng thạc sỹ, tiến sỹ.

  - Ví dụ cách ghi trình độ học vấn:

  + Người có trình độ giáo dục phổ thông là tiểu học và không có trình độ chuyên môn, thì ghi TH/0.

  + Người có trình độ giáo dục phổ thông là tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9 hệ phổ thông 12 năm) và có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, thì ghi CS/A.

  + Người có trình độ giáo dục phổ thông lớp 4 hệ phổ thông 12 năm và là công nhân kỹ thuật bậc 3, ghi TH/A.

  4.4.9. Cột 9 - Tình trạng hôn nhân: Ghi từng thành viên trong hộ như sau,

  - Bỏ trống (không ghi): Đối với người chưa bao giờ lấy vợ hoặc lấy chồng.

  - Có vợ (chồng): Đối với người có đăng ký kết hôn; hoặc không đăng ký kết hôn với chính quyền, gia đình đã tổ chức lễ kết hôn hoặc không tổ chức lễ kết hôn nhưng họ chung sống với nhau như vợ chồng.

  - Goá: Đối với người đã kết hôn nhưng hiện tại người vợ/chồng đã chết và hiện chưa kết hôn với người khác.

  - Ly hôn: Đối với người trước đây đã có vợ (chồng) nhưng vì lý do nào đấy đã ly hôn, đã được toà án công nhận và hiện tại chưa kết hôn với người khác.

  - Ly thân: Đối với người trước đây có vợ (chồng) nhưng vì lý do nào đó mà hiện tại không sống chung như vợ chồng (mặc dù chưa ly hôn và hiện tại cũng không chung sống với người khác như vợ chồng).

  4.4.10. Cột 10 - Tình trạng cư trú:

  Ghi thông tin trạng cư trú của từng thành viên trong hộ dân cư như sau:

  - Thực tế thường trú có mặt: Bỏ trống (không ghi)

  - Thực tế thường trú vắng mặt: Ghi “vắng” theo hướng dẫn ở trên.

  - Tạm trú: Ghi “tạm trú” với những người hiện đang sống tại địa bàn trên 3 tháng đến dưới 6 tháng hay không có ý định sống lâu dài.

  4.5. Mục II. Theo dõi sử dụng BPTT: Để ghi chép tình trạng sử dụng biện pháp tránh thai (viết tắt là BPTT), sinh con, mang thai, phá thai/sảy thai của người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) có chồng.

  Căn cứ Mục I tại cột "ngày sinh" và cột "tình trạng hôn nhân" để ghi.

  Lưu ý (1): Chỉ căn cứ tuổi người vợ mà không quan tâm đến tuổi người chồng; chỉ căn cứ là có chồng mà không quan tâm đến nơi ở, nghề nghiệp của chồng (bao gồm cả những cặp nam nữ sống chung như vợ chồng) và người sử dụng BPTT được quy về người vợ (tuổi và biện pháp tránh thai hiện sử dụng).

  Lưu ý (2): Trường hợp người vợ dưới 15 tuổi thì cộng tác viên dân số cần ghi và theo dõi như các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ khác.

  Lưu ý (3): Với phụ nữ bước ra khỏi tuổi sinh đẻ (quá 49 tuổi), cộng tác viên dân số sẽ không theo dõi và ghi tại Mục II Phiếu A0/CTV. Đến tháng 1 năm báo cáo, cộng tác viên dân số rà soát như và lập danh sách những phụ nữ này để báo cáo đến đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã.

  4.5.1. Họ và tên: Ghi họ và tên phụ nữ 15-49 tuổi bằng CHỮ IN HOA.

  4.5.2. Sinh ngày: Ghi ngày, tháng, năm sinh của người phụ nữ này theo kiểu DD/MM/YYYY.

  4.5.3. Tháng năm bắt đầu sử dụng BPTT đang dùng: Ghi tháng năm bắt đầu sử dụng BPTT hiện đang sử dụng của cặp vợ chồng này.

  Ví dụ: Chị Nguyễn Thị H, tháng 2 năm 2022 đang sử dụng vòng tránh thai, chị đã đặt vòng tránh thai đang dùng từ tháng 12 năm 2018, thì ghi "12/2018”.

  4.5.4. Bảng theo dõi lịch sử sinh sản

  Cột năm được chia làm 5 năm, các năm theo dõi sẽ thay đổi 5 năm một lần. Hiện tại là từ 2022 đến 2026. Mỗi năm ghi theo một cột với các tháng tương ứng.

  Dòng tháng được chia làm 12 tháng trong năm.

  Hằng tháng, cộng tác viên dân số đến từng hộ gia đình hoặc thông qua người có trách nhiệm trong thôn, trong xã để nắm tình hình và ghi vào Mục II theo mã BPTT như: Không sử dụng BPTT thì ghi "0"; đặt vòng tránh thai thì ghi "1"... Trường hợp cặp vợ chồng sử dụng nhiều BPTT thì chỉ ghi biện pháp nào có hiệu quả nhất.

  Ví dụ:

  - Chị Nguyễn Thị A tháng 10 năm 2022 sử dụng vòng tránh thai (mã 1), đến tháng 11 năm 2022 vẫn dùng vòng tránh thai thì ghi 1 vào ô tháng 11. Đến tháng 12 năm 2022 chị A tháo vòng để sử dụng thuốc uống tránh thai (mà 5) thì ghi 5 vào ô tháng 12 cột năm 2022.

  - Chị Nguyễn Thị B tháng 6 năm 2022 sử dụng bao cao su (mà 4) thi ghi 4 vào ô tháng 6 cột năm 2022. Đến tháng 7 năm 2022 không dùng bao cao su nữa mà chuyển sang sử dụng biện pháp khác (mà 8) thì ghi 8 vào ô tháng 7 cột năm 2022.

  - Chị Vũ Thị C đang dùng vòng tránh thai (mà 1) đến tháng 9 năm 2022 thay vòng tránh thai thì ghi 1/1 vào ô tháng 9 cột năm 2022.

  - Chị Trần Thị D tháng 9 năm 2022 sử dụng thuổc cấy tránh thai (mã 7), tháng 10 năm 2022 thay que cấy tránh thai thì ghi 7/7 vào ô tháng 10 cột 2022.

  - Chị Dương Thị Đ tháng 7 năm 2022 sử dụng vòng tránh thai, tháng 8 năm 2022 tháo vòng, không sử dụng bất kỳ một BPTT khác (mà 0), thì ghi 0 vào ô tháng 8 cột năm 2022.

  - Chị Lý Thị E sử dụng bao cao su (mã 4) và biện pháp khác (xuất tinh ngoài/tính vòng kinh..) (mà 8) thì ghi 4, sử dụng bao cao su, vào ô tương ứng.

  - Chị Lê Thị G tháng 7 năm 2022 sử dụng dụng cụ tử cung hay vòng tránh thai (mà 1), nhưng đến tháng 9 năm 2022 thấy mang thai (Mà T) thì ghi T vào ô tháng 9 cột năm 2022. Nếu biết rõ bắt đầu mang thai từ tháng 2 năm 2022 thì khoanh trõn vào số (1) ở ô tháng 2, đến tháng 9 cột năm 2022. Nếu chưa biết rõ thời gian mang thai thì các tháng trước đó (từ tháng 2 đến tháng 9) vẫn ghi số 1, không cần sửa lại.

  - Chị Ninh Thị H, tháng 1 năm 2022 sử dụng vòng tránh thai (mà 1), nhưng đến tháng 7 năm 2022 sinh con (mà S) thì ghi S vào ô tháng 7 và khoanh trõn vào số (1) ở các ô tháng từ 1 đến 6 của cột năm 2022 và các tháng 11,12 của cột năm 2021.

  - Chị Vũ Thị K có đi phá thai (mà N) vào tháng 9 năm 2022 thì ghi N vào ô tháng 9 cột năm 2022.

  - Chị Thiều Ngọc L đang mang thai (Mà T) từ tháng 1 năm 2022, nhưng tháng 4 năm 2022 (mang thai trên 3 tháng) bị sảy thai (mà N) thì ghi N vào ô tháng 4 của cột năm 2022.

  - Chị Văn Thị M, sinh năm 1972, đến tháng 1 năm 2022 là quá 49 tuổi, thì gạch chéo đôi (X) vào ô tháng 12 của cột năm 2021 và gạch chéo đơn từ trái qua phải bảng tại Mục II. Theo dõi sử dụng BPTT.

   - Anh Nguyễn Văn S là chồng của chị Hoàng Thị X tháng 9 năm 2022 đã triệt sản nam (mã 2), tháng 10 năm 2022 thì ghi 2 vào ô tháng 10 cột 2022.

  4.6. Mục III. Theo dõi các thay đổi

  4.6.1 Khoản 1. Trẻ em mới sinh

  Trẻ em mới sinh (hoặc trẻ đẻ ra sống): Là trẻ sơ sinh được 22 tuần tuổi thai trở lên, thoát khỏi bụng mẹ có dấu hiệu của sự sống (khóc, thở, tim đập, có phản xạ bú, mút, cuống nhau thoi thóp, cơ bắp cử động nhẹ,..) không phân biệt đứa trẻ đó đến thời điểm thu thập thông tin còn sống hay đã chết. Không tính những đứa trẻ khi sinh ra đã chết, tức là chết từ trong bụng mẹ.

  về phạm vi thu thập, chỉ tính những đứa trẻ mới sinh ra sống trong năm dương lịch của các hộ dân cư và người mẹ của chúng đang thực tế thường trú trong địa bàn xã, không phụ thuộc người mẹ của đứa trẻ đã hay chưa được ngành công an đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

  (1) Họ và tên: Ghi họ, tên đệm và tên của trẻ mới sinh theo Giấy khai sinh.

