Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:1073&1074-10/2016
  Số hiệu:19/2016/TT-BYTNgày đăng công báo: 05/10/2016
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thanh Long
  Ngày ban hành:30/06/2016Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2016Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  -------

  Số: 19/2016/TT-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

   

   

  THÔNG TƯ

  HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội;

  Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

  Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

  Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

  Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

   

  Chương I. QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Điều 1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động

  1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động tại cơ sở lao động bao gồm:

  a) Lập và cập nhật hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động;

  b) Quan trắc môi trường lao động;

  c) Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp;

  d) Kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những ảnh hưởng của yếu tố có hại trong môi trường lao động đối với sức khỏe;

  đ) Vệ sinh phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao  sức khỏe tại nơi làm việc;

  e) Bảo đảm đáp ứng yêu cầu về công trình vệ sinh, phúc lợi tại nơi làm việc quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

  g) Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là sơ cứu, cấp cứu) và bảo đảm trang thiết bị sơ cứu, cấp cứu.

  2. Hằng năm, cơ sở lao động sản xuất kinh doanh phải xây dựng nội dung quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở.

  Điều 2. Yêu cầu đối với việc quản lý sức khỏe người lao động

  1. Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.

  2. Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với tình hình sức khỏe của người lao động đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

  a) Không bố trí người bị bệnh nghề nghiệp vào làm việc tại các vị trí lao động có tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó khi chưa kiểm soát hoặc giảm thiểu được việc tiếp xúc với các yếu tố có hại này;

  b) Hạn chế bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc. Trường hợp phải bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc thì người sử dụng lao động phải giải thích đầy đủ các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm việc sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

  Điều 3. Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động

  1. Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động gồm:

  a) Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động;

  b) Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của tất cả người lao động đang làm việc tại cơ sở lao động (sau đây gọi tắt là Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật).

  2. Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động bao gồm:

  a) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật;

  b) Sổ khám sức khỏe định kỳ hoặc Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật;

  c) Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động (nếu có);

  d) Giấy ra viện, giấy nghỉ ốm hoặc các giấy tờ điều trị có liên quan (nếu có)

  3. Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 4. Quản lý hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động

  1. Tất cả các trường hợp bị tai nạn lao động, nhiễm độc tại nơi làm việc phải được lập hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động.

  2. Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và phải lưu giữ tại cơ sở lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Chương II. SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

   

  Điều 5. Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu

  1. Việc bố trí lực lượng sơ cứu, cấp cứu, trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư, sơ cứu, cấp cứu phải căn cứ vào các yếu tố sau:

  a) Loại hình sản xuất, bản chất của yếu tố nguy hiểm, có hại;

  b) Số lượng người lao động, số lượng ca làm việc; bố trí ca làm việc;

  c) Nguy cơ gây tai nạn có thể xảy ra tại nơi làm việc;

  d) Khoảng cách từ nơi làm việc đến cơ sở y tế gần nhất;

  đ) Tỷ lệ tai nạn lao động (nếu có).

  2. Đối với vị trí làm việc có sử dụng hóa chất độc hoặc chất gây ăn mòn phải trang bị vòi tắm khẩn cấp và phương tiện rửa mắt tại vị trí dễ tiếp cận trong khu vực làm việc và được bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định của pháp luật (nếu có).

  3. Đối với nơi làm việc có sử dụng hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất thì phải có phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt, ghi rõ hướng dẫn về sơ cứu, cấp cứu đối với loại hóa chất đó, đặt gần vị trí của túi sơ cứu, cấp cứu để dễ tiếp cận. Nếu hóa chất sử dụng có chất giải độc thì phải có sẵn chất giải độc và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trong túi sơ cứu, cấp cứu.

  4. Có lực lượng sơ cứu, cấp cứu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư này.

  5. Công bố công khai các thông tin về vị trí, số lượng của túi sơ cứu, trang thiết bị, các phương tiện cấp cứu, phòng hoặc khu vực sơ cứu, cấp cứu và danh sách thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các khu vực làm việc của cơ sở lao động để cho người lao động biết và sử dụng khi cần thiết.

  6. Trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu (bao gồm cả túi sơ cứu) và số lượng người làm công tác sơ cứu, cấp cứu phải được định kỳ kiểm tra, rà soát để bảo đảm luôn trong tình trạng sử dụng tốt và phù hợp với các yêu cầu quy định tại Thông tư này.

  Điều 6. Quy định về túi sơ cứu

  1. Các túi sơ cứu phải được đặt tại khu vực làm việc của người lao động, tại nơi dễ thấy, dễ lấy, có ký hiệu chữ thập.

  2. Nội dung và số lượng túi sơ cứu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 7. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu

  1. Lực lượng sơ cứu, cấp cứu gồm:

  a) Người lao động được người sử dụng lao động phân công tham gia lực lượng sơ cứu. Việc phân công người lao động tham gia lực lượng sơ cứu phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  - Có đủ sức khỏe và tình nguyện tham gia các hoạt động sơ cứu, cấp cứu;

  - Có thể có mặt sớm nhất tại vị trí xảy ra tai nạn lao động để hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu trong thời gian làm việc;

  - Được huấn luyện về sơ cứu, cấp cứu theo hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư này.

  b) Người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

  2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:

  a) Dưới 100 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu;

  b) Cứ mỗi 100 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu.

  3. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh khác, người sử dụng lao động sắp xếp và bố trí số lượng người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu như sau:

  a) Dưới 200 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu;

  b) Cứ mỗi 150 người lao động tăng thêm phải bố trí thêm ít nhất 01 người lao động làm công tác sơ cứu, cấp cứu.

