hieuluat

Thông tư 15/2020/TT-BYT Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:15/2020/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quốc Cường
  Ngày ban hành:10/08/2020Hết hiệu lực:20/04/2024
  Áp dụng:06/10/2020Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 15/2020/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _______________________

  Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

  ____________

   

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

  Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá,

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (sau đây gọi tắt là các danh mục thuốc).

  2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BYT).

  Điều 2. Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng các danh mục thuốc

  1. Nguyên tắc xây dựng các Danh mục thuốc

  a) Thuốc được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, trừ thuốc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 70 Luật dược;

  b) Danh mục thuốc đấu thầu được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập;

  c) Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải bảo đảm khả năng cung ứng thuốc sau khi trúng thầu, không ảnh hưởng chung đến cơ sở sản xuất thuốc trong nước;

  d) Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phải bảo đảm hiệu quả kinh tế và khuyến khích sử dụng thuốc generic với chi phí hợp lý;

  đ) Thuốc trong các danh mục được cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

  2. Tiêu chí xây dựng danh mục thuốc đấu thầu

  Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục thuốc đấu thầu phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  a) Thuốc thuộc các danh mục do Bộ Y tế ban hành bao gồm: Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam;

  b) Thuốc trong các danh mục là thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được cấp phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, trừ thuốc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 70 Luật dược;

  c) Thuốc được mua để phục vụ công tác điều trị hàng năm tại các cơ sở y tế.

  3. Tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

  Thuốc được đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  a) Thuốc sử dụng cho các chương trình, dự án, đơn vị cấp quốc gia;

  b) Thuốc đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: Thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu và không thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước; Thuốc đã có ít nhất đồng thời từ 03 (ba) giấy đăng ký lưu hành của ít nhất 03 (ba) cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

  4. Tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

  Thuốc được đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây:

  a) Thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu và không thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;

  b) Thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành;

  c) Thuốc có từ 03 (ba) giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất;

  d) Thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thành phố;

  đ) Thuốc được sử dụng ở nhiều cơ sở, tuyến điều trị tại địa phương.

  5. Tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

  Thuốc được đưa vào Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

  a) Thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

  b) Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

  c) Thuốc chỉ có một hoặc hai nhà sản xuất.

  Điều 3. Các danh mục thuốc

  1. Ban hành kèm theo Thông tư này các danh mục sau:

  a) Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục I;

  b) Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục II;

  c) Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tại Phụ lục III;

  d) Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá tại Phụ lục IV.

  2. Đối với thuốc đáp ứng tiêu chí tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này nhưng chưa có trong Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, cơ sở y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác để mua sắm thuốc thì phải thực hiện đấu thầu theo quy định.

  Điều 4. Cập nhật các danh mục thuốc

  1. Trường hợp cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ thuốc thuộc các danh mục thuốc bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, Cục Quản lý Dược căn cứ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục tại Điều 2 Thông tư này tiến hành tổng hợp, lập danh mục thuốc cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan; trình xin ý kiến Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc.

  2. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc, Cục Quản lý Dược trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định cập nhật các danh mục thuốc.

  Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT

  1. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2019/TT-BYT như sau:

  “a) Đối với thuốc thuộc Mục A tại Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đáp ứng tiêu chí kỹ thuật đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông tư này, thuốc thuộc Mục B tại Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế xây dựng theo thông báo của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý, năm”;

  “c) Đối với các thuốc không do Trung tâm đấu thầu tập trung cấp quốc gia, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương đấu thầu quy định tại điểm a và điểm b Khoản này, cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu: Cơ sở y tế chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập định kỳ hoặc đột xuất khi có nhu cầu. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 12 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc.”

  2. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 15/2019/TT-BYT như sau:

  “a) Đối với thuốc thuộc Mục A tại Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đáp ứng tiêu chí kỹ thuật đáp ứng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông tư này, thuốc thuộc Mục B tại Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương IV và Chương V Thông tư này;”

  “c) Đối với các thuốc không do Trung tâm đấu thầu tập trung cấp quốc gia, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương đấu thầu quy định tại điểm a và điểm b Khoản này: Cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại Chương III Thông tư này.”

  3. Bổ sung Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 15/2019/TT-BYT như sau:

  “3. Đối với thuốc sử dụng cho các chương trình, dự án cấp quốc gia tại Mục C Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, các chương trình, dự án, đơn vị thực hiện lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm đối với thuốc này để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh thì được tiến hành mua sắm theo quy định tại Chương III Thông tư này.”

  4. Bổ sung Khoản 5 Điều 42 Thông tư số 15/2019/TT-BYT như sau:

  “5. Căn cứ đàm phán và thực hiện đàm phán giá thuốc:

  a) Đối với thuốc đàm phán là các thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có từ hai (02) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic Nhóm 1, phương án đàm phán và thực hiện đàm phán giá thuốc căn cứ vào số lượng giấy đăng ký lưu hành của thuốc generic; giá trúng thầu thuốc generic sản xuất tại các nước tham chiếu. Trường hợp không có giá trúng thầu thuốc sản xuất tại nước tham chiếu thì căn cứ vào giá trúng thầu thuốc sản xuất tại các nước thuộc danh sách SRA; khả năng thay thế tại thời điểm thực hiện đàm phán giá.

  b) Đối với thuốc đàm phán là các thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có từ hai (02) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic Nhóm 1 cần thiết cho nhu cầu điều trị; các thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có ít hơn hoặc bằng một (01) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic Nhóm 1; các thuốc có từ một (01) đến hai (02) nhà sản xuất, ngoài căn cứ quy định tại điểm a Khoản này thì phương án đàm phán và thực hiện đàm phán giá thuốc còn căn cứ vào việc đánh giá giữa chi phí - an toàn, hiệu quả, chi phí - lợi ích và chi phí - công dụng;

  c) Các thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam thì phương án đàm phán và thực hiện đàm phán giá theo lộ trình gia công, chuyển giao công nghệ.”

  5. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 46 Thông tư số 15/2019/TT-BYT như sau:

  “b) Đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá đàm phán không thành công (bao gồm cả thuốc biệt dược gốc gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam), Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia căn cứ ý kiến của Hội đồng đàm phán giá để đề xuất phương án mua sắm hoặc giải pháp thay thế trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Đối với thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có từ hai (02) giấy đăng ký lưu hành thuốc generic nhóm 1 quy định tại Điều 7 Thông tư này đàm phán giá không thành công, các cơ sở y tế được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi tại gói thầu thuốc generic theo thông báo của Bộ Y tế”.

  Điều 6. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020.

  2. Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

  Đối với những gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá, trừ trường hợp cơ sở quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế tự nguyện thực hiện theo quy định Thông tư này kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 8. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

  Điều 9. Tổ chức thực hiện

  Trước ngày 15 tháng 03 hàng năm, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc cấp Quốc gia phải kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế, các địa phương về tình hình triển khai đấu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia, đàm phán giá thuốc của năm thông báo và năm tiếp theo.

  Điều 10. Trách nhiệm thi hành

  1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
  - Quyền Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng BYT;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - BHXHVN;
  - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra thuộc Bộ Y tế;
  - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  - Y tế các Bộ, Ngành;
  - CTTĐT BYT, Website Cục QLD;
  - Lưu: VT, PC, QLD (2 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trương Quốc Cường

   


  PHỤ LỤC I: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  PHẦN I. DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC

   

  STT

  Tên hoạt chất

  Đường dùng, dạng dùng

  1

  Abacavir

  Uống

  2

  Abiraterone acetate

  Uống

  3

  Acarbose

  Uống

  4

  Acebutolol

  Uống

  5

  Aceclofenac

  Uống

  6

  Acenocoumarol

  Uống

  7

  Acetazolamid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  8

  Acetic acid

  Nhỏ tai

  9

  Acetyl leucin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  10

  Acetylcystein

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  11

  Acetylsalicylic acid

  Uống

  12

  Acetylsalicylic acid + clopidogrel

  Uống

  13

  Aciclovir

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, tra mắt, dùng ngoài

  14

  Acid amin

  Tiêm/Tiêm truyền

  15

  Acid amin + điện giải

  Tiêm/Tiêm truyền

  16

  Acid amin + glucose + điện giải

  Tiêm/Tiêm truyền

  17

  Acid amin + glucose + lipid

  Tiêm/Tiêm truyền

  18

  Acid Aminocaproic

  Tiêm/tiêm truyền

  19

  Acid Benzoic + Acid Salicylic

  Dùng ngoài

  20

  Acid folic

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  21

  Acid thioctic (Meglumin thioctat)

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  22

  Acid Valproic

  Uống

  23

  Acitretin

  Uống

  24

  Adalimumab

  Tiêm/tiêm truyền

  25

  Adapalen

  Dùng ngoài

  26

  Adapalen + Benzoyl peroxide

  Dùng ngoài

  27

  Ademetionin

  Uống

  28

  Adenosin triphosphat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  29

  Adipiodon

  Tiêm/Tiêm truyền

  30

  Adrenalin/Epinephrin

  Tiêm/tiêm truyền

  31

  Aescin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  32

  Afatinib

  Uống

  33

  Afatinib dimaleat

  Uống

  34

  Agomelatin

  Uống

  35

  Albendazol

  Uống

  36

  Albumin

  Tiêm/Tiêm truyền

  37

  Albumin + immuno globulin

  Tiêm/Tiêm truyền

  38

  Alcaftadin

  Nhỏ mắt

  39

  Alcuronium clorid

  Tiêm/tiêm truyền

  40

  Alendronat

  uống

  41

  Alendronal natri + cholecalciferol

  Uống

  42

  Alfentanil

  Tiêm/Tiêm truyền

  43

  Alfuzosin

  Uống

  44

  Alglucosidase alfa

  Tiêm/Tiêm truyền

  45

  Alimemazin

  Uống

  46

  Allopurinol

  Uống

  47

  Allylestrenol

  Uống

  48

  Alprazolam

  Uống

  49

  Alpha - terpineol

  Dùng ngoài

  50

  Alpha chymotrypsin

  Uống

  51

  Alteplase

  Tiêm/Tiêm truyền

  52

  Aluminum phosphat

  Uống

  53

  Alverin citrat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  54

  Alverin citrat + simethicon

  Uống

  55

  Ambroxol

  Uống

  56

  Ambroxol + terbutalin + guaifenesin

  Uống

  57

  Amidotrizoat

  Tiêm/tiêm truyền

  58

  Amikacin

  Tiêm/tiêm truyền

  59

  Aminophylin

  Tiêm/tiêm truyền

  60

  Amiodaron hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  61

  Amisulprid

  Uống

  62

  Amitriptylin hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  63

  Amlodipin

  Uống

  64

  Amlodipin + atorvastatin

  Uống

  65

  Amlodipin + indapamid

  Uống

  66

  Amlodipin + indapamid + perindopril

  Uống

  67

  Amlodipin + lisinopril

  Uống

  68

  Amlodipin + losartan

  Uống

  69

  Amlodipin + telmisartan

  Uống

  70

  Amlodipin + valsartan

  Uống

  71

  Amlodipin + valsartan + hydrochi orothiazid

  Uống

  72

  Amodiaquin

  Uống

  73

  Amorolfin

  Dùng ngoài

  74

  Amoxicilin

  Uống

  75

  Amoxicilin + acid clavulanic

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  76

  Amoxicilin + sulbactam

  Tiêm/tiêm truyền

  77

  Ampicilin

  Tiêm/tiêm truyền

  78

  Ampicilin + sulbactam

  Tiêm/tiêm truyền

  79

  Amphotericin B

  Tiêm/Tiêm truyền

  80

  Amylase + lipase + protease

  Uống

  81

  Anastrozol

  Uống

  82

  Anti thymocyte globulin

  Tiêm/tiêm truyền

  83

  Apixaban

  Uống

  84

  Argyrol

  Nhỏ mắt

  85

  Aripiprazol

  Uống

  86

  Arsenic trioxid

  Tiêm/tiêm truyền

  87

  Artesunat

  Tiêm/tiêm truyền

  88

  Artesunat + Amodiaquin

  Uống

  89

  Artesunat + Mefloquin

  Uống

  90

  Arthemether

  Tiêm/tiêm truyền

  91

  Arthemelher + Lumefantrin

  Uống

  92

  Atapulgit

  Uống

  93

  Atazanavir

  Uống

  94

  Atazanavir + Ritonavir

  Uống

  95

  Atenolol

  Uống

  96

  Atorvastatin

  Uống

  97

  Atorvastatin + ezetimibe

  Uống

  98

  Atosiban

  Tiêm/Tiêm truyền

  99

  Attapulgit mormoiron hoạt hóa

  Uống

  100

  Attapulgit mormoiron hoạt hóa + hỗn hợp magnesi carbonat-nhôm hydroxyd

  Uống

  101

  Atracurium besylat

  Tiêm/tiêm truyền

  102

  Atropin sulfat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  103

  Atropin sulfat

  Nhỏ mắt

  104

  Azaccitidin

  Tiêm/Tiêm truyền

  105

  Azathioprin

  Uống

  106

  Azelaic acid

  Dùng ngoài

  107

  Azelastin

  Nhỏ mắt

  108

  Azelastin + Fluticason

  Xịt mũi

  109

  Azithromycin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  110

  Bạc Sulfadiazin

  Dùng ngoài

  111

  Bacillus clausii

  Uống

  112

  Bacillus subtilis

  Uống

  113

  Baclofen

  Uống

  114

  Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp/Tỳ bà, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông/Mạch môn, Bạc hà/Lá bạc hà, Bán hạ chế/Bán hạ, Bách bộ, Mơ muối/Ô mai, Cam thảo, Menthol, (Bạch phàn), (Bàng sa), (Ngũ vị tử).

  Uống

  115

  Bambuterol

  Uống

  116

  Bari sulfat

  Uống

  117

  Basiliximab

  Tiêm/tiêm truyền

  118

  Beclometason

  Xịt mũi, xịt họng

  119

  Beclometasone dipropionate + formoterol fumarate dihydrat

  Hít

  120

  Bedaquiline

  Uống

  121

  Benazepril hydroclorid

  Uống

  122

  Bendamustine

  Tiêm/Tiêm truyền

  123

  Benfotiamin

  Uống

  124

  Benzathin benzylpenicilin

  Tiêm/tiêm truyền

  125

  Benzoic acid + salicylic acid

  Dùng ngoài

  126

  Benzoyl peroxid

  Dùng ngoài

  127

  Benzylpenicilin

  Tiêm/tiêm truyền

  128

  Berberin

  Uống

  129

  Besifloxacin

  Nhỏ mắt

  130

  Betahistin

  Uống

  131

  Betamethason

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt, nhỏ tai, nhỏ mũi, dùng ngoài

  132

  Betamethasone + dexchlorpheniramin

  Uống

  133

  Belaxolol

  Nhỏ mắt

  134

  Bevacizumab

  Tiêm/tiêm truyền

  135

  Bezafibrat

  Uống

  136

  Bicalutamid

  Uống

  137

  Bilastine

  Uống

  138

  Bimatoprost

  Nhỏ mắt

  139

  Bimatoprost + timolol

  Nhỏ mắt

  140

  Biperiden hydroclorid

  Uống

  141

  Biperiden lactat

  Tiêm/tiêm truyền

  142

  Bisacodyl

  Uống

  143

  Bismuth

  Uống

  144

  Bisoprolol

  Uống

  145

  Bisoprolol - hydroclorothiazid

  Uống

  146

  Bivalirudin

  Tiêm/Tiêm truyền

  147

  Bleomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  148

  Bọ mắm, Eucalyptol, Núc nác, Viễn chí,

  Trần bì, An tức hương, Húng chanh, Matri benzoat.

  Uống

  149

  Boceprevir

  Uống

  150

  Bortezomib

  Tiêm/tiêm truyền

  151

  Bosentan

  Uống

  152

  Botulinum toxin

  Tiêm/tiêm truyền

  153

  Bột talc

  Dùng ngoài

  154

  Bột talc

  Bơm vào khoang màng phổi

  155

  Brimonidin tartrat

  Nhỏ mắt

  156

  Brimonidin tartrat + timolol

  Nhỏ mắt

  157

  Brinzolamid

  Nhỏ mắt

  158

  Brinzolamid + timolol

  Nhỏ mắt

  159

  Bromazepam

  Uống

  160

  Bromfenac

  Nhỏ mắt

  161

  Bromhexin + guaifenesin

  Uống

  162

  Bromhexinhydroclorid

  Uống

  163

  Budesonid

  Xịt mũi, xịt họng, đường hô hấp

  164

  Budesonid + formoterol

  Hít

  165

  Bupivacain hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  166

  Buprenorphin

  Dùng ngoài

  167

  Buprenorphin + Naloxon

  Uống

  168

  Busulfan

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  169

  Butoconazol nitrat

  Bôi âm đạo

  170

  Các kháng thể gắn với interferon ở người

  Uống

  171

  Cafein citral

  Tiêm/tiêm truyền

  172

  Calci acetal

  Uống

  173

  Calci carbonat

  Uống

  174

  Calci carbonat + calci gluconolactat

  Uống

  175

  Calci carbonat + vitamin D3

  Uống

  176

  Calci clorid

  Tiêm/tiêm truyền

  177

  Calci folinat/folinic acid/leucovorin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  178

  Calci glubionat

  Tiêm/tiêm truyền

  179

  Calci glucoheptonate + vitamin D3

  Uống

  180

  Calci gluconat

  Tiêm/tiêm truyền

  181

  Calci gluconal

  Uống

  182

  Calci gluconolactat

  Uống

  183

  Calci glycerophosphat + magnesi gluconat

  Uống

  184

  Calci lactat

  Uống

  185

  Calci-3-methyl-2-oxovalerat + calci-4- methyl-2- oxovalerat + calci-2-oxo-3- phenylpropionat + calci-3-methyl-2- oxobutyrat + calci-DL-2-hydroxy-4- methylthiobutyrat + L-lysin acetal + L- threonin + L-tryptophan + L-histidin + L- tyrosin

  Uống

  186

  Calcipotriol

  Dùng ngoài

  187

  Calcipotriol + betamethason dipropionat

  Dùng ngoài

  188

  Calcitonin

  Tiêm/tiêm truyền

  189

  Calcitriol

  Uống

  190

  Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Quế, (Methyl salicylat), (Menthol/Eucalyptol/Cineol), (Gừng), (Tinh dầu hương nhu trắng/Tinh dầu Đinh hương).

  Dùng ngoài

  191

  Camphor, Tinh dầu bạch hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu trắng/Tinh dầu đinh hương, Tinh dầu quế. (Menthol)

  Dùng ngoài

  192

  Canagliflozin

  Uống

  193

  Candesartan

  Uống

  194

  Candesartan + hydrochlorothiazid

  Uống

  195

  Cao ginkgo biloba + heptaminol clohydrat + troxerutin

  Uống

  196

  Cao toàn phần không xà phòng hóa quả bơ, Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu đậu nành.

  Uống

  197

  Capecitabin

  Uống

  198

  Capreomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  199

  Capsaicin

  Dùng ngoài

  200

  Captopril

  Uống

  201

  Captopril + hydroclorothiazid

  Uống

  202

  Carbamazepin

  Uống

  203

  Carbazochrom

  Tiêm/Tiêm truyn, uống

  204

  Carbetocin

  Tiêm/tiêm truyền

  205

  Carbimazol

  Uống

  206

  Carbocistein

  Uống

  207

  Carbocistein + promethazin

  Uống

  208

  Carbomer

  Nhỏ mắt

  209

  Carboplatin

  Tiêm/tiêm truyền

  210

  Carboprost tromethamin

  Tiêm/tiêm truyền

  211

  Carmustin

  Tiêm/tiêm truyền

  212

  Carvedilol

  Uống

  213

  Caspofungin

  Tiêm/tiêm truyền

  214

  Cefaclor

  Uống

  215

  Cefadroxil

  Uống

  216

  Cefalexin

  Uống

  217

  Cefalothin

  Tiêm/tiêm truyền

  218

  Cefamandol

  Tiêm/tiêm truyền

  219

  Cefazolin

  Tiêm/tiêm truyền

  220

  Cefdinir

  Uống

  221

  Cefditoren

  Uống

  222

  Cefepim

  Tiêm/tiêm truyền

  223

  Cefixim

  Uống

  224

  Cefmetazol

  Tiêm/tiêm truyền

  225

  Cefminox

  Tiêm/Tiêm truyền

  226

  Cefoperazon

  Tiêm/tiêm truyền

  227

  Cefoperazon + sulbactam

  Tiêm/tiêm truyền

  228

  Cefotaxim

  Tiêm/tiêm truyền

  229

  Cefotiam

  Tiêm/tiêm truyền

  230

  Cefoxitin

  Tiêm/tiêm truyền

  231

  Cefozidim

  Tiêm/Tiêm truyền

  232

  Cefpirom

  Tiêm/tiêm truyền

  233

  Cefpodoxim

  Uống

  234

  Cefprozil

  Uống

  235

  Cefradin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  236

  Ceftazidim

  Tiêm/tiêm truyền

  237

  Ceftibuten

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  238

  Ceftizoxim

  Tiêm/tiêm truyền

  239

  Ceftriaxon

  Tiêm/tiêm truyền

  240

  Cefuroxim

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  241

  Celecoxib

  Uống

  242

  Ceritinib

  Uống

  243

  Cetirizin

  Uống

  244

  Cetuximab

  Tiêm/Tiêm truyền

  245

  Ciclesonid

  Xịt mũi

  246

  Ciclopiroxolamin

  Dùng ngoài

  247

  Ciclosporin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  248

  Cilnidipin

  Uống

  249

  Cilostazol

  Uống

  250

  Cimetidin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  251

  Cineol, Tinh dầu gừng, Tinh dầu tần, Menthol, (Eucalyptol).

  Uống

  252

  Cinnarizin

  Uống

  253

  Ciprofibrat

  Uống

  254

  Ciprofloxacin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

  255

  Cisatracurium

  Tiêm/Tiêm truyền

  256

  Cisplatin

  Tiêm/tiêm truyền

  257

  Citalopram

  Uống

  258

  Citicolin

  Tiêm/tiêm truyền

  259

  Citrullin malat

  Uống

  260

  Clarithromycin

  Uống

  261

  Clindamycin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài

  262

  Clobetasol butyrat

  Dùng ngoài

  263

  Clobetasol propionat

  Dùng ngoài

  264

  Clodronat disodium

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  265

  Clofazimine

  Uống

  266

  Clomifen citral

  Uống

  267

  Clomipramin

  Uống

  268

  Clonazepam

  Uống

  269

  Clonidin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  270

  Clopidogrel

  Uống

  271

  Cloramphenicol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt

  272

  Clorazepat

  Uống

  273

  Cloroquin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  274

  Clorpromazin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  275

  Clorquinaldol + promestrien

  Đặt âm đạo

  276

  Clotrimazol

  Đặt âm đạo

  277

  Clotrimazol

  Dùng ngoài

  278

  Clotrimazol + betamethason

  Dùng ngoài

  279

  Cloxacilin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  280

  Clozapin

  Uống

  281

  Codein + terpin hydrat

  Uống

  282

  Codein camphosulphonat + sulfogaiacol + cao mềm grindelia

  Uống

  283

  Colchicin

  Uống

  284

  Colistin

  Tiêm/tiêm truyền

  285

  Corifollitropin alfa

  Tiếm Tiêm truyền

  286

  Cortison

  Dùng ngoài

  287

  Cồn 70°

  Dùng ngoài

  288

  Cồn A.S.A

  Dùng ngoài

  289

  Cồn boric

  Dùng ngoài

  290

  CồnBSI

  Dùng ngoài

  291

  Cồn iod

  Dùng ngoài

  292

  Crolamiton

  Dùng ngoài

  293

  Cyclizin

  Tiêm/tiêm truyền

  294

  Cyclophosphamid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  295

  Cycloserin

  Uống

  296

  Cyclosporin

  Nhỏ mắt

  297

  Cyproteron acetat

  Uống

  298

  Cytarabin

  Tiêm/tiêm truyền

  299

  Cytidin-5monophosphat disodium + uridin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  300

  Chất ly giải vi khuẩn đông khô của Haemophilus influenzae + Diplococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae and ozaenae + Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenes and viridans + Neisseria catarrhalis

  Uống

  301

  Chlormadinon acetat + Ethinylestradiol

  Uống

  302

  Chlorpheniramin

  Uống

  303

  Chlorpheniramin + dextromethorphan

  Uống

  304

  Chlorpheniramin + phenylephrin

  Uống

  305

  Choline alfoscerat

  Tiêm/tiêm truyền

  306

  Dabigatran etexilate

  Uống

  307

  Dabigatran etexilate mesilate

  Uống

  308

  Dacarbazin

  Tiêm/tiêm truyền

  309

  Daclatasvir

  Uống

  310

  Dactinomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  311

  Danazol

  Uống

  312

  Dantrolen

  Uống

  313

  Dapagliflozin

  Uống

  314

  Dapagliflozin + metformin

  Uống

  315

  Dapoxetin

  Uống

  316

  Dapson

  Uống

  317

  Daptomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  318

  Darunavir

  Uống

  319

  Daunorubicin

  Tiêm/tiêm truyền

  320

  Decitabin

  Tiêm/tiêm truyền

  321

  Deferasirox

  Uống

  322

  Deferipron

  Uống

  323

  Deferoxamin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  324

  Deflazacort

  Uống

  325

  Degarelix

  Tiêm/tiêm truyền

  326

  Delamanid

  Uống

  327

  Dequalinium clorid

  Đặt âm đạo

  328

  Desfluran

  Hít

  329

  Desloratadin

  Uống

  330

  Desmopressin

  Uống, xịt mũi

  331

  Desogestrel

  Uống

  332

  Desogestrel + Ethinylestradiol

  Uống

  333

  Desonid

  Dùng ngoài

  334

  Dexamethason

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt

  335

  Dexamethason + framycetin

  Nhỏ mắt

  336

  Dexamethason phosphat + neomycin

  Nhỏ mắt, nhỏ mũi

  337

  Dexchlorpheniramin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  338

  Dexibuprofen

  Uống

  339

  Dexketoprofen

  Tiêm/Tiêm truyền

  340

  Dexlansoprazol

  Uống

  341

  Dexmedetomidin

  Tiêm/tiêm truyền

  342

  Dexpanthenol

  Nhỏ mắt

  343

  Dexpanthenol

  Dùng ngoài

  344

  Dextran 40

  Tiêm/Tiêm truyền

  345

  Dextran 60

  Tiêm/Tiêm truyền

  346

  Dextran 70

  Tiêm/Tiêm truyền

  347

  Dextromethorphan

  Uống

  348

  Dextromethorphan + chlorpheniramin + guaifenesin

  Uống

  349

  Diacerein

  Uống

  350

  Diazepam

  Tiêm/tiêm truyền

  351

  Diazepam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  352

  Dibencozid

  Uống

  353

  Diclofenac

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt, uống, dùng ngoài, đặt hậu môn

  354

  Diclofenac + Misoprostol

  Uống

  355

  Dienogest

  Uống

  356

  Diethylcarbamazin

  Uống

  357

  Diethylphtalat

  Dùng ngoài

  358

  Digoxin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  359

  Dihydro ergotamin mesylat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  360

  Dihydroergotoxin

  Uống

  361

  Diiodohydroxyquinolin

  Uống

  362

  Diltiazem

  Uống

  363

  Dimenhydrinat

  Uống

  364

  Dimercaprol

  Tiêm/tiêm truyền

  365

  Dinatri inosin monophosphat

  Nhỏ mắt

  366

  Dinoproston

  Đặt âm đạo

  367

  Dioctahedral smectit

  Uống

  368

  Diosmectit

  Uống

  369

  Diosmin

  Uống

  370

  Diosmin + hesperidin

  Uống

  371

  Dipyridamol + acetylsalicylic acid

  Uống

  372

  Diphenhydramin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  373

  Dobutamin

  Tiêm/tiêm truyền

  374

  Docetaxel

  Tiêm/tiêm truyền

  375

  Docusate natri

  Uống, thụt hậu môn/trực tràng

  376

  Dolutegravir + lamivudin + tenofovir

  Uống

  377

  Domperidon

  Uống

  378

  Donepezil

  Uống

  379

  Dopaminhydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  380

  Doripenem

  Tiêm/tiêm truyền

  381

  Doxapram

  Tiêm/Tiêm truyền

  382

  Doxazosin

  Uống

  383

  Doxorubicin

  Tiêm/tiêm truyền

  384

  Doxycyclin

  Uống

  385

  Drospirenone + ethinylestradiol

  Uống

  386

  Drotaverin clohydrat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  387

  Duloxetin

  Uống

  388

  Dung dịch lọc màng bụng

  Tại chỗ

  389

  Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo

  Dung dịch thâm phân

  390

  Dung dịch lọc máu liên tục

  Tiêm/Tiêm truyền

  391

  Dutasterid

  Uống

  392

  Dutasteride + tamsulosin

  Uống

  393

  Dydrogesteron

  Uống

  394

  Đan sâm, Tam thất, Borneol/Camphor.

