hieuluat

Thông tư 17/2021/TT-BYT về phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 17/2021/TT-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  Ngày ban hành: 09/11/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2022 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 17/2021/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  ___________

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 ngày 6 tháng năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới bao gồm: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

  2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

  Điều 3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  1. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường bộ được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường sắt được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường hàng không được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường thủy được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

  5. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu trong Thông tư này được quy định cho cửa khẩu theo loại hình và quy mô cửa khẩu. Trường hợp có dịch bệnh truyền nhiễm, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới đề xuất, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu có trách nhiệm:

  a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới thực hiện việc kiểm dịch y tế theo quy định;

  b) Bảo đảm các điều kiện cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới triển khai hoạt động.

  2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, định mức, bố trí, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động kiểm dịch y tế theo quy định.

  3. Trưởng Ban quản lý cửa khẩu, giám đốc cảng vụ, trưởng ga hoặc người đứng đầu đơn vị được giao phụ trách quản lý cơ sở vật chất tại cửa khẩu có trách nhiệm bố trí, bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

  4. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới có trách nhiệm:

  a) Xây dựng danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp tại cửa khẩu trên địa bàn phụ trách để phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế thường xuyên và trong trường hợp có dịch làm căn cứ đầu tư, mua sắm theo quy định;

  b) Lập kế hoạch, dự toán kinh phí và đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm hoạt động kiểm dịch y tế theo quy định.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

  Điều 6. Trách nhiệm thi hành

  1. Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

  2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để xem xét, giải quyết.

   

  Nơi nhận:

  - Uỷ ban Xã hội của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

  - Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;

  - Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

  - Trung tâm KDYTQT, Kiểm soát bệnh tật;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

  - Các Viện VSDT/Pasteur;

  - Lưu: VT, PC, DP (02).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đỗ Xuân Tuyên

   

   

   

   

  Phụ lục 1

  Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường bộ (tính cho 01 cửa khẩu)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

  ______________

   

  I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng/ Diện tích (m2)

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  Cửa khẩu quốc tế1

  Cửa khẩu chính/phụ1

  Lối mở1

  A

  Nhóm hành chính điều hành

  1

  Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Phòng họp

  Phòng

  01/ 50

  01/ 30

   

  Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

   

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế

  Phòng

  04/ 20

  02/ 15

  01/ 15

  Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ

  Áp dụng đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc có yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

  1.3

  Kho hóa chất

  Phòng

  01/ 15

  01/ 15

   

  Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế

   

  1.4

  Kho/ phòng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

  Phòng

  01/ 15

  01/ 15

   

  Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

  2

  Phòng hành chính tại cửa khẩu

  Phòng

  01/ 20

  01/ 15

  01/ 10

  Phục vụ công tác trao đổi trực tiếp với người khai báo kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  Đặt tại khu liên hợp hoặc vị trí thuận tiện

  B

  Nhóm tác nghiệp chuyên môn

  3

  Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định

  Khu

  vực

  04/ 04

  02/ 04

   

  Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

  Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

  4

  Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu

  Phòng

  02/ 20

  01/ 20

  01/ 15

  Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh

  Trường hợp không tổ chức tiêm chủng, diện tích tối thiểu 15 m2

  5

  Phòng cách ly y tế tạm thời

  Phòng

  02/ 20

  01/ 15

   

  Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

   

  6

  Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)

  Khu vực

  Theo số lượng người cần cách ly thực tế

  Theo số lượng người cần cách ly thực tế

   

  Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời

  Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

  7

  Phòng xử lý y tế

  Phòng

  01/ 20

  01/ 15

   

  Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

   

  8

  Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)

  Khu vực

  01/ 100

  01/ 50

   

  Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

  Có thể dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu

   

   

  ---------------------

  1 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

   

  II. Tiêu chuẩn trang thiết bị

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  Cửa khẩu quốc tế

  Cửa khẩu chính/ phụ

  Lối mở

  A

  Nhóm hành chính điều hành

  1

  Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Phòng giao ban

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bàn ghế

  Bộ

   

   

   

  Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu

  Tối thiểu 20 người ngồi

  1.1.2

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

   

   

   

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.3

  Giá đựng công văn đi, đến

  Chiếc

   

   

   

   

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.4

  Văn phòng phẩm cần thiết khác

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.1.5

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  01

  01

   

  Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  1.1.6

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  01

  01

   

   

  1.1.7

  Đường truyền internet

  Đường truyền

  01

  01

   

   

  Cáp quang tối thiểu

  40MB/s

  1.1.8

  Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)

