hieuluat

Thông tư 10/2021/TT-BYT chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:677&678-07/2021
  Số hiệu:10/2021/TT-BYTNgày đăng công báo:24/07/2021
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành:30/06/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/09/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
 • BỘ Y TẾ

  ______

  Số: 10/2021/TT-BYT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

   

                  

  THÔNG TƯ

  Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

  _________________

   

  Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

  Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

  1. Bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và có cơ sở khoa học.

  2. Phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

  3. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung Danh mục để đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe và yêu cầu quản lý nhà nước.

  4. Chất đưa vào Danh mục là chất có khả năng gây hại đến sức khỏe hoặc tính mạng người sử dụng hoặc các chất không thuộc loại dùng trong thực phẩm.

  Điều 3. Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

  Chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm chất có trong các Danh mục sau:

  1. Phụ lục V “Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất” ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

  2. Danh mục I "Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; Việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền"; Danh mục II "Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền"; Danh mục III "Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền"; Danh mục IVA "Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy" ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

  3. Phụ lục I “Danh mục dược chất gây nghiện” ban hành kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

  4. Danh mục Thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục Thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc.

  5. Phụ lục I “Danh mục dược liệu có độc tính nguồn gốc thực vật”; Phụ lục II “Danh mục dược liệu có độc tính nguồn gốc động vật”; Phụ lục III “Danh mục dược liệu có độc tính nguồn gốc khoáng vật” ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc, trừ các dược liệu có dấu (*) đã được chế biến theo đúng phương pháp chế biến do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2017 hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền và bảo đảm an toàn khi làm thực phẩm.

  6. Danh mục các chất có trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

  2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có trách nhiệm:

  a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan quan phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này;

  b) Chỉ đạo các đơn vị tham gia kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe xây dựng phương pháp, đầu tư nhân lực, trang thiết bị kiểm nghiệm để đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm các chất có trong Danh mục chất cấm quy định tại Thông tư này.

  2. Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện, Sở Y tế chỉ đạo các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại địa phương.

  Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, cổng TTĐTCP);

  - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);

  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

  - Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,

  Tổng cục thuộc Bộ Y tế;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

  - Y tế các ngành;

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Ban Quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, ATTP(02b), PC(02b)

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trương Quốc Cường

   

   

   

  BỘ Y TẾ

  ________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC CHẤT

  (Ban hành kèm theo Thông tư s10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021)

   

  STT

  Tên chất

  Tên khoa học

  1

  1-3-dimethylamylamine

  4-methylhexan-2-amine

  2

  Aildenafil

  5-[5-[(3S,5R)-3,5 -dimethylpiperazin-1-yl] sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo [4,3-d] pyrimidin-7-one

  3

  Aminotadalafil

  (2R,8R)-6-amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,6,17-triazatetracyclo [8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione

  4

  Aromatase inhibitor

  Aminogluteth imide

  3-(4-aminophenyI)-3-ethylpiperidine-2,6-dione

  Formestane

  (8R,9S, 10R, 13S, 14S)-4-hydroxy-10,13 -dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione

  Anastrozole

  2- [3 -(2-cyanopropan-2-yl)-5 -(1,2,4-triazol-1-ylmethyl) phenyl]-2- methylpropanenitrile

  Letrozole

  4-[(4-cyanophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile

  Vorozole

  6-[(4-chlorophenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1-methylbenzotri azole

  Exemestane

  6- Methyleneandrosta -1,4-diene-3,17-dione (8R,9S, 10R, 13S, 14S)-10,13-dimethyl-6-methylidene-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17- dione

  5

  Beclomethasone

  (8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16S, 17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16- octahydrocyclopentafa] phenanthren-3-one

  6

  Benproperine

  1-[1-(2-benzylphenoxy)propan-2-yl]piperidine

  7

  Benzamidenafil

  N- [(3,4-dimethoxyphenyl) methyl] -2-(1-hydroxypropan-2-ylamino)-5-nitrobenzamide

  8

  Benzyl sibutramine

  1 -(1 -(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethyl-2-phenylethan-1 - amine

  9

  Betamethasone

  (8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16S, 17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16- octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  10

  Budesonide

  (1S,2S,4R,8S,9S, 11S, 12S, 13 R)-11 -hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo [10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one