  - Trường hợp trẻ mới sinh chưa có Giấy khai sinh chỉ có Giấy chứng sinh và đã ghi họ và tên tại mục “tên dự kiến của cháu” thì cộng tác viên dân số sử dụng họ và tên này.

  - Trường hợp trẻ mới sinh chưa được đặt tên trong Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh thì ghi là “trai” nếu là nam hoặc “gái” nếu là nữ. Khi trẻ được đặt tên chính thức, tên trong Giấy khai sinh thì sửa lại họ và tên như hướng dẫn tại Mục III khoản 6.

  (2) Sinh ngày: Ghi ngày tháng năm sinh theo kiểu DD/MM/YYYY.

  (3) Đẻ tại (nơi đẻ): Căn cứ thông tin hiện có, đánh dấu [X] vào ô tương ứng.

  - TYT: Trường hợp bà mẹ đẻ tại Trạm y tế xã nơi bà mẹ sống.

  - Cơ sở y tế khác: Trường hợp bà mẹ đẻ tại Trạm y tế xã khác nơi bà mẹ đang sống hoặc nhà hộ sinh, bệnh viện, cơ sở y tế khác nơi bà mẹ đang sống.

  - Ngoài cơ sở y tế: Trường hợp bà mẹ đẻ tại nhà hoặc ngoài cơ sở y tế.

  Lưu ý: Cộng tác viên dân số có thể thu thập thông tin nêu trên tại Giấy chứng sinh của trẻ.

  (4) Là con thứ.... của bà mẹ: Ghi theo số con sinh ra sống của bà mẹ, kể cả đứa trẻ chết ngay sau khi sinh ra sống. Trường hợp bà mẹ không nhớ, cộng tác viên dân số ghi theo số con sinh ra sống của bà mẹ hoặc Giấy chứng sinh của trẻ.

  (5) Đã SLSS ngày:................. /.......... /......... cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]:

  Ghi ngày, tháng, năm thực hiện dịch vụ theo kiểu DD/MM/YYYY và đánh dấu [X] vào ô tương ứng.

  Lưu ý (1): Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ sàng lọc sơ sinh (SLSS) sẽ gửi các thông tin về kết quả tầm soát, sàng lọc của trẻ sơ sinh trên địa bàn đến Trạm y tế xã. Cộng tác viên dân số sử dụng các thông tin này để ghi.

  Lưu ý (2): Khi có trường hợp sinh, CTV phải thực hiện đồng thời 4 mục

  - Tại Mục I: Ghi thông tin của trẻ vào số thứ tự tiếp theo

  - Tại Mục II: Ghi S vào ô tương ứng của tháng

  - Tại Mục III, khoản 1: Ghi đầy đủ thông tin khoản này

  - Tại Mục III, khoản 6: Ghi đầy đủ thông tin khoản này

  Lưu ý (3): Trường hợp sinh đôi, thì ghi lần lượt từng trẻ vào điểm (1) và (2). Trường hợp sinh ba trở trên thì ghi vào trang Phiếu A0/CTV tiếp theo.

  4.6.2. Khoản 2. Người chết

  Chết là sự kết thúc hoàn toàn và vĩnh viễn mọi biểu hiện của sự sống sau khi đã sinh ra sống. Vì vậy, số người chết không tính nhưng trường hợp “chết lâm sàng” - tức là những trường hợp vẫn có thể “cứu văn sự sống” bằng các kỹ thuật y học (hiện đại, cổ truyền).

  Cộng tác viên dân số cần phải thu thập đầy đủ những đứa trẻ chết ngay sau khi “sinh ra sống” (tức là trước khi chết đã có ít nhất một biểu hiện sống), nhưng không được tính những đứa trẻ khi sinh ra đã chết, tức là chết từ trong bụng mẹ.

  về phạm vi, chỉ thu thập thông tin của những người chết trong năm dương lịch của các hộ dân cư và trước khi chết, người này là nhân khẩu thực tế thường trú trong địa bàn các xã, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành công an đăng ký hộ khẩu thường trú. Các thông tin của người chết có trong Giấy chứng tử.

  (1) Họ và tên: Ghi tên người chết theo Giấy chứng tử.

  (2) Ngày chết: Ghi ngày, tháng, năm chết theo kiểu DD/MM/YYYY.

  Lưu ý (1): Khi có trường hợp chết, cộng tác viên dân số ghi đồng thời 2 mục:

  - Tại Mục I: Gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chết từ cột 1 đến hết.

  - Tại Mục III, khoản 2: Ghi thông tin đầy đủ như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (2): Trường hợp chủ hộ chết, cộng tác viên dân số ghi các thay đổi các thông tin tại cột 4 - Quan hệ với chủ hộ của các thành viên của hộ tại trang Phiếu A0/CTV và gửi kèm theo với các Phiếu thu tin của tháng báo cáo.

  Lưu ý (3): Trường hợp một đứa trẻ sau khi sinh ra bị chết ngay, cộng tác viên dân số phải ghi là một trường hợp sinh và đồng thời ghi là một trường hợp chết để tránh bỏ sót số liệu (sinh, chết). Nếu trẻ chưa đặt tên thì ghi “trai” hoặc “gái” ở "Họ và tên".

  4.6.3. Khoản 3. Bà mẹ mang thai

  (1) Họ và Tên: Ghi tên bà mẹ mang thai.

  (2) Ngày sinh: Ghi ngày tháng năm sinh của bà mẹ theo kiểu DD/MM/YYYY.

  (3) Mang thai thứ: Ghi lần bà mẹ mang thai. Trường hợp không đủ thông tin về lần mang thai, cộng tác viên dân số ghi theo số con đẻ sống.

  (4) Ngày SLTS1 .................. /........... /........ cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]:

  Ghi ngày, tháng, năm thực hiện dịch vụ theo kiểu DD/MM/YYYY và đánh dấu [X] vào ô tương ứng.

  (5) Ngày SLTS2................. /............ I......... cần theo dõi, quản lý [ ] không [ ]:

  Ghi ngày, tháng, năm thực hiện dịch vụ theo kiểu DD/MM/YYYY và đánh dấu [X] vào ô tương ứng.

  Lưu ý (1): Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ sàng lọc trước sinh (SLTS1 trong 3 tháng đầu thai kỳ, SLTS2 trong 3 tháng giữa thai kỳ) sẽ gửi các thông tin về kết quả tầm soát, sàng lọc của bà mẹ mang thai trên địa bàn đến Trạm y tế xã. Cộng tác viên dân số sử dụng các thông tin này để ghi.

  Lưu ý (2): Khi có thông tin về bà mẹ mang thai, cộng tác viên dân số theo dõi để ghi 3 mục

  - Tại Mục II: Ghi T vào ô tương ứng của tháng của bà mẹ.

  - Tại Mục III, khoản 3: Ghi đủ thông tin vào khoản này (SLTS1, SLTS2).

  - Tại Mục III, khoản 6: Ghi đủ thông tin vào khoản này (SLTS1, SLTS2).

  4.6.4. Khoản 4. Chuyển đi khỏi xã

  Số người chuyển đi khỏi xã bao gồm những người xuất cư từ đơn vị cấp xã (nơi xuất cư) để nhập cư đến cư trú tại một đơn vị hành chính mới ngoài phạm vi đơn vị cấp xã đó (nơi nhập cư) trong kỳ báo cáo.

  Khái niệm xuất cư này cùng không bao gồm những người chuyển đi tạm thời (đi thăm người thân, đi du lịch, đi chữa bệnh,..) hoặc loại “di chuyển con lắc” (như từ nhà riêng đến nơi làm việc).

  Đối với người xuất cư, chỉ tính (những) người đã thực tế thường trú tại hộ dân cư, nhưng trong kỳ vừa qua đã chuyển đi hẳn khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã (nơi xuất cư) để đến một đơn vị hành chính cấp xã khác (nơi nhập cư) để ở, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành công an “cắt” hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

  (1) Họ và tên: Ghi tên người chuyển đi khỏi xã.

  (2) Ngày đi: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY.

  (3) Nơi đến: Ghi địa danh nơi đến cấp tỉnh, huyện, xã (nơi nhập cư).

  Lưu ý (1): Khi có (nhiều) người chuyển đi, cộng tác viên dân số ghi đồng thời 2 mục sau:

  - Tại Mục I: Gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chuyển đi.

  - Tại Mục III, khoản 4: Ghi đủ thông tin vào khoản này như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đi khỏi xã cả hộ hoặc các thành viên hộ đã ghi trong một trang riêng Phiếu A0/CTV, ghi đồng thời 2 mục:

  - Tại Mục I: Gạch chéo đơn từ trái sang phải lên toàn bộ Mục I.

  - Tại Mục III, khoản 4: (1) Họ và tên: Ghi Hộ số XXX nếu chuyển đi cả hộ hoặc Hộ số XXX.X nếu các thành viên của hộ đã ghi trong trang riêng Phiếu A0/CTV các dòng (2) và (3) ghi như đã hướng dẫn.

  Cộng tác viên dân số gửi Phiếu A0/CTV này kèm theo với Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo.