  Bộ

  01

  01

   

   

  Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm

  1.1.9

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

  01

   

   

  Phù hợp với diện tích phòng làm việc

  1.1.10

  Bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt ...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Giường đơn

  Chiếc

  02 - 04

  02 - 04

  02

  Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu

   

  1.2.2

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  01

  01

  01

  Phù hợp với diện tích phòng

  1.2.3

  Tủ đựng quần áo

  Chiếc

  04

  04

  02

  Theo nhu cầu thực tế

  1.2.4

  Quạt điện, phích nước, ...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.3

  Kho đựng hóa chất

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Giá đựng hóa chất

  Bộ

  01

  01

   

   

   

  1.4

  Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

   

   

   

   

  Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  1.4.1

  Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

  Bộ

  01

  01

   

   

   

  2

  Phòng/khu làm việc hành chính tại cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Bàn ghế

  Bộ

  04

  02

  02

  Phục vụ kiểm dịch viên y tế

   

  2.2

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  04

  02

  01

  2.3

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  03

  02

  01

  Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  2.4

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  03

  02

  01

  2.5

  Điện thoại cố định/ di động

  Chiếc

  01

  01

  01

  2.6

  Máy fax

  Chiếc

  01

  01

  01

  2.7

  Máy phô tô

  Chiếc

  01

  01

  01

  2.8

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  01

  01

  01

   

  Phù hợp với diện tích phòng

  2.9

  Ghế băng

  Chiếc

  10

  05

  03

  Phục vụ hành khách chờ làm thủ tục

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  2.10

  Khẩu trang y tế

  Chiếc

   

   

   

   

   

  2.11

  Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút

  Chiếc

   

   

   

   

   

  c)

  Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  B

  Nhóm tác nghiệp chuyên môn

  3

  Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Giá treo máy

  Chiếc

  02

  02

   

   

   

  3.2

  Quầy quây chân máy (nếu có)

  Chiếc

  02

  02

   

   

   

  3.3

  Bàn, ghế làm việc

  Bộ

  02

  01

   

   

   

  4

  Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  01

  01

   

  Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  4.2

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  01

  01

   

   

  4.3

  Bàn ghế

  Bộ

  01

  01

  01

  Trang thiết bị dùng chung

   

  4.4

  Điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

  02

  01

   

  4.5

  Đèn khử khuẩn

  Chiếc

  01

  01

  01

  4.6

  Ti vi truyền thông

  Chiếc

  01

  01

   

  4.7

  Ghế băng

  Chiếc

  05

  05

  02

  Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu

  4.8

  Giường bệnh

  Chiếc

  04

  02

  01

  4.9

  Tủ đầu giường

  Chiếc

  04

  02

  01

  4.10

  Cáng bệnh nhân

  Chiếc

  02

  02

   

  4.11

  Cáng cách ly

  Chiếc

  02

  01

   

  4.12

  Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)

  Chiếc

  01

  01

  01

   

  4.13

  Xe lăn

  Chiếc

  02

  02

   

   

  4.14

  Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu

  Chiếc

  02

  02

   

  Phục vụ sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết

   

  4.15

  Túi cấp cứu ban đầu

  Bộ

  02

  02

   

  4.16

  Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo

  Bộ

  02

  02

  01

  4.17

  Khay Inox 15 cm x 20 cm

  Chiếc

  02

  02

   

  4.18

  Khay quả đậu Inox nhỏ

  Chiếc

  02

  02

   

  4.19

  Hộp Inox đựng bông cồn

  Chiếc

  02

  02

   

  4.20

  Búa phản xạ

  Chiếc

  02

  02

   

  4.21

  Panh mũi

  Chiếc

  02

  02

   

  4.22

  Kẹp có mấu

  Chiếc

  02

  02

   

  4.23

  Kéo cong

  Chiếc

  02

  02

   

  4.24

  Kéo thẳng

  Chiếc

  02

  02

   

  4.25

  Panh cong

  Chiếc

  02

  02

   

  4.26

  Panh thẳng

  Chiếc

  02

  02

   

  4.27

  Kẹp Inox

  Chiếc

  02

  02

   

  4.28

  Lọ inox đựng panh, kéo

  Chiếc

  02

  02

   

  4.29

  Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)

  Bộ

  02

  02

  01

  Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu

   

  4.30

  Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)

  Bộ

  02

  02

  01

  4.31

  Nhiệt kế thủy ngân y học

  Chiếc

  10

  05

  03

  4.32

  Nhiệt kế điện tử y học cầm tay

  Chiếc

  10

  05

  03

  4.33

  Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm

  Chiếc

  01

  01

   

  Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời

   

  4.34

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  02

  02

   

  Phục vụ khử trùng dụng cụ

   

  4.35

  Máy phân tích nước đa thông số

  Chiếc

  01

  01

   

  Phục vụ xét nghiệm nhanh phục vụ giám sát vệ sinh thực phẩm tại cửa khẩu

   

  4.36

  Máy phân tích hóa sinh nhanh

  Chiếc

  01

  01

   

  4.37

  Máy phân tích thực phẩm nhanh

  Chiếc

  01

  01

   

  4.38

  Bộ xét nghiệm thực phẩm nhanh

  Bộ

  01

   

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  4.39

  Đè lưỡi tiệt trùng

  Hộp

  20

  20

   

  Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu

   

  4.40

  Găng tay cao su

  Đôi

   

   

   

  4.41

  Quả bóp cao su lớn, nhỏ

  Chiếc

  02

  02

   

  4.42

  Áo Blouse

  Chiếc

  05

  03

  02

  4.43

  Khẩu trang y tế các loại

  Chiếc

   

   

   

  4.44

  Bình ô xy di động

  Chiếc

  04

  02

  02

  4.45

  Bộ trang phục phòng hộ

  Chiếc

   

   

   

  4.46

  Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm

  Bộ

  02

  02

   

  4.47

  Dụng cụ chứa chất thải y tế

  Chiếc

  03

  02

   

  c)

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước,...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  5

  Phòng cách ly y tế tạm thời

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Bàn ghế

  Bộ

  01

  01

  01

  Các trang thiết bị dùng chung

   

  5.2

  Điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

  02

  01

  5.3

  Màn hình truyền thông

  Chiếc

  02

  01

  01

  5.4

  Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu

  Chiếc

  01

  01

  01

  Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết

   

  5.5

  Túi cấp cứu ban đầu

  Bộ

  02

  02

  01

  5.6

  Giường bệnh

  Chiếc

  05

  03

  01

  5.7

  Tủ đầu giường

  Chiếc

  05

  03

  01

  5.8

  Đèn khử khuẩn

  Chiếc

  02

  02

   

  Phục vụ khử trùng phòng cách ly y tế

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  5.9

  Bình ô xy di động

  Chiếc

  04

  02

  02

  Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết

   

  5.10

  Quả bóp cao su lớn, nhỏ

  Chiếc

  04

  02

  02

  5.11

  Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh

  Chiếc

  04

  02

   

  c)

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  6

  Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Ghế băng

  Chiếc

  50

  10

  05

  Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc

   

  6.2

  Màn hình truyền thông

  Chiếc

  02

  01

  01

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  6.3

  Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời

  Cột

  300

  300

  100

  Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc

   

  6.4

  Dây băng cảnh báo

  m

  600

  600

  200

  6.5

  Lều dã chiến

  Cái/ m2

  02/20 - 25

  02/20 - 25

   

   

  c)

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống ...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  7

  Phòng xử lý y tế

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  7.1

  Đèn tử ngoại tiệt trùng

  Cái

  05

  03

  01

  Phục vụ khử trùng

   

  7.2

  Khay khử khuẩn (0,5m x 1m)

  Chiếc

  20

  20

  20

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  7.3

  Quần áo bảo hộ lao động

  Bộ

  10

  05

  02

  Dùng cho nhân viên y tế

   

  7.4

  Bộ trang phục phòng hộ

  Chiếc

   

   

   

   

   

  8

  Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  8.1

  Hệ thống phun hóa chất khử khuẩn tự động đặt cố định

  Hệ thống

  01

  01

   

  Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa

   

  8.2

  Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai

  Chiếc

  04

  02

  01

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  8.3

  Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế

  Cột

  50

  30

  20

  Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa

   

  8.4

  Dây băng cảnh báo

  m

  100

  60

  40

  8.5

  Biển cảnh báo

  Chiếc

  10

  06

  02

  8.6

  Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh

  Cái/ m2

  02/ 20

  02/ 20

   

  9

  Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế

   

   

   

   

   

   

  A

  Đối với người

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  9.1

  Máy đo thân nhiệt từ xa cố định

  Hệ thống

  03

  03

   

  Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách

   

  9.2

  Máy đo thân nhiệt từ xa lưu động

  Hệ thống

  02

  02

   

  9.3

  Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay

  Chiếc

  5

  5

  02

  9.4

  Nhiệt kế thủy ngân y học

  Chiếc

  10

  05

  03

  9.5

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  08

  04

   

  Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế

  Trường hợp không sử dụng thường xuyên, có thể áp dụng hình thức mua hoặc thuê khi cần thiết

  9.6

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  04

  02

   

  9.7

  Máy quét

  Chiếc

  04

  02

   

  9.8

  Máy tính bảng

  Chiếc

  04

  02

   

  9.9

  Hệ thống tích hợp quét tờ khai y tế và hộ chiếu

  Bộ

  02 - 04

   

   

  Áp dụng cửa khẩu có lưu lượng hành khách lớn

   

  B

  Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  9.10

  Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh

  Chiếc

  04

  03

  02

  Giám sát điều kiện vệ sinh

   

  9.11

  Đèn pin

  Chiếc

  04

  03

  02

  C

  Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy, ...)

   

   

   

   

   

   

   

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  9.12

  Bẫy muỗi

  Chiếc

  20

  10

   

  Giám sát muỗi, bọ gậy

   

  9.13

  Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

  Bộ

  04

  02

   

   

   

  D

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  9.14

  Bẫy chuột

  Chiếc

  110

  110

   

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm

  10 bẫy dự phòng

  9.15

  Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh

  Chiếc

  05

  05

   

   

   

  9.16

  Đèn pin

  Chiếc

  05

  05

   

   

  9.17

  Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 m)

  Cái

  04

  04

   

   

  9.18

  Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3m)

  Cái

  05

  05

   

   

  9.19

  Panh

  Chiếc

  05

  05

   

   

  9.20

  Kéo

  Chiếc

  02

  02

   

   

  9.21

  Dao mổ

  Chiếc

  02

  02

   

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  9.22

  Túi vải đựng chuột

  Chiếc

  45

  45

   

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm

   

  9.23

  Găng tay cao su

  Đôi

   

   

   

  9.24

  Bàn chải bắt bọ chét

  Chiếc

  10

  10

   

  9.25

  Ống hút bọ chét

  Chiếc

  01

  01

   

  10

  Phương tiện truyền thông khu vực công cộng

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  10.1

  Bảng truyền thông điện tử

  Bộ

  10

  04

  01

  Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu

   

  10.2

  Bảng điện tử chạy chữ

  Bộ

  04

  02

  01

  10.3

  Loa cầm tay

  Chiếc

  02

  02

  01

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  10.4

  Poster

  Chiếc

  06

  04

  02

   

   

  11

  Trang thiết bị khử khuẩn/diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  11.1

  Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô

  Chiếc

  01

  01

   

  Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu

  Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

  11.2

  Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn

  Chiếc

  01

  01

   

  11.3

  Máy phun hóa chất đeo vai

  Chiếc

  05

  02

  01

   

  11.4

  Bình phun hóa chất bơm tay

  Chiếc

  02

  01

   

   

  11.5

  Máy phun sương mù nóng

  Chiếc

  01

  01

   

   

   

   

   

  Phụ lục 2

  Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường sắt (tính cho 01 cửa khẩu)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

  _______________

   

  I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng/ Diện tích (m2)

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  A

  Nhóm hành chính điều hành

  1

  Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

  1.1

  Phòng họp

  Phòng

  01/ 30

  Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

   

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế

  Phòng

  02/ 15

  Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ

  Đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc do yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

  1.3

  Kho hóa chất

  Phòng

  01/ 15

  Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế

   

  1.4

  Kho, phòng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

  Phòng

  01/ 15

  Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  Có thể tách thành 2 kho/ phòng riêng biệt

  2

  Phòng hành chính tại cửa khẩu

  Phòng

  01/ 15

  Phục vụ công tác trao đổi trực tiếp với người khai báo kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

  Đặt tại khu liên hợp

  B

  Nhóm tác nghiệp chuyên môn

  3

  Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định

  Khu

  vực

  02/ 4

  Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

  Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

  4

  Phòng/buồng khám sàng lọc tại cửa khẩu

  Phòng

  01/20

  Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh

  01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất đối với cửa khẩu quốc tế

  5

  Phòng cách ly y tế tạm thời

  Phòng

  01/15

  Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

  01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

  6

  Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)

  Khu

  vực

  Theo số lượng người cần cách ly thực tế

  Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời

  Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

  7

  Phòng xử lý y tế

  Phòng

  01/15

  Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

   

  8

  Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)

  Khu

  vực

  01/50

  Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

  Có thể dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu

   
   

   

  II. Tiêu chuẩn trang thiết bị

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  A

  Nhóm hành chính điều hành

  1

  Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

  1.1

  Phòng giao ban

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  1.1.1

  Bàn ghế

  Bộ

  01

  Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu

  Tối thiểu 20 người ngồi

  1.1.2

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  02

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.3

  Giá đựng công văn đi, đến

  Chiếc

  01

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.4

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  01

  Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  1.1.5

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  01

  1.1.6

  Đường truyền internet

  Đường truyền

  01

  Cáp quang tối thiểu 40MB/S

  1.1.7

  Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)

  Bộ

  01

  Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm.

