hieuluat

Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Quốc phòngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:127/2020/TT-BQPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phan Văn Giang
  Ngày ban hành:20/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:05/12/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  -------

  Số: 127/2020/TT-BQP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU NGƯỜI BỊ THƯƠNG, BỊ BỆNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO, VÙNG SÂU, VÙNG XA BẰNG MÁY BAY QUÂN SỰ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 193/2016/TT-BQP NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

   

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

  Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tắc, quy trình tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự; tổ chức hộ tống cấp cứu, tổ chức hiệp đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

  2. Quy chế này không áp dụng đối với các chuyến bay thương mại trong lĩnh vực cấp cứu y tế do Binh đoàn 18 (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) thực hiện theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.”

  2. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  "1. Khi người bệnh vào cấp cứu tại các cơ sở quân y, có chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, người phụ trách cơ sở quân y thực hiện như sau:

  a) Đối với khu vực Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Giám đốc bệnh viện chủ quản và Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân;

  b) Đối với các đảo gần bờ và vùng sâu, vùng xa: Kịp thời báo cáo tình trạng người bệnh với Chủ nhiệm quân y các cấp lên tới Chủ nhiệm quân y quân khu hoặc Chủ nhiệm quân y Quân chủng Hải quân. Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 15, Chủ nhiệm quân y Binh đoàn 16.”

  3. Điểm b và điểm c khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “b) Trường hợp chỉ định vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu;

  c) Đối với người bệnh là đối tượng thuộc khoản 2 Điều 2 Quy chế này có chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng máy bay quân sự, Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Cứu hộ - Cứu nạn), đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo đồng thời trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu.”

  4. Khoản 5 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “5. Sau khi nhận được đề nghị của Cục Quân y và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng quyết định. Trong trường hợp khẩn cấp, Cục Quân y báo cáo trực tiếp Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Tác chiến.”

  5. Điểm c khoản 7 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Sau khi hạ cánh, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ trưởng chuyến bay quyết định việc tắt máy hoặc giữ động cơ ở chế độ hoạt động (ga nhỏ) để chuyển giao bệnh nhân. Trong quá trình chuyển giao bệnh nhân, phải có ít nhất một thành viên trong tổ bay xuống hướng dẫn và kiểm soát việc tiếp cận máy bay. Kết thúc chuyến bay cấp cứu, các đơn vị Không quân tổng hợp báo cáo cấp trên.”

  6. Bổ sung khoản 8 Điều 6 như sau:

  “8. Báo cáo sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị:

  a) Bệnh viện Quân y tiếp nhận bệnh nhân kịp thời báo cáo kết quả tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị về Cục Quân y;

  b) Cục Quân y tổng hợp tình hình báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn) và Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần.”

  7. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Trường hợp người bệnh chống chỉ định vận chuyển bằng máy bay, cần tăng cường lực lượng, trang thiết bị y tế để xử trí cấp cứu tại đơn vị; Cục trưởng Cục Quân y báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo tổ chức chuyến bay vận chuyển lực lượng, trang thiết bị y tế đến tăng cường cho cơ sở quân y.”

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Các đồng chí Lãnh đạo BQP;
  - Bộ Y tế;
  - UBND 28 tỉnh (TP) trực thuộc TW ven biển;
  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
  - Văn phòng UBQG TKCN;
  - Các Cục: Tác chiến, CH-CN, Quân y,
  - Các bệnh viện quân y;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP;
  - Vụ Pháp chế BQP;
  - Lưu: VT, NCTH. A154.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Phan Văn Giang

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X