  Lưu ý (3): Chuyển đi trong nội bộ xã

  - Đối với trường hợp có một (nhiều) thành viên của hộ chuyển đi, cộng tác viên dân số gạch đè lên dòng ghi thông tin của từng người chuyển đi tại Mục I và thông báo về người chuyển đi cho cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số quản lý địa bàn người đó chuyển đến.

  - Đối với trường hợp chuyển đi cả hộ hoặc các thành viên của hộ đã ghi trong một trang riêng Phiếu P0/CTV, cộng tác viên dân số thông báo và gửi trang riêng Phiếu P0/CTV tới cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số quản lý địa bàn hộ đó chuyển đến.

  4.6.5. Khoản 5. Chuyển đến từ xã khác

  Người chuyển đến từ xã khác ở đây chỉ quan tâm đến người thay đổi nơi thực tế thường trú, tức là người thực tế thường trú của đơn vị hành chính cấp xã khác (nơi xuất cư) để nhập cư đến đơn vị hành chính cấp xã, địa bàn cộng tác viên dân số quản lý (nơi nhập cư) trong kỳ báo cáo.

  Khái niệm này không bao gồm những người chuyển đến tạm thời (như đến thăm người thân, đến để du lịch hoặc chữa bệnh,...) hoặc loại “di chuyển con lắc” (như từ nơi làm việc trở về nhà riêng).

  Người nhập cư chỉ tính những người của hộ dân cư trong kỳ đã từ một đơn vị hành chính cấp xã khác nhập cư vào xã để ở và là nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, không phụ thuộc người đó đã hay chưa được ngành công an cho “nhập” hộ khẩu thường trú tại xã nói trên.

  (1) Họ và tên: Ghi họ và tên người chuyển đến.

  (2) Ngày đến: Ghi ngày, tháng, năm chuyển đến theo kiểu DD/MM/YYYY.

  (3) Nơi đi: Ghi địa danh nơi đi cấp tỉnh, huyện, xã (nơi xuất cư).

  Lưu ý (1): Khi có (nhiều) người chuyển đến hộ, cộng tác viên dân số ghi đồng thời các mục

  - Tại Mục I: Phỏng vấn, ghi các thông tin của (những) người chuyển đến.

  - Tại Mục III, khoản 5: Ghi đủ thông tin vào khoản này như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đến cả hộ hoặc các thành viên chuyển đến hộ có đủ điều kiện ghi riêng một trang hoặc phụ nữ 15-49 tuổi có chồng và con (nếu có) chuyển đến hộ, cộng tác viên dân số phỏng vấn, lập Phiếu A0/CTV mới, thực hiện việc sau:

  + Tại Mục II: Ghi thông tin của phụ nữ có chồng như đã hướng dẫn.

  + Tại Mục III, khoản 5: (1) Họ và tên: Ghi Hộ số XXX trường hợp đến cả hộ hoặc Hộ số XXX.X trường hợp khác; dòng (2) và (3) ghi như đã hướng dẫn.

  Cộng tác viên dân số gửi Phiếu A0/CTV mới này kèm theo các Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo.

  Lưu ý (3): Chuyển đến trong nội bộ xã

  - Đối với trường hợp có một (nhiều) người chuyển đến hộ trong nội bộ xã, cộng tác viên dân số lấy thông tin từ cộng tác viên dân số quản lý địa bàn có người chuyển đi để ghi đủ các thông tin vào Mục I; Mục III, khoản 5, nơi đi: ghi “chuyển đến trong xã, từ thôn...”.

  - Đối với trường hợp chuyển đến cả hộ hoặc các thành viên chuyển đến hộ có đủ điều kiện để ghi riêng một trang hoặc phụ nữ 15-49 tuổi có chồng và con (nếu có) chuyển đến hộ, cộng tác viên dân số tiếp nhận trang Phiếu A0/CTV đã ghi thông tin từ cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số quản lý địa bàn chuyển đi và bổ sung vào Sổ A0.

  4.6.6. Khoản 6. Thay đổi thông tin cơ bản

  (1) Thay đổi họ và tên; ngày sinh; dân tộc

  Theo thông tin thực tế và hợp lý, tại Mục I: Sửa trực tiếp thông tin thay đổi, tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày, tháng, năm có thông tin thay đổi (cột ngày/tháng/năm); ghi thông tin thay đổi (cột thay đổi) và tên người có thông tin thay đổi (cột tên). Mỗi thông tin thay đổi của một người ghi một dòng.

  (2) Thay đổi tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn)

  Trường hợp kết hôn, thực hiện tách hộ hoặc tách cặp, chuyển đến hộ và các nội dung khác theo hướng dẫn. Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày, tháng, năm kết hôn (cột ngày/tháng/năm); ghi kết hôn (cột thay đổi) và tên người chuyển đến (cột tên).

  Trường hợp ly hôn, thực hiện tách hộ hoặc tách cặp, chuyển đi khỏi hộ và các nội dung theo hướng dẫn. Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày, tháng, năm ly hôn (cột ngày/tháng/năm); ghi ly hôn (cột thay đổi) và tên người chuyển đi (cột tên).

  (3) Thay đổi tình trạng cư trú

  Trường hợp thường trú “vắng mặt” thay đổi thành “có mặt” thì gạch từ “vắng” tương ứng với dòng của người có thay đổi tại Mục I cột “tình trạng cư trú”.

  Trường hợp “tạm trú” thay đổi thành “thường trú" thì gạch từ “tạm trú" tương ứng với dòng của người có thay đổi tại Mục I cột “tình trạng cư trú”.

  Thay đổi tình trạng cư trú không ghi vào Mục III, khoản 6.

  (4) Nhận con nuôi ghi đồng thời 2 mục

  - Tại Mục I: Ghi đầy đủ thông tin của con nuôi như đã hướng dẫn.

  - Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày nhận con nuôi (cột ngày/tháng/năm), ghi “nhận con nuôi” (cột ghi thay đổi), tên con nuôi (cột tên).

  (5) Thay đổi quan hệ với chủ hộ

  - Trường hợp chủ hộ chết hoặc chuyển đi khỏi hộ thì ghi đồng thời 2 mục

  + Tại mục I, cột quan hệ với chủ hộ: Ghi đè thông tin mới của từng thành viên.

  + Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày thay đổi (cột ngày/tháng/năm), ghi “chủ hộ mới” (cột ghi thay đòi) và tên chủ hộ mới (cột tên).

  Cộng tác viên dân số gửi Phiếu A0/CTV đã sửa chữa kèm Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo.

  - Trường hợp tách hộ:

  + Chủ hộ chuyển đi địa bàn khác, thực hiện như trường hợp chuyển đi.

  + Hộ mới tách (chủ hộ mới) tiếp tục cư trú tại địa bàn, cộng tác viên dân số lập Phiếu A0/CTV mới và gạch đè lên dòng ghi thông tin của họ tại Mục I Phiếu A0/CTV cũ.

  (6) Thông tin SLTS, SLSS

  - Sàng lọc sơ sinh (SLSS): Cộng tác viên dân số sử dụng các kết quả tầm soát, sàng lọc sơ sinh của Cơ sở y tế để ghi đồng thời 2 mục:

  + Tại Mục III, khoản 1: Ghi ngày SLSS và đánh dấu như đã hướng dẫn.

  + Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày SLSS (cột ngày/tháng/năm), ghi kết quả sàng lọc, chẩn đoán (cột ghi thay đổi), tên trẻ sơ sinh (cột tên).

  - Sàng lọc trước sinh (SLTS1, SLTS2): Cộng tác viên dân số sử dụng các kết quả tầm soát, sàng lọc trước sinh của Cơ sở y tế để ghi đồng thời 2 mục:

  + Tại Mục III, khoản 1: Ghi ngày SLTS và đánh dấu như đã hướng dẫn.

  + Tại Mục III, khoản 6: Ghi ngày SLTS (cột ngày/tháng/năm), ghi kết quả sàng lọc, chẩn đoán (cột ghi thay đổi), tên trẻ sơ sinh (cột tên).

  (7) Thông tin tư vấn, KSK trước khi kết hôn

  Cơ sở y tế gửi các thông tin về kết quả tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trên địa bàn đến Trạm Y tế xã, cộng tác viên dân số sử dụng thông tin này để ghi ngày được tư vấn, khám sức khỏe (cột ngày/tháng/năm), ghi kết quả tư vấn, khám sức khỏe (cột ghi thay đổi), tên người tư vấn, khám sức khỏe (cột tên).

  (8) Thông tin KSK định kỳ cho người cao tuổi

  Trạm Y tế xã tổng hợp thông tin về kết luận phân loại sức khỏe của người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) khi họ khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn. Cộng tác viên dân số sử dụng các thông tin này để ghi Mục III, khoản 6: Ghi ngày được khám sức khỏe định kỳ (cột ngày/tháng/năm), ghi kết quả phân loại sức khỏe (cột ghi thay đổi), tên người cao tuổi được khám sức khỏe (cột tên).

  (9) Sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin

  Khi phát hiện một số thông tin của thành viên hộ cần phải sửa để đúng với thông tin thực tế và hợp lý như sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin thì ghi sửa thông tin như đã hướng dẫn (ghi đè thông tin tại các cột, dòng tương ứng).

  Trường hợp sửa 05 thông tin trở lên thì gửi Phiếu A0/CTV kèm với Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo để sửa trong Kho dữ liệu chuyên ngành dân số.