   

  1.1.8

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  01

   

  Phù hợp với diện tích phòng làm việc

  b)

  Các trang thiết bị hỗ trợ khác: bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  1.2.1

  Giường đơn

  Chiếc

  02-04

  Phục vụ kiểm dịch viên y tế lưu trú tại cửa khẩu

   

  1.2.2

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  01

   

  Phù hợp với diện tích phòng

  1.2.3

  Tủ đựng quần áo

  Chiếc

  04

   

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên trực tại cửa khẩu

  b)

  Các trang thiết bị hỗ trợ khác: quạt điện, phích nước, ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.3

  Kho đựng hóa chất

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  1.3.1

  Giá đựng hóa chất

  Bộ

  01

   

   

  1.4

  Kho/ phòng đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  1.4.1

  Giá đựng trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

  Bộ

  01

   

   

  2

  Phòng làm việc hành chính tại cửa khẩu

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  2.1

  Bàn ghế

  Bộ

  02

  Phục vụ kiểm dịch viên y tế

   

  2.2

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  02

   

   

  2.3

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  02

  Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số

   

  2.4

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  02

  liệu

   

  2.5

  Điện thoại cố định/ di động

  Chiếc

  01

   

   

  2.6

  Máy fax

  Chiếc

  01

   

   

  2.7

  Máy phô tô

  Chiếc

  01

   

   

  2.8

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  01

   

  Phù hợp với diện tích phòng

  2.9

  Ghế băng

  Chiếc

  05

  Phục vụ hành khách chờ làm thủ tục

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  2.10

  Khẩu trang y tế

  Chiếc

   

   

   

  2.11

  Khẩu trang chuyên dụng ngăn vi rút

  Chiếc

   

   

   

  c)

  Các trang thiết bị hỗ trợ khác: internet, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  B

  Nhóm tác nghiệp chuyên môn

  3

  Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  3.1

  Giá treo máy

  Chiếc

  02

   

   

  3.2

  Quầy quây chân máy (nếu có)

  Chiếc

  02

   

   

  3.3

  Bàn, ghế làm việc

  Bộ

  01

   

   

  4

  Phòng/buồng khám sàng lọc tại cửa khẩu

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  4.1

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  01

  Kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  4.2

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  01

  4.3

  Bàn ghế

  Bộ

  01

  Trang thiết bị dùng chung

   

  4.4

  Điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

  4.5

  Đèn khử khuẩn

  Chiếc

  01

  4.6

  Ti vi truyền thông

  Chiếc

  01

  4.7

  Ghế băng

  Chiếc

  05

  Phục vụ bệnh nhân trong lúc khám sàng lọc hoặc sơ cứu

   

  4.8

  Giường bệnh

  Chiếc

  02

  4.9

  Tủ đầu giường

  Chiếc

  02

  4.10

  Cáng bệnh nhân

  Chiếc

  02

   

   

  4.11

  Cáng cách ly

  Chiếc

  01

  4.12

  Cân bàn (loại có thước đo chiều cao)

  Chiếc

  01

  4.13

  Xe lăn

  Chiếc

  02

   

  4.14

  Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu

  Chiếc

  02

  Phục vụ sơ cứu ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết

   

  4.15

  Túi cấp cứu ban đầu

  Bộ

  02

  4.16

  Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị kèm theo

  Bộ

  02

  4.17

  Huyết áp kế người lớn (bao gồm ống nghe)

  Bộ

   

  4.18

  Huyết áp kế trẻ em (bao gồm ống nghe)

  Bộ

   

  4.19

  Nhiệt kế thủy ngân y học

  Chiếc

   

  4.20

  Nhiệt kế điện tử y học cầm tay

  Chiếc

   