  11

  Buformin

  2-butyl-1-(diaminomethylidene)guanidine

  12

  Cetilistat

  2-hexadecoxy-6-methyl-3,1 -benzoxazin-4-one

  13

  Chlorpheniramine

  3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine

  14

  Chlorpromazine

  3 -(2-chloro phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethyIpropan-1-amine

  15

  Chlorzoxazone

  5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one

  16

  Cinnarizine

  1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine

  17

  Clobetasol propionate

  [(8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16S, 17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16- octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate

  18

  Colchicine

  N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo [a] heptalen-7-yl]acetamide

  19

  Cortisone

  (8S,9S, 10R, 13S, 14S, 17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13- dimethyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16- decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11 -dione

  20

  Cyproheptadine

  1-methyl-4-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13- heptaenylidene)piperidine

  21

  Dapoxetine

  (1S)-N,N-dimethyl-3 -naphthalen-1 -yloxy-1 -phenylpropan-1-amine

  22

  Defl azacort

  [2-[(1S,2S,4R,8S,9S, 11S, 12S, 13R)-11 -hydroxy-6,9,13-trimethyl-16- oxo-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04, 8.013,18]icosa-6,14,17- trien-8-yl]-2-oxoethyl] acetate

  23

  Desisobutyl-benzylsibutramine

  1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl] -N,N-dimethy 1-2-phenylethanamine

  24

  Desmethyl carbodenafil

  5-[2-ethoxy-5 -(4-methy lpiperazine-1 -carbonyl)phenyl] -1 -methyl-3 - propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

  25

  Desmethylsibutramine

  1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl] -N,3 -dimethylbutan-1 -amine

  26

  Desmethylsildenafil

  5-(2-ethoxy-5-piperazin-1 -ylsulfonylphenyl)-1 -methyl-3-propyl-6H- pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

  27

  Dexamethasone

  (8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16R, 17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8, 11,12,14,15,16- octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  28

  Diclofenac

  [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetatic acid

  29

  Diclofenac Sodium

  Sodium 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate

  30

  Didesmethylsibutramine

  1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl] -3 -methylbutan-1-amine

  31

  Dimethylacetildenafil

  5-[5-[2-[(3S,5R)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]acetyl]-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7- one

  32

  Dithiodesmethylcarboden afil

  5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-carbothioyl) phenyl]-1-methyl-

  3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione

  33

  Doxepin

  (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine

  34

  Ephedrine alkaloids

  ephedrine

  (1R,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

  pseudoephedr ine

  (1S,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol

  norephedrine

  (1S,2R)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol

  norpseudoeph edrine

  (1S,2S)-2-amino-1-phenylpropan-1-ol

  35

  Fenfluramine

  N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine

  36

  Flibanserin

  3-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl] ethyl]-1H-benzimidazol-2-one

  37

  Fludrocortisone

  (8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14, 15,16- decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  38

  Fluocinolone

  (6S,8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16R, 17S)-6,9-difluoro-11,16,17- trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  39

  Fluocinonide

  [2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S,19S)-12,19-difluoro-11 -hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-16-oxo-5,7-dioxapentacyclo [10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoethyl] acetate

  40

   

  FluoromethoIone

  (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17- dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14, 15,16- octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  41

  Fluoxetine

  N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine

  42

  Fluticasone

  S-(fluoromethyl) (6S,8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16R, 17R) -6,9- difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo- 6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a] phenanthrene-17- carbothioate

  43

  Furosemide

  4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid

  44

  Hydrochlorothiazide

  6-chloro-1,1 -dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-

  7-sulfonamide

  45

  Hydrocortisone

  (8S,9S, 10R, 11S, 13S, 14S, 17R)-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro- 1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one

  46

  Hydroxyhomosildenafil

  5 - [2-ethoxy-5 - [4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl] sulfonylphenyl] -1 - methyl-3 -propyl-6H-pyrazolo [4,3 -d]pyrimidin-7-one

  47

  Hydroxyacetildenafil

  5 - [2-ethoxy-5 - [2- [4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1 -yl] acetyl] phenyl] -1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

  48

  Ibuprofen

  2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid

  49

  Indomethacin

  2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid

  50

  Ketoprofen

  2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid

  51

  Lorcaserin

  (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine

  52

  Metformin

  3-(diaminomethylidene)-1,1 -dimethylguanidine

  53

  Methocarbamol

  [2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl] carbamate

  54

  Methylprednisolone

  (6S,8S,9S, 10R, 11S, 13S, 14S, 17R)-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16 -octahydro- 6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one