  4. Bảo đảm mỗi ca làm việc hoặc nhóm làm việc lưu động phải có người hoặc lực lượng chịu trách nhiệm sơ cứu, cấp cứu.

  Điều 8. Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu

  1. Trường hợp trên 300 người cùng lao động tập trung trên một mặt bằng phải bố trí khu vực sơ cứu, cấp cứu.

  2. Khu vực sơ cứu, cấp cứu phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

  a) Phải đủ rộng để đặt cáng cứu thương và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm và được thông khí, chiếu sáng và có biển hiệu (chữ thập);

  b) Bố trí gần nhà vệ sinh, dễ tiếp cận với khu vực lao động, sản xuất và dễ dàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc vận chuyển người lao động khi bị tai nạn lao động;

  c) Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cứu, cấp cứu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 9. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

  1. Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:

  a) Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

  b) Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

  2. Thời gian, nội dung huấn luyện và huấn luyện lại hằng năm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Người được huấn luyện phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này sau khi được huấn luyện. Trường hợp người lao động đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì không phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu nhưng phải lưu bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

   

  Chương III. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

   

  Điều 10. Tuyến cơ sở

  1. Đơn vị và nội dung báo cáo:

  a) Cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến huyện và Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại đơn vị theo mẫu quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2016/NĐ-CP).

  2. Đơn vị nhận báo cáo:

  a) Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;

  b) Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

  3. Thời gian gửi báo cáo:

  a) Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

  b) Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

  Điều 11. Tuyến huyện

  1. Đơn vị và nội dung báo cáo:

  a) Trung tâm y tế thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh thực hiện việc báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại các đơn vị theo mẫu quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

  2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Y tế.

  3. Thời gian gửi báo cáo:

  a) Trước ngày 10 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

  b) Trước ngày 15 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

  Điều 12. Tuyến tỉnh

  1. Đơn vị và nội dung báo cáo:

  a) Sở Y tế và đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Sở Y tế thực hiện việc báo cáo danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

  3. Thời gian gửi báo cáo:

  a) Đối với báo cáo y tế lao động:

  - Trước ngày 15 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

  - Trước ngày 25 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

  b) Đối với báo cáo danh sách các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế công bố đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

   

  Chương IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

   

  Điều 13. Trách nhiệm của người làm công tác y tế tại cơ sở lao động đối với công tác sơ cứu, cấp cứu

  1. Định kỳ kiểm tra, rà soát, việc tổ chức sơ cứu, cấp cứu; trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu và số lượng người làm công tác sơ cứu, cấp cứu tại cơ sở lao động.

  2. Quản lý và tổ chức huấn luyện cho người lao động và người lao động được phân công tham gia lực lượng sơ cứu theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

  3. Đề nghị người sử dụng lao động:

  a) Bổ sung thành viên của lực lượng sơ cứu, cấp cứu khi thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác;

  b) Bổ sung, thay thế, bảo dưỡng, kiểm định trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu.

  Điều 14. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

  1. Lập, quản lý, bổ sung hồ sơ vệ sinh lao động, hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động, hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe người lao động tại cơ sở lao động, hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp (nếu có), hồ sơ sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động (nếu có), theo dõi sức khỏe và diễn biến bệnh nghề nghiệp của người lao động.

  2. Bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với sức khỏe người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.

  3. Bảo đảm cung cấp đủ các công trình vệ sinh, phúc lợi để sử dụng tại nơi làm việc.

  4. Trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu; tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu và có văn bản phân công người quản lý lực lượng sơ cứu, cấp cứu; tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu.

  Điều 15. Trách nhiệm của trạm y tế xã, phường, thị trấn trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động

  1. Tham gia sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với các trường hợp tai nạn lao động, nhiễm độc các loại hóa chất và các tai nạn khác xảy ra trên địa bàn khi được yêu cầu.

  2. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về vệ sinh phòng chống dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

  3. Thống kê số cơ sở lao động và các yếu tố có hại trong môi trường lao động để có biện pháp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

  4. Kiểm tra công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quản lý.

  Điều 16. Trách nhiệm của Trung tâm y tế tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  1. Quản lý, thanh tra, kiểm tra tình hình vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân cấp.

  2. Thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả phòng chống bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu cho cơ sở lao động trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

  3. Tổ chức giao ban với người làm công tác y tế của các cơ sở lao động thuộc phạm vi quản lý để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật văn bản pháp quy và phối hợp trong công tác quản lý chăm sóc sức khỏe người lao động theo định kỳ 6 tháng/lần.

  Điều 17. Trách nhiệm của trung tâm y tế dự phòng hoặc trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  1. Quản lý, thanh tra, kiểm tra tình hình vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân cấp.

  2. Xây dựng kế hoạch quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động trên địa bàn trình Sở Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

  3. Thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả phòng chống bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu cho cơ sở lao động trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

  4. Tổ chức giao ban với người làm công tác y tế của các cơ sở lao động thuộc phạm vi quản lý để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật văn bản pháp quy và phối hợp trong công tác quản lý chăm sóc sức khỏe người lao động theo định kỳ 6 tháng/lần.

  Điều 18. Trách nhiệm của y tế bộ, ngành

  1. Xây dựng kế hoạch công tác vệ sinh lao động, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu cho người lao động thuộc phạm vi quản lý trình bộ, ngành phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả quản lý bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu đối với cơ sở lao động thuộc phạm vi quản lý.

  3. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung: danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành và cho người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

  Điều 19. Trách nhiệm của Sở Y tế

  1. Chỉ đạo, tổ chức và phân cấp việc thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

  2. Chỉ đạo tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả phòng chống bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu trên địa bàn quản lý.

  3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, đào tạo cấp chứng chỉ Y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

  Điều 20. Trách nhiệm của các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, các Trường đại học có chuyên ngành Y khoa, Y tế công cộng, sức khỏe nghề nghiệp

  1. Tổ chức hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về y tế lao động, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu.