  4.21

  Khay Inox 15 cm x 20 cm

  Chiếc

  02

  4.22

  Khay quả đậu Inox nhỏ

  Chiếc

  02

  4.23

  Hộp Inox đựng bông cồn

  Chiếc

  02

  4.24

  Búa phản xạ

  Chiếc

  02

  4.25

  Panh mũi

  Chiếc

  02

  4.26

  Kẹp có mấu

  Chiếc

  02

  4.27

  Kéo cong

  Chiếc

  02

  4.28

  Kéo thẳng

  Chiếc

  02

  4.29

  Panh cong

  Chiếc

  02

  4.30

  Panh thẳng

  Chiếc

  02

  4.31

  Kẹp Inox

  Chiếc

  02

  4.32

  Lọ inox đựng panh, kéo

  Chiếc

  02

  4.33

  Hòm lạnh giữ mẫu bệnh phẩm

  Chiếc

  01

  Phục vụ lưu trữ bệnh phẩm tạm thời

   

  4.34

  Nồi hấp tiệt trùng

  Chiếc

  02

  Phục vụ khử trùng dụng cụ

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  4.34

  Đè lưỡi tiệt trùng

  Hộp

   

  Phục vụ khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu

   

  4.35

  Găng tay cao su

  Đôi

   

  4.36

  Quả bóp cao su lớn, nhỏ

  Chiếc

   

  4.37

  Áo Blouse

  Chiếc

   

  4.38

  Khẩu trang y tế

  Chiếc

   

  4.39

  Khẩu trang chuyên dụng ngừa vi rút

  Chiếc

   

  4.40

  Bình ô xy di động

  Chiếc

   

  4.41

  Bộ trang phục phòng hộ

  Chiếc

   

  4.42

  Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm

  Bộ

   

  4.43

  Dụng cụ chứa chất thải y tế

  Chiếc

   

  c)

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  5

  Phòng cách ly y tế tạm thời

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  5.1

  Bàn ghế

  Bộ

  01

  Các trang thiết bị dùng chung

   

  5.2

  Điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

  5.3

  Màn hình truyền thông

  Chiếc

  01

  5.4

  Tủ đựng thuốc + dụng cụ sơ cấp cứu

  Chiếc

  01

  Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh nhân khi cần thiết

   

  5.5

  Túi cấp cứu ban đầu

  Bộ

  02

  5.6

  Giường bệnh

  Chiếc

  03

  5.7

  Tủ đầu giường

  Chiếc

  03

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  5.8

  Bình ô xy di động

  Chiếc

   

  Phục vụ xử lý y tế ban đầu đối với bệnh

   

  5.9

  Quả bóp cao su lớn, nhỏ

  Chiếc

   

  5.10

  Dụng cụ chứa chất thải của người bệnh

  Chiếc

   

  5.11

  Đèn khử khuẩn

  Chiếc

   

  c)

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, hóa chất khử khuẩn chất thải y tế, quạt điện, phích nước, máy lọc nước uống ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  6

  Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  6.1

  Ghế băng

  Chiếc

  10

  Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc

   

  6.2

  Màn hình truyền thông

  Chiếc

  01

   

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

  6.3

  Cột dựng hàng rào thiết lập khu cách ly tạm thời

  Cột

  300

  Phục vụ hành khách chờ khám sàng lọc

   

  6.4

  Dây băng cảnh báo

  m

  600

  6.5

  Lều dã chiến

  Cái/ m2

  02/ 20 - 25 m2

  6.6

  Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao khác: internet, hóa chất sát khuẩn tại chỗ, quạt điện, máy lọc nước uống ...

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  7

  Phòng xử lý y tế

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  7.1

  Đèn tử ngoại tiệt trùng

  Cái

  03

  Phục vụ khử trùng

   

  7.2

  Khay khử khuẩn (0,5m x 1m)

  Chiếc

  20

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  7.3

  Bộ trang phục phòng hộ

  Chiếc

   

  Dùng cho nhân viên y tế

   

  7.4

  Quần áo bảo hộ lao động

  Bộ

   

  8

  Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  8.1

  Hệ thống phun hóa chất khử khuẩn tự động đặt cố định

  Hệ thống

  01

  Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa

   

  8.2

  Máy phun hóa chất khử khuẩn đeo vai

  Chiếc

  02

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

   

  8.3

  Cột dựng hàng rào thiết lập khu xử lý y tế

  Cột

  30

  Phục vụ khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa

   

  8.4

  Dây băng cảnh báo

  m

  60

  8.5

  Biển cảnh báo

  Chiếc

  06

   

   

  8.6

  Bạt lót gom nước xử lý y tế phương tiện vận chuyển người bệnh

  Cái/ m2

  02/ 20

  9

  Trang thiết bị phục vụ giám sát, khai báo y tế, kiểm tra y tế

   

   

   

   

  A

  Đối với người

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  9.1

  Máy đo thân nhiệt từ xa cố định

  Hệ thống

  03

  Phục vụ giám sát thân nhiệt hành khách

   