  Trường hợp ghi thừa toàn bộ một trang Phiếu A0/CTV, thì gạch 2 chéo lên toàn bộ trang và gửi kèm với Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo để xóa thông tin khỏi kho dữ liệu chuyên ngành dân số.

  4.7. Ghi hộ tập thể

  Các thành viên của hộ tập thể được ghi thành trang riêng, cộng tác viên dân số ghi đầy đủ các thông tin trong Phiếu hộ dân cư tại Mục I. Thông tin cơ bản; cập nhật các thông tin thay đổi tại Mục III. Theo dõi các thay đổi như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (1): Trường hợp một người ăn riêng, ở riêng tại một đơn vị nhà ở độc lập do họ làm chủ sở hữu được tính là một hộ gia đình.

  Lưu ý (2): Các trường hợp đã nêu tại mục 1.2 (Phương pháp xác định hộ dân cư) được ghi là một hộ tập thể như đã hướng dẫn.

   

  CÁC BẢNG HỖ TRỢ

   

  1. BẢNG ĐỐI CHIẾU NĂM ÂM LỊCH VÀ DƯƠNG LỊCH (1900-2019)

  Tuổi

  NĂM DƯƠNG LỊCH TƯƠNG ỨNG

  Tý (chuột)

  1900

  1912

  1924

  1936

  1948

  1960

  1972

  1984

  1996

  2008

  Sửu (trâu)

  1901

  1913

  1925

  1937

  1949

  1961

  1973

  1985

  1997

  2009

  Dần (hổ)

  1902

  1914

  1926

  1938

  1950

  1962

  1974

  1986

  1998

  2010

  Mão (mèo)

  1903

  1915

  1927

  1939

  1951

  1963

  1975

  1987

  1999

  2011

  Thìn (rồng)

  1904

  1916

  1928

  1940

  1952

  1964

  1976

  1988

  2000

  2012

  Tỵ (rắn)

  1905

  1917

  1929

  1941

  1953

  1965

  1977

  1989

  2001

  2013

  Ngọ (ngựa)

  1906

  1918

  1930

  1942

  1954

  1966

  1978

  1990

  2002

  2014

  Mùi (dê)

  1907

  1919

  1931

  1943

  1955

  1967

  1979

  1991

  2003

  2015

  Thân (khỉ)

  1908

  1920

  1932

  1944

  1956

  1968

  1980

  1992

  2004

  2016

  Dậu (gà)

  1909

  1921

  1933

  1945

  1957

  1969

  1981

  1993

  2005

  2017

  Tuất (chó)

  1910

  1922

  1934

  1946

  1958

  1970

  1982

  1994

  2006

  2018

  Hợi (lợn)

  1911

  1923

  1935

  1947

  1959

  1971

  1983

  1995

  2007

  2019

   

  Các năm tận cùng là 0 thuộc can Canh

  Các năm tận cùng là 1 thuộc can Tân

  Các năm tận cùng là 2 thuộc can Nhâm

  Các năm tận cùng là 3 thuộc can Quý

  Các năm tận cùng là 4 thuộc can Giáp

  Các năm tận cùng là 5 thuộc can Ất

  Các năm tận cùng là 6 thuộc can Bính

  Các năm tận cùng là 7 thuộc can Đinh

  Các năm tận cùng là 8 thuộc can Mậu

  Các năm tận cùng là 9 thuộc can

  2. BẢNG MÃ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI VÀ SỰ KIỆN THAI SẢN

  Mã số Biện pháp tránh thai

  Mã số Sự kiện thai sản

   

  0- Không sử dụng

  1- Vòng tránh thai

  2- Triệt sản Nam

  3- Triệt sản Nữ

  4- Bao cao su

  5- Thuốc uống tránh thai

  6- Thuốc tiêm tránh thai

  7- Thuốc cấy tránh thai

  8- Biện pháp khác

  1/1- Thay vòng tránh thai

  7/7- Thay thuốc cấy tránh thai

  T - Mang thai

  N - Phá thai/sảy thai/thai chết lưu

  S - Sinh con

   

   

   

   

   

  19- Thôi sử dụng vòng tránh thai

  79- Thôi sử dụng thuốc cấy tránh thai

   

  3. DANH MỤC CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

  TT

  TÊN DÂN TỘC

  MỘT SỐ TÊN GỌI KHÁC

  01

  Kinh

  Việt

  02

  Tày

  Thổ, Ngạn, Phén, Thù lao, Pa Dí

  03

  Thái

  Tày, Tày khao (Thái trắng), Tày Dăm (Thái đen), Tày Mười Tây Thanh,

  Màn Thanh, Hang Ông, Tày Mường, Pi Thay, Thổ Đà Bắc

  04

  Hoa

  Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng

  05

  Khơ-me

  Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ-me Krôm

  06

  Mường

  Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá (Ậu Tá)

  07

  Nùng

  Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài,...

  08

  Hmông

  Mèo, Mẹo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo, Mán Trăng

  09

  Dao

  Mán, Động, Trại, Xá, Dìu Miền, Kiềm, Miền, Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang, Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản,Tiểu Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, Sơn Đầu....

  10

  Gia rai

  Giơ-rai, Tơ-buăn, Chơ-rai, Hơ-bau, Hđrung, Chor,...

  11

  Ngái

  Xín, Lê, Đản, Khách Gia

  12

  Ê-đê

  Ra-đê, Đê, Kpạ, A-đham. Krung, Ktul, Đliê Ruê, Blô, E-pan, Mđhur, Bih,...

  13

  Ba-na

  Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-Lăng), Rơ-ngao, Krem, Roh, ConKđê, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm

  14

  Xơ-đăng

  Xơ-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-dông, Kmrăng, Con Lan,

  Bri-la, Tang

  15

  Sán Chay

  Cao Lan-Sán chỉ, Cao Lan, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, Sán Chỉ (Sơn Từ)

  16

  Cơ-ho

  Xrê, Nôp (Tu Lốp), Cơ-đơn, Chil, Lat (Lach), Trinh

  17

  Chăm

  Chàm, Chiêm Thành, Hroi

  18

  Sán Dìu

  Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán Quần Cộc

  19

  Hrê

  Chăm Rê, Chom, Krẹ Lũy

  20

  Mnông

  Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ-lam, Chil

  21

  Ra-glai

  Ra-clây, Rai, Noang, La Oang

  22

  Xtiêng

  Xa Điêng

  23

  Bru-Vân Kiều

  Bru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa

  24

  Thổ

  Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng

  25

  Giáy

  Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn Pu Nà, Cùi Chu, Xa

  26

  Cơ-tu

  Ca-tu, Cao, Hạ, Phương, Ca-tang

  27

  Gié-Triểng

  Đgiéh, Tareh, Giang Rầy Pin, Triểng, Treng, Ta Riêng, Ve (Veh), La-ve, Ca-tang

  28

  Mạ

  Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ xốp, Mạ Tô, Mạ Krung,...

  29

  Khơ-mú

  Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh Tềnh, Tày Hay

  30

  Co

  Cor, Col, Cùa, Trầu

  31

  Ta-ôi

  Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi (Ba-hi)

  32

  Chơ-ro

  Dơ-ro, Châu-ro

  33

  Kháng

  Xá Khao, Xá Súa, Xá Đón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm

  34

  Xinh mun

  Puộc, Pụa

  35

  Hà Nhì

  U Ni, Xá U Ni

  36

  Chu-ru

  Chơ-ru, Chu

  37

  Lào

  Lào Bốc, Lào Nọi

  38

  La Chi

  Cù Tê, La Quả

  39

  La Ha

  Xá Khao, Khlá Phlạo

  40

  Phù Lá

  Bồ Khô Pạ, Mu Di, Pạ Xá, Phó, Phổ, VaXơ

  41

  La Hủ

  Lao, Pu Đang, Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy

  42

  Lự

  Lừ, Nhuồn Duôn, Mun Di

  43

  Lô Lô

   

  44

  Chứt

  Sách, May, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu Vang, Pa-leng, Xơ-lang, Tơ- hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng

  45

  Mảng

  Mảng Ư, Xá Lá Vàng

  46

  Pà Thẻn

  Pà Hưng, Tống

  47

  Cơ Lao

   

  48

  Cống

  Xắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng

  49

  Bố Y

  Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Dí, Tu Dìn

  50

  Si la

  Cù Dề Xừ, Khả pẻ

  51

  Pu Péo

  Ka Bèo, Pen Ti Lô Lô

  52

  Brâu

  Brao

  53

  Ơ Đu

  Tày Hạt

  54

  Rơ-măm

   

  55

  Người nước ngoài

   
   

  BẢNG CHUYỂN ĐỔI TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN PHỔ THÔNG

   

  Cấp học để tổng hợp

  Các lớp phổ thông hiện tại

  Hệ thống trình độ giáo dục phổ thông tương đương

  Hệ thống thời Pháp thuộc

  Từ 1945 đến 1954

  Hệ thống bổ tức văn hoá

  Giáo dục phổ thông miền Bắc

  Miền Nam và miền

  Bắc từ 1989 đến nay

  Vùng tự do

  Vùng tạm chiếm

  Trước

  1981

  Từ Hà Tĩnh trở ra

  1945-1950

  1950-54

  1981-86

  1986-89

  Tiểu học (cấp I)

  Lớp 1

  Lớp 5 đồng ấu

   

   