  2. Xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ về quan trắc môi trường lao động, chứng chỉ về bệnh nghề nghiệp theo khung chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này. Chứng chỉ về quan trắc môi trường lao động thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Thực hiện rà soát các chứng chỉ, chứng nhận về đo, kiểm tra, giám sát môi trường lao động do cơ sở của mình cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực để cấp chứng chỉ chứng nhận quan trắc môi trường lao động đối với trường hợp chứng chỉ, chứng nhận về đo, kiểm tra, giám sát môi trường lao động đã được cấp có nội dung và thời gian đào tạo tương đương với khung chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Thực hiện quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp theo sự phân công của Bộ Y tế.

  4. Tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm phòng chống bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu.

  5. Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn sức khỏe cho người lao động thuộc các ngành nghề; tiêu chuẩn sức khỏe người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành y tế.

  Điều 21. Trách nhiệm của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế

  1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác khám sức khỏe cấp giấy chứng nhận, khám sức khỏe định kỳ theo thẩm quyền.

  2. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều trị, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

  3. Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ, phục hồi chức năng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Tổng hợp, báo cáo số liệu về khám sức khỏe định kỳ và phục hồi chức năng cho người lao động trên phạm vi toàn quốc.

  4. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cho người lao động; phác đồ điều trị và phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp.

  5. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 3 Điều này.

  Điều 22. Trách nhiệm của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế

  1. Xây dựng kế hoạch quản lý vệ sinh lao động, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu trên phạm vi toàn quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, sơ cứu, cấp cứu trên phạm vi toàn quốc.

  3. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, đơn vị y tế đủ điều kiện cấp chứng chỉ y tế lao động và đơn vị y tế thực hiện huấn luyện sơ cứu, cấp cứu.

  4. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, đơn vị y tế đủ điều kiện cấp chứng chỉ y tế lao động và đơn vị y tế thực hiện huấn luyện sơ cứu, cấp cứu trên phạm vi toàn quốc.

  5. Tổng hợp số liệu về tình hình vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động chăm sóc sức khỏe người lao động, tình hình bệnh nghề nghiệp, các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

  Chương V. HIỆU LỰC THI HÀNH

   

  Điều 23. Điều khoản tham chiếu

  Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi bổ sung.

  Điều 24. Quy định chuyển tiếp

  Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động và Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động đã được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp được tiếp tục sử dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng phải hoàn thiện theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

  Điều 25. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

  Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp và Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để nghiên cứu, xem xét giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các đơn vị thuộc Bộ Y tế;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Y tế các ngành;
  - Trung tâm YTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Trung tâm BVSKLĐ&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, PC, MT(03).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thanh Long

   

  PHỤ LỤC 1

  QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

   

  Quy định này áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích áp dụng đối với tất cả các cơ sở lao động khác.

   

  Cơ sở vệ sinh

  Tiêu chuẩn theo ca sản xuất

  Quy mô, phạm vi áp dụng

  1. Hố tiêu

  11 - 20 người/hố

  Dưới 300 người

  21 - 35 người/hố

  Trên 300 người

  2. Hố tiêu

  11 - 20 người/hố

  Dưới 300 người

  21 - 35 người/hố

  Trên 300 người

  3. Buồng tắm

  1 - 20 người/buồng

  1 - 300 người

  21-30 người/buồng

  301 - 600 người

  30 người/buồng

  Trên 600 người

  4. Buồng vệ sinh kinh nguyệt

  1 - 30 nữ/buồng

  1 - 300 người

  30 nữ/buồng

  Trên 300 người

  5. Vòi nước rửa tay

  15 - 20 người/vòi

  Dưới 300 người

  35 người/vòi

  Trên 300 người

  6. Nơi để quần áo

  1 người/ô kéo, hoặc móc treo, hoặc tủ nhỏ.

  Áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở có tiếp xúc với các yếu tố có hại, nhiễm trùng, nhiễm độc gây bệnh nghề nghiệp.

  7. Nước uống

  1,5 lít/người/ca sản xuất

   

   

  PHỤ LỤC 2

  MẪU HỒ SƠ QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------

   

  HỒ SƠ QUẢN LÝ
  SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Tên cơ sở lao động: _____________________________________________________

  Ngành chủ quản: _________________________________________________________

  Địa chỉ: _________________________________________________________________

  Điện thoại: ____________________________ Số Fax: __________________________

  E-mail:________________________________ Website: _________________________

  Người liên hệ:___________________________________________________________

  Năm_________

   

  Biểu mẫu 1: QUẢN LÝ SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐ TRÍ VIỆC LÀM

  Ngày, tháng, năm

  Số được khám tuyển

  Tổng cộng

  Phân loại sức khỏe

  I

  II

  III

  IV

  V

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 2: QUẢN LÝ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

  Ngày, tháng, năm

  Sổ khám sức khỏe định kỳ

  Tổng cộng

  Phân loại sức khỏe

  I

  II

  III

  IV

  V

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam;

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Nam:

  Nữ:

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3: TÌNH HÌNH BỆNH TẬT TRONG THỜI GIAN BÁO CÁO

  TT

  Nhóm bệnh

  Quý I

  Quý II

  Quý III

  Quý IV

  I. Số trường hợp mắc các loại bệnh thông thường:

  1

  Lao phổi

   

   

   

   

  2

  Ung thư phổi

   

   

   

   

  3

  Viêm xoang, mũi họng, thanh quản cấp

   

   

   

   

  4

  Viêm xoang, mũi họng, thanh quản mãn

   

   

   

   

  5

  Viêm phế quản cấp

   

   

   

   

  6

  Viêm phế quản mãn

   

   

   

   

  7

  Viêm phổi

   

   

   

   

  8

  Hen phế quản, giãn phế quản, dị ứng

   

   

   

   

  9

  Ỉa chảy, viêm dạ dày, ruột do NT

   

   

   

   

