hieuluat

Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:04/2022/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày ban hành:12/07/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/09/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 04/2022/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

  ____________

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú (sau đây viết tắt là Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2018/TT-BYT) và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2021/TT-BYT) như sau:

  1. Sửa đổi Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT như sau:

  “Điều 10. Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.”

  2. Thay thế các Mẫu đơn thuốc quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Mẫu đơn thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BYT bằng Mẫu đơn thuốc quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Sửa đổi Điều 6 Thông tư số 27/2021/TT-BYT như sau:

  “Điều 6. Lộ trình thực hiện

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình cụ thể như sau:

  1. Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023.”

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.

  Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2021/TT-BYT đang sử dụng đơn thuốc bằng bản giấy theo mẫu đơn thuốc quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2018/TT-BYT được tiếp tục sử dụng bản giấy đã in theo lộ trình quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban xã hội của QH (để giám sát);

  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

  - Y tế các Bộ, Ngành;

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Cổng Thông tin điện tử BYT;

  - Lưu: VT, KCB, CNTT, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Trường Sơn

   

   

   

  PHỤ LỤC I

  MẪU ĐƠN THUỐC

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Mã đơn thuốc1

   

  Tên đơn vị: ................................................................

  Địa chỉ: ......................................................................

  Điện thoại2: ................................................................

  ĐƠN THUỐC

  Họ tên: .......................................................................

  Ngày sinh3: .../.../.... Cân nặng4: ................ Giới tính: □ Nam □ Nữ

  Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)5: ................................................................

  Địa chỉ liên hệ6: ...............................................................................................................

  Chẩn đoán: .......................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  Thuốc điều trị:

   

  Lời dặn7:

   

  Ngày ... tháng ... năm 20.....

  Bác sỹ/Y sỹ khám bệnh

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

  - Khám lại xin mang theo đơn này.

  - Số điện thoại liên hệ8: ..................................................................................................

  - Tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh9: ..................

   

   

  _____________________

  1 Mã đơn thuốc: có chiều dài 14 ký tự (bao gồm chữ số và chữ cái) được tạo ra tự động theo cấu trúc quy định như sau: Mã đơn thuốc điện tử có định dạng: xxxxxyyyyyyy-z. Năm (5) ký tự x đầu tiên là mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bảy (7) ký tự y tiếp theo là mã đơn thuốc, mỗi ký tự có giá trị ngẫu nhiên là số từ 0-9 hoặc chữ cái từ a-z, bảo đảm tính duy nhất của đơn thuốc tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Ký tự z cuối cùng có giá trị đại diện cho loại đơn thuốc (N: đơn thuốc gây nghiện, H: đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, C: đơn thuốc khác); ký tự gạch ngang (-) giữa 12 ký tự đầu và ký tự z cuối cùng để phân cách mã đơn thuốc và loại đơn thuốc. Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mã người hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  2 Điện thoại: ghi điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của khoa hoặc của bác sỹ/y sỹ kê đơn thuốc.

  3 Ngày sinh: ghi ngày, tháng, năm sinh của người bệnh.

  4 Cân nặng (phải ghi đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi): có thể cân trẻ hoặc hỏi bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh.

  5 Số thẻ bảo hiểm y tế hoặc số định danh công dân theo tiến độ tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về căn cước công dân thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

  6 Địa chỉ liên hệ: ghi địa chỉ của người bệnh để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể liên hệ, trao đổi thông tin khi cần thiết.

  7 Lời dặn: chế độ dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt làm việc, lịch hẹn tái khám (nếu cần).

  8 Số điện thoại liên hệ: là số điện thoại của người bệnh, người đưa trẻ đến khám hoặc người đại diện của người bệnh.

  9 Tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh (chỉ ghi đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi): hỏi người đưa trẻ đến khám.

   

   

  PHỤ LỤC II

  MẪU ĐƠN THUỐC “N”

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Mã đơn thuốc1

   

  Tên đơn vị: .................................................................

  Địa chỉ: .......................................................................

  Điện thoại2: ................................................................

  ĐƠN THUỐC“N”

  Họ tên: ........................................................................

  Ngày sinh3: .../.../.... Cân nặng4: ................. Giới tính: □ Nam □ Nữ

  Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)5: .......................................................................................

  Địa chỉ liên hệ6: ..............................................................................................................

  Chẩn đoán: ......................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Đợt ......... (từ ngày .../.../....20.... đến hết ngày .../.../.... 20....)

  Thuốc điều trị:

   

  Lời dặn7:

   

  Ngày ... tháng ... năm 20.....

  Bác sỹ/Y sỹ khám bệnh

  (Ký ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  - Khám lại xin mang theo đơn này.

  - Số điện thoại liên hệ8: ...............................................................................................

  - Tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh9: ...................

   

   

  Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người nhận thuốc10: ...................

   

   

   

  ------------------------

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hướng dẫn ghi đơn thuốc: tương tự như Hướng dẫn Mẫu đơn tại Phụ lục I

  10 Cơ sở cấp, bán thuốc yêu cầu người nhận thuốc xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân

   

   

  PHỤ LỤC III

  MẪU ĐƠN THUỐC “H”

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  Mã đơn thuốc1

   

  Tên đơn vị: ...............................................................................

  Địa chỉ: ...............................................................................

  Điện thoại2: ...............................................................................

  ĐƠN THUỐC “H”

  Họ tên: ...............................................................................

  Ngày sinh3: .../.../.... Cân nặng4: .................... Giới tính: □ Nam □ Nữ

  Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)5: ...............................................................................

  Địa chỉ liên hệ6: ...............................................................................

  Chẩn đoán: .........................................................................................

  ............................................................................................................

  Đợt (từ ngày .../.../....20.... đến hết ngày .../.../.... 20....)

  Thuốc điều trị:

   

  Lời dặn7:

   

  Ngày ... tháng ... năm 20.....

  Bác sỹ/Y sỹ khám bệnh

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  - Khám lại xin mang theo đơn này.

  - Số điện thoại liên hệ8: ..................................................................................

  - Tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh9: .................

   

   

  Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người nhận thuốc10:.............................

   

   

  ------------------------

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hướng dẫn ghi đơn thuốc: tương tự như Hướng dẫn Mẫu đơn tại Phụ lục I

  10 Cơ sở cấp, bán thuốc yêu cầu người nhận thuốc xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Thông tư 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  05
  Thông tư 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
  Ban hành: 22/08/2018 Hiệu lực: 15/10/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
  06
  Thông tư 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
  Ban hành: 20/12/2021 Hiệu lực: 15/02/2022 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:04/2022/TT-BYT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:12/07/2022
  Hiệu lực:15/09/2022
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Trường Sơn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X