  Lớp 5 tiểu học

  Dự bị

  BTVH

  Vỡ lòng

  Lớp 1

  Lớp 1

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 4

  Lớp tư

  Lớp 1

  Lớp tư tiểu học

  Lớp 1

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 2

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 3 (đậu sơ học yếu lược)

  Lớp ba

  Lớp 2

  Lớp ba tiểu học

  Lớp 2

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 3

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp nhì năm thứ nhất

  Lớp nhì năm thứ hai

  Lớp nhì

  Lớp 3

  Lớp nhì tiểu học

  Lớp 3

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 4

  Lớp 4

  Lớp 5

  Lớp nhất (đậu tiểu học)

  Lớp nhất

  Lớp 4

  Lớp nhất tiểu học

  Lớp 4

  Lớp 4

  Lớp 5

  Lớp 5

  Lớp 5

  Trung học cơ sở (cấp II)

  Lớp 6

  Đệ nhất niên trung học

  Đệ nhất niên

   

  Đệ thất trung học

  Lớp 5

   

   

  Lớp 6

  Lớp 6

  Lớp 7

  Đệ nhị niên trung học

  Đệ nhị niên

  Lớp 5

  Đệ lục trung học

  Lớp 6

  Lớp 5

   

  Lớp 7

  Lớp 7

  Lớp 8

  Đệ tam niên trung học

  Đệ tam niên

  Lớp 6

  Đệ ngũ trung học

  Lớp 7 A

  Lớp 6

  Lớp 7

  Lớp 6

  Lớp 8

  Lớp 8

  Lớp 9

  Đệ tử niên trung học

  Đệ tứ niên

  Lớp 7

  Đệ tứ trung học

  Lớp 7 B

   

   

   

  Lớp 9

  Trung học phổ thông (cấp III)

  Lớp 10

  Đệ nhất niên (thi tú tài phần thứ nhất

  Đệ nhất niên chuyên khoa

  Lớp 8

  Đệ tam niên

  Lớp 8

  Lớp 8

  Lớp 10

  Lớp 10

  Lớp 10

  Lớp 11

  Đệ nhị niên

  Đệ nhị niên chuyên khoa

  Lớp 9

  Đệ nhị niên

  Lớp 9

  Lớp 10 A

  Lớp 9

  Lớp 11

  Lớp 11

  Lớp 11

  Lớp 12

  Đệ tam niên (thi tú tài toàn phần)

  Đệ tam niên chuyên khoa

  Lớp 10

  Đệ nhất niên (thi bằng trung học đệ nhị cấp)

  Lớp 10 B

  Lớp 10

  Lớp 12

  Lớp 12

  Lớp 12

   
   
   

  Phiếu P0/CTV (tờ 1)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT)

  Thời điểm lập: Ngày 01 của tháng sau tháng báo cáo

  Người báo cáo…..

  Nơi nhận báo cáo ……

   

   

  PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG........................................... NĂM                  

  Địa bàn............................ Thôn............................... Xã                            

   

  1. Danh sách trẻ sinh ra

  Hộ số

  Họ và tên con

  Ngày sinh của con

  Dân tộc

  Họ và tên mẹ

  Số thẻ BHYT của mẹ

  Ngày sinh của mẹ

  Nơi đẻ

  Là con thứ mấy của mẹ

  Nam

  Nữ

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

  2. Danh sách người chết

  Hộ số

  Họ và tên người chết

  Số thẻ BHYT

  Quan hệ với chủ hộ

  Giới tính

  Ngày sinh

  Ngày chết

  Ghi chú

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   
   
   

  Phiếu P0/CTV (tờ 2)

  Người báo cáo…..

   

   

                                                                                                                                                                            

  PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG........................................... NĂM   .....                

   

  3. Danh sách người chuyển đến từ xã khác (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập Phiếu hộ dân cư mới)

  Hộ số

  Họ và tên người đến

  Số thẻ BHYT

  Quan hệ với chủ hộ

  Giới tính

  Ngày sinh

  Dân tộc

  Trình độ

  học vấn

  Tình trạng hôn nhân

  Ngày đến

  Nơi đi

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

  .../.../....

   

   

  4. Danh sách người chuyển đi khỏi xã (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo Phiếu hộ dân cư)

  Hộ số

  Họ và tên người đi

  Số thẻ BHYT

  Quan hệ với chủ hộ

  Giới tính

  Ngày sinh

  Ngày đi

  Nơi đến

  Ghi chú

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  5. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản (Nếu thay đổi cả hộ thì chuyển Phiếu hộ dân cư có sửa)

  Hộ số

  Họ và tên người có thay đổi thông tin

  Số thẻ BHYT

  Giới tính

  Ngày sinh

  Thông tin cũ

  Thông tin mới

  Ghi chú

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  Phiếu P0/CTV (tờ 3)

   

  Người báo cáo…..

   

   

  PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG……. NĂM…….    

   

  6. Danh sách

   

  7. Danh sách vợ chồng thôi sử dụng BPTT

  Hộ số

  Họ và tên người vợ (từ 15-49 tuổi)

  Số thẻ BHYT

  Ngày sinh

  Ngày sử dụng

  BPTT mới sử dụng

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

  Hộ số

  Họ và tên người vợ (từ 15-49 tuổi)

  Số thẻ BHYT

  Ngày sinh

  Ngày thôi sử

  dụng

  BPTT thôi sử dụng

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

  8. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản (mang thai, sảy thai, phá thai)

  Hộ số

   

  Họ và tên phụ nữ

   

  Số thẻ BHYT

   

  Ngày sinh

   

  Ngày có sự kiện

   

  Sự kiện thai sản

   

  Mang thai
  lần thứ

   

  Cộng số người có sự kiện thai sản

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

  Số phụ nữ mang thai đến cuối tháng (T)

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

  Số phụ nữ phá thai/sảy thai trong tháng (N):

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

   

   

  .../.../....

  .../.../....

   

   

   

   

  Cán bộ dân số xã thẩm định

  (ký ghi rõ họ và tên)

   

  ......... Ngày.... tháng.      năm 20....

  Cộng tác viên dân số lập phiếu

  ( ghi rõ họ và tên)

   

  HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ (P0/CTV)

   

  Phiếu thu tin sử dụng để ghi chép các thông tin cập nhật của hộ dân cư tại địa bàn. Các thông tin ghi chép vào Phiếu thu tin được chiết suất từ Sổ A0.

  Người báo cáo: Ghi họ và tên cộng tác viên dân số

  Nơi nhận: Ghi tên Trạm y tế xã hoặc Ban chỉ đạo công tác dân số cấp xã

  Tháng .... năm............ : Ghi tháng, năm báo cáo

  Địa bàn... thôn ... xã.. Ghi tên địa danh địa bàn cộng tác viên dân số được phân công quản lý

  Ví dụ: Báo cáo là tháng 8 năm 2022 của cộng tác viên dân số Nguyễn Văn An tại địa bàn 101 thôn La Tiến xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên như sau:

  Phiếu P0/CTV (tờ 1)                                                                           

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT)                                                                       

  Thời điểm lập: ngày 01 của tháng sau tháng báo cáo

  Người báo cáo:. Nguyễn Văn An

  Nơi nhận: Trạm Ý tế xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ

   

  PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ THÁNG 8 NĂM 2022

  Địa bàn 101.. Thôn LA TIẾN.. NGUYÊN HÒA

   

  Lưu ý: Báo cáo tháng 8 năm 2022, ngày gửi báo cáo là ngày 01 tháng 9 năm 2022.

  1. Danh sách trẻ sinh ra

  Cách ghi: Ghi lần lượt các thông tin của từng trẻ sinh ra trên địa bàn.

  Nguồn: Các thông tin tại Khoản 1 Mục III và Mục I (đã bổ sung thông tin của trẻ mới sinh) của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý: Để tránh nhầm lẫn, bỏ sót khi ghi trẻ mới sinh vào Phiếu P0/CTV, cộng tác viên dân số ghi tháng năm báo cáo vào bên cạnh họ và tên trẻ trong Phiếu A0/CTV.

  Ví dụ: Ghi 8/2022 vào bên cạnh họ và tên Nguyễn Văn A, ngày sinh 11/7/2022.

  2. Danh sách người chết

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin của từng người chết trên địa bàn.

  Nguồn: Các thông tin tại Khoản 2 Mục III và Mục I (đã gạch thông tin của người chết) của Phiếu A0/CTV.

  Riêng cột ghi chú để ghi các trường hợp người chết là chủ hộ, trẻ em chết ngay sau khi sinh, chết bà mẹ do thai sản hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

  Lưu ý: Trường hợp người chết là chủ hộ, cộng tác viên dân số sửa thông tin cột “Quan hệ với chủ hộ” của Phiếu A0/CTV và gửi kèm theo Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo; đối chiếu Mục 5. Danh sách người có thay đổi thông tin cơ bản.

  3. Danh sách người chuyển đến từ xã khác

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin của từng người chuyển đến hộ từ xã khác.

  Nguồn: Các thông tin tại Khoản 4 Mục III và Mục I của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý (1): Trường hợp phải gửi kèm Phiếu A0/CTV như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (2): Trường hợp người chuyển đến trong nội bộ xã, không ghi người chuyển đến vào Phiếu P0/CTV, thực hiện các việc như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (3): Trường hợp phụ nữ 15-49 tuổi có chồng chuyển đến hộ, thực hiện việc tách cặp hoặc tách hộ như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (4): Trường hợp nhận con nuôi thì ghi như trường hợp chuyển đến.