  10

  Nội tiết

   

   

   

   

  11

  Bệnh tâm thần

   

   

   

   

  12

  Bệnh thần kinh tr/ương và ngoại biên

   

   

   

   

  13

  Bệnh mắt

   

   

   

   

  14

  Bệnh tai

   

   

   

   

  15

  Bệnh tim mạch

   

   

   

   

  16

  Bệnh dạ dày, tá tràng

   

   

   

   

  17

  Bệnh gan, mật

   

   

   

   

  18

  Bệnh thận, tiết niệu

   

   

   

   

  19

  Bệnh phụ khoa/số nữ

   

   

   

   

  20

  Sảy thai/số nữ có thai

   

   

   

   

  21

  Bệnh da

   

   

   

   

  22

  Bệnh cơ, xương khớp

   

   

   

   

  23

  Bệnh sốt rét

   

   

   

   

  24

  Các loại bệnh khác (Ghi rõ cụ thể)

   

   

   

   

   

  -

   

   

   

   

   

  - ...

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  II. Các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp

   

  Bệnh nghề nghiệp

   

   

   

   

   

  III. Các trường hợp tai nạn lao động

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

   

  Tai nạn lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

  Thống kê kết quả khám, chẩn đoán của người lao động tự đi khám hoặc phân loại bệnh thông qua khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động

   

   

  Biểu mẫu 4:TÌNH HÌNH NGHỈ VIỆC DO ỐM, TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  1. Số lượt người nghỉ ốm:

  2. Tổng số ngày nghỉ ốm:

  Thời gian

  Ốm

  Tai nạn lao động

  Bệnh nghề nghiệp

  Tổng số

  Quý

  Tháng

  Số người

  %

  Tổng số ngày

  Số ngày trung bình

  Số người

  %

  Tổng số ngày

  Số ngày trung bình

  Số người

  %

  Tổng số ngày

  Số ngày trung bình

  Số người

  %

  Tổng số ngày

  Số ngày trung bình

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  Q.I

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Q.II

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Q.III

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Q.IV

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng cả năm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Cột 3. 15 tỷ lệ % so với tổng số người lao động.

  - Cột 7 tỷ lệ % so với tổng số người lao động trực tiếp sản xuất.

  - Cột 11 tỷ lệ % so với tổng số người lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại.

  - Cột 5, 9, 13. 17 số ngày nghỉ trung bình (được tính bằng tổng số ngày nghỉ/tổng số người nghỉ)

   

   

  Biểu mẫu 5: QUẢN LÝ BỆNH MẠN TÍNH (*)

  Phân xưởng, khu vực

  Tên bệnh nhân

  Tên bệnh

  Tuổi, giới

  Tuổi nghề

  Phương pháp điều trị

  Tình trạng

  Lưu ý khi bố trí công việc

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Khi cơ sở lao động có nhiều người lao động thì quản lý từng bệnh mạn tính theo quy định Biểu mẫu 6

   

  Biểu mẫu 6: QUẢN LÝ BỆNH MẠN TÍNH THEO TỪNG BỆNH

  Tên bệnh*: …………………………………………………………………………………………….

  Phân xưởng, khu vực

  Tên bệnh nhân

  Tuổi, giới

  Tuổi nghề

  Phương pháp điều trị

  Tình trạng

  Lưu ý khi bố trí công việc

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Mỗi loại bệnh vào 1 trang riêng biệt

   

   

  Biểu mẫu 7: THEO DÕI BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  Ngày, tháng năm

  (*)

  Tên bệnh

  Số khám

  Số được chẩn đoán

  Số được giám định

  Kết quả giám định

  Tổng số

  Trong đó nữ

  Tổng số

  Trong đó số nữ

  Tổng số

  Trong đó số nữ

  <5%

  5 - <31%

  >=31%

  TS

  Nữ

  TS

  Nữ

  TS

  Nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Ghi rõ thời gian khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

   

  Biểu mẫu 8: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

  TT

  Tên bệnh nhân

  Tuổi, giới

  Nghề khi bị BNN

  Tuổi nghề

  Ngày phát hiện BNN

  Tên BNN

  Phương pháp điều trị

  Tỷ lệ mất khả năng lao động

  Công việc hiện nay

  Lưu ý khi bố trí công việc

  Nam

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 3

  MẪU HỒ SƠ CẤP CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------

   

  HỒ SƠ CẤP CỨU
  TAI NẠN LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG

  Tên cơ sở lao động: _____________________________________________________

  Ngành chủ quản: _________________________________________________________

  Địa chỉ: _________________________________________________________________

  Điện thoại: _______________________________ Số Fax: _______________________

  E-mail:___________________________________ Web-site: _____________________

  Người liên hệ:___________________________________________________________

  Người lập hồ sơ: ________________________________________________________

  Năm_________

   

   

  Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động tại cơ sở lao động

  Ngày, tháng, năm

  Số TT

  Họ tên nạn nhân

  Tuổi, giới

  Thời gian bị TNLĐ, nhiễm độc

  Thời gian cấp cứu tại chỗ

  Tình trạng nạn nhân, thương tích

  Yếu tố gây tai nạn, nhiễm độc

  Xử trí cấp cứu

  Thời gian nghỉ việc

  Kết quả giám định tỷ lệ mất sức lao động

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 4

  QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  QUY ĐỊNH VỀ TÚI SƠ CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

  1. Yêu cầu chung

  - Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động theo quy định tại mục 2;

  - Đối với mỗi mặt bằng hoặc tầng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;

  - Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định tại mục 3. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;

  - Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.

  2. Quy định số lượng túi đối với khu vực làm việc

  TT

  Quy mô khu vực làm việc

  Số lượng và loại túi

  1

  ≤ 25 người lao động

  Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại A

  2

  Từ 26 - 50 người lao động

  Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại B

  3

  Từ 51 - 150 người lao động

  Có ít nhất 01 túi sơ cứu loại C

  * Ghi chú: 01 túi B tương dương với 02 túi A và 01 túi C tương đương với 02 túi B.