  Uống

  395

  Đồng sulfat

  Dùng ngoài

  396

  Ebastin

  Uống

  397

  Econazol

  Dùng ngoài, đặt âm đạo

  398

  Edetat natri calci

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  399

  Efavirenz

  Uống

  400

  Efavirenz + emtricitabin + tenofovir

  Uống

  401

  Elbasvir + grazoprevir

  Uống

  402

  Eltrombopag

  Uống

  403

  Empagliflozin

  Uống

  404

  Empagliflozin + Metformin hydroclorid

  Uống

  405

  Emtricitabin

  Uống

  406

  Enalapril

  Uống

  407

  Enalapril + hydrochlorothiazid

  Uống

  408

  Enoxaparin

  Tiêm/tiêm truyền

  409

  Entecavir

  Uống

  410

  Epalrestat

  Uống

  411

  Eperison

  Uống

  412

  Epinastine

  Nhỏ mắt

  413

  Epinephrin

  Tiêm/tiêm truyền

  414

  Epirubicin hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  415

  Eprazinon

  Uống

  416

  Eptiflbatid

  Tiêm/tiêm truyền

  417

  Ephedrin

  Tiêm/tiêm truyền

  418

  Ergomelrin

  Tiêm/tiêm truyền

  419

  Ergotamin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  420

  Erlotinib

  Uống

  421

  Ertapenem

  Tiêm/tiêm truyền

  422

  Erythromycin

  Uống, dùng ngoài

  423

  Erythropoietin

  Tiêm/tiêm truyền

  424

  Escitalopram

  Uống

  425

  Esmolol

  Tiêm/tiêm truyền

  426

  Esomeprazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  427

  Estradiol valerate

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  428

  Estriol

  Uống, đặt âm đạo

  429

  Estrogen + norgestrel

  Uống

  430

  Eszopiclon

  Uống

  431

  Etamsylat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  432

  Etanercept

  Tiêm/tiêm truyền

  433

  Etitoxin chlohydrat

  Uống

  434

  Etodolac

  Uống

  435

  Etomidat

  Tiêm/tiêm truyền

  436

  Etonogestrel

  Que cấy dưới da

  437

  Etonogestrel + ethinylestradiol

  Đặt âm đạo

  438

  Etoposid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  439

  Etoricoxib

  Uống

  440

  Ethambutol

  Uống

  441

  Ethinyl estradiol

  Uống

  442

  Ethinyl estradiol + cyproterone acetate

  Uống

  443

  Ethinyl estradiol + chlormadinon acetat

  Uống

  444

  Ethinyl estradiol + levonorgestrel + sắt fumarat

  Uống

  445

  Ethionamid

  Uống

  446

  Ethyl ester của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện

  Tiêm/tiêm truyền

  447

  Etravirin

  Uống

  448

  Eucalyptol, Tinh dầu gừng, Tinh dầu trần bì, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu húng chanh.

  Uống

  449

  Everolimus

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  450

  Exemestan

  Uống

  451

  Ezetimibe

  Uống

  452

  Famciclovir

  Uống

  453

  Famotidin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  454

  Febuxostat

  Uống

  455

  Felodipin

  Uống

  456

  Felodipin + Metoprolol succinat

  Uống

  457

  Fenolibrat

  Uống

  458

  Fenoterol + ipratropium

  Hít, xịt mũi, xịt họng

  459

  Fenspirid

  Uống

  460

  Fentanyl

  Tiêm/tiêm truyền

  461

  Fentanyl

  Dán ngoài da

  462

  Fenticonazol nitrat

  Đặt âm đạo, dùng ngoài

  463

  Fexofenadin

  Uống

  464

  Filgrastim

  Tiêm/tiêm truyền

  465

  Flavoxat

  Uống

  466

  Floctafenin

  Uống

  467

  Fluconazol

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt, uống, đặt âm đạo

  468

  Flucytosin

  Tiêm/tiêm truyền

  469

  Fludarabin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  470

  Fludrocortison acetat

  Uống

  471

  Flumazenil

  Tiêm/tiêm truyền

  472

  Flumethason + clioquinol

  Dùng ngoài

  473

  Flunarizin

  Uống

  474

  Fluocinolon acetonid

  Dùng ngoài

  475

  Fluorescein

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt

  476

  FluoromethoIon

  Nhỏ mắt

  477

  Fluorouracil

  Tiêm/Tiêm truyền, dùng ngoài

  478

  Fluoxetin

  Uống

  479

  Flupentixol

  Uống

  480

  Fluphenazin decanoat

  Tiêm/tiêm truyền

  481

  Flurbiprofen natri

  Uống, đặt

  482

  Flutamid

  Uống

  483

  Fluticason furoat

  Xịt mũi

  484

  Fluticason propionat

  Hít. xịt mũi, xịt họng

  485

  Fluticasone + Vilanterol

  Hít

  486

  Fluvastatin

  Uống

  487

  Fluvoxamin

  Uống

  488

  Follilropin alfa + Lutropin alfa

  Tiêm/Tiêm truyền

  489

  Fomepizol

  Tiêm/tiêm truyền

  490

  Fondaparinux sodium

  Tiêm/tiêm truyền

  491

  Formoterol fumarat

  Hít

  492

  Fosfomycin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ tai

  493

  Fructose 1,6 diphosphat

  Tiêm/tiêm truyền

  494

  Fulvestrant

  Tiêm/tiêm truyền

  495

  Fulvestrant

  Tiêm/Tiêm truyền

  496

  Furosemid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  497

  Furosemid + spironolacton

  Uống

  498

  Fusidic acid

  Dùng ngoài

  499

  Fusidic acid + betamethason

  Dùng ngoài

  500

  Fusidic acid + hydrocortison

  Dùng ngoài

  501

  Gabapentin

  Uống

  502

  Gadobenic acid

  Tiêm/tiêm truyền

  503

  Gadobutrol

  Tiêm/Tiêm truyền

  504

  Gadoteric acid

  Tiêm/tiêm truyền

  505

  Gadoxetate disodium

  Tiêm/Tiêm truyền

  506

  Galantamin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  507

  Ganciclovir

  Tiêm/Tiêm truyền

  508

  Ganciclovir

  Uống

  509

  Gefitinib

  Uống

  510

  Gelatin

  Tiêm/Tiêm truyền

  511

  Gelatin succinyl + natri clorid + natri hydroxyd

  Tiêm/tiêm truyền

  512

  Gelatin tannat

  Uống

  513

  Gemcitabin

  Tiêm/tiêm truyền

  514

  Gemfibrozil

  Uống

  515

  Gentamicin

  Tiêm/Tiêm truyền, tra mắt, dùng ngoài

  516

  Glibenclamid + metformin

  Uống

  517

  Gliclazid

  Uống

  518

  Gliclazid + metformin

  Uống

  519

  Glimepirid

  Uống

  520

  Glimepirid + metformin

  Uống

  521

  Glipizid

  Uống

  522

  Glucagon

  Tiêm/tiêm truyền

  523

  Glucosamin

  Uống

  524

  Glucose

  Tiêm/Tiêm truyền

  525

  Glutathion

  Tiêm/tiêm truyền

  526

  Glycerin

  Nhỏ mắt

  527

  Glycerol

  Thụt hậu môn/trực tràng

  528

  Glyceryl trinitrat

  Tiêm/Tiêm truyền, hít, dán ngoài da, đặt dưới lưỡi

  529

  Glycopyrronium

  Uống

  530

  Glycyl funtumin

  Tiêm/Tiêm truyền

  531

  Golimumab

  Tiêm/tiêm truyền

  532

  Gonadotropin

  Uống

  533

  Goserelin acetat

  Tiêm/tiêm truyền

  534

  Granisetron hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  535

  Griseofulvin

  Uống, dùng ngoài

  536

  Guaiazulen + dimethicon

  Uống

  537

  Ginkgo biloba

  Uống

  538

  Ginkgoflavon glycosides

  Tiêm/Tiêm truyền

  539

  Haloperidol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  540

  Halothan

  Đường hô hấp

  541

  Heparin

  Tiêm/tiêm truyền

  542

  Heptaminol hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  543

  Hexamidine di-isetionat

  Nhỏ mắt

  544

  Húng chanh, Núc nác, Cineol.

  Uống

  545

  Huyết tương

  Tiêm/Tiêm truyền

  546

  Huyết thanh kháng bạch hầu

  Tiêm/tiêm truyền

  547

  Huyết thanh kháng dại

  Tiêm/tiêm truyền

  548

  Huyết thanh kháng nọc rắn

  Tiêm/tiêm truyền

  549

  Huyết thanh kháng uốn ván

  Tiêm/tiêm truyền

  550

  Hyaluronidase

  Tiêm/tiêm truyền

  551

  Hydralazin

  Tiêm/Tiêm truyền

  552

  Hydroclorothiazid

  Uống

  553

  Hydrocortison

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, tra mắt, dùng ngoài

  554

  Hydromorphon

  Uống

  555

  Hydroxocobalamin

  Tiêm/tiêm truyền

  556

  Hydroxy cloroquin

  Uống

  557

  Hydroxyapatit + cholescalciferol

  Uống

  558

  Hydroxycarbamid

  Uống

  559

  Hydroxypropylmethylcellulose

  Nhỏ mắt

  560

  Hydroxyurea

  Uống

  561

  Hydroxyzin

  Uống

  562

  Hyoscin butylbromid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  563

  Ibrutinib

  Uống

  564

  Ibuprofen

  Uống

  565

  Ibuprofen + codein

  Uống

  566

  Idarubicin

  Tiêm/tiêm truyền

  567

  Idarubicinhydrochlorid

  Tiêm/Tiêm truyền

  568

  Idarucizumab

  Tiêm/Tiêm truyền

  569

  Ifosfamid

  Tiêm/tiêm truyền

  570

  Iloprost

  Tiêm/Tiêm truyền, Hít, nhỏ mắt

  571

  Imatinib

  Uống

  572

  Imidapril

  Uống

  573

  Imipenem + cilastatin

  Tiêm/tiêm truyền

  574

  Imiquimod

  Dùng ngoài

  575

  Immune globulin

  Tiêm/tiêm truyền

  576

  Indacaterol

  Hít, uống

  577

  Indacaterol + glycopyrronium

  Uống

  578

  Indacaterol + glycopyrronium

  Hít

  579

  Indapamid

  Uống

  580

  Indomethacin

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt

  581

  Infliximab

  Tiêm/Tiêm truyền

  582

  Insulin analog tác dụng chậm, kéo dài (Glargine, Detemir, Degludec)

  Tiêm/tiêm truyền

  583

  Insulin analog tác dụng nhanh, ngắn (Aspart, Lispro, Glulisine)

  Tiêm/tiêm truyền

  584

  Insulin analog trộn, hỗn hợp

  Tiêm/tiêm truyền

  585

  Insulin người tác dụng nhanh, ngắn

  Tiêm/tiêm truyền

  586

  Insulin người tác dụng trung bình, trung gian

  Tiêm/tiêm truyền

  587

  Insulin người trộn, hỗn hợp

  Tiêm/tiêm truyền

  588

  Iobilridol

  Tiêm/tiêm truyền

  589

  Iodixanol

  Tiêm/Tiêm truyền

  590

  Iodixanol

  Tiêm/tiêm truyền

  591

  Iohexol

  Tiêm/tiêm truyền

  592

  Iohexol

  Tiêm/tiêm truyền

  593

  Iopamidol

  Tiêm/tiêm truyền

  594

  Iopromid acid

  Tiêm/tiêm truyền

  595

  Ioxitalamat natri + ioxitalamat meglumin

  Tiêm/tiêm truyền

  596

  Ipratropium

  Uống, khí dung

  597

  Irbesartan

  Uống

  598

  Irbesartan + hydroclorothiazid

  Uống

  599

  Irinotecan

  Tiêm/tiêm truyền

  600

  Isofluran

  Đường hô hấp

  601

  Isoniazid

  Uống

  602

  Isoniazid + ethambutol

  Uống

  603

  Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin

  Uống

  604

  Isoprenalin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  605

  Isosorbid

  Tiêm/Tiêm truyền, khí dung, dạng xịt, uống, đặt dưới lưỡi

  606

  Isotretinoin

  Uống, dùng ngoài

  607

  Itoprid

  Uống

  608

  Itraconazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  609

  Ivabradin

  Uống

  610

  Ivermectin

  Uống

  611

  Kali clorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  612

  Kali fcrocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O)

  Uống

  613

  Kali iodid + natri iodid

  Nhỏ mắt

  614

  Kanamycin

  Tiêm/tiêm truyền

  615

  Kẽm gluconat

  Uống

  616

  Kẽm oxid

  Dùng ngoài

  617

  Kẽm sulfat

  Uống, dùng ngoài

  618

  Ketamin

  Tiêm/tiêm truyền

  619

  Ketoconazol

  Nhỏ mắt, dùng ngoài, đặt âm đạo

  620

  Ketoprofen

  Tiêm/Tiêm truyền, dán ngoài da, uống, dùng ngoài

  621

  Ketorolac

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt

  622

  Ketotifen

  Uống, Nhỏ mắt

  623

  Khối bạch cầu

  Tiêm/Tiêm truyền

  624

  Khối hồng cầu

  Tiêm/Tiêm truyền

  625

  Khối tiểu cầu

  Tiêm/Tiêm truyền

  626

  Lá sen/Tâm sen, Lá vông, Bình vôi/Rotundin.

  Uống

  627

  Lá vông/vông nem, (Lạc tiên), (Lá sen), (Tâm sen), (Rotundin), (Trinh nữ)

  Uống

  628

  Lacidipin

  Uống

  629

  Lacosamid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  630

  Lactobacillus acidophilus

  Uống

  631

  Lactulose

  Uống

  632

  Lamivudin

  Uống

  633

  Lamivudin + abacavir

  Uống

  634

  Lamivudin + tenofovir

  Uống

  635

  Lamivudin + zidovudin

  Uống

  636

  Lamivudin + zidovudin + abacavir

  Uống

  637

  Lamotrigine

  Uống

  638

  Lansoprazol

  Uống

  639

  Lapatinib

  Uống

  640

  L-asparaginase

  Tiêm/tiêm truyền

  641

  Latanoprost

  Nhỏ mắt

  642

  Latanoprost + Timolol maleat

  Nhỏ mắt

  643

  Leiìunomid

  Uống

  644

  Lenalidomid

  Uống

  645

  Lercanidipin hydroclorid

  Uống

  646

  Letrozol

  Uống

  647

  Leuprorelin acetat

  Tiêm/tiêm truyền

  648

  Levetiracetam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  649

  Levobupivacain

  Tiêm/tiêm truyền

  650

  Levocetirizin

  Uống

  651

  Levodopa + benserazid

  Uống

  652

  Levodopa + carbidopa

  Uống

  653

  Levodopa + carbidopa monohydrat + entacapone

  Uống

  654

  Levodropropizin

  Uống

  655

  Levofloxacin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

  656

  Levomepromazin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  657

  Levonorgestrel

  Đặt tử cung

  658

  Levonorgestrel + ethinyl estradiol

  Uống

  659

  Levosulpirid

  Uống

  660

  Levothyroxin

  Uống

  661

  Lidocain

  Bôi niêm mạc miệng

  662

  Lidocain

  Tiêm/Tiêm truyền, dùng ngoài

  663

  Lidocain + epinephrin

  Tiêm/tiêm truyền

  664

  Lidocain + prilocain

  Dùng ngoài

  665

  Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng cầm, Menthol, Eucalyptol, Camphor.

  Xịt mũi

  666

  Linagliptin

  Uống

  667

  Linagliptin + metformin

  Uống

  668

  Linezolid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  669

  Lipidosterol serenoarepense

  Uống

  670

  Liraglutide

  Tiêm/tiêm truyền

  671

  Lisinopril

  Uống

  672

  Lisinopril + hydroclorothiazid

  uống

  673

  Lithi carbonat

  Uống

  674

  Lomefloxacin

  Uống, nhỏ mắt

  675

  Loperamid

  Uống

  676

  Lopinavir + ritonavir

  Uống

  677

  Loratadin

  Uống

  678

  Loratadin + pseudoephedrin

  Uống

  679

  Lorazepam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  680

  L-Ornithin - L-aspartat

  Tiêm/tiêm truyền

  681

  Lornoxicam

  Uống

  682

  Losartan

  Uống

  683

  Losartan + hydroclorothiazid

  Uống

  684

  Loteprednol etabonat

  Nhỏ mắt

  685

  Lovastatin

  Uống

  686

  Loxoprofen

  Uống

  687

  Lynestrenol

  Uống

  688

  Lysin + Vitamin + Khoáng chất

  Uống

  689

  Mã tiền, Huyết giác, ô đầu, Đại hồi, Long não, Một dược, Địa liền, Nhũ hương, Đinh hương, Quế, Gừng, Methyl salicylat, Glycerin, Ethanol.

  Dùng ngoài

  690

  Macrogol

  Uống

  691

  Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonal + natri clorid + kali clorid

  Uống

  692

  Mạch môn, Bách bộ, Cam thảo, Bọ mắm, Cát cánh, Trần bì, Menthol, (Tinh dầu bạc hà).

  Uống

  693

  Magnesi aspartat + kali aspartat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  694

  Magnesi clorid + kali clorid + procain hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  695

  Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd

  Uống

  696

  Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon

  Uống

  697

  Magnesi sulfat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  698

  Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd

  Uống

  699

  Manitol

  Tiêm/Tiêm truyền

  700

  Máu toàn phần

  Tiêm/Tiêm truyền

  701

  Mebendazol

  Uống

  702

  Mebeverin hydroclorid

  Uống

  703

  Meclophenoxat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  704

  Mecobalamin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  705

  Medroxyprogesterone acetat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  706

  Meglumin natri succinat

  Tiêm/Tiêm truyền

  707

  Meloxicam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài

  708

  Melphalan

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  709

  Menthol, long não, Tinh dầu bạc hà, Eucalyptol, Methyl salicylat, Tinh dầu quế.

  Dùng ngoài

  710

  Menthol, Tinh dầu Bạc hà, Tinh dầu Tràm, Methyl salicylat, Tinh dầu Long não, Tinh dầu Hương nhu trắng, Tinh dầu Quế, Gừng.

  Dùng ngoài

  711

  Mephenesin

  Uống

  712

  Mequitazin

  Uống

  713

  Mercaptopurin

  Uống

  714

  Meropenem

  Tiêm/tiêm truyền

  715

  Mesalazin/mesalamin

  Uống, thụt hậu môn, đặt hậu môn

  716

  Mesna

  Tiêm/tiêm truyền

  717

  Metformin

  Uống

  718

  Metoclopramid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, đặt hậu môn

  719

  Metoprolol

  Uống

  720

  Methadon

  Uống

  721

  Methionin

  Uống

  722

  Methocarbamol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  723

  Methotrexat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  724

  Methoxy polyethylene glycol epoetin beta

  Tiêm/tiêm truyền

  725

  Methy salicylat, Camphor, Tinh dầu bạc hà, Menthol, Tinh dầu quế, Nọc rắn hổ mang khô.

  Dùng ngoài

  726

  Methyl ergometrin maleat

  Tiêm/tiêm truyền

  727

  Methyl prednisolon

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  728

  Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + 1-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

  Dùng ngoài

  729

  Methyldopa

  Uống

  730

  Methylphenidathydroclorid

  Uống

  731

  Methyltestosteron

  Đặt dưới lưỡi

  732

  Methylthiouracil

  Uống

  733

  Metri tonal

  Uống

  734

  Metronidazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài, đặt âm đạo

  735

  Metronidazol + neomycin + nystatin

  Đặt âm đạo

  736

  Miconazol

  Dùng ngoài, đặt âm đạo

  737

  Miconazol + hydrocortison

  Dùng ngoài

  738

  Midazolam

  Tiêm/tiêm truyền

  739

  Mifepriston + Misoprostol

  Uống

  740

  Milrinon

  Tiêm/tiêm truyền

  741

  Minocyclin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  742

  Mirtazapin

  Uống

  743

  Misoprostol

  Uống, đặt âm đạo

  744

  Mitomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  745

  Mitoxantron

  Tiêm/tiêm truyền

  746

  Mometason furoat

  Dùng ngoài, xịt mũi

  747

  Mometason furoat + salicylic acid

  Dùng ngoài

  748

  Mometasone + formoterol

  Hít

  749

  Monobasic natri phosphat - dibasic natri phosphat

  Uống, thụt hậu môn/ trực tràng, dùng ngoài

  750

  Morphin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  751

  Moxifloxacin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

  752

  Moxi floxacin + dexamethason

  Nhỏ mắt

  753

  Mộc hoa trắng, Mộc hương, Berberin clorid

  Uống

  754

  Mộc hương, Berberin clorid, (Xích thược/ Bạch thược), (Ngô thù du).

  Uống

  755

  Muối natri và meglumin của acid ioxaglic

  Tiêm/tiêm truyền

  756

  Mupirocin

  Dùng ngoài

  757

  Mycophenolat

  Uống

  758

  Nabumeton

  Uống

  759

  Nadroparin

  Tiêm/tiêm truyền

  760

  Naftidrofuryl

  Uống

  761

  Nalidixic acid

  Uống

  762

  Naloxon hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  763

  Naltrexon

  Uống

  764

  Nandrolon decanoat

  Tiêm/tiêm truyền

  765

  Naproxen

  Uống, đặt

  766

  Naproxen + esomeprazol

  Uống

  767

  Naphazolin

  Nhỏ mũi

  768

  Natamycin

  Nhỏ mắt, dùng ngoài, đặt âm đạo

  769

  Nateglinid

  Uống

  770

  Natri borat

  Nhỏ tai

  771

  Natri carboxymethylcellulose (natri CMC)

  Nhỏ mắt

  772

  Natri carboxymethylcellulose + glycerin

  Nhỏ mắt

  773

  Natri clorid

  Tiêm/Tiêm truyền, tiêm, nhỏ mắt, nhỏ mũi, dùng ngoài

  774

  Natri clorid + dextrose/glucose

  Tiêm/Tiêm truyền

  775

  Natri clorid + kali clorid + monobasic kali phosphal + natri acetal + magnesi sulfat + kèm sulfat + dextrose

  Tiêm/Tiêm truyền

  776

  Natri clorid + kali clorid + natri citral + glucose khan

  Uống

  777

  Natri clorid + natri bicarbonal + kali clorid + dextrose khan

  Uống

  778

  Natri clorid + natri laclat + kali clorid + calcium clorid + glucose/Ringer lactat + glucose

  Tiêm/Tiêm truyền

  779

  Natri diquafosol

  Nhỏ mắt

  780

  Natri hyaluronat

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt

  781

  Nalri hydrocarbonal

  Tiêm/Tiêm truyền, dùng ngoài

  782

  Natri hypoclorid đậm dặc

  Dùng ngoài

  783

  Natri montelukast

  Uống

  784

  Natri nitrit

  Uống

  785

  Nalri picosulfate + Light Magnesi oxide + Acid Citric

  Uống

  786

  Natri thiosulfat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  787

  Nebivolol

  Uống

  788

  Nefopam hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  789

  Neomycin

  Uống. nhỏ mắt, dùng ngoài

  790

  Neomycin + Bacitracin

  Dùng ngoài

  791

  Neomycin + polymyxin B

  Nhỏ mắt

  792

  Neomycin + polymyxin B + dexamethason

  Nhỏ mắt, nhỏ tai

  793

  Neostigmin metylsulfat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  794

  Nepafenac

  Nhỏ mắt

  795

  Nepidermin

  Xịt ngoài da

  796

  Netilmicin sulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  797

  Nevirapin

  Uống

  798

  Nicardipin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  799

  Niclosamid

  Uống

  800

  Nicorandil

  Uống

  801

  Nifedipin

  Uống

  802

  Nifuroxazid

  Uống

  803

  Nilotinib

  Uống

  804

  Nimodipin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  805

  Nimotuzumab

  Tiêm/tiêm truyền

  806

  Nintedanib

  Uống

  807

  Nitric oxid

  Đường hô hấp

  808

  Nitrofurantoin

  Uống

  809

  Nizatidin

  Uống

  810

  Nọc rắn hổ mang khô, Menthol, Methyl salicylat, Long não, Tinh dầu bạc hà.

  Dùng ngoài

  811

  Nomegestrol acetat

  Uống

  812

  Nor-adrenalin/Nor-epinephrin

  Tiêm/tiêm truyền

  813

  Norethisteron

  uống

  814

  Norfloxacin

  Uống, nhỏ mắt

  815

  Nước cất pha tiêm

  Tiêm/tiêm truyền

  816

  Nước oxy già

  Dùng ngoài

  817

  Nystatin

  Uống, đặt âm đạo, bột đánh tưa lưỡi

  818

  Nystatin + metronidazol + neomycin

  Đặt âm đạo

  819

  Nystatin + neomycin + polymyxin B

  Đặt âm đạo

  820

  Nghệ vàng, Menthol, Camphor.

  Xịt mũi

  821

  Ngưu hoàng/Ngưu hoàng nhân tạo, Thạch cao, Đại hoàng, Hoàng cầm, Cát cánh, Cam thảo, Borneol

  Uống

  822

  Ngưu tất, Nghệ, Rutin, (Bạch truật).

  Uống

  823

  Nha đạm tử, Berberin, Tỏi, Cát căn, Mộc hương.

  Uống

  824

  Nhũ dịch lipid

  Tiêm/Tiêm truyền

  825

  Octreotid

  Tiêm/tiêm truyền

  826

  Ofloxacin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

  827

  Olanzapin

  Uống

  828

  Olopatadin hydroclorid

  Nhỏ mắt

  829

  Omalizumab

  Tiêm/tiêm truyền

  830

  Omeprazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  831

  Ondansetron

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  832

  Oseltamivir

  Uống

  833

  Osimertinib

  Uống

  834

  Otilonium bromide

  Uống

  835

  Oxacilin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  836

  Oxaliplatin

  Tiêm/tiêm truyền

  837

  Oxamniquin

  Uống

  838

  Oxcarbazepin

  Uống

  839

  Oxy dược dụng

  Đường hô hấp

  840

  Oxycodon + Naloxon

  Uống

  841

  Oxycodone

  Uống

  842

  Oxytocin

  Tiêm/tiêm truyền

  843

  Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục/Quế chi, Thiên niên kiện, (Uy Linh tiên), (Mã tiền), Huyết giác, (Xuyên khung), Methyl salicylat/Camphora, (Tế tân), (Riềng).

  Dùng ngoài

  844

  Ô đầu, Mã tiền/Địa liền, Thiên niên kiện, Quế nhục/Quế chi, Đại hồi, Huyết giác, Tinh dầu Long não, Methyl salicylat.