  4. Danh sách người chuyển đi khỏi xã

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin của từng người chuyển đi khỏi xã.

  Nguồn: Các thông tin tại khoản 5 Mục III và Mục I của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý (1): Trường hợp phải gửi kèm Phiếu A0/CTV cũ như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đi trong nội bộ xã, không ghi thông tin vào Phiếu P0/CTV, thực hiện các việc như đã hướng dẫn.

  Lưu ý (3): Trường hợp chủ hộ chuyển đi, cộng tác viên dân số sửa thông tin cột “quan hệ với chủ hộ” của Phiếu A0/CTV và gửi kèm theo Phiếu P0/CTV của tháng báo cáo; đối chiếu Mục 5 danh sách người có thay đổi thông tin cơ bản.

  5. Danh sách người có thay đổi thông tin bản

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin của từng người có thay đổi thông tin gồm: Thay đổi họ và tên; ngày sinh; dân tộc; thay đổi tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn..); thay đổi tình trạng cư trú; nhận con nuôi; thay đổi quan hệ với chủ hộ; sửa sai, xoá do ghi thừa, thêm do ghi thiếu thông tin.

  Nguồn: Các thông tin tại khoản 6 Mục III của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý (1): Nếu sửa thông tin của cả hộ thì gửi Phiếu A0/CTV kèm theo.

  Lưu ý (2): Trường hợp cặp nam, nữ đã kết hôn trong tháng mà có thông tin cả hai bên đã thực hiện dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (thông tin ghi tại khoản 6 Mục III Sổ A0 hoặc nguồn thông tin tin cậy khác), CTV ghi thông tin “cặp này đã được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn) vào cột ghi chú.

  6. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT

  Các ghi: Ghi lần lượt thông tin mới sử dụng theo từng BPTT của cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh đẻ (ghi người vợ từ 15-49 tuổi) tại địa bàn.

  Nguồn: Các thông tin tại Mục II của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý: BPTT dài hạn là biện pháp có tác dụng, hiệu quả tránh thai trên 12 tháng (triệt sản nam, triệt sản nữ, thuốc cấy tránh thai, đặt vòng tránh thai); BPTT ngắn hạn là biện pháp có tác dụng, hiệu quả tránh thai dưới 12 tháng (bao cao su, thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai và biện pháp tránh thai khác).

  7. Danh sách cặp vợ chồng thôi sử dụng BPTT

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin thôi sử dụng theo từng BPTT của cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (ghi người vợ tuổi từ 15-49 tuổi) trên địa bàn.

  Nguồn: Các thông tin tại Mục II của Phiếu A0/CTV.

  Lưu ý (1): Trường hợp cặp vợ chồng khi chuyển từ BPTT cũ (ví dụ sử dụng thuốc uống tránh thai) để sử dụng BPTT mới (ví dụ đặt vòng tránh thai) thì ghi đồng thời Mục 6 và Mục 7.

  Lưu ý (2): Trường hợp thay vòng tránh thai hoặc thay que cấp tránh thai thì ghi rõ vào mục 6 theo hướng dẫn.

  8. Danh sách phụ nữ có thông tin về sự kiện thai sản

  Cách ghi: Ghi lần lượt thông tin của từng phụ nữ trên địa bàn có thông tin về sự kiện thai sản như bắt đầu mang thai, sinh con, phá thai, sảy thai/thai chết lưu.

  Cột. Sự kiện thai sản: Ghi phụ nữ mới xuất hiện các mã sau trong tháng

  + Ghi mã “T”: Trường hợp bà mẹ mang thai (tháng mà thu tin được)

  + Ghi mã “S”: Trường hợp bà mẹ sinh con

  + Ghi mã “N”: Trường hợp phá thai, sảy thai/thai chết lưu (không sinh con)

  Cột Mang thai lần thứ: Sử dụng khoản 3 Mục III Phiếu A0/CTV để ghi

  Cột Cộng số người có sự kiện thai sản: số liệu có được bằng cách đếm các bà mẹ hiện đang có các mã sau đã ghi trong Phiếu A0/CTV.

  + Số phụ nữ mang thai đến cuối tháng: Mã “T”.

  + Số phụ nữ phá thai, sảy thai/thai chết lưu trong tháng: Mà “N”.

  Nguồn: Các thông tin tại Mục II của Phiếu A0/CTV.

   

   

  PHỤ LỤC II

  MẪU VÀ HƯỚNG DẪN GHI BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  DANH MỤC MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH

   

  STT

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo

  1

  Biểu 01-DSX

  Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số tháng

  Tháng

  2

  Biểu 02-DSX

  Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số quý

  Quý

  3.

  Biểu 03-DSX

  Báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm

  Năm

   

  Cán bộ dân số cấp xã nhập tin từ Phiếu thu tin vào kho dữ liệu chuyên ngành dân số để lập báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

  Trạm y tế xã có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn thì gửi kèm Biểu 04-DS/CSYT danh sách người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

   

  Biểu 01-DSX

  (Ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT)

  Ngày nhận báo cáo: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

  Số: .................

  Đơn vị báo cáo: .............................................

  Đơn vị nhận báo cáo:

  +..................................................................

  + Ủy ban Nhân dân xã...................................

   

   

   

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

  THÁNG                NĂM 20....

   

  Tên chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Toàn xã

  Thôn….

  Thôn…..

  A

  B

  1

  2

  ...

  1.

  Tổng số trẻ sinh ra trong tháng

  Người

   

   

   

   

  Trong tổng số:

  Người

   

   

   

   

  - Số trẻ nam sinh ra

  Người

   

   

   

   

  - Số trẻ nữ sinh ra

  Người

   

   

   

   

  - Số trẻ sinh ra là con thứ 2

  Người

   

   

   

   

  - Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên

  Người

   

   

   

   

  - Số trẻ sinh ra của phụ nữ dưới 20 tuổi

  Người

   

   

   

  2.

  Số phụ nữ đang mang thai trong tháng

  Người

   

   

   

  3.

  Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong tháng

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số nữ thay vòng tránh thai

  Người

   

   

   

  4.

  Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong tháng

  Người

   

   

   

  5.

  Số nam mới triệt sản trong tháng

  Người

   

   

   

  6.

  Số nữ mới triệt sản trong tháng

  Người

   

   

   

  7.

  Số nữ mới cấy thuốc tránh thai trong tháng

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số thay que cấy tránh thai

  Người

   

   

   

  8.

  Số nữ thôi sử dụng cấy tránh thai trong tháng

  Người

   

   

   

   

  Cán bộ dân số cấp xã

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

   

  ........ Ngày..... tháng..... năm        

  ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ CẤP XÃ

  ( Chức vụ, Ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU 01-DSX

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

   

  1. Mục đích: Phản ánh số trẻ em sinh ra; số phụ nữ mang thai và kết quả cung cấp dịch vụ tránh thai trên địa bàn trong tháng.

  2. Cách tổng hợp và ghi chép:

  Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu

  Ghi Số văn bản báo cáo và tháng, năm báo cáo

  Ví dụ:

  Báo cáo tháng 9 năm 2022 xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

  Lưu ý: Báo cáo tháng 9 năm 2022, ngày nhận báo cáo là ngày 05 tháng 10 năm 2022

  Biểu 01-DSX

  (Ban hành tại Thông tư 01/2022/TT-BYT)

  Ngày nhận báo cáo: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo

  Số: 68/BC-TYT

   

  Đơn vị báo cáo: Trạm Y tế xã NGUYÊN HÒA Đơn vị nhận báo cáo:

  + Trung tâm Y tế huyện PHÙ CỪ

  + Ủy ban Nhân dân xã NGUYÊN HÒA

   

   

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

  THÁNG 9 NĂM 2022

   

   

  Cột 1. Số liệu của toàn xã: Cộng số liệu của các thôn, bản, tổ dân phố trong cấp xã (cộng các cột số liệu).

  Từ cột 2 trở đi: Ghi tên các thôn, bản, tổ dân phố trong cấp xã.

  Trường hợp một thôn có nhiều địa bàn (mỗi cộng tác viên dân số quản lý một địa bàn) thì cột của thôn được chia nhiều cột gồm cột cộng và các cột tên địa bàn. Số liệu của thôn sẽ cộng số liệu của các địa bàn của cộng tác viên dân số.

  Các dòng sau được tổng hợp và ghi như sau:

  (1) Tổng số trẻ sinh ra trong tháng: Cộng số liệu tại Mục 1 Phiếu P0/CTV

  - Số trẻ nam sinh ra: Cộng số trẻ sinh ra tại cột ngày sinh và giới tính là nam.

  - Số trẻ nữ sinh ra: Cộng số trẻ sinh ra tại cột ngày sinh và giới tính là nữ.

  - Số trẻ sinh ra là con thứ hai: Cộng số trẻ sinh ra tại “là con thứ 2” tại cột “con thứ mấy của mẹ”.

  - Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên: Cộng số trẻ sinh ra tại “là con thứ 3” trở lên” tại cột “con thứ mấy của mẹ”.

  - Số trẻ sinh ra của bà mẹ dưới 20 tuổi: Cộng số trẻ sinh ra là con của bà mẹ dưới 20 tuổi cột “ngày sinh của mẹ”.

  (2) Số phụ nữ đang mang thai trong tháng: Cộng số phụ nữ mang thai đến cuối tháng tại Mục 8.

  (3) Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong tháng: Cộng số đặt vòng tránh thai tại Mục 6 và ghi số nữ thay vòng tránh thai.