  3. Quy định nội dung trang bị cho 01 túi

  STT

  Yêu cầu trang bị tối thiểu

  Túi A

  Túi B

  Túi C

  1

  Băng dính (cuộn)

  02

  02

  04

  2

  Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn)

  02

  04

  06

  3

  Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn)

  02

  04

  06

  4

  Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn)

  01

  02

  04

  5

  Băng tam giác (cái)

  04

  04

  06

  6

  Băng chun

  04

  04

  06

  7

  Gạc thấm nước (10 miếng/gói)

  01

  02

  04

  8

  Bông hút nước (gói)

  05

  07

  10

  9

  Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái)

  02

  02

  04

  10

  Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái)

  02

  02

  04

  11

  Kéo cắt băng

  01

  01

  01

  12

  Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm

  02

  02

  02

  13

  Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm

  02

  02

  02

  14

  Găng tay khám bệnh (đôi)

  05

  10

  20

  15

  Mặt nạ phòng độc thích hợp

  01

  01

  02

  16

  Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml)

  01

  03

  06

  17

  Dung dịch sát trùng (lọ):

   

   

   

   

  - Cồn 70°

  01

  01

  02

   

  - Dung dịch Betadine

  01

  01

  02

  18

  Kim băng an toàn (các cỡ)

  10

  20

  30

  19

  Tấm lót nilon không thấm nước

  02

  04

  06

  20

  Phác đồ sơ cứu

  01

  01

  01

  21

  Kính bảo vệ mắt

  02

  04

  06

  22

  Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi

  01

  01

  01

  23

  Nẹp cổ (cái)

  01

  01

  02

  24

  Nẹp cánh tay (bộ)

  01

  01

  01

  25

  Nẹp cẳng tay (bộ)

  01

  01

  01

  26

  Nẹp đùi (bộ)

  01

  01

  02

  27

  Nẹp cẳng chân (bộ)

  01

  01

  02

  (*) Ghi chú: Từ mục 24 - 27: cất giữ bảo quản cùng vị trí với nơi để túi sơ cứu.

   

  PHỤ LỤC 5

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU

  1. Túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc

  2. Bồn rửa tay có đủ nước sạch

  3. Giấy lau tay

  4. Tạp dề ni lông

  5. Tủ lưu giữ hồ sơ

  6. Đèn pin

  7. Vải, toan sạch

  8. Cặp nhiệt độ

  9. Giường, gối, chăn

  10. Cáng cứng

  11. Xà phòng rửa tay

  12 Dụng cụ chứa chất thải nguy hại và không nguy hại

  13. Bô hoặc chậu chứa chất thải của bệnh nhân

  14. Ghế đợi

  15. Tủ đựng vật tư tiêu hao và các dụng cụ, phương tiện sơ cứu, cấp cứu

   

  PHỤ LỤC 6

  NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN VỀ SƠ CỨU TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG

  I. Huấn luyện lần đầu

  Thời gian huấn luyện:

  - Đối với người lao động: 4 giờ;

  - Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: 16 giờ (2 ngày).

  Nội dung huấn luyện:

  1. Các nguyên lý cơ bản về sơ cứu, cấp cứu tại chỗ

  2. Băng bó vết thương (Nguyên tắc, các phương tiện dùng để băng bó, kỹ thuật băng bó)

  3. Kỹ thuật cầm máu tạm thời (Nguyên tắc cầm máu, các biện pháp cầm máu tạm thời)

  4. Kỹ thuật cố định gãy xương tạm thời (Nguyên tắc cố định gãy xương, các phương tiện cố định gãy xương)

  5. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi (Nhận biết dấu hiệu ngừng tuần hoàn hô hấp, hướng dẫn thông thoáng đường thở và hỗ trợ hô hấp, hướng dẫn hồi sức tim phổi)

  6. Xử lý bỏng; (Đánh giá nguyên nhân và mức độ bỏng, xử lý cấp cứu bỏng tại chỗ)

  7. Phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn không cáng và có cáng để cấp cứu ban đầu

  8. Các hình thức cấp cứu:

  - Cấp cứu điện giật

  - Cấp cứu đuối nước

  - Cấp cứu tai nạn do hóa chất

  9. Hướng dẫn chung nội dung và sử dụng túi sơ cứu

  10. Thực hành chung cho các nội dung

  II. Huấn luyện lại hằng năm

  Nội dung huấn luyện thực hiện theo quy định tại mục 1 với thời gian như sau:

  - Đối với người lao động: 2 giờ;

  - Đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu: 8 giờ (1 ngày).

   

  PHỤ LỤC 7

  MẪU SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SƠ CỨU, CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC

  Năm…………….

  I. Thông tin chung

  1.1. Tên cơ sở huấn luyện: …………………….…………………….…………………………….

  1.2. Thời gian thực hiện huấn luyện (lần đầu/huấn luyện lại hằng năm): …………………….

  …………………….…………………….…………………….…………………….…………………

  1.3. Giảng viên thực hiện huấn luyện:

  - …………………….…………………….…………………….…………………….………………..

  - …………………….…………………….…………………….…………………….………………..

  - …

  2. Danh sách người lao động được huấn luyện

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Vị trí làm việc

  Chữ ký của người được huấn luyện

  Nam

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

  (*) Đối với các trường hợp đã được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phải lưu giữ sổ theo dõi người lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

  3. Danh sách thành viên lực lượng sơ cứu được huấn luyện

  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Vị trí làm việc

  Chữ ký của người được huấn luyện

  Nam

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

  Xác nhận của người sử dụng lao động
  (ký, đóng dấu)

  Xác nhận của tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu
  (ký, đóng dấu)

   

  PHỤ LỤC 8

  MẪU BÁO CÁO Y TẾ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Đơn vị báo cáo: ……………….
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------

  Số: ……………../BC…….