  Dùng ngoài

  845

  Paclitaxel

  Tiêm/tiêm truyền

  846

  Paliperidon

  Uống

  847

  Palonosetron hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  848

  Pamidronat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  849

  Panax notoginseng saponins

  Tiêm Tiêm truyền, uống

  850

  Pancuronium bromid

  Tiêm/tiêm truyền

  851

  Pantoprazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  852

  Papaverinhydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  853

  Para aminobenzoic acid

  Uống

  854

  Paracetamol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, đặt

  855

  Paracetamol + codein phosphat

  Uống

  856

  Paracetamol + chlorphemramin

  Uống

  857

  Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan

  Uống

  858

  Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin

  Uống

  859

  Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin

  Uống

  860

  Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan

  Uống

  861

  Paracetamol + dextromethorphan +Guaifenesin + phenylephrine

  Uống

  862

  Paracetamol + diphenhydramin

  Uống

  863

  Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin

  Uống

  864

  Paracetamol + guaifenesin + Phenylephrine

  Uống

  865

  Paracetamol + ibuprofen

  Uống

  866

  Paracetamol + methocarbamol

  Uống

  867

  Paracetamol + pseudoephedrin

  Uống

  868

  Paracetamol + phenylephrin

  Uống

  869

  Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan

  Uống

  870

  Paracetamol + tramadol

  Uống

  871

  Paricalcilol

  Tiêm/Tiêm truyền

  872

  Paroxetin

  Uống

  873

  PAS-Na

  Uống

  874

  Pazopanib

  Uống

  875

  Pazopanib

  Uống

  876

  Pefloxacin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  877

  Pegfilgrastim

  Tiêm/tiêm truyền

  878

  Pegylated interferon alpha

  Tiêm/tiêm truyền

  879

  Pemetrexed

  Tiêm/tiêm truyền

  880

  Pemirolast kali

  Nhỏ mắt

  881

  Penicilamin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  882

  Pentoxifyllin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  883

  Peptide (Cerebrolysin concentrate)

  Tiêm/tiêm truyền

  884

  Perindopril

  Uống

  885

  Perindopril + amlodipin

  Uống

  886

  Perindopril + indapamid

  Uống

  887

  Pethidin hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  888

  Pilocarpin

  Nhỏ mắt, uống

  889

  Pinene + camphene + cineol + fenchone + borneol + anethol

  Uống

  890

  Pipecuronium bromid

  Tiêm/tiêm truyền

  891

  Piperacilin

  Tiêm/tiêm truyền

  892

  Piperacilin + tazobactam

  Tiêm/tiêm truyền

  893

  Piperaquin + dihydroartemisinin

  Uống

  894

  Piracetam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  895

  Pirenoxin

  Nhỏ mắt

  896

  Piribedil

  Uống

  897

  Piroxicam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  898

  Policresulen

  Đặt âm đạo

  899

  Polidocanol

  Tiêm/tiêm truyền

  900

  Polyethylen glycol + propylen glycol

  Nhỏ mắt

  901

  Polystyren

  Uống, thụt hậu môn

  902

  Posaconazol

  Uống

  903

  Povidon iodin

  Dùng ngoài, đặt âm đạo

  904

  Pralidoxim

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  905

  Pramipexol

  Uống

  906

  Prasụgrel

  Uống

  907

  Pravastatin

  Uống

  908

  Praziquantel

  uống

  909

  Prednisolon acetat

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt, uống

  910

  Prednison

  Uống

  911

  Pregabalin

  Uống

  912

  Primaquin

  Uống

  913

  Probenecid

  Uống

  914

  Procain benzylpenicilin

  Tiêm/tiêm truyền

  915

  Procain hydroclorid

  Tiêm/tiêm truyền

  916

  Procarbazin

  Uống

  917

  Progesteron

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài, đặt âm đạo

  918

  Proguanil

  Uống

  919

  Promestrien

  Dùng ngoài, đặt âm đạo

  920

  Promethazin hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài

  921

  Proparacain hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt

  922

  Propofol

  Tiêm/tiêm truyền

  923

  Propranodol hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  924

  Propylthiouracil

  Uống

  925

  Prostaglandin E1

  Tiêm/tiêm truyền

  926

  Protamin sulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  927

  Protamin sulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  928

  Prothionamid

  Uống

  929

  Prucaloprid

  Uống

  930

  Pyrantel

  Uống

  931

  Pyrazinamid

  Uống

  932

  Pyridostigmin bromid

  Uống

  933

  Phenazon + lidocain hydroclorid

  Nhỏ tai

  934

  Phenobarbital

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  935

  Phenoxy melhylpenicilin

  Uống

  936

  Phenylephrin

  Tiêm/tiêm truyền

  937

  Phenytoin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  938

  Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  939

  Phức hợp kháng yếu tố ức chế yếu tố VIII bắc cầu

  Tiêm/Tiêm truyền

  940

  Phytomenadion

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  941

  Quetiapin

  Uống

  942

  Quinapril

  Uống

  943

  Quinin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  944

  Rabeprazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  945

  Racecadotril

  Uống

  946

  Raloxifen

  Uống

  947

  Raltegravir

  Uống

  948

  Ramipril

  Uống

  949

  Ranibizumab

  Tiêm trong dịch kính

  950

  Ranitidin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  951

  Ranitidin + bismuth + sucralfat

  Uống

  952

  Ranolazin

  Uống

  953

  Rebamipid

  Uống

  954

  Recombinant human Epidermal Growth Factor

  Tiêm/tiêm truyền

  955

  Regorafenib

  Uống

  956

  Repaglinid

  Uống

  957

  Ribavirin

  Uống

  958

  Rifampicin

  Dùng ngoài, nhỏ mắt, nhỏ tai, uống

  959

  Rifampicin + isoniazid

  Uống

  960

  Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid

  Uống

  961

  Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid + ethambutol

  Uống

  962

  Rifamycin

  Nhỏ tai

  963

  Rilmenidin

  Uống

  964

  Rilpivirin

  Uống

  965

  Ringer lactat

  Tiêm/Tiêm truyền

  966

  Risedronat

  Uống

  967

  Risperidon

  Uống

  968

  Ritonavir

  Uống

  969

  Rituximab

  Tiêm/tiêm truyền

  970

  Rivaroxaban

  Uống

  971

  Rivastigmine

  Uống, dán ngoài da

  972

  Rocuronium bromid

  Tiêm/tiêm truyền

  973

  Roflumilast

  Uống

  974

  Ropivacain

  Tiêm/Tiêm truyền

  975

  Rosuvastatin

  Uống

  976

  Rotigotine

  Dán ngoài da

  977

  Rotundin

  Uống

  978

  Roxithromycin

  Uống

  979

  Rupatadine

  Uống

  980

  Ruxolitinib

  Uống

  981

  Saccharomyces boulardii

  Uống

  982

  Sacubitril + valsartan

  Uống

  983

  Salbutamol + guaifenesin

  Uống

  984

  Salbutamol + ipratropium

  Hít

  985

  Salbutamol sulfat

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, hít, xịt mũi, xịt họng

  986

  Salicylic acid

  Dùng ngoài

  987

  Salicylic acid + betamethason dipropionat

  Dùng ngoài

  988

  Salmeterol + fluticason propionat

  Hít

  989

  Saxagliptin

  Uống

  990

  Saxagliptin + metformin

  Uống

  991

  Sắt hydroxyd polymaltose

  Uống

  992

  Sắt hydroxyd polymaltose + acid folic

  Uống

  993

  Sắt ascorbat + acid folic

  Uống

  994

  Sắt clorid + kẽm clorid + mangan clorid + đồng clorid + crôm clorid + natri molypdat dihydrat + natri selenid pentahydrat + natri fluorid + kali iodid

  Tiêm/tiêm truyền

  995

  Sắt fumarat

  Uống

  996

  Sắt fumarat + acid folic

  Uống

  997

  Sắt gluconat + mangan gkiconat + đồng gluconat

  Uống

  998

  Sắt protein succinylat

  Uống

  999

  Sắt sucrose

  Tiêm/tiêm truyền

  1000

  Sắt sulfat

  Uống

  1001

  Sắt sulfat + acid folic

  Uống

  1002

  S-bioallethrin + piperonyl butoxid

  Dùng ngoài

  1003

  Secnidazol

  Uống

  1004

  Secukinumab

  Tiêm/tiêm truyền

  1005

  Sertralin

  Uống

  1006

  Sevofluran

  Đường hô hấp, khí dung

  1007

  Silibinin

  Tiêm/tiêm truyền

  1008

  Silymarin

  Uống

  1009

  Simethicon

  Uống

  1010

  Simvastatin

  Uống

  1011

  Simvastatin + ezetimibe

  Uống

  1012

  Sitagliptin

  Uống

  1013

  Sitagliptin + metformin

  Uống

  1014

  Sodium alginate + sodium hydrocarbonate + calcium carbonate

  Uống

  1015

  Sofosbuvir

  Uống

  1016

  Sofosbuvir + ledipasvir

  Uống

  1017

  Sofosbuvir + velpatasvir

  Uống

  1018

  Solifenacin succinate

  Uống

  1019

  Somatostatin

  Tiêm/Tiêm truyền

  1020

  Somatropin

  Tiêm/tiêm truyền

  1021

  Sorafenib

  Uống

  1022

  Sorbitol

  Dùng ngoài

  1023

  Sorbitol

  Uống

  1024

  Sorbitol + natri citrat

  Thụt hậu môn/trực tràng

  1025

  Sotalol

  Uống

  1026

  Spiramycin

  Uống

  1027

  Spiramycin - metronidazol

  Uống

  1028

  Spironolacton

  Uống

  1029

  Streptokinase

  Tiêm/tiêm truyền

  1030

  Streptomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  1031

  Sliccimer

  Uống

  1032

  Succinic acid + nicotinamid + inosine + riboflavin natri phosphat

  Tiêm/tiêm truyền

  1033

  Sucralfat

  Uống

  1034

  Sufentanil

  Tiêm/tiêm truyền

  1035

  Sugammadex

  Tiêm/tiêm truyền

  1036

  Sulbutiamin

  Uống

  1037

  Sulfadiazin bạc

  Dùng ngoài

  1038

  Sulfadimidin

  Uống

  1039

  Sul fadoxin + pyrimethamin

  Uống

  1040

  Sulfaguanidin

  Uống

  1041

  Sulfamethoxazol + trimethoprim

  Uống

  1042

  Sulfasalazin

  Uống

  1043

  Sulpirid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1044

  Sultamicillin

  Uống

  1045

  Sumatriptan

  Uống

  1046

  Sunitinib

  Uống

  1047

  Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn hoặc phổi bò: hoặc chất diện hoạt chiết xuất từ phổi bò (Bovine lung surfactant)

  Đường nội khí qun

  1048

  Suxamethonium clorid

  Tiêm/tiêm truyền

  1049

  Tacrolimus

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài

  1050

  Tafluprost

  Nhỏ mắt

  1051

  Tafluprost + Timolol

  Nhỏ mắt

  1052

  Tamoxifen

  Uống

  1053

  Tamsulosin hydroclorid

  Uống

  1054

  Tegafur + gimeracil + oteracil

  Uống

  1055

  Tegafur-uracil

  Uống

  1056

  Teicoplanin

  Tiêm/tiêm truyền

  1057

  Telmisartan

  Uống

  1058

  Telmisartan + amlodipin

  Uống

  1059

  Telmisartan + hydroclorothiazid

  Uống

  1060

  Temozolomid

  Uống

  1061

  Tenecteplase

  Tiêm/tiêm truyền

  1062

  Tenofovir

  Uống

  1063

  Tenofovir + emtricitabine

  Uống

  1064

  Tenofovir + lamivudin + efavirenz

  Uống

  1065

  Tenoxicam

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1066

  Terbinafin

  Uống, dùng ngoài

  1067

  Terbutalin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, đường hô hấp

  1068

  Terbutalin + guaifenesin

  Uống

  1069

  Terlipressin

  Tiêm/tiêm truyền

  1070

  Testosteron

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1071

  Tetracain

  Nhỏ mắt

  1072

  Tetracyclin hydroclorid

  Uống, tra mắt

  1073

  Tetrachlorodecaoxygen Chlorite-Oxygen reaction

  Dùng ngoài

  1074

  Tetryzolin

  Nhỏ mắt, nhỏ mũi

  1075

  Tianeptin

  Uống

  1076

  Tiaprofenic acid

  Uống

  1077

  Ticagrelor

  Uống

  1078

  Ticarcillin + acid clavulanic

  Tiêm/tiêm truyền

  1079

  Tiemonium methylsulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  1080

  Tigecyclin

  Tiêm/tiêm truyền

  1081

  Timolol

  Nhỏ mắt

  1082

  Tinidazol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1083

  Tinh bột este hóa/hydroxyethyl starch

  Tiêm/Tiêm truyền

  1084

  Tinh dầu Thiên niên kiện, Tinh dầu thông, Menthol, Methyl salicylat.

  Dùng ngoài

  1085

  Tioconazole + Tinidazol

  Uống

  1086

  Tiotropium

  Hít

  1087

  Tiotropium + olodaterol

  Hít

  1088

  Tiropramid hydroclorid

  Uống

  1089

  Tixocortol pivalat

  Xịt mũi

  1090

  Tizanidin hydroclorid

  Uống

  1091

  Tobramycin

  Tiêm/Tiêm truyền, nhỏ mắt

  1092

  Tobramycin + dexamethason

  Nhỏ mắt

  1093

  Tocilizumab

  Tiêm/tiêm truyền

  1094

  Tofisopam

  Uống

  1095

  Tolazolin

  Tiêm/Tiẻm truyền, uống

  1096

  Tolcapon

  Uống

  1097

  Tolperison

  Uống

  1098

  Tolvaptan

  Uống

  1099

  Topiramat

  Uống

  1100

  Topotecan

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1101

  Tulobuterol

  Dùng ngoài

  1102

  Tỳ bà diệp/Tỳ bà lá, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn/Thiên môn đông, Bạch linh/Phục linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol, (Menthol).

  Uống

  1103

  Tyrothricin

  Dùng ngoài

  1104

  Tyrothricin + benzocain+ benzalkonium

  Ngậm

  1105

  Thalidomid

  Uống

  1106

  Than hoạt

  Uống

  1107

  Than hoạt + sorbitol

  Uống

  1108

  Theophylin

  Uống

  1109

  Thiamazol

  Uống

  1110

  Thiocolchicosid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1111

  Thiopental

  Tiêm/tiêm truyền

  1112

  Thioridazin

  Uống

  1113

  Tramadol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1114

  Trancxamic acid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1115

  Trastuzumab

  Tiêm/tiêm truyền

  1116

  Travoprost

  Nhỏ mắt

  1117

  Travoprost + timolol

  Nhỏ mắt

  1118

  Trazodon

  Uống

  1119

  Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol.

  Uống

  1120

  Tretinoin

  Uống, dùng ngoài

  1121

  Tretinoin + erythromycin

  Dùng ngoài

  1122

  Triamcinolon

  Uống

  1123

  Triamcinolon + econazol

  Dùng ngoài

  1124

  Triamcinolon acetonid

  Tiêm/Tiêm truyền, dùng ngoài

  1125

  Tricalcium phosphat

  Uống

  1126

  Triclabendazol

  Uống

  1127

  Triflusal

  Uống

  1128

  Trihexyphenidyl hydroclorid

  Uống

  1129

  Trimebutin maleat

  Uống

  1130

  Trimetazidin

  Uống

  1131

  Triprolidin hydroclorid + pseudoephedrin

  Uống

  1132

  Triptorelin

  Tiêm/tiêm truyền

  1133

  Trolamin

  Dùng ngoài

  1134

  Tropicamid

  Nhmắt

  1135

  Tropicamide + phenylephrine hydroclorid

  Nhỏ mắt

  1136

  Ulipristal acetate

  Uống

  1137

  Urea

  Dùng ngoài

  1138

  Urokinase

  Tiêm/tiêm truyền

  1139

  Ursodeoxycholic acid

  uống

  1140

  Ustekinumab

  Tiêm/tiêm truyền

  1141

  Valganciclovir

  Uống

  1142

  Valproat natri

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1143

  Valproat natri + valproic acid

  Uống

  1144

  Valproic acid

  Uống

  1145

  Valsartan

  Uống

  1146

  Valsartan + hydroclorothiazid

  Uống

  1147

  Vancomycin

  Tiêm/tiêm truyền

  1148

  Vardenafil

  Uống

  1149

  Vasopressin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1150

  Vắc xin DPT-VGB-Hib

  Tiêm/tiêm truyền

  1151

  Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D của Haemophilus influenzae không định tuýp

  Tiêm/tiêm truyền

  1152

  Vắc xin phòng Bại liệt

  Uống

  1153

  Vắc xin phòng bệnh 4 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Hib

  Tiêm/tiêm truyền

  1154

  Vắc xin phòng bệnh do Hib

  Tiêm/tiêm truyền

  1155

  Vắc xin phòng bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn toàn thân do phế cầu Streptococcus

  Tiêm/tiêm truyền

  1156

  Vắc xin phòng Cúm mùa

  Tiêm/tiêm truyền

  1157

  Vắc xin phòng dại

  Tiêm/tiêm truyền

  1158

  Vắc xin phòng Lao

  Tiêm/tiêm truyền

  1159

  Vắc xin phòng Não mô cầu

  Tiêm/tiêm truyền

  1160

  Vắc xin phòng Rubella

  Tiêm/tiêm truyền

  1161

  Vắc xin phòng Sởi

  Tiêm/tiêm truyền

  1162

  Vắc xin phòng Tả

  uống

  1163

  Vắc xin phòng Tiêu chy do Rotavirus

  Uống

  1164

  Vắc xin phòng Thủy đậu

  Tiêm/tiêm truyền

  1165

  Vắc xin phòng Thương hàn

  Tiêm/tiêm truyền

  1166

  Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung

  Tiêm/tiêm truyền

  1167

  Vắc xin phòng uốn ván

  Tiêm/tiêm truyền

  1168

  Vắc xin phòng Viêm gan A

  Tiêm/tiêm truyền

  1169

  Vắc xin phòng Viêm gan B

  Tiêm/tiêm truyền

  1170

  Vắc xin phòng Viêm màng não mủ

  Tiêm/tiêm truyền

  1171

  Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản

  Tiêm/tiêm truyền

  1172

  Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella

  Tiêm/tiêm truyền

  1173

  Vắc xin phối hợp phòng 4 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt

  Tiêm/tiêm truyền

  1174

  Vắc xin phối hợp phòng 5 Bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Viêm gan B - Hib

  Tiêm/tiêm truyền

  1175

  Vắc xin phối hợp phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván

  Tiêm/tiêm truyền

  1176

  Vắc xin phối hợp phòng Bạch hầu - uốn ván

  Tiêm/tiêm truyền

  1177

  Vắc xin phối hợp phòng bệnh 02 bệnh:

  Sởi - Rubella

  Tiêm/tiêm truyền

  1178

  Vắc xin tổng hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B

  Tiêm/tiêm truyền

  1179

  Vecuronium bromid

  Tiêm/tiêm truyền

  1180

  Venlafaxin

  Uống

  1181

  Verapamil hydroclorid

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1182

  Verapamil hydrochlorid + Trandolapril

  Uống

  1183

  Vigabatrin

  Uống

  1184

  Vildagliptin

  Uống

  1185

  Vildagliptin + metformin

  Uống

  1186

  Vinblastin sulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  1187

  Vincristin sulfat

  Tiêm/tiêm truyền

  1188

  Vinorelbin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1189

  Vinpocetin

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1190

  Vitamin A

  Uống

  1191

  Vitamin A + D2/Vitamin A + D3

  Uống

  1192

  Vitamin B1

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1193

  Vitamin B1+ B6 + B12

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1194

  Vitamin B12

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1195

  Vitamin B2

  Uống

  1196

  Vitamin B3

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1197

  Vitamin B5

  Tiêm/Tiêm truyền, uống, dùng ngoài

  1198

  Vitamin B6

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1199

  Vitamin B6 + magnesi lactat

  Uống

  1200

  VitaminC

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1201

  Vitamin D2

  Uống

  1202

  Vitamin D3

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1203

  Vitamin E

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1204

  Vitamin H/Vitamin B8

  Uống

  1205

  Vitamin K

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1206

  Vitamin PP

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

  1207

  Voriconazol

  Uống

  1208

  Warfarin

  Uống

  1209

  Xanh methylen

  Tiêm/tiêm truyền

  1210

  Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm, Phục linh, Trần bì, Cát cánh, Bán hạ,

  Ngũ vị tử, Qua lâu nhân, Viễn chí, Khổ hạnh nhân, Gừng, Ô mai, Cam thảo, Mật ong, Tinh dầu bạc hà, Acid Benzoic.

  Uống

  1211

  Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, Ngô thù du, Ngù vị tử, Borneol.

  Uống

  1212

  Xylometazolin

  Nhỏ mũi, xịt mũi

  1213

  Yếu tố IX

  Tiêm/Tiêm truyền

  1214

  Yếu tố VIIa

  Tiêm/tiêm truyền

  1215

  Yếu tố VIII

  Tiêm/Tiêm truyền

  1216

  Yếu tố VIII + yếu tố von Willebrand

  Tiêm/Tiêm truyền

  1217

  Zanamivir

  Hít

  1218

  Zidovudin

  Tiêm/Tiêm truyền

  1219

  Zidovudin

  Uống

  1220

  Zidovudin + lamivudin + nevirapin

  Uống

  1221

  Ziprasidon

  Uống

  1222

  Zofenopril

  Uống

  1223

  Zoledronic acid

  Tiêm/tiêm truyền

  1224

  Zolpidem

  Uống

  1225

  Zopiclon

  Uống

  1226

  Zuclopenthixol

  Tiêm/Tiêm truyền, uống

   

   


  PHỤ LỤC I: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  PHẦN II. DANH MỤC THUỐC PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU

   

  STT

  Tên thuốc phóng xạ và chất đánh dấu

  Đường dùng

  Dạng dùng

  Đơn vị

  1

  BromoMereur Hydrxypropan (BMH P)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  2

  Carbon 11 (C-11)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  3

  Cesium 137 (Cesi-137)

  Áp sát khối u

  Nguồn rắn

  mCi

  4

  Chromium 51 (Cr-51)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  5

  Coban 57 (Co-57)

  Uống

  Dung dịch

  mCi

  6

  Coban 60 (Co-60)

  Chiếu ngoài

  Nguồn rắn

  mCi

  7

  Diethylene Triamine Pentaacetic acid (DTPA)

  Tiêm tĩnh mạch, khí dung

  Bột đông khô

  Lọ

  8

  Dimecapto Succinic Acid (DMSA)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  9

  Dimethyl-iminodiacetic acid (HIDA)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  10

  Diphosphono Propane Dicarboxylic acid(DPD)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  11

  Ethyl cysteinate dimer (ECD)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  12

  Ethylenediamine - tetramethylenephosphonic acid (EDTMP)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  13

  Fluorine 18 Fluoro L-DOPA (F-18DOPA)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  14

  Fluorine 18 Fluorodeoxyglucose (F- 18FDG)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  15

  F18-NaF

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  16

  Gallium citrate 67 (Ga-67)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  17

  Gallium citrate 68 (Ga-68)

  Tiêm tĩnh mạch, tiêm động mạch

  Dung dịch

  mCi

  18

  Hexamethylpropyleamineoxime (HMPAO)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  19

  Holmium 166 (Ho-166)

  Tiêm vào khối u, mạch máu nuôi u

  Dung dịch

  mCi

  20

  Human Albumin Microphere (HAM)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  Lọ

  21

  Human Albumin Mini-Micropheres (HAMM)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  22

  Human Albumin Serum (HAS,SENTI-SCINT)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  23

  Hydroxymethylene Diphosphonate (HMDP)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  24

  Imino Diacetic Acid (IDA)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  25

  Indiumclorid 111 (In-111)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  26

  Iode 123 (I-123)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  27

  Iode 125 (I-125)

  Cấy vào khối u

  Hạt

  mCi

  28

  Iode131 (I-131)

  Uống; Tiêm tĩnh mạch

  Viên nang,Dung dịch

  mCi

  29

  Iodomethyl 19 Norcholesterol

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  30

  Iridium 192 (Ir-192)

  Chiếu ngoài

  Nguồn rắn

  lĩìCi

  31

  Keo vàng 198 (Au-198 Colloid)

  Tiêm vào khoang tự nhiên

  Dung dịch

  mCi

  32

  Lipiodol I-131

  Tiêm động mạch khối u

  Dung dịch

  mCi

  33

  MacroAgregated Albumin (MAA)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  Lọ

  34

  Mecapto Acetyl Triglicerine (MAG 3)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  35

  Metaiodbelzylguanidine (MIBG I-

  131)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  36

  Methionin

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  37

  Methoxy isobutyl isonitrine (MIBI)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  38

  Methylene Diphosphonate (MDP)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  39

  Nanocis (Colloidal Rhenium Sulphide)

  Tiêm dưới da

  Bột đông khô

  Lọ

  40

  Nitrogen 13-amonia

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  41

  Octreotide Indium-111

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  42

  Orthoiodohippurate (I-131OIH.

  Hippuran I-131)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  43

  Osteocis (Hydroxymethylened phosphonate)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  44

  Phospho 32 (P-32)

  Uống, tiêm tĩnh mạch; áp ngoài da

  Dung dịch; Tấm áp

  mCi

  45

  Phospho 32 (P-32) - Silicon

  Tiêm vào khối u

  Dung dịch

  mCi

  46

  Phytate (Phyton, Fyton)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  47

  Pyrophosphate (Pyron)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  48

  Rhennium 188 (Re-188)

  Tiêm động mạch khối u

  Dung dịch

  mCi

  49

  Rose Bengal I-131

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  50

  Samarium 153 (Sm-153)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  51

  Sestamibi (6-methoxy isobutyl isonitrile)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  52

  Strontrium 89 (Sr-89)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  53

  Sulfur Colloid (SC)

  Tiêm tĩnh mạch, dưới da

  Bột đông khô

  Lọ

  54

  Technetium 99m (Tc-99m)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  55

  Teroboxime (Boronic acid adducts of technetium dioxime complexes)

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  56

  Tetrofosmin (1,2 bis (2-ethoxyethyl) phosphino) ethane

  Tiêm tĩnh mạch

  Bột đông khô

  Lọ

  57

  Thallium 201 (Tl-201)

  Tiêm tĩnh mạch

  Dung dịch

  mCi

  58

  Urea (NH2 14CoNH2)

  Uống

  Viên nang

  mCi

  59

  Ytrium 90 (Y-90)

  Tiêm vào khoang tự nhiên

  Dung dịch

  mCi


  PHỤ LỤC I: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  PHN III. DANH MỤC THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN

   

  STT

  STT trong nhóm

  Thành phần thuốc

  Đường dùng

   

  I

  Nhóm thuốc giải biểu

  1

  1

  Gừng.

  Uống

  2

  2

  Hoắc hương/ Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử tô diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Bán hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh, Can khương).

  Uống

  3

  3

  Kim ngân hoa, Thiên hoa phấn, Phòng phong, Cát cánh, Liên kiều. Phục linh, Xuyên bối mẫu, Thiên trúc hoàng, Bạc hà, Cam thảo, Hoạt thạch.

  Uống

  4

  4

  Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt. Phục linh/Bạch linh, Cát cánh, Nhân sâm/Đảng sâm, Cam thảo.

  Uống

  5

  5

  Thanh cao/Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà.

  Uống

  6

  6

  Xuyên khung, Bạch chỉ, Cam thảo, Phòng phong, Kinh giới, Khương hoạt, Tế tân, Bạc hà.

  Uống

  7

  7

  Xuyên khung, Bạch chỉ, Hương phụ, Quế, Gừng, Cam thảo bắc.

  Uống

  8

  8

  Xuyên khung, Khương hoạt, Bạch chỉ, Hoàng cầm, Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, Cam thảo, Tế tân.

  Uống

   

  II

  Nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, tiêu ban, lợi thủy

  9

  1

  Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ).

  Uống

  10

  2

  Actiso, Cao mật lợn khô, Tỏi, Than hoạt tính.

  Uống

  11

  3

  Actiso, Rau đắng/Rau đắng đất, Bìm bìm/Dứa gai.

  Uống

  12

  4

  Actiso, Rau má.

  Uống

  13

  5

  Actiso, Sài đất, Thương nhĩ tử, Kim ngân, Hạ khô thảo.

  Uống

  14

  6

  Actiso, Thổ phục linh, Râu mèo, Thảo quyết minh, Bồ công anh, Rau đắng đất, Lạc tiên.

  Uống

  15

  7

  Actisô.

  Uống

  16

  8

  Artiso, Nghệ, Rau má.

  Uống

  17

  9

  Bạch mao căn, Đương quy, Kim tiền thảo, Xa tiền tử, Ý dĩ, Sinh địa.

  Uống

  18

  10

  Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo, Diệp hạ châu, Đương quy, Đảng sâm, Nhân trần, Phục linh, Trần bì.

  Uống

  19

  11

  Bạch truật, Bạch linh, Trư linh, Trạch tả, Kim tiền thảo, Kê nội kim, Cối xay, Quế chi.

  Uống

  20

  12

  Biển súc, Râu bắp, Actiso, Muồng trâu.

  Uống

  21

  13

  Bồ bồ.

  Uống

  22

  14

  Bồ công anh, Kim ngân hoa, Sài đất, Thổ phục linh, Ké đầu ngựa, Hạ khô thảo, Huyền sâm.

  Uống

  23

  15

  Bồ công anh, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Hạ khô thảo, Thổ phục linh, Huyền sâm, Sài đất.