  (4) Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong tháng: Cộng số thôi sử dụng vòng tránh thai tại Mục 7.

  (5) Số nam mới triệt sản trong tháng: Cộng số nam mới triệt sản tại Mục 6.

  (6) Số nữ mới triệt sản trong tháng: Cộng số nữ mới triệt sản tại Mục 6.

  (7) Số nữ mới cấy thuốc tránh thai trong tháng: Cộng số nữ mới cấy thuốc tránh thai tại Mục 6 và ghi số thay que cấy tránh thai.

  (8) Số nữ thôi sử dụng que cấy tránh thai trong tháng: Cộng số thôi sử dụng que cấy tránh thai tại Mục 7.

  3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ Phiếu P0/CTV đã rà soát thẩm định của toàn xã.

   

  Biểu 02-DSX

  (Ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT)

  Ngày nhận báo cáo: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

  Số:.................................

  Đơn vị báo cáo :.............................................

  Đơn vị nhận báo cáo:

  + .................................................................

  + Ủy ban Nhân dân..................................

   

   

   

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

  QUÝ....NĂM...

   

  Tên chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Toàn xã

  Thôn

  ….

  Thôn

  ....

  A

  B

  1

  2

  ....

  1.

  Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối quý

  Hộ

   

   

   

   

  Trong đó: số hộ gia đình

  Hộ

   

   

   

  2.

  Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (dân số) tính đến cuối quý

  Người

   

   

   

  3.

  Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng tính đến cuối quý

  Người

   

   

   

  4.

  Số người chết trong quý

  Người

   

   

   

  5.

  Số người kết hôn trong quý

  Người

   

   

   

   

  Trong tổng số: - số người tảo tôn

  Người

   

   

   

   

  - Số người kết hôn cận huyết thống

  Người

   

   

   

  6.

  Số cặp kết hôn đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong quý

  Cặp

   

   

   

  7.

  Số người ly hôn trong quý

  Người

   

   

   

  8.

  Số người chuyển đến từ xã khác trong quý

  Người

   

   

   

  9.

  Số người chuyển đi khỏi xã trong quý

  Người

   

   

   

  10.

  Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối quý

  Cặp

   

   

   

   

  Chia ra: - Đặt vòng tránh thai

  Cặp

   

   

   

   

  - Triệt sản nam

  Cặp

   

   

   

   

  -Triệt sản nữ

  Cặp

   

   

   

   

  - Thuốc cấy tránh thai

  Cặp

   

   

   

   

  - Thuốc tiêm tránh thai

  Cặp

   

   

   

   

  - Thuốc uống tránh thai

  Cặp

   

   

   

   

  - Bao cao su

  Cặp

   

   

   

   

  - Biện pháp tránh thai khác

  Cặp

   

   

   

  11.

  Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý

  Cặp

   

   

   

  12.

  Số người đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong quý

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  13.

  Số phụ nữ mang thai đã được sàng lọc, chẩn đoán trước sinh đủ 4 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edwad, hội chứng Patau, bệnh Thalassemia) trong quý

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

   

   

  14

  Số phụ nữ mang thai đã được tầm soát, sàng lọc trước sinh 3 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edwad, hội chứng Patau) trong quý

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

   

   

  15

  Số trẻ sinh ra đã được tầm soát, sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh (Bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, Bệnh thiếu men G6PD, Tăng sản thượng thận bẩm sinh, Khiếm thính bẩm sinh, Bệnh tim bẩm sinh) trong quý

  Người

   

   

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

   

   

  16

  Số trẻ sinh ra đã được tầm soát, sàng lọc sơ sinh 3 bệnh (Bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, Bệnh thiếu men G6PD. Tăng sản thượng thận bẩm sinh) trong quý

  Người

   

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

   

   

  17.

  Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong quý

  Người

   

   

   

  18

  Số hộ gia đình được cộng tác viên dân số tư vấn, tuyên truyền về dân số tại hộ trong quý

  Hộ

   

   

   

  19.

  Số lần tuyên truyền về công tác dân số tại xã trong quý

  Lần

   

   

   

   

  Trong đó: Số lượt người tham dự

  lượt người

   

   

   

  20.

  Số cộng tác viên dân số tính đến cuối quý

  Người

   

   

   

  21.

  Số thôn chưa có CTV tính đến cuối quý

  Thôn

   

   

   

   

   

  Cán bộ dân số cấp xã

  (Ký , ghi rõ họ và tên)

   

  ....Ngày…..tháng..... năm.....

  ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ CẤP XÃ

  ( Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

   

   

   

  HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU 02-DSX

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

   

  1. Mục đích: Phản ánh tình hình dân số, biến động dân số, kế hoạch hóa gia đình, kết quả cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Đánh giá công tác tuyên truyền vận động về dân số, nguồn nhân lực thực hiện công tác dân số.

  2. Cách tổng hợp và ghi chép:

  Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu; quý năm báo cáo.

  Cột 1. Số liệu của toàn xã: số liệu có được bằng cách cộng số liệu của các thôn trong xã (cộng các cột số liệu) và số liệu của xã do cơ sở y tế cung cấp.

  Từ cột 2 trở đi, ghi tên các thôn thuộc xã. Một số dòng chỉ có số liệu của xã.

  a) Các dòng sau được tổng hợp từ Phiếu P0/CTV, Phiếu A0/CTV, sổ A0

  (1) Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối quý: Cộng số hộ gia đình và hộ tập thể trong Sổ A0; ghi số liệu số hộ gia đình.

  (2) Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (dân số) tính đến cuối quý: Cộng số nhân khẩu thực tế thường trú trong sổ A0.

  (3) Tổng số nữ 15-49 tuổi có chồng tính đến cuối quý: Cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ từ 15 tuổi đến 49 tuổi (theo năm dương lịch) và có tình trạng hôn nhân là “có chồng” trong sổ A0.

  (4) Số người chết trong quý: Cộng số liệu tại Mục 2 của Phiếu P0/CTV.

  (5) Số người kết hôn trong quý: Cộng số người kết hôn (thay đổi tình trạng hôn nhân) tại Mục 5 của Phiếu P0/CTV.

  - Số người tảo hôn: Cộng số nam dưới 20 tuổi, nữ dưới 18 tuổi đã kết hôn tại Mục 5 của Phiếu P0/CTV.

  - Số người kết hôn cận huyết thống: Cộng số người kết hôn và có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời quy định của pháp luật tại Mục 5 của Phiếu P0/CTV.

  (6) Số cặp kết hôn đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong quý: Cộng số cặp kết hôn mà cả hai bên đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong quý tại Mục 5 của Phiếu P0/CTV.

  (7) Số người ly hôn trong quý: Cộng số người ly hôn (thay đổi tình trạng hôn nhân) trong quý tại Mục 5 của Phiếu P0/CTV.

  (8) Số người chuyển đến từ xã khác trong quý: Cộng số người chuyển đến từ xã khác, gồm cả (những) người chuyển đến cả hộ và không gồm (những) người chuyển đến trong nội bộ xã trong quý tại Mục 3 của Phiếu P0/CTV.

  (9) Số người chuyển đi khỏi xã trong quý: Cộng số người chuyển đi khỏi xã, gồm cả những người chuyển đi cả hộ và không gồm (những) người chuyển đi trong nội bộ xã trong quý tại Mục 4 của Phiếu P0/CTV.

  (10) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng BPTT tính đến cuối quý: Cộng số phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng hiện đang sử dụng BPTT (mà BPTT) tính đến cuối quý và từng BPTT tại Mục II trong Phiếu A0/CTV.

  (11) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý: Cộng số phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) tính đến cuối quý tại Mục II trong phiếu A0/CTV.

  b) Các dòng sau được tổng hợp từ thông tin cơ sở y tế, trạm y tế xã cung cấp dịch vụ. Các dòng này chỉ ghi số liệu toàn xã, không có số liệu các thôn.

  (12) Số người đã thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

  (13) Số phụ nữ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edwad, hội chứng Patau, bệnh Thalassemia).

  (14) Số phụ nữ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh 3 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edwad, hội chứng Patau).

  (15) Số trẻ sinh ra được tầm soát, sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh).

  (16) Số trẻ sinh ra được tầm soát, sàng lọc sơ sinh 3 bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh).

  (17) Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ do trạm y tế thực hiện.

  c) Các dòng sau được tổng hợp từ sổ A11/TYT và báo cáo của cộng tác viên dân số, cán bộ dân số xã, đơn vị đầu mối làm công tác dân số cấp xã trực tiếp thực hiện.

  (18) Số hộ gia đình được CTV tư vấn, tuyên truyền về dân số trực tiếp tại hộ.

  (19) Số lần tuyên truyền về công tác dân số trên địa bàn xã.

  (20) Số cộng tác viên dân số tính đến cuối quý.

  (21) Số thôn chưa có cộng tác viên dân số tính đến cuối quý.

  3. Nguồn số liệu: Được xử lý từ Kho dữ liệu chuyên ngành dân số, Phiếu P0/CTV, Phiếu A0/CTV, sổ A0 và các thông tin khác để lập báo cáo.

   

   

  Biểu 03-DSX

  (Ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT)

  Ngày nhận báo cáo: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

  Số:.................................

  Đơn vị báo cáo :.............................................

  Đơn vị nhận báo cáo:

  + .................................................................

  + Ủy ban Nhân dân..................................

   

   

   

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

  NĂM...