  ………………., ngày….. tháng ….. năm ……….

   

  Kính gửi: ……………………………………..

  BÁO CÁO
  Y TẾ LAO ĐỘNG CỦA CƠ SỞ LAO ĐỘNG

  Báo cáo 6 tháng/năm …………….

  (Cơ sở lao động gửi báo cáo về Trung tâm Y tế (dự phòng) quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. Đối với cơ sở trực thuộc bộ, ngành gửi thêm 01 bản về đơn vị y tế bộ, ngành)

  I. Thông tin chung

  1. Tên cơ sở lao động: ___________________________________________________

  2. Trực thuộc:             tỉnh/thành phố □                        bộ, ngành □

  3. Địa chỉ: ______________________________________________________________

  Số điện thoại liên hệ: _____________________________________________________

  Email: ______________________________ Fax: _______________________________

  4. Mặt hàng sản xuất, dịch vụ chính: ________________________________________

  5. Số người lao động

  5.1. Tổng số: ______________ Trong đó nữ: ________________

  5.2. Số lao động trực tiếp sản xuất: ___________  Trong đó nữ: _________________

  5.3. Số lao động làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm: ____Trong đó nữ:  

  6. Lập hồ sơ vệ sinh lao động theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP:

  Có □

  Không □

  7. Tổ chức bộ phận y tế

  7.1. Người làm công tác y tế:                  Có □                            Không □

  Nếu có, ghi rõ thông tin về người làm công tác y tế tại cơ sở lao động:

  STT

  Họ và tên

  Trình độ chuyên môn

  Số điện thoại liên hệ

  Chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động (có/không)

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.2. Trạm/phòng y tế/phòng khám /bệnh viện:         Có □                    Không □

  Nếu có, ghi cụ thể hình thức tổ chức: _______________________________________

  7.3. Thuê, hợp đồng với đơn vị y tế:                           Có ¨                    Không ¨

  Nếu có, ghi rõ:

  - Tên cơ sở cung cấp dịch vụ: _____________________________________________

  - Địa chỉ: _______________________________________________________________

  - Số điện thoại liên hệ: ____________________________________________________

  - Nội dung cung cấp dịch vụ: ______________________________________________

  - Thời gian cung cấp dịch vụ: ______________________________________________

  8. Lực lượng sơ cứu tại nơi làm việc (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) __________

  Số lượng người lao động tham gia lực lượng sơ cứu: _________________________

  Trong đó số nữ: ____________

  9. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo (của các cơ quan chức năng đối với cơ sở lao động)

  TT

  Ngày kiểm tra

  Đơn vị kiểm tra

  Nội dung kiểm tra

  Ghi chú

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Điều kiện lao động và số lao động tiếp xúc với yếu tố có hại

  TT

  Yếu tố quan trắc

  Tổng số mẫu

  Số mẫu không đạt

  Số lao động tiếp xúc

  Tổng số

  Trong đó số nữ

  1

  Nhiệt độ

   

   

   

   

  2

  Độ ẩm

   

   

   

   

  3

  Tốc độ gió

   

   

   

   

  4

  Bức xạ nhiệt

   

   

   

   

  5

  Ánh sáng

   

   

   

   

  6

  Bụi

  Silic

  Khác

  Silic

  Khác

   

   

   

  - Bụi toàn phần

   

   

   

   

   

   

   

  - Bụi hô hấp

   

   

   

   

   

   

   

  - Các loại bụi khác

   

   

   

   

  7

  Ồn

   

   

   

   

  8

  Rung

   

   

   

   

  9

  Hơi khí độc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Phóng xạ

   

   

   

   

  11

  Điện từ trường

   

   

   

   

  12

  Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Đánh giá yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  Các yếu tố khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

  III. Nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

  Thời gian

  Ốm

  Tai nạn lao động

  Bệnh nghề nghiệp

  Tổng số

  Quý

  Tháng

  Số người

  Tỷ lệ

  Số ngày

  Tỷ lệ

  Số người

  Tỷ lệ

  Số ngày

  Tỷ lệ

  Số người

  Tỷ lệ

  Số ngày

  Tỷ lệ

  Số người

  Tỷ lệ

  Số ngày

  Tỷ lệ

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Cột 2, 14: tỷ lệ % so với tổng số người lao động.

  - Cột 6: tỷ lệ % so với tổng số người lao động trực tiếp sản xuất.

  - Cột 10: tỷ lệ % so với tổng số người lao động tiếp xúc với các yếu tố có hại.

  - Cột 4, 8, 12. 16: số ngày trung bình (được tính bằng tổng số ngày nghỉ/tổng số người nghỉ do từng nguyên nhân).

  IV. Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

  1. Tổng hợp tình hình bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động

  TT

  Tên bệnh nghề nghiệp

  NLĐ được khám sức khỏe phát hiện BNN

  NLĐ được chẩn đoán BNN

  NLĐ được giám định BNN

  Kết quả giám định BNN

  Tổng số

  Số nữ

  Tổng số

  Số nữ

  Tổng số

  Số nữ

  <5%

  5 - 30%

  >=31%

  TS

  Nữ

  TS

  Nữ

  TS

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Danh sách trường hợp bệnh nghề nghiệp

  TT

  Họ tên bệnh nhân

  Tuổi

  Nghề khi bị BNN

  Tuổi nghề

  Ngày phát hiện bệnh

  Tên BNN

  Tỷ lệ suy giảm KNLĐ

  Công việc hiện nay

  Nam

  Nữ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V. Tình hình bệnh tật và tai nạn lao động

  TT

  Nhóm bệnh

  Quý I

  Quý II

  Quý III

  Quý IV

  I. Thống kê tổng số trường hợp mắc các loại bệnh thông thường:

  1

  Lao phổi

   

   

   

   

  2

  Ung thư phổi

   

   

   

   

  3

  Viêm xoang, mũi họng, thanh quản cấp

   

   

   

   

  4

  Viêm xoang, mũi họng, thanh quản mãn

   

   

   

   

  5

  Viêm phế quản cấp

   

   

   

   

  6

  Viêm phế quản mãn

   

   

   

   

  7

  Viêm phổi

   

   

   

   

  8

  Hen phế quản, giãn phế quản, dị ứng

   

   

   

   

  9

  Ỉa chảy, viêm dạ dày, ruột do NT

   

   

   

   

  10

  Nội tiết

   

   

   

   

  11

  Bệnh tâm thần

   

   

   

   

  12

  Bệnh thần kinh tr/ương và ngoại biên

   

   

   

   

  13

  Bệnh mắt

   

   

   

   

  14

  Bệnh tai

   

   

   

   

  15

  Bệnh tim mạch

   

   

   

   

  16

  Bệnh dạ dày, tá tràng

   

   

   

   

  17

  Bệnh gan, mật

   

   

   

   

  18

  Bệnh thận, tiết niệu

   

   

   

   

  19

  Bệnh phụ khoa/số nữ

   

   

   

   

  20

  Sảy thai/số nữ có thai

   

   

   

   

  21

  Bệnh da

   

   

   

   

  22

  Bệnh cơ, xương khớp

   

   

   

   

  23

  Bệnh sốt rét

   

   

   

   

  24

  Các loại bệnh khác (Ghi rõ cụ thể)

   

   

   

   

   

  -

   

   

   

   

   

  - ...

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

  II. Các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp

   

  Bệnh nghề nghiệp

   

   

   

   

  III. Các trường hợp tai nạn lao động

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

  Mắc

  Chết

   

  Tai nạn lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  Thống kê kết quả khám, chẩn đoán của người lao động tự đi khám hoặc phân loại bệnh thông qua khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động.

  VI. Phân loại sức khỏe

  Số người được KSK định kỳ

  Tổng số

  Loại I

  Loại II

  Loại IIl

  Loại IV

  Loại V

  Nam

   

   

   

   

   

   

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

  Nữ

   

   

   

   

   

   

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

  Tỷ lệ %

   

   

   

   

   

   

  VII. Công tác huấn luyện

  TT

  Nội dung huấn luyện

  Số lượng người được huấn luyện

  Tổng số

  Số nữ

  1

  Huấn luyện về sơ cấp cứu

   

   

  2

  Huấn luyện về an toàn lao động

   

   

  3

  Huấn luyện lực lượng sơ cứu

   

   

  4

  Các nội dung huấn luyện khác

   

   

   

  (Ghi cụ thể)...

   

   

  VIII. Kinh phí chi trả cho công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

  Stt

  Nội dung hoạt động

  Số tiền

  Ghi chú

  1

  Khám sức khỏe định kỳ

   

   

  2

  Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

   

   

  3

  Khám định kỳ bệnh nghề nghiệp

   

   

  4

  Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

   

   

  5

  Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

   

   

  6

  Quan trắc môi trường lao động

   

   

  7

  Bồi thường tai nạn lao động

   

   

  8

  Bồi thường bệnh nghề nghiệp

   

   

  9

  Chi phí điều trị các bệnh thông thường tại cơ sở LĐ

   

   

  10

  Chi phí liên quan khác

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

  IX. Các kiến nghị và kế hoạch dự kiến trong kỳ báo cáo tớ

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

   

  Thủ trưởng đơn vị
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  Người báo cáo
  (Họ tên, chức danh)

   

  PHỤ LỤC SỐ 9

  MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ LAO ĐỘNG 6 THÁNG/NĂM TUYẾN HUYỆN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  Sở Y tế………………………..
  Trung tâm y tế …………………..
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------

  Số: ………………../BC………

  …….., ngày ….. tháng ….. năm ……..

   

  Kính gửi: Sở Y tế

  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ LAO ĐỘNG 6 THÁNG/NĂM …………….

  (Trung lâm Y tế (dự phòng) huyện/thành phố trực thuộc tỉnh báo cáo hoạt động y tế lao động về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ)

  I. CƠ SỞ LAO ĐỘNG TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ

  (Tổng hợp từ số liệu của Sở Kế hoạch - Đầu tư)

  Loại cơ sở lao động

  Số cơ sở

  Số người lao động

  Tổng số

  Số trực thuộc bộ, ngành

  Số cơ sở có yếu tố có hại, nguy hiểm

  Tại tất cả các cơ sở

  Tại các cơ sở có yếu tố có hại, nguy hiểm (YTCHNH)

  Tổng số

  Số nữ

  Tổng số

  Số nữ

  Số NLĐ tiếp xúc trực tiếp với YTCHNH

  Số nữ tiếp xúc trực tiếp với YTCHNH

  Trên 200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50-200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dưới 50 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. PHÂN LOẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG THEO NGÀNH NGHỀ VÀ QUY MÔ

  1. Phân loại đối với tất cả các cơ sở lao động trong phạm vi quản lý

  TT

  Loại ngành nghề

  Cỡ nhỏ dưới 50 NLĐ

  Cỡ vừa 51-200 NLĐ

  Cỡ lớn >200 NLĐ

  Tổng số

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  1

  Nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Lâm nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thủy sản

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Khai thác mỏ

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Công nghiệp chế biến, chế tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Sản xuất và phân phối năng lượng

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Cung cấp nước, QL, xử lý rác/nước thải

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Xây dựng

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Vận tải, kho bãi

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  Khách sạn nhà hàng

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Thông tin, truyền thông

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Tài chính, tín dụng và bảo hiểm

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  Kinh doanh bất động sản

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  Hoạt động chuyên môn, KHCN

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

  Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

  Quản lý nhà nước, an ninh q/phòng

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

  Giáo dục và đào tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  Y tế và các hoạt động cứu trợ XH

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

  Hoạt động văn hóa xã hội

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  Các hoạt động dịch vụ khác

   

   

   

   

   

   

   

   

  22

  Làm thuê các công việc tại hộ gia đình

   

   

   

   

   

   

   

   

  23

  Hoạt động các tổ chức, cơ quan quốc tế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Nếu có nhiều nghề trong một cơ sở sản xuất, lấy tên nghề chính (sản xuất sản phẩm chủ yếu hoặc chiếm trên 50% số người lao động)

  2. Phân loại đối với cơ sở lao động có yếu tố có hại, nguy hiểm

  TT

  Loại ngành nghề

  Cỡ nhỏ dưới 50 NLĐ

  Cỡ vừa 51-200 NLĐ

  Cỡ lớn >200 NLĐ

  Tổng số

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  Số CS

  Số NLĐ

  1

  Nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Lâm nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thủy sản

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Khai thác mỏ

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Công nghiệp chế biến, chế tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Sản xuất và phân phối năng lượng

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Cung cấp nước, QL, xử lý rác/nước thải

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Xây dựng

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Vận tải, kho bãi

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  Khách sạn nhà hàng

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Thông tin, truyền thông

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  Tài chính, tín dụng và bảo hiểm

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  Kinh doanh bất động sản

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  Hoạt động chuyên môn, KHCN

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

  Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

  Quản lý nhà nước, an ninh q/phòng

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

  Giáo dục và đào tạo

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  Y tế và các hoạt động cứu trợ XH

   

   

   

   

   

   

   

   

  20

  Hoạt động văn hóa xã hội

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  Các hoạt động dịch vụ khác

   

   

   

   

   

   

   

   

  22

  Làm thuê các công việc tại hộ gia đình

   

   

   

   

   

   

   

   

  23

  Hoạt động các tổ chức, cơ quan quốc tế

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Nếu có nhiều nghề trong một cơ sở sản xuất, lấy tên nghề chính (sản xuất sản phẩm chủ yếu hoặc chiếm trên 50% số người lao động)

  III. LẬP HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Các cơ sở lao động thuộc phạm vi quản lý

  Cơ sở lao động có yếu tố nguy hiểm, có hại

  Tổng số cơ sở

  Số cơ sở lập hồ sơ vệ sinh lao động

  Tổng số cơ sở

  Số cơ sở lập hồ sơ vệ sinh lao động

   

   

   

   

  IV. TỔ CHỨC BỘ PHẬN Y TẾ TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG

  1. Phân loại cơ sở lao động theo hình thức tổ chức bộ phận y tế

  Loại cơ sở sản xuất

  Hình thức tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở lao động

  Hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Tổng cộng

  Có trạm/ phòng y tế

  Bệnh viện

  Phòng khám

  Khác

  Tổng số cơ sở có tổ chức y tế

  Trên 200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  51-200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  Dưới 50 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

  2. Trình độ người làm công tác Y tế tại các cơ sở lao động

  Loại cơ sở sản xuất

  Tổng số người làm công tác Y tế

  Trình độ người làm công tác y tế

  Bác sĩ

  Bác sĩ y tế dự phòng

  Cử nhân điều dưỡng

  Y sỹ

  Điều dưỡng trung học

  Hộ sinh viên

  Trên 200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  51-200 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  Dưới 50 NLĐ

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

  3. Lực lượng sơ cấp cứu tại các cơ sở lao động

  Loại cơ sở sản xuất

  Số người tham gia lực lượng sơ cứu

  Tổng số

  Trong đó nữ

  Trên 200 NLĐ

   

   

  51-200 NLĐ

   

   

  Dưới 50 NLĐ

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

  V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG KỲ BÁO CÁO

  Số cơ sở được quan trắc môi trường lao động/tổng số cơ sở báo cáo: ………/……………..

  1. Kết quả quan trắc các yếu tố vi khí hậu và vật lý, hóa học trong môi trường lao động

  TT

  Tên cơ sở

  Tổng số người lao động

  Số người tiếp xúc

  Nhiệt độ

  Độ ẩm

  Tốc độ gió

  Ánh sáng

  Ồn

  Rung

  HK độc

  Phóng xạ

  Điện, Từ trường

  Yếu tố khác

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1): Tổng số mẫu quan trắc;                (2): Tổng số mẫu không đạt

  2. Kết quả quan trắc yếu tố bụi trong môi trường lao động

  TT

  Tên cơ sở

  Tổng số người lao động

  Số người tiếp xúc với các yếu tố bụi

  Bụi toàn phần

  Bụi hô hấp

  Bụi silic

  Bụi khác

  Tổng số

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  (1)

  (2)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1): Tổng số mẫu quan trắc;                (2): Tổng số mẫu không đạt

  3. Kết quả đánh giá các yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp và yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

  TT

  Tên cơ sở

  Tổng số người lao động

  Đánh giá các yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp (yếu tố vi sinh vật/gây dị ứng, mẫn cảm/gây ung thư/dung môi)

  Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

  Yếu tố tiếp xúc

  Số người tiếp xúc

  Kết quả đánh giá

  Số người được đánh giá

  Kết quả đánh giá

  1

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

  VI. TÌNH HÌNH SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT

  1. Tình hình nghỉ ốm

  Số cơ sở có báo cáo/tổng số cơ sở lao động trong phạm vi quản lý:

  TT

  Tên cơ sở

  Ốm

  Tai nạn lao động

  Bệnh nghề nghiệp

  Tổng số

  Số người

  %

  Số ngày

  %

  Số người

  %

  Số ngày

  %

  Số người

  %

  Số ngày

  %

  Số người

  %

  Số ngày

  %

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2