  Uống

  24

  16

  Cà gai leo, Mật nhân.

  Uống

  25

  17

  Cam thảo, Bạch mao căn, Bạch thược, Đan sâm, Bán lam căn, Hoắc hương, Sài hồ, Liên kiều, Thần khúc, Chỉ thực, Mạch nha, Nghệ.

  Uống

  26

  18

  Chuối hột. Rau om, Râu mèo, Hạt Lười ươi

  Uống

  27

  19

  Cỏ nhọ nồi, Cam thảo, cối xay, Mã đề, Cỏ tranh, Trắc bách diệp, Hòe hoa.

  Uống

  28

  20

  Cỏ tranh, Sâm đại hành, Actiso, Cỏ mực, Lá dâu tằm, Sả, Cam thảo, Ké đầu ngựa, Gừng tươi, Vỏ Quýt.

  Uống

  29

  21

  Địa long,Sinh khương.

  Uống

  30

  22

  Diếp cá,Rau má.

  Uống

  31

  23

  Điệp hạ châu, Bồ bồ, Rau má.

  Uống

  32

  24

  Diệp hạ châu, Bồ bồ, (Chi tử), (Rau má).

  Uống

  33

  25

  Diệp hạ châu, Bồ công anh, Nhân trần.

  Uống

  34

  26

  Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi.

  Uống

  35

  27

  Diệp hạ châu, Hoàng bá, Mộc hương, Quế nhục, Tam thất.

  Uống

  36

  28

  Diệp hạ châu, Mã đề, Chi tử, Nhân trần.

  Uống

  37

  29

  Diệp hạ châu, Nhân trần, Chi tử, Cỏ nhọ nồi, Chua ngút.

  Uống

  38

  30

  Diệp hạ châu, Nhân trần, Nhọ nồi/cỏ nhọ nồi, (Râu ngô/Râu bắp), (Kim ngân hoa), (Nghệ).

  Uống

  39

  31

  Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa.

  Uống

  40

  32

  Diệp hạ châu.

  Uống

  41

  33

  Diệp hạ châu/Diệp hạ châu đắng, Xuyên tâm liên, Bồ công anh, Cỏ mực.

  Uống

  42

  34

  Đương quy, Chi tử , Sinh địa, Mẫu đơn bì, Tri mẫu, Trắc bách diệp, Xuyên khung, Hoàng liên, Qua lâu căn, Cát cánh, Hoàng bá, Huyền sâm, Thạch cao, Cam thảo, Liên kiều, Hoàng cầm, Xích thược.

  Uống

  43

  35

  Hạ khô thảo, Tang diệp, Cúc hoa.

  Uống

  44

  36

  Hoàng kỳ, Nữ trinh tử, Nhân sâm, Nga truật, Linh Chi, Giảo cổ lam, Bạch truật, Bán chi liên, Bạch anh, Nhân trần, Từ trường khanh, Xà môi, Bạch hoa xà thiệt thảo, Phục linh, Thổ miết trùng, Kê nội kim.

  Uống

  45

  37

  Hoàng liên, Ké đầu ngựa, Liên kiều, Bồ công anh, Bồ bồ, Kim ngân hoa, Chi tử, Hoàng Bá.

  Uống

  46

  38

  Hoạt thạch, Cam thảo.

  Uống

  47

  39

  Khô sâm, Bồ công anh, Dạ cẩm, Bạch cập, Nga truật.

  Uống

  48

  40

  Kim ngân hoa, Bồ công anh, Ké đầu ngựa, Hạ khô thảo, Thổ phục linh.

  Uống

  49

  41

  Kim ngân hoa. Ké đầu ngựa.

  Uống

  50

  42

  Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, Bạc hà, Đạm trúc diệp, Cam thảo, Kinh giới tuệ/Kinh giới, Ngưu bàng tử, (Đạm đậu sị).

  Uống

  51

  43

  Kim ngân hoa, Liên kiều, Điệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng.

  Uống

  52

  44

  Kim ngân hoa, Nhân trần/Nhân trần tía, Thương nhĩ tử, Nghệ, Sinh địa, Bồ công anh, Cam thảo.

  Uống

  53

  45

  Kim ngân hoa,Thổ phục linh, Mã đề.

  Uống

  54

  46

  Kim ngân, Bồ công anh, Bạch linh, Hoàng liên, Hạ khô thảo, Liên kiều, Ké đầu ngựa.

  Uống

  55

  47

  Kim ngân, Hoàng cầm, Liên kiều, (Thăng ma).

  Uống

  56

  48

  Kim tiền thảo, (Râu mèo), (Râu ngô).

  Uống

  57

  49

  Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng, (Nghệ).

  Uống

  58

  50

  Kim tiền thảo, Trạch tả, (Thục địa).

  Uống

  59

  51

  Kim tiền thảo.

  Uống

  60

  52

  Lá muồng, Thiên hoa phấn, Long đờm thảo, Kim ngân hoa, Thổ phục linh, Ngưu bàng tử, Hoàng cầm, Liên kiều, Bồ công anh. Hoàng bá.

  Uống

  61

  53

  Long đờm thảo, Chi tử, Đương quy. Sài hồ, Hoàng cầm, Trạch tả. Xa tiền tử. Sinh địa/Địa hoàng, Cam thảo. (Mộc thông).

  Uống

  62

  54

  Long đờm. Actiso, Chi tử. Đại hoàng, Trạch tả, Địa hoàng. Nhàn trân. Hoàng câm, Sài hồ, Cam thảo.

  Uống

  63

  55

  Long đờm, Sài hồ, Nhân trần. Kim ngân hoa. Hoàng cầm. Sinh địa. Trạch tả. Chi tử. Đương qui, Xa tiền tử, Cam thảo.

  Uống

  64

  56

  Ma hoàng, Quế chi, Can khương, Tế tân, Bán hạ. Bạch linh. Bạch thược. Ngũ vị tử. Cam thảo.

  Uống

  65

  57

  Mật heo, Lô hội, Thảo quyết minh.

  Uống

  66

  58

  Nghể hoa dầu.

  Uống

  67

  59

  Ngưu hoàng/Ngưu hoàng nhân tạo. Thạch cao, Đại hoàng. Hoàng cầm, Cát cánh. Cam thảo, Băng phiến

  Uống

  68

  60

  Nhân trần bắc. Đảng sâm, Hoàng kỳ, Bồ công anh. Bạch hoa xà thiệt thảo. Phục linh. Kim tiền thảo, Mẫu đơn bì. Bạch truật. Xuyên luyện tử, Đan sâm. Hà thủ ô đỏ. Bạch thược.

  Uống

  69

  61

  Nhân trần. Bồ công anh, Cúc hoa. Actiso, Cam thảo. Kim ngân hoa.

  Uống

  70

  62

  Nhân trân/Nhân trân bắc, Trạch tả. Đại hoàng, Sinh địa. Đương qui. Mạch môn. Long đờm. Chi tử. Hoàng cầm. (Cam thảo). (Mộc thông).

  Uống

  71

  63

  Râu mèo, Actiso.

  Uống

  72

  64

  Sài đất. Kim ngân hoa. Bồ công anh. Kinh giới. Thương nhĩ tử, Thổ phục linh.

  Uống

  73

  65

  Sài đất, Kim ngân hoa. Thổ phục linh, Thương nhĩ từ, Bồ công anh, Sinh địa. Thảo quyết minh.

  Uống

  74

  66

  Sài đất, Thương nhĩ tử, Kinh giới, Thổ phục linh. Phòng phong, Đại hoàng. Kim ngân hoa, Liên kiều. Hoàng liên. Bạch chỉ. Cam thảo.

  Uống

  75

  67

  Tang diệp. Cúc hoa. Kim ngân hoa, Liên kiều. Bạc hà. Cát cánh. Mạch môn, Hoàng cầm. Dành dành.

  Uống

  76

  68

  Thạch cao. Hoàng liên, Cam thảo. Tri mẫu. Huyền sâm, Sinh địa, Mẫu đơn bì. Qua lâu nhân. Liên kiều. Hoàng bá. Hoàng cầm. Bạch thược.

  Uống

  77

  71

  Sài hồ. Bạch truật, Gừng tươi. Bạch linh. Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà.

  Uống

  78

  72

  Than hoạt, Cao cam thảo, Calci carbonat. Tricalci phosphate.

  Uống

   

  III

  Nhóm thuốc khu phong trthấp

  79

  1

  Cam thảo, Đương quy, Hoàng kỳ. Khương hoạt, Khương hoàng, Phòng phong. Xích thược, Can khương.

  Uống

  80

  2

  Cao Trăn, Hy thiêm, Ngũ gia bì chân chim, cẩu tích, Xuyên khung. Trần bì. Quế.

  Uống

  81

  3

  Cao xương hỗn hợp/Cao Quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu. Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa.

  Uống

  82

  4

  Cẩu tích. Ngũ gia bì chân chim. Cỏ xước, Kê huyết đằng. Quế chi. Cam thảo. Ngưu tất. Đỗ trọng, Hy thiêm.

  Uống

  83

  5

  Cẩu tích, Hoàng cầm. Dây đau xương. Xuyên khung, cốt toái bổ, Khương hoạt, Đương quy, Đỗ trọng. Bạch thược. Ba kích, Phòng phong, Độc hoạt, Mộc hương, Tục đoạn, Kê huyết đằng, Thương truật. Cỏ xước. Thổ phục linh.

  Uống

  84

  6

  Địa hoàng, Dâm dương hoắc, Tri mẫu, Đan sâm, Tục đoạn. Bồ cốt chí.

  Uống

  85

  7

  Đỗ trọng, Ngưu tất, Ý dĩ, Đương quy, Thục địa, Đảng sâm, Chi tử, Uy linh tiên. Tang ký sinh, Huyết giác. Tần giao, Xuyên khung, Mộc qua, Mạn kinh tử, Thiên niên kiện.

  Uống

  86

  8

  Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim/Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung. Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy, Quế/Quế chi, Cam thảo.

  Uống

  87

  9

  Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất. Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn. Bổ cốt chỉ.

  Uống

  88

  10

  Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục địa, Cam thảo, Đỗ trọng. Tế tân. Quế nhục, Nhân sâm/Đảng sâm, Đương quy, Xuyên khung.

  Uống

  89

  11

  Độc hoạt, Phòng phong, Tế tân, Tần giao.

  Uống

  90

  12

  Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung. Tần giao. Bạch thược. Thiên niên kiện. Sinh địa. Đỗ trọng. Đảng sâm. Ngưu tất. Khương hoạt. Phụ tử chế. Tục đoạn. Phục linh. Cam thảo.

  Uống

  91

  13

  Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong. Đương quy. Tế tân. Xuyên khung. Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng. Đỗ trọng, Ngưu tất. Phục linh/Bạch linh. Cam thảo. (Dây đau xương), (Đảng sâm/Nhân sâm).

  Uống

  92

  14

  Độc hoạt, Tục đoạn, Phòng phong. Hy thiêm. Tần giao. Bạch thược, Đương quy. Xuyên khung, Thiên niên kiện. Ngưu tất. Hoàng kỳ. Đỗ trọng.

  Uống

  93

  15

  Độc hoạt. Tang ký sinh. Tri mẫu. Trần bì, Hoàng bá, Phòng phong. Cao xương, Qui bản, Bạch thược, Cam thảo. Đảng sâm. Đỗ trọng. Đương quy. Ngưu tất, Phục linh. Quế chi. Sinh địa. Tần giao. Tế tân, Xuyên khung.

  Uống

  94

  16

  Độc hoạt. Thanh táo. Phòng phong. Tế tân. Tang ký sinh. Đỗ trọng. Ngưu tất. Cam thảo. Nhục quế. Đương quy. Xuyên khung. Thục địa. Đảng sâm. Bạch phục linh. Bạch thược.

  Uống

  95

  17

  Đương quy. Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, Liên nhục, Tục đoạn, Thiên ma. cốt toái bổ, Độc hoạt. Sinh địa. Uy linh tiên. Thông thảo. Khương hoạt. Hà thủ ô đỏ.

  Uống

  96

  18

  Đương quy. Hồng hoa, Tô mộc, Sinh địa, Cốt toái bổ. Đào nhân, Tam thất. Chi tử.

  Uống

  97

  19

  Hà thủ ô đỏ. Thổ phục linh. Thương nhĩ tử. Hy Thiêm, Thiên niên kiện. Đương quy, Huyết giác, (Phòng kỷ).

  Uống

  98

  20

  Hải sài. Xuyên khung, Mạn kinh tử. Bạch chỉ. Địa liền. Phèn phi.

  Uống

  99

  21

  Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ chế. Thương nhĩ tử. Thổ phục linh. Phòng kỷ/Dây đau xương. Thiên niên kiện. Huyết giác.

  Uống

  100

  22

  Hy thiêm, Ngũ gia bì gai, Thiên niên kiện. Cẩu tích. Thổ phục linh.

  Uống

  101

  23

  Hy thiêm, Ngưu tất. Quế chi/Quế nhục, Cẩu tích, Sinh địa, Ngũ gia bì/Ngũ gia bì chân chim.

  Uống

  102

  24

  Hy thiêm, Thiên niên kiện.

  Uống

  103

  25

  Hy thiêm, Thục địa, Tang ký sinh, Khương hoạt. Phòng phong, Đương quy. Đỗ trọng. Thiên niên kiện.

  Uống

  104

  26

  Lá lốt, Hy thiêm, Ngưu tất, Thổ phục linh.

  Uống

  105

  27

  Mã tiền chế. Độc hoạt, Xuyên khung, Tế tân. Phòng phong. Quế chi. Hy thiêm. Đỗ trọng. Đương quy, Tần giao. Ngưu tất.

  Uống

  106

  28

  Mã tiền chế, Đương qui. Đỗ trọng. Ngưu tất. Quế Chi, Độc hoạt, Thương truật. Thỏ phục linh.

  Uống

  107

  29

  Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì/Ngũ gia bì chân chim. (Tam thất).

  Uống

  108

  30

  Mã tiền chế. Thương truật, Hương phụ tử chế. Mộc hương. Địa liền, Quế chi.

  Uống

  109

  31

  Mã tiền, Ma hoàng, Tam vôi, Nhũ hương. Một dược, Ngưu tất, Cam thảo, Thương truật.

  Uống

  110

  32

  Tần giao. Đỗ trọng, Ngưu tất. Độc hoạt. Phòng phong. Phục linh. Xuyên khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, Bạch thược. Cam thảo. Đương quy, Thiên niên kiện.

  Uống

  111

  33

  Tần giao, Khương hoạt. Phòng phong. Thiên ma. Độc hoạt. Xuyên khung.

  Uống

  112

  34

  Tần giao. Thạch cao, Khuông hoạt. Bạch chỉ, Xuyên khung, Tế tân. Độc hoạt, Phòng phong, Đương quy, Thục địa. Bạch thược/Bạch truật, Cam thảo. Phục linh. Hoàng cầm. Sinh địa.

  Uống

  113

  35

  Thanh phong đằng. Quế chi. Độc hoạt. Khương hoạt, Ngưu tất. Tang ký sinh. Phục linh. Tần giao, Lộc nhung. Uy linh tiên. Ý dĩ nhân, Đẳng sâm, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử. Bạch truật, Đương quy, Xích thược. Mộc hương. Diên hồ sách. Hoàng cầm.

  Uống

  114

  36

  Tục đoạn, Phòng phong. Hy thiêm, Độc hoạt. Tần giao. Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung. Thiên niên kiện. Ngưu tất. Hoàng kỳ, Đỗ trọng. (Mã tiền chế).

  Uống

   

  IV

  Nhóm thuốc nhuận tràng, tả hạ, tiêu thực, bình vị, kiện tỳ

  115

  1

  Bạch cập, Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo. Nhân sâm. Hoàng liên, Mộc hương. Hương phụ, Ô tặc cốt.

  Uống

  116

  2

  Bạch linh. Liên nhục, Sơn tra. Bạch truật. Mạch nha. Cam thảo, Trần bì. Đảng sâm. Sa nhân. Ý dĩ, Hoài sơn. Thần khúc.

  Uống

  117

  3

  Bạch phục linh, Kha tử nhục, Nhục đậu khấu. Hoàng liên. Mộc hương, Sa nhân, Gừng.

  Uống

  118

  4

  Bạch truật, Bạch linh, Sa nhân. Sơn tra. Nhục đậu khấu, Mộc hương, Đẳng sâm. Cam thảo. Hoàng liên. Hoài sơn. Thần khúc, Trần bì

  Uống

  119

  5

  Bạch truật, Chỉ thực, Cát căn. Đại hoàng. Đảng sâm. Hoàng cầm, Hoàng liên. Mộc hương, Phục linh. Sơn tra. Thần khúc. Trạch tả, Cam thảo.

  Uống

  120

  6

  Bạch truật, Đảng sâm. Liên nhục. Cát cánh, Sa nhân. Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, Mạch nha. Long nhãn, Squân t. Bán hạ.

  Uống

  121

  7

  Bạch truật, Đảng sâm. Ý dĩ. Liên nhục, Hoài sơn, Sa nhân. Cam thảo. Bạch linh. Trần bì. Mạch nha/Sơn tra. (Cát cánh), (Thần khúc).

  Uống

  122

  8

  Bạch truật, Mộc hương, Hoàng đẳng. Hoài sơn/Sơn Dược. Trần bì, Hoàng liên. Bạch linh, Sa nhân. Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm.

  Uống

  123

  9

  Bạch truật. Mộc hương, Hoàng liên. Cam thảo, Bạch linh. Đảng sâm. Thần khúc, Trần bì, Sa nhân, Mạch nha. Sơn tra. Hoài sơn/Sơn dược. Nhục đậu khấu.

  Uống

  124

  10

  Bạch truật, Mộc hương, Hoàng liên, Cam thảo, Bạch linh. Đảng sâm, Nhục đậu khấu.

  Uống

  125

  11

  Bạch truật, Phục thần/Bạch linh. Hoàng kỳ, Toan táo nhân, Nhân sâm/Đẳng sâm, Mộc hương, Cam thảo. Đương quy. Vin chí. (Long nhãn). (Đại táo).

  Uống

  126

  12

  Bạch truật, Ý dĩ, Cam thảo. Mạch nha, Liên nhục. Sơn tra, Đẳng sâm. Thần khúc. Phục linh. Phấn hoa. Hoài Sơn. Cao xương hỗn hợp.

  Uống

  127

  13

  Bán hạ. Cam thảo. Chè dây. Can khương, Hương phụ. Khương hoàng. Mộc hương, Trn bì.

  Uống

  128

  14

  Bìm bìm biếc. Phan tả diệp. Đại hoàng. Chỉ xác. Cao mật heo.

  Uống

  129

  15

  Cam thảo. Bạch truật. Gừng khô, Mạch nha. Phục linh, Bán hạ chế. Đẳng sâm. Hậu phác. Chỉ thực. Ngô thù du.

  Uống

  130

  16

  Cam thảo, Đảng sâm. Dịch chiết men bia.

  Uống

  131

  17

  Cam thảo, Hương phụ. Đại hồi, Hậu phác, Trần bì, Sài hồ. Mộc hương, Sa nhân, Chỉ xác. Bạch thược, Xuyên khung. Quế.

  Uống

  132

  18

  Cam thảo, Ô tặc cốt. Phèn chua. Nghệ.

  Uống

  .33

  19

  Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh. Bạch truật. Cam thảo, Ý dĩ. Hoài sơn. Khiếm thực. Liên nhục, Mạch nha, Sử quân tử, Sơn tra, Thần khúc. Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt. Bạch biếnđậu.

  Uống

  134

  20

  Chè dây.

  Uống

  135

  21

  Chỉ thực. Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch truật. Bạch linh/Phục linh. Bán hạ. Mạch nha. Hậu phác. Cam thảo. Can khương, Hoàng liên/Ngô thù du.

  Uống

  136

  22

  Cỏ sữa lá to, Hoàng đẳng, Măng cụt.

  Uống

  137

  23

  Đại hoàng, Hoàng bá, Hoàng cầm.

  Uống

  138

  24

  Đại hoàng, Hậu phác, Chỉ xác, Cam thảo, Thảo quyết minh. Mật ong.

  Uống

  139

  25

  Đảng sâm. Bạch linh. Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Liên nhục.Đại táo, Gừng tươi.

  Uống

  140

  26

  Hoài sơn. Đậu ván trang/Bạch biến đậu, Ý dĩ. Sa nhân. Mạch nha. Trần bì, Nhục đấu khấu, Đảng sâm. Liên nhục.

  Uống

  141

  27

  Hoàng bá. Hoàng đẳng, Bạch truật. Chỉ thực. Hậu phác. Mộc hương. Đại hoàng. Trạch tả.

  Uống

  142

  28

  Hoàng liên. Vân Mộc hương, Đại hồi, Sa nhân. Quế nhục. Đinh hương.

  Uống

  143

  29

  Hoạt thạch. Bạch thược, Bạch truật, Cam thảo. Hậu phác. Hoàng liên. Mộc hương. Ngũ bội tử. Xa tiền tử.

  Uống

  144

  30

  Huyền hồ, Bạch chỉ.

  Uống

  145

  31

  Huyền hồ sách. Mai mực. Phèn chua.

  Uống

  146

  32

  Kha tử. Mộc hương, Hoàng liên. Bạch truật. Cam thảo. Bạch thược.

  Uống

  147

  33

  Kim ngân hoa. Ô dược, Cam thảo. Hoa hòe. Mộc hương, Hoàng đằng.

  Uống

  148

  34

  Lá khôi, Bồ còng anh. Khổ sâm, Chỉ thực. Ô tặc cốt. Hương phụ, Uất kim. Cam thảo. Sa nhân.

  Uống

  149

  35

  Lá khôi. Dạ cẩm. Chàn the. Khổ sâm. Ô tặc cốt.

  Uống

  150

  36

  Ma tử nhân. Hạnh nhân, Đại hoàng. Chỉ thực. Hậu phác. Bạch thược.

  Uống

  151

  37

  Mật ong/Cao mật heo, Nghệ, (Trần bì).

  Uống

  152

  38

  Men bia ép tinh chế.

  Uống

  153

  39

  Mộc hoa trng.

  Uống

  154

  40

  Mộc hương. Hoàng liên. (Xích thược/ Bạch thược), (Ngô thù du).

  Uống

  155

  41

  Nghệ vàng.

  Uống

  156

  42

  Ngưu nhĩ phong, La liễu.

  Uống

  157

  43

  Nhân sâm. Bạch truật. Cam thảo. Đại táo. Bạch linh, Hoài sơn. Cát cánh, Sa nhân. Bạch biển đậu. Ý dĩ, Liên nhục.

  Uống

  158

  44

  Nhân sâm, Bạch truật, Chỉ xác. Mộc hương, Hoàng kỳ. Chích Cam thảo, Bạch linh, Sơn tra. Đinh hương.

  Uống

  159

  45

  Nhân sâm. Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma. Sài hồ. Trần bì. Cam thảo. Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi. Kim ngân hoa. Đào nhân.

  Uống

  160

  46

  Nhân sâm/Đảng sâm, Bạch linh. Bạch truật, Cam thảo. Trần bì, Bán hạ/Bán hạ chế, Sa nhân, Mộc hương. (Gừng tươi/Sinh khương).

  Uống

  161

  47

  Nhân sâm/Đảng sâm. Hoàng kỳ. Đương quy. Bạch truật, Thăng ma. Sài hồ, Trần bì. Cam thảo. (Sinh khương), (Đại táo).

  Uống

  162

  48

  Ô tặc cốt, Mẫu lệ. Nghệ.

  Uống

  163

  49

  Phan tdiệp.

  Uống

  164

  50

  Phòng đảng sâm. Thương truật, Hoài sơn. Hậu phác, Mộc hương, Ô tặc cốt, Cam thảo.

  Uống

  165

  51

  Sài hồ. Bạch thược, Bạch linh. Đương quy, Bạch truật, Chi tử, Cam thảo. Mẫu đơn bì. Bạc hà, Gừng tươi.

  Uống

  166

  52

  Sinh địa. Hồ ma. Đào nhân. Tang diệp. Thảo quyết minh. Trần bì.

  Uống

  167

  53

  Sinh địa, Liên nhục. Sa nhân. Đảng sâm, Trần bì. Sơn tra. Hoàng kỳ, Bạch truật.

  Uống

  168

  54

  Sử quân tử. Binh lang. Nhục đậu khấu. Lục Thần khúc. Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương.

  Uống

  169

  55

  Thạch cao. Ma hoàng. Nhẫn đông đằng. Tang ký sinh. Chi tử. Kê huyết đằng, Hoàng bá, Tri mẫu. Xích thược, Độc hoạt. Khương hoạt. Tế tân, Cương tằm, Linh dương phấn. Nhũhương.

  Uống

  170

  56

  Thương truật. Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, (Sinh khương).

  Uống

  171

  57

  Tỏi, Nghệ, Trà xanh.

  Uống

  172

  58

  Tỏi, Nghệ.

  Uống

  173

  59

  Trần bì. Đương quy, Mạch nha, Phục linh. Chỉ xác, Thanh bì, Bạch Truật, Hậu phác. Bạch đậu khu. Can khương, Mộc hương.

  Uống

  174

  60

  Vàng đắng, Mật heo.

  Uống

  175

  61

  Vỏ mù u, Mai mực, Nghệ.

  Uống

  176

  62

  Xuyên bối mẫu/Bối mẫu. Đại hoàng, Diên hồ sách. Bạch cập. Ô tặc Cốt/Mai mực. Cam thảo.

  Uống

  177

  63

  Xuyên tâm liên.

  Uống

  178

  64

  Cóc khô. Ý dĩ, Hạt sen. Hoài sơn. Sơn tra. Thục địa, Mạch nha, Mật ong, (Tricalci phosphat).

  Uống

  179

  65

  Tô mộc

  Uống

  180

  66

  Trinh nữ hoàng cung. Tri mẫu, Hoàng bá. Ích mẫu. Đào nhân, Trạch tả. Xích thược, Nhục quế.

  Uống

  181

  67

  Xíchđồng nam. Ngấy hương. Thục địa. Hoài sơn. Đan bi. Bạch linh. Trạch tả. Mật ong.

  Uống

   

  V

  Nhóm thuốc an thần, định chí, dưng tâm

  182

  1

  Bá tử nhân. Đảng sâm. Hoàng kỳ. Xuyên khung. Đương quy. Phục linh. Viễn chí. Táo nhân. Quế. Ngũ vị tử. Thần khúc. Cam thảo.

  Uống

  183

  2

  Bạch truật. Cam thảo, Mạch nha, Đảng sâm, Đỗ trọng. Đương quy. Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn, Táo nhân. Liên nhục. Bạch thược. Trần bì. Viễn chí. Ý dĩ. Bạch tật lê.

  Uống

  183

  3

  Bình vôi, Liên nhục, Tử quyết minh, Hoài sơn, Vông nem.

  Uống

  185

  4

  Bình vôi, Tâm sen, Táo nhân.

  Uống

  184

  5

  Cao khô Valeriance. Tâm sen. Vông nem. Lạc tiên. Táo nhân, Mắc cỡ, Xuyên khung.

  Uống

  187

  6

  Đan sâm, Tam thất, Băng phiến.

  Uống

  185

  7

  Đan sâm, Tam thất.

  Uống

  189

  8

  Đảng sâm. Bạch thược, Viễn chí. Hoàng kỳ. Phục linh/Bạch phục linh. Đương quy, Bạch truật, Bá tử nhân, Toan táo nhân/Táo nhân.

  Uống

  186

  9

  Đăng tâm thảo. Táo nhân, Thảo quyết minh. Tâm sen.

  Uống

  191

  10

  Đinh lăng. Bạch quả, Cao Đậu tương lên men.

  Uống

  187

  11

  Đinh lăng. Bạch quả/Ginkgo biloba.

  Uống

  193

  12

  Dừa cạn. Cúc hoa. Hòe hoa, Tâm sen, (Cỏ ngọt).

  Uống

  188

  13

  Đương quy. Bạch quả/Ginkgo biloba.

  Uống

  195

  14

  Đương quy, Xuyên khung. Bạch thược. Thục địa hoàng. Câu đẳng. Kê huyết đằng. Hạ khô thảo. Quyết minh tử. Trân châu mẫu. Diên hồ sách. Tế tân.

  Uống

  189

  15

  Hoài sơn. Liên nhục, Liên tâm. Lá dâu. Lá vông. Bá tử nhân. Toan táo nhân. Long nhãn.

  Uống

  197

  16

  Hoàng bá. Khiếm thực. Liên tu. Tri mẫu. Mẫu lệ. Phục linh. Sơn thù. Viễn chí.

  Uống

  190

  17

  Lá sen/Tâm sen. Lá vông, Bình vôi.

  Uống

  199

  18

  Lá vông, Lạc tiên. Tâm sen.

  Uống

  191

  19

  Lá sen, Lá vông/Vông nem. Lạc tiên, (Tâm sen). (Bình vôi), (Trinh nữ).

  Uống

  201

  20

  Lạc tiên, Vông nem, Lá dâu/Tang diệp.

  Uống

  192

  21

  Nhân sâm, Trần bì. Hà thủ ô đỏ. Đại táo, Hoàng kỳ. Cam thảo, Đương quy. Thăng ma. Táo nhân. Bạch truật. Sài hồ, (Bạch thược).

  Uống

  203

  22

  Sinh địa. Mạch môn, Thiên môn/Thiên môn đông. Táo nhân, Bá tử nhân. Huyền sâm, Viễn chí, Ngũ vị tử, Đảng sâm, Đương quy, Đan sâm. Phục thn. Cát cánh.

  Uống

  193

  23

  Sinh địa/Địa hoàng. Nhân sâm/Đảng sâm. Đan sâm. Huyền sâm, Bạch linh/Phục linh, Ngũ vị tử. Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn. Mạch môn, Toan táo nhân, (Bá tử nhân). (Chu sa), (Cam thảo).

  Uống

  205

  24

  Tâm sen, Thảo quyết minh, Táo nhân.

  Uống

  194

  25

  Thỏ ty tử. Hà thủ ô, Dây đau xương, cốt toái bổ, Đỗ trọng, Cúc bất tử. Nấm sò khô.

  Uống

  207

  26

  Thục địa. Xuyên khung, Đảng sâm. Bạch truật. Viễn chí. Trần bì. Đương quy. Mạch môn. Hoàng kỳ, Thiên môn đông. Sa nhân. Táo nhân.

  Uống

  195

  27

  Toan táo nhân. Đương quy, Hoài sơn. Nhục thung dung. Kỷ tử, Ngũ vị tử, Ích trí nhân, Hổ phách. Thiên trúc hoàng. Long cốt. Tiết xương bồ, Thiên ma. Đan sâm, Nhân sâm. Trắc bách diệp.

  Uống

  209

  28

  Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh. Xuyên khung. Cam thảo.

  Uống

  196

  29

  Toan táo nhân. Đan sâm, Thố Ngũ vị tử.

  Uống

  211

  30

  Xuyên khung. Tần giao, Bạch chỉ. Đương quy. Mạch môn. Hồng sâm. Ngô thù du. Ngũ vị tử. Băng phiến.

  Uống

  197

  31

  Địa long, Hoàng kỳ. Đương quy. Xích thược, Xuyên khung. Đào nhân, Hồng hoa.

  Uống

  213

  32

  Hồng hoa. Đương quy, Sinh địa. Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung. Chỉ xác. Ngưu tất. Bạch quả, (Đào nhân). (Cát cánh).

  Uống

   

  VI

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về phế

  214

  1

  A giao. Bạc hà, Bách bộ, Bách hợp. Bối mẫu, Cam thảo. Đương qui. Sinh khương. Hạnh nhân, Cát cánh. Mã đậu linh. Ngũ vị tử, Thiên hoa phấn, Thiên môn. Tri mẫu. Ttô. Tử uyển. Ý dĩ.

  Uống

  215

  2

  Bách bộ, Bối mẫu. Cam thảo, Huyền sâm. Kim ngân hoa. Liên kiều. Mạch môn. Sa sâm. Tang bạch bì.

  Uống

  216

  3

  Bách bộ. Cát cánh. Mạch môn. Trần bì. Cam thảo. Bối mẫu, Bạch quả. Hạnh nhân. Ma hoàng, (Tinh dầu bạc hà).

  Uống

  217

  4

  Bách bộ. Hạnh nhân, Trần bì. Tang bạch bì. Cam thảo, Cát cánh.

  Uống

  218

  5

  Bách bộ. Kim ngân hoa. Tô t, Bồ công anh. Cỏ nhọ nồi. Tang bạch bì, Trần bì.

  Uống

  219

  6

  Bách bộ. Kim ngân hoa, Tử tô tử. Bồ công anh. Cỏ nhọ nồi. Tang bạch bì, Trần bì.

  Uống

  220

  7

  Bách bộ, Sa sâm, Ma hoàng, Tỳ bà. Lá bạc hà. Phục linh. Mơ muối. Bán hạ. Cam thảo. Mạch môn. Cát cánh. Tang bạch bì. Tinh dầu bạc hà.

  Uống

  221

  8

  Bách bộ.

  Uống

  222

  9

  Bạch linh. Cát cánh, Tỳ bà diệp/Tỳ bà. Tang Bạch bì. Ma hoàng. Thiên môn đông/Mạch môn. Bán hạ chế/Bán hạ. Bách bộ. Cam thảo. (Mơ muối/ô mai). (Bạc hà). (Tinh dầu bạc hà). (Bạch phàn). (Bàng sa), (Ngũ vị tử).

  Uống

  223

  10

  Cát cánh. Bạc hà, Hoàng cầm. Trần bì. Cam thảo, Bán hạ. Qua lâu nhân, Tỳ bà lá. Bách bộ.

  Uống

  224

  11

  Cát cánh, Kinh giới. Tử uyển, Bách bộ. Hạnh nhân. Cam thảo. Trần bì, Mạch môn.

  Uống

  225

  12

  Cát cánh, Tử uyển. Bách bộ. Hạnh nhân. Cam thảo. Trần bì. Kinh giới.

  Uống

  226

  13

  Cát cánh. Xuyên bối mẫu. Bách bộ, Trần bì. Tang bạch bì. Thiên môn đông. Tiền hồ. Cam thảo.

  Uống

  227

  14

  Hạnh nhân, Cát cánh. Tang bạch bì. Bạc hà. Tô diệp. Bách bộ. Tiền hồ. Tử uyển. Tỳ bà diệp.

  Uống

  228

  15

  Lá Thường xuân.

  Uống

  229

  16

  Ma hoàng. Bán hạ. Ngũ vị tử, Tỳ bà diệp. Cam thảo, Tế tân, Can khương. Hạnh nhân. Bối mẫu. Trần bì.

  Uống

  230

  17

  Ma hoàng, Cát cánh. Hạnh nhân. Cam thảo, Thạch cao. Bách bộ.

  Uống

  231

  18

  Ma hoàng. Cát cánh. Xạ can. Mạch môn. Bán hạ, Bách bộ. Tang bạch bì, Trần bì, (tinh dầu Bạc hà).

  Uống

  232

  19

  Ma hoàng. Hạnh nhân, Thạch cao, Mạch môn. Trần bì. Bối mẫu. Cát cánh. Cam thảo.

  Uống

  233

  20

  Ma hoàng. Hạnh nhân/Khổ hạnh nhân, Quế Chi/Thạch cao. Cam thảo.

  uống

  234

  21

  Mạch môn, Bách bộ, Cam thảo. Cát cánh. Trần bì. Tỳ bà lá. Tang bạch bì, Ma hoàng.

  Uống

  235

  22

  Sinh địa. Bối mu, Cam thảo. Mẫu đơn bì, Huyền sâm. Bạc hà. Mạch môn. Bạch thược.

  Uống

  236

  23

  Sinh địa. Mạch môn, Huyền sâm. Bối mẫu. Bạch thược. Mẫu đơn bì. Cam thảo.

  Uống

  237

  24

  Sinh địa. Thục địa. Bách hợp. Mạch môn, Huyền sâm. Đương quy.

  Bạch thược. Cát cánh. Cam thảo.

  Uống

  238

  25

  Thục địa. Sơn thù du. Hoài sơn. Mẫu đơn bì. Mạch môn. Bạch phục linh. Trạch tả. Ngũ vị tử.

  Uống

  239

  26

  Thục địa, Thiên môn/Thiên môn đông. Tử uyển, Sa sâm. Mạch môn, Bách bộ. Mẫu đơn bì. Ngũ vị tử. La hán quả/La hớn qủa, Bạch linh/Phục linh.

  Uống

  240

  27

  Xuyên bối mẫu. Bạc hà diệp. Cát cánh. Cát căn, Trắc bách diệp, Hạnh nhân. Bách hợp, Trần bì. Tiền hồ. Thiên môn đông. Cam thảo.

  Uống

  241

  28

  Xuyên bối mẫu, Tỳ bà diệp, Sa sâm. Phục linh. Trần bì. Cát cánh, Bán hạ. Ngũ vị tử, Qua lâu nhân. Viễn chí. Khổ hạnh nhân. Gừng, Ô mai. Cam thảo. Tinh dầu bạc hà. Mật ong.

  Uống

  242

  29

  Xuyên bối mẫu. Tỳ bà diệp/Tỳ bà lá, Sa sâm. Phục linh. Trần bì, Cát cánh. Bán hạ, Ngũ vị tử. Qua lâu nhân. Viễn chí, Khổ hạnh nhân, Gừng. Ô mai. Cam thảo. Tinh dầu bạc hà.

  Uống

   

  VII

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về Dương, về Khí

  243

  1

  Câu kỷ tử, Thỏ ty tử, Phúc bồn tử, Xa tiền tử, Ngũ vị tử.

  Uống

  244

  2

  Chiêu liêu, Thảo quả, Đại hồi, Quế.

  Uống

  245

  3

  Dâm dương hoắc. Câu kỷ tử. Ngũ vị tử. Ba kích. Phục linh. Đỗ trọng. Thục địa, Đảng sâm, Hoàng kỳ, Cao dương thận.

  Uống

  246

  4

  Đảng sâm. Đương qui. Phục linh. Đỗ trọng. Bạch thược. Cát căn, Câu Kỷ tử, Hoàng kỳ, Nhục thung dung, Phá cố chỉ. Sơn thù, Xuyên khung. Dâm dương hoắc, Thục địa.

  Uống

  247

  5

  Đảng sâm. Hoàng kỳ, Đương quy. Bạch truật. Thăng ma. Sài hồ. Trần bì. Cam thảo. Hòe hoa, Kinh giới. Nhục thung dung. Bá tử nhân, Vừng đen.

  Uống

  248

  6

  Đảng sâm. Thục địa. Đương quy. Dâm dương hoắc. Ba kích. Cẩu tích. Đỗ trọng, Bạch linh/Phục linh. Bạch truật, Bạch thược, Xuyên khung, Cam thảo.

  Uống

  249

  7

  Đương quy. Bạch truật, Nhân sâm/Đảng sâm. Quế nhục. Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh/Bạch linh. Xuyên khung. Bạch thược.

  Uống

  250

  8

  Đương quy, Đảng sâm, Quế nhục. Thục địa. Liên tu. Phá cổ chỉ, Hoài sơn. Hà thủ ô. Ba kích. Câu kỷ tử, Sơn thù.

  Uống

  251

  9

  Hải mã, Lộc nhung. Nhân sâm. Quế.

  Uống

  252

  10

  Hoàng kỳ, Bạch truật, Phòng phong.

  Uống

  253

  11

  Hoàng kỳ. Bạch truật, Đẳng sâm. Đương quy. Trần bì. Cam thảo,

  Sài hồ. Thăng ma. Nhục thung dung. Bá IU nhân, Vừng den

  Uống

  254

  12

  Linh chi. Đương quy.

  Uống

  255

  13

  Lộc giác giao. Thục địa. Sơn thù, Hoài sơn. Đỗ trọng. Đương quy.

  Càu ký tử/Kỷ tử, Thỏ ty tử. Quế nhục. Phụ tử chế/Hắc phụ.

  Uống

  256

  14

  Lộc nhung, Nhân sâm, Tỏa dương, Hoàng kỳ, Thục địa. Đương quy, Đỗ trọng, Bạch truật, Sơn thù, Trần bì. Quế. Đại táo, Cam thảo.

  Uống

  257

  15

  Nhân sâm. Đương quy, Thục địa. Ba kích. Hoàng kỳ, Bạch truật, Ngưu tất, Mộc qua. Đỗ trọng, Hoàng tinh. Tục đoạn. Xuyên khung.

  Uống

  258

  16

  Nhân sâm. Lộc nhung. Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa. Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ. Ba kích. Nhục thung dung, Sơn thù. Bạch truật. Kim anh. Nhục quế. Cam thảo.

  Uống

  259

  17

  Nhân sâm/Hồng sâm. Mạch môn. Ngũ vị tử.

  Uống

  260

  18

  Nhân sâm, Nhung hươu, (Cao Ban long).

  Uống

  261

  19

  Nhân sâm. Nhung hươu, Thục địa. Ba kích. Đương quy.

  Uống

  262

  20

  Nhân sâm. Tam thất.

  Uống

  263

  21

  Nhân sâm, Trần bì, Hà thủ ô, Đại táo, Hoàng kỳ, Cam thảo, Đương quy. Thăng ma. Táo nhân. Bạch truật. Sài hồ. Bạch thược.

  Uống

  264

  22

  Nhục thung dung. Thục địa, Phục linh. Cửu thái tử. Ngưu tất. Ngũ vị tử. Nhục Quế. Sơn dược /Hoài sơn, Thạch hộc, Thỏ ty tử. Sơn thù. Xa tiền tử. Mẫu đơn bì.

  Uống

  265

  23

  Phòng Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ, Đương quy, Thục địa. Bạch truật, Bạch thược, Phục linh, Xuyên khung. Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, Quế nhục, Cam thảo.

  Uống

  266

  24

  Sài hồ. Bạch truật, Gừng tươi. Bạch linh. Đương quy. Bạch thược. Cam thảo, Bạc hà.

  Uống

  267

  25

  Thỏ ty tử, Phúc bồn tử. Câu kỷ tử. Cửu thái tử. Thạch liên tử. Phá cố chỉ/Phá cố tử. Xà sàng tử. Kim anh tử. Ngũ vị tử. Thục địa, Dâm dương hoắc. Hi mã. Nhân sâm. Lộc nhung. Quế nhục.

  Uống

  268

  26

  Thỏ ty tử. Viễn chí, Nhục thung dung, Câu kỷ tử. Xuyên liêu. Phục địa, Sơn dược/Hoài sơn. Sinh địa. Ngưu tất. Đỗ trọng, Địa cốt bì, Ba kích. Xa tiền tử. Trạch tả, Thiên môn đông, Thạch xương bồ, Sơn thù. Ngũ vị tử, Ngô thù du. Mộc hương. Đương quy. Bá tứ nhân. Bạch phục linh.

  Uống

  269

  27

  Thục địa. Đương quy. Đỗ trọng. Cam thảo. Nhân sâm. Hoài sơn, Câu kỷ tử. Sơn thù.

  Uống

  270

  28

  Thục địa. Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu đơn bì. Trạch tả. Bạch linh/Phục linh. Sơn thù, Phụ tử chế/Hắc phụ. Quế/Quế nhục.

  Uống

  271

  29

  Thục địa, Hoài sơn. Táo nhục, Củ súng/Khiếm thực, Thạch hộc, Phấn tỳ giải. Quế. Phụ tử chế.

  Uống

  272

  30

  Thục địa. Phục linh. Hoài Sơn. Sơn thù. Trạch tả. Xa tiền tử. Ngưu tất. Mẫu đơn bì, Nhục quế. Phụ tử chế.

  Uống

   

  VIII

  Nhóm thuốc chữa các bệnh về Âm, về Huyết

  273

  1

  Bán hạ nam. Bạch linh. Xa tiền tử. Ngũ gia bì chân chim. Sinh khương. Trần bì. Rụt/Nam Mộc hương, Sơn tra. Hậu phác nam.

  Uống

  274

  2

  Câu đẳng, Hạ khô thảo. Bạch mao căn/Rễ cỏ tranh. Linh chi. Ích mẫu.

  Uống

  275

  3

  Câu đng. Thiên ma. Hoàng cầm. Đỗ trọng. Bạch phục linh. Thạch quyết minh. Ngưu tất. Ích mẫu. Tang ký sinh. Sơn chi. Dạ giao đằng, (Hòe hoa).

  Uống

  276

  4

  Đan sâm. Đương quy, Nhũ hương. Một dược.

  Uống

  277

  5

  Đảng sâm. Hoàng kỳ. Đương qui. Bạch truật, Thăng ma. Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Sinh khương. Đại táo.

  Uống

  278

  6

  Đảng sâm. Bạch truật, Câu Kỷ tử, Mạch môn. Thục địa. Hà thủ ô đỏ. Đương qui, Ngưu tất. Toan táo nhân. Ngũ vị tử. Cam thảo, Viễn chí.

  Uống

  279

  7

  Đảng sâm. Thục địa. Quế, Ngũ gia bì, Đương qui. Xuyên khung. Long nhãn. Trần bì.

  Uống

  280

  8

  Địa long. Hoàng kỳ, Đương quy, Xích thược, Xuyên khung. Đào nhân. Hồng hoa.

  Uống

  281

  9

  Đương quy di thực.

  Uống

  282

  10

  Đương quy, Đảng sâm. Thục địa. Hoàng kỳ, Đỗ trọng, Long nhãn, Ba kích. Phục linh. Xuyên khung. Câu ky tứ. Đại táo, Bạch truật, Cam thảo.

  Uống

  283

  11

  Đương quy. Hoàng kỳ.

  Uống

  284

  12

  Đương quy. Xuyên khung, Thục địa, Bạch thược. Nhân sâm/Đảng sâm. Bạch linh/Phục linh. Bạch truật. Cam thảo.

  Uống

  285

  13

  Hà thủ ô đỏ, Đảng sâm, Sơn thù. Mạch môn, Hoàng kỳ. Bạch truật. Cam thảo, Ngũ vị tử. Đương quy, Mẫu đơn bì.

  Uống

  286

  14

  Hà thủ ô đỏ/Ngưu tất. Đương quy. Xuyên khung. Ích mẫu, Thục địa/Sinh địa, (Bạch thược/Xích thược), (Hồng hoa), (Đan sâm).

  Uống

  287

  15

  Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa. Địa long, Nhân sâm. Xuyên khung. Đương quy. Xích thược. Bạch thược.

  Uống

  288

  16

  Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử.

  Uống

  289

  17

  Hồng hoa. Đương quy. Sinh địa. Sài hồ. Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung. Chỉ xác. (Ngưu tất). (Bạch quả), (Đào nhân). (Cát cánh).

  Uống

  290

  18

  Hương phụ. Bạch truật. Hoàng kỳ, Sa sâm. Thục địa. Sa nhân, Bạch linh. Cam thảo. Bạch thược. Xuyên khung. Đương quy, Quế.

  Uống

  291

  19

  Huyết giác.

  Uống

  292

  20

  Mẫu đơn bì, Hà thủ ô đỏ. Ngũ vị tử. Trạch tà. Địa hoàng. Huyền sâm. Mạch môn. Thục địa. Câu đang, Thủ ô dang. Phục linh. Tiên mao, Từ thạch. Trân châu mẫu. Phù tiểu mạch.

  Uống

  293

  21

  Ngưu tất. Nghệ. Hoa hoè. (Bạch truật).

  Uống

  294

  22

  Ngưu tất. Hạt tiêu.

  Uống

  295

  23

  Nhân sâm. Thủy diệt, Toàn yết, Xích thược, Thuyên thoái, Thổ miết trùng, Ngô công, Đàn hương, Giáng hương, Nhũ hương, Toan táo nhân. Băng phiến.

  Uống

  296

  24

  Phòng phong. Hòe giác. Đương quy, Địa du. Chỉ xác. Hoàng cầm.

  Uống

  297

  25

  Quy bán/Cao xương. Thục địa, Hoàng bá. Tri mẫu.

  Uống

  298

  26

  Sinh địa, Mạch môn, Thiên hoa phấn. Hoàng kỳ. Kỷ tử/Câu kỷ tử. Bạch linh/Phục linh. Ngũ vị tử. Mần đơn bì, Hoàng liên. Nhân sâm. (Thạch cao).

  Uống

  299

  27

  Tam thất.

  Uống

  300

  28

  Thổ miết trùng. Hồng hoa. Tự nhiên dồng. Long não. Hạt dưa chuột, Tục đoạn. Tam thất. Đương quy, Lạc tân phụ.

  Uống

  301

  29

  Thục địa. Đảng sâm. Xuyên khung. Đương quy. Trần bì, Hoàng kỳ. Viễn chí, Táo nhân, Bạch thược, Bạch truật, Phục linh. Cam thảo. Quế.

  Uống

  302

  30

  Thục địa. Hoài sơn. Sơn thù. Đan bì/Mẫu đơn bì. Bạch linh/Phục linh. Trạch tả.

  Uống

  303

  31

  Thục địa, Hoài Sơn, Thạch hộc. Tỳ giải. Táo nhục. Khiếm thực.

  Uống

  304

  32

  Thục địa, Sơn thù du. Hoài sơn, Mẫu đơn bì. Mạch môn. Bạch phục linh. Trạch tả. Ngìi vị tử.

  Uống

  305

  33

  Thục địa, Sơn thù. Hoài Sơn/Cu mài, Mẫu đơn bì. Trạch tả. Phục linh. Mạch môn. Đỗ trọng. Ngưu tất. Lộc nhung. (Thạch hộc).

  Uống

  306

  34

  Thục địa. Táo nhục, Củ súng, Thạch hộc, Hoài sơn, Tỳ giai.

  Uống

  307

  35

  Thục địa. Xuyên khung. Đương quy, Bạch thược, Đỗ trọng. Liên nhục. Câu kỷ tử, Táo nhân. Bạch linh. Hoàng kỳ, Ba kích. Bạch truật, Trần bì.

  Uống

  308

  36

  Tô mộc.

  Uống

  309

  37

  Tri mẫu, Thiên hoa phấn, Hoài sơn, Hoàng kỳ. Cát căn. Ngũ vị tử.

  Uống

  310

  38

  Trinh nữ hoàng cung. Tri mẫu, Hoàng bá, ích mẫu. Đào nhân, Trạch tả. Xích thược. Nhục quế.

  Uống

  311

  39

  Xích dỏng nam. Ngây hương, Thục địa, Hoài sơn. Đan bì. Bạch linh. Trạch tả, Mật ong.

  Uống

  312

  40

  Xuyên khung. Tần giao, Bạch chỉ, Đương quy. Mạch môn. Hong sâm. Ngô thù du, Ngũ vị tử. Băng phiên.

  Uống

  313

  41

  Xuyên khung. Xích thược, Sinh địa. Đào nhân. Hồng hoa. Sài hò.

  Cam thảo, Cát cánh. Chỉ xác. Đương quy. (Ngưu tất).

  Uống

   

  IX

  Nhóm thuốc điều kinh, an thai

  314

  1

  Đảng sâm. Bạch linh/Phục linh, Bach truật. Cam thảo. Thục địa. Bạch thược. Đương quy, Xuyên khung. ích mẫu.

  Uống

  315

  2

  Đương quy. Xuyên khung. Bạch thược. Thục địa. Ích mẫu. Ngải cứu, Đảng sâm, Ngưu tất, Mộc hương, Bạch chỉ, Cam thảo, Lô hội.

  Uống

  316

  3

  Hoài sơn. Thục địa. Trữ ma căn. Ngải cứu. Tô ngạnh. Tục đoạn. Trần bì, Hương phụ. Sa nhân. Cao xương hỗn hợp.

  Uống

  317

  4

  Hương phụ. Ích mẫu. Ngải cứu. Xuyên khung. Đương quy. Bạch thược, Sinh địa. Nhân sâm, Bạch linh, Bạch truật. Cam thảo.

  Uống

  318

  5

  Ích mẫu, Bạch thược. Đại hoàng. Thục địa. Hương phụ. Đương quy. Bạch truật. Xuyên khung, Huyền hồ sách. Phục linh.

  Uống

  319

  6

  Ích mẫu, Hương phụ. Mẫu đơn bì. Kim ngân hoa, Đại hoàng, Đan sâm. Bạch thược. Xuyên khung. Bạch truật.

  Uống

  320

  7

  Ích mẫu. Hương phụ. Ngải cứu. (Đương quy).

  Uống

  321

  8

  Lô hội, Khổ hạnh nhân. Giáng hương. Nga truật. Mạch môn. Câu ky tứ. Ngũ vị tử. Nhân trần. Lộc nhung. Cam tùng hương.

  Uống

  322

  9

  Thục địa, Đương quy, Bạch thược/Hà thủ ô. Xuyên khung, ích mẫu. Ngải cứu/Ngai diệp. Hương phụ/Hương phụ chế. (Nghệ), (Đảng sâm).

  Uống

  323

  10

  Xuyên khung. Bạch thược. Thục địa, Phục linh. Bạch truật. Cam thảo. Ích mẫu. Đương quy. Đẳng sâm.

  Uống

  324

  11

  Xuyên khung, Đương quy, Thược dược, Thực địa. Bạch truật, Mẫu đơn bì. Địa cốt bì. Hương phụ.

  Uống

   

  X

  Nhóm thuốc chữa bệnh về ngũ quan

  325

  1

  Bạch chỉ. Đinh hương.

  Dùng ngoài

  326

  2

  Bạch chỉ. Phòng phong, Hoàng cầm, Ké đầu ngựa. Hạ khô thảo, Cỏ hôi. Kim ngân hoa.

  Uống

  327

  3

  Bạch chỉ, Tân di hoa, Thương nhĩ tử, Tinh dầu Bạc hà.

  Uống

  328

  4

  Bạch chỉ, Thạch cao. Cát căn. Bạch thược. Sài hồ. Cát cánh, Khương hoạt, Cam thảo. Hoàng cầm

  Uống

  329

  5

  Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử. Cúc hoa. Đan bì/Mẫu đơn bì, Đương quy. Hoài sơn. Phục linh/Bạch linh. Thục địa. Sơn thù,/Sơn thù du. Thạch quyết minh/Thảo quyết minh. (Trạch tả).

  Uống

  330

  6

  Bạch tật lê, Mẫu đơn bì, Sơn thù. Bạch thược. Đương quy, Thạch quyết minh. Câu kỷ tử. Hoài sơn. Thục địa. Cúc hoa. Phục linh, Trạch tả.

  Uống

  331

  7

  Đại hồi. Quế, Xuyên khung. Thương truật, Hoàng bá. Tế tân, Đương quy. Phòng phong. Bạch chỉ. Đinh hương. Thăng ma, Bạch phản. Tạo giác. Huyết giác.

  Uống

  332

  8

  Huyền sâm. Cam thảo. Thương nhĩ tử. Hạ liên thao, Mộc tặc.

  Uống

  333

  10

  Sinh địa. Sơn thù du, Mẫu đơn bì, Câu kỷ tử. Phục linh. Hoài sơn, Trạch tả. Cúc hoa. Đương quy, Bạch tật lê. Thạch quyết minh, Mạn kinh tử. Mật mông hoa.

  Uống

  334

  11

  Tân di hoa, Thăng ma, Xuyên khung. Bạch chỉ. Cam thảo.

  Uống

  335

  12

  Tân di. Bạc hà. Đương quy, Kim ngân hoa, Sài hồ. Chi tử, Kinh giới. Huyền sâm. Bạch linh. Xuyên bối mẫu.

  Uống

  336

  13

  Tân di/Tân di hoa, Cáo ban, Bạch chỉ. Phòng phong. Tế tân, Xuyên khung, Thăng ma. Cam thảo.

  Uống

  337

  14

  Tế tân. Bạch chỉ. Thanh đại. Ngũ bội tư. Hoàng bá. Bằng sa, Bạch phàn. Mai hoa băng phiến. Đinh hương, Hoàng liên. Lô hội.

  Uống

  338

  15

  Thục địa. Hoài sơn. Đan bì/Đơn bi/Mẫu đơn bì, Bạch linh/Bạch phục linh/Phục linh, Trạch tả, Sơn thù. Câu kỷ tử. Cúc hoa.

  Uống

  339

  16

  Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Mẫu đơn bì/ Đơn bì. Bạch linh. Trạch tả. Sơn thù, Câu kỷ tử. Cúc hoa. Đan sâm, Thảo quyết minh. (Đậu đen).

  Uống

  340

  17

  Thục địa. Hoài sơn. Trạch tả. Cúc hoa. Thảo quyết minh. Hạ khô thảo. Hà thủ ô đó, (Đương quy).

  Uống

  341

  18

  Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ. Phòng phong, Tân di hoa. Bạch truật. Bạc hà.

  Uống

  342

  19

  Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong. Tân di hoa.

  Bạch truật. Bạc hà. Kim ngân hoa.

  Uống

  343

  20

  Thương nhĩ tử, Tân di hoa, Cỏ hôi, Bạch chỉ. Tế tân, Xuyên khung, Hoàng kỳ. Cát cánh. Sài hồ bắc. Bạc hà. Hoàng cầm. Chi tử. Phục linh.

  Uống

  344

  22

  Tinh dầu tràm/Cineol, Tinh dầu gừng. Tinh dầu tần. Menthol. (Eucalyptol).

  Uống

   

  XI

  Nhóm thuốc dùng ngoài

  345

  1

  Huyết giác. Đinh hương, Quế nhục, Đại hồi, Bạc hà. Một dược, Nhũ hương, Nghệ. Tinh dầu Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Quế.

  Dùng ngoài

  346

  2

  Dầu gió các loại.

  Dùng ngoài

  347

  3

  Dầu gừng.

  Dùng ngoài

  348

  4

  Địa liền, Thương truật, Đại hồi, Quế chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, Long não.

  Dùng ngoài

  349

  5

  Đinh hương, Quế. Đại hồi, Nhũ hương, Một dược, Huyết giác, Bạc hà.

  Dùng ngoài

  350

  6

  Hạt gấc, Rết khô, Địa liền, Quế chi, Thiên niên kiện, Tinh dầu gừng, Tinh dầu bạc hà.

  Dùng ngoài

  351

  7

  Hoàng bá, Hoàng liên, Hoàng đẳng, Sài hồ.

  Dùng ngoài

  352

  8

  Khương hoàng, Ngải cứu, Hoàng bá.

  Dùng ngoài

  353

  9

  Lá xoài.

  Dùng ngoài

  354

  10

  Long não, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Quế, (Gừng), (Tinh dầu hương nhu trắng/Tinh dầu Đinh hương).

  Dùng ngoài

  355

  11

  Long não, Tinh dầu bạch hà, Tinh dầu tràm, Tinh dầu hương nhu trắng/Tinh dầu đinh hương. Tinh dầu quế.

  Dùng ngoài

  356

  12

  Ô đầu. Địa liền. Tạo giác thích, Độc hoạt, Đại hồi, Tế tân, Quế nhục, Thiên niên kiện, Xuyên khung. Mã tiền. Uy linh tiên.

  Dùng ngoài

  357

  13

  Ô đầu. Quế chi. Can khương, Đại hồi. Xích thược, Huyết giác. Hương phụ. Long não. Khương hoàng.

  Dùng ngoài

  358

  14

  Tinh dầu tràm. (Mỡ trăn), (Nghệ).

  Dùng ngoài

  359

  15

  Trầu không.

  Dùng ngoài

   

  XII

  Nhóm thuốc khác

  360

  1

  Bột bèo hoa dâu.

  Uống

  361

  2

  Cao khô lá dâu tằm.

  Uống

  362

  3

  Cao khô Trinh nữ hoàng cung.

  Uống

  363

  4

  Hải sâm.

  Uống

  364

  5

  Ngũ vị tử.

  Uống

  365

  6

  Phấn hoa cái dầu.

  Uống

  366

  7

  Pygeum aíricanum.

  Uống

  367

  8

  Địch chiết Phong lữ

  Uống


  PHỤ LỤC I: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYTngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  PHẦN IV. DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

   

  STT

  STT nhóm

  Tên vịthuốc

  Nguồn gốc

  Tên khoa học của vị thuốc

  Tên khoa học của cây, con và khoáng vật làm thuốc

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

   

   

  I. Nhóm phát tán phong hàn

  1

  1

  Bạch chỉ

  N

  Radix Angelicae dahuricae

  Angelica dahurica

  Benth. et Hook.f.-

  Apiaceae

  2

  2

  Co bản

  B

  Rhizoma et RadixLigustici chinensis

  Ligusticum sinense

  Oliv. - Apiaceae

  3

  3

  Cúc tn

  N

  Radix et folium Pluccheae indicae

  Plucchea indica(L.) Less - Asteraceae

  4

  4

  Kinh giới

  B-N

  Herba Elsholtziae ciliatae;Schizonepetae Herba

  Elsholtzia ciliata Thunb. - Lamiaceae; Echizonepetatenuifolia Briq.,Lamiaceae

  5

  5

  Ma hoàng

  B

  Herba Ephedrae

  Ephedra sp. -Ephedraceae

  6

  6

  Phòng phong

  B

  Radix Saposhnikoviae divaricatae

  Saposhnikovia divaricata(Turcz.) Schischk.- Apiaceae

  7

  7

  Quế chi

  N

  Ramuius Cinnamomi

  Cinnamomumsp. -Lauraceae

  8

  8

  Sinh khương

  N

  Rhizoma Zingiberis recens

  Zingiber officinaleRose. - Zingiberaceae

  9

  9

  Tân di

  B

  Flos Magnoiiae liliflorae

  Magnolia lilifloraDear.- Magnoliaceae

  10

  10

  Tế tân

  B

  Radix Asari

  Asarum heterotropoides

  Kitag. -Aristolochiaceae

  11

  11

  Tô diệp

  N

  Folium Perillae

  Perilia frutescens (L.) Brin. -Lamiaceae

  12

  12

  Tràm

  N

  Ramulus cum Folium

  Melaleucae

  Melaleuca cajeputiPowell. - Myrtaceae

  13

  13

  Trầu không

  N

  Folium Piperis belle

  Piper belle L. -Piperaceae

  14

  14

  Thông bạch

  N

  Radix et Folium Alla

  Allium ascalonicumL.;A. fistulosumL. - Alliaceae

   

   

  11. Nhóm phát tánphong nhiệt

  15

  1

  Bạc hà

  B-N

  Herba Menthae

  Mentha arvensis L. - Lamiaceae

  16

  2

  Cát căn

  B-N

  Radix Puerarlae thomsonii

  Pueraria thomsonii

  Benth. -Fabaceae

  17

  3

  Cốc tinh thảo

  B

  Flos Eriocauli

  Eriocaulon sexangulare

  L. - Eriocaulaceae

  18

  4

  Cúc hoa vàng

  B-N

  Flos Chrysanthemi indici

  Chrysanthemum indicumL. - Asteraceae

  19

  5

  Cúc hoa

  B-N

  Flos Chrysanthemi

  Chrysanthemum sp. -

  Asteraceae

  20

  6

  Cát hoa

  B-N

  Flos Puerariae thomsonii

  Pneraria lobata (Willd.) Ohwi

  21

  7

  Đạm đậu xị

  B

  Semen Sojae praeparatum

  Sojae praeparatumL. -

  Fabaceae

  22

  8

  Đạm trúc diệp

  B-N

  Herba Lophatheri

  Lophatherum gracileBrongn. - Poaceae

  23

  9

  Mạn kinh tử

  N

  Fructus Viticis trifoliae

  Vitex trifoliaL. -

  Verbenaceae

  24

  10

  Ngưu bàng tử

  B-N

  Fructus Arctii lappae

  Arctium lappaL. -

  Asteraceae

  25

  11

  Phù bình

  N

  Herba Pistiae

  Pistia stratiotesL. -

  Araceae

  26

  12

  Sài hồ bắc

  B

  Radix Bupleuri

  Bupieurum spp. -Apiaceae

  27

  13

  Sài hồ nam

  N

  Radix et Folium Plucheae pteropodae

  Pluchea pteropodaHemsl. - Asteraceae

  28

  14

  Tang diệp

  B-N

  Folium Mori albae

  Morus albaL. -

  Moraceae

  29

  15

  Thăng ma

  B

  Rhizoma Cimicifiigae

  Cimicifuga sp. -

  Ranunculaceae

  30

  16

  Thuyền thoái

  B-N

  Periostracum

  Cicadae

  Crytotympana pustulata

  Fabricius - Cicadidae

   

   

  III. Nhóm phát tán phong thấp

  31

  1

  Độc hoạt

  B

  Radix Angelicae pubescentis

  Angelica pubescensMaxim. - Apiaceae

  32

  2

  Hoàng nàn (chế)

  N

  Cotex Strychni wallichianae

  Strychnos walIichianaSteud. ex. DC. - Loganiaceae

  33

  3

  Hương gia bì

  B-N

  Cortex Periplocae

  Periploca sepiumBge. - Asclepiaceae

  34

  4

  Hy thiêm

  N

  Herba Siegesbeckìae

  Siegesbeckia orientalis

  L. - Asteraceae

  35

  5

  Khương hoạt

  B

  Rhizoma et Radix Notopterygii

  Notopterygium incisumTing ex H. T. Chang - Apiaceae

  36

  6

  Lá lốt

  N

  Herba Piperis lolot

  Piper lolotC.DC. -

  Piperaceae

  37

  7

  Mã tiền

  N

  Semen Strychni

  Strychnosnux-vomica

  L. - Loganiaceae

  38

  8

  Mộc qua

  B

  Fructus Chaenomelis speciosae

  Chaenomeles speciosa(Sweet) Nakai - Rosaceae

  39

  9

  Ngũ gia bì chân chim

  N

  Cortex Schefflerae heptaphyllae

  Schejlera heptaphylla(L.) Frodin - Araliaceae

  40

  10

  Ngũ gia bì gai

  B-N

  Cortex

  Acanthopanacis trifoliati;

  Acanthopanacis senticosi Radix et Rhizoma Sen Caulis

  Acanthopanax trifoliatus(L.) Merr. - Araliaceae;

  Acanthopanax scuticosus (Rupr.et Maxim. ) Harms

  41

  11

  Ngũ gia bì nam (Mạn kinh)

  N

  Cortex Viticis heterophyllae

  Vitex heterophylla

  Roxb. - Verbenaceae

  42

  12

  Rễ nhàu

  N

  Radix Morindae citrifoliae

  Florinda citrifoliaL.-

  Rubiaccae

  43

  13

  Tầm xoong

  N

  Herba Atalaniae

  Atalania buxifolia(Poir.) Olive. - Rutaceae

  44

  14

  Tầm xuân

  N

  Herba Rosae multiflorae

  Rosa multifloraThunb.

  - Rosaceae

  45

  15

  Tần giao

  B

  Radix Gentianae macrophyllae

  Genliana macrophyllaPali. - Gentianaceae

  46

  16

  Mẫu kinh kinh (Hoàng kinh)

  N

  Folium, Radix.

  Fructus Citicis

  Vilex negundoL. -

  Verbenaceae

   

   

  IV. Nhóm thuốc trừ hàn

  47

  1

  Can khương

  B-N

  Rhizoma Zingiberis

  Zingiber officinale

  Rose. -Zingiberaceae

  48

  2

  Đại hồi

  N

  Fructus Illicii veri

  Illicium verumHook.f.

  - llliciaceae

  49

  3

  Địa liền

  N

  Rhizoma Kaempferiae galangae

  Kaempferia galangaI..

  - Zingiberaceae

  50

  4

  Đinh hương

  B-N

  Flos Syzygii aromalici

  Syzygium aromaticum(L.) Merill et L.M. Perry - Myrtaceae

  51

  5

  Ngải cứu (ngải diệp)

  N

  Herba Artemisiae vulgaris

  Artemisia vulgaris L. -

  Asteraceae

  52

  6

  Ngô thù du (ngô thù du chế)

  B

  Fruclus Evodiae rutaecarpae

  Evodia rulaecarpa(A.

  Juss) Hartley -Rutaceae

  53

  7

  Riềng

  N

  Rhizoma Alpiniae officinari

  Alpinia officinarum

  Hance. - Zingiberaceae

  54

  8

  Thảo quả

  N

  Fructus Amomi aromatici; Fructus Tsaoko

  Amomum aromaticumRoxb. - Zingiberaceae

  55

  9

  Tiu hồi

  B-N

  Fructus Foeniculi

  Foeniculum vulgare

  Mill. - Apiaceae

  56

  10

  Xuyên tiêu

  B-N

  Fructus Zanthoxyli

  Zanthoxylum spp. -

  Rutaceae

   

   

  V. Nhóm hồi dương cứu nghịch

  57

  1

  Phụ tử (chế)

  B-N

  Radix Aconili lateralis praeparata

  Aconitum carmichaeiiDebx. - Ranunculaceae

  58

  2

  Quế nhục

  N

  Cortex Cinnamomi

  Cinnamomum spp. -

  Lauraceae

   

   

  VI. Nhóm thanh nhiệt giải thử

  59

  1

  Bạch biển đậu

  B-N

  Semen Lablab

  Lablab purpureus (L.)

  Sweet -Fabaceae

  60

  2

  Đậu quyn

  N

  Semen Vignae cylindricae

  Cigna cylindrica (L.)

  Skeels -Fabaceae

  61

  3

  Hà diệp (lá sen)

  N

  Folium Nelumbinis

  Nelumbo nuciferaGaertn-Nelumbonaceae

  62

  4

  Hương nhu

  N

  Herba Ocimi

  Ocimum spp. -Lamiaceae

   

   

  VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc

  63

  1

  Bạc thau

  N

  Herba Argyreiae

  Argyreia acutaLour. - Convolvulaceae

  64

  2

  Bạch đồng nữ

  B-N

  Herba Clerodendri

  Clerodendron fragans

  Vent-Verbenaceae

  65

  3

  Bạch hoa xà thiệt thảo

  B-N

  Herba Hedyotidis diffusae

  Hedy Otis diffusa Willd.

  - Rubiaceae

  66

  4

  Bạch tiễn bì

  B

  Cortex Dictamni radicis

  Dictamnus dasycarpusTurcz. - Rutaceae

  67

  5

  Bản lam căn

  B

  Herba Isatisis

  Isatis indigoticaFort. -

  Brassicaceae

  68

  6

  Bồ công anh

  B-N

  Herba Lactucae

  Lactuca sp. -Asteraceae

  69

  7

  Bướm bạc ( Hồ điệp)

  N

  Herba Mussaendae pubenscentis

  Mussaenda pubescens

  Ait.f. - Rubiaceae

  70

  8

  Cam thảo đất

  N

  Herba et radixScopariae

  Scoparia dulcisL. -Scrophulariaceae

  71

  9

  Chthiên

  N

  Herba Elephantopi scarberis

  Elephantopus scarber

  L. - Asteraceae

  72

  10

  Cối xay

  N

  Herba Abutiliindici

  Abutilon indicum(L.) Sweet - Malvaceae

  73

  11

  Dạ cm

  N

  Herba Hedyotidis capitellatae

  Hedyotis capitellataWall, ex G.Don -Rubiaceae

  74

  12

  Diếp cá (ngư tinh thảo)

  N

  Herba Houlluyniae cordatae

  Houttuynia cordala Thunb. -Saururaceae

  75

  13

  Diệp hạ châu

  N

  Herba Phyllanlhi

  Phyllaníhus sp. Schum. el Thonn. -

  Euphorbiaceae

  76

  14

  Đơn lá đỏ (đơn mặt trời)

  N

  Herba Excoecariae cochinchinensis

  Excoecaria cochinchinensisLour. - Euphorbiaceae

  77

  15

  Hoa đại

  N

  Flos Plumeriae rubrae

  Plumeria rubra L.var. acutifolia(Poir. ) Baliey - Apocynaceae

  78

  16

  Khổ qua

  N

  Fructus Momordicae charantiae

  Momordica charantia

  L. - Curcubitaceae

  79

  17

  Kim ngân (cuộng) (Nhẫn đông đằng)

  B-N

  Caulis cum foliumLonicerae

  Lonicera japonicaThunb: L.dasystylaRehd:L. confuseDC: L.cambodianaPierre ex Danguy - Caprifoliaceae

  80

  18

  Kim ngân hoa

  B-N

  Flos Lonicerae

  Lonicera japonica

  Thunb. - Caprifoliaceae

  81

  19

  Lá mỏ quạ

  N

  Folium Cudraniae

  Maclura cochinchinensisLour. - Moraceae.

  82

  20

  Lá móng

  N

  Folium Lawsoniae

  Lawsonia inermisL. -

  Lythraceae

  83

  21

  Liên kiều

  B

  FructiIS Forsyth iae

  Forsythia suspensa

  (Thunb.) Vahl. -

  Oleaceae

  84

  22

  Lô cam thạch

  B

  Calamina

  Calamina

  85

  23

  Mần trầu

  N

  Eleusine Indica

  Eleusine indica(L.)

  Gaertn.f- Poaceae

  86

  24

  Mỏ quạ

  N

  Herba Maclurae

  Maclura cochinchinensis(Lour.) Corner - Moraceae

  87

  25

  Muống biển

  N

  Herba Ipomoeae pescaprae

  Ipomoea pescarpaeL. -Convolvulaceae

  88

  26

  Mướp gai

  N

  Rhizoma Lasiae spinosae

  Lasia spinosaThw. -

  Araceae

  89

  27

  Ngũ trảo (ngũ trảo răng cưa)

  N

  Folium Vincis negundo

  Vitex negundoL. -

  Lamiaceae

  90

  28

  Rau sam

  N

  Herba Portulacae oleraceae

  Portulaca oleraceaL. -Portulacaceae

  91

  29

  Sài đất

  N

  Herba Wedeliae

  Wedelia chinensis(Osbeck) Merr. - Asteraceae

  92

  30

  Sâm đại hành

  N

  Bulbils Eleutherinis subaphyllae

  Eleutherine subaphyllaGagnep. - Iridaceae

  93

  31

  Thiên hoa phấn

  B

  Radix Trichosanthis

  Trichosanthes kirilowiiMaxim. - Cucurbitaceae

  94

  32

  Thổ phục linh

  N

  Rhizoma Smilacis glabrae

  Smilax glabra Roxb. -

  Smilacaceae

  95

  33

  Trinh nữ hoàng cung

  N

  Folium Crini lalifolii

  Crinum latifoliumL. -

  Amaryllidaceae

  96

  34

  Vỏ đỗ xanh

  N

  Pericapium Semen Vignae aurei

  Vigna aureusRoxb. -

  Fabaceae

  97

  35

  Xạ can

  N

  Rhizoma

  Belamcandae

  Belamcanda chinensis(L.) DC. - Iridaceae

  98

  36

  Xạ đen

  N

  Herba Ehretiae asperulae

  Ehretia asperulaZoll&Mor.-Boraginaceae

  99

  37

  Xích đồng nam

  N

  Herba Clerodendriinfortunati

  Clerodendrum infortunatumL. - Verbenaceae

  100

  38

  Xuyên tâm liên

  B-N

  Herba Andrographitis aniculatae

  Androgr aphis paniculataBurum. - Acanthaceae

  101

  39

  Cam thảo dây

  N

  Herba el radix Abri

  Precatorii

  Abrus precatorius L., -

  Fabaceae

  102

  40

  Diệp hạ châu đắng

  N

  Herba Phyllanthiamari

  Phyllanthus amarusSchum. Et thonn. - Euphorbiaceae

  103

  41

  Giảo cổ lam

  N

  Herba Gynostemmae pentaphylli

  Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino -Cucurbitaceae

   

   

  VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hoả

  104

  1

  Chi tử

  B-N

  Fructus Gardeniae

  Gardenia jasminoidesEllis. - Rubiaceae

  105

  2

  Hạ khô thảo

  B-N

  Spica Prunellae

  Prunella vulgarisL. - Lamiaceae

  106

  3

  Lô căn

  B

  Rhizoma Phragmitis

  Phragmlies comm unis

  Trim - Poaceae

  107

  4

  Mướp đắng (Khổ qua)

  N

  Herba Momordicae charantiae

  Momordica charant iaL. - Cucurbitaceae

  108

  5

  Thạch cao

  B-N

  Gypsum flbrosum

  Gypsum flbrosum

  109

  6

  Thanh tương tử

  N

  Semen Celosiae

  Celosia argenteaL. - Amaranthaceae

  110

  7

  Tri mẫu

  B

  RhizomaAnemarrhenae

  Anemarrhena asphodeloidesBge. - Liliaceae

  111

  8

  Trúc diệp (Lá tre)

  B-N

  Folium Bambusae vulgaris

  Bambusa vulgaris

  Schrad. ex J.C.Wendl -Poaceae

  112

  9

  Hạ khô thảo (Cái trời)

  N

  Herba Blumeae subcapitatae

  Blumea subcapitata

  DC.- Asteraceae

   

   

  IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp

  113

  1

  Bán biên liên

  B

  Herba Lobeliae chinensis

  Lobelia chinensisLour.- Lobeliaceae

  114

  2

  Bán chi liên

  B

  Radix Scutellariae barbatae

  Scutellaria barbataD.Don. - Laminacae

  115

  3

  Cỏ sữa

  N

  Herba Euphorbiae thymifoliae

  Euphorbia thymifoliaBurm. -Euphorbiaceae

  116

  4

  Địa cốt bì

  B

  Cortex Lycii chinensis radicis

  Lycium chinenseMill. -Solanaccae

  117

  5

  Hoàng bá

  B

  Cortex Phellodendri

  Phellodendron chine use

  Schneid. - Rutaceae

  118

  6

  Hoàng bá nam (núc nác)

  N

  Cortex Oroxyli indici

  Oroxylum indicum(L.) Kurz. - Bignoniaceae

  119

  7

  Hoàng cầm

  B

  Radix Scutellariae

  Scutellaria baicalensis

  Georgi - Lamiaceae

  120

  8

  Hoàng đằng

  B-N

  Caults et RadixFibraureae

  Fibraurea tinctoria Lour.(Fibraurea recisaPierre) - Menispermaceae

  121

  9

  Hoàng liên

  B-N

  Rhizoma Coptidis

  Coptis chinensisbranch. - Ranunculaceae

  122

  10

  Khổ sâm

  B-N

  Folium el Ramulus Crolonis tonkinensis; Radix Sophorae Flavescentis

  Croton lonkinensis Gagnep. -Euphorbiaceae;

  Sophorae Flavescentis -Euphorbiaceae

  123

  11

  Long đờm thảo

  B

  Radix et rhizoma

  Gentianae

  Genliana spp. -

  Gentianaceae

  124

  12

  Mía dò

  N

  Rhizoma Costi

  Costus specious(Koenig) Smith - Zingiberaceae

  125

  13

  Mơ tam thể

  N

  Herha Paederiae lanuginosae

  Paederia lanuginosaWall. - Rubiaceae

  126

  14

  Nha đảm tử

  B

  Fructus Bruceae

  Brucea javanica(L.) Merr. Simarubaceae

  127

  15

  Nhân trần

  B-N

  Herba Adenosmatis caerulei; Herha Arter misiae Scopariae

  Adenosma caeruleum

  R.Br. -Scrophulariaceae;

  ArtemisiascopariaWaldst. et Kit. Scrophulariaceae

  128

  16

  Ô rô

  N

  Herha et radix Acanthi ilicifolii

  Acanthus ilicifoliusL. - Acanthaceae

  129

  17

  Thổ hoàng liên

  B-N

  Rhizoma Thaliciri

  Thaiictrum foliolosum DC. -Ranunculaceae

  130

  18

  Vàng đắng

  N

  Caulis Coscinii fenestrati

  Coscinium fenestralum(Gaertn.) Colebr.- Menispermaceae

  131

  19

  Nhân trần tía

  N

  Herba Adenosmatis hracteosi

  A denosma hracteosum Bonati -Scrophulariaceae

   

   

  X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết

  132

  1

  Actiso

  N

  Herha Cynarae scalymi

  Cynara scolymusL. -

  Asteraceae

  133

  2

  Bạch mao căn

  N

  Rhizoma Imperratae cylindricae

  Imperata cylindricap. Beauv. - Poaceae

  134

  3

  Huyền sâm

  B-N

  Radix Scrophulariae

  Scrophularia huergerianaMiq. - Scrophulariaceae

  135

  4

  La hán

  B

  Fructus Momordicae grosvenorii

  Momordica grosvenoriumSwingle.-Cucurbitaceae

  136

  5

  Mẫu đơn bì

  B

  Cortex Paeoniae suffruticosae radicis

  Paeonia su ffruticosaAndr. - Paeoniaceae

  137

  6

  Rau má

  N

  Herha Centellae asiaticae

  Centella asialicaUrb. - Apiaceae

  138

  7

  Sinh địa

  B-N

  Radix Rehmanniae glutinosae

  Rehmannia giutinosa(Gaertn.) Libosch. - Scrophulariaceae

   

   

  XI. Nhóm thuốc Khu phong trừ thấp

  139

  1

  Bưởi bung

  N

  Radix et FoliumGlycosmis

  Glycosm is citrifolia(Wind) Lindl. - Rutaceae

  140

  2

  Cà gai leo

  N

  Herha Solani procumbensis

  Solanum procumhensLour. - Solanaceae

  141

  3

  Cốt khí củ

  B-N

  Radix Polygoni cuspidati

  Polygonum cuspidatumSieb. et Zucc. - Polygonaceae

  142

  4

  Dây đau xương

  N

  Caul is Tinosporae tomentosae

  Tinospora tomentosa (Colehr). Miers. -Menispermaceae

  143

  5

  Gối hạc

  N

  Radix Leea rubra

  Leea rubraBlume ex

  Spreng. - Leeaceae.

  144

  6

  Hải phong đằng

  B

  Caulis Piperis futokadsurae

  Piper futokadsuraSieb et zucc - Piperaceae

  145

  7

  Mướp gai (ráy gai)

  N

  Rhizoma Lasiae

  Lasiu spinosaThw. -Araceae

  146

  8

  Ngấy hương

  N

  Caulis, folium et

  Fructus Ruhi conchinchinensis

  R lib us conch inch inensisTratt. - Rosaceae

  147

  9

  Phòng kỷ

  B

  Radix Stephaniae tetrandrae

  Stephania tetrandras.

  Moore -Menispermaceae

  148

  10

  Tang chi

  N

  Ramulus Mori albae

  Morus albaL. -Moraceae

  149

  11

  Tang ký sinh

  B-N

  Herba Loranthi gracilifolii

  Loranthus gracilifolius Schult. -Loranthaceae

  150

  12

  Thanh táo

  N

  Herba Justiciae

  Justicia gendarussaL - Acanthaceae

  151

  13

  Thiên niên kiện

  N

  Rhizoma Homalomenae occultae

  Homalomena occulta (Lour.) Schott -Araceae

  152

  14

  Thương nhĩ tử (Ké đầu ngựa)

  B-N

  Fructus Xanthii strumarii

  Xanthium strumarium

  L. - Asteraceae

  153

  15

  Thương truật

  B

  Rhizoma A Iractylodis

  A tractylodes lance a(Thunb.) DC. - Asteraceae

  154

  16

  Trinh nữ (xấu hổ)

  N

  Herba Mimosae pudicae

  Mimosa pudicaL. -Mimosaceae

  155

  17

  Trung quân

  N

  Herba A ncistrocladi

  Ancistrocladus scandens(Lour.) Merr. - Ancistrocladaceae

  156

  18

  Uy linh tiên

  B

  Radix et RhizomaClematidis

  Clemat is chinensisOs beck. - Kanunculaceae

  157

  19

  Vú bò

  N

  Herba Ficae

  Ficus heterophyllusL. - Moraceae

  158

  20

  Dây gắm

  N

  Caulis et Radix Gneli montani

  Gnetum montanum

  Markgr.- Gnetaceae

   

   

  XII. Nhóm thuốc trừ đàm

  159

  1

  Bạch giới tử

  B-N

  Semen Sinapis albae

  Sinapis albaL. -Brassicaceae

  160

  2

  Bạch phụ tử

  B

  Rhizoma Typhonii gigantei

  Typhonium giganteum

  Engl. - Araceae

  161

  3

  Bán hạ bắc

  B

  Rhizoma Pinelliae

  Pineilia ternata

  (Thunb.)Breit. -Araceae

  162

  4

  Bán hạ nam (Cu chóc)

  N

  Rhizoma Typhonii trilobati

  Typhonium trilobatum (L.)Schott, - Araceae.

  163

  5

  Côn bố

  B

  Herba Laminariae

  Laminaria japonicaAreschong. - Laminariaceae

  164

  6

  Đại toán (Tỏi)

  N

  Bulbus Allii

  Allium sativumL. - Alliaceae

  165

  7

  Địa phu tử

  B

  Fructus Kochiae

  Kochia scoparia

  (L.)Schrad. - Polygonaceae

  166

  8

  Linh chi

  B-N

  Ganoderma

  Ganoderma lucidum(Leyss ex. Fr.) Karst. - Ganodermataceae

  167

  9

  Phật thủ

  N

  Fructus Citri medicae

  Citrus medicaL. var.sarcodactylis(Noot.) Swingle. - Rutaceae

  168

  10

  Quất hồng bì

  N

  Fructus Clausenae lansii

  Clausena lansium(Lour) Skeels. - Rutaceae

  169

  11

  Thiên nam tinh

  N

  Rhizoma Arisaemae

  Arisaema balansae

  Engl.. - Araceae

  170

  12

  Thô bối mẫu

  B

  Bulbus Pseudolaricis

  Pseudolarix kaempferiGord,- Cucurbitaceae

  171

  13

  Thủ cung (Thạch sùng)

  N

  Gekkonidae

  Hemidactylus frenatus -

  Gekkonidae

  172

  14

  Trúc nhự

  B-N

  Caulis hambusae in tean

  Phyllostachys nigravar.henonisStapf- Poaceae

  173

  15

  Xuyên bối mẫu

  B

  Bulbus Fritillariae

  Fritillaria cirrhosaD.

  Don - Liliaceae

  174

  16

  Mã đậu linh

  B

  Fructus Aristolochiae

  Aristolochia kwangsiensisChun et How. Aristolochiaceae

   

   

  XIII. Nhóm thuốc chỉ ho bình suyễn, hóa đàm

  175

  1

  Bách bộ

  B-N

  Radix Stemonae tuberosae

  Stemona tuberosa Lour.- Stemonaceae

  176

  2

  Bạch quả (Ngân hạnh)

  B

  Semen Gingkginis

  Ginkgo bilobaL. -

  Ginkgoaceae

  177

  3

  Bạch tiền

  B

  Radix et Rhizoma Cynanchi

  Cynanchum stauntonii(D.) Schltr. ex LevL- Asclepiadaceae

  178

  4

  Bọ mắm (Thuốc dòi)

  N

  Herba Pouzolziae zeylanicae

  Pouzolzia zeylanica(L.) Benn - Urlicaceae

  179

  5

  Cà độc dược

  N

  Flos et Folium Daturae metelis

  Datura meteiL. -

  Solanaceae

  180

  6

  Cát cánh

  B

  Radix Platycodi grandiflori

  Platy codon grandiforum (dacíỊ.)

  A. DC. -Campanulaceae

  181

  7

  Đình lịch tử

  B

  Semen Lepidi

  Hygrophila

  Salicifolia(Vahl) Nees.

  - Acanthaceae

  182

  8

  Hạnh nhân

  B-N

  Semen Armeniacae

  amarum

  Primus armeniacaL. -

  Rosaceae

  183

  9

  Húng chanh

  N

  Folium Fleetranihi amboinici

  Plectranthus amboinicus(Lour.) Spreng - Lamiaceae

  184

  10

  Kha tử

  B

  Fructus Terminal iae chebulae

  Terminalia chebula

  Retz. - Combretaceae

  185

  11

  Khoản đông hoa

  B

  Flos Tussilaginis farfarae

  Tussilago farfaraL. -

  Asteraceae

  186

  12

  La bạc tử

  B-N

  Semen Raphani sativi

  Raphanus sativusL. -

  Brass icaceae

  187

  13

  Mật mông hoa

  B

  Flos Buddleiae officinalis

  Buddleia officinalisMaxim. - Loganiaceae

  188

  14

  Qua lâu nhân

  B

  Semen Trichosanthis

  Trichosanthes spp. -Cucurbitaceae

  189

  15

  Tang bạch bì

  B-N

  Cortex Fiori albae radicis

  Morns albaL. -

  Moraceae

  190

  16

  Tiền hồ

  B

  Radix Peucedani

  Peucedanum spp. -

  Apiaceae

  191

  17

  Tô tử (Tía tô hạt)

  N

  Fructus Perillae

  frutescensis

  Per ill a frutescens(L.) Britt. - Lamiaceae

  192

  18

  Toàn phúc hoa

  B

  Flos Inulae

  Inula japonicaThunb. -

  Asteraceae

  193

  19

  Tử uyển

  B

  Radix Asteris

  Aster tatari CHSL.f. -

  Asteraceae

  194

  20

  Tỳ bà diệp

  B-N

  Folium Eriobotryae japonicae

  Eriobotrya japonica

  (Thunb.) Lindl. -

  Rosaceae

   

   

  XIV. Nhóm thuốc hình can tức phong

  195

  1

  Bạch Cương tằm

  B-N

  Bombyx Botryticatus mori

  Bombyx moriL. -Bombycidae

  196

  2

  Bạch tật lê

  B

  Fructus Tribuli terrestris

  Tribulus terrestrisL. -

  Zygophyllaceae

  197

  3

  Câu đằng

  B-N

  Ramulus cum unco Uncariae

  Uncaria spp. -

  Rubiaceae

  198

  4

  Dừa cạn

  N

  Radix et FoliumCatharanthi

  Catharanthus roseus

  (L.) G. Don. -Apocynaceae

  199

  5

  Ngô công

  B-N

  Scolopendra

  Scolopendra morsitansL. - Scolopendridae

  200

  6

  Thạch quyết minh

  B-N

  Concha Haliotidis

  Haliotis sp. -Haliotidae

  201

  7

  Thiên ma

  B

  Rhizoma Gastrodiae elatae

  Gastrodia elalaBl. - Orchidaceae

  202

  8

  Toàn yết

  B-N

  Scorpio

  Buthus martensii

  Karsch. - Buthidae

  203

  9

  Trân châu mẫu

  N

  Margarita

  Pteria martensiiDunker. - Pteridae

   

   

  XV. Nhóm thuốc an thần

  204

  1

  Bá tử nhân

  B

  Semen Platycladi orlentalis

  Platycladus oriental is(L.) Franco - Cupressaceae

  205

  2

  Bình vôi (ngải tượng)

  N

  Tuber Stephaniae

  Stephanla spp. -Menispermaceae

  206

  3

  Lạc tiên

  N

  Herba Passiflorae

  Passiflora foetidaL. - Passifloraceae

  207

  4

  Liên tâm

  B-N

  Embryo Nelumbinis nuciferae

  Nelumbo nucifera

  Gaertn. -

  Nelumbonaceae

  208

  5

  Phục thần

  B

  Poria

  Poria cocos(Schw.) Wolf. - Polyporaceae

  209

  6

  Táo nhân (Toan táo nhân)

  B-N

  Semen Ziziphi maurilianae

  Ziziphus maurilianaLamk. - Rhamnaceae

  210

  7

  Thảo quyết minh

  B-N

  Semen Cassiae torae

  Cassia tora L. -

  Fabaceae

  211

  8

  Viễn chí

  B

  Radix Polygalae

  Polygala spp. -Polygalaceae

  212

  9

  Vông nem

  N

  Folium Erythrinae

  Erythrina variegataL. - Fabaceae

   

   

  XVI. Nhóm thuốc khai khiếu

  213

  1

  Băng phiến

  N

  Borneolum

  Borneolum

  214

  2

  Bồ kết (quả)

  N

  Fructus Gleditsiae australis

  Gleditsia australisHemsl. - Fabaceae

  215

  3

  Đại bi

  N

  Folium, ramulus, radix et Camphora Blumeae

  Blumea balsamifera(L.) DC. - Asteraceae

  216

  4

  Thạch xương bồ

  B-N

  Rhizoma Acori graminei

  Acorus gramineusSo land. - Araceae

  217

  5

  Thủy xương bồ

  N

  Rhizoma Acori calami

  Acorns calamusL. -

  Araceae

   

   

  XVII. Nhóm thuốc lý khí

  218

  1

  Chỉ thực (Chỉ thực sao cám)

  B-N

  Fructus Aurantii immalurus

  Citrus aurantiumL. -

  Rutaceae

  219

  2

  Chỉ xác (Chỉ xác sao cám)

  B-N

  Fructus Auranlii

  Citrus aurantiumL. -

  Rutaceae

  220

  3

  Hậu phác

  B-N

  Cortex Magno liae officinalis

  Magnolia officinalis

  Rehd.et Wils. var.bilohaRehd.et Wils. -

  Magnoliaceae

  221

  4

  Hậu phác nam (Quế rừng)

  N

  Cortex Cinnamomiiners

  Cinnamomum iners Reinw.ex Plume -Lauraceae

  222

  5

  Hương phụ

  B-N

  Rhizoma Cyperi

  Cyperus rotundusL. -

  Cyperaceae

  223

  6

  Lệ chi hạch

  N

  Semen Lichii

  Lichi chinensis Sonn. -

  Sapindaceae

  224

  7

  Mộc hương

  B

  Radix Saussureae lappa e

  Saussurea lappaClarke. - Asteraceae

  225

  8

  Ô dược

  B-N

  Radix Linderae

  Linder a aggregata(Sims.) Kosterm. - Laưraccae

  226

  9

  Quất hạch

  N

  Semen Ciiri reticulatae

  Citrus reticulataBlanco. - Rưtaceae

  227

  10

  Sa nhân

  B-N

  Fructus Amomi

  Amomum spp. -Zingiberaceae

  228

  11

  Thanh bì

  B-N

  Pericarpium Citri reticulatae viridae

  Citrus reticulataBlanco. - Rutaceae

  229

  12

  Thị đế

  B-N

  Calyx Kaki

  Diospyros kakiL.f. -

  Ebenaceae

  230

  13

  Trần bì

  B-N

  Pericarpium Citri reticulatae perenne

  Citrus reticulata

  Blanco. - Rutaceae

  231

  14

  Vọng cách

  N

  Folium Premnae corymbosae

  Prernna corymbosaRottl. Ex Wind. - Verbenaceae

  232

  15

  Mộc hương nam

  N

  Cortex Aristolochine

  Balansae

  Aristolochia balansaeFranch.- Aristolochiaceae.

  233

  16

  Vỏ rụt (Nam mộc hương)

  N

  Cortex Ilicis

  Ilex sp. -Ilieaceae

   

   

  XVIII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ

  234

  1

  Bạch hoa xà

  B-N

  Radix et Folium

  Plumbaginis

  Plumbago zeylanica L.

  - Plumbaginaceae

  235

  2

  Bồ hoàng

  B

  Pollen Typhae

  Typha oriental isG. A.Stuart - Typhaceae

  236

  3

  Cỏ xước

  N

  Radix Achyranthis asperae

  Achyranthes asperaL. - Amaranthaceae

  237

  4

  Đan sâm

  B

  Radix Salviae miltiorrhizae

  Salvia miltiorrhiza

  Bunge. - Lamiaceae

  238

  5

  Đào nhân (Đàn Đào nhân)

  B-N

  Semen Pruni

  Primus persicaL. -

  Rosaceae

  239

  6

  Địa long

  B-N

  Pheretima

  Pheretima sp. -Megascolecidae

  240

  7

  Đương quy (Toàn quy, Quy đầu. Quy vỹ/quy râu)

  B-N

  Radix Angelicae sinensis

  A ngeìica sinensis(Oliv.) Diels - Apiaceae

  241

  8

  Hồng hoa

  B

  Flos Car thami tinctorii

  Carthamus tinctoriusL.

  - Asteraceae

  242

  9

  Huyền hồ

  B

  Tuber Corydalis

  Corydalis yanhusuo(Y.H.Chou & Chun c. Hsu)W.T.Wang- Fumariaceae

  243

  10

  Huyết giác

  B-N

  Lignum Dracaenae cambodianae

  Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. -Dracaenaceae

  244

  11

  Ích mẫu

  N

  Herba Leonuri japonici

  Leonurus japonicus Houtt. -Lamiaceae

  245

  12

  Kè huyết đẳng

  N

  Caul is Spat hoi obi

  Spatholobus subereous Dunn. -Fabaceae

  246

  13

  Đại huyết đằng

  B

  Sargentodoxae Caulis

  Sargentodoxa cuneata(Oliv) Rehd. Et Wil. Sargentodoxaceae.

  247

  14

  Khương hoàng

  N

  Rhizoma Curcumae longae

  Curcuma longaL. -

  Zingiberaceae

  248

  15

  Một dược

  B

  Myrrha

  Commiphora myrrha(Nees) Engl. - Burseraceae

  249

  16

  Nga truật

  B-N

  Rhizoma Curcumae zedoariae

  Curcuma zedoaria(Berg.) Roscoe - Zingiberaceae

  250

  17

  Ngũ linh chi

  B-N

  Faeces Trogopteri

  Trogopterus xanthipesMilne Edwrds. -

  Petauristidae

  251

  18

  Ngưu tell

  B-N

  Radix A chyranthis bidentatae

  Achyranthes bident alaBlume. - Amaranthaceae

  252

  19

  Xuyên Ngưu tất

  B

  Radix Cyathulae

  Cyathula officinal isKuan - Amaranthaceae

  253

  20

  Nhũ hương

  B

  Gummi resina

  Olibanum

  Boswwellia carteriiBirdw. - Burseraceae

  254

  21

  Sói rừng

  N

  Herba el Radix Sarcandrae glabrae

  Sarcandra glabra -Chloranthaceae.

  255

  22

  Tam lăng (thổ tam lăng)

  B

  Rhizoma Sparganii

  Sparganium stoloniferum Buch. Ham. -Sparganiaceae

  256

  23

  Tạo giác thích

  B-N

  Spina Gledischiae australis

  Gledischia australis

  Hemsl. -Caealpiniaceae

  257

  24

  Tô mộc

  B-N

  Lignum sappan

  Caesalpinia sappan L. -Fabaceae

  258

  25

  Uất kim

  B-N

  Radix Curcumae longae

  Curcuma longa L. -

  Zingiberaceae

  259

  26

  Vương tôn (Gam)

  N

  Caulis et Radix Gneli montani

  Gnelum montanum

  Mgf. - Gnetaceae

  260

  27

  Xích thược

  B

  Radix Paeoniae

  Paeonia liaclifloraPall- Ran line ulaceae

  261

  28

  Xuyên khung

  B-N

  Rhizoma Ligustici waliichii

  Ligusticum wallichii

  Franch. - Apiaceae

  262

  29

  Đương quy (di thực)

  N

  Radix Angelicae

  acutilobae

  Angelica acutiloha(Sieb. et Zucc.) Kitagawa - Apiaceae

   

   

  XIX. Nhóm thuốc chỉ huyết

  263

  1

  Bạch cập

  B

  Rhizoma Bletillae striatae

  Bletilla striata(Thunb.)Reichb. F. -Orchidaceae

  264

  2

  Cỏ nhọ nồi

  N

  Herba Ecliplae

  Eclipta prostrataL. - Asteraceae

  265

  3

  Địa du

  B

  Radix Sanguisorbae

  Sanguisorba officinal isL. - Rosaceae

  266

  4

  Hoè hoa

  N

  Flos Styphnolobii japonici

  Styphnolohium japonicum(L.) Schott - Fabaceae

  267

  5

  Huyết dụ

  N

  Folium Cordylines

  Cordyline terminalis

  Kunth var. ferrea Bak. -Dracaenaceae

  268

  6

  Tam thất

  B

  Radix Panasis notoginseng

  Panax notoginseng (Burk.)F. H. Chen - Araliaceae

  269

  7

  Tiên hạc thảo

  B-N

  Herba Agrimoniae

  Agrimonia pilosaLedeb. Nakai. - Rosaceae

  270

  8

  Tiểu kế

  B-N

  Cirsium setosum

  Cirsium segetumBunge- Asteraceae

  271

  9

  Trắc bách diệp

  B-N

  Cacumen Platycladi

  Platycladus orientalis(L.) Franco - Cupressaceae

  272

  10

  Tam thất gừng

  N

  Rhizoma Stahlianthi thoreli

  Stahlianthus thorelli

  Gagnep.- Zingiberaceae

   

   

  XX. Nhóm thuốc trừ thấp lợi thủy

  273

  1

  Bạch linh (phục linh)

  B

  Poria

  Poria cocos(Schw.)

  Wolf - Polyporaceae

  274

  2

  Biển súc

  B-N

  Herba Poligoni aviciilarae

  Polygonum aviculareL.- Polygonaceae

  275

  3

  Bòng bong

  N

  Herba Lygodii

  Lygodium flexuosum(L.) Sw. - Lygodiaceae

  276

  4

  Cỏ ngọt

  N

  Herba Steviae

  Stevia rebaudiana(Bert.) Hemsl. - Asteraceae

  277

  5

  Cù mạch

  B-N

  Herha Dianthi

  Dianthus superbusL. - Caryophyllaceae

  278

  6

  Đại phúc bì

  N

  Pericarpium A recae catechi

  Arecae catechuL. -

  Arecaceae

  279

  7

  Đăng tâm thảo

  B

  Medulla Junci effuse

  Juncus effususL. -

  Juncaceae

  280

  8

  Dứa dại

  N

  Herba Pandanii

  Pandanus tectoriusSo.- Pandanaceae.

  281

  9

  Hải kim sa

  B-N

  Spora Lygodii

  Lygodium Ịaponium(Thunb) Sw. - Schizaeaceae

  282

  10

  Hải tảo (Rong mơ)

  B-N

  Herba Sargassi

  Sargassum sp. -Sargassaceae

  283

  11

  Hoạt thạch

  N

  Talcum

  Talcum

  284

  12

  Kim tiền thảo

  N

  Herba Desmodii styracifolii; Lysimachiae Herba

  Desmodium styracifolium(Osb.) Merr. - Fabaceae;Lysimachia chrislinae Hance -Fabaceae

  285

  13

  Mã đề (Xa tiền thảo)

  N

  Herba Plantaginis

  Plantago majorL. - Plantaginaceae

  286

  14

  Mộc thông

  B-N

  Caulis Clematidis

  Clematis armandii

  Franch. -Ranunculaceae

  287

  15

  Râu mèo

  N

  Herba Orthosiphonis spiralis

  Orthosiphon spiral is(Lour.) Merr. - Lamiaceae

  288

  16

  Râu ngô

  N

  Styli et Stigmata Maydis

  Zea maysL. - Poaceae

  289

  17

  Thạch vĩ

  B-N

  Herba Pyrrosiae linguae

  Pyrrosia lingua(Thumb.) Fawell - Polypodiaceae

  290

  18

  Thông thảo

  B

  Medulla Tetrapanacis

  Tetrapanax papyrifera(Hook.) K. Koch - Araliaceae

  291

  19

  Trạch tả

  N

  Rhizoma Alismatis

  Alisma plantago- aquatica L. var. orientale(Sammuels) Juzep. - Alismataceae

  292

  20

  Trư linh

  B

  Polyporus

  Polyporus umbellatus

  (Pers.) Fries -Polyporaceae

  293

  21

  Tỳ giải

  B-N

  Rhizoma Dioscoreae

  Dioscorea septembola

  Thunb..D.fulschanensisUline ex R.Kunth, D.tokoroMakino -Dioscoreaceae

  294

  22

  Xa tiền tử

  B-N

  Semen Plantaginis

  Plant ago majorL. -

  Plantaginaceae

  295

  23

  Ý dĩ

  B-N

  Semen Coicis

  Coix lachryma-jobiL. - Poaceae

  296

  24

  Rau đắng đất

  N

  Herba Glinus oppositifolius

  Glinus oppositifoilus(L.) A. DC.- Aizoaceae

   

   

  XXL Nhóm thuốc trục thuỷ

  297

  1

  Cam toại

  B

  Radix Euphorbiae kansui

  Euphorbia kansuiLiouined. -Euphorbiaceae

  298

  2

  Khiên ngưu (hắc sửu, Bạch sửu)

  N

  Semen Ipomoeae

  Ipomoea purpurea(L.)

  Roth - Convolvulaceae

  299

  3

  Thương lục

  B-N

  Radix Phytolaccae

  Phytolacca esculent a

  Van Houtle -Phytolaccaceae

   

   

  XXII. Thuốc tả hạ nhu nhuận

  300

  1

  Chút chít

  N

  Riimex acetosa

  Rumex acetosaL. -

  Polygonaceae

  301

  2

  Đại hoàng

  B

  Rhizoma Rhei

  Rheum palmatumL. -

  Polygonaceae

  302

  3

  Lá muồng trâu

  N

  Folium Cassiae alatae

  Cassia alataL. -Fabaceae

  303

  4

  Lô hội

  B-N

  Aloe

  Aloe vera L. -

  Asphodelaceae

  304

  5

  Mật ong

  N

  Mel

  Mel

  305

  6

  Phác tiêu

  B

  Natrium sulfuricum

  Natrium sulfuricum

  306

  7

  Phan tả diệp

  B

  Folium Cassiae angustifoliae

  Cassia augustifolia

  Vahl. -Caesalpiniaceae

  307

  8

  Vừng đen

  N

  Semen Sesami

  Sesamum indicumL. -

  Pedaliaceae

  308

  9

  Mang tiêu

  B

  Natrium sulfuricum

  Natrium sulfuricum

   

   

  XXIII. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo

  309

  1

  Bạch đậu khấu

  B

  Fructus Amomi

  Amomum krervanhPierri ex Gagnep. - Zingiberaceae

  310

  2

  Chè dây

  N

  Folium Ampclopsis

  Ampelopsis cantoniensis(Hook, etAm.) Planch. - Vitaceae

  311

  3

  Hoắc hương

  B

  Herha Pogostemonis

  Pogostemon cablin(Blanco) Benth. - Lamiaceac

  312

  4

  Kê nội kim

  B-N

  Endothelium

  Corneum Gigeriae

  Galli

  Gallus gallus domesticusBrisson -

  Phasianidae

  313

  5

  Lá khôi

  N

  Folium Ardisiae

  Ardsia sylvestrisPitard.- Myrsinaceae

  314

  6

  Lục thần khúc

  B-N

  Massa medicata fermentala

  Massa medicata fermenlata

  315

  7

  Mạch nha

  B-N

  Fructus Hordei germinalus

  Hordeum vulgareL. -

  Poaceae

  316

  8

  Ô tặc cốt

  N

  Os Sepiae

  Sepia escuientaHoyle - Sepiidae

  317

  9

  Sơn tra

  B-N

  Fructus Mali; Fructus Cralaegi

  Malus doumeri(Bois. ) A. Chev. - Rosaceae; Crataegi pinatifida Bge. Var- Rosaceae

   

   

  XXIV. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp

  318

  1

  Kha tử

  B

  Fructus Terminaliae chebulae

  Terminalia chebula

  Retz. - Combretaceae

  319

  2

  Khiếm thực

  B

  Semen Euryales

  Euryale feroxSalisb. -

  Nymphaeaceae

  320

  3

  Kim anh

  B-N

  Fructus Rosae laevigatae

  Rosa laevigataMichx. - Rosaceae

  321

  4

  Liên nhục

  B-N

  Semen Nelumbinis

  Neiumbo nucifera

  Gaertn. -Nelumbonaceae

  322

  5

  Liên tử

  N

  Stamen Nelumhinis

  Nelumbo nucifera

  Gaertn. -Nelumbonaceae

  323

  6

  Long cốt

  B

  Os Draconis

  Os Draconis

  324

  7

  Ma hoàng căn

  B

  Rhizoma Ephedrae

  Ephedra sinicaStaff. -

  Ephedraceae

  325

  8

  Mẫu lệ

  N

  Concha Ostreae

  Ostrea gigas Thunberg.

  - Ostreidae

  326

  9

  Ngũ bội tử

  B-N

  Galla chinensis

  Schlechtendalia chinensisBell.

  327

  10

  Ngũ vị tử

  B-N

  Fructus Schisandrae

  Schisandra chinensis

  (Turcz.) Baill. -Schisandraceae

  328

  11

  Nhục đậu khấu

  B-N

  Semen Myristicae

  Myristica fragransHoutt. - Myristicaceae

  329

  12

  Ô mai

  N

  Fructus Armeniacae praeparalus

  Prunus armeniacaL. -

  Rosaceae

  330

  13

  Phúc bồn tử

  B-N

  Fructus Rubi alceaefolii

  Ru bus alceaefol ius

  Poir. - Rosaceae

  331

  14

  Sim

  N

  Folium, Fructus et

  Radix Rhodomyrti tomentosae

  Rhodomyrtus tomentosa(Ait.) Hassk - Myrtaceae

  332

  15

  Sơn thù (tửu sơn thù)

  B

  Fructus Corni officinalis

  Cornus officinalisSieb. et Zucc. - Cornaceae

  333

  16

  Tang phiêu tiêu

  B-N

  Cotheca Mantidis

  Mantis religiosaL. -

  Mantidae

  334

  17

  Thạch lưu bì

  N

  Pericarpium PunicaeGranati

  Punica granatumL. -

  Punicaceae

  335

  18

  Tiểu mạch

  N

  Fructus Tritici aeslivi

  Triticum aestivumL. - Poaceae

   

   

  XXV. Thuốc an thai

  336

  1

  Củ gai (Trữ Ma căn)

  N

  Radix Boehmeriae niveae

  Boehmeria nivea(L.)

  Gaud. - Urticaceae

  337

  2

  Tô ngạnh

  N

  Caulis Perillae

  Perilla frutescens(L.)

  Britt. - Lamiaceae

   

   

  XXVI. Nhóm thuốc bổ âm, bổ huyết

  338

  1

  A giao

  B

  Colla Corii Asini

  Equus asinusL. -Equidae

  339

  2

  Bách hợp

  B

  Bulbus Lilii

  Lilium browniiF.E. Brow, ex Mill. - Liliaceae

  340

  3

  Bạch thược

  B

  Radix Paeoniae

  lactiflorae

  Paeonia lact [floraPall.- Ranunculaceae

  341

  4

  Câu kỷ tử

  B

  Fructus Lycii

  Lycium cliinenseMill. -Solanaceae

  342

  5

  Đậu đen

  N

  Semen Vignae

  Vìgnacy Jindricalskeels - Fabaceae

  343

  6

  Hà thủ ô đỏ (Hà thủ ô đỏ chế)

  B-N

  Radix Fallopiae multiflorae

  Fallopio mult [flora (Thunb.) Haraldson -Polygonaceae

  344

  7

  Hà thủ ô trắng

  N

  Radix Streptocauli

  Streptocaulon invent as(Lour.) Merr. -Asclepiadaceae

  345

  8

  Hoàng tinh

  B-N

  Rhizoma Polygonati

  Polygonatum kingianumColl el Hemsl -onvallariaceae

  346

  9

  Long nhãn

  N

  Armus Longan

  Dimocarpus longan Lour. -Sapindaceae

  347

  10

  Mạch môn

  B-N

  Radix Ophiopogonis

  Japonici

  Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl. -Asparagaceae

  348

  11

  Miết giáp

  B-N

  Carapax Trionycis

  Trionyx sinensis

  Wiegmann - Trionychidae

  349

  12

  Ngọc trúc

  B

  Rhizoma Polygonali odorati

  Polygonatum odoratum(Mill.) Druce - Convallariaceae

  350

  13

  Quy bản

  B-N

  Carapax Testudinis

  Testudo elongataBlyth

  - Testudinidae

  351

  14

  Sa sâm

  B

  Radix Glehniae

  Glehnia littoralisFr.