  9.2

  Máy đo thân nhiệt từ xa lưu động

  Hệ thống

  02

  9.3

  Máy đo thân nhiệt từ xa cầm tay

  Chiếc

  5

  9.4

  Nhiệt kế thủy ngân y học

  Chiếc

  05

  9.5

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  04

  Phục vụ khách nhập cảnh khai báo y tế khi có yêu cầu của Bộ Y tế

  Không sử dụng thường xuyên, có thể áp dụng hình thức mua hoặc thuê khi cần thiết

  9.6

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  02

  9.7

  Máy quét

  Chiếc

  02

  9.8

  Máy tính bảng

  Chiếc

  02

  B

  Đối với hàng hóa, phương tiện vận tải

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  9.9

  Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh

  Chiếc

  03

  Giám sát điều kiện vệ sinh

   

  9.10

  Đèn pin

  Chiếc

  03

  C

  Giám sát côn trùng (muỗi, bọ gậy,....)

   

   

   

   

   

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

   

  9.11

  Bẫy muỗi

  Chiếc

  10

  Giám sát muỗi, bọ gậy

   

  9.12

  Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

  Bộ

  02

  D

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  9.13

  Bẫy chuột

  Chiếc

  110

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm

  10 bẫy dự phòng

  9.14

  Đèn cực tím kiểm tra vệ sinh

  Chiếc

  05

   

  9.15

  Đèn pin

  Chiếc

  05

  9.16

  Thau chải bọ chét (đường kính 0,5 m)

  Cái

  04

  9.17

  Khay Inox mổ chuột (kích thước 0,5 x 0,3m)

  Cái

  05

  9.18

  Panh

  Chiếc

  05

  9.19

  Kéo

  Chiếc

  02

  9.20

  Dao mổ

  Chiếc

  02

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  9.21

  Túi vải đựng chuột

  Chiếc

   

  Giám sát động vật gặm nhấm, bọ chét và lấy mẫu bệnh phẩm

   

  9.22

  Găng tay cao su

  Đôi

   

  9.23

  Bàn chải bắt bọ chét

  Chiếc

   

  9.24

  Ông hút bọ chét

  Chiếc

   

  10

  Phương tiện truyền thông

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  10.1

  Bảng truyền thông điện tử

  Bộ

  04

  Phục vụ truyền thông cho hành khách qua cửa khẩu

   

  10.2

  Bảng điện tử chạy chữ

  Bộ

  02

  10.3

  Loa cầm tay

  Chiếc

  02

  b)

  Vật tư tiêu hao

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  10.4

  Poster

  Chiếc

  04

   

   

  11

  Trang thiết bị khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

   

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

  11.1

  Máy phun hóa chất khử khuẩn cỡ lớn đặt trên ô tô

  Chiếc

  01

  Phục vụ khử khuẩn/ diệt côn trùng dùng chung trong khu vực cửa khẩu

  Đặt tại Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới, các cửa khẩu dùng chung

  11.2

  Ô tô chuyên dụng đặt máy phun hóa chất cỡ lớn

  Chiếc

  01

  11.3

  Máy phun hóa chất đeo vai

  Chiếc

  02

   

  11.4

  Bình phun hóa chất bơm tay

  Chiếc

  01

  11.5

  Máy phun sương mù nóng

  Chiếc

  01

   
   

   

  Phụ lục 3

  Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu tại cửa khẩu đường hàng không (tính cho 01 cửa khẩu)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế)

  ______________

   

  I. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất

  ST T

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng / Diện tích (m2)

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  Cấp độ I1

  Cấp độ II2

  Cấp độ III3

  A

  Nhóm hành chính điều hành

  1

  Trụ sở làm việc tại khu vực cửa khẩu

  Phòng

   

   

   

   

   

  1.1

  Phòng họp

   

  01/ 50

  01/ 20

   

  Phục vụ công tác giao ban, trao đổi chuyên môn, phân công công việc hàng ngày của nhân viên kiểm dịch y tế và lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

   

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế

   

  02/ 15

  01/ 15

  01/ 15

  Phục vụ cho kiểm dịch viên y tế lưu trú tại khu vực cửa khẩu trong khi làm nhiệm vụ.

  Đối với các cửa khẩu xa trung tâm hành chính hoặc do yêu cầu làm việc thường xuyên tại cửa khẩu

  1.3

  Kho hóa chất

  Phòng

  01/ 15

  01/ 15

   

  Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế

   

  1.4

  Kho trang thiết bị, hồ sơ lưu trữ

  Phòng

  01/ 15

  01/ 15

   

  Phục vụ chứa các trang thiết bị, lưu trữ hồ sơ phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu

   

  2

  Phòng hành chính tại cửa khẩu

  Phòng

  01/ 20

  01/ 20

   

  Phục vụ chứa hóa chất phục vụ xử lý y tế

   

  B

  Nhóm tác nghiệp chuyên môn

  3

  Khu đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định

  Khu vực

  04 / 04

  04 / 04

  02/ 04

  Phục vụ đặt máy đo thân nhiệt từ xa cố định giám sát người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

  Đặt trước khu vực làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đối với các sân bay có nhiều cửa cảng

  4

  Phòng khám sàng lọc tại cửa khẩu

  Phòng

  02/ 20

  02/ 20

  01/ 20

  Phục vụ công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ được phát hiện tại cửa khẩu và làm một số xét nghiệm nhanh

  01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

  5

  Phòng cách ly y tế tạm thời

  Phòng

  02/ 20

  02/ 20

  01/ 20

  Phục vụ cách ly tạm thời người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

  01 phòng cho chiều nhập và 01 phòng cho chiều xuất

  6

  Khu cách ly y tế tạm thời (đối với người)

  Khu vực

  Theo thực tế

  Theo thực tế

  Theo thực tế

  Phục vụ cách ly tạm thời người đi cùng với người mắc, nghi ngờ mắc hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hoặc trong trường hợp có số lượng phải cách ly tạm thời vượt quá số lượng của Phòng cách ly tạm thời

  Sử dụng các cột và dây cảnh báo để thiết lập khu vực cách ly tạm thời khi phải cách ly tạm thời số lượng lớn

  7

  Phòng xử lý y tế

  Phòng

  01/20

  01/20

   

  Phục vụ công tác xử lý y tế với hàng hóa khối lượng nhỏ khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

   

  8

  Khu cách ly để kiểm tra, xử lý y tế (đối với phương tiện, hàng hóa)

  Khu vực

  Theo thực tế

  Theo thực tế

  Theo thực tế

  Phục vụ công tác xử lý y tế các phương tiện vận tải và hàng hóa có khối lượng lớn khi có nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm

  Dùng chung với khu xử lý của cửa khẩu

   

   

  ------------------

  1 Cấp độ I: lưu lượng hành khách tại sân bay trên 30.000.000 lượt/ năm

  2 Cấp độ II: lưu lượng hành khách tại sân bay từ 10.000.0000 đến 30.000.000 lượt/ năm

  3 Cấp độ III: lưu lượng hành khách tại sân bay dưới 10.000.000 lượt/ năm

   

   

  II. Tiêu chuẩn trang thiết bị

  STT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Mục đích sử dụng

  Ghi chú

  Cấp độ I

  Cấp độ II

  Cấp độ III

  A

  Nhóm hành chính điều hành

   

  1

  Tại trụ sở làm việc khu vực cửa khẩu

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Phòng giao ban

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bàn ghế

  Bộ

  01

   

   

  Phục vụ họp, dùng chung cho kiểm dịch viên y tế tại cửa khẩu

  Tối thiểu 20 người ngồi

  1.1.2

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  04

   

   

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.3

  Giá đựng công văn đi, đến

  Chiếc

  01

   

   

  Phù hợp với số lượng kiểm dịch viên tại cửa khẩu

  1.1.4

  Máy vi tính để bàn/ xách tay

  Bộ

  01

   

   

  Phục vụ kết nối thông tin và lưu trữ số liệu

   

  1.1.5

  Máy in màu/ đen trắng

  Chiếc

  01

   

   

   

  1.1.6

  Đường truyền internet

  Đường truyền

  01

   

   

  Cáp quang tối thiểu 40MB/s

  1.1.7

  Thiết bị họp trực tuyến (màn hình, loa, micro, máy vi tính có tích hợp phần mềm họp trực tuyến)

  Bộ

  01

   

   

  Phục vụ họp trực tuyến đối với các cửa khẩu ở xa trung tâm

   

  1.1.8

  Máy điều hòa nhiệt độ

  Chiếc

  02

   

   

   

  Phù hợp với diện tích phòng làm việc

  b)

  Các trang thiết bị hỗ trợ khác: bảng mê ca, quạt điện, phích nước, két sắt, ...

   

   

   

   

   

  Theo nhu cầu thực tế

  1.2

  Phòng lưu trú cho kiểm dịch viên y tế (tính cho một phòng)

   

   

   

   

   

   

  a)

  Trang thiết bị cố định