   

  Tên chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Số lượng

  A

  1

  2

  I

  HỘ VÀ NHÂN KHẨU

   

   

  1.

  Tổng số hộ dân cư (hộ tập thể + hộ gia đình) tính đến cuối năm

  Hộ

   

   

  Trong đó: số hộ gia đình

  Hộ

   

  2.

  Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú (dân số) tính đến cuối năm

  Người

   

  3.

  Số phụ nữ có tính đến cuối năm

  Người

   

   

  Trong tổng số: - số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi

  Người

   

   

  - Số phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng

  Người

   

   

  - Số phụ nữ từ 35 đến 49 tuổi có đủ 2 con

  Người

   

   

  - Số phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi chưa có chồng

  Người

   

  4.

  Số người từ 60 tuổi trở lên tính đến cuối năm

  Người

   

   

  Trong đó: số người từ 80 tuổi trở lên

  Người

   

  II

  BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ

   

   

  5.

  Số trẻ sinh ra trong năm

  Người

   

   

  Trong tổng số: - số trẻ em nam sinh ra

  Người

   

   

  - Số trẻ em nữ sinh ra

  Người

   

   

  - Số trẻ em sinh ra là con thứ 2

  Người

   

   

  - Số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên

  Người

   

   

  - Số trẻ em sinh ra là con của phụ nữ dưới 20 tuổi

  Người

   

  6.

  Số người chết trong năm

  Người

   

  7.

  Số người kết hôn trong năm

  Người

   

   

  Trong tổng số: - số người tảo tôn

  Người

   

   

  - Số người kết hôn cận huyết thống

  Người

   

  8.

  Số cặp kết hôn đã được tư vấn, khám sức khỏe trong năm

  Cặp

   

  9.

  Số người ly hôn trong năm

  Người

   

  10.

  Số người chuyển đến từ xã khác trong năm

  Người

   

  11.

  Số người chuyển đi khỏi xã trong năm

  Người

   

  Ill

  KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

   

   

  12

  Số phụ nữ mang thai trong năm

  Người

   

  13.

  Số nữ đặt vòng tránh thai mới trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số nữ thay vòng tránh thai

  Người

   

  14.

  Số nữ thôi sử dụng vòng tránh thai trong năm

  Người

   

  15.

  Số nam mới triệt sản trong năm

  Người

   

  16.

  Số nữ mới triệt sản trong năm

  Người

   

  17.

  Số nữ cấy thuốc tránh thai mới trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số nữ thay que cấy tránh thai

  Người

   

  18.

  Số nữ thôi sử dụng que cấy tránh thai trong năm

  Người

   

  19.

  Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện đang sử dụng biện pháp tránh thai tính đến cuối năm

  Cặp

   

   

  Chia ra: - Đặt vòng tránh thai

  Cặp

   

   

  - Triệt sản nam

  Cặp

   

   

  - Triệt sản nữ

  Cặp

   

   

  - Thuốc cấy tránh thai

  Cặp

   

   

  - Thuốc tiêm tránh thai

  Cặp

   

   

  - Thuốc uống tránh thai

  Cặp

   

   

  - Bao cao su

  Cặp

   

   

  - Biện pháp tránh thai khác

  Cặp

   

  20.

  Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hiện chưa sử dụng BPTT tính đến cuối năm

  Cặp

   

   

  Trong tổng số: - Cặp có hai con một bề

  Cặp

   

   

  - Cặp có 3 con trở lên

  Cặp

   

   

  - Cặp đã kết hôn trên 12 tháng và chưa có con

  Cặp

   

  IV.

  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

   

   

  21.

  Số người đã được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  22.

  Số phụ nữ mang thai đã được tầm soát, sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edvvad, hội chứng Patau, bệnh Thalassemia) trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  23.

  Số phụ nữ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh đủ 3 bệnh (hội chứng Down, hội chứng Edwad, hội chứng Patau) trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  24.

  Số trẻ sinh ra đã được tầm soát, sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh) trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  25.

  Số trẻ sinh ra đã được tầm soát, sàng lọc sơ sinh đủ 3 bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh) trong năm

  Người

   

   

  Trong đó: số cần quản lý, theo dõi tại cộng đồng

  Người

   

  V.

  CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

   

   

  26.

  Số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế tính đến cuối kỳ

  Người

   

  27.

  Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tính đến cuối kỳ

  Người

   

  28.

  Số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần trong năm

  Người

   

  VI

  TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC DÂN SỐ

   

   

  29.

  Số hộ gia đình được CTV tư vấn, tuyên truyền về dân số trực tiếp tại hộ trong năm

  Hộ

   

  30.

  Số lần tuyên truyền về công tác dân số trên địa bàn xã trong năm

  Lần

   

   

  Trong đó: số lượt người tham dự

  Lượt người

   

  Vll

  CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG- TÀI CHÍNH

   

   

  31.

  Số cộng tác viên dân số tính đến cuối năm

  Người

   

   

  Trong tổng số: - Cộng tác viên mới tham gia

  Người

   

   

  - Công tác viên là nhân viên y tế thôn, bản

  Người

   

   

  - Cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em

  Người

   

  32.

  Số thôn chưa có cộng tác viên dân số tính đến cuối năm

  Thôn

   

  33.

  Nguồn NSNN chi thực hiện công tác dân số được cấp trong năm

  1000đ

   

   

  Chia ra: - Từ cấp trên

  1000đ

   

   

  - Từ cấp xã

  1000đ

   

  34.

  Tổng số kinh phí đã hỗ trợ đối tượng theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP trong năm

  1000đ

   

       
   

   

  Cán bộ dân số cấp xã

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Ngày..... tháng..... năm......

  ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ CẤP XÃ

  ( Chức vụ, ký tên, đóng dấu)

   
   

  HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU 03-DSX:

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CẤP XÃ

  ________

   

  1. Mục đích: Phản ánh tình hình dân số, biến động dân số, kết quả cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã. Đánh giá hoạt động truyền thông, nguồn nhân lực, tài chính thực hiện công tác dân số.

  2. Cách tổng hợp và ghi chép:

  Ghi tên địa danh (CHỮ IN HOA) phía trên bên phải biểu, năm báo cáo.

  Các dòng (1), (2), (19), (31), (32): số liệu kỳ báo cáo Quý IV Biểu 02-DSX.

  Các dòng (5) đến (11), (13) đến (19): Cộng số liệu 12 kỳ báo cáo Biểu 01- DSX.

  Các dòng (29) và (30): Cộng số liệu 04 kỳ báo cáo của Biểu 01-DSX.

  Các dòng (21) đến (25), (28) số liệu kỳ báo cáo tháng 12 của Biểu 02-DSX.

  (3) Số phụ nữ tính đến cuối năm: Cộng số nhân khẩu thực tế thường trú là phụ nữ tính đến cuối năm trong sổ A0.

  - Số phụ nữ 15-49 tuổi: Cộng số phụ nữ từ 15 tuổi đến 49 tuổi.

  - Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng: số liệu tại Mục (3), Biểu 02-DSX quý IV năm báo cáo.

  - Số phụ nữ 35-49 tuổi có đủ 2 con: Cộng số phụ nữ 35-49 tuổi có đủ 2 con, gồm cả người con không ở cùng bố mẹ.

  - Số phụ nữ 30-49 tuổi chưa có chồng: Cộng số phụ nữ 30-49 tuổi có tình trạng hôn nhân ghi “bỏ trống” (chưa có chồng).

  (4) Số người từ 60 tuổi trở lên tính đến cuối kỳ: Cộng số nhân khẩu thực tế thường trú từ đủ 60 tuổi trở lên, số người từ đủ 80 tuổi trở lên trong sổ A0.

  (12) Số phụ nữ mang thai trong năm: Cộng số phụ nữ mang thai (mã T) trong Mục II, Phiếu A0/CTV.

  (20) Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối kỳ: Số liệu kỳ báo cáo quý IV tại mục (11) Biểu 02-DSX năm báo cáo.

  - Cặp có hai con một bề: Cộng số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mã 0), hiện có 2 con một bề (2 nam hoặc 2 nữ) trong Phiếu A0/CTV.

  - Cặp có 3 con trở lên: Cộng số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng hiện không sử dụng BPTT (mà 0), hiện có 3 con trở lên trong Phiếu A0/CTV.

  - Cặp đã kết hôn trên 12 tháng chưa có con: Cộng số phụ nữ từ 15-49 tuổi đã kết hôn trên 12 tháng hiện không sử dụng BPTT (mã 0) và hiện không có con trong Phiếu A0/CTV.

  (26) Số người cao tuổi đã có thẻ bảo hiểm y tế tính đến cuối kỳ: Cộng số người trên 60 tuổi có mã số bảo hiểm y tế trong Phiếu A0/CTV.

  (27) Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tính đến cuối kỳ: Cộng số liệu hồ sơ theo dõi sức khỏe của người trên 60 tuổi trên địa bàn.

  (33) Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện công tác dân số được cấp trong năm.

  (34) Số kinh phí hỗ trợ đối tượng theo Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

  3. Nguồn số liệu: Được xử lý từ do Kho dữ liệu chuyên ngành dân số, Phiếu P0/CTV, Sổ A0 và các thông tin khác của xã.

   

   

  PHỤ LỤC III

  MẪU VÀ HƯỚNG DẪN LẬP

  BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA CƠ SỞ Y TẾ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  DANH MỤC MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH

   

  STT

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu