hieuluat

Thông tư 16/2022/TT-BYT về Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 16/2022/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành: 30/12/2022 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/02/2023 Tình trạng hiệu lực: Chưa áp dụng
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ

  __________

  S: 16/2022/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  __________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

   

                                                                              

  THÔNG TƯ

  Ban hành danh mụcc loại, chng loại dược liu quý, hiếm và đặc hữu phải kim soát

  _______________

   

  Căn cứ Lut Dược s 105/2016-QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều v bin pháp thi hành Lut dược;

  Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thc thi Công ước về buôn bán cấp các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thc vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thc thi Công ước về buôn bán cấp các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

  Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mc, loại, chng loại dược liu quý, hiếm và đặc hữu phải kim soát.

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn, việc quản lý và ban hành Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát (sau đây gọi tắt là Danh mục).

  2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xuất khẩu dược liệu thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư này.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm là dược liệu có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

  2. Loại, chủng loại dược liệu đặc hữu là dược liệu chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

  Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn dược liệu vào hoặc rút ra khỏi Danh mục

  1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục

  a) Đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguồn dược liệu quý, hiếm và đặc hữu trong tự nhiên;

  b) Bảo đảm cơ sở khoa học và phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

  c) Phù hợp với thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

  2. Tiêu chí lựa chọn dược liệu vào Danh mục

  a) Dược liệu được lựa chọn đưa vào Danh mục là dược liệu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán cấp các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

  b) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước về dược liệu trong giai đoạn hiện này.

  3. Tiêu chí đưa dược liệu rút khỏi Danh mục

  Dược liệu không đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này sẽ được xem xét đưa ra khỏi Danh mục.

  Điều 4. Quy định về cách ghi tên dược liệu trong Danh mục

  Dược liệu trong Danh mục được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái Tiếng Việt, Danh mục gồm 5 cột như sau:

  (1) Cột số 1 ghi số thứ tự;

  (2) Cột số 2 ghi tên loại, chủng loại dược liệu; Tên dược liệu được ghi theo tên trong Dược điển Việt Nam hoặc theo tên thường gọi của dược liệu;

  (3) Cột số 3 ghi tên bộ phận dùng làm thuốc;

  (4) Cột số 4 ghi tên khoa học của cây/con làm thuốc.

  (5) Cột số 5 ghi Mã HS.

  Điều 5. Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

  Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 6. Việc quản lý đối với dược liệu thuộc Danh mục

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng Danh mục ban hành tại Thông tư này và các văn bản pháp luật về tiếp cận nguồn gen để được cấp phép xuất khẩu theo quy định tai Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; không được xuất khẩu dược liệu khai thác tự nhiên thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư này.

  2. Trường hợp xuất khẩu dược liệu thuộc Danh mục ban hành tại Thông tư này không vì mục đích thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận nguồn gen và đa dạng sinh học.

  Điều 7. Tổ chức thực hiện

  Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) có trách nhiệm:

  1. Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư này.

  2. Căn cứ vào các nguyên tắc, tiêu chí được quy định tại Thông tư này để cập nhật, điều chỉnh danh mục loại dược liệu quý hiếm và đặc hữu phải kiểm soát.

  Điều 8. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tai văn bản mới.

  Điều 9. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2023.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y Tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:

  - Ủy ban xã hội của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Sở Y tên các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

  - Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

  - Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam;

  - Tổng Công ty Dược Việt Nam; Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài

  - CTTDT BYT, TTTDT Cục QLYDCT;

  - Lưu: VT, PC, YDCT (03).

  KT BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

  PHỤ LỤC

  Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng  Bộ Y tế)

   

  STT

  Tên loài, chủng loại dược liệu

  Bộ phận dùng

  Tên khoa học của cây/con

  làm thuốc

  Mã HS

  1.

  Bách hợp

  Thân củ

  Lilium poilanei Gagnep. -

  Liliaceae

  1211.90.19

  2.

  Bát giác liên

  Thân rễ

  Podophyllum tonkinense Gagnep. [P. difforme Hemsl. & E.H.Wilson)] - Berberidaceae

  1211.90.19

  3.

  Bảy lá một hoa

  Thân rễ

  Paris chinensis Franch. [P. polyphylla var. chinensis (Franch.) H.Hara] - Melanthiaceae

  1211.90.19

  4.

  Bình vôi

  Rễ

  Stenphania rotunda Lour. - Menispermaceae

  1211.90.19

  5.

  Cẩu tích

  Thân rễ

  Cibotium barometz (L.)

  J.Sm.-

  Dicksoniaceae

  1211.90.19

  6.

  Cốt toái bổ

  Thân rễ

  Drynaria fortunei (Kunze ex Mett.) J.Sm. [D. roosii Nakaikel -Polypodiaceae

  1211.90.19

  7.

  Đẳng sâm

  Rễ

  Codonopsis javanica

  (Blume) Hook.f. &

  Thomson - Campanulaceae

  1211.90.19

  8.

  Hoàng đằng

  Rễ và thân

  Fibraurea recisa Pierre -

  Menispermaceae

  1211.90.19

  9.

  Hoàng liên ô rô

  Rễ và thân

  Mahonia nepalensis DC. ex Dippel [Berberis napaulensis var. napaulensis] -

  Berberidaceae

  1211.90.19

  10.

  Hoàng tinh hoa đỏ

  Thân rễ

  Polygonatum kingianum Collett & Hemsl. - Convallariaceae (Asparagaceae)

  1211.90.19

  11.

  Hoàng tinh hoa trắng

  Thân rễ

  Disporopsis longifolia

  Craib - Convallariaceae (Asparagaceae)

  1211.90.19

  12.

  Na rừng

  Thân

  Kadsura coccinea (Lem.)

  A.C.Sm. - Schisandraceae

  1211.90.19

  13.

  Nam hoàng liên

  Thân và rễ

  Fibraurea tinctoria

  Lour. [F. chloroleuca}

  Miers) – Menisperm

   

  aceae

  1211.90.19

   

  14.

  Sâm Lai Châu

  Thân rễ và rễ

  Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai - Araliaceae

  1211.90.19

  15.

  Sâm Lang bian

  Thân rễ và rễ

   

   

   

   

   

   

  Panax vietnamensis var. làngbianensis N.V.Duy, V.T.Tran & L.N.Trieu - Araliaceae

  1211.90.19

  16.

  Sâm Ngọc Linh

  Thân rễ và rễ

  Panax vietnamensis Ha &

  Grushv. - Araliaceae

  1211.90.19

  17.

  Tắc kè đá

  Thân rễ

  Drynaria bonii Christ - Polypodiaceae

  1211.90.19

  18.

  Tế tân

  Rễ

  Asarum spp. -

  Aristolochiaceae

  1211.90.19

  19.

  Thạch tùng răng

  cưa

  Toàn cây

  Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. - Lycopodiaceae

  1211.90.19

  20.

  Thổ hàng liên

  Rễ và thân

  rễ

  Thalictrum foliolosum DC.

  - Ranunculaceae

  1211.90.19

  21.

  Thông đỏ lá dài

  Cành non và lá

  Taxus wallichiana Zucc. - Taxaceae

  1211.90.19

  22.

  Thông đỏ lá ngắn

  Cành non và lá

  Taxus chinensis (Pilg.)

  Rehder -Taxaceae

  1211.90.19

  23.

  Vàng đắng

  Thân

  Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. - Menispermaceae

  1211.90.19

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược
  Ban hành: 08/05/2017 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
  Ban hành: 22/01/2019 Hiệu lực: 10/03/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
  Ban hành: 22/09/2021 Hiệu lực: 30/11/2021 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực: 15/11/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Dược của Quốc hội, số 105/2016/QH13
  Ban hành: 06/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 16/2022/TT-BYT về Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 16/2022/TT-BYT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 30/12/2022
  Hiệu lực: 18/02/2023
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Chưa áp dụng
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X