  Schmidt ex Miq. -

  Apiaceae

  352

  15

  Tang thầm (quả dâu)

  B-N

  Fructus Mori albae

  Morus albaL. -Moraceae

  353

  16

  Thạch hộc

  B-N

  Herba Dendrobii

  Dendrobium spp. -Orchidaceae

  354

  17

  Thiên môn đông

  B-N

  Radix Asparagi cochinchinensis

  Asparagus cochinchinensis(Lour.) Merr. - Asparagaceae

  355

  18

  Thục địa

  B-N

  Radix Rehmanniae glutinosae praeparata

  Rehmannia glutinosa(Gaertn.) Libosch. - Scrophulariaceae

  356

  19

  Nữ trinh tử

  B-N

  Fructus Ligustri lucidi

  Ligustrum lucidumAit.Oleaces

   

   

  XXVII. Nhóm thuốc bổ dương, bổ khí

  357

  1

  Ba kích

  B-N

  Radix Morindae officinalis

  Morinda officinalis

  How. - Rubiaceae

  358

  2

  Bạch truật

  B

  Rhizoma Atractylodis macrocephalae

  Atractylodes macrocephalaKoidz. -

  Asteraceae

  359

  3

  Bố chính sâm (Sâm bố chính)

  N

  Radix Abelmoschi sagittifolii

  Abelmoschus sagittifolus(Kurz.) Merr. - Malvaceae

  360

  4

  Cam thảo

  B

  Radix Glycyrrhizae

  Glycyrrhiza spp. -

  Fabaceae

  361

  5

  Cáp giới (Tắc kè)

  N

  Gekko

  Gekko gekkoLin. -

  Gekkonidae

  362

  6

  Cát sâm

  B

  Radix Millettiae speciosae

  Millettia speciosaChamp. - Fabaceae

  363

  7

  Cẩu tích

  N

  Rhizoma Cibolii

  Cibotium barometz(L.) J. Sm. - Dicksoniaceae

  364

  8

  Cốt toái bổ

  N

  Rhizotna Drynariae

  Drynaria fortunei(Mett.) .J. Sm. - Polypodiaceae

  365

  9

  Đại táo

  B

  Fructus Ziziphi jujubae

  Ziziphus jujubaMill.var. inermis(Bge) Rehd. - Rhamnaceae

  366

  10

  Dâm dương hoắc

  B

  Herba Epimedii

  Epimedium brevicornumMaxim. -

  Berberidaceae

  367

  11

  Đảng sâm (Đảng sâm sao)

  B-N

  Radix Codonopsis

  Codonopsis spp. -

  Campanulaceae

  368

  12

  Dây tơ hồng

  N

  Herba Cuscutae

  Cuscuta sp. -

  Convolvulaceae

  369

  13

  Đinh lăng

  N

  Radix Polysciacis

  Polyscias fruticosa(L.) Harms- Araliaceae

  370

  14

  Đỗ trọng

  B

  Cortex Eucomnùae

  Eucommia uimoidesOliv. - Eucommiaceae

  371

  15

  Hạt hẹ

  B-N

  Semen Allii

  Allium tuber osum/ramosum -

  Alliaceae

  372

  16

  Hoài sơn

  B-N

  Tuber Dioscoreae persimilis

  Dioscorea persimiiisPrain el Burkill - Dioscoreaceae

  373

  17

  Hoàng kỳ

  B

  Radix Astragali

  menibranacei

  Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge - Fabaceae

  374

  18

  Ích trí nhân

  B

  Fructus Alpiniae oxyphyllae

  Alpinia oxyphyllaMiq. - Zingiberaceae

  375

  19

  Lộc nhung

  N

  Cornu Cervi pantolrichum

  Cervus nippon -Cervidae

  376

  20

  Nhân sâm

  B

  Radix Ginseng

  Panax ginseng

  C.A.Mey - Araliaceae

  377

  21

  Nhục thung dung

  B

  Herba Cistanches

  Cistanche deserticolaY. C. Ma -Orobanchaceae

  378

  22

  Phá cố chỉ (Bố cốt chỉ)

  B

  Fructus Psoraleae corylifoliae

  Psoralea corylifoliaL. - Fabaceae

  379

  23

  Quả xộp (trâu cổ)

  N

  Fructus Fire Pumilae

  Fire PumilaeL.Moraceae

  380

  24

  Sa uyên tật lê

  B-N

  Tribulus lerrestri

  Tribulus terrestriL. -

  Zygophyllaceae

  381

  25

  Sâm cau

  N

  Rhizoma Curculiginis

  Curculigo orchioides

  Gaertn. -Curculigonaceae

  382

  26

  Sâm ngọc linh

  N

  Rhizoma et Radix Panacis Vielnamensis

  Panacis VietnaniensisHaet Grushv. - Araliaceae

  383

  27

  Thỏ ty tử

  B

  Semen Cuscutae

  Cuscuta chinensisLamk. - Cuscutaceae

  384

  28

  Trinh nữ tử

  B

  Fructus Ligustri lucidi

  Ligustri lucidumL.- Fabaceae

  385

  29

  Tục đoạn

  B-N

  Radix Dipsaci

  Dipsacus japonicusMiq. - Dipsacaceae

  386

  30

  Vương bất lưu hành

  B-N

  Semen Vaccariae

  Vaccaria segetalis

  Neck-Carryophylaceae

  387

  31

  Xà sàng tử

  B-N

  Fructus Cnidii

  Cnidium monnieri(L) Cuss - Apiaceae

  388

  32

  Bách bệnh

  B-N

  Radix, cortex, fructus Eurycomae longifoliae

  Eurycoma longifolia -Simaroubaceae

  389

  33

  Hải mã (Cá ngựa)

  N

  Hippocampus

  Hippocampus spp. -

  Syngnathidae

   

   

  XXVIII. Nhóm thuốc dùng ngoài

  390

  1

  Long não

  N

  Folium et lignum

  Cinnamomi camphorae

  Cinnamomum camphora(L) Presl. - Lauraceae

  391

  2

  Lưu hoàng

  N

  Sulfur

  Sulfur

  392

  3

  Mủ u

  N

  Colophylli inophylli

  Colophyllum inophyllumL. - Clusiaceae

  393

  4

  Phèn chua (Bạch phàn)

  N

  Alumen

  Sulfas Alumino potassicus

  394

  5

  Tử thảo

  B

  Radix Lithospermi

  Lithospermum erythrorhizonSieb. et Zucc. - Boraginaceae

  395

  6

  Ngũ sắc

  N

  Herba Agerali

  Ageratum conyzoidesL. -Asteraceae

  396

  7

  Ô đầu

  B-N

  Radix Aconiti

  Aconitum Carmichaeli Debeaux. A. fortunei HemsL-Ranunculaceae

  397

  8

  Xuyên Ô

  B-N

  Radix Aeoniti

  Aeoniturn carmichaeIi Debeaux. A. fortunei Hemsl. -Ranunculaceae

   

   

  XXIX. Nhóm thuốc trị giun sán

  398

  1

  Binh lang

  N

  Semen Arecae

  Cat echi

  Areca catechu L. -Arecaceae

  399

  2

  Hạt bí ngô

  N

  Semen Cucurbitae

  Cucurbita pepoL. -Cucurbitaceae

  400

  3

  Quán chúng

  B

  Rhizoma Cyrtomii fortunei

  Cyrtomium fotuneiJ.Smi - Polypodiaceae

  401

  4

  Sử quân tử

  B-N

  Fructus Quisqualis

  Quisqualis indicaL. - Combretaceae

  402

  5

  Trâm bầu

  N

  Folium et Cortex

  Combreti quadrangulae

  Comhretum quadrangulaKusz. - Combretaceae

  403

  6

  Xuyên luyện tử

  B

  Fructus Meliae toosendun

  Melia toosendansid. Et Zucc L. - Meliaceae


  PHỤ LỤC II: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  Tên hoạt chất

  Nồng độ/

  Hàm lượng

  Đường dùng

  Đơn vị tính

  A.

  Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia (*)

  1

  Amlodipin

  5 mg

  Uống

  Viên

  2

  Amoxicilin + Acid Clavulanic

  500mg + 125mg

  Uống

  Viên

  3

  Amoxicilin + Acid Clavulanic

  875mg + 125mg

  Uống

  Viên

  4

  Anastrozol

  1mg

  Uống

  Viên

  5

  Atorvastatin

  10mg

  Uống

  Viên

  6

  Cefadroxil

  500mg

  Uống

  Viên

  7

  Cefepim

  2g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  8

  Cefepim

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  9

  Cefotaxim

  2g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/ng/Túi

  10

  Cefotaxim

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  11

  Cefoxitin

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  12

  Ceftazidim

  2g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  13

  Ceftazidim

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/ng/Túi

  14

  Ceftriaxon

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ông/Túi

  15

  Cefuroxim

  750mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  16

  Cefuroxim

  250mg

  Uống

  Viên

  17

  Cefuroxim

  1,5g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  18

  Cefuroxim

  500mg

  Uống

  Viên

  19

  Ciprofloxacin

  500mg

  Uống

  Viên

  20

  Ciprofloxacin

  400mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  21

  Clopidogrel

  75 mg

  Uống

  Viên

  22

  Docetaxel

  20 mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  23

  Docetaxel

  80 mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  24

  Esomeprazol

  20 mg

  Uống

  Viên

  25

  Esomeprazol

  40mg

  Uống

  Viên

  26

  Esomeprazol

  40m g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  27

  Imipenem + Cilastatin

  500mg + 500mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  28

  Irbesartan

  150mg

  Uống

  Viên

  29

  Levofloxacin

  500mg

  Uống

  Viên

  30

  Levofloxacin

  500mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  31

  Losartan kali

  50 mg

  Uống

  Viên

  32

  Meloxicam

  7.5 mg

  Uống

  Viên

  33

  Meropenem

  500mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  34

  Meropenem

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  35

  Metformin hydroclorid

  1000mg

  Uống

  Viên

  36

  Melformin hydroclorid

  500mg

  Uống

  Viên

  37

  Omeprazol

  20mg

  Uống

  Viên

  38

  Omeprazol

  40mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  39

  Oxaliplatin

  50mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  40

  Oxaliplatin

  100mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  41

  Paclitaxel

  100mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  42

  Paclitaxel

  30mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  43

  Pantoprazol

  40mg

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  44

  Paracetamol (Acetaminophen)

  1g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  45

  Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol

  325mg +37.5mg

  Uống

  Viên

  46

  Piperacilin + Tazobactam

  4g + 0,5g

  Tiêm/Truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  47

  Piracetam

  800mg

  Uống

  Viên

  48

  Rosuvastatin

  20mg

  Uống

  Viên

  49

  Rosuvastatin

  10mg

  Uống

  Viên

  50

  Telmisartan

  40mg

  Uống

  Viên

  B.

  Danh mục thuốc điều trị HIV-AIDS nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện

  1

  Abacavir

  20mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  2

  Abacavir

  300mg

  Uống

  Viên

  3

  Atazanavir (ATV)

  100mg

  Uống

  Viên

  4

  Atazanavir (ATV)

  150mg

  Uống

  Viên

  5

  Atazanavir (ATV)

  300mg

  Uống

  Viên

  6

  Atazanavir + Ritonavir

  300mg + 100mg

  Uống

  Viên

  7

  Efavirenz

  50mg

  Uống

  Viên

  8

  Efavirenz

  200mg

  Uống

  Viên

  9

  Efavirenz

  600mg

  Uống

  Viên

  10

  Lamivudin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  11

  Lamivudin

  150mg

  Uống

  Viên

  12

  Lamivudin + Abacavir

  30mg + 60mg

  Uống

  Viên

  13

  Lamivudin + Abacavir

  300mg + 600mg

  Uống

  Viên

  14

  Lamivudin + Nevirapin +Zidovudin

  150mg + 200mg+ 300mg

  Uống

  Viên

  15

  Lamivudin + Nevirapin + Zidovudin

  30mg + 50mg +

  60mg

  Uống

  Viên

  16

  Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

  300mg + 300mg + 600mg

  Uống

  Viên

  17

  Lamivudin + Tenofovir

  300mg + 300mg

  Uống

  Viên

  18

  Lamivudin + Zidovudin

  150mg + 300mg

  Uống

  Viên

  19

  Lamivudin + Zidovudin

  30mg + 60mg

  Uống

  Viên

  20

  Lopinavir + Ritonavir

  (80mg +2mg)/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  21

  Lopinavir + Ritonavir

  100mg + 25mg

  Uống

  Viên

  22

  Lopinavir + Ritonavir

  200mg + 50mg

  Uống

  Viên

  23

  Nevirapin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  24

  Nevirapin

  200mg

  Uống

  Viên

  25

  Ritonavir

  100mg

  Uống

  Viên

  26

  Tenofovir

  300mg

  Uống

  Viên

  27

  Zidovudin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  C.

  Danh mục thuốc sử dụng cho các chương trình, dự án, đơn vị cấp quốc gia

  I.

  Dự án phòng chống HIV-AIDS

  1

  Abacavir

  20mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  2

  Abacavir

  300mg

  Uống

  Viên

  3

  Atazanavir (ATV)

  100mg

  Uống

  Viên

  4

  Atazanavir (ATV)

  150mg

  Uống

  Viên

  5

  Atazanavir (ATV)

  300mg

  Uống

  Viên

  6

  Atazanavir + Ritonavir

  300mg + 100mg

  Uống

  Viên

  7

  Efavirenz

  50mg

  Uống

  Viên

  8

  Efavirenz

  200mg

  Uống

  Viên

  9

  Efavirenz

  600mg

  Uống

  Viên

  10

  Lamivudin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  11

  Lamivudin

  150mg

  Uống

  Viên

  12

  Lamivudin + Abacavir

  30mg + 60mg

  Uống

  Viên

  13

  Lamivudin + Abacavir

  300mg + 600mg

  Uống

  Viên

  14

  Lamivudin + Nevirapin +Zidovudin

  150mg + 200mg + 300mg

  Uống

  Viên

  15

  Lamivudin + Nevirapin +

  Zidovudin

  30mg + 50mg +

  60mg

  Uống

  Viên

  16

  Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

  300mg + 300mg + 600mg

  Uống

  Viên

  17

  Lamivudin + Tenofovir

  300mg + 300mg

  Uống

  Viên

  18

  Lamivudin + Zidovudin

  150mg + 300mg

  Uống

  Viên

  19

  Lamivudin + Zidovudin

  30mg + 60mg

  Uống

  Viên

  20

  Lopinavir + Ritonavir

  (80mg +2mg)/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  21

  Lopinavir + Ritonavir

  100mg + 25mg

  Uống

  Viên

  22

  Lopinavir + Ritonavir

  200mg + 50mg

  Uống

  Viên

  23

  Methadon

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  24

  Nevirapin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  25

  Nevi rapin

  200mg

  Uống

  Viên

  26

  Ritonavir

  100mg

  uống

  Viên

  27

  Tenofovir

  300mg

  Uống

  Viên

  28

  Zidovudin

  10mg/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  II.

  Dự án tiêm chủng mở rộng

  1

  Vắc xin DPT-VGB-Hib

  0.5ml

  Tiêm

  Liều

  2

  Vắc xin HPV phòng bệnh ung thư cổ tử cung

   

  Tiêm

  Liều

  III.

  Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh lao)

  1

  Amikacin

  500mg

  Tiêm/truyền

  Chai/lọ/Ống/Túi

  2

  Amoxicillin + Acid Clavulanic

  875mg + 125mg

  uống

  Viên

  3

  Bedaquiline

  100mg

  uống

  Viên

  4

  Capreomycin

  1g

  Tiêm/truyền

  Chai/lọ/Ống/Túi

  5

  Clofazimine

  100mg

  uống

  Viên

  6

  Cycloserin

  250mg

  Uống

  Viên

  7

  Delamanid

  50mg

  Uống

  Viên

  8

  Ethambutol

  400mg

  Uống

  Viên

  9

  Imipenem + Cilastatin

  500mg + 500mg

  Tiêm/truyền

  Chai/lọ/Ống/Túi

  10

  Isoniazid

  150mg

  Uống

  Viên

  11

  Isoniazid

  50mg

  Uống

  Viên

  12

  Isoniazid

  300mg

  Uống

  Viên

  13

  Kanamycin

  1g

  Tiêm/truyền

  Chai/lọ/Ống/Túi

  14

  Levofloxacin

  250mg

  Uống

  Viên

  15

  Linezolid

  600mg

  Uống

  Viên

  16

  Moxifloxacin

  400mg

  Uống

  Viên

  17

  Muối natri của acid 4- aminosalicylic (PAS-Na)

   

  Uống

  Gói

  18

  Prothionamid

  250mg

  Uống

  Viên

  19

  Pyrazinamid

  500mg

  Uống

  Viên

  20

  Rifampicin

  300mg

  Uống

  Viên

  21

  Rifampicin + Isoniazid

  150mg + 100mg

  Uống

  Viên

  22

  Rifampicin + Isoniazid +

  Pyrazinamid

  150mg + 75mg + 400mg

  Uống

  Viên

  23

  Streptomycin

  1g

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  IV.

  Dự án phòng, chống dịch cúm

  1

  Oseltamivir

  75mg

  Uống

  Viên

  V.

  Dự án mua Vitamin A liều cao

  1

  Vitamin A + Vitamin E

  200.000 IU +

  40 IU

  Uống

  Viên

  VI.

  Dự án Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng

  1

  Tianeptin

  12,5mg

  Uống

  Viên

  2

  Sertralin

  50mg

  Uống

  Viên

  3

  Amitriptylin

  25mg

  Uống

  Viên

  4

  Haloperidol

  1,5mg

  Uống

  Viên

  5

  Clorpromazin

  25mg

  Uống

  Viên

  6

  Valproat natri

  200mg

  Uống

  Viên

  7

  Fluoxetin

  20mg

  Uống

  Viên

  8

  Phenobarbital

  100mg

  Uống

  Viên

  9

  Levomepromazin

  25mg

  Uống

  Viên

  10

  Vitamin B1 + Vitamin B6 +

  Vitamin B12

   

  Uống

  Viên

  11

  Olanzapin

  10mg

  Uống

  Viên

  12

  Clozapin

  25mg

  Uống

  Viên

  13

  Risperidon

  2mg

  Uống

  Viên

  14

  Sulperid

  50mg

  Uống

  Viên

  VII.

  Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng (bệnh sốt rét)

  1

  Dihydroartemisinin + Piperaquin phosphat

  40mg +320mg

  Uống

  Viên

  2

  Primaquin

  13,2mg

  Uống

  Viên

  3

  Cloroquin phosphate

  250mg

  Uống

  Viên

  4

  Quininsulfat

  250mg

  Uống

  Viên

  5

  Doxycyclin

  100mg

  Uống

  Viên

  6

  Clindamycin

  300mg

  Uống

  Viên

   

  Ghi chú:

  (*) Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Mục A: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia chỉ tiến hành mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BYT.

   


  PHỤ LỤC III: DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  STT

  Tên hoạt chất

  Nồng độ/

  Hàm lượng

  Đường dùng

  Đơn vị tính

  1

  Acarbose

  50mg

  Uống

  Viên

  2

  Acetyl cystein

  200mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  3

  Aciclovir

  800mg

  Uống

  Viên

  4

  Acid Tranexamic

  10%x5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  5

  Acid Tranexamic

  5% x 5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  6

  Adrenalin

  1mg/ml x 1ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  7

  Albendazol

  400mg

  Uống

  Viên

  8

  Albumin

  20%x50ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  9

  Allopurinol

  300mg

  Uống

  Viên

  10

  Alverin

  40mg

  Uống

  Viên

  11

  Amikacin

  500mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  12

  Amiodaron

  200mg

  Uống

  Viên

  13

  Amoxcillin + acid clavulanic

  500mg + 62,5mg

  Uống

  Gói

  14

  Amoxicilin

  500mg

  Uống

  Viên

  15

  Amoxicilin

  250mg

  Uống

  Viên

  16

  Ampicilin

  1g

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  17

  Amphotericin B

  50mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/T úi

  18

  Atenolol

  50mg

  Uống

  Viên

  19

  Atorvastatin

  20mg

  Uống

  Viên

  20

  Azithromycin

  500mg

  Uống

  Viên

  21

  Azithromycin

  200mg/5ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống

  22

  Bromhexin

  8mg

  Uống

  Viên

  23

  Bupivacain

  0,5% x 4ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  24

  Bupivacain

  0,5% x 20ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  25

  Captopril

  25mg

  Uống

  Viên

  26

  Carbimazol

  5 mg

  Uống

  Viên

  27

  Carboplatin

  150mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  28

  Cefazolin

  1g

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  29

  Cefixim

  200mg

  Uống

  Viên

  30

  Cefixim

  100 mg

  Uống

  Viên

  31

  Cephalexin

  500mg

  Uống

  Viên

  32

  Ciclosporin

  25mg

  Uống

  Viên

  33

  Cimetidin

  200mg

  Uống

  Viên

  34

  Cimetidin

  400mg

  Uống

  Viên

  35

  Ciprofloxacin

  2mg/ml x 100ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  36

  Ciprofloxacin

  0,3% x 5ml

  Nhỏ mắt

  Chai/Lọ/Ống

  37

  Clarithromycin

  500mg

  Uống

  Viên

  38

  Clarithromycin

  250mg

  Uống

  Viên

  39

  Clindamycin

  150mg/ml x 4ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  40

  Clindamycin

  150mg/ml x 2ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  41

  Clindamycin

  300mg

  Uống

  Viên

  42

  Clindamycin

  150mg

  Uống

  Viên

  43

  Clotrimazol

  1%

  Dùng ngoài

  Tuýp

  44

  Diclofenac

  50mg

  Uống

  Viên

  45

  Diclofenac

  7 5 mg

  Uống

  Viên

  46

  Dobutamin

  250mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  47

  Dopamin hydroclorid

  40mg/ml x 5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  48

  Doxycyclin

  100mg

  Uống

  Viên

  49

  Enalapril

  5 mg

  Uống

  Viên

  50

  Enalapril

  10mg

  Uống

  Viên

  51

  Etoposid

  100mg

  Uống

  Viên

  52

  Famotidin

  40mg

  Uống

  Viên

  53

  Fenofibrat

  300mg

  Uống

  Viên

  54

  Fenofibrat

  100mg

  Uống

  Viên

  55

  Fluconazol

  150mg

  Uống

  Viên

  56

  Fluconazol

  2mg/ml x100ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  57

  Fluorouracil

  50mg/ml x 5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  58

  Fluorouracil

  50mg/ml x 10ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  59

  Furosemid

  10mg/ml x 2ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  60

  Furosemid

  40mg

  Uống

  Viên

  61

  Gentamicin

  40mg/ml x 2ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  62

  Glibenclamid

  5 mg

  Uống

  Viên

  63

  Gliclazid

  30mg

  Uống

  Viên

  64

  Gliclazid

  80mg

  Uống

  Viên

  65

  Heparin natri

  25.000IU

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  66

  Hydrocortison

  100mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  67

  Hyoscin butylbromid

  20mg/ml x 1ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  68

  Hyoscin butylbromid

  10mg

  Uống

  Viên

  69

  Ibuprofen

  400mg

  Uống

  Viên

  70

  Ibuprofen

  200mg

  Uống

  Viên

  71

  Isosorbid

  60mg

  Uống

  Viên

  72

  Ketoconazol

  2% x 5g

  Dùng ngoài

  Tuýp

  73

  Ketoconazol

  2% x 10g

  Dùng ngoài

  Tuýp

  74

  Lactulose

  10g/15ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống/Gói/Túi

  75

  Levofloxacin

  250mg

  Uống

  Viên

  76

  Lidocain

  2% x 2ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  77

  Lidocain

  2% x 10ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  78

  Loperamid

  2 mg

  Uống

  Viên

  79

  Loratadin

  10mg

  Uống

  Viên

  80

  Mebendazol

  500mg

  Uống

  Viên

  81

  Meloxicam

  10mg/ml x 1.5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  82

  Meloxicam

  15 mg

  Uống

  Viên

  83

  Metforminhydroclorid

  850mg

  Uống

  Viên

  84

  Methotrexat

  50mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  85

  Methyl prednisolon

  16mg

  Uống

  Viên

  86

  Methyl prednisolon

  40mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  87

  Methyl prednisolon

  4mg

  Uống

  Viên

  88

  Methyldopa

  250mg

  Uống

  Viên

  89

  Methylergometrinmaleat

  0.2mg/mlx1 ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  90

  Metronidazol

  5mg/ml x 100ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  91

  Metronidazol

  250mg

  Uống

  Viên

  92

  Misoprostol

  200mcg

  Uống

  Viên

  93

  Nifedipin

  20mg

  Uống

  Viên

  94

  Nitedipin

  10mg

  Uống

  Viên

  95

  Nước cất

  5 ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  96

  Nước cất

  10ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  97

  Ofloxacin

  0,3% x 5ml

  Nhỏ mắt, tai

  Chai/Lọ/Ống

  98

  Ondansetron

  2mg/ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  99

  Oxytocin

  5IU

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  100

  Pantoprazol

  40mg

  Uống

  Viên

  101

  Paracetamol

  80mg

  Uống

  Gói

  102

  Paracetamol

  150mg

  Uống

  Gói

  103

  Paracetamol

  250mg

  Uống

  Gỏi

  104

  Paracetamol

  500mg

  Uống

  Viên

  105

  Paracetamol

  650mg

  Uống

  Viên

  106

  Piroxicam

  20mg/ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  107

  Piroxicam

  20mg

  Uống

  Viên

  108

  Povidoniod

  10% x 20ml

  Dùng ngoài

  Chai/Lọ/Túi

  109

  Povidoniod

  10%x 100ml

  Dùng ngoài

  Chai/Lọ/Túi

  110

  Povidoniod

  10% x 125ml

  Dùng ngoài

  Chai/Lọ/Túi

  111

  Prednisolon

  5 mg

  Uống

  Viên

  112

  Propylthiouracil

  50mg

  Uống

  Viên

  113

  Ranitidin

  300mg

  Uống

  Viên

  114

  Ranitidin

  150mg

  Uống

  Viên

  115

  Ribavirin

  400mg

  Uống

  Viên

  116

  Risperidon

  2mg

  Uống

  Vicn

  117

  Salbutamol

  0.5mg/ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  118

  Salbutamol

  2 mg

  Uống

  Viên

  119

  Simvastatin

  20 mg

  Uống

  Viên

  120

  Simvastatin

  10mg

  Uống

  Viên

  121

  Spironolacton

  25mg

  Uống

  Viên

  122

  Sulfamethoxazol +Trimethoprim

  400mg + 80mg

  Uống

  Viên

  123

  Sulfamethoxazol +Trimethoprim

  (40mg + 8mg)/ml

  Uống

  Chai/Lọ/Ống/Túi/Gói

  124

  Sulpirid

  50mg

  Uống

  Viên

  125

  Tamoxifen

  10mg

  Uống

  Viên

  126

  Tenofovir disoproxil fumarat

  300mg

  Uống

  Viên

  127

  Vancomycin

  500mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống/Túi

  128

  Xylometazolin

  0.1 % x 10ml

  Nhỏ mũi

  Chai/Lọ/Ống

  129

  Xylometazolin

  0.05% x 10ml

  Nhỏ mũi

  Chai/Lọ/Ống

   

  Ghi chú:

  Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và bảo đảm cung ứng đủ thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể bổ sung vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương các mặt hàng thuốc không thuộc danh mục này (trừ thuốc thuộc danh mục thuốc dược áp dụng hình thức đàm phán giá và thuốc thuộc Mục A Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia) để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

   


  PHỤ LỤC IV: DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN GIÁ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

   

  TT

  Tên thuốc

  Hoạt chất

  Nồng độ/

  Hàm lượng

  Đường dùng

  Đơn vị tính

  I.

  Danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có từ hai (02) số giấy đăng ký lưu hành thuốc generic nhóm 1 được áp dụng hình thức đàm phán giá.

  1

  Aerius

  Desloratadine

  5 mg

  Uống

  Viên

  2

  Amlor

  Amlodipine

  5 mg

  Uống

  Viên

  3

  Amlor

  Amlodipine

  10mg

  Uống

  Viên

  4

  Anzatax100mg/16,7ml

  Paclitaxel

  100mg/16,7ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  5

  Anzatax300mg/50ml

  Paclitaxel

  300mg/50ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  6

  Aprovel

  Irbesartan

  150mg

  Uống

  Viên

  7

  Aprovel

  Irbesartan

  300mg

  Uống

  Viên

  8

  Arimidex

  Anastrozol

  1mg

  Uống

  Viên

  9

  Aromasin

  Exemestane

  25 mg

  Uống

  Viên

  10

  Augmentin 1g

  Amoxicillin; Acid clavulanic

  8 75 mg; 125mg

  Uống

  Viên

  11

  Augmentin 625mg tablets

  Amoxicillin: Acid clavulanic

  500mg; 125mg

  Uống

  Viên

  12

  Augmentin Injection

  Amoxicillin; Acid clavulanic

  1g; 200mg

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  13

  Brexin

  Piroxicam

  20mg

  Uống

  Viên

  14

  Campto

  Irinotecan hydroclorid trihydrate

  100mg/5ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  15

  Campto

  Irinotecan hydroclorid tri hydrate

  40mg/2ml

  Tiêm/truyền

  Chai/Lọ/Ống

  16

  Cavinton forte

  Vinpocetin

  10mg

  Uống

  Viên

  17

  Cebrex S

  Cao khô từ lá Ginkgo

  Biloba

  80 mg

  Uống

  Viên

  18

  Celebrex

  Celecoxib

  200mg

  Uống

  Viên

  19

  Ciprobay 500

  Ciprofloxacin

  500mg

  Uống

  Viên

  20

  Coaprovel

  Irbesartan;

  Hydrochlorothiazide

  150mg;12,5mg

  Uống

  Viên