  55

  Mometasone

  (8S,9R, 10S, 11S, 13S, 14S, 16R, 17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one

  56

  Naproxen

  (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid

  57

  N-Desmethyl tadalafil

  (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,6,17-triazatetracyclo [8.7.0.03,8.011,16]heptadeca-1(10), 11,13,15-tetraene-4,7-dione

  58

  N-Desmethyl-N-benzyl sildenafil

  5-[5-(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3- propyl-6H-pyrazolo [4,3-d] pyrimidin-7-one

  59

  N-Desmethylvardenafil

  2-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-5-methyl-7- propyl-3H-imidazo[5,1-f] [1,2,4]triazin-4-one

  60

  Nefopam

  5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine

  61

  Orlistat

  [(2S)-1-[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl] tridecan-2-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate

  62

  Phenformin

  1-(diaminomethylidene)-2-(2-phenylethyl)guanidine

  63

  Phenytoin

  5,5-Diphenylimidazolidine-2,4-dione

  64

  Piperadino vardenafil

  2- [2-ethoxy-5 -(piperidine-1-sulfonyl)-phenyl] -5 -methyl-7-propyl- 3H-imidazo[5,1-f]-[1,2,4]triazin-4-one

  65

  Piroxicam

  4-hydroxy-2-methyl-1,1 -dioxo-N-pyridin-2-yl-1 lambda6,2- benzothiazine-3-carboxamide

  66

  Prednisolone

  (8S,9S, 10R, 11S, 13S, 14S, 17R)-11,17-dihydroxy-17-(2- hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H- cyclopenta[a]phenanthren-3-one

  67

  Prednisone

  (8S,9S, 10R, 13S, 14S, 17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13- dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-ctahydrocyclopenta[a]phenanthrene- 3,11-dione

  68

  Propranolol

  (2RS)-1- [(Propan-2-yl)amino] -3 -[(naphthalen-1- yl)oxy]propan-2-ol

  69

  Salbutamol

  (1 RS)-2-[( 1,1 -Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol

  70

  Salmeterol

  2-(hydroxymethyl)-4- [1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexy lamino] ethyl] phenol

  71

  Sildenafil

  5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl] -1-methyl-3 -propy 1-6H- pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one

  72

  Sulfoaildenafil

  5-[5-[(3S,5R)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3- d]pyrimidine-7-thione

  73

  Sulfohydroxyhomosildenafil

  5-[2-ethoxy-5-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-4H- pyrazolo [4,3 -d]pyrimidine-7-thione

  74

  Tadalafil

  (6R, 12aR)-6-(1,3 -Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[ 1 ',2': 1,6] - pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione

  75

  Terazosin hydrochloride

  1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4- [[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine hydrochloride

  76

  Testosterone

  (8R,9S, 10R, 13S, 14S, 17S)-17-hydroxy-10,13- dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydrocyclopenta[a] phenanthren-3-one

  77

  Thioaidenafil

  5-[5-[(3S,5R)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1 -methyl-3-propyl-6H-pyrazolo [4,3-d]pyrimidine-7-thione

  78

  Thiosildenafil

  5 - [2-ethoxy-5 -(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H- pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione

  79

  Triamcinolone

  9α -Fluoro-11β, 16α, 17 α,21 -tetrahydroxypregna-1,4- diene-3,20-dione

  80

  Vardenafil

  1-{[3-(3,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo [5,1-f]-as-triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl] sulfonyl} -4-ethylpiperazine

       
   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
  Ban hành: 02/02/2018 Hiệu lực: 02/02/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12
  Ban hành: 17/06/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản được hướng dẫn
  05
  Thông tư 06/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
  Ban hành: 03/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
  Ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
  Ban hành: 10/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Thông tư 30/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền
  Ban hành: 11/07/2017 Hiệu lực: 28/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 42/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc
  Ban hành: 13/11/2017 Hiệu lực: 28/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 15/05/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 10/2021/TT-BYT chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
  Số hiệu:10/2021/TT-BYT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:30/06/2021
  Hiệu lực:01/09/2021
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm
  Ngày công báo:24/07/2021
  Số công báo:677&678-07/2021
  Người ký:Trương Quốc